Sidor som bilder
PDF
ePub
[ocr errors]
[ocr errors]

Chimerical, Ingebeeld, verdicht , uer

1 * It taste just like chip in por méde 't ingewand of de afval cierd. ridge, | Het smaakt als een lee

van een Gans. CHIMIST, Stof-Scheider, zie Chy re lap , bet beeft gebeel geen

a CHITTY face, Een nufje, wysmist. smaak.

neusje.
CHIMMAR, or Simar, (a Bishop's + *He sits on Horse-back as a chip CHIVES, Veezelingen, aan wortels

black sleeveless Vestment, worn upon a Block, | Hy zit te paerd of knoflook, of bloemen.
between the Gown and Rochet) als een kikkert op een kluit

CHIVALRY, De Riddersebap, als
Staatzie - tabbaard van een Bis Orange-chips, Oranje snippers. inéde , een Leenbouding van land,
Scbop.
a Chip ax, Een disel.

mids verbonden te zyn den Ko-
CHIMNEY, Een schoorsteen. to CHIP, Tot spaanders maaken. ning als ridder te dienen.
The fhaok or funnel of a chim To chip with an ax, Bedisselen, COURT of CHIVALRY,

Leena ney, 't Gat of de pyp van een Spaanders bakken.

kamer, zie Marshal-court. schoorsteen.

To chip bread , De korst van 't Chizel, Bytel, zie Chisel.
The funnel and mantle-tree of a brood afsnipperen.

CHO.
chimney, De pyp en mantel van Chipped, Tot spaanders gemaakt. to CHOAK, Stikken, zic Choke.
een schoorsteen.

Chipping, Spaander maaking. CHOCK, Een tikje. a Chimney piece, Een schoorsteen stuk, Chippings of bread, Dunne korst a Chock under the chin, Een beeldwerk of schildery voor een jes van brood.

tikje onder de kin. schoorsteen.

+CHIROGRAPH, een Handschrift. CHOCOLAT, Sjokolaade. Chimney-sweeper, een Schoorsteen. + The Chirographer of fines, De CHOICE, (adj.) Uitgeleezen, keurveeger. griffier van geldboeten.

lyk. Chimney - mony

Schoorsteengeld, CHIROLOGY, De kunst om met He delivered his speech in choibaardstede geld.

tékenen door de vingers en ban ce words, Hy droeg zyne reede Chimney mony-man, Gaarder, wit den gemaakt zyne meening te doen voor met zeer keurlyke bewoor. mainder, van 't scboorsteengeld. verstaan, bandspreekkunde.

dingen. CHIN, De kin.

CHIROMANCER, Een bandwaar. The choicest men of the city, To be in the water up to the zegger, bandkyker.

De treffelykste van de stad. chin, Tot de keel toe in 't wa CHIROMANCY, Handwarrzegge- CHOICE » (Subst.) Verkiezing , ter staan.

ry, handkykery, bandkykkunde, keur. a Long.chin, Een langkin,

goedergelukzegging:

To make choice of a thing , Iets velkin. Chiromantical, Dat de bandkykery

kiezen. a Chin-piece of a helmet, Kin betreft.

Take thy choice, Neem uwe keur, stuk van een belm.

to CHIRP (as a bird, ] Tjilpen, We may be at our choice, Wy the Chin-cough, De kinkboeft.

kirren.

bebbers onze keur, 't staat aan Chin-cloth, Een lapje linnen, om de to Chirp (as a cricket,] Zingen als ons. Tanden foboon te maaken.

cen krékel.

To give one the choice, Iemand
CHINA-ware, Porcelyn.

The chirping of birds, 't Getjilp
China thop, Porcelein winkel.

of gekir van vogelen.

He did it of his own choice, China-ware house, een Pakbuis voor # To taste a chirping cup , Zich Hy deed bet uit sicb zelven, 't Porcelein.

verbeugen, met kleine teugen was zyn eigene verkiezing. a China-man, (that keeps a china drinken.

There is no choice, Men beeft fhop) Porcelein-kooper. CHIRURGERY, De beelkonst, wond er geen keur, daar is geen vera China-woman, Een porcelein-ver beelkunde.

Schiet. koopster.

CHIRURGION, een Heelmeester, There is great choice of commo. a China-orange, een Cinaas appel. wondheeler, wondarts. Béter Sur dities in that shop, Daar is CHINE, Het ruggraat.

geon.

groot verschiet van Waaren in die a Chine of beef, Een lendenstuk CHISEL, Een bytel.

Winkel, ollenvleesch.

--To cut with a chisel, Met een Choicely, Keurlyk. sa Chine of pork, Een rugstuk bytel uitbouwen, beeldsnyden. To keep a thing choicely, Een

Krabbetje van 't Varken. - Chilel.work, Bytel-werk, beeldwerk. ding zorgvuldig bewaaren. to CHINE; De lenden knakken. - CHIT, Een sproet,

als méde,

Most choicely, op 't allerkeurCHINK, Een scheur, Spleet , klowe. een nufje, of een grobbelig kind, lykt. # Chink, money) Klein geld.

een kleine kat.

CHOIRE , (or quire of a church) to CHINK, Klieven, Spłyten, scheu i Full of chits, Sproetig, vol Sproe

Het Koor van een Kerk.: ren, klinken.

ten.

tô CHOKE , Verstikken , verwurChinked, Gespleeten.

Chit-peare, Maaltjes, [aan 't lyf.] gen.
Great CHINNED, 'Groot van kin. Chit-lark, Een kuif-leeuwerik. You choke me, Gy ver wurgt my.
CHINTS, Sjitsen of Chitsen."

CHIT-CHAT, Genap, praat. An Emperor choked himself with CHIP, Een fuander, Spaantje. to Chit, Schieten, als zaad in de a Kernel, Een zeker Keizer ver-* a Chip of the old wok, 'Een waarde.

ftikte aan een korrel.' aartje naar zyn vaartje. CHITTERLINGS, Sausyzen, als Tho choke one's self for greedi. C

ness,

keur geeven.

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

ness, Zich overaazen, door gul. As he was digging, he chopt his genaamd, om dat ze geduurende zig eeten,

spade upon a pot of money, Ter. dien tyd bet doopkleed plegen te To choke up a pipe , Een pyp wyl hy aan 't graven was, stiet draagen. of buis verstoppen.

by met zyn Scbop tégens een pot CHRISOM Calf, Een kalfigesagt A_port choked up with sands, met geld.

eer het ééne maand oud is. Een Haven die door bet zand, To chop off, Afkappen.

CHRISOMS, Kinderen gestorven eer opgestopt is.

Will you chop with ine? Wilt gy zy ééne maand oud zyn.
Choked, vertikt.

met my ruilen?

CHRIST, Cbriftus. De gezegende To be choked for want of drink, Chop-church, een Kerk-ruiling. ge.

Zaliginaaker. Vertikken of versinachten van lyk de Predikanten in Engeland CHRISTS, or Criss-croff-row, Het dorit. somtyds doen.

A, B, C bord, zo genaamt om Choke-pear, Een kroppende peer, een The wind chops about, De wind dat 'er in England doorgaans een brok om aan te verstikken, of die loopt om.

kruis op getekend wordt, Chris. niet te verzwelgen is.

Chopped (or Chopped off,) Gekapt, tus-kruis-rei. * He gave him a notable choke afgekapt.

CHRISTAL, Kristal. pear, + Hy gaf bem een barde Chopping, Hakking, kapping,

to CHRISTEN, Doopen, kristenen, brok om te verduwen. bakkende.

kerstenen. Choking, Verstikking , - verstik. a Chopping off, Afkapping. Christened, Gedoopt , gekristend. kende,

a Chopping knife, Een bakmes. Christendom, De Cbristenbeid, bet CHOLER, De gal, toorn, a Chopping-boy, Een lustige Christendom. oploopendbeid.

jongen, een klouwer van een Christening, De Doop, bet Doopsel. Black choler , De zwarte gal. jongen.

Christen-name, De doopnaam. To be in choler , Toornig zyn. CHORAL, Tot eene zangrei beboo- CHRISTIAN, een Cbristen , If I do but see him, he raises iny rende.

Christelyk. choler, Ik kan bem niet zien, CHORISTER, een Zangmeester. CHRISTIANITY, De. Christelykzonder kwaad te worden. CHOROGRAPHY, Plaatsbescbry

beid, Christelyke Godsdienjt Cholerick, Oploopend, baaftig,toornig. ving, landbeschryving.

Cbristelyke leere, Cbristenbeid. to CHOOSE, Verkiezen , kiezen, CHORUS, (in a play) De rei [in

CHRISTIANLY, Cbristelyk. zie Chuse.

een toneelspel.]

CHRISTMAS, Kerstyd, kersmis.
CHOP, Een bouw, keep.

I CHOSE, Ik koos, ik verkoor, van Christinas day, Kersdag.
A chip of mutton, Een stuk Schaa. to Chuse.

They keep Christmas all the pe-oleefcb.

He chose rather to return, Hy year, Zy bouden altyd Zondag. CHOPŠ, 't Bakkus.

wilde liever weerom keeren. a Christmas-box, een Spaarpot. His chops are always going, Zyn Chosen, Gekoozen , verkooren, uit- CHROMATICK, Vermaakelyk Mu. mond gaat geftadig. verkooren.

ziek. ++ To set one's chops a watering, CHOUGH, een Kaauw , [zékere CHROMATISM , De natuurlyke lemads tanden doen wateren. vogel.]

koleur of verw van een ding. His chops are greasy, or his chops CHOWSE, Een ful, Nechtboofd, CHROMATOGRAPHY, Een vers thine with grease, | Het vet

bandeling of beschryving van ka. loops bem langs de kin. to CHOWSE, Foppen, loeren, een

leuren, ook de konst om met koTo give one a fap on the chops, pots speelen.

leuren te fcbilderen. Iemand een klap in 't Aanzigt Chowsed, Gefopt.

CHRONICAL, Dat op zékere gezetgeeven.

to CHOWTER, Morren, greumelen. te tyd koint. The chops of the British Chan. That child does nothing but chow- CHRONICAL difcases , Langdutnel, De mond van het Britsche ter, Het kind doet niet anders rige seepende kwaalen, die op Kanaal. dan kreunen.

gezette tyden weerkomen. The chops of a vice, De bek van Chowtering, Kreuning

CHRONICLE, Een tydboek, kronyk. een fcbroef.

CHR.

to CHRONICLE, In eenen kronyk to CHOP, Kappen, bakken, CHRISMATORY, De H. Oli-bus. aanscbryven. Ruilen, ruilebuiten. CHRISME, De H. Oli.

Chronicled, In de tydboeken aange. 1 To chop logick with one , Met CHRISOM,Een doopluijer, doopkleed. tekend, in de Kronyk verbaalt. iemand iedent wijten.

CHRISOM, een Kraamkindtje. Chronicler, een Kronykscbryver. t! Uneasy Appetites chop at eve. A. In the Bills of mortality those CHRONOGRAM , een Tydvers,

ry thing that carries the face are called CHRISOMS that die een vers van 't welk de talletof pleasure, Al wat een gedaan within the month of Birth , br.

ters by malkanderen gevoegt zyn. k can weelde beeft, maakt de cause during that time they

de bet jaartal na Cbristus witszeregelde luften gaande.

use to wear the Chrisom cloth, wyzen. To chop at a thing, lets aan In de weekelyksebe Lyft der doo- CHRONOLOGER, Een tydkundige, grypes, vaftbouden.

den worden de kinderen die bin kronykfcbryder. To chop in, or into forto Pop in) nen de maand na bun geboorte Chronological, Tydkundig. a Room, In een kamer huipen. komen te sterven , Chrisoms Chronologist, een Tydkundige, Tyd

bescbryver,

Chọ.

een pots.

1

[ocr errors]

A

telyk.

10+ CHR. CHU.

CHU. CHY. CHY.CIB CIC.CID.CIE. &c. Chronology, Tydrékening, tydkunde. Church-robber, een Kerkroover. Chymistry, De Stookkunde , stofjcbeiCHRYSAL, Goud-geeft, of de geest Church-warden, een Kerkmeester. dery, Chimistery, Chimie.

des gouds, See the adventures Church wardenship, Kerkmeester to CHYN, Klieven, Splyten. of a Guinea] dit woord is afge schap.

CIB. leid van het Griekfcbe woord, Church-yard, een Kerkbof, begraaf. CIBOIRE, De misbrood kas. Χρυσός. . plaats.

CIC. CHRYSALIS, De nimf van een Zy- ** a Church.yard cough, Een boeft

f* a Church.yard cough, Een boeft CICATRICE, een Lidtéken. wurm of Rups , bet popje.

die iemand in 't graf piept. to CICATRIZE, Lidtékexen, tot een CHRYSOCOL, Borax, om tgoud CHURCH-REEVE , zie Church lidtéken zetten, toebeelen. te foldeeren.

warden.

Cicatrized, Tet een lidtéken gezet , CHRYSOLYT, een Krifolyt, [ze-to CHURCH, als She is churched, toegebeeld. ker gesteente.]

Zy beeft biar kerkgang gedaan. Cicatrizing, Lidtékens maakende Chrystal, zie Crystal.

a Womans churching, een Kraam toebeelende. CHRYSTALLINE humour, Het vrouws kerkgang.

CICH-pease, Graauw-erwten. Béter kristallyne vogt van bet oog.

CHURL, Een plompe boer , als méde Gray-pease.
CHU.
een vrek.

CICHORÝ, Cicboreng of Suikerey. CHUB, Een knorbaan, zekere visch (1) To put a churl upon a Gent to CICURATE, Tain maaken. je , ] als méde een dikkop,

leinan, Den boer op den Edela Cicuration, Tarnmaaking. plompert. man zetten, bet beste eerst op ee.

CID. CHÚBBEDNESS, Dikke wangen.

ten of drinken , en 't fecbtste a CID, Een dapper Held, een groot CHUCK, Een tik onder de kin.

daarna

Hoofdman.
Chuck farthing , In 't kuiltje Scbie- Churlish, Woeft , boerscb, onbeschoft. CIDER, Appeldrank.

ten, een jongens (pël. Churlifhly, Op zyn boers , onbeschof a Cider house, een Cyder-buis, een to Chuck, Lokken, als een Patrys.

buis daar men appeldrank ver. to CHUCK under the chin , Onder Churlishness, Boersbeid, onbescboft

koopt. de kin kloppen. beid.

CIE. 2.CHUCKLE,

Een luidrug- CHURN, Een kamn, boterkarn. to CIEL, Zolderen, zie to Ceil. tig snappe

a Churn-staff, Een karnstok. CIELING, De zoldering , 't welffel. CHUCLKEHEAD rend zotskap. to CHURN, Karnen.

CIL. to CHUCKLE , In een gescbater Churned, Gekarnd.

CILERIE, of Cilerly , Zéker lofuitbarsten.

Churning, Karning, - kamnende. werk op de boofden der pilaren, CHUFF, Een boer , plompaard. to CHUSE, Kiezen, verkiezen , wit verbeeldende vouwen of plooijen ; Chuffy, Boerscb, onbebouwen. kiezen.

CIM. + CHUM, 'Een prop tabak om te Chuse which you please, Kies CIMBAL, Een cimbaal . cimbel. kaauwen.

wat gy wilt (of wat u aanstaat.) a Player on the cimbal, een CimCHUMP, Een bomp.

Let him chuse wether he will or baal peelder. CHURCH, een Kerk, gemeinte. no, Hy mag kiezen of by wil

CIN. Church is done, De Kerk gaat uit.

of niet.

a CINCATER or Cincanter , Een The Reformed Church, De Gea Would I were to chuse, Ik Man van vyftig Faar oud. reformeerde Kerk.

wenschte dat bet in myne keus CINCTURE, Een gordel, om cording. The Church of God, De gemein stond.

CINDERS, Uitgebrande finidskoolen, te Gods.

He cannot chufe but give offen keolasJcbe. The Church-book, 't Kerkboek. ce, Hy moet noodzaakelyk aan a Cinder-woman, Een Vrouwmenfcb The nearer the Church, the stoot geeven als by kiest.

dat de kooltjes uit de ascb opzoekt, further from God, Digt by de

To chuse out,
Uitkiezen.

een bedelaarster. Kerk, ver van God.

To chuse rather, Liever willen. CINEFACTION, Een verbranding * Where God has a Church, the To chuse (adv.) Voor al, voor tot afcb. Devil will have a Chapel, Daar

alle dingen.

CINOBER, Cinnaber, Vermilioen. God een Kerk beeft, sticht de Dui. Chuser, Een verkiezer.

CINNAMON, Kaneel. vel een Kapel.

* Beggars must not be chusers, the CINQUE-PORTS, De vyf HaChurch militant, De Atrydende Kerk, Bedelaars moeten geen keur beb vens, zynde vyf Zcesteden in de Kerk van Christus op aarde. ben.

Engeland die veele vryhéden Church triumphant, De zegenpraa- Chusing, Verkiezing ,

hebben, daamelyk, Hastings, lende Kerk, de Kerk van Cbriskiezende.

Runny, Hytbe, Dover, en tus in beerlykbeid.

CHY.

Sandwicb. 2 Church-man, Een Kerkelyke, Een CHYLE, De Cbyl, bet maagsap. The Lord Warden of the Cinque

die bet met de Bisschoppelyke Kerk CHYLIFICATION, Cbyl-maaking. ports, De Opziener der vyf Hoe boudt.

CHYMICAL, Cbimiscb, door 't vuur vens. Church-choppers, Predikanten die uitgetrokken.

Cinque, (at dice, or cards) Een bunne Kerken tegen elkander ver. CHYMIST, een Stoffcheider, stoo

vyfde. ruilen. ker, scheikundige, Cbimist. CINOPER, zie Cinober.

CIN.

ver

[ocr errors]
[ocr errors]

CINQUEFOIL, Vyfvingerkruid. CIRCUMAMBIENT, Omringende. a Sad circumstance, Een droevig CIO.

to CIRCUMAMBULATE, Rondom geval. CION, Een grif, ent.

wandelen.

Circumstanced, Met omstandigheden CIP. to CIRCUMCISE, Besnyden.

belegd, onder omstandig beden beCIPEROUS, Cyperus, wilde gali- Circumcised, Besnéden.

grepen. gaan, zékere soort van biezen. Circumciser, een Besnyder.

Circumstantial, Omstandig. CIPHER, Een cyfer, talmerk, nul, Circumcision , Besnyding, befnyde- Circumstantially, Omstandiglyk. karakter.

nis,

to CIRCUMSTANTIATE , Mo To take in ciphers, In cyfer op. CIRCUMCLUSION, Omringing , omstandigbeden beschryven,

Circumstantiated, Met omstandighé+ To stand for a cipher, 1 Voor CIRCUMDUCTION, Rondom lei

den verklaard. een 0 in 't cyfer staan.

ding.

CIRCUMVALLATION, Omwal. to CIPHER, Cyferen, rekenen. CIRCUMERRATION, Omzwer ling, omscbansing , een borst wee. CIPRESS, Zyde krip.

ving , omdwaaling.

ring of aarden wal van een . 2 CIPRESS tree, een Cypres, cipres- CIRCUMFERENCE, Een omtrek,

ger. feboom.

rondomtrek, bet buitenrond. The lines of circumvallation, De CIR. CIRCUMFLEX, Omgeboogen,

Bescbansing welke de belegeraars CIRCLE, Een kring , cirkel, ring, een zéker klankteken, aldus à van een plaats rondom bun léger kreits. Circumflexion, Ombuiging.

opwerpen , om van buiten niet Half a circle, Een balve cirkel, CIRCUMFLUENT, Omulietende. overrompeld te worden. balfrond.

CIRCUMFUSED, Rondom gestort,CIRCUMJECTION, Rondom voeTo make a circle, Een kring maarondom gegooten.

ring , rondomdraaging. ken.

CIRCUMGIRATION, Omdraai- to CIRCUMVENT, Onderkruipen, a Circle about the moon , Een jing. .

verstrikken, ondersteek doen. ring om de maan.

CIRCUMJACENT , Omleggende, Circumventing? Onderkruiping, The Circles of Germany De rondom leggende , nabyleggende. Circumvention, verstrikking.

Kreitssen van Duitscbland. CIRCUMLIGATION, Rondom bin- to CIRCUMVEST, Oinkleeden. Circle-wise, Kringswyze.

ding.

CIRCUMUNDULATION, GolfsCircet, Een krans waar op men een CIRCUMLOCUTION, Omspraak, wyze omvloeijing, omrolling. sebetel op de tafel zet.

uitbreiding van iets.

CIRCUMVOLATION, Omvlie. CIRCUIT , Een kreits, omkring , CIRCUMPLICATION Rondom omkreits , omgang , trans,

CIREULIVOLUTION, Omdraaivouwing, winding of rolling.

cinhgel.

CIRCUMPOSITION, Rondom leg jing, omloop, omwenteling , omTo go the circuit, Omtrekken, de ging, rondom . ronde doen, gelyk de Rechters to CIRCUMSCRIBE, Omscbryven, CIRQUE, or Circus, (a round pla. in Engeland tweemaal 's jaars bepaalen, beperken.

ce, or list for public Exercises ieder in zyn bestek.

Circumscribed , Omscbréven, bepaald. in old Roine) Ren-loop, rybaan, Circuition, Een rondomgang, om- Circumscription, Omschryving. voor paerden, wagens , enz. on-, trekking. CIRCUMSPECT, Omzigtig, voor

der de oude Romeinen. CIRCULAR , Kring-rond, in 't rond zigtig.

CIS. gaande

To be circumspect, Omzigtig zyn, CISERS, Een scbrar, zie Cizars. The circular motion, De omgaan

op zyne boede zyn.

CISTERCIANS, Een zéker foort de beweeging. Circumspection; Omzigtigbeid.

van Monniken. Circularly, Kringachtig, in de rondte. Circumfpectly, Omzigtiglyk. CISTERN, Een régenbak, waterbak, to CIRCULATĚ, Omgevoerd wor. CIRCUMSPICUOUS, Klaar, dat waterkuip, koelvat, fonteintje. den, omloopen. van alle kanten gezien kan wor

CIT. The blood circulates in the body, den.

Het bloed loopt om in 't lyf. CIRCUMSTANCE, Omstandig. CIT voor CITIZEN , Een stedeling. Trade makes the money circu. beid.

doorgaans een schimpwoord. late, De koopbandel doet bet geld

To mind the circumstances of the CITADĚL, Een burgt, jot, Stadsa rond gaan. time, De gelégendbeid des tyds

sterkte. Circulated, Omgevoerd, omgedree in acbt neemen.

CITATION, Dagvaarding, indaa cen. A fact set out in all its circum

ging,

aanbaaling , bybren Circulation, Een omloop, rondom stances, Een geval in alle zyne ging. loop, rondomdryving.

omstandigbeden verbaalen. to CITE, Dagvaarden, indaagen, The circulation of the blood, De Being thus circumstanced (or roepen, aantrekken, aanbae erloop des bloeds.

under those circumstances) len, bybrengen. Circulatory, Rondgaande, omgaande. In die omstandigbeid zynde. Cited, Ingedaagd, gedagvaard, a Circulatory letter , Een brief die My circumstances will not suffer aangetrokken, bygebragt.

Fit verscbeidene plaatsen gaat , it, De staat waarin ik ben laat CITHAŘIST, een Cyterspeeler. een rondguande brief

bet niet toe.

Citing, Dagugarding , indaaging, 0

L DILL

aantrekking dagudar- 1 CIVILITY, Burgerlykbeid beusbeid, (to CLAMBER, Klimmen , klario? dende. beleefdbeid.

teren. CITIZEN, een Burger, poorter , ftes to CIVILIZE, Beleefdmaaken, be- Clambering , Klimming ," geklim, deling schaaven.

geklauwter, klauwterende. a Fellow-citizen , een Médebur- Civilized, Welgemanierd, beschaafd , Clamminess, Kleeverigbeid, klam ger. keusch.

beid. Citizen-like, Als een burger , bur. a Civilized nation, Een beschaaf: to CLAMM, Uitbongeren , van bongerlyk.

de Landaard, een, welgemanierd ger doen sterven. Citizenthip, Burgerfcbap, burger volk

Clammed ; Uitgebongerd. recht.

The Romans who boasted to be Clamming, Uitbongering. CITRON, een Citroen.

civilizers, were indead the cor- CLAMMY, Kleefacbtig, klam. CITRULL-COWCUMBER, een rupters of mankind, De Romei a Claminy face, Een klam aange: Water-meloen. -pr.: nen die zich voor groote befcbaa

zigt. CITTERN, een Cyter.

vers van 't Menschdom uitgaven, CLAMOUR, Geroep, gescbreeuw, CITY, een Stad.

waren inderdaad de bedervers gekryfcb. A chief or mother city, een Hoofd

daar van.

What's all this clamour for? Wat stadt. Civilly, Heufchlyk, manierlyk.

beeft dit leeven te beduiden? Amsterdam is the chief city of Hol

CIZ.

to CLAMOUR, Luid roepen, febreeuland, Amsterdain is de Hoofdstad CIZARS, Een scbaer, Schaertje.

wen. van Holland.

a Good pair of cizars, Een goe- Clamorous , Schreeuwachtig, luidA. It is observable, that though de fcbaer.

ruchtig. the word CITY be properly and To clip with cizars, Knippen met

CLAMP, Een klamp. distinctly used , for a Bishop's een Jcbaer.

CLAN, Een geslacht of stam onder see, yet we say, the Town of

CLA

de Schotten. Ely, though an Episcopal see, CLACK, Een klap, klapper, Epicurus and all his clan, Epicuand the City of Westminster, klappy.

rus en alle zyne aanbangeren. which is no Bishop's fee, Het is to CLACK, Klappen, kwakkelen. † to CLAN together, Een aanbang merkwaardig dat boewel bet woord It To set one's clack ą going,

maaken, saamenspannen. CITY, eigentlyk, de verblyfplaats De tong braaf roeren, snaateren. CLANCULAR, Verborgen, verbo of zétel' van een Bisschop beté + Will that perpetual clack never

len. kent , men echter zegt,

the Town lie still? Zal dat gerammel nooit Clandestinly, In 't beimelyk. of Ele, niettegenstaande bet een opbouden? zal zy nooit stilzwy- a CLANG, Een geluid als een tromBiffcboppelyke Žétel, en the Ci

pet. TY of Westminster , ofschoon beton To clack wool , Het merk der To clang, Trompetten. geen Zetel is. NB. Het woord sebaapen van de woi affnyden, CLANIACKS, Een zekere orde van Town, betekent eigentlyk Sté op dat ze te minder zou wee

Monniken. de, in tegenoveritelling van gen en niet zoo veel tol be- CLANK, Een dof geluid als van boejStad, zo als wy zeggen, de taalen.

si jens of yzeren kétenen, Stéde Beverwyk', enz. CLACKER, Kleppel, klap of ratel,

To clank, Raazen, gerucbt magHe lived a city-life, Hy leide, een die geduurig op de Moolensteen ken. tee-leeven.

klopt.

CLAP, Klap, gekraak , flag, oor. • The city-freedom, De Stads dry. CLAD, Gekleed.

band, klapoor.
dom, Stads gebied.'
Richly clad, Kostelyk gekleed.

The doors gave a great clap, De
CLAIM, Een aanmatiging , eifcb, deuren klapten geweldig.
CIV.
aanspraak.

He has got a clap, De pokken CIVES, Prey, sie Chives.

To lay clain to' a thing i Een zyn bem aangezet , by is met CIVET, Civet.

eisch op iets doen, aanspraak op klapooren voorzien. Q.Civet-cat; een Civetkat.

iets maaken, zicb iets aanmaati a Clap of thunder, Een donder. CIVICK, Burgerfcb.

gen, de band op iets leggen, Nag. a Civick crown, een Burger-krans, iets benaderen.

At one clap, Met eenen flag , lens zynde een krans van eikenloof to CLAIM, Eischen , een eisch op iets klaps. die door de aaloude Romeinen

hebben, beweeren.

to CLAP, Slaan, klappen gecuen, gegeeven werdt aan iemand To claim to one's felf; Zicb toe klappen, die 't leeven eens burgers ge eigenen, aanmaatigen.

To clap hands; In de banden red had.

To claim again, Weerom eifchen. klappen. CIVIL, Burgerlyk, beufcb, beleefd, Claimable, Daar men recht of aan To clap on a piece , Een lap kuifcb. Spraak op beeft, eifcbbaar,

aanflansen, aanzetten. a Civil-war , Een inlandsobe oor-Claimed, Opgeëischt, aangematigd. To clap on all the fails, Alle de log, burgerkryg. Claimer, Een eicber, aanmaatiger.

zeilen byzetten. CIVILIAN, een Rechtsgeleerde in de Claiming, Eifcbing, beweering

To clap up together, By één burgerlyke wat cifcbende

doen, te Jaamen lappen.

gen?

To

« FöregåendeFortsätt »