Sidor som bilder
PDF
ePub

DILATORY, Uitstel-zoekende. That is no diminution to you, gue) Ik zal u de mond

nog

wel Dilatory pleas, Uitvlugten.

Dat is geen verkleining voor u. snoeren. A dilatory inan, Een talmacbtig Diminutive, Een verkleinwoord, ver- DINNER, 't Middagmaal. man, een sukkelaar.

klein-naam, verkleinende. Dinner-time, Middagmaaltyd. DILECTION, Liefde , genégen She was surprised at the wit she * After dinner fit a while, after beid.

found in so diminutive an ani. supper walk a mile , Naa 't DILEMMA, Een strikreeden, een mal, Zy stond versteld over bet middagmaal wat gezeten, en na

besluit dat van weerkanten klemt. verstand dat zy in zulk een klein 't avondmaal wat gewandeld. They discovered the dilemma fcbepzel ontdekte,

To eat one's dinner, Zyn midinto which they had run them- DIMISSORY, Afzendig.

dagmaal bouden. selves, | Zy ontdekten de strik Letters dimiflory (from one bi To eat a full dinner, Smaakelyk daar sy in geloopen waren.

shop to another , about confer eeten. DILIGENCE, Naerstigheid , vlyt. ring the orders upon the party DINT, Een fag, indruk, kracht. Diligent, Naerstig, vlytig.

mentioned in the letter ) Een The dint of a sword, De fcberpte To be diligent, Zicb beraerftigen, afzendings-brief van den eenen of kracbt des zwaerds. bevlytigen.

Bisschop tot den ander.

To get a thing by dint of sword, Diligently, Naerstiglyk, vlytiglyk. DIMITTY, Diemit, [zékcr katoe Iets voor de punt van de dégen DILL, Dille, zéker kruid.]

ne stof.]

baalen. DILLING, Een kind in 's vaders DIMMED, Verduisterd , verdon It was carried by dint of sword, ouderdom gebooren. kerd.

Het wierdt door 't zwaerd bee Dilling, (or darling) Lieveling, DIMNESS, Donkerbeid van gezigt, Secbt. troetelkind.

schemering, der oogen, duister. This controversy must needs be to DILUCIDATE, Klaar maaken, beid.

decided by dint of sword , Dit ophelderen. DIMPLE, Een kuiltje in de wang

gefcbil moet noodwendig voor de Dilucidated, Opgebelderd, opge of kin.

degen beslecbt worden. klaard. to DIMPLE, Een kuiltje in de wang

To dint of a discourse, De kracht Dilucidation, Opbeldering.

trekken.

of indruk van eene reede. DILUTE, Belig, mengzel. Dimpled, Met kuiltjes in de wing

Our right from being indisputato DILUTE, Met water mengen.

bezet.

ble, is, by dint of NegotiaTo dilute wine, Wyn verval

tion and wrangling, come to

DIN, fcben.

be called in question, Ons omDiluted, Gemengd met water, ge- DIN, Geklink, geraas, zie Dinn. twyffelbaar recht, is door middel temperd. to DIN, Stooten, breeken , zie to van

onderhandeling en knibbelaary DIM. Ding.

twyffelachtig geworden. DIM, Donker, duister, Schemerig. to DINE, 't Middagmaal bouden. The dint of his discourse strickes A dim colour, Een donkere kleur. Dined, Gemiddag maald.

that way, Zyn redeneering strekt to DIM, Verduisteren, verdonke I have dined, Ik beb niyn middag

daar toe. maal gedaan.

Dint, (or mark) Merk , téken. That dims my sight, Dat verdon- to DING, Stooten, breeken.

DIO. kert myn gezigt.

To ding one's head with a con. | DIOCESAN, (the Bishop of the Dim-lighted , Duister van gezigt, tinual asking, Iemand door on. diocefs) Een Bilfcbop van 't schémerachtig van oogen.

opboudelyk vraagen 't boofd bree. ftift. To burn faint and dim,

ken.

a Diocesan, (he that inhabits licbt geeven, als men van een To ding plate, Zilverwerk breeken. within a diocess) Man of Lidkaers spreekt. | Luizig bran + To ding one's Ears with a thing maat onder zéker Bisdom, (Stift) den.

perpetually, Iemand geduurig behoorende. DIMENSION, Afmeeting , mee met iets aan de ooren t lellen. Diocefs, (the Extent of a Biting. DING-DONG, (a word expressing

shop's fpiritual Jurisdiction) De DIMICATION, Vecbting , Seber. the found or tolling of bells) uitgestrektbeid van 't geestelyk mutseering

Klingelen, als de bellen, ge gebied van een Bisschop. DIMIDIATION, Verdeeling in twee klingel.

DIOPTRICK, Verrekykkunde. gelyke deelen. Ding-dong, Beknopt, digt by den.

DIP. to DIMINISH , Verminderen , afnee- DINING, Middagmzaltyd bouding, to DIP, Doopen, indoopen. men, verkleinen.

- middag maalende.

To dip in salt water, In zout WRDininithed, Verminderd, afgenoo A dining-room, een Eetzaal.

ter dompelen. men, verkleind. DINN, Geklink , geraas.

To dip (or mortgage) an etate, Diminishing, Vermindering, - ver What a dinn is there, Wat is Vaste goederen bezwaaren. rminderende, verkleinende.

daar een leeven, of gedrais ? To dip one's bread in the sauce, Diminishment, Vermindering, af To make a din, Gerans maken. Zyn brood in de faus doopen.

neeming, ver If I shall be ftill your din , (I! | To dip into a book, De oogen Diminution, kleining fall make you hold your ton in een boek saam.

ren.

Flaauw

neeinerl.

nen.

DIPHTHONG, Een tweeklank. The directing of one's intentions, 1 DIRGE, Lykdienst, gebeden voor de DIPPED, Ingedoopt , gedoopt.

Het bestieren van iemands voor dooden, lykzang: DIPPER, (a Nick-naine for Ana

DIRT, Slyk, Rik, drek, vuiligheid, baptiits) Een fcbimpnaam voor de Direction, (Conduct, or Mana - belastering : Doopsgezinden

gement) Gedrag, bestier. Ocean To get the dirt off of one's faDipping, Dooping, indooping, He has the direction of that af. ce, De drek van zyn aangezicbt doopende.

fair, Hy heeft bet beftier over veegen. Dipt, Ingedoopt.

die zrak.

To throw dirt upon one, Iemand To be dipt in Salt water , In Zee Direction, (to find one, or send bekladdon. gedompeld zyn.

any thing to him) Adres, Om His dirt will not stick, Zyn beDipt, (or mortgaged) Verpand, iemand te vinden, of iets aan kladden becht 'er niet op. bezwaart.

bem te zenden.

Dirtily, (or basely) Laag, laf, geDIR.

Pray give me direction how to meen, slegtacbtig, DIRE, Wreed, yslyk, gruuwelyk , find it, Eylieve doe my aanwy. Dirtiness, Bellyksbeid, vuilbeid. zie Direful.

zing boe ik 't vinden zal kois + Dirtiness, (or baseness) Lafbar. DIRECT, (or strait) Recht.

tig beid, segtbeid. A direct line, Een rechte lyn. The direction of a letter, 't Op. Dirty, Slykrig, vuil, drekkig. In a direct line , In een rechte lyn.

och i' het 'direction of Mars, Fupil | To do one's dirty work," (to DIRECT, (to order, or to ru ter, and Saturn, De looptreek be his tool) + Iemands vocie le) Bebeerfcben.

van Mars, Jupiter en Saturnus. veeg zyn. To direct, or to rectify) the in- To follow one's directions, (in to DIRTY, Beslyken, vuilmaaken.

tention, Het voorneemen bestie structions, or orders) Iemands You dirty my linen , Gy miakt rent. onderrigt of bevēl volgen.

myn linnen vuil. To direct, (to turn, or refer) Pray give me directions how to You dirty your petticoat, Gy be. Verbeteren, overbrengen.

do it, Ik bid u onderrigt my boe Dykt uw rok. To dire& one's intention to the ik doen moet.

Dirty'd, Bestykt, besikt, bedrekt. profit, and not to the fin, The direction word, in prin

DIS. Zyn oogmerk tot voordeel en niet ting, Custos, of wyswoordtje , tot zonden bestieren.

in de drukkonst.

DISABILITY, Onvermogen , onTo direct all one's Actions to Directly, Régelregt, lynregt , regts magt.

God's glory, Alle zyne daaden draads , regtstreeks, zonder om to DISABLE, Onmagtig maaken , tot Godes eere aanleggen. wegen.

onvermogend maaken, de

magt To direct , (or to send) Zen He came directly to me, Hy kwam beneemen. den.

eensloefs by my, by kwam ten To disable a ship, Een Scbip To direét a letter to one, Iemand eersten na my toe.

onttakelen. eenen brief toeschikken, 't opfcbrift The Sun shines directly upon To disable the guns, Het geschut aan iemand fcbryven.

their heads, De Zon fcbynt regt buiten staat stellen om dienst te To direct, (or Thew one how op hunne boofden.

doen. to do a thing) Iemand onderrig Directly nor indirectly, Nochte Disabled , Onmagtig gemaakt, buiten ten boe een zaak te doen.

regtstreeks noch met omweegen. staat gesteld van iets te konnens Pray direct me how to do it, Directly against , Regt over doen, reddeloos. Éylieve wys my eens boe ik bet tégen over.

A disabled fhip, Een reddeloos moet doen. Directness, Regtbeid.

Scbip, een Scbip dat in onmagt To direct (or to bend) one's The directness of the sight, De legt. course towards a place, Zy regtbeid van 't gezicht.

A disabled creature , Een vernen gang naar een plaats toe Director, Een bestierder , onderwy minkte, onmagtige. rigten.

bewindsman.

to DISABUSE, Mit den droom hela To direct (or to steer) one's He was our director, Hy was on pen, uit den dut belpen, te regt course at Sea, Zyn koers op Zee zen bestierder, leidsman.

brengen. neemen, of stuaren.

Directors, Die de Haringbuizen be. Disabused, Uit den droom gebol] pray God direct you for the

ftieren. beft, ik bidde God w ten bes- DIRECTORY, een Kerkelyke Or- to DISACKNOWLEDGE, Ona ten te bestuuren.

dinanci-boek, of Formulier-boek, kennen. Directed, Gericht, gefcbikt, onder door de Presbiteriaanen in En- DISADVANTAGE Naadeel, recbt, geweezen,

geland eens ingevoerd in plaats Scbaade. The letter was directed to me, van't Gemeen gebédeboek der Bis

It is turn'd to his disadvantage + Opfcbrift van den brief bieldt schoppelyken.

't Is tot syn naadeel uitgevalGar my.

DIREFULL, Tslyk , gruwelyk , len. Directing , Bestiering , bestie wreed.

to DISADVANTAGE , Scbaade rende, DIREPTION, Rooving , plondering.

doen.

zer,

Disadvantaged, Benadeelt.

lieve stel my niet te vergeefs uit, | Disbanded, Afgedankt, ontslagen. Disadvantageous, Naadeelig.

stel my niet te leur.

Disbanded troops , Afgedankete Disadvantageously, Op een nadeelige To disappoint, (or frustrate) troepen. wyze.

one's design, Iemands oogmerk Disbanding, Afdanking, ontslaaning, DISADVENTURE, Ongeval. verydelen, bem in zyn voornee

afdankende. to DISAFFECT, Kwaadkeuren , men verbinderen, of te leur ftel- DISBELIEF, Ongeloof , wantrounc, wraaken, niet begunstigen.

len.

to DISBELIEVE, Niet gelooven To disaffect, (to alienate from Disappointed, Te leur gesteld, ver mistrouwen. Misnoegt maaken.

ydeld.

I neither believe nor disbelieve Nothing ought to disaffect us I was disappointed, Ik wierd te it, Ik geloof 't niet, nocb ik

against a lawful King, Niets be leur gesteld, myn voorneemen verwerp 't ook niet. boorde onze schuldplichtigbeid aan ont scboot my, bet mislukte my, Disbelieved, Mistrouwd.

Disbelieving , Ongeloovende, misDifaffected, Misnoegd, ongeneegen, Disappointing, Teleurstelling,

trouwende. wangunstig.

te loor stellende.

to DISBURDEN, (to unload) OntThe diraffected to the Govern. Disappointinent, Teloorstelling , ver laaden.

ment, De misnoegden tegen de ydeling, mislukking , mislukte Disburdened, Onthaaden, (part.) regeering.

aanslag.

Disburdening, Ontlaading, ontlaaDisaffection, Ongeneegenbeid, wan. Disappointment, (or Cross) Te.

dende, geneegenbeid, wangunst, mis leurstelling

to DISBURSE, Verscbieten, uitnoegdbeid.

This world is full of disappoint Scbieten, uitleggen. Disaffectionate, Ongenegendbeid , ments , De waereld is vol teleur- Disbursed, Verscbooten, uitgeschooten. afgunst.

stellingen.

I have already disbursed a great + DISAFORESTED, (a law term) His Enemy was stark mad at deal of mony, Ik ben reeds diep

Dat geen Previlegie van een Ko the disappointinent, Zyn Vyand in 't verschot. ningklyk Bofcb beeft.

was raazende dol over zyn mis. Disbursement, Verfcbet , uitscbieto DISÅGÅEE, Niet overeenkomen,

ting. verscheelen.

,

The disbursements exceed the reWe won 't disagree, about that,

ceipt, De uitgave gaat de ontWy zullen daar over niet oneens to DISAPPROVE'

;

Kwaadkeuren, fangst te boven. zyn.

verwerpen, wraaken, afkeuren. to DISBURTHEN, Ont:aften, verThey begin to disagree , Zy be. Disapproved , Kwaadgekeurd, ge. ligten. ginnen bet oneens te worden, te wraakt.

DISCĂLCEATED, Ongescboeid. krakeelen.

Disapproving, Kwaadkeuring , Discalceated friars, BarrevoeterTo disagree with one, Met iemand kyvaadkeurende.

Monniken. verschil bebben. DISARD, Een duizelacbtige , een

DISCALENDARED, Uit den AlDisagreable , Onovereenkomelyk , fecbthoofd, een bloed, zie Diz manak gesobrapt. wanvoeglyk.

zard.

to DISCAMP, Van légerplaats verDisagreed, Oneons geworden. to DISARM, Ontwapenen.

anderen, 't Léger opbreeken. Disagreeing, Verscbeeling, - ver- Difarmed, Ontwapend.

to DISCARD, Afdanken, ontslaan. Scheelende.

The Citizens were disarmed, De To discard a servant, Een knecht Disagreement, Verfcbil, tweedragt. Burgers wierden ontwapend. to DISALLOW, Niet toestaan, af. Disarming, Ontwapening , -- ont

ont To discard, (or layout, at cards) keuren. wapenende,

Kaart verwisselen. Disallowed, Niet toegestaan , kwaad. to DISARRAY, De kleederen uit- Discarded, Andere kaarten ingekogt. gekeurd.

sebudden, een beir in wanorder Discarding, Kaart verwisselende, als Disallowing , Afkeuring, verwer brengen.

in 't Piquetten. ping, afkeurende. | Disarray'd , In wanorder, in de + DISCENT, als , To make one's + to DISANCHOR, 't Anker lig. war gebracht.

discent from one's ancesters, ten. DISASTER, Een ongeluk, ramp

Bewyzen boe sommige Landen, by to DISANIMATE, De moed benee, Spoed.

versterf, van iemands voorouders Disastrous, Ongelukkig , rampspoedig,

aan bem gekomen zyn. to DISANULL, Vernietigen.

rampzalig.

tu DISCERN, Onderjcbeiden, een Disanulled, Vernietigd. Disastrously, Rampspoediglyk.

onderscheid maaken, bespeuren, Disanulling, Vernietiging , to DISAVOW, Afstemmen, loocbe

bemerken. vernietigende.

nen, ontkennen.

Discerned, Onderscheiden. to DISAPPEAR, Verdwynen. Disavowed, Afgestemd, geloocbend. Discerner, Onderscbeider. Disappeared, Verdweenen. to DISBAND, Afdanken, ontslaan. Discernible, Bemerkbaar, onderfcbeito DISAPPOINT, Te leur stellen, To disband the Troops, De Sol delyk. te loor stellen, verydelen.

daaten afdanken.

Discerning, Onderscheiding, onPray don't disappoint me, Ey. 10 To disband, Scheiden, breeken, derscbeidende, bemerkende,

A

de zak geeven.

mnen.

tigt is,

2 Discerning spirit, Een onder- | Discharged, Ontslagen, ontlast, genom To disclose, (as a hen doth her fcbeidend verstand, een geest van loft.

chickens) Kippen, (gelyk een .

Discharging, Ontslaaning , ontlasting, hen haare kuikens.] Discernment, Onderscbeiding, ken losbranding, ontslaande, los. To disclose or bud, Botten , uitnis. brandende.

Spuiten. to DISCERP, Verfcbeuren. DISCHEVELED, Met langenuen Disclosed, Ont.lekt, uitgebragt. Difcerptible, Verfcbeurbaar, scbeid baaire, met ontvlochtene tuiten, Disclofer, Een ontdekker, uitbrerbair. zie Dithevelled.

ger. Difccrption, Van één scbeiding, to DISCIND, In stukken snyden, af- Disclosing, Ontdekking , uitbrenging, scbeuring: finden.

ontdekkende. DISCHARGE, (for money paid) | DISCIPLE, Een leerling , fcboolier, to DISCOLOUR, Van verw doen Quitansie, kaytschelding. discipel.

verschieten. Dilcharge, (dismisling, or lea Our Saviour's disciples, De dis- Discoloured , Van koleur verschoove) Verlof, afscheid.

cipelen van onzen Zalig maaker. ten, warkleurig. Discharge, or Release) Bevry. Disciplinable, Bekwaam ter tucbt, Discolouring, Verjcbieting van ko. ding, cerlojjing. leerzaam.

leur. Discharge, or Absolution) Ver. Disciplinarians, Tucht-onderbouders. to DISCOMFIT, Verslaan, de rieer. geeting, vergiffenis, vryspraak, DISCIPLINE, Leertucbt, leerwy laag toebrengen. entlig.

ze, onderwyzing , tucbt. Discomfited, Verslagen. A discharge (or firing) of guns, The discipline of war, De krygs- Discomfiture, Neerlaag, De lolling of bet vuuren van 't tuclt.

DISCOMFORT , Mitroostigheid, gefcbut.

The Church discipline, De Ker mismoedigheid. to DISCHARGE, (or to acquit)

keloke tucht.

to DISCOMFORT Misiroostig Vereffenen, kwyt/cbelden.

Difcipline, (Instruction, or Edu maaken, mismordig maaken. To discharge one that is charged cation) Opvoeding, onderwys. Discomforted, Mistroostig, mismoes with a crime, Iemand vryspree

the ken die met een anisdaad be a good master, Gy geniet bet to DISCOMMENÐ, Mispryzen,

onderwys van een goed meefter. laaken. To discharge one's Conscience, He has brought his house into Discomiendable, Onpryslyk, laakZyn geweeten kwyten.

good discipline, Hy boudt zyn baar. To diicharge one's felf from a Huisgezin in goede order. Discommended, Mispreezen.

great Obligation, Zicb zelf to DISCIPLINE, Onderwyzen, oef- DISCOMMENDATION, Mispryvan eene groste verplichting ont fenen, in tucht bouden, tuchti zing, laaking. gen, onder trim houden.

Difcommendation, or fhame) To discharge a servant', or a To discipline an ariny, Een léger Schande, scbaamte. Soldier, Een knegt of Soldaat onder goede krygstucbt brengen. Difcommending, Mispryzing,

zyn afscbeid geeven, afdanken. Disciplined, Onderweezen, in tucht mispryzende. Be To discharge (or release ) a Pri. gebouden , wel geoefend , ge- to DISCOMMODE, Overlast, onfucer, Een gevangen ontslaan, tuchtigd.

gelégendbeid aandoen. zyrz orybeid jcbenken.

Our Soldiers are well discipli-, Discoinmoding, Het doen van overHe has obtained Judgment, and

zyn wel

last. is discharged the court , Hy geoeffend, bouden een goede DISCOMMODITY, Ongeryf, onbeeft vonnis gekregen, en is door krygstucbt.

gemak, ongelégenbeid. 't Hof ontslagen.

a To be disciplined, Gekastyd to DISCOMPOSE, Uit zyn schik To discharge, (or exempt) one 2 уп.

belpen, ontbutselen, ontstellen. from duty, Iemand van zynen Disciplining , Kastyding, kajtyden The least thing discomposes her, plicit ontslaan. de.

De minste zaak ontstelt baar. 0 To discharge, or fire) a great

to DISCLAIM, Ontkennen, verzaa That news has quite discompogun, Een stuk Kanon afschie ken, afstaan.

sed me, Die tyding beeft my geten,

To disclaim his blood, Zyn bloed beel onthutzeld, To discharge, or pay) a debt, verzaaken.

Discomposed, Ontbutzeld, ontsteld, Een schuld betaalen. Disclaimed, Ontkend, verzaakt.

uit zyn scbik. To discharge the house, Zyn ge- Disclaiming, or Disclayining, Ont-Discomposed , or Indisposed , lag betaalen.

kenning, afstand, afstaande. Ziek, niet wel te pas, onge. To discharge one's duty, Zynen to DISCLOSE, Ontdekken , aan den makkelyk. plicbt betracbten.

dag brengen, uitbrengen. Discomposing, Ontstelling. -ontTo discharge a business, Eene To disclose one's heart to one, stellende. zaak afdoen.

Zyn bart voor iemand ontlui- | Discompofure, Wanorde , ontsteltenis. a River discharging it felf into ten.

to DISCONCERT, In wanorder the Sea, een Rivier die zich in To disclose a secret, Een geheim

brengen, verlegen maaken, oritde Zee ontlast. ontdekken, of uitbrengen.

butselen. 1. DE EL.

A a

Dis

[ocr errors]

112

Disconcerted, In wanorder gebracht. To discover, (to find out, or Discouraging, Versaag dmaaking DISCONSOLATE, Troosteloos.

spy) Befpieden, uitvinden.

verjaaging, geer moede DISCONTENT, (Faction) Party Christopher Columbus, discover'd geevende, afraadende. schap.

first of all the new world, DISCOURSE, (Talk) Gesprek. Discontent, (or sorrow) Droef. Christoffel Columbus, ontdekte To begin a discourse, Een gesprek heid. de nieuwe waereld het eerst.

begimen. I found her under fome discon. To discover the Enemies designs, To turn or change one's discour.

tent, Ik vond haar in eenen kny. Het oogmerk van de Vyanden se, Iemands gesprek een andere zigen staat. ontdekken.

keer doen neemen. A discontent, or discontented Discoverablc, Ontdekbaar, dat ont. Discourse, or Reasoning) Reperfon, Een misnoegde. dekt karl worden.

deneering, rédenvoering. to DISCONTENT, Misnoegd maa- Discovered, Ontdekt, bespeurd. A discourse, (or Treatise) of dikeni.

Fle bath fufficiently discovered vinity, Een Godgeleerd verDiscontented, Misnoegd, knyzig, himself thereby, Hy beeft zich toog. 't onvreede.

zelven daardoor genoeg saam ten A very learned discourse, Een A discontented mind; Een mis toon gesteld.

zeer geleerde rédenvoering. noegd gemoed. Discoverer, Een ontdekker.

A familiar discourse, Een gemeenA discontented look, Een mis- Discovery, Ontdekking, bespeuring. zaam gesprek noegd gelaat.

To make a discovery of a Coun In our familiar discourses , A discontented fellow, Een onver try, Een nieuw land vinden, onze gemeenzaame gesprekken. noegde vent.

een land ontdekken.

to DISCOURSE, Rédenvoeren, ra A disco:tented life, Een onver- You shall not fare the worse for deneeren, gesprek bouden, Spreco noegd leeven.

your discovery to me, De ont ken. Discontentedly, Onbenoegdelyk.

dekking die my gedaan bebt To discourse on a subject, Over Dr To look difco.tentedly, Geme zal is geen schade zyn,

een ortwerp redeneeren. lyk zien.

He made a full discovery of him. To discourle with one, Met isDiscontentment, Misnoegdbeid, on self to me, Hy maakte my alle mand geprek bouden of in gebenoegdheid.

zyne omstandigheden bekend. Sprek zyn. DISCONTINUANCE, Uitscheiding, DISCOUNT , Korting, aftrekking: I mean to discourse with you about af breeking, opbouding.

to DISCOUNT, Afrekenen , af it, Ik denk er enet over te re. 10 DISCONTINUE, Uitscbeiden, , trekken, korten in rekening.

deneeren. af breeken, opbouden.

Discounted, Afgerekend, afgetrok To discourse a thing, (to deba. Discontinued, Uitgescheiden, opge ken, gekort.

te it) Een voorstel betwisten. bouden,

to DISCOUNTENANCE , Niet om To discourse a man , Iemand Discontinuing, Uitscheiding,

goedkeuren , niet begunstigen , uitbooren. uitscheidende.

in ongunst brengen, niet duiden, Discoursed of, Van gesprooken, over Discontinuous, Afgebrooken , af wraaken.

geredeneerd. scheidende, uitjčbeidende.

To discountenance vice, Ondeugd Discoursive, Redeneerend. DISCORD, Tweedragt, tweespalt, te keer &*in, trachten de ondeugd DISCOURTEOUS Onbeleefi , oneenigheid', verschil , valiche te dempen.

onbeusch. toon in de Muzyk, wan/tem. Discountenanced, Niet begunstigd, Discourteously, Onbeleefdelyk. ming.

gewraakt, in ongunst gebragt. DISCOURTESY, Orbeleefdbeid , To be at difcord, Oneenig zyn. to DISCOURAGE, Kleinmoedig onbeusbeid. Discordant, Tweedragtig, oneenig, snaaken, der snoed beneemen, You have done ine a great difwanluidende.

misinoedigen, ontmoedigen, vert courtesy therein, Gy bebt my A discordant voice, Een ongelyk zaagen, afraaden.

daar inéde een groote ondiens luidende stemme. To discourage an undertaking,

gedaan. to DISCOVER, Ontdekken, bespers Een onderneeming dwarsboomen. DISCREDIT, Oneer, nadeel. ren, aan 't licht brengen. Discouraged, Den moed

noinen, It will be inuich to your discre. To discover a secret, or confpi moedeloos, kleinmoedig, wismoe dit, Dat zal zeer tot uw jcbanracy, to make a discovery of digd, ontmoedigd.

de strekken. it, 'Een gebeim, of saamenzwee- Discouragement, Moedbeneeming , Discredit, (want, or loss of cre ring ontdekken, aan den dag bren vertzaaging, kleinmoedig maa dit) Discredit, verlies van Cregen. king.

diet, wantrouwen. To discover one's self, (to ina That is a great discouragement, to DISCREDIT, Onteeren, ongs

ke one's self known) to one, Dat is een groote mismoediging. acht inaaker, in cenen kwaaden Zich aan iemand bekend maa Discouragement, (difficulty szaan brengen. ken.

rub, lors) Moeijeljkbeid, bin He does what he can to dir. And the thing discovered it derpaal, schaade.

crcdit me, Hy doet al wat felf, En de zaak sprak van zelf, Discourager, Een moedbeneemer , vert by kan oru myn Crediet te benzeof ontdekte zich zelf. zaager, afraader.

meri.

« FöregåendeFortsätt »