Sidor som bilder
PDF
ePub

bet 200 zy.

To administer an affair, Een men, toestaan, inschikken, toe- to ADOPT, Aanneemen, tot eeh zaak bestieren. gang verleenen.

kind aanneemen of opneemen. Adininistration, Bediening , bewind. To admit one into one's presen- He adopts his brother's works, The several kinds of publick ad ce, Iemand in zyne tegenwoor

Hy neemt zyns broeders werkerz ininistrations, are subject to digbeid toelaaten.

voor de zyne aan. several diseases, and corrup To admit of one's excuse, Iemands Adopted, Tot een kind aangenomen. tions, Allerly soorten van re verschooning plaats geven.

An adopted child, Een aangeno: geering swyze, zyn aan verscbeide Because only mathematical mat men kind, Aanneemeling, Opmisbruiken en ongemakken onder ters admit of this kind of evi neemeling. bévig

dence, In geen anderen als wis. Adopter, De Aanneemer eens kinds. Adminiftring, Toebediening ; -Toe konstige stellingen, kan dit soort Adopting, Aanneeming of opneebedienende, verzorgende.

van bewys plaats bebben. Adoption, j ming eens kinds. Administrator, Een boedelbezorger, Therefore Shepherds may be Adoptive, Aangenomen.

toebedienaar, bezorger, Bewind admitted (as of all callings the ADORABLE, Aanbiddelyk. bebber.

most innocent) the most happy, Adoration, Aanbidding. Administratorship, Bewind of Voog Dewyl bet Herders leeven bett) Adorat, Vier pond wigt. dyschap over eenen boedel.

alleronschuldigste is, zo mag men to ADORE, Aanbidden , eeren. . Administratress ,) Een boedelbezorg bet billyk voor bet gelukkigste To adore , Geweldig lief bebben, ster, boedelboud bouden.

beminnen. ster,toebedienfter, To admit a principle, Een stel Adorer, Aanbidder. . Administratrix, bezorgster.

ling aanneemen, voor waarbeid Adoring , Aanbidding, aanbid ADMIRABLE, Wonderlyk, won bouden.

dende. derbaar.

Admit it to be so , Genomen, dat to ADORN, Vercieren, oppronken. Admirably, Wonderbaarlyk.

(t) Adornation, Verciering: Admirably well, Wonderlyk wel. Admittance, Toelasting , inwilliging. Adorned, Vercierd. Admiration, Verwondering. Admittable, Inscbikkelyk, toelaatelyk. Adorner, Vercierder. Taken up with admiration , Ver. Admitted, Toegestaan , toegelaaten. Adorning, Verciering, - verciebaast staan van verwondering. to ADMIX, Vermengen, bymengen.

rende. ADMIRAL, Een Admiraal, Vioot- Admixed, Vermengd.

Adorninent, Vercierfel, cieraad. beer, Zeevoogd. Admixtion, Vermenging.

ADOWN, (Sometiines used in PoeThe Admiral's hip, Het Admi- to ADMONISH, Vermaanen , waar try for down) His curling hair raals fcbip. Schouwen.

adown his shoulders flow'd, Zyn Admiralship, Admiraalschap. Admonished, Vermaand.

krullend baair zweefde over zyne Admiralty, Zeevoogdy, zeebewind , Admonisher, Een Vermaaner.

schouders. Admiraliteit. Admonishing, Vermaanende.

ADR. IÒ ADMIRE , Zicb verwonderen, Admonishing, 1 Vermaaning,

ADROIT, Bebendig, fcbrander. met verwonderinge ingenomen Admonilhment,

Adroitness , Bebendigbeid , Schran.

waarschouwing zyn , zich vergaapen, groot Admonition,

derbeid. achten.

ADN.

The adroitness of his skill, De I admire her wit, Ik verwonder to ADNJHILATE, Vernietigen.

bebendigbeid van zyn konst, of my over baar verstand. Adnihilation, Vernietiging.

gewoonlyker, De fcbranderheid To admire, beminnen, veel van

van zyn vernuft. bouden.

ADO.

ADRY, Dorstig. I admire this above any thing, ADO, Geraas, geweld, getier.

ADS. Ik bemin dit boven alles.

What ado he makes! Wat een ADSCITITIOUS , Bygevoegd, Admired, Verwonderd.

gedoen maakt by! wat een geHe admired her parts too much, weld recht by aan!

ADV. Hy vergaapte zicb te veel aan There was much ado, Daar was ADVANCE, Vordering , voortgangbaare begaafdhéden.

een groot geweld.

Advance-money, Geld op de band, Admirer, Een Verwonderaar, Lief I had much ado to forbear, Ik Geld voor wit. bebber.

kon my kwaalyk bedwingen. to ADVANCE, Bevorderen, ver. Admiring , Verwondering, There was very much ado to get

3

boogen, voortzetten. wonderende.

it done, Daar was veel moeite To advance a design, Eenen tokADMISSION, Inwilliging, toelaa aan vast eer men 't gedaan kon leg bevorderen (of voortzetten.) ting

krygen.

To advance money, Geld voorBy their admillion of men of all With much ado , Met groote moei af geeven, op de band geven, voorprofessions, these two benefits

te, met groot gedoen, zeer be uit betaalen. arise, Vit bet toelaaten van aller zwaarlyk.

They were nou advancing from by gesindheden, Spruiten deeze * Much ado about nothing , Veel reproaches to blows, Daarop twee voordeelen. gescbreeuw en weinig wol.

zou bet van woorden tot daaden to ADMIT, Toelaaten , tot zich nee- ADOLESCENCY, Fongeling sebap. gekomen zyn.

This

vreemd.

ver

This made David (prefer) ád- | Adventurous, Stout.

I was none of his advisers , Ik vance the knowledge of God, Adventurously, Stoutelyk, roekelooslyk. ben geen van zyne Raadslieder before all other knowledge, ADVERE, Een bywoordeken.

geweest. Dit deed David de kennille Gods Adverbial, Bywoordelyk.

Advising Raad geevende , berichboven alle andere weetenschappen Adverbially, Op een bywoordelyke tende. stellen. wyze, als een Bywoord.

ADU. This is it on which we (found) | ADVERSARY, Een tegenparty, té- ADULATION, Veijery, gevley, advance all our hopes, Dit is bet genstreever.

geftreel. daar wy alle onze boop op bouwen. ADVEŘSE , Tégenstrydig , dwars. Adulator, een Vleijer. Advanced, Gevorderd.

ADVERSITY, Tégenspoed, wéder- Adulatory, Veijend, vleiachtig. Advancing, Vordering , voortzet waardigheid.

to ADULCE, Zoetmaaken, verzo! Advancement, s ting.

to ADVERT, Bemerken, gewaar ten. ADVANTAGE, Voordeel, voorrecbt, worden.

ADULTERATE, (Adj.) Vervalscht; winst, gewin, toegift. Advertency, Opmerking, gewaar ontaard, bedurven. It is much to his advantage, 't wording.

to ADULTERATE, Vervalfcben, Strekt zeer tot zyn voordeel. to ADVERTISE, Verwittigen , ken bederven. To give one the advantage , le nis geeven, waarschouwen, be- Adulterated, Vervalscbt. mand de voortogt geven.

kendmaaken.

Adulteration, Vervalsching.
To give something by way of Advertised, Gewaarschouwd Adulterator, Een Vervalscher.
advantage, Iets tot toegift geeven. wittigd, bekendgemaakt. ADULTERER, Een Overspeeler.
To inake advantage of a thing, Advertisement, Waarschouwing, be. Adulteress, Eene Overspeelster.

Zicb van iets tot zyn voordeel kendmaaking, verwittiging. Adulterous, Overspeelig.
bedienen.
Advertising, Verwittiging; - ver.

ver. | Adultery, Overspel. To sell a thing to the best ad wittigende.

To commit adultery, Overspel vantage, Iets ten meesten voor- (t) to ADVESPERATE, Avond bedryven. deele verkoopen.

worden.

ADULTERINE, Verdicbt, verto ADVANTAGE, Vorderen, baaten. ADVICE, Raad, vermaaning , goed valscht, gesmeed. What will it advantage her to

vinden.

to ADUMBRATE , Beschaduwen, deceive him, Wat zal 't baar To take advice of one , Raad van afschaduwen, betekenen, grof, baaten ben te misleiden? iemand neemen.

Schilderen,

schetsen Advantaged, Gevorderd, gebaat. Advice, (Notice) Bericht. Aduinbrated, Beschaduwd, afgeschaAdvantagious, Voordeelig.

Advice-boat, Een Advys-jagt. duwd, afgeschetst. Advantagiously, Profytelyk, voor- to ADVIGILATE, Waakzaam zyn. Adumbration, Beschaduwing, betedeeliglyk.

ADVISABLE, Raadzaam, gersaden. kening To speak advantagiously of one, to ADVISE, Raaden, raadgeeven, ADUNATION, Vereeniging, saMet lof van iemand spreeken. vermaanen, raadpleegen.

menvoeging: Advantagiousness, Voordeeligbeid. To advise one, Iemand raaden. AD UNGUEM, Op een bair , op ADVECTITIOUS, Van elders aan Advise with him, Pleeg raad met zyn duimpje. gebragt, vreemd, uitbeemscb.

bem.

ADUNCITY, Haakachtigbeid, kromADVENT, Toekomst.

To advise with one's felf, Mer beid. ADVENT, Advent, de tyd door de zich zelve te raade

gaan. ADUNCOUS, Haakachtig, krom Roomscbe Kerk gesteld tot voorberei- B To advise to the contrary, Af- ADVOCATE, Een voorspraak, voor: ding van de aannaderende Kersmis. raaden.

Spreeker , voorstander, Advokaat, Adventitious, Adventual, By ge- To do as one should advise, verdediger. cal toekomende.

Iemands raad volgen.

Advocateship, Het ampt van Doors ADVENTURE, Geval, voorval,00 To advise , Schriftelyk bericht Spraak, Advokaatscbap. avontuur.

geeven, advys geeven.

to ADVOW, Belyden. Zie AVOW By adventure, By geval. Advised, Geraaden, beraaden, bedacbt. ADVOWEE, Een Voorstander. Per adventure, Milcbien, mo Well-advised, Wel beraaden. Advowee Paramount, De Oppergelyk. Ill-advised, Quaalyk bedacht.

voorstander van 't Kerkelyke, de At all adventures, Laat komen I'll be advised by her, Ik zal my Koning. wat wil, 't gaa boe 't gaa.

door baar laaten raaden.

+ ADVOWSON,'t Reckt het welk to ADVENTURE, Waagen, be- It is advised from Engeland that, iemand beeft om een Predikant te staan, onderneemen.

Men fcbryft van Engeland dat. stellen als 'er een plaats open is, Adventurer, een Waagbals, onder- Advisedly, Bedachtelyk, bedachtzqam Patroonaatscbap. neemer. Dit woord wordt niet al lyk.

(t) Advoutry, Overspel. toos als roekeloosheid verstaan, (t) Advifement, (t) Advisement, Raadpleeging,

ADUST, Gebrand, aangebrand, gta maar ook gezegd van iemand die Upon good advisement and deli zengd.

iets waagt te onderneemen. beration , Na goede ruad en Adustible, Dat licht brandt. Adverturing, Waaging, waa overleg

Aduftion, Branding, blaaking , zers gend, Adviser , Een beraader, overlegger.

ging:

[ocr errors]

delyk.

AE.

ve Soldier, Die Nach kost bem Unruly affections, Ongeregelde De tweeklank Æ is in 't Engelsch ménig braaf Soldaat.

bartstogten. alleen gebruikelyk, oin een to AFFECT, Bebartigen, trachten, To move the affections by speaeigen naam te beginnen, als in beweegen, raaken, ontroeren , king, De gemoed sneigingen door Æneas, Æsculapius enz. en in de ontvonken , liefde toedraagen , ter Spreeken ontroeren. volgende woorden.

barte gran, beminnen.

To bridle the affections, De beEGRITUDE, Ziekte.

To affect to speak elegantly, geerlykbéden intoomen. ENIGMATICAL , Raadselagtig , Met eenige gemaaktbeid tracbten The affections and qualities of duister. cierlyk te spreeken, een cierlyke

bodies, De aandoeningen en boeÆnigmatically, Duister, bedektelyk. uitspraak naäapen.

daanigheden der ligbaamen. ÆQUANIMITY , Gelykmoedigbeid. To affect a particular way of de. Non-entity can have no affecEQUATOR, De Evenaar, Nacht livering himself, Op een byzonde tions nor property, Het geen eveningslyn. re manier van uitspraak gezet zyn.

niet is, kan geen aandoening , EQUILATERAL, Evenzydig. K To affect the crown , Na de nocb eigendom bebben. ÆQUILIBRIOUS, Gelykwigtig.. kroon staan.

Affectionate, Toegenegen, toegeneigd. ÆQUINOCTIAL, De Linie. On It was a pathetical sermon and Affectionately, Hartelyk, teegeneigthe ÆQUINOX, De tyd als dag did affect the hearers, 't Was en nacht even lang zyn.

een beweegelyke Predikatie die Affectiously, Met een bartelyke zucbt ÆQUIVOCAL, Dubbelzinnig, twy de toeboorders ontroerde.

of toegenegenbeid. felagtig

She affects that child most of AFFEERERS, Zékere Keurmeesters ARA, Tydrekening , tgdwortel, tyd all, Zy beeft dat kind bet meest die in boete beslaan. merk, tydstip.

van allen bezind.

AFFIANCE, Vertrouwen, boop. AERIAL, Dat tot de Lucbt beboort To affect a Lady's heart, Een (1) to AFFIANCE, Verlooven, zie of in de Lucbt zweeft. Fuffers bart raaken, beweegen.

To betroth. Aerial perspective, De Lucht in een Your objection does not affect Affianced, Verloofd. Schildery, wyking der kleuren my affertion, Uw tégenwerping

+ AFFIDAVIT, Een beëedigde verin 't perspectief

neemt myn gezegde niet weg. klaaring: AEROMANCY, Waarzegging uit Affectation, Een al te nauwkeurige AFFINAGỂ, (refining of metals) de gesteltenisse der lucht.

naäaping, gemaaktheid , waan Loutering of fynmaaking van AEROMETRY, Lucbtweeging. wysbeid.

metaalen. ERUGINOUS, Koperroestig. With too much affectation, A AFFINITY, Zwagerschap, maag. ESCHYNOMENOUS, Plantge te gemaakt.

sebap, gemeenscbap. wassen die, aangeraakt zynde, The affectation of power, De to AFFIRM. Verzekeren, bevestigen, inkrimpen.

zucbt
na magt of regeeringe.

vaststellen,

beweeren, betuigen. Æstival, Zomerfcb.

Affected, Ontroerd, geraaki,bewoogen, AFFIRMANT, Subst. (is the same to ÆSTIVATE, Overzomeren, den ontvonkt , verliefd, gemaakt

. with respect to Quakers, as zomer overbrengen.

He was affected with his words, Deponent, in relation to others, ÆSTUARY, Een Kacbelkamer, stoove. Hy was door zyne woorden ont because their Affirmation is to ÆSTUATE, Bruiscben, onstui roerd (of geraakt.)

adınitted in law, instead of an mig zyn, opstuiven , oploopend How stands he affected ? Hoe is Oath in the usual form,) Afzyn, zieden van toorn.

by geneigd ? wat been neigt by ? firmant of Betuiger, Is ten opETHER , Het Firmament, de Lucbt To be affected with grief, Met zichte van de Quakers het zelf. boven de Dampkring, droefbeid bevangen zyn.

de als Deponent, of Be-eediger ETHERIAL, Lucbtig, bemelfcb. Well or ill affected to the Go omtrend anderen, om dat hun ÆTIOLOGY, Eene rédengeeving, vernment, Wel of kwaalyk ge betuiging in recht-zaaken, in bewyskunde.

zind zyn jégens de Regeering. plaats van eenen Eed met de AFA,

Maliciously affected, Nydig , boos gewoone plechtigheden, aangeAFAR of, Verre af, verre van daan.

nomen wordt. Afeard, Bevreeft, zie AFRAID. as An affected style, Een gemaak- Affirmed, Bevestigd, versékerd. AFF. te style

Affirmation, Bevestiging, verzekeAFFABILITY, Gefpraakzaambeid, Affectedly, Met gemaaktbeid. Affirming, }

ring zagtbeid, beleeftbeid.

Affectedness , Gemaaktheid, waan- Affirinative, Bevestigende , beweeAffable, Gespraakzaam, vrindelyk, wysheid.

rende. aanvallig.

Affecting, Aandoendyk , bartroerend, Affirmative (Subst.) Een bevestigend AFFAIR, Een zaak , Ben zaak, verrichting , beweeglyk.

gezeg. bézig beid.

He made a very affecting speach, He did answer the question in Affair, Gevecht, krakeel, minnebandel. Hy deed een bartroerende réden the affirmative, Hy antwoordde To have an affair with a Woman, voering:

ya op de vraag. Gemeenschap met een Vrouws- AFFECTION , Hartstogt , geneegen Affirmatively, Bevestigender wyse. persoon bebben.

beid, toegeneegenbeid, zucbt, Affirmer, Een betuigers, bevestigen. That affair cost him many a bra. aandoening.

Affirming, Bevestigende.

aardig

vaard zyn.

to AFFIX, Aanbecbten, aanbangen, | Affrontive, Beledigend , fcbamperlyk. After-kindred, Nagestacbt.

byvoegen.

AFFUSION, Instorting, bygieting. After-grass, Etgroen, naagras,

Affixed, Bygevoegd.

AFL.

Affixing, Aanbecbting, byvoeging, AFLOAT, Aan 't vlotten , vlottende. Afternoon, Naa den middag, nag-

aanbecbtende.

To set a fhip afloat, Een Scbip middag.

AFFLATION, Aanblaazing, ingee vlot maaken.

After-pains, Naa-ween.

ving door den geeft.

AFO.

After-reckoning, Verbaal van schaa-

to AFFLICT, Quellen , laftig val AFOOT, Te voet.

de , fcbaa-verbaaling.

len, verdrukken, verdriet aan. AFORE, Te voore.

After-times, De naakomende tyden.

doen.

Afore hand, Voor 's bands. Afterwards, Naderband.

To afflict himself, Zichzelven quel Aforesaid, Reeds gemeld , voornoemd. After-wit , Naa-kennis , bespeuring

len.

Afore-time, Voor deezen.

van zynen missag als bet te laat is.

Afflicted, Gequeld, verdrukt.

AFR.

an After-wit is every bodies wit,

Affictor, Een queller , plaager. AFRAID, Beureeft, vervaard.

Elk een kan zyne fouten van

Affliction, Verdrukking , moeijelyk-

To be affraid, Beoreest zyn , ver achteren wel zien.

beid, wederwaardigheid , ver-

T'is a disperate after-game, Het is

driet, pyn.

I am afraid to say it, Ik durf 't een wanhoopig middel van herstel.

Afflictive, Quellende, moeijelyk.

niet zeggen.

* They are afraid of an after-rec,

AFFLUENCE, Overuloed, toevloed. To grow afraid, Vervaard worden.

koning, Zy zyn bang dat het bin.

TO AFFORD, Verleenen, verschaf. I am affraid, I cannot do it, Ik kende paard achter-aan zal komen,

fen, uitleeveren.

vrees dat ik 't niet zal konnen * Chief Ministers secure themsel-

To afford cheaper , Beter koop doen.

ves from after-reckonings by

geeden.

To make afraid , Verfcbrikken, an Act of Indemnity, De eerste

I can't afford it at that rate, Ik

vervaaren, vervaard maaken, Staatsdiengaren weeten bun zelo

kan 't voor dien prys niet geeven. bang maaken.

ven, door een Acte van bevry.

I can't afford to spend so high, To be fore afraid , Geweldig ver ding,tégen alle nazoeken te dekken.

Ik kan tégen zulke groote kosten

vaard zyn.

AGA.

niet.

* You are more afraid than hurt,

He is the most intelligent man Gy schreeuwt eer gy gesagen

AGAIN, Wéderom.

Again and again, Over en over.

our age affords, Hy is de ver-
standigste Man onzer eeuw. AFRESH, Op nieuws, wederom.

As big again, Nog eens zoo grost.
I could afford to give him a

AFT.

As much again, Nog eens 200 veel.
box, Ik zou wel luft bebben om AFT, Het achterstéven.

To and again, Over en weer.

To read over again, Nog eens
bem een oorvyg te geeven.

Fore and aft, Acbter en voor.
Afforded, Verleend, verscbaft. AFTER, Nas, achter, volgens , naar, What is just is honest, and again

overletzen.

Affording, Verleening ; verlee naa dat, daarnaa.

nende.

After this life, Naa dit léven.

what is honest is just, Wat

to AFFOREST, Land met geboom One after another, De een achter

billyk is is eerlyk, en insgelyks

wat eerlyk is is billyk.
te beplanten, tot een bosch man (of naa d'ander.
to AFFRANCHISE , Vrystellen

The next day after , De naaste AGAINST', Tégen, tégens.

Against to morrow, Tégens morgen.

dag daar aan

orylaaten.
After this manner, Volgens (of

Against the end of this week,
AFFRAY, Een beroerte, gevecht , naars deeze manier.

Tégen 't laatst van deze week.

oproer.

After he was gone, Naa dat by us Against the grain, 2 Tegen de

AFFRICATION, Vryving op of te-

borst, tégen
gen iets.
An hour after , Een uur daarnaa.

de l'oef , met

to AFFRIGHT. Verscbrikken, ver Day after day, Van dag tot dag.

Against the hair, tégenbeid.

vaard maaken.

To look after a thing , Na iets

Against he comes, Tégens dar by

komt.

Affrighted , Vervaard, verfcbrikt , omzien.

bang:

as I called him after his own name, He defends the Myrtles against

AFFRONT, Hoon, Smaad, schimp. Ik riep bem by zyn naam.

the cold, Hy bescbut de Mir-
To put an affront upon one, le Dit Bywoord word met veel

ten voor (of tegen) de koude.
mand eenen boon aandoen.

zelfstandige naamen famen-ge-

Over againit, Tegen over , recht

To put up an affront, Eenen boon

tegen .

voegt, als;
verkroppen.
After-ages, De naakomende eeuwen.

One against another, Tégen malo

to AFFRONT, Hoonen; bescbimpen. After-birth, De Naageboorde.

kanderen.

To Affront death, Den dood After-game, Naa-spel, verbaal van

To be against, Tégenbouden, .

trotseeren.

syne schaade.

derstreeven, tégen zyn.

Affronted, Geboond, beledigd. He will play an after-game for

of in de volgende zin.
Affronting, Hooning , verongelyking,

it, Hy zal 'er daarnaa syn ver- To do a thing against one's will,
boonende.
baal wel op vinden

Iets met tégenzin doen..

B3

[ocr errors]

en

BCA To be against a thing, Iets af- , AGENCY, 't Ampt of de bediening Agents of Regiments who had

keuren, zich ergens tégenkanten. van iemand die 't belang of de great power in the army , par. I am clear againit it, Ik ben 'er zaaken van eenig Vorst of Land ticularly in the Year 1047,) volstrekt tégen.

Schap, buitenslands aan eenig Hof Bewindsman, deeze Tytel wierd &* To dry a thing against the fire, of in eene Stad waarneemt

aan de betaalders der RegimenIets voor het vuur droogen. bezorgt. Bewind.

ten, (die wy nu Soliciteurs To make war againstone'sNeigh | AGENT, Een bewindsman, uitvoer Militair noemen) die veel gezach bours, Zyne Nabuuren den Oor der, zaakbezorger, Agent.

in 't léger badden gegeeven, boylog aandoen.

AGENT, Een vrye werker, een wer zonder in de Engelsche BurgesThat's against all probability, Dat kende oorzaak, in tegenoverstel kryg van 't Jaar 1647. beeft geen de minste waarscbyn ling van kydelyk.

AGL. lykbeid.

en The Devit and all his Agents, | AGLET, Een plaatje, de maali van I am for the Country against De Duivel en alle zyne werk

een véter. the world, Ik bemin bet Land lieden.

AGN. leeven boven alles.

AGERASY, Een frise ouderdom. AGNAIL, Een zweering onder den AGARICK, Agarik, een foort van

AGG.

nagel, dwangnagel. Paddestoelen.

to AGGERATE, Opboopen. AGNITION, Herkenning, wederken. (t) AGAST, Verbaast , verschrikt, AGGESTED, Opgeboopt.

ning , als men van een persoon angstig:

to AGGLOMERATE, Tot een hoop of een zaak spreekt, die men AGATE, Een Agaat.

of troep maaken, troeps-wyze ver aan een zeeker téken wederan Agate-knife, Een mes met een zamelen , om een kluwen winden. kent. Agaaten begt.

to AGGLUTINATE , Samen lymen, to AGNOMINATE, Iemand eener AGE.

Saamen kleeven, samen voegen, bynaam geeven. AGE, Eeuw, ouderdom, leevens tyd, in orde fcbikken.

AGO. bejaardbeid.

Agglutinated, Samen gekleefd. AGO, Verleeden, geléden. A whole age, Een gantsche eeuw. to AGGRANDIZE , Vergrooten , A while ago, Een wyl geléden. A inan of great age, Een man van grootmaaken.

Long ago, Lang verleeden. eenen boogen ouderdom, een zeer to AGGRAVATE, Verzwaaren. AGOG, als, To set one's curiosity oud man.

That will aggravate his crime, agog, lemands nieuwsgierigbeid After ages, De naakomende eeuwen. Dat zal zyne inisdaad verzwaaren. gaande maaken, zie GOG. Of Age, Meerderjaarig , mondig. Aggravated, Verzwaard.

AGONIST, Een Kampvecbter. Under age, Minderjaarig , on- Aggravating, Verzwaaring , be- AGONY, Groote benaauwdbeid mondig.

doodsnood , een zwaare stryd , What age is he of? Hoe oud is by? to AGGREGATE, Samen verga

doodsbenaauwdbeid, zielt ooging. Fifty years of age, Vyftig jaaren deren, inlyven.

AGR. oud.

AGGRESSION, Aanval, aanranding. AGRARIAN, Het geene tot de In his tender age, In zyne jonge Aggressor , Een aanvaller , bespringer,

verdeeling der veroverde Lan. jaaren. aanrander.

den onder de Romeinen , beA ripe age, Een rype ouderdom. AGGRIEVANCE, Bezwaarenis.

hoorde. He died in the prime of his age, to AGGRIEVE, Bezwaaren , veron- AGREAT, In 't gebeel, by 't gros, Hy stierf in de bloem van zyn gelyken.

by de boop. leeven.

Aggrieved, Bezwaard, verongelykt. To take a work agreat, Een werk Old age, Hooge bejaardbeid, 01

AGI.

by de boop aanneemen. derdom. AGILE, Gaauw, bandig.

to AGREE, Overeenstemmen , toe. For so many ages, Zoo veele eeue- Agility , Gaaubeid, bandigbeid, buig

stemmen, overeenkomen, bewilliwen lang. zaamheid.

gen, verdragmaaken, verdraagen, In this age, Hedendaags, in deeze | AGINATOR, Een syter , verkoo I agree to it, Ik staa bet toe, ik eeuw. per in 't klein,

Kem bet toe. He is worn out with age, Hy is Agitable, Beweegbaar.

I agree with you, Ik ben 't met door ouderdom afgemat, Hy is to AGITATE, Beweegen, beroeren,

u eens. uitgeleefd.

Een zaak werleggen,

To agree upon the price, In de The age of a man is said not to Agitated, Bewoogen , verbandeld, of prys overeenkomen. be so long as that of a crow, op 't tapyt gebragt.

They can't agree together, Zy Men zegt dat een menfcb zoo lang Agitation, Schudding, beweeging,

konnen zich met malkander niet niet leeft als eene kraai. beroering

verdraagen. Full-age, Volwassenbeid.

While the thing was in agitation,

This all agree upon , Non-age, Minderjaarig beid.

Terwyl de zaak in overweeging

't daar in eens. Aged, Oud, bejaard, bedaagd.

The taking of much tobacco doth Agedly, Bedaagdelyk, oudachtig. Agitators, Bewindsluiden.

not agree with my constitution, AGELASTICK, Stug, streng, iemand Agitator,(so were callid, during the Veel Tabak te gebruiken komt met die nooit lacbt. rebellion in England, the myne gesteltbeid niet overeen.

Agreed,

Alle zyr:

was.

« FöregåendeFortsätt »