Sidor som bilder
PDF
ePub

wonnen.

over

de Long:

Converted, Bekeurd.
Iemand van boog verraad over-

COO.
Converter, Overrider, bekeerder,

tuigen.

to COO, Kirren als duiven. Convertible, Veranderbaar.

Convicted, Overtuigd, in recbte ver-Cooing, Gekir, als van de Tortel. Convertible terms, Veranderbaare

duiven. uitdrukkingen.

Conviction, Overtuiging, schuldig. COOK, Een kok, braader. Converting, Bekeerende, verande

verklaaring

Cook-inaid, Een keukermeid. Teorde.

CONVICTIVE, Overtuigende. Cook's-shop, Een braadery, koks CONVEX, Ronduitgeboogen , bol-Convictiveness, Getuige, bewysvaar winkel.

) rond.

beid.

Cookery, De konkkonst. The convex of a globe, De op to CONVINCE, Overtuigen.

To cook, Kooken. pervlakte van een kloot.

To convince one of error ,

le Cookery, Kookery. Convexity, Uitgeboogene rondte, de mand van dwaalinge overtui To understand cookery, De kos. uitgeboogenbeid van eenig rond. gen.

kery verstaan. to CONVEY, Voeren, leiden, over. Convinced, Overtuigd.

COOL, Koel. coeren, overdrangen.

I am convinced, Ik ben over. A cool room, Een koel vertrek. If you give it ine, I shall con

tuigd.

to COOL, Verkoelen, koel worden. vey it to him, Als gy bet my Convincement, Overtuiging. To cool wine, Wyn verkoelen. geeft, zal ik bet bem brengen. Convincing, Overtuiging,

To cool the cannon, Het Kanan To convey a thing over Sea, tuigende.

verkoelen. Iets over de Zee voeren. Convincingly, Op een overtuigende That cools te Lungs, Dat verfrift To convey commodities by wa. wyze.

ter, Waaren te water vervoe Convincingly true, Overtuigende This will cool your courage, ren. waarachtig

Dat zal u de moed beneemen. How do you convey your letters to CONVITIATE, Bofpotten, be It begins to cool, Het begint koel to him? Hoe doet gy bem uw fcbimpen, verwyten.

te worden. brieven ter band komen? to CONVOCATE, Byeenroepen. The heat of the People coolid on To covey one's right to another, CONVOCATION, Een byeenkomst a sudden, De drift van 't Volk

Zyn recht aan eenen anderen of vergadering der Kerkelyken. verkoelde in een oogenblik. overdraagen.

to CONVOKE, Saamenroepen, be His courage begins to cool , Zym He conveys his sense in plain roepen.

moed begint te zakken. words, Hy weet zich zeer klaar to CONVOLVE, Rondom rollen. Cooled, Verkoeld. uit te drukken.

CONVOY, Gelei, vrygeleide, kon COOLER , Een verkoeler, koele Ko To convey poison into a thing, vooi.

vat. Iets vergiftigen.

A great convoy , Een sterk ge Verjuice is a cooler, Verjuis is een To convey one's love, or respects leide.

koeldrank. to a man in a letter, Iemand To be a convoy to one,

Iemand A Brewer's cooler, Een Broisin een brief de groeteni/Te doen. geleiden.

wers koelbak. To convey AWAY, "Wegvoe to CONVOY, Geleiden, uitgelei Cooling, Verkoeling verkoc doen.

lende. To convey a man OUT of Dan. to CONVULSE, Verbeffen. a Cooling liquor, Een verkoelen

ger, Iemand uit bet gevaar red. To convulse the foul, De ziel de drank. den.

verbeffen, verrukt syn.

Coolness, Koelbeid, koelte. on To convey one's self quickly Convulsed , Verrukt , inet stuipen Cooly, In koelen bloede , bedaart. out of a place, Scbielyk vluch overvallen.

COOM or COOMB of Corn, Een CONVULSION, Saanentrekking der zékere koorn-maat. + CONVEYANCE, Een overwy zénuwen, opkrimping der zenia COOPEE, Een dwarsbalk in eenz zing, overtoering, overdragt. wen, kramp.

wapenschild. Conveyancer, Een overdrager, No. Convulsion fits, Stuipen.

O COOPEE, Een pas in bet dans. taris.

CONUSANCE, Zénuwtrekking , zic Conveyed, Gevoerd, overgevoerd. Coguisance.

COOP, Een boenderbok, boender. Conveyer, Een overvoerder , ver. | CONUNDRUM, Een geestig , korf. Toerder.

maaks geseg.

to COOP, Kuipen. Conveying, Leiding, overvoering, CONY, Een konyn.

To coop up, Inkuipen , bekuipers, - leidende.

A young cony, Een jong konyn, besluiten. CONVICT, (one that is found een Lamprei.

Cooped up, Ingekuift. guilty of an offence) Een over. Cony-burrow, Eer konynebol.

A Wine-cooper , Een Wgntuigde misdadiger.

Cony-burrows going from one to kooper. to CONVICT, Overtuigen in another, Konyns bolen. Cooperage, Een kuipers werkplaats,

recite verwinnen, schuldig ver A cony-warren, Een konyns bol. Cooper, Een kuiper.
klaaren.
Cony-catcher, Konyn vanger.

to CO-OPERATE, Medewerken. To conrict one of high treason,

Co-operation, Médewerking. L DEEL

S

Coo

xen.

zen.

Co-operator, Een médewerker. Red or Yellow copper, Rood of

COQ. CO-ORDINATE, Gelyk van rang. geel koper.

COQUELUCHO, Kinkboeft. COOT, Een Zeekoet, [zékere vo- Molten copper , Rood koper , COQUET, Gemaakt , zie COC gel.] Toode inkt.

QUET. ++ A very coot, (or fool) Een A copper, Een groot kopere

COR. gek in folio.

tel. COP.

Copper in barrs, Staaf-koper. CORAL, Koraal. COPAL, (a white and bright Ro. Copper-nofe, Een roode neus. a Coral, (which they hang about sin brouht froin the Welt-In-Copper-plate, Een kopere plaat.

an Infant's Neck for a Toy) Een dies) Een soort van belder witte Copper-Imith, Een Kopersager.

kinderbel. Wejt - Indische Harst. Goin- | COPPERAS, Koperhood.

CORAND, or Currand, Aal-bellen, copaal.

COPPICE, or Cople, Een Woud, of Aalbeziën. COPARCENER, Deelgenoot.

dat na verloop van jaaren afge- Corand-tree, Een Aalbesse-boom. Coparceny, or Coparseny, Deelge. kapt wordt : Hakhout.

CORANTO, Een dans, zie Cou. nootschap. COPULATION, Saamenvoeging ,

rant. To hold an estate in coparceny, koppeling

CORBEL, Corbet, or Corbil, ( a Eenige goederen in 't gemeen Copulative, Saamenvoegend.

jutting, or fhouldering Piece bebben.

A copulative term, Een faamen of Architecture , cut out in COPARTNER, Een médeftander, A conjunction co. Svoegend

walls, to bear up a Post, sumdeelgenoot.

pulative, woord.

ner, or other weight) Krollen, COPE, Eens Priesters mantel. COPY, Affcbrift, dubbeld, kopy. duitels, korte stutten, steunzels K Under the cope of heaven, On. Copy, (or original of a book ) van de Balken, of Kornissen.

der de kap of 't gewelf des Kopy, band/cbrift van een werk Corbets, (Places in walls whe. mels.

dat ter drukpers gegeeven word. re Images stand) Nillen in de It is the finest thing under the CC Copy, (or Pattern to write af muuren , om Beelden te plaat

cope of heaven , Het is 't fraai ter) Exempel, voorschrift. fte ding onder de Zonne.

Copy, Cor printed book) Exem-CORD, Een touw, koord. f to Cope, Handgemeen worden , plaar.

a Silken cord, Een zyde koord of ruilebuiten, uitstee To compare to copy with the snoer. kers.

original, Het echte met bet af. A cord of wood, Een vierkant # To cope right-hands, (to fight) schrift vergelyken.

stuk bout. Vechten.

acao That Bookfeller has bought his to CORD up, Saamen binden. We are able to cope with him, copy, Die Boekverkooper beeft Cordage, Touwerk, want. Wy kunnen bem wel staan,wy zyn zyn bandschrift gekogt.

Corded, Saamengebonden. tégen bem opgewassen.

The writing maiter his set mea CORDELIER, Kordeliers, een zé : To cope, (to jut out) Voortko

copy, De Scbryfmeester beeft ker orde van Monnikken. men, afwyken.

my een Exempel gegeeven.

CORDIAL, Openbartig , gulbartig, COPEL, zie Coppel. The Bookfeller gives him so much

hartsterkend. COPIER, Nafcbryver.

money, and so many copies, a Cordial, (Subst.) Een bartsterking, Coping , Handgemeenschap,

De Boekdrukker geeft bem zoveel

kandeel. ruiling, uitsteekjel.

geld en zo veel Exemplaaren. Cordial, (hearty or sincere) HarThe coping af a wall, Het Kasia A copy of verses, Een gedicht. telyk. piteel van een Muur.

Copy-inoney, Scbryfgeld, de fom * A cordial (or hearty) friend, Eenz COPIOUS, Overvloedig , wydloo die een Boekverkoper aan

boezem vriend.

Autheur geeft voor zyn sobryf- Cordially, Openbartiglyk, gulbarA copious language, Een woor werk.

tiglyk. denryke taal.

Copy-hold , Een leen of landery Cordialness,,Openbartig beid, gulCopiously, Overvloediglyk.

welke iemand op zékere voor

bartig beid. Copiousness, Overvloedigheid, ryk. waarde bezit.

CORDINER, or Cordwainer, (2 beid.

Copy-holder, Een Vafal, Leen Shoc-maker), Een Schoen-maaThe copiousness of a language, bouder, Leensman.

ker. De woordenrykheid van een taal. to COPY out, Vitscbryven, afscbry. CORDON, (a Terın of Fortifica. COPIST, Een afscbryver, uitfcbry

tion) Cordon, een woord der To copy out a will, Een Testa Vestingbouw. COPP, Een top, kuif, op het hoofd ment witfcbryden.

CORDOVĂN leather, Geiteléder. van de Vogels.

Copyed out, Vitgeschreeven , naa. CORE, 't Klokhuis van een vrucht. a Copp of hay, Een booi-opper. gefcbrecven.

+ To be rotten in the core, (to Copped, Gekuifd, getopt.

I inust get it copy'd out, Ik moet have no good Principles) Geen COPPEL, Een smeltkroes, Smelt bet laaten nafcbryven.

goede grondbeginzels bebben. test.

Copying out, Vitscbryving, uit He is rotten in the core, f Daar COPPER, Rood koper.

Scbryoende.

is geen goed baair in bein.

CO.

een

veni.

ver.

ral.

TOOS.

CORIANDER, Koriander.

Cornct, an officer of horse) der inwoonderen van een steedtje CORK, Kurk.

Een Kornet, standaart draager. of vlek. to CORK, Kurken, de vlefsen met Cornet, (a woman's head gear) a Corporation-Town, Een ulek kurken stoppen. Een Vrouwe kuif.

dat stads recht heeft. Corked, or Corkt, Gekur kt.

Cornet, to let a horse blood) Corporature , De grootte, de ma Ta A bottle well, or ill cork’d, Een Een paerd bloed aftappen.

of Inhoud van een Lichaam. fles die wel of slecht gekurkt is. A cornet, (or coffin) of Paper, Corporeal, Licbamelyk, zic Corpo CORMORANT. Een waterraave, Een péperbuisje. een uraat.

CORNEOUS, Hoornachtig. Corporeality, Vaftigheid, de boeda. | A greedy cormorant, or a gluc- CORNICULATE, Geboornt.

nigbeid van een Lichaam. ton, Een gulzigaart,

Cornigerous, Hoorndraagende. CORPS, Een lyk, dood Licbaam. CORMUDGEON, (or Miser) Een CORNISH,'t Cieraad of boornwerk You are desired to accompany orek. boven aan een zuil.

the corps , Gy word verzogt CORN, Koorn, graan.

The cornih of the roof of a bet lyk te vergezellen. Standing corn, 't Staande koorn. coach, De kap van een koets. a Corps-de-gard, een Krygswacht, To give the horses their corn, CORNUTE, Geboornd, boorndraa wachtbuis.

De paerden bun baver geeven. gende, als méde een boorndraa- CORPULENCY, Lyvig beid. A com of salt, Een korrel zout. ger.

Corpulent, Lyvig. grof. A com-field, Een koorn veld. + CORODY, (which fignifies an CORPUS-CHRISTI.DAY, SacraCorn-loft, Eer, koorn zolder.

Allowance of Meat &c. due ments dag Corn-trade, De graan bandel. to the King's servants of an CORPUSCLĖS, Ondeelen, stof dee. Com-fallet, Koorn-falaad.

Abby, or other House of Re. len. Corn chandler, een Koorn kooper. ligion, whereof he is the foun- CORPUSCULAR Corpuscular Corn-rose, Een klaproos, koorn der) Een soort van Schatting die Philosophy, Een zekere tak van

de Godsbuizen , voor deezen , aan de Wysbegeerte, om de uitwerkKria Corn, Een bykdoorn , exter de Koning moesten opbrengen. sels der Natuur te verklaaren. 008.

COROLLARY, Toegift, canbang. Corpusculiarian, Corpuscularian Hy. To measure another man's corn fel, gevolg.

pothesis, (Locke) De stelling by one's own Buhel , Ande- CORONATION, Krooning.

der ondeelbaare Licbaainen. ren by ons zelven vergelyken. CORONEL , Kollonel, zie Colo- to CORRADE, Byeenscbrazfon. A com-cutter , Een die de byk

nel.

CORRECT, Net, verbeterd, zui. doorns fnyd.

CORONER, een Aiptenaar die geto CORN, Met zout besprengen. steld is om de Ligbamen der gee

He writes correct, Hy sobryft Powder to corn, Koornmaalen. ner die vermoord of verdronken naauwkeurig , let. CORNAGE, Een sebatting op koorn. zyn , of die men onverwacht to CORRECT, Verbeteren, naazien, Corned, Gezouten.

dood vindt, te beschouwen. Een berispen, tuchtigen. CORNEL, Kornoelje.

Lykschouwer.

To correct a book, Een boek van Cornel-tree, Kornoelje-boom. CORONET, Een kroontje, kroon missagen zuiveren. CORNELIAN, a Cornelian-stone, bonnet.

Cinamom will correct the coldEen Kornalyn teen, Onyx, Sar a Duke's coronet, Een Hertog ness of it, De kaneel zal 'er de lyke kroon.

koude van beneemen. CORNER, Een boek , suipboek. CORPORAL, Een onder-Officier "T is your duty to correct your A corner of a street, De boek van van bet Voetvolk.

fon, Het is uw plicbt uw 20016 een straat. CORPORAL, Lichaamlyk.

te bestraffen. The comer of the eye,

De boek Corporal punishment, Lyfstraffe. ct My watch corrects the fun, van bet oog.

Da CORPORAL , Een Korporaal, | De Zon sobikt zich naar myn The corner of a wall, De boek de doek waarop men het mis. orlogie. van een muur. brood en de kelk zet.

To correct a proof, Een proef ar Corners (or windlings) of Ri. To take a corporal oath, (which

naazien of naaleezen. vers, De bogten van eene Ri. is done by touching with one's I corrected my watch by the sun, vier.

hand some part of the holy Ik stelde myn uurwerk naar de In a corner, (or privately) Hei scripture ) Een Xyffelyke Eed Zon. melyk, om een boekje.'

doen, die geschiedt met bet aan- Corrected , Verbeterd , naagezien, Comer-itone, Een boeksteen.

raaken van den Bybel.

berispt. a Corper- house, Een boekbuis. Corporally, Lichaamlyk.

CORRECTER, Een naaziener , zie Corder-wise, Hoekswyze.

To punish a man corporally, le Corrector. Comered, Geboekt.

mand aan den lyve straffen. Corrccting, Verbetering , naaziening, Two-cornered, or Three-come- Corporate, Een Maatscbappy oprig.

verbeterende. red, Twee of drie boekig.

ten.

Correction, Verbetering , tucbtiging,
Een kromboorn, cink, CORPORATION, a corporate bo berisping.
Kornet.

dy, De gemeente oft lichaam a House of correction,een Tuchtbuis.

ver.

dius.

CORNET

Under correction, Onder verbé sterk water ureet in het metaal. Cortex Peruvianus, Quina quina. tering.

Corroded, Verroest, ingegeeten. CORTIN, De gordyn, zie Cour. Under correction, Gentlemen, Corroding, Invreeting, verroesting,

tin. he lies, Met verlof Heeren, by

inureetende.

CORVET, Een zékere beweeging liegt bet.

+ Corroding (or anxious) cares, Be van een paerd, zie Curvet. Corrective , Verbeterend, versacb naauwde bekommernissen die bet CORVISER, Een Schoenmaker. tend.

bart verteeren.

CORUSCANT, Flikkerende , fcbg A corrective Medicine, or a cor CORRODY, zie Corody.

nende, rective, Een verzagtend Genees- | Corosive, Bytend, ineetend.

Coruscation , Glans, geschitter , middel. Corrosiveness, Ineetendheid.

belderbeid. Correctly, Volkomenlyk, zonder fou- † CORRUGATED, (or full of to CORYBANTIATE , Met opens ten. wrinkles) Gerimpeld.

oogen Jaapen. Correctness, Keurigheid, rzetbeid. CORRUPT, Bedurven, omgekogt.

COS. Corrector, Een verbeteraar, naazie. Corrupt blood, Bedurven bloed. ner.

che si Corrupt principles, Verbasterde to COSEN, zie to Cozen. a Printer's corrector, De Correc grondbeginzels.

CO-SINE, (a Term of Geometry, tor van een Drukker.

Corrupt, or depraved) Ont-aard, it is the Compl_ment Sine of a Corrector of the staple, (a bedurven.

an Angle to th Radius or who. clerk recording all Bargains A corrupt will, or reason, Een le fine of a Quadrant or 90 made there) Pakhuis klerk, die bedurven wil of réden.

Degrees) De Sinus - Compleaantekening boud van al dat 'er Corrupt, (or brided) Omgekogt. ment van een boek. verkogt word.

a Corrupt Judge, Een omgekogte COSMETICKS, Vrouwen-vercierseCORRELATIVES, Zulken die on Rechter.

len, als inéde watertjes en zalfderlinge betrekking tot malkan to CORRUPT, Bederuen , fcbenden, jes welke 't Vrouwvolk gebruikt deren bebben. omkoopen.

om een blank vel te maaken. CORREPTION, Eene wegrukking, To corrupt witnesses, Getuigen COSMOGONY , De Waereldworbestrafing. omkoopen.

ding, of de Schepping. to CORRESPOND, Overeenkomen, To corrupt (or bring over) a gar- COSMOGRAPHER, Een Waerelih

Saamen bandelen, onderling over rison, Een bezetting overbren bescbryver. brieven , briefgemeenscbap bou

gen.

Cosmographical, Dat tot de Waeden.

To corrupt, (or to infect), Be reldbescbryving beboort. Correspondence, Overeenkomt , faa metten.

Cosmography, Waereldbeschryving. menhandeling , briefgemeenscbap, To corrupt, (or debauch) Verlei- COSSĂES, Kalja Bengale, ( zeker brievewisseling, onderlinge ver den, Scbenden.

Oostindisch Lynwaat. ) standbouding

Corrupted, Bedurven, verdurven, COSSET, (a Lainb, cảlf, &c. To keep a private corresponce gefcbonden, omgekogt , omge brought up without the Dam) with one, Een beimelyke brief zet.

Een Lam of Kalf dat zonder de wisseling, of omgang inet iemand Corrupter, Een bederver , Schender, mnoer opgevoed is. houden.

onikooper.

COST, Kofte, uitgave. Correspondent , Een saamenbande-Corruptible, Verderflyk.

To my cost, Op myne koste. laar,

onderlinge overbriever , Corruption , Verderf, verdurven. To bestow great cost on some. briefgenoot. beid.

thing, Ergens veel geld aan te It will be correspont to your Corruptive, (apt to corrupt) Be kosten leggen. commands, Het zal volgens uw fmettelyk.

Coit, (or Price) Prys, bevël gescbieden.

Corruptly, Valscbelyk, ter kwaader He hath lost both his labour My Correspondent in Lyons, Myn trouwe.

and coft, Hy beeft zyn arbeid Correspondent in Lions. He behaved himself corruptly,

en geld verlooren. Corresponding Briefwisselende , Hy gedroeg zich zeer secbt. * It will not quit cost, t* De overeenkomstig CORSAIR, een Zeeroover.

Sop is de kool niet ward. CORRIDOR, Een bedekte gang, CORSE-PRESENT,(or Mortuary : ** Much worship inuch cort, De

Beast, or other offering to a eer kost geld. CORRIGIBLE, Verbeterlyk.

a Priest, from a dead man's to COST, Kosten. CORRIVAL, Een médeminnaar , estate) Doorgift, die men aan What doth it cost? Wat kost het? médeuryer.

een Priester doet, uit de goede I will have it whatever it coit, to CORROBORATE, Versterken. ren van den overledene.

Ik wil bet bebben, laat bet kojtesa Corroborated, Versterkt.

CORSLET, Een Borstwapen voor de wat 't wil. Corroborative, Versterkende.

Piekeniers.

His house cost building above f A Corroborative argument, Een Corslet, Piekaniers.

ten thousand pound, Zyn buis kragtige drangréden.

Corflet, (or broad girdle) Een kost meer als tien duizend pond to CORRODE, Byten, in-eeten. breede gordel.

Sterlings van bouwen. Aqua Fortis corrodes metals, Het CORTEX, De baft.

COSTARD, Plaade , zic Custard.

COS

bedekte weg.

leggen.

COSTER-MONGER , (one that, To couch an eye, De Staar stray Cover me well, that I may sweat, sells Fruits), Fruitkooper. ken: bet oog ligten.

Dek mny wel toe, op dat ik aan COSTIVE, Stoppend, bardlyvig: To couch the lance, De lans 't zweeten kome. Cortiveness, Hardlyvigheid, stop vellen.

I cover'd hiin with a good cover, pendbeid.

To couch, (to lie down) Neer Ik beb bem met een goede déken COSTLY, (or dear from coft) Duur.

gedekt. Ko Coitly, (or Expensive) Kost Couchant, Leggende.

To cover a sin, Eene zonde bebaar. Couched, Verzaameld.

dekken. Coftly colours, Een zéker kaartspel. A letter well couched, Een brief The army covers the plain, Het COSTREL, (a kind of bottle) Een die wel ingesteld is.

Léger overdekt bet plein. foort van een fles.

COUCHENILL, Coucbenille, zie To cover one with an eternal COSTLY, Kostelyk, staatelyk.

Cutcheneal.

shame, Iemand eeuwige smantCOT.

beid aandoen. + COUCHER, Een griffier.

# Coucher, (an obsolete word for To cover, (or to Horse) a mare, COT, Een kot, but.

a Factor, residing in some fo Een Merry dekken. Sheep-cot, Schaapskooi. Cot, (a kind of refuse wool,

reign country for traffick, Fak. To cover over, Overdekken. toor.

To cover, (or overcast) Ver. so clung together, that it can. COUCH-GRASS, or Couch-weed ,

duisteren. not be pulled a funder Een

or Quick-grass, Honds-wortel, Covered, Bedekt, gedekt, verbor. dod wol.

zéker kruid. A Cot, or Cotquean, (a man cove, als A Pidgeon cove, Dui

gen.

Be covered, or put on your hat, who ineddles too much in wo. ve-neft.

Zyt gedekt , zet uw boed op. mens affairs ) fan ben, boute COVENABLE, Gevoeglyk, zie Con-Covering, Bedekking, bedek. klaas, jool. venable.

kende. to COT, (is said of a man who

COVENANT, Een verbond, ver A covering for a bed, Een dea meddles in woman's domestick drag, verding.

ken, of Sprey. affairs) Gortenteller, keuken

To make a covenant, or to en- Coverlet, Een bedsprey, déken. kluiver.

ter into a covenant with one,

COVER-SLUT, Een overtrekzel, COTEMPORARY , (one that lives

Een verbond of verdrag met ie

jurk. in the same age or time with

mand aangaan.

COVERT, (or Thicket) Een bosch, another) een Tydgenoot. The covenant of grace, Het

vol struiken, kreupelbosch. COTQUEAN, Uilskuiken, jan ben.

nade verbond.

Covert, (or Hiding place) ScbuilCOTTAGE, Een but, kot, butje.

To break the covenant, Het ver plaats. Cottager, De bewooner van een but,

bond breeken.

co Covert, (or shelter), Bedekking, een Boer.

Luifel. ICOTTAREL, een Boer , zie Cot- to COVENANT, Een verdrag maa

ken, verbond maaken, verdin. + Covert, (or under the Power of uager.

gen. Cotih, a Cottish man, Een jan

a Husband) Getrouwd zyn , 073ben.

der de nacht van man staan. a Covenant-breaker, Een verbondbreeker.

a Woman under covert, Eene COTTON, Kattoen.

Vrouw onder eenen Man staande, Fine cotton, Frazi, fyn kattoen. Covenanted, Bedongen, afgesproo

ken.

een getrouwde Vrouw. The cotton tree, (wich bears a COVENT, Klooster, zie Convent. Covertly, Bedektelyk. fruit full of cotton) De kattoen COVER, Een dekzel, on lag.

COVERTURE, ( a law terin that boom. to COTTON, Met noppen opwerpen.

The cover of a pot, Het deksel signifies protection, or the convan een pot.

dition of a married woman ) To cotton, (to succed, to hit)

The cover of a book, De band + De staat van een getrouwde Gelukken, zyn doel bereiken. van een boek.

Vrouw. Our business will not cotton,

+ Cover, or Cloak) Voorwer.d to COVET, Begeeren, gierig zyn, Onze zark wil niet lukken. I To couon, (or agree) Overeen. ato COVER, (in its proper fig

fel, tinantel, Nuijer.

inbaalig weezen.

* All covet, all lose, * Zo gewone koinen. Cottoned, Genopt, gefrizeerd.

nification, or hide, Bedekken, nen, zo verteerd.
verbergen.

Covetable, Begeerlyk.
COU.

+ To cover, (or conceal) Bewim- Coveted, Begeerd. COUCH, Een ruftbank, leg-koets. pelen.

Covetous, Begeerlyk, begeerig. To lie down upon a couch, Opl + To cover , (to disguise) Ver Covetous of praise , Lofgierig, eens rusibed leggen. mommen.

begeerig na prys. TO COUCH, (or comprize) Influi To cover, (or fill) Vullen. en Couvetous, (or avaritious) Gie. ten, bevatten.

To cover, (to couple with, rig, inbaalig. to COUCH in writing, In ge speaking of bealtsj Dekken , A very couvetous man, Een vrek, {cbrift vervatten , by gescbrift (Bezwungeren, als inen van die een gierigaart. Iteller.

ren spreekt.

Covetously, Gieriglyk.

Com

S 3

« FöregåendeFortsätt »