Sidor som bilder
PDF
ePub

wen.

: To clap the door to , De deur | CLASH. Geklets, gerammel. ++ A claw-back, Een vleijer ,stroeteeklappen.

to CLASH, Kletlen, kletteren, ber, flikflooijer. To clap one up in prison , Iemand gen malkanderen Naan, saamen to CLAW, Krabben, kratsen, klaarin 't gevangenbuis sluiten.

overboop leggen. To clap up a bargain, Een koop of Their swords clashed against one

To claw one off, Iemand afros. toeslaan.

another, Hunne dégens kletter. Sen. To clap one's wings, Klapwie den tegen malkanderen.

to Claw , [Alatter,] Streelen , klasu ken.

| They ever clash one against anto wen daar de tafcb bangt. To clap an Actor on the stage, ther, Zy leggen altoos met el * Claw me and I'll claw thee, Dien In de banden klappen, tot lof van kanderen overboop.

my, ik zal u weer dienen, d'eeeen. Toneel-speelder.

His undertaking clashes with mi ne vriendfcbap is d'andere waard. I shall clap a writ on his back, ne , Zyné onderneeming strojde

To claw it off or to claw it Ik zal bem doen Arresteeren, voor tegen de myne.

away, Iets Scbielyk, en met ver. 't Gerecbt doen verscbynen. Clashing, Kletsing, kletsende, baasting afdoen. To clap one's knees close to the The clashing of arms, 't Gekla I clawed it off to day, Ik bebbéHorse, De knien styf tegen bet ter van wapenen.

den veel werk gedaan. Paerd sluiten.

CLASP, Een boekflot, kram, baak. To claw the victuals of, SmagTo clap (purs to one's Horse, Het A clasp, (or tendrel) of a Tree, kelyk, sobielyk eeten. Paerd de pooren geeven.

Een jong uitspruitend takje van I clawed him off, Ik beb bens To clap up a peace, Een gewaad- ; een Boom, byzonder van een Wyn

belder afgeroft. de Vrede sluiten. gaard.

He had a disease which he could CLAP-BOARD, Klapbout, duigen. A book with clasps, Een boek met never claw off, Hy had een a CLAP-TRAP, Een potvaars van Rooten.

ziekte daar by nooit van kon geeen Tooneelspel, om bet gejuig to CLASP , Toebaaken, toesluiten, neezen worden. en bandgeklap der aanscbouweren besluiten, ombelgen.

I have had an Ague, en I have te verwekken. Clasped , Saamen geslooten, toege

not clawed it off yet, Ik beb CLAPPER, Een klap, klapper. daan, met sloten voorzien.

de Koorts gebad en beb baar nog The clapper of a bell, Een klé * Two hands clasped together are niet quyt kunnen worden. pel.

a symbole of 'fidelity , Twee Clawed, Gekrabd , geklauwd. The clapper of a door, Een klop banden in een geslooten zyn een CLAWER, Een krabber, krabbekaper van een deur. téken van trouw.

ter. a Clapper of conies, Een plaats Clasping , Toebaaking, toesluiting.

Clawing, Gekrab, krabbing, doar men konynen boudt, een CLASS or CLASSIS, Rang , orde.

krabbende. konyne-bok.

ning, orde.

CLAY, Klei, pot-aard, léem. Clapping, Geklap, geklapper. CLASSICK, 't Gene tot de orde Fullers clay, Vollers-aard. a Clapping of the hands, Hand

beboort, goedge Potters clay, Pottebakkers klei. geklap.

CLASSICAL, keurd, geloofwaar. Clay-land, Kleiland. CLARENCIEUX, De tweede Wa

dig.

CLAY-PIT, Leem-kuil. pen-koning of Opziender der wa a Claffical Author , 'Een goedgekeur. Clayed over, Met klei bestreeken, penfcbilden, die toezigt beeft op de scbryver , een aaloud La Clayish, Kleiachtig. de begraavenissen der Ridders en tynsob Schryver die van zulk to Clay, Beslyken, bemodderen. Schildknaapen, aan de zuidzyde een achtbaarheid by de Geleer.

CLE. van de rivier Trent.

den is, dat zyne spreekwyzen to CLEAM, Lymen. CLARET, Roode fransche wyn. tot eenen régel kunnen dienen. CLEAN, Scboon, suiver , reis, CLARICORD, Zeker Nacb van een to CLATTER, Klateren, ramme

net. klzve fimbel. len, kletteren.

a Clean shirt, Een fcboon bemd. to CLARIFY, Klaar maaken, zui a Clatter-coat, Een zwetfer, kake Clean Peets, Schoone lakens. seren, doen bezinken.

laar.

Clean water, Zuiver water. Clarifyed, Klaar gemaakt , uitgegif, Clattering, Geklater , gekletter., ģe- I To wrap up a nasty story in bezonken.

klaterende.

clean linnen, Een vuil bedryf Clarifying , Klaarmaaking , I CLAVE, Ik kloofde, van Cleave. met bedekte bewoordingen bewimklaarmaakende. CLAVER-GRASS, Klaver.

pelen. CLARION, Een bazuin, klaroen. to CLAUDICATE , Mankgaun , Clean, [quite ,] Gantseb, gebeel CLARIGATION, Wéder vergelding, binken.

en al. zie Reprisals. CLAUSE, Een besluitfel, invoegsel,

I am of a clean contrary opi. CLARK, een Kerkelyke, zie Clerk

.: zinspreuk, Flotréden, besluit. nion , Ik ben geheel en al van CLARITY, Klaarbeid, belderbeid. CLAUSTRAL, Tot een kloofter be een ander gevoelen. CLARISONOUS, Scbelluidend. boorende.

Quite and clean , Ten eenemaal, CLARITUDE, Luister , glaus , bel-CLAW, Een klaaww.

ganfcbelyk. derbeid.

The claws of a crab, De klaauwen The clean contrary way, Gansub CLARY, Skarley, [zéker kruid.] of fcbaeren van een krab.

een andere weg

}

rammel,

.

veren.

gered.

[ocr errors]

Gy

to CLEAN, Zuiveren , jeboonmaa-amma Clear, (or fair) complection, To clear the table, Het tafelken. Een blank, zuiver vel.

goed afneemen. -To clean the nose, De neus af- A house clear from infection, To clear accompts, Een reekeveegen.

Een onbesmet buis, dat vry is ning vereffenen, betaalen. Cleanliness, Schoonbeid, reinigbeid, van ongedierte.

To clear a Boat at the custoin. zindelykbeid, netheid.

To make a clear riddance, Zicb house, De inkomende of uitgaanCleanly, Zuiverlyk , netjes, zinde volkomen ergens uitredden.

de Rechten betaalen, van goedelyk.

To make the house clear, Het ren die in een Scbip gelaaden a Cleanly woman, Een zindelyke buis opruimen, leeg maaken.

zyn. vrouw.

To come off clear, 'Er beels She scolds to clear her lungs, Cleanness, Zuiverbeid, fcboonbeid. buids af komen.

Zy scbeldt om baar long te zuito CLEANSE, Reinigen, zuiveren, To keep clear from danger, Het scboonmaaken.

gevaar vermyden.

Cleared , Klaar gemaakt, opgebelderd , Cleansed , Gezuiverd , gereinigd , If the sun sets clear, it is a sign opgeklaard, gezuiverd, ontslagen, schoongemaakt.

of fair weather, Als de Zon belo. Cleanser, Een zuiveraar, reiniger, der onder gaat, is zulks een té- | CLEAREANCE, (or Clearing) of schoonmaaker. ken van schoon weer.

a fhip at the custom-house, Het Cleansing, Zuivering , reiniging, Clear, (quite ,] Gantscbelyk. .

klaaren van een Scbip aan bet scboonmaaking, zuiverende. I am clear against it, Ik ben 'er

Tolbuis. Cleansings, 't Uitveegsel, afzuiver gantscbelyk tégen.

Clearer, Klaarder. fel.

He leapt clear over the ditch, Crystal is clearer than glass, Kris. CLEAR, Klaar, belder, zuiver. Hy sprong glad over de sloot.

tal is klaarder als glas. It is a clear sky, 't Is een beldere Clear-lighted, Klaarzigtig', klaar Clearing, Opklaaring, opbeldering , lucht. van gezigt, doorzigtig.

zuivering, vryspreeking , As clear as the day, Zo kláar als to CLEAR; Doen opklaaren, opbel

klaarmaakende. de dag.

deren, klaarmaaken, redden. Clearly , Klaarlyk , volkomentlyk, a Clear sound, Een belder geluid. To clear one's debts, Iemands gantfcbelyk. Clear water, Klaar of helder wa schulden betaalen.

Thou art clearly mistaken , ter.

Io clear an estate, Een kapitaal vergist u grootelyks. It is a clear case, 't. Is een zaak vrymaaken.

I am clearly of his mind, Ik ben die klaar is.

to Clear, (acquit,) Zuiveren, ont volkomen van zyn gevoelen. Clear of light , Klaar van door Jaan, verdeedigen, ontschuldi-CLEARNESS, Klaarbeid, belderbeid, sigt. gen.

zuiver beid, onschuld. It is clear, 't Blykt klaar. He clears himself very much,

The clearness of the air, De zui. Clear of debt, Vry van schuld. Hy ontfcbuldigt zich zelven zeer verbeid van de Lucbt. To be clear in the world, Zon veel.

The clearness of the voice, De der schulden Zyn, geene scbul. To clear himself froin guilt, Zicb

belderbeid van de stemme. den bebben.

van eene misdaad zuiveren. Clear-spirited, Lucbtig, vrobyk. a Clear estate, Een onbezwaard To clear a business, Een zaak to CLEAVE, Klooven, klieven, kapitaal. opredderen.

Splyten. To get clear (as a fhip struck To clear up, Opklaaren.

To cleave afunder, Van een klooupon the. sands,) Los raaken Clear up your brow, Zie vrolyk [als een schip dat vast zit.

uit uwe oogen.

To CLEAVE to, Aankleeven , Clear, [Innocent,] Onscbuldig, A water that clears the fight , aanbangen. vry, buiten opspraak.

Een water dat bet gezicht op

Can that fin cleave to this man? He is clear from that crime, Hy beldert.

Kan die zonde deezen persoon nog is van die misdaad vry.

The Sun has cleared the mist, aanbangen? a Clear conscience, Een vry ge De Zon beeft de mist opgetrokken. a Cleaver of wood, Een boutkloeweeten.

To clear a metal, Eenig metaal a Clear coast, Een oever vry zuiveren, reinigen.

a Butcher's-cleaver, Een bakmes of van zanden of ondiepte).

To clear the Trenches, De Loop sagers bylo Clear and open weather, Scboon,

graaven opruimen.

Cleaving, Klooving , Splyting , belder weêr.

To clear the high-way of Robbers, kloovende.
Clear Moon, Heldere, lichte De groote weg , van Struikroovers Cleer, &c. Klaar, zie Clear.
Maan.

zuiveren.

Cleff Klip, sie Cliff. a Clear fire, round, voice or sight, To clear a passage, Ruimbaan I CLEFT, Ik kloofde. Een belder vuur, geluid, sten maaken.

Cleft, Geklooft, gespleeten. me of gezicht.

To clear a difficulty, Een zwaa- CLEFT,(Subst.) Een kloove , fcbeur, a Clear ftile, Een klaare styl.

righeid oplo(len.

reet, Spleet. a Clear discours Een verstaan To clear a doubt, Een twyffeling

Full of clefts, Vol spleeten. heare redens.

opbelderen.

to CLEM, Ujtbongeren

CLE

ven.

ver.

ren.

CLEMENCY , Goedertierenbeid , Cleverly, Bebendiglyk, knap. To clinch the fift, De vuist toe

zachtmoedigbeid , zachtzinnig He does it cleverly, Hy gaat 'er Nuiten, de band toedoen.
beid.
bebendig mee om.

To clinch a nail , Een Spyker Clement, Goedertieren, zacbtzinnig. He cut it off cleverly , Hy sneedt omklinken. to CLENCH, zie Clinch.

het glad af.

a CLINCH, Een prompt antwoord, CLERGY, Geestelykheid, de Kerke CLEW, Een kluwen.

een quinksag. tyken, de Kerkelyke staat. a Clew of tread, Een kluwen ga- Clinched, Geslooten, toegedaan, oma Clergy-man , een Kerkelyke, een

geklonken. Kerkelyk persoon.

CLI.

Clincher, Een die aardige loopjes A. The Benefit of the Clergy, 't

voortbrengt, een sneedige krwant. Voorrecht der Geestelykbeid. Uit to CLICK, Zoetjes klappen, tikken. CLINCHER, (an un answera. kracht van dit wordt een mis

To click clock as a watch doth, ble reason ) Een ontégenzeggedaadige somtyds van den strop Tikken als een uurwerk.

lyke réden. bevryd. Want voor 't recht ge- a CLICKET or knocker, De klop- Clinching, Een omklinking , steld zynde, geeft men hem, per aan een deur.

omklinkende. indien men hem wil begunsti a Leper's clicket, een Lazarus a Clinching witticism, Een snees gen, een oud Latynsch boek klap.

dig loopje. met Duitsche letteren, waarin

† The clicket (or knocker) of a to CLING together , Saamen banby een vaers moet leezen ; in door, De klopper van een buis gen, saamen bechten. dien dan de Gemagtigde die deur.

To cling unto, Aanbangen, aanper by staat , zegt, Legit ut Clickets, Klapperboutjes.

kleeven. Clericus, [Hy leejt als een Ker. Clicking, Klopping, getik, Clingy, Kleefacbtig, kleeverig. kelyke, ] ,] dat is, zo als bet betikkende.

CLINICAL,

? Beboorende tot bedléa boirt, dan is hy van de galg CLIENT, een Advokaats of Proku- CLINICK. gerige menfcben. verlost, en wordt maar alleen reurs kalant daar by voor pleit, CLINK, Een klank, klinkend

ge in de hand gebrandmerkt.

fcbutgenoot, beschermeling, aan luid. CLERICAL, Kerkelyk , dat tot de banger.

to CLINK, Klinken , klank geevers, Kerk beboort.

The clients of a man in power, CLINKERS, Boeijen. CLERICORD, Klavesimbel , zie Cla

De aanbangers van een vermo- to CLIP, Afknippen , besnoeijen, ricord. gend Man.

snippelen, scbeeren. CLERK, een Kerkelyke , geestelyke; CLIEF, Een rots, steilte, kluft, - To clip inony, Geld besnoeijen. Klerk, scbryver, Sekretaris.

zwik.

To clip wings, Vleugels korten, The clerk of the parish, De voor

The cliff in musik, De sleutel in kortwieken. Leezer in de Parocbie-kerk.

de muziek.

To clip theep, Schapen scheereth A writing clerk, Een klerk, in CLIFT, Een Spleet, zie Cleft.

To clip and coll, Onbelsen, de eigentlyken zin.

the CLIMACTERICAL year, Het omarmen, om den bals vatten. An Attorney’s-clerk, Een Procu trap-jaar, moord-jaar, ieder zé To clip a man's wings, t t leo seurs-klerk.

vende en négende jaar van iemands mand de wieken fnuiken. The clerk of a company, De

ouderdom;maar het groot moord-Frenchmen do clip English, gebeimscbryver van eene Maat

jaar wordt gerekend het De Franschen rabraaken bet Jcbappy.

LXIIIste, zynde 9 inaal 7. Engelfcb, zy Spreeken bet slecht To A clerk of the kitchen , een Keu- CLIMATE, Een streek, gewest. uit. kenmeester.

Climate, (in Geography) Lucht- Clipped, Besnoeid, gescbooren, afThe clerk of the King's great streek.

geknipt. wardrobe, De eerste Kamerdie- Climax, (a Rhetorical figure other-Clipper, Een snippelaar', afknipper, raat van 's Konings kleerkamer.

wife called gradation) Trap befnoeijer. Clerk comptroller of the Kings Spreuk, trapswyze vergrooting, a Mony-clipper, Een geld-snoeijer. house, De Opzichter van 's Ko opklimming by trappen in de opent- Clipping, Afknipping,

gesnippel, benings buis. lyke Rédenvoeringen.

froeijing, afknippende. Clerk of the market, Marktmees- to CLIMB, Klimmen, klauteren. Clipping and colling, Ombelzing, ter.

to Climb up, Opklimmen, be omarming. Clerk of the aflizes, or Clerk cri

klimmen.

Clippings, Snippelingen. minal, Griffier van Lyfstraffe- Climbed, Geklommen.

Clipt, zie Clipped. hyke zaaken.

Climber, Een klimmer, klauteraar. CLISTER, Een spuit-art feny, klisClerkship , Klerkschap, sobryver * Hasty climbers have sudden falls, teer. fcbap.

Spoedige klimmers vallen fobie- CLIVER, Welruikende klavei, fteenCLÉVER, Handig , bebendig, aar lyk.

klaver. dig, fluks. Cliinbing, Klimming, klautering ,

CLO. He is a clever fellow, Het is

klimmende.

CLOAK , &c. Een mantel , zie Cloke. ter aardige vent, een fluksobe to CLIME, zie to Climb. to CLOAK , Bemantelen, zie to korel, een sappe gaft.

to CLINCH, Toedoen, omklinken. Cloke.

1

ren.

1

uuren.

ven.

to CLOATH, &c. Bekleeden, zie to He is clogged , Hy beeft een blok staan zeer dicht aan malkande Clothe.

aan 't been. Cloaths, Kleederen, zie Clothes. + Clogged with business, Overlaa-apa Close piece of cloth, Een dicht CLOCK, Een uurwerk, klok.

den met bézigbéden.

en geslooten stuk Laken, een dicht a Pendulum-clock, Een finger. Clogging, Belemmering, bindernis, en vast stof. uurwerk. bezwaarende.

Close by the lake, Dicbt by 't It is past twelve by the clock, 't CLOIED, Zat , verkropt , zie Cloyd. meer. Is over twaalven aan de klok, CLOISTER, een Klooster.

a Close room, Een, naauw vertrek. de wyzer staat over twaalven. Cloister, Een plaats in een Klooster, You must be very close, Gy moet What a clock is it? What's a rondom met bedekte gaanderyen, U zeer dicht bouden , gy moet clock? Hoe laat is 't ? wat beeft of galleryen.

niets lauten blyken. de klok ?

to CLOISTER up, In een Klooster To live close, Zuinig leeven. One a clock, Een uur.

opsluiten.

To draw the Battalions close, About five a clock, Omtrent vyf Cloister man, een Kloosterman, Kloos De Battalions fluiten.

terling

To stick close to one, Zicb sterk a Clock-maker, een Uurwerkmaaker, Cloistered up, In een Klooster ge aan iemand verbinden, iemarad Horlogiemaaker. zet.

geweldig aankleeven. Clock-making, Uurwerkmaaking, Cloisterer, een Opsluiter.

To keep close, Dicbt bouden. Qon Clock, [beetle] een Breems, of a Cloisterial life , een Klooster lee To lye close to the ground, Vlak kéver.

op de grond neerleggen. The clock of a stocking, De klink CLOKE, Een mantel, dekmantel. . To lye close in a bed,

Naauw van een kous.

To put on a cloke, Eenen man in een bedstee leggen , of dicht to CLOCK [ as a hen, ] Klokken, tel ombangen.

toegedekt leggen. als een ben.

a Tread-bare cioke , Een kaale To write clofe, Dicbt scbryven, The clocking of a hen, 't Geklok mantel daar geen wol meer op is. Close by, Dicbt by. van een hen.

Under that cloke , Onder dien Close fits my thirt, but closer a Clocking hen, een Klok-ben.

dekmantel.

is my skin, 't Hemd is na, maas CLOD, een Kluit , aard-kluit, klomp, + He endeavoured to cover his de buid nog nader. De liefde brok.

hypocrisy with the cloke of begint van zicbzelven eerst. To break the clods, Kluiten bree Religion, or He made use of * Close mouth catches no Aies, ken.

Religion for a cloke to his hy. 't Zwygen is altyd geen coora Clod of blood , een Klonter pocrisy , Hy poogde zyne ge

deel, een zittende Kraai vangt bloeds.

veinsdbeid met den dekmantel van niets. 11. CLOD-PATE, Domkop, bartboofd. Godsdienstigbeid te bewimpelen. Close together, Dicbt aan malkanto CLOD, Klonteren, kluitig wor * My coat is nearer than any clo der. den.

ke, 't Hemd is my nader dan Clapped close, Vaft aangeslagen, Clodded, Geklonterd, kluitig.

de rok.

dicbt geweeven: Clodded blood, Geklonterd bloed. a Riding.cloke, Een régenkap, | Close fisted , Gierig, die de banden Cloddy, Kluitacbtig, klonterig.

[voor 't vrouw-volk.]

geslooten boudt. CLOG, Een blok , belemme Cloke-bag , Een reis-zak, maale, a Close coat, Een suit-rok. ring.

valies.

Close-workt, Dicbt gewerkt. A clog hanging about a dog's a Cloke-loop, Een mantel-lits. a Close-stool, een Koffertje stilletje.

neck, Een blok dat men eenen to CLOKE, Bemantelen, bedekken, Close-weather, Betoogen lucbt, bond om den bals bangt, op dat bewimpelen.

dompig weer. by geen kwaad doe.

This he did only to cloke his a CLOSE (inclosure,] Een ombein. Do This meat is a clog to one's sto ambition, Hy deed dat maar de plaats, afgefcbutte plaats, bemach, Deeze Spyze legt zwaar alleen om zyne staatzucht te be Nooten erf.

mantelen.

to CLOSE, Besluiten, eindigen. a Clog upon one's estate, Een To cloke his hatred, Zynen baat

To close his discourse, Zyn gebelasting op iemands goed. bedekken.

Sprek eindigen , zyne reede beWooden clogs, Klompen, boute- Cloked, Gemanteld, bedekt, beman Ruiten. ne klompen.

teld.

To close a wound, Een wonde to CLOG, Belemmeren , verbinderen, Cloking, Bemanteling , bewimpeling, toebeelen. kroppen.

bedekking, bernantelende. The wound begins to close, De This meat clogs my stomach , CLOSE, Beslooten, dicht, naauw. wond begint te Ruiten. Deeze kost bezwaart myn maag,

a Clofe place, Een beslootene of To close about, Omringen, omcindeeze spys kropt my. naauwe plaats.

gelen. To clog the wheels, Een spaak in a Close prifonner, 'Een dicbt op- to CLOSE up a Letter, Eenen brief it wiel steeken. geslooten gevangen.

Nyiten of toezegelen. Clogged, Belemmerd,, aan 't blok ge These lines stand mighty close To close with one, Met iemand Thooten. to one another, Die regels overeenstemmen.

To

in de maag:

[ocr errors]

To close with the enemy , Met Sak-cloth, Grof linnen tot zak- Clothing, Kleeding, bekleedings des vyand bandgemeen worden. ken.

bekleedende. Cloed, Beflecter, teegedaan. To wear the cloth, (i. e. To CLOTTED, Geklonterd, gesto!d. Closed in , Omringd, ingeslooten. wear Scarlet, to be a Military to CLOTTER, Klonteren, stollen, Closed up, Toegeslooten, toegedaan, Man In de Krygsdienst zyn,

ftremmen. verzegeld.

een Sóldaat, of Officier zyn. CLOUD, een Wolk. Closely, Dicbtjes, beimelyk, bedek To wear the cloth, (i. e. the

a Thunder-cloud , een Donder. telve.

Black-cloth to be in orders,) wolk. CLOSÉNESS, Dichtbeid, gesooten Den mantel en bef draagen

a Cloud of witnesses, Een wolke beid, acbterbouding. Predikant zyn.

van getuigen. Closer, Er. Nestor appears in the The cloth, or Table-cloth, Het a Cloud of darts, Een drom van whole Iliad a weighty closer of tafellaaken.

pylen. debates, Nestor vertoont zich To lay the cloth, De tafel dek- I To be under a cloud , Benéveld door de gantfcbe Iliade been , ken.

zyn, in ongelégenbeid zyn. een vermogend Bylegger van ge To take away the cloth, De ta Cloud-compelling, (an Epithet scbillen. fel afneemen.

used in Poetry.) Er. Cloud. CLOSES, Een balue balk in een Wa-Tifluc cloth, Gebloemde stof , compelling Jove, De Blixe. penscéild. Brocade.

mende Jupiter. CLOSET, Een vertrek, fcbryfka Sarp cloth, Pakdoek.

to CLOUD, Bewolken, benévelen. mertje, kleedkamertje.

Meat, drink and cloth, Voedsel Clouded, Bewolkt , benéveld , geCLOSEITING, Een gebeime byeen en dekzel.

wolkt. komt, tot voortzettinge van eeni- Cloth-weaver, een Lakenweever. a Clouded coutenance, Een benéze kuipery. Cloth-worker, een Laken-werker,

veld of zwaarmoedig gelaat. CLOSING, Een besluiting , Be droog scheerder.

Her eyes are clouded with melanRuitende. a Cloth-lute, een Lakens pak.

choly, Haar oogen zyn verduisa Closing in, Influiting. Cloth-trade, Laken-reedery, laken

terd van droef geeftigbeid. a Closing up, Toesluiting, toedoe bandel, laken-neering.

ara Cane well clouded, Een rotting ning.

Stained cloth to paint upon, Doek die fraai gewolkt is. The closing of a wound, De toe of paneel dat bereid is om op te Cloudily, Wolkachtig. beeling van een wonde.

fcbilderen.

Cloudincís , Wolkigbeid, betoogen Closure, Een besloten plaats, sie In Cloth-beam, Weevers fcbiet spoel. lucht. closure.

A cloth hat, Een onopgetoonde Cloudy, Wolkig, betoogen. CLOT-BUR, (a sort of plant) Klis boed.

Cloudy mornings turn into clear fen, dokkebladen. to CLOTHE, Kleeden, bekleeden.

evenings,

Naa régen zonne, CLOT, een Kluit, zie flod. To clothe about, Omkleeden , iets fcbyn. CLOT-HEAD, Een plomp

bekleeden.

CLOVÉ, Een nagel, kruidnagel. aard, bot- Clothed, Gekleed, bekleed.

Seed cloves, Moernagelen. Clot-pated fellow, terik. + Clothed with shame, Met schaam-a Clove-tree, Een nagelboom. CLOTH, Laken, linnen, stof.

te bedekt.

Clove gilliflower, Gemuskesde noFine linnen cloth, Fyn linnen, Ill clothed, Slordig gekleed.

gelbloem. fyn lymusat.

Clothed in mourning, In de rouw Sa Cloven of garlick, Een bolletje Fine woollen cloth, Fyn laken. gekleed.

knoflook. Cotton-cloth, Katoene lynwaat. She is clothed in filk, Zy gaat aa Clove of cheese, Een gewigt Cloth of Arras, Tapi(Tery. in 't zyde.

van acbt pond kaas. Scarlet cloth, Scbarlaken. CLOTHES, Kleederen, gewaad.

CLOVEN, Gekloofd, gekloouen Cloth of needlework,Geborduurd Bed-clothes, Bedde spreijen.

[van Cleave.] fof .

To wear rich clothes, Kostelyke Clooven-footed , Geklooven-voetig , Cloth of tissue, Goud- of zilver kleederen draagen.

met gespleetene klaauwen. laken.

Plain clothes, Eenvoudige kleeding, CLOUT, Een doek, lap, fcbuurlap, Coarse-cloth, Grof laken, baai. zédig gewand.

feil, pislap. a Herse-cloth, Een doodkleed bet a Sute of clothes, Een pak klee

To set on a clout, Lappen, een welk wer een Lykkoets gelegd

lap op zetten. wordt.

To pull out his clothes, Zyne a Dish.clout, Een vaatdoek. Home spun cloth, Eigen gereed kleeren uittrekken, zicb uitklee a Shoe-clout, Een doek om schoelinnen. den, ontkleeden.

nen mee af te veegen , JcboenHair-cloth, Een baairen - kleed, Foul clothes, Vuile kleeren,

vuil lap. gardoek.

linnen.

Clouts, Scbuurdoeken, afneemdoeken, a Cere-cloth, Een walle-kleed. Cloth line, Een lyn om bet natte doeken, lappen, pislappen. a Table-cloth, Een tafel-laken. linnen aan te droogen, te bangen, Clouts of iron at the end of axela Horie-cloth, Een paerde-kleed, in plaats van Kleerstokken.

trees, 't Yzer beslag aan't einde paerde-déken. CLOTHIER, een Lakenbandelaar. van een wagen-as,

a Clou

[ocr errors]

*

ren.

« FöregåendeFortsätt »