Syntagma ton theion kai ieron Kanonon

Framsida
Xartophulacos, 1852
 

Så tycker andra - Skriv en recension

Vi kunde inte hitta några recensioner.

Utvalda sidor

Innehåll


ΙΓ Τού ξένου κληρικού μη Ίερουργεΐν δίχα συστατικών
250
ΙΤ δτι αί τφ Θεω έαυτά άναθεΐσαι καΐ οί μονάζοντες γάχφ
256
ΙΗ Περί συνωμοσία κληρικών κατά των οικείων επισκόπων
263
ΚΑ Εςεταστέοι οί κατήγοροι επισκόπων ή κληρικών Άπ
267
ΚΕ Περί τοϋ μή υπέρ το τρίμηνον υπερτίθεσθαι τά των επι
273
ΚΖ Περί αρπαζόντων γυναίκα Τή ς1 ΐβ Άγκύρ ιά
279
επίσκοποι ού καταβιβάζονται εις πρεσβυτέρου
286
ΠΕΡΙ ΤΗΣ πέμπτης οικουμενικής συνόδου
292
Προσφωνητικη επιστολή τή έν τω Τρούλλω συνόδου προς
295
Α Περί τηρήσεως τών προτέρων ιερών κανόνωνΤή γ
304
Γ Τποδιάκονον 5 διάκονον η πρεσβύτερον μη γαρεΧν χετά
318
ΙΓ Ού διαζευκτέον τάς γαμετάς τών πρεσβυτέρων διακόνων
333
ΙΖ Πίρι καταταγή κληρικών έν άλλοτρίαι έκκλησίαι
343
ΚΑ1 Του καθηρηυ ένου κληρικού τίνι σχήαατι διάγειν
352
ΚΕ Μηδευίαν παροικίαν Οπό τινι επαρχία λ έτη κειμένην
360
ΚΘ Ωστε η λΰειν την πέμπτην της έσχατης έβδομάδος τϋς
367
ΑΒ Περί τών μη μιγνύντων ΰδοίρ τω οίνφ έν τΐι ευχαρι
373
ΑΓ Οΰ γένος έπιζητεϊται τών έν κληρω ταχθησομένων
379
Ας1 Περί προνομίων τοΰ της Κωνσταντινουπόλεως Απ λδ
387
Λ1 Περί τών τοϋ έπισκόπου της Νέας ίουστινιανης προνο
395
ΜΑ Περί τών μελλόντων έγκλεισθηναι μοναχών
401
ΜΛ Περί πόρνου μονάχου Της Δ ις Αγκ ιθ Βασιλ
409
ΜΖ Μητε γυναίκα έν άνδρώα μονη μήτε άνδρα έν γυναι
416
Μθ Τά μοναστήρια μη μεταλλάττειν εις κοσμικά καταγώ
423
ΝΔ Περί άθεμίτων γάμων Βασιλ κζ ξη πζ
432
ΠΒ Μη ζωγραοίζειν άμνον άντί τοϋ Χριστοϋ
492
ΠΕ Περί μαρτυρίας των έλευθερουμένων δούλων Απ πβ
498
ΠΖ Περί καταλείψεως θατέρου των έπΐ γάμω συνόντων
505
Πθ Περί τοϋ δεϊν νηστεύειν εως μεσονυκτίου τοϋ μεγάλου
512
ΗΑ Περί έμβρυοκτονία Αγκ κά κβ κγ Βασιλ β
518
1Δ Περί των δρκους έθνικους ομνυόντων Βασιλ ί κθ
528
Ζ Περί τοΰ μη ποιέϊν κοινάς τάς περί τοΰς ιερούς τόπους
536
ηθ Περί τοΰ μη εψοντας κρέα μέλη άφωρισμένα μερίζειν τοις
543
ΡΒ Μετά συνέσεως γινέσδω έν τι έζομολογνίσει ή άφεσις τοίς
549
Τής έν Νικαία τό β έβδόμης οικου
555
Άπ κΟ της Δ έ
572
Η Τοΰς Εβραίους εί μή είλικρινώς προσερχομένους μη δέχε
583
ΙΑ Περί τοΰ δτι δέον είναι οικονόμους έν τοΈς έπισκοπείοις
590
ΙΓ Περί κοινοποιήσεως μοναστηριών Της Δ δ κδ τί?
612
Ις Περί των πολυτελώς άμφιεννυμένων εκκλησιαστικών Της
622
ΙΗ Περί τοϋ μη ένδιαιτάσθαι γυναίκας έν έπισκοπείοις
628
Κ Περί τοϋ μή γίνεσθαι διπλά μοναστήρια Της ς μ
637
ΚΑ Περί τοϋ μεταβαίνειν τους μοναχοΰς είς άλλα μοναστνί
644
Β Περι τοϋ δτι απαιτείται δ άναδεξόμενος τδν μοναχόν
654
Ε Περί τοϋ τη πείρας χρόνου τών μονασόντων
662
Ζ Περί τοϋ μή οίκοδομεΤν μοήν τον έπίσκοπον έπι καταλύ
673
Περί των τυπτόντων αμέσως 3 εμμέσως Ιερέων Απ
679
ΙΑ Περί κληρικών άξιώματα κοσμικά άναδεχομένων Απ γ
686
ΙΔ Περί σχίσματος επισκόπων άπό τών ιδίων μητροπολιτών
692
Α Περί τών έπιτιμηθέντων παρά τοϋ ΐώμης ώςε οίίτως είναι
705

Andra upplagor - Visa alla

Vanliga ord och fraser

άγίου άγίων άλλ άλλά άν άνάγνωθι Αντιόχεια άπδ άπό Αποστόλων ΑΡΙΣΤ αύτόν αύτοϋ αυτούς αύτω αύτών ΒΑΛΣ βασιλέως βασιλικών Βευερ Βινιρ Βιυιρ Βρ γάρ γίνεσθαι δέ διά διάκονος διακόνους διορίζεται δτι δύο έκ εκκλησίας έν Καρθαγένη έν τώ έξ έπ έπί έπίσκοπον επίσκοπος έπισκόπω επισκόπων έστι έστιν ΖΩΝΑΡ ήγουν ήμών Θεοϋ ίν κα'ι καθαιρείσθω καθώς καϊ κάν κανόνα κανόνων κανών της έν κεφ κληρικοί κληρικός κληρικούς κληρικών Κυρίου Κωνσταντινουπόλεως λαϊκός λαϊκούς μεγάλου Βασιλείου μέγας Βασίλειος μέν τοι μή μηδέ μητροπολίτης μόνον νεαρά Νεστορίου Νικαία οΐ ού ούδέ ούκ ουν ουτω ούχ παρ παρά τοϋ παρά τών παρόντος συντάγματος παρών κανών Πάσχα Πατέρες Πατέρων πόλεως πρδς πρεσβύτερος πρεσβυτέρου προ πρός Σημείωσαι σθαι σύνοδος συνόδου τά τά έν ταϋτα ταύτης τδ τδν τήν τής τί τινα τίνες τό τόν τοΰ τοϋ επισκόπου τοϋ κανόνος τοϋ παρόντος κανόνος τούς τοϋτο τούτου τούτων Τρ τών τών αγίων χάριν χειροτονίαν ώς ώστε

Bibliografisk information