Sidor som bilder
PDF
ePub

weg?

men.

AGR. AGU.
AGU. AH. AID. AIL. AIM. AIR. AKE. ALA.

IS Agreed, Overeengekomen, vastgesteld, fick for a King, Een Lente

AIR. bestemd.

koorts is medicya.

AIR, Lucbt, zwier, aardigheid, They are agreed in the matter, Ague-powder, Koorts-poeder.

zweemsel. Zy zyn 't in de zaak eens ge- Aguith, Koortjig, koortsacbtig. A temperate air , Een gemaatigde worden.

AH.

lucht. A thing agreed on (or upon,) | Ah, Aha, Ocb, Hobe, ba ba , Eilaas! An unwholesom air , Een ongeEen zaak waar in men is over

AID.

zonde lucht. eengekomen. AID, Hulp, bystant.

In the Air, In de open lucht. Agreeable, Overeenkoomelyk, aange Royal-aid, Onderstand gelden To take air, Wat lucbt fcbeppen, naam , behaaglyk , vermaake imposten.

zich gaan verluchten. lyk. to AID, Helpen, bystaan.

Their design has taken air , Hun It is agreeable to the doctrine of Aided, Gebolpen, bygestaan.

toeleg is aan den dag gekomen Christ, Het komt met Christi Aider, Een belper.

en verydeld. leer overeen.

Aiding, Helping , - belpende. OF A new air of mufick , Een nieuw An agreeable Garden, Een ver

AIL.

deuntje of wyze in de muziek. maakelyke tuin.

to AIL , Niet wel te pas weezen, icts The air of one's face, Het geAgreeableness, Gevoeglykbeid, be fcborten, deeren.

laat, uitzigt, of zweemsel van braglykbeid, aanvallig beid. What aileth thee? What ails you?

iemands weezen. Agreeably, Aangenaamlyk, vermaa Wat schort u? Wat is 'er in den Air-hole, Een luchtgat. kelyk.

to Air, Te luchten bangen , droogen. Agreeing, Overeenkoming , -ouer What ails his foot ? Wat scbort To air a shirt by the fire, Een eenkomende. zynen voet?

bembd by 't vuur warmen. Agreeingness, Overeenkomelykbeid. What ails the child? Wat schort To air drink, 't Bier wat war. Agreement, Verdrag, besprek, over

bet kind? Wat deert het kind ? eenkoming overeenstemming, What ails thee to be so sad ? Hoe Aired,

Aired, Gelucbt. overeenkomst.

dus droevig? Wat is 'er met u AIRE or Airy, Subft. Het nesi vars According to Agreement, Volgens in den weg?

wat schort 'er aan? een Roofvogel. verdrag What ails the fellow? Wat scbort | Airy, Lucbtig , lucbtbartig

. To come to an agreement, Tot den Vent?

Airiners, Lucbtig beid. een verdrag komen.

What ails you to beat me? Hoe AIRY, (Subst.) Een Valken-reft. Agreement-inaker, Een bemiddelaar, is 't met u gelégen dat je myzo

AKE.
Goeman.

Saat? wie raad u te naan. AKE, Ongemak, zeer , pyn.
AGRESTICAL, AGRESTICK , Me ails nothing, My deert niets. Head-ake, Hoofd-pyn.
Boerscb.
Ailement, Onpasselykbeid, ongemak.

Tooth-aké, Tand-pyn.
AGRICULTURE, De Landbouw.

Onpasselyk.

Belly-ake, Buik-pyn. AGRIMONY, Agrimonie (zeker She is ever ailing, Altoos scheelt to AKÉ, Zeer doen, pyn bebben, kruid.)

baar iets, sy is altyd onpasselyk. Baltard-agrimony, Boelkens kruid.

AIM.

My head aketh (or akes,) Ik heb AGRIOT, Een Morēl. AIM, Oogmerk, doel, beooging.

boofd-pyn, myn boofd doet zeer. AGROUND, Aan de grond.

To miss of on's aim, Zyn oogmerk He loves the public as many a : To run aground, Aan de grond niet bereiken.

coy Mistress that stooten.

I had no other aim, but what I has made him his heart ake, To run a fhip aground, Een told hiin of, Ik bad geen ande Hy bemint bet algemeen gelyk sebip doen stranden. re beooging dan ik zeide.

een minnaar een gestrenge schoonAGU.

I am quite out of my aim, Ik ben beid bemint , die bem zyn bart AGUE, Koorts die met koude komt ,

't eenemaal van myn stuk.

doet fidderen. een verpoozende koorts. OcTo take one's aim well, Zynen AKER, Morgen lands, zie ACRE. - To have an ague, De koorts beb Jag wis neemen.

(+*) To have an aking Tooth at ben.

to AIM , Beoogen, mikken , bedoelen, one, Lust bebben om iemand te To be fick of an ague, Aan de voorbebben.

lyf te komen, af te kloppen. koorts zyn, of gaan.

to Aim at, Bedoelen, beoogen. Aking, Pyn, Dynlykbeid. · A quotidian ague, Een alledaag To aim at one's destruction, le- AKORN , Een aker , eekel. Zic sobe koorts.

mands verderf voor bebben,

ACORN. A tertian ague, Een anderendaag mands ondergang brouwen. an AKRE of ground, Een Gemet of sobe koorts.

I know what he aims at, Ik weet balf morgen lands. Zie Acre. A quartan ague, Een derdendaag wel wat by beoogt, of waar by

ALA. sobe koorts.

ALABANDICAL, Wreed, zet. The shivering or shaking of an Aimed , Beoogd.

ALABASTER, Albaster. ague, Huiverigbeid of beeving Aimer, Een mikker, beooger. An alabaster-box, Een albastere der koortse. Aiming, Beonging , mikking,

bus. * An ague in the spring, is Phy beoogende.

ALACK, Eylaas.

Alack

[ocr errors]

wee doen.

man does

ie

op doelt.

Alack a day! Och laaci! Ale house-keeper, Een Bier-kroeg. | ALIVE, In 't leeven, levendig. ALACRITY', Wakkerbeid, fluks houder.

To be burnt alive, Lévendig verbeid.

Ale-conner or ale-taster, Een Keur brand worden. ALAMODE, Zékere foort van Taf. meester van 't Bier.

He is still alive, Hy leeft nog, ALARM, Een Wapen-roep, wapena Ale-Silver , Eene Schatting die de by is nog in 't leeven.

kreet, krygs-gescbrei, alarm. Tappers van Ale te Londen aan He is the best man alive, Het is To give the alarm, Alarm saan. den Lord Majorjaarlyks betaalen. de beste man van de waereld. To found alarm, Alarm blaazen. ALE-HOOF, Åard-veil, een plant. He yields to no man alive, Hy An alarm-bell, Éen Alarm-klok. ALEGAR, Bier-édik, bier-azyn.

zwicbt voor niemand. a An alarm-watch, Een Wekker. ALEMBICK, Een Destilleerbelm,

ALL. co ALARM, In roere brengen , eenen in de scheikonst.

ALL, Al, alle. Scbrik aanjagen, te wapen roe ALENGTH, In de lengte.

With all speed, Met alle baaft. pen. ALESTAKE, Een Meyboom.

All the World,

De gantsche weereld. To alarm a town, Eene stad in

ALG.

Not at all, Geensins, gansch niet. rep en roere brengen.

ALGEBRA, De stelkonst, Algebra. I understood not one word at all Alarmned, In roere gebragt, te wa-(t) ALGID, Koud.

of it, Ik verstond 'er niet één pen geklept. (1) ALGOUS, Vol onkruid.

woord van. Alarming, Ontroering ,

in roere
ALI.

Nothing at all , Niets ter waebrengende. ALIAS, Anders.

reld, gansebelyk niets. ALARUM, zie Alarm.

ALIEN , Een vreemdeling , uitlander. No where at all, Nergens niet. ALAS! Helaas, eylaas!

't Is alien to the purpose, 't After all, Naa alles , eindelyk, ALATE, Onlangs, kortelings, in Doet niet ter zaake.

per Not. plaats van lately.

to ALIENATE, Vervreemden. All at once, Altemaal gelyk. ALAY, zie Allay.

He endeavours to alienate the All one, Even al eens, cen en la
ALB.
Son from his Father , Hy poogt

zelfde. ALBE, Een wit koorkleed, Albe, des zoons genegendbeid van zy It is all one to me, 't Scheelt nay Alve,

nen vader af te trekken, of des niet. ALBEIT, Alboewel, boewel.

zoons bart van zynen vader te All on a sudden, Op een sprong, ALBERGE, Een soort van een klei vervreemden.

Scbielyk. ne geele Perzik. Alienated, Verureemd. .

When all comes to all , Alles ,

Samen gerékend , ten laatsten,

eindelyk. aloude benaaming, en nog in Alienation , e Alienation, Verkoeling van

By all means, Vooral, voor alle. Poëzy gebruikelyk. vriendschap, afscheiding, ver.

dingen.
ALC.
wydering, oneenigheid.

All over the country, 't Gantsche ALCALI or Alkali, Subst. (a fort Alienation of mind, Verstrooi

land door. of Chymical falt,) Alcali of

jing van gedagten, een soort

To read a book all over ,

Een Loogzout , een konftwoord der van yl-boofdigbeid.

boek gantscb doorleezen. Scheikunde. to Aliene, zie Alienate.

His coat was greasy all over, ALCHYMY, Scheikunde, Alcby-ALIGANT, a sort of wine, Ali

Zyn rok was overal smeerig. mistery. cantsche-wyn.

If that be all , Ais 't anders Alchymist, Een Scbeider , Stooker, ALIGEROUS, gevlougeld, gepluimt.

niet is. Chymist.

to ALIGHT, Afstygen, afzitten. arTo go upon all four, Op banALCORAN, De Alkoran, bet Turks To alight from his horse , Van

den en voeten gaan. wet-boek.

zyn paard afgaan, afstygen. All along, Algeduurig. ALCOVE, Alkove, een plaats in To Alight (as a bird, ] O polie

All along the ground, Langs de een kamer geinaakt om een gen, of neerstryken op den grond gantsche vloer. ledikant te zetten.

(als een vogel.)

All-heal, Een algeneezend kruid, ALD.

Alighted, Afgesteegen, afgezeeten, All-knowing, Alweetend. ALDERMAN, Een Raadsbeer af gevloogen.

All Saints day, Allerbeiligen dag. Vroedfcbap, Schepen. ALIKE, Eveneens, gelyk.

All-feeing, Alziende. The Alderman of a Ward, Een ALIMENT, Voedsel.

to ALLABORATE, Wakker är. Wykmeester. Aliinentation, Voeding , onderbou

beiden. To walk an Alderinan's pace, ding.

ALLAY, Muntstoffe , Alloy. Langzaam wandelen, een defti- ALIMONY, Onderboud dat eene Tempering , verzachting. gen tred houden.

vrouw; wanneer zy van tafel en Allay of Metals, Alloy van MeAlderman-like, Raadsbeerlyk.

bed van baren man gescheiden is,

taalen. an ALDER TREE, Een Elzeboom.

van hem toekomt.

To give one's passion fome alALE.

(1) ALIPEDE, Snel in 't loopen, lay, Zyne drift wat maatigen. ALE, Bier zonder bop gebrouwen. vlug.

to ALLAY, Verzachten, verligten, An ale-house, Een Bier-kroeg. - (t) ALITURE, Voedsel.

maatigen, fullen, temperen.

Το

ALBION; " Engeland, volgens de Alienation;} Vervreemding.

[ocr errors]

ven.

1

To allay metals, Metaalen tem- ; to ALLIE, or ALLY, Verbinden, , Allowed, Toe zestaan, goedgekeurd, peren.

Vereenigen, vermaagschappen.

ge-oorlofd.
To allay the pain, De pyn stillen. Allied, Verbonden, vermaagfcbapt. This is not a thing to be all wed
Allayer, Een verzachter.
ALLIES, Bondgenooten.

of, Dat is iets dat niet ge-oor-
Allay'd, Gemaatigd, getemperd. ALLIGATION , Saamenbinding. lofd behoorde te zyn,
Allaying, Verzachting , bedaaring, ALLISION, Ainslooting.

If a Man be allowed to say so, verzachtende. +ALLOCATION, Plaatsing, als

Als men zich op die wyze mag ALLECTITION, Aanlokking, be méde, 't Loon da: Amptenaaren uitdrukken. kooring.

toegelegd is.

An author cannot be allowed as ALLECTIVE, Aantrekkelyk, be. ALLOCUTION, Aanspraak , eene a competent Judge of his own koorelyk.

redevoering van eenen Veldover. works, Een Schryver kan niet to ALLEDGE, Bybrengen, aantrek sten aan zyne Krygslieden.

als een bevoegd Rechter over zyr ken, aanbaglen.

ALLODIAL Lands, Vrye Lande. eigen werken aangenomen worden. To alledge an author, Eenen ryen, die geene sebatting gee. Allowing, Toestaaning , toefchryver aantrekken, aanbaalen.

Staande. To alledge against one, Tégen to ALLOT, Toeleggen, toewyzen. ALLOY, Muntstoffen, zie ALiemand inbrengen.

To allot somewhat to one ,

le. LAY. Alledged, Bygebragt, aangebaald. mand iets toeleggen, of toedeelen. ALLUBESCENCY, Een gewillig: Alledging, Aantrekking , aanlok- Allotted, Toegelegd, toegedeeld.

beid.
king, aantrekkende.

I am allotted to an office, My to ALLUDE, Inzigt op iets beb-
ALLEGATION, Bybrenging, aan is een ampt ten deel gevallen. ben, ergens op Naan.
trekking:
Allotment, Toedeeling.

It alludes to that, 't Slaat daar
A false allegation , Een valsche Allotting, Toelegging , toewyzing , op, 't speelt daar op.
beticbring, aanhaaling.

toewyzende.

ALLUM , Aluin , zié ALUM. ALLEGIANCE, Getrouwigheid , to ALLOW , Toestaan, goedkeuren, to ALLUMINATE, Verligten, afgeboorzaambeid.

veroorloven, toeleggen, infchikken. zetten, vercieren. The oath of allegiance, De Eed To allow one some money for ALLUMINOR, (or Limner) Een van getrouwig beid.

his pains, Iemand eenig geld afzetter van printen. I don't know to which of the 2009 zyne moeite toestaan. Allurable, Aanlokkelyk. two Kings 1 ought to pay iny a He did not allow of that excu. I to ALLURE, Verlokken, bekooren, allegiance, Ik weet niet welk se , Hy nam die verscbooning aanmoedigen. een van de twee Koningen ik

The charms of their Numbers beboorde te erkennen.

He did not allow his servants but allured them to be i structed ALLEGATOR, or alligator , Een ter and cheese at breakfast, Hy by the severe Doctrines of SoKaiman, zékere Krokodil."

stond zyne dienstbooden geen bo lón, De bekoorlykbeid van bunt ALLEGORICAL, Byspreukig, ver ter en kaas toe tot een ontbyt. getal , deed bun de gestrenge bloemd.

To allow himself too inuch libet. Leerregels van Solon ombelzen. Allegorically, Verbloemdelyk.

ty, Zich al te veel vrybeid aan Allured, Verlokt, verstrikt. to ALLEGORIZE, Op een verbloem maatigen.

Allurement, Lok-aas, bekoorly beid. de wize spreeken.

She allows her self to be a little ' Allurer, Verlokker. ALLEGORY, Een byspreuk, ver proud, Zy bekent zelve dat ze Alluring, (Subst.) Aanlokking, bebloemde rede. wat bovaardig is.

kooring to ALLEVIATE, Verligten , ver- Allowable, Vergunbaar, draaglyk, Alluring; Bekoorende, aanlokkelyk. zacbten.

pryffelyk.

Alluringly, Bekoorlyk , op een bekoor Alleviated, Verligt, verzacht. Allowance , Verlof, toelaating , in

lyke wyze. Alleviating, Eene verligting ,

schikking, toegelegd loon. ALLUSION, Woordspeeling, zin. . Terligtende.

The Book is published with al Speeling, opzigthebbing.
Alleviation , Verligting , verzachting.

lowance, 't Boek is met een ALLUVION, Aanspoeling, aanvloeiALLEY, Een steeg, gang, gallery, opentlyke goedkeuring uitgeko jing: aangroeijing van den Oewandelperk.

ver, aangewonnen Land.
A turn again alley, Een dood-100- He has a yearly allowance of one to ALLY, Vereenigen, verbinden ,

fende steeg, een gang die niet hundred pound , Hem is een vermaagschappen.
d.orloopt, een keer-weer pad. jaargeld van honderd ponden toe-

ALM.
ALL-HALLOWS, Allerbeiligen. gelegd.

ALMADE, Een schuit uit één stuk
ALLIANCE, Verbond, bondgenoot- A grain of allowance, Een wei. gemaakt die men in de Indiën
fcbap, verwandscbap.
nigje toegeeflykbeid.

gebruikt: een Canoe. ALLICIENCY , Verlokkelykbeid, That phrale must be understood ALMANACK, Een Almanak. cantrekkelykbeid.

with some grains of allowance,

* To make Alinanacks for the last TO ALLIDE, Tégenstooten.

Men moet omtrent die Spreek

Year, (To talke of what might ALLIE, Een bondgenoot , vermaag wyze wat inschikkelykheid ge

have been done, when the fcbarte. bruiken.

time of doing is part) Spreeken С

Vani

niet aan.

men.

18 ALM. ALN, ALO. ALO. ALP. ALR. ALS.ALT. ALV.ALU.ALW.AM.AMA.

van 't geene men zou bebben kun. | ALOOF, to loofwaard, loof op, 1 His answer to himself gave me nen doen , als de_gelégendbeid In de ruimte, van verre.

the altitude of his head, Het reeds voorby is. Eerst doen en ALOUD, Overluid, luidkeels.

antwoord dat hy zich zelf gaf , dan denken. Mostert na den

ALP.

deed my de uitgestrektheid van maaltyd.

ALPHABET, Een A B C Register. zyn verstand kennen. ALMANDINE, Een soort van Rubyn. Alphabetical , Volgens 't A Boinge- ALTIVOLANT, Hoogvliegend. ALMIGHTY, Almagtig.

steld.

ALTOGETHER, Al te famen, geGod alınighty, Godt almagtig. Alphabetically, Volgens de orde van zamentlyk, altemaal, ganschelyk. Alinightiness, Almagtigheid.

't AB.

It is altogether like it', 't Is 't ALMOND, Een Amandel. ALPINE, (from Alpes) 't Geen dat zelve in allen deelen gelyk. Almond-tree, Een Amandelboom. tot het Gebergte de Alpen be- Are you come to town for altoThe almonds of the ears , De boort.

gether? Zyt gy in de stad geamandelklieren, keelklieren, de

ALR.

komen om 'er altyd te woonen? amandelen.

ALREADY, Reeds, alreede, albe Om 'er uw verblyf te houden? ALMONER, Almner, Een Aal. reids.

ALV. moessenier.

ALS.

ALVEARY, Een Bykorf, of plaats Almonry, Een buis daar men brood ALSO, Desgelyks, ook, daarenboven. alwaar men Byen boudt. enz. uitdeelt.

ALT.

ALU.
ALMOST, Byna, fobier, bykans, ALTAR, Een Altaar, Outaar. ALUM, Aluin.
ten naasten by.
Altar-wise, Altaars-wyze.

Aluminous, Aluinachtig.
ALMS, Een aalmoes.
Altarage, Altaar-winst.

ALUTATION, J.éderbereiding. Almsdeed, Een erbarmgift , aalmoes. +ALTARGE, De Offerbande die

ALW.
ALMSHOUSE, Een Aalmoeleniers men gebeel ten voordeele van bet ALWAYS, Altyd, geduurig.
buis, Armen-buis.
Altaar doet.

ÁM.
Alinsman, Een die van aalmoesen leeft. to ALTER,2 Veranderen, verwis- I AM, Ik ben.

;}
ALN.
Alterate, selen.

I am here, Hier ben ik.
ALNAGER, Een Stads Meeter. To alter one's mind , Van zin I am coming, Ik kome.
[met een elle.]
veranderen.

AMA. Aulnegar,

3 Een Amptenaar die To alter one's condition, Zynen AMABILITY, Minnelykbeid. toezigt beeft op de loodjes der stand veranderen , zich in den AMABLE, Minnelyk. zie AMIA. lakenen en wolle stoffen, en des buwelyken staat begeeven.

BLE. Konings recbt daarvan inzamelt. He Mall never alter, Hy zal nooit AMAIN, Zeer geweldig, beftig. ALO. veranderen.

Ainain, (een Scheeps-woord Neer, ALOES, Aloe .. Alterable , Veranderlyk.

laat zakken, stryk. ALOFT, Omboog, verhéven, na om- Altered, Veranderd.

AMALGAMATION, or Amalga. boog , boven.

The case is altered, Het geval is ming, Tempering of verzachting To set aloft, Omboog zetten , ver veranderd.

van Metaal door quikzilver. beffen.

Alteration,
tion,} Verandering.

(1) AMAND, Boete. ALOGY , Onrédelykheid, vraatzugt. Altering,

To make honourable amand , ALONE, Alleen, eenzaam. ALTERCATION, Krakkeeling, Openbaare schuldbekentenis doen, All alone, Gansch alleen.

twiling.

voor het Gerecht. Let him alone, Laat bem begaan, ALTERNATION, Beurtbouding, AMANUENSIS, Een Klerk of Selaat hem met vreede. afwisseling:

cretaris, Najchryver , Kopýijt. Let those things alone , Bemoei Alternative , Overhandsch, beurte- AMARANTH, (Flower gentle), u met die dingen niet, laat die lings, achtervolgende.

Een Fluweelblom. dingen staan.

Alternatively, By beurten, beurt om AMARITUDE, Bitterbeid, It is better let alone than done, beurt.

Bitter, géme. 't Is beter gelaaten dan gedaan. ALTHOUGH, Alhoewel, hoewel.

AMARULENT,} blyke To leave one alone, Iemand ALTILOQUENT , Hoogspreekend. AMASS, Subft. Een stapel, een boop. verlaaten.

ALTIMETRY, De konst om de to AMASS, Opboopen. You may trust him alone, Laat

hoogte te meeten.

Amassed, Opgeboopt. ben maar begaan, gy moogt u ALTISONANT, Hoogklinkend. † to AMATE, Verbaasd maaken, op bem verlaaten. ALTITUDE, Hoogte.

vertzaagen. ALONG, Langs.

To take the sun's altitude, De AMATORY, Tot liefde be boorende. Along the shore, Langs de strand. boogte neemen van de Zon. Amatory-letters, Minne-brieven. To go along, Voortgaan.

He reach'd the altitude of hu- to AMAZE, Verbaazen , ontzetten. To lie along, (or all along) Zo man greatneis, Hy bereikte bet Amazed , Ontzet , verbaasd , ont

lang als men is neder-leggen. toppunt der menschelyke grootheid. steld. I will go along with thee, Ik zal 0 He is in his altitude, (to be marry She was amazed at it, Zy stond met lt gaan.

and elevated with liquor) Hy is 'er verjteld over. All along, Al den tyd , al geduurig. vrolyk, by beeft een snor weg. Awazedly, Verbaasdelyk.

Ama

Ainazement,'} Verbaasdbeid.

ver

Ainazedness
To ly in ambush , Laagen leggen,

AMM.
belaagen.

AMMICK, or Ammoniac, SalarAmazing, Ontzetting , Laid in ambush, Belaagd.

moniac. baazende.

AME.

AMMUNITION, Krygstuig, krygsAmazingly, Op een verbaazende wyze. AMELCORN, Amelkoorn, een soort beboefte, oorlogs gereedschap. An AMAZON, Eene Amazone. van Spelte.

Ammunition. bread, Ammunitie-
AMB.
AMEN, 't Zy zo, Amen.

brood. AMBAGES, Onnoodige omscbryvin- + AMENABLE , Handelbaar, ge- An Ammunition, Een boer , eers gen, overtollige uitweidingen. dwee.

ligtekooi die bet Léger volgt. AMBASSADOUR, Een Afgezant, to AMEND, Verbeteren, vergoeden.

AMN.
Ainbaladeur.
Amended, Verbeterd.

AMNER, zie Almoner, Een AalAmballage, Gezantschap.

That may be amended, Verbé moesJenier. AMBER, Barnsteen, amber.

terlyk.

AMNESTY, Vergeeting , vergiffeAmbred, Met barnsteen berookt. On The World is well amended nis, een algemeene vergiffenis Amber-greece, Ambergrys.

with him, De waereld is wel van 't misdryf der onderdaanen. AMBIDEXTER, Slinks en rechts. met bem gediend ; 't gaat bem

AMO. Ainbidextrous, Twyfelacbtig, bedrie naar wensch in de waereld. AMONG, gelyk.

. Amender, Een verbeteraar.

AMONGST,} Onder, tusscben. AMBIENT, Omcingelende , om- Amending, Verbetering , béter. His conversation is among great

} gaande. Amendment, 3 Schap.

men, Hy verkeert onder de The ambient air, De lucht die ons Amendinent of life, Verbetering

Grooten. omringt.

van leeven.

Amongst friends there ought to AMBIFARIOUS, Dubbelzinnig. AMENDS, Vergoeding.

be no strife, Onder vrinden beAMBIGUITY, Twyfelacbtigbeid, To make amends, Vergoeding

boort geen twist te zyn. dubbelzinnigbeid.

doen, vergoeden.

He rushed in among the naked Ambiguous, Twyfelachtig, dubbel- AMENITY, Vermaaklykheid, plei Swords, Hy liep tuljcben de zinnig. zierige lucht.

bloote zwaerden in. Ambiguously, Dubbelzinniglyk. to AMERCE, In boete beslaan, AMORIST, Een Verliefde , een AMBILOQUENT, Dubbeltongig. bekeuren.

Minnaar. AMBITION, Scaatzucbt, eergierig- Amerced, In boete beslagen, be- AMOROUS, Verliefd, minzuchtig. beid.

keurd.

An amorous look, Een verliefde Ambitious, Eergierig; staatzuchtig, Amercement, Amerciament, Een Lonk. eerzucbtig.

Geldboete (naar believen.) An amorous potion, Een MirAn ambitious man, Een staatzuch- AMESS, Een zéker Priesters ge. nedrank. tig man.

waad, 't welk bet boofd en de He was amorous in Poetry and He was ambitious to serve her, Schouders bedekt.

Musick, Hy was een groot LiefHy poogde met groote drift (of AMÉTHYST, Een gesteente zo ge bebber van de Dichtkonsters by rekende 't zicb eene eere) baar naamd , Ametbijt.

Muziek. te dienen.

AMFRACTUOUS, Bogtig. zie Amorously, Verliefdelyk. Ambitiously, Eergieriglyk.

Anfractuosity.

AMORT, In rouw bedolven, suf. to AMBLE,Een pas gaan,

AMI.

All amort, Gansch van droefveida een tel gaan.

AMIABLE, Lieflyk, minlyk, min. overstelpt. An ambling nag, Een Dit zegt zaam.

+ AMORTIZATION, Afloling Telle, pas-ganger. Ýmen van Amiableness, Minlykbeid, lieflykheid. van renten. An ambling pace , Een í een paerd Amiably, Vrindelyk, aanvalliglyk. to AMORTIZE , Landeryen vertelgang, pas-gang. Amicable, Vrindelyk, in 't vrindelyke.

vreemden van eenig broederfcbap Ambler , Een Pasganger; } Amice of AMICT, zie Amess.

of gild. telganger.

AMIDST, In 't midden , midden in. to AMOUNT, Bedraagen , beloopeni, AMBODEXTER, zie Ambidexter. AMISS, Onrecht, verkeerd, kwaalyk. op uitkomen. AMBROSE, Ambroze , een welrie 't Will not be amiss, 't Zou niet The bill amounts to hundred

riekende plant, vol Goden Nek kwalyk voegen , 't zou wel pallen. pounds, De wisselbrief beloopt

tar en Ambroze. (VOS.) Or Nothing comes amiss to him, bonderd pond sterlings. AMBROSIA, Goden spys.

Niets komt hem t'onpas.

All what he says amounts to Ambrey, Een spinde, aanrecbt-bank. To do amiss, Misdoen, kwalyk this, Al wat by zegt komt bier AMBULATORY, Wandelery, - doen, verkeerdelyk doen. wandelende , reizende.

It cannot be taken amiss , Het Amounting, Beloopende, bedraagende. AMBURY, Een Gezwel of Bloed kan niet kwalyk genomen worden. | AMOURS, Minneryën. oin der paerder. AMISSION, Verlies, fcbaade.

AMOURIST, Een verliefde , eers AMEUSCADO, to AMIT, Verliezen.

minzugtige. AMBUSH,

Hinderlaage,
belaaging.

AMITY , Vrindschap, Vreede, Een- AMOUSES, Nagebootste, nagemaak. AMBUSHMENT

dracbt,

te edelgesteenten.

op uit.

« FöregåendeFortsätt »