Sidor som bilder
PDF
ePub
[ocr errors]
[ocr errors][merged small]

raar.

noemen.

ner.

Deinolishing, Afbreeking , Rooping to DENIE, Ontkennen, weigeren, He denies it, Hy ontkent bet. .

He denied the criine, Hy ontkent Demolition, Afbreeking, Nechting, DENIER, (a French Copper-coin de misdaad. Nooping.

twelve where of make a French To deny, (to refule, or not DEMON, Een geeft, booze geeft, Penny) Een penning, van twaalf grant) Weigeren, afslaan. drommel.

in een franscbe Stuiver.

Do not deny me that favour, Demoniack, Duivelzuchtig , van den DENIER, (from to deny) Weige. Weiger my die gunst niet. duivel bezeten.

Do not think to deny me, or to DEMONSTRABLE, Betooglyk. Denied, Geloocbend, ontkend, zie

fhift me off, Denk niet dat gy Demonstrably, Duidelyk, klaarbly to Deny.

my zo kunt afzetten. kelyk. RAT

+DENIZON, Een vreemdeling die To deny, (or renounce) Verto DEMONSTRATE, Betongen, 't Burgerrecbt verkreegen beeft

zaaken. aantoonen , aanwyzen , vertoonen, om te mogen koopmanschap dry- To deny one's self, (when any betoonen.

ven , of eenig ampt bedienen, body comes to speak or fec Denonstrated, Betoond, aangetoond, zonder nogtans bet recbt van Na one) Zeggen dat men niet t'buis vertoond. turalizatie te bebben.

is, als iemand ons komt zien. Demonstration, Betooging , betoo-to DENOMINATE, Noemen, be Why should one deny himself ning, aanwyzing, vertoog, be

that satisfaction ? Waarom zou wys.

Denominated, Genoemd, benoemd. men zich dat genoegen weigeDemonstrative, Betooglyk, klaarbly. Denomination, Noeming , benoe ren. kende.

ming

Deny'd, Ontkend, verloocbend, geDemonstratively, Op een betooglyke on The diffenters of all denomina weigerd, ontzeid. wyze.

tions, De afzonderaars, van al Denying, Ontkenning, verloocbening, Demonftrator, Een betooger, betoo lerley Gezindbéden.

ontzegging, ontkennende. DENOTATION, Betekening.

DEO. DEMPSTER, or Demster, Een zé- to DENOTE, Betékenen. ker Recbter, zie Deemster. to DENOUNCE, Verkondigen, aan

to DE-OBSTRUCT, or to open, DEMURE, Stemmig, staatig, be kondigen, aanzeggen, verklaa

(speaking of the Pores of the daard, ernstig, deftig:

Body) De zweetgaten, de poriën

ren. * He is as demure as if butter To denounce war, Oorlog aan

openen. would not inelt in his mouth,

De-obstructed, De zweetgaten geokondigen.

pend. Hy boudt zyne trooni zo staatig Denounced, Aangekondigd, verkon

DEODAND, een Godsgift, [dus dat by geen pruim zou willen digd. zeggen om een gebeele mand vol. Denunciation, or Denouncing, Aan

noemt men een paerd of wa. Demurely, Stemmiglyk , Saatiglyk. kondiging, verkondiging ,

gen waardoor iemand overreeDemurencís, Stemmigbeid, staatig aankondigende.

den of gedood is, en 't welk beid. DENSE, (or thick and compact)

inen dan tot voordeel der armen * Demureness can stand with fal Dik, in één gedrongen.

geeft.] thood, Onder stemmigbeid kan DENSITY, (or Thickness, a word

DEP. wel boevery schuilen.

used by Philosophers) Dikbeid, to DEPAINT, Afmaalen, afsobibDEMURR, Vertocving , stilstand, dikte.

deren, afbeelden, verbeelden. uitstel.

DENT,(or Notch about the Edges) He depainted Cupid in a net, Hy to DEMURR upon a thing, Op een Ribben tusschen de balken.

maalde Cupido af in een net. zaak staan draalen, een zaak wat DENT, B, Een sag, indruk, Depainted, Afgeschilderd , verbeeld. opschorten.

zie Dint.

to DEPART, Vertrekken , weg. -- DĒMURRER, (a Pause upon to DENT, Tanden, in bet formaat gaan , afwyken, afstaan, efa difficult point in any Action) van tanden mauken.

laaten. + Exceptien formeeren. Dented, Getand, ingekeept.

To depart the town, Uit de stad DEMURRAGE, days of demurra Dented work, Getand werk.

wyken. ge, Legdagen (van een Schip DENTELS, or Denticles, (that. Depart the house , Vertrek van naa den versproken tyd afvaa part of the chapter of a pillar bier. rende of lofsende.]

which is cut and graven like To depart, (or to depart this DEN. teeth) Tandwerk.

life) Sterven. DENTICLE, een Tandtje.

+ To depart from other mens opiDEN, Een bol, kuil, Spelonk. DENTIFRISE, een Tandpoeder. nions, Van een anders gevoelen DENIAL, Loocbening, weigering, DENTITION, De tyd wanneer de afwyken. Self-denial, Zelfsverloocbening. kinderen tanden krygen.

To depart from evil, Van 't kwaad A handsom denjal, Een beleefde DENUNCIATION, Aankondiging. afstaan. weigering.

to DENY, Ontkennen , loochenen OC To depart from one's ResoluTo take a denial, Een smaad ver verloocbenen , ontzeggen, wei. tion , Van zyn voorneemen afdraagen. geren, afhaan.

staan.

То

To depart from one's Religion, pendance upon him, Wy ge- | Depopulating, Ontvolking, ontvolZyn Godsdienst verzaaken.

gevoelen alle oogenblikken dat wy kende. I am loth to depart from you, van bem afbangen.

Depopulation, Ontvolking, verwoesIk wilde niet gaarne van u scbei The sooner we know our depen ting. den.

dance the better , Hoe eerder to DEPORT him self, Zicb draagen, To depart with a thing, Ergens dat wy onze af bangkelykbeid ken aanstellen. van afstaan.

nen, hoe beter.

Deportation, Eene wegvoering. Departed, Vertrokken, afgeweeken, The Englisb Lords had too great Deportinent, Gedrag, gedraaging, afseftaan.

dependance of their Vasals wandel, aanstelling , bandel en He has departed his life, Hy upon them, De EngelscheLords, wandel. is overleeden.

badden te veel gezach over bun. to DEPOSE, Betuigen , in rechte DEPARTER, (a finer of gold and ne Vazallen.

verklaaren , afzetten van zyn silver) Alayeur.

My whole dependance is upon ampt. Departing, Afscbeid, afwyking , him, Ik ab

betrouwe op bem alto depose a King, Eenen KoDeparture , vertrek.

leen.

ning afzetten. At his departure, Op zyn vertrek, His Army is his whole depen. Deposed, Betuigd , verklaard, af

op zyn afscheid, op zyn over. dance, Zy Léger is bet eenig gezet. lyden.

ste daar by op kan betrouwen. Deposing, Verklagring , afzetting, + Departure in despite of the Dependant, Afbangkelyk.

verklaarende, enz. court, Defaut.

Dependent, Afhangende, steunen- DEPOSITARY, De geen by wien to DEPASTURE, Afweiden. Depending, de, zich verlaatende. men iets in bewaaring gesteld to DEPAUPERATE, Verarmen. It has been long depending, beeft, Pandbewaarder. + to DEPEACH, Oe/Zaan, quyt Het is lang in til geweest. to DEPOSITE, By iemand in be

sebelden, zie to Acquit. Car While the great Action of the waaringe stellen. DEPECULATION, (a robbing of drama is stil depending, Terwyl Deposited , In bewaarderband ge

the Prince or Commonwealth) bet groot bedryf van bet Toneel steld. Landdievery,

spel nog niet ontknoopt is. Depositum, 't Geen in bewaaringe to DEPEND, Afbangen, steunen. DEPICTED, (represented) Af. gesteld is, een Pand. zich verlaaten, vertrouwen.

gemcald, vertoond.

DEPRAVATION, (or Corruption) To depend, Cor rely ) upon a DEPILATION, Ontbaairing , kaal. Ontaarding, verlastering. man, Zich op iemand verlac maaking.

Depravation of manners, Verbas. ten.

Depilatory, 't Geen 't boair doet tering van Zéien. To depend upon God's providen uitvallen, kaalmaakend.

to DEPRAVE, Verergeren, bederce, Op Gods voorzienigbeid ver- DEPILATORY, Een baairpleister, ven, verslimmeren. trouwen.

Dropax in 't Latyn.

Depraved, Verergerd, bedurven. I depend upon you, Ik verlaat Deplorable , Beweenelyk, jammerlyk, Depraver, Een bederver , verergetey op u.

beklaaglyk. They depend on the French for His condition is deplorable, Zyn Depraving, Verergering , bederving, every little fashion of cloaths, staat is beklagens waardig.

bedervende. Zy bangen in de allerminste mo- Deploration, Klagte, gejammer. Depravity, Ontaardbeid, verbaste

des, van de Franschen af. to DEPLORE, Beweenen, beklaaThe whole affair depends on his gen, bejammeren.

to DEPRECATE, Afbidden, verfincerity, or University, De I deplore your condition, Ik be bidden. gantfcbe zaak bangt van zyn goe klaag uw staat.

To deprecate God's judgements, de of kwaade trouwe af. Deplored, Beweend, beklaagd.

God smeeken dat by syne oordeeHe has little to depend upon, Deploring, Beweening, bejammering, len gelieve af te wenden. Hy beeft maar weinig daar by

beweenende.

Deprecation, Smeeking. zich op verlaaten kan.

DEPLUMATED, Ontpluimt. to DEPRECIATE, Den prys doen To depend of, Beftaan, wee-Deplumation, Een afplukking van daalen.

de véderen.

Depreciated, Veracbt, misprézen. - To depend, (speaking of a to DEPONE , Verklaaren , getui- +DEPREDATION, Rooving, fait at law) Een rechtsgeding gen.

plondering. dat nog niet uitgesproken

is. + Deponent, Een getuige , verklaar. Depredation, (in a Publick EmDependance, Afbangendbeid, af der.

ployment,) Diefstal, Verkorbanglykbeid , ver Deponent, (Term of Latin GramDependency, trouwen, steunfel, mar) Lydende uitgang.

DEPREHENSION, Vatting, gry

, . steun.

Als; a verb deponent, Een werk ping, betrapping. This is one of its dependencies, woord van een lydende uitgang. to DEPRESS, Neerdrukken, onder:

Dit is een van zyne afbangk-. to DEPOPULATE, Ontvolken , drukken. lykbéden.

verwoesten.

Depressed, Neergedrukt , onderdrukt, Every moment we feel our de Depopulated, Ontvolkt, verwoest. vernédert.

De.

raar.

Y 3

ven.

Depression , Neerdrukking, verne A midwife's deputy , Eene leer. To derogate from one's credir, dering.

ling die onder eene vroedvrouw Iemands achting verkorten. The depression of a Planet, De staat.

To derogate from one's self, Zicb Ondergang van een Planeet. He is my deputy , Hy is myn zelfs benadeelen. to DEPRĒTIATE, Den prys doen Agent.

His blasted credit derogates from daaler.

+ to DERAIGN, (a law word that the strength of his disposition, DEPRIVATION, Berooving, af signifies to prove) Bewyzen. Zyn kwaad gerucht vermindert zetting van een ampt.

de kracht van zyn gefteltenis.

DER. to DEPRIVE, Berooven, ontneemen,

Derogation, Onttrekking, verminversteeken, ontblooten.

+ DERELICT, Verlaaten, verscbo dering, verkorting, afslag, beTo deprive one of his enjoyment,

naadeeling: Iemand van zyn genot beroo Derelict lands, Verlaaten landen. Derogatory, Verkertende, benaadecven. Dereliction , Verlaating.

lende. To deprive one's self of one's DERIBANS, Chiouters Deriabadys, +A derogatory clause, Een afwy

pleasure, Zicb zelfs van zyn ver [ een soort van Oostindische kend, krenkend verding. maak beroven.

katoene lynwaaten.]

It is not a jot derogatory to his Deprived, Beroofd, versteeken. to DERIDE, Uitlacben, belacben, honour, Het is bem in bet minst Depriving, Berooving, - beroo bespotten, uitjouwen.

geen schande. vende. To deride Religion, Met den

DES. DEPTH, Diepte.

Godsdienst Spotten.

DESART, Een Woestyne , wilderThe depth of the Sea, De diepte Derided, Belacbt, uitgelacbt, be. nis. der Zee.

Spot.

To live in a desart, In een wil To swim beyond his depth, Zo Derider, Een uitlacber, belacher, dernisse woonen. ver zwemmen dat men geen grond bespotter.

DESCANT , Uitbreiding in een meer voelen kan.

Deriding, Uitlacbing, uitlacben reede. The briny depths, Het pékelig de , bespottende.

a He must expect no very mild diep, bet pêkelveld, de pékel. Derision, Uitlacbing , belacbing , be descants on himself, Hy moet plassen, de Zee. Spotting.

zich niet verbeelden dat men bein The depth of a Battalion , DERIVATION, Afleiding , afsprui verschoonen zal. Hoogte van een Bataljon. ting:

He made a long descant lupon The depth of lace, De breedte The derivation of a word, De it, Hy deed 'er een lang vervan een kant. afleiding van een woord.

toog over, In the depth of winter, In 't Derivative, Afgeleid, afspruitende. Descant, (in musick) Stemsleeping, bartje van de Winter.

a Derivative, (Subst.) Een afspruit Sleepende en beevende galm in 't to DEPTHEN, Verdiepen.

fel.

zingen. als, To depthen an harbour, Een Derivatively, Op een afleidende wy. to DESCANT, Zig uitbreiden in 't Haven uitdiepen.

Spreeken, over en weer van iets Depthed, Verdiept.

All is originally from God, and Spreeken, redeneeren. Depthening, Uitdieping, verdie derivatively by means, God is To descant upon a thing, Wyepende.

de oorsprong van alles, dat door loopig over eene zaak rédeneeto DEPUCELATE, Schenden ,

middelen te verkrygen is. de maagdom berooven.

to DERIVE, Afleiden, afspruiten, To descant, (or give one's DEPULSIÓN, Eene wegdryving , voortkomen, ontstaan.

thoughts) upon one's destiny, wegstooting.

From wherice do you derive that Iemands noodlot beslissen. to DEPURATE, Zuiveren, reini word? Waar leidt gy dat woord | Descanted, Geredeneerd. gen.

van af.

to DESCEND, Afmaalen, neerda Depuration, Zuivering.

To derive one thing from ano len. DEPUTATION, Afzending , be ther , . Een zaak van een andere To descend to particulars, Tot zending zaak afleiden.

byzondere zaaken treeden. to DEPUTE, Afzenden, afvaardi He derives his nobility from his If he would descend into himgen, affcbikken.

ancestors, Hy leidt zynen adel felf, Indien by zich zelven wilDeputed , Afgezonden, afgevaar van zyne voorouderen af.

de onderzoeken. digd.

Derived, Afgeleid, voortgekomen. Cam To descend, (or come) of an DEPUTY, een Afgezondene, Stéde. A word derived from a Noun, ancient family, Van een oud gebouder, plaatsbouder.

Een woord van een naam afge Nacht afstaminen. The deputies of a town, De af leid.

I would not descend, (or stoop) gezondenen eener stad.

(1) DERN, Droevig, eenzaam, woeft, to speak with him, Ik zou my a Lord deputy of a Province, een wreed.

niet willen verlaagen om met bem Stadbouder van een landschap. to DEROGATE, Onttrekken, ver te spreeken. A deputy Governour, een Onder korten, verminderen, benaadee Can we, who are deliverers of bandvoogd. len.

the Coinmon-wealth, descend

to

[ocr errors]

van

ren.

inval,

to ask what no man ought to , Descrying, Ontdekking , bespeuring , | Designedly, Met opzet, met voor: have in power to give ? Kun ontdekkende.

dacbt, voordacbtelyk, opzettemen wy die de Bevryders van bet to DESECRATE, Ontbeiligen , ont lyk. Gemeene-best zyn , ons vernederen wyden.

Designer, Een voorneemer, beslui. om te verzoeken, 't geen niemand | DESERT, (or Defart) een Woesty. ter. in zyn vermogen beboort te beb. ne, woeste plaats.

Designing men, Lieden die met op. ben om te geeven. DESERT, (van to Deserve) Ver

zet iet# doen, of die 't ergens Descendable, Afstammelyk.

dienste, verdiende loon.

op gemunt bebben, eigenbaatige Descended, Afgedaald, gesprooten. to DESERT, Verlaaten, doorgaan, menschen. Well descended, Afkomstig van verloopen , weglonpen.

at Designing, (or Crafty) Liftig. een fraai geslacbt, welgeboo A great many soldiers deserted,

loos, fyn, doortrapt, doorlee. ren.

Žeer veele foldaaten verliepen. pen. DESCENT, Afdaaling , afbelling , He deserted' me in my greatest Designment, Een opzet, toeleg. afkomst ,

lan Extremity, Hy verliet my in de | DESIPIENCE, Onvoorzigtig beis, ding. uiterste nood.

dwaasheid. as He is of a mean descent, Hy Deserted, Verlaaten, doorgegaan, DESIRABLE, Wensbelyk. is oan geringe afkomst.

weggeloopen.

DESIRE, Begeerte, wenscb, verTo be of a noble descent, Van Deserting, Verlaating, overlooping, zoek. een adelyke afkomst zyn.

verlaatende.

I have a desire to know, Ik He is noble by four descents, Desertion, Verlaating, weglooping. wenschte wel te weeten.

Een verlaater, wegloo

I have a great desire to see him, He came to the crown by a li- Desertor';}

per, overlooper.

Ik verlang zeer om bem te zien. neal course of descent, Hy kwam to DESERVE, Verdienen.

He has all things to his hearts tot de kroon by versterf recht. As every one deserves , Naar dat

desire, Hy beeft alles na zynes A descent of ground, Een schuinyder verdient.

barten wenscb. se boek lands.

To deserve not well of one, les a 'T is my desire that you forTo make a descent, Een landing mand ondienst doen.

bear the use of those things, doen.

He deserves to be whipt, Hy Ik begeer dat gy bet gebruik van To make a descent upon the E verdient gegeefeld te worden. die dingen nalaat. nemy's. country, In het Land Deserved, Verdiend.

My only desire is, Myn eenigste der Vyanden vallen of een Lan-Deservedly, Naar verdienste, naar begeerte is. ding doen.

Deservingly, } beboeren. to DEŠIRE, Begeeren, wenschen, to DESCIPHER, Ontcyferen, zie Deserving , Verdiening , — verdie verlangen, zoeken. . nende.

I desire you to do it, Ik verzoek to DESCRIBE , Bescbryven, afbeel- DESICCATIVE, Opdroogende. dat gy 't doet. den, afmaalen. to DESIDE, Zinken, nédervallen.

I desire to have the honour to To describe the misery of man- DESIDIOUS, Luy, traag, loom. see you, Ik verzoek de eer te

kind in their fallen state, De DESIGN, Opzet, voorneemen, oog mogen bebben van u te zien. elende des menscodoins in deszelfs merk, aanslag, toeleg, ont

To defire a thing earnestly, or gevallen staat bescbryven. werp.

passionately, Een ding ernstig' I will describe my misery to him, Design, (or drauglit) een Téke begeeren. Ik zal bem myne elende afsobil ning.

To desire., (to pray, or request) deren.

To do a thing through design, Begeeren, verzoeken: Pry do you describe him to me, Iets met voordacht doen.

I desire you by all means to coIk bid u beschryf bem my eens. To have a design in one's head, me, Ik verzoek u op alle vriendDescribed, Bescbreeven, afgebeeld. E3n ontwerp in zyn boofd beb schap, te komen. Defcriber, Een bescbryver, afbeel ben.

I desire that kindness of you, Ik der. To have a design upon one,

bidde die vriendschap van is. Describing , Bescbryving , afbeelding, Een voorneemen bebben om iemand I do not desire (or care for) it, - befcbryvende. te betrekken.

Ik geef 'er niet om. Description, Een bescbryving, af. If the poor girl knew what de. To desire, (or to bid) Gebiemaaling

sign you have upon her, Als den. A description of one's person, bet arme Meisje wist wat voor- Did not I desire you to go thi. Een bescbryving van iemands per neemen gy omtrent baar hebt.

ther? Heb ik u niet geboden foon. to DESIGN, Voorbebben,

derwaards te gaan. To make an exact description of men, besluiten, ontwerpen. Desired, Begeerd, gewenscht, ver

a country, Een naauwkeurige To design evil, Kwaad voorbeb langd, verzocht. beschryving van een Land doen. ben.

Ilis company is greatly desired, to DESCRY, Ontdekken, bespeu-To design, or draw) Tékenen , Naar zyn gezelschap wordt zeega

uittékenen.

verlangd. Descry'd, Ontdekt, bespeurd. Designed, Voorgenoomen, beslooten. Desiredly, Gewenschtelyk,naar wenscba

De

voornee

ret

[ocr errors]

ren.

Desiring, Begeering, wenschen lent, fierce) Geweldig, roeke- Despiteful, Spytig, boosaardig. de, begeerende.

loos, vermétél.

Despitefully, Spytiglyk, boosaardigDefirous, Begeerig.

A desperate business, Een roeke lyk. To be desirous of honours, Ri looze aanslag , een vertwyfeld to DESPOIL , Berooven , plonde

ches, or Learning , Begeerig werk, zyn naar Eer, Rykdorn, of Ge A desperate disease, Een zeer ge als, To despoil one of his subleerdbeid. vaarlyke kwaal.

stance, Iemand van alle zyne I am desirous of nothing so much Desperate diseases require despe goederen berooven.

as my eternal welfare, Niets rate cures, Wanbopige ziektens Despoiled, Beroofd. wensch ik meer dan mynen eeu

vereiscben wanhopige genees to DESPOND, Den moed opgeeven, wigen welstand. middelen.

den moed verlooren geeven, den Desirously, Zeer begeerig, begeerig

A desperate fellow, Een vertwy moed laaten vallen, den moedo lyk. felde vent, een roekelooze waag.

laaten zinken. to DÉSIST, Afstaan , aflaaten, op

bals.

He begins to despond, Hy begint bouden, staaken.

He looks desperate, Hy siet 'er de moed te verliezen. To defist from iniquity, Afstaan vertwyfeld uit.

Despondence, Despondency, Flaauwvan ongerechtig beid.

A desperate attempt, Een wan moedig beid, moedeloosbeid, geDefitted, Afgestaan, opgebouden. bopige onderneeming.

brek van moed. Desisting, Ajlaating, afstand, op. c A desperate (a great) smoker, Despondent, Den moed beneemende, bouding, afstaande, opbou. Een groot rooker.

flaauromoedig maakende. dende.

Desperate, als, He is desperate DESPONSATED, Verloofd, verDESK, Een lessenaar, pultrom. angry, Hy is grouwelyk kwaad. bonden,

A querister's desk, Koor-lelle Desperately, (or in despair) Wan- DESPONSATION, Verlooving. naar, voet-lessenaar daar de Kerk bopig.

DESPOT, een Vorst of Heer die dienst op gezongen word.

Desperately, (or dangerously) onbepaald beerscbt. The desk of a table-looking.

Gevaarlyk.

Despotical, Despotick, Oppermagglass, De voet van een tafelDesperately, (or madly) Dob, tig, overbeerd. Jpiegel.

of dul.

Despotically , Oppermagtiglyk, op DESOLATE, Woest, verwoest He did it desperately , Hy deed een onbepaalde wyze. eenzaam , verlaaten, mistroos.

bet uit wanbope.

To rule despotically, Oppermacbtig

To be desperately sick, Gevaar. tig regeeren. A defolate country, Een woest

lyk ziek zyn.

to DESPŮMATE , Afschuimen, land, He drinks desperately, Hy zuipt

fcbuimen. To inake desolate, Verwoesten. welyk.

to DESPUNGE, Afwisschen. To be in a desolate condition, To be desperately in love with DESQUAMATED, Ontschubt, de In eenen mistroostigen staat

a virgin, Smoorlyk op een maagd fcbubben afgenomen. zyn.

verliefd zyn.

DESSERT, 't Laatste gerecht , baruIn this desolate condition, In dee-He is desperately in debt, Hy ket. ze jammerstaat.

steekt grouwzaam in fcbulden.

to DESSICCATE, (or dry up) Desolation, Verwoesting , verwoest. Desperateness, Roekeloosheid, ver Opdroogen. beid, - mistrooftig beid.

twyfeldbeid, verwoedbeid. Dessiccated, Opgedroogt. DESPAIR, Wanbope, vertwyfeld- Desperation, Wanbope, twyfelmoe. Dessiccating, or Desficcation, Opbeid, twyfelmoedigbeid. digheid, bopeloosbeid.

drooging , opdroogende. To fall into despair, In wanbope DESPICABLE, Veracbtelyk, onto DESPIN 3 Bestemmen.

vervallen. to DESPAIR, Wanbopen, vertwy. A despicable fellow, Een verach- Destinated Bestemd, befcboo

} feld worden, vertwyfelen.

telyke knaap.

Destined, I despair of it, Ik beb 'er gansch Despicably, Op een verachtelyke Destination, Voorscbikking , verorgeen bope op. wyze.

dening: Despaired of, Daar men aan wan- DESPIGHT, Spyt, zie Despire. DESTINY, 't Noodlot, bescbooren boopt. Despisable, (or despicable) Veracb

deel. Desperado, Een vertwyfelde waag. telyk, versmaadelyk.

To bewail one's destiny , Zyn bals, een wanbopige.

to DESPÍCE, Veracbten, versmaa noodlot bejammeren. DESPECTION, Nederziening.

den.

He had a cruel deftiny, Hy beef DESPERATE, (who is in despair) Despised, Veracbt, versmaad.

een wreed noodlot. Wanbopig.

Despiser, Een verachter, versmaa- The three destinys , De drie O Desperate, (despaired of)

der.

Scbik-godinnen. Wanbopende.

Despising, Verachting , versmaading, BC Destiny-reader , Een PlaneetTo be in a desperate condition,

ver/maadende.

leezer. In een vertwyfelden staat zyn. DESPITE, Spyt, versmaading. DESTITUTE, Verlaten , versteDeiperate , (dangerous , vio In despite of him, Inspyt van bem. ken, bulpeloos.

Το

ren.

« FöregåendeFortsätt »