Sidor som bilder
PDF
ePub

התורה אשר שם משה לפני בני ישראל

הם

חמשה חומשי

חומשי תורה

מדויקים בטיב דקה מן הדקה •

בקרי וכתיב

חסרות ויתרות ע"פ בעלי המסורת והושׂם עינא פקיחא על כל קוץ וקוץ ע"פ אנשי שם • הבקיאים במלאכת

הגהה :

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][graphic][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[graphic][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed]
« FöregåendeFortsätt »