Sidor som bilder
PDF
ePub

vende wyze.

to ENTERPRISE,Onderneemen, on- daar zeer wel bediend , of ont- band geeft aan eenig meefter om derwinden, bestaan, aanvangen. baald.

jets te leeren. Enterprised , Ondernomen , onder. His writing is only the enter. Entrance upon a new life , Ver. wonden.

tertainment of his pleasure andering van levenswyse. Enterpriser, Een onderwinder , 011- Hy scbryft alleen voor zyn plei.

Entrance, or beginning) Begin. demneemer, aanvanger.

zier.

At the entrance of Christianity, Enterprising, Onderwinding , onder. The studies of nature met with In bet begin der Cbristenbeid. neensing,

onderneemende. little entertainment, De Studie to ENTRAP, Verstrikken , vangen, to ENTERR, Begraaven, ter aarde der natuur word niet zeer aan. betrappen, (uan Trap, een val.) brengen.

gemoedigd.

Entrapped, Verstrikt, betrapt. 80 ENTERTAIN, (to lodge) Huis- He gave me entertainment, Hy Entrapping, Verstrikking, verveften. gaf my buisvesting

Strikkende. To entertain (or keep) good Entertainment, (treat, feast) to ENTREAT, Bidden , ernstig servants, Goede dienstboden bou- Gastmaal.

verzoeken. den.

He gave us a noble entertain- Entreated, Gebéden, verzocht. From this moment I entertain, ment, Hy gaf ons een beerlyk Easy to be entreated, Verbidde (or hire) you, Van dit oogen- gasimaal.

lyk, gezeggelyk. òlik treed gy in myn dienst. A house of entertainment, Een Entreater , Een bidder, uerzoeker. To entertain, (or treat) Ont- Herberg, Gaarekeuken. Entreating , Bidding , bida baalen, trakteeren.

to ENTHRALL, In slaaverny bren- dende. To entertain, (receive, or begen, verslasuen.

There is no entreating of him, lieve) a principle, an opinion Enthralled, Verslaafd.

Daar is geen verbidden aan bem, &c. Een stelling, een gevoelen to ENTHRONE, Op den tbroon by is onverbiddelyk. aanneemen; koesteren; gelooven verbeffen.

Entreaty, Een ernstig verzoek. of voorstaan. ENTHUSIASM, Geestdrydery.

ENTRÉD, Ingegaan, ingetreeden, To entertain, (to accept of, Enthusiast, een Geestdryver.

begonnen , aangegeeven , geto receive) Aanneemen, ont- Enthusiastical, Geestdryvig.

boekt. fangen.

Enthusiastically, Op een geestdry. to ENTRENCH, Een wal opwerTo entertain , (or have) ill

pen, zie to Intrench, thoughts, or an ill opinion of to ENTICE, Verlokken, bekooren, ENTREPRISE, zie Enterprise. one, Een kwaade gedagte van zie to Intice.

Entring, Intreeding, ingaande, iemand bebben. Enticed, Verlokt, bekoord.

intreedende. He is not apt to entertain any Enticement, Verlokking, bekooring. to ENTRUST, Betrouwen, toever. fufpicion of his friends; Hy is Enticer, Een verlokker, bekoorer.

trouwen. niet genégen kwaad vermoeden Enticing, Verlokking, bekoo- Entrusted, Betrouwd , toevertrouwd. van zyne Vrienden te bebben. rende.

ENTRY, (of a house) Voorbuis. If

you Itill entertain those hard | ENTIRE, Gantfcb, gebeel, volkoo- He went along the entry, Hy fentiments, or hard thoughts, men, ongeschonden, zuiver , op- ging door 't voorbuis. Als gy die barde gedagten nog recbt.

Entry, (or entrance) Ingang. koestert.

Entirely , Gantscbelyk , gebeellyk, He made bis entry with great They entertained the time with zuiverlyk, oprechtelyk.

pomp, Hy deed zyne intree mets toying, Zy bragten de tyd met Entireness Oprechtigheid , volko- groote pracbt. stoeijen door. menbeid.

An entry upon an estate, Een T is below you to entertain to ENTITLE, Een tytel geeven, aanvaarding van eenig bezit. contest with him, Het is te

recbt geeven.

The entry of the mass, Het inlasg voor u om met bem te twisten. Entitled, Bevoorrecbt, gerechtigd. gaan van de Mis. To entertain one with a story, ENTITÝ, Het weezen, bet bestaan Entry, (in a book of accompts, Iemand met een vertelling onder- de weezendlykbeid.

or register) Infcbryving , aanteke bouden.

to ENTOMB, In een tombe zetten, ning in een boek of Register, Entertained, Ontbaald, gebuisveft , begraaven.

to ENTWINE, Omwinden. onderbouden. to ENTOYRE, (a term in heral

ENU. Entertainer , Een ontbaaler , buis- dry) Omringen.

to ENUBILATE, Helder maakert. defter.

ENTRAILS, or Entrals, Inge- ENUBILOUS, Helder , zonder wulo Entertaining, Vermaaklyk, aange- wand.

ken. naam.

ENTRANCE, Een ingang, intree to ENUCLEATE, Ontbolsteren, de Entertainingly, Vermaakelyk, aan- de, begin.

pit uitneemen, ontwinden. genaam.

He made a folemn entrance, Hy Enucleated, Opgebelderd , verklaard. ENTERTAINMENT, (welcome, deed een plegtige intrée.

to ENUMERATE, Optellen, ope treatment) Ontbaal.

At the entrance into the port, opnoemen. There we met with very good By bet inzeilen van de Haven. Enumeration

entertainment, Wy wierden Entrance-mony , Geld dat men op Enumerating'? Optelling, opnoe1, DELL.

ming Ff

ENV.

[ocr errors]

nom.

ne.

ENV.

Zonne-jaar boven het gemeene Episcoparians, Bisschopsgezinden.
Maan-jaar heeft.)

EPISOD, (a term poetry) Vercieto ENVELOP, Bewinden , inwik

EPH.

ring, byvoegzel, aanbangzel, kelen, zie to Invelop.

EPHA, (a kind of incasure amongst inlassing door den Dicbter tere Envelopped, Bewonden, ingewik

the ancient Jews, containing zonnen om zyn voornaam bedryf. keld. to ENVENOM, Vergiftigen, met

about a bushel) Maat by de op te schikken.

Fooden genaamd Epha. EPISODICAL, Een vercierde Pervenyn bestryken, zie to Inve- EPHEMERÅN , (or hort ague) fonagie.

Ligte koorts.

to EPISODIZE, Vervieren, in de Envenomed, Vergiftigd. EPHEMERIDES Starrekundige

bovenstaande zin. ENVIED, zie Envy'd.

EPISTLE, een Zendbrief.

dagtafels. ENVIOUS, Nydis, afgunstig

Ephemerides,(or journal) Dag- An epistie dedicatory, Een opwangunstig. register.

dragtbrief. An envious man Een nydig EPHOD, (a garment used by the The epistles of the Apostles, De menfcb. Jewish Priests) Den Ephod, een

Zendbrieven der Apostelen. Enviousíly, Afgunstiglyk.

kleed dat van de Foodsche Pries- Epistler, De Zendbrief-leezer in een Enviousness, Nydigbeid.

ters gebruikt werdt.

Domkerk. to ENVIRON, Omringen, omcin

EPI.

Epistolary, Tot Zendbrieven beboogelen.

EPICENE, Twyfelachtig geslacht rende.
Environed, Omringd, omcingeld.

der Latynsche Naamwoorden. EPITATH, een Grafschrift.
Environing, Oinringing, omcinge- the EPICENE Gender, Een geslacbt, EPITHALÁMIUM, een Bruilofts-
ling, - omringende.
begrypende beide sexen.

dicht.
to ENVITE, zie Invite.

EPICK, (or heroick) Heldbaftig: EPITHEME, (a liquid medicine,
ENVOICE, zie Envoyce.
ENVOY, Een gezant, afgezonde- EPICKS, (epick poetry) Helden-
an EPICK Poem, een Heldendicht. apply'd to an outward part of

the body, to cool and comdicht..

fort the inward ) Een zéker The envoy, (or conclusion of EPICURE, (a sensual man, one vloeibaar geneesmiddel, dat uita ballad, or Tonnet, Het flot

that gives himself wholly up wendig gebruikt word om de invan een Lied. ENVOYCE, Een rekening van in- EPICURIAN, een Epikureer.

to pleasure) Een wellustige. wendige deelen te verkoelen of

te versterken.
gescheepte goederen.
to ENURE, Gewennen,

zie to

Epicurism, De Leere van Epikurus, EPITHET, Een bynaan.
't Epikuurdom.

A fine epithet , Een scboone by-
Inure.
ENVY, Nyd, afgunst.

Epicurism, (or an epicure's life)
Een wellustig leven.

EPITOME, (or abridginent ) Ver-
His inerit has brought envy upon to EPICURISÉ , Wellustig léven.
him , Zyne verdiensten bebben EPICYCLE, (a terin of mathema-

korting, kort begrip.

Florus has made an epitome of bem veel nyd op den bals geticks) Inrond, bykring.

the Roman history, Florus, baald.

EPIDEMICK, Algemeen , Volks- of beeft een kort begrip gemankt var to ENVY, Benyden, misgunnen.

Lands-eigen.

de Romeinsche Historie. To envy one's happiness, Iemands

An epidemical disease, Een be- to EPITOMIZE, Een kort begrip geluk benydeu.

fmettende kwaal, eene ziekte die maaken, verkorten.
I neither envy his wit nor his
fortune, Ik benyde noch zyn

een gebeel Volk of Stad over- Epitomized, Verkort.
valt.

Epitomizing, Verkorting; verkor-
verstand, nocb zyn rykdom.
Epidemical, (popular) Algemeen-

tende.
Envy'd, Benyd.
* Better be envy'd than pity'd, EPIGLOTTIS, 't Strotklapje.
Epidemick, lyk.

EPO.
Béter benyd dan beklaagd.
EPIGRAM, Een bydicht, puntdicht. EPOD, (a kind of lyrick veife)

EPOCH, Tydmerk, tydrekening.
Envyer, Een benyder, wangunftige. Epigrammatist, Een punt dicht-schryver
Envying,
Benyding, benydende, EPILEPSY , De vallende ziekte.

Een Lierdicbt.
misgunnende.

EQU.
Epileptick, Die de vallende ziekte
to ENUNCIATE, Verkondigen ,

beeft.

EQUAL, (or like) Gelyk, egaal , uitten.

EPILOGUE, Een Not-réden, korte éven eens.
ENW.

berbaaling van 't gezegde. They are not equal, Zy zyn niet
to ENWRAP, In iets winden, zie EPIPHANY, Drie-Koningen dag. egaal.
to wrap up.

EPISCOPACY, De Biljcboppelyke Pompey is equal to Cesar, Pann.
regeering.

peus is gelyk met Cesar.
EPA.
EPISCOPAL, Bisschoppelyk.

Equal, or just) Billyk, recht,
EPACT, (the eleven days which Episcopal habit, Een Bisschoppe- rédelyk.
the common solar year hath

To be equal to one , Iemand above the common lunar year) The episcopal court, Het Bis- évengelyk zyn. Epacta (de elf dagen die het Scboppelyk bof.

Equal, als, He prises it equal with

any

naam.

[ocr errors]

lyk kleed.

[ocr errors]
[ocr errors]

wen.

oprech

any other, Hy acbt bet zo veel He keeps an equipage, Fly boudt Erased , (in heraldry) Uitge
als alle anderen.
een koets, of rytuig.

schrapt.
EQUAL, Wédergade.

Tea-equipagie, Tee-servies. Erafeinent, Uitschrapping.
He hath not his equal, Hy beeft Equipment, the fitting out of a

· ERE.
Byns gelyk niet.

fleet) Het uitruften ERE, Eer, aleer. to EQUAL, Gelyk maaken, verge. Equipping, van een Noot.

Ere I could go, Voor dat ik g som lyken. EQUIPOISE , Equilibrium , Een

kon. His strength equalled his coura- gelyk gewigt, Evenwigt.

Ere I should do it, Eer ik dat ge, Zyne kracht kwam met zy. to EQUIPOISE, In évenwigt bren

deed. nen moed overeen.

gen. Equality, Gelykheid, évengelykbeid, EQUIPOLLENT , Van een gelyke o Ere long, Eerlang, binnen kore

ten tyd. boedanig beid, waarde.

Ere-while, Somtyds , onlangs.
to EQUALIZE , Gelyk maaken , een- EQUIPONDEROUS, Gelykwig- ERECT, Récht op, recht overend.
paarig maaken.

tig.
Equalized, Eenpaarig gemaakt. EQUIPPEI), (from to equip) Uit-

to ERECT, Oprechten.

To erect a Statue, een Standbeeld Equalizing, Equalling, Gelykmaa- gerut.

oprechten. king, gelykingakende. Equipping, Uitrusting, uitru tende. Equally, Gelykebyk, eenpaariglyk. EQUITABLE , Billyk, rechtmas: To erect, (or to build) BorsEQUANIMITY, Gelykmoedig. tig.

To pass an equitable judginent Erecter, Bouwmeester.
beid.

Erected, Ongerecbt.
EQUATION, (a term used in the

upon a thing, Ergens billyk over Erecting, Opreciting, -
Algebra) Vergelyking , gelykstel- oordeelen.

tende,
ling,
Equitableness, Billykbeid.

Erection, Oprechling.
EQUATOR, De Evenaar, zie Æ- Equitably, Billyk.

Erecor, Orrechter.
quator.

EQUITY, Billykbeid.
EQUERRY, De Stalknegt van een

To do things according to equi; EREPT, l’eggerukt.

ERCMITE,Kuitenaar, zie Her inite. Vort, zie Querry.

ty; De zaaken naar billykbeid EREPTATION, Voortkruiping. EQUESTRIAN, Ridderlyk.

verrigten.

EREPTION, Wegrukking , wegnesAn equestrian figure, (a figure on The court of equity , (or the court horseback) Een Beeld te paerd, of chancery) Het Hof der bil. EREWHILE, Onlangs, niet lang

mning door geweld. een Ridderlyk Standbeeld.

lykbeid, dat niet volgens de geThe equestrian order, amongst sobréven wetten inaar naar de ERGOTISM, (or 'much arguing)

geleeden.
the Romans, De Ridderorder réden vonnist.
onder de Romeinen.
No In equity of construction, Ten ERINGO, (a sort of herb) Een sé-

Rédentwisting,
EQUIANGULAR, Gelykboekig. strengste genomen.

kere plant, Eryngium in 't LaA regular figure is both equian- EQUIVALENT, Evenwaardig.

tyn.
gular and equilateral, Een ré- To give an equivalent, Iets van

ERM.
gelmaatig figuur is gelykboekig gelyke waarde geeven.
en gelykzydig.

O An equivalent distinction, Een ERMINE , 'een Hermelyn, [zé.
EQUIDISTANT, Gelyk-afstandig. kragtdaadige onderscheiding.

ker beesje dat kostelyk bont

heeft.]
Equilater, 2 (whose lides are all Equivalence, Gelykbeid van waar-
Equilateral , } equal) Gelykzydig. de.

a Ermines, (a furr) Hermelyn.

Erinins in heraldry, sometimes · An equilateral triangle, Een ge- EQUIVOCAL, Dubbelzinnig. lyksydige drieboek. Equivocally, Dubbelzinniglyk.

fignifies white spotted with EQUILIBRIOUS, Gelykwigtig. to EQUIVOCATE, Dubbelzinnig

black, and sometimes black EQUILIBRIUM, Evenwigt.

Jpreeken.

with white , Wit en zwarte stipEQUINOCTIAL, Gelyknagtig. Equivocation, Dubbelzinnigbeid.

pen in een Wapenschild.

Lined with erinine, Met HermeThe equinoctial line, De evenaar, EQUIVOQUÉ, Dubbelzinnig. racbt eveningslyn.

ERA.

lyn gevoerd. EQUINOX, (when day and night to ERADICATE, Ontwortelen , uit

ERR are of even length) Dag.éve. rocijen.

to ERR, Doolen , dwaalen. ning , als nagt en dag éven To eradicate a disease, Een ziek- ERRAND, een Boodscbap. lang is.

te in de grond geneezen.

To go on an errand, Om een
to EQUIP, Uitrusten, toerusten. To eradicate a vice, Een ondeugd boodschap gaan.
To equip one with money,
Iemand uitroeijen.

To do an errand, Een boodschap van geld voorzien.

Eradicated, Ontworteld, uitgeroeid. doen. Equipage, Toerusting, uitrusting, Eradicating ,, Uitroeijing , uitroei- To send one on an errand , Iemand gewaad, toestel.

Eradication,

}
jende.

om een boodscbap zenden.
To be in a good , or bad equi- i to ERASE, (to strike out) Uit- A leeveless errand, Een zotte
page, In een goede of kwaade scbrappen.

boodscbap.
iarusting zyn.
ERASED, Uitgescbrabt.

To go on a fleeveless errand,
Ff2

Te

1

[ocr errors]
[ocr errors]

Terugkomen sonder jets verrigt To make an escape, or one's ef- first) Het voorrecbt van de oud
te bebben.
cape, Vluchten, ontkomen.

ste deelgenoot van eerft te mogen **I'll do your errand to your He made his escape, Hy is 't

kiezen. master, Ik zal by uw meester ontvlugt, by ontkwam bet.

ESP. over u klagen.

An escape, Cor fault) Een mis. ESPECIAL, Byzonder, zonderling.
ERRANT, Doolende , omzwervende. Nag, vergising

Especially, Byzonderlýk, inzonder
A knight errant, Een doolende He committed a great escape, beid.
Ridder.

Hy beging een grooten misslag. ESPIED, Spion, zie Espy'd.
Errant justices, Reizende Recb-To make an escape, (or to let a Espier, zie Spy.
ters.

fart) Een veeft laaten.

+ ESPLEES, Het inkomen van een Errant, for Arrant, Uitstekend. to ESCAPE, Ontolugten, ontulie- stuk lands of een landboeve. ERRASSED, zie Erased.

den, ontkomen, ontsnappen. ESPOUSALS, Ondertrouw. ERRATA, Drukfouten.

He shall not escape, Hy sal 't to ESPOUSE, Verlooven, zich vegen ERRATICK, (or wandering) Dwaa- niet ontkomen, by zal den dans looven. lende.

niet ontspringen.

To Espouse one's self to one, Erred, Gedwaald, gedoold..

If he can escape , Als by zicb Met iemand trouwen. A thing erred in, Een zaak daar redden kan.

# To espouse a man's caufe, or men zich in vergist beeft. to ESCAPE, (or avoid) a mischief, quarrel, Iemands zaak of verErring , Dwaaling, dwag Een kwaad vermyden.

fcbil aanneemen, bebartigen. lende.

To escape one's sight, Uit ie- Espoused, Verloofd. ERRONEOUS, Dwaalend, valsch. mands gezicht ontkomen.

He has espoused his inaster's cauAn erroneous opinion, Een dwaa- The faults that have escaped fe, Hy beeft zyns meefters zaak lend gevoelen.

the press, De overgesagen druk- zich aangetrokken. Erroneoully, Valfsbelyk , op een fouten.

Efpousing, Verloeving , - verloo dwaalende wyze.

Escaped, Ontvlugt, ontkomen, ont- vende. ERROR, ERROUR, Een fout , snapt.

to ESPY, (to perceive) Bemerken. feil, misstag, dwaaling, doo- ESCAR, Een roof van eenig zeer. To Espy, (to observe) Opmer ling.

ESCHEAT, Vervalling van lande- ken. Full of errours, Vol van fouten, ryen op eenig Heer, ['t zy Espyd, Verspied, bespied, vol van misslagen.

door verbeurte of verster- Efpying, Verspieding, bespieding, To lie under a great errour, In ving.)

verspiedende, een groote dwaaling steeken, Escheated goods, Verbeurde of ver

ESQ. To fall in an error, In een dwaa- vallene goederen (aan den Ko- ESQUIRE, een Schildknaap, een ling vallen.

ning of eenig ander Heer.] zékere Heeren tytel naast aan Error, in an indictment, Nie-Efcheator, De Invorderaar of op- eenen Ridder.] tigbeid in een aanklagte.

baaler van verbeurde goederen. Esquiry, Schildknaapfebap. ERST , Erst-while, or hereto- to ESCHEW, Myden, vermyden, ESQUIRY, De waardigbeid van fore) Voordeezen. ontvlieden, schuuwen.

een Schildknaap. ERU.

Erchew evil, Myd bet kwaad. to ESCART, Uitroeijen, zie Affart. Eschewed , Gemyd, vermyd, ge

ESS. ERUBESCENCE, Schaamrood wording, schuuwd.

ESSAY, een Proef, procve, ontEschewer, een Vermyder, Scbuuwer. ERUBESCENCY,fcbaamte.

werp, zie ook Aslay. Eschewing, Vermydinge, Scbuit- to ESSAY, Beproeven , bezoeken

Winden opgee to ERUCT, } wing, -vermydende.

verzoeken. to ERUCTATE

to ESCORT , Geleiden, onderwé- Eplayed, Beproefd, bezocht. ERUDITION, Geleerdbeid. Places of erudition , Scboolen, ESCROLL, Een rol, zie Scroll.

ESSENCE, Het weezen, de wee

. zendbeid. Hoogeschoolen. ERUGATION, De wegneeming

ESCUAGE, Een pligt volgens wel Essence , (or fpirit chymically

ken de buursluiden eertyds ge- extracted), Geest, of kragt die van rimpels,

bouden waren bunnen Landbeer men ergens uitgetrokken beeft. to ERUNCATE, Onkruid uittrek.

op bunne eigene kosten in den Essence of orange-flowers, Geeft ken, oorlog te volgen.

van Oranje-bloezem. ERUPTION, Een uitval, witbar

ESCULENT, (food) Voedsel. Ellential, Wezenlyk, fting.

ESCUTHEON, een Wapenfcbild. An essential property, Een we ERYSIPELAS, Bel-roos.

The banishment of Ovid was a zenlyk eigendom. ERYSIPELY , De roos , (zékere vul

blot in the Emperor August's The essential part of a thing, Hes rige ontsteeking aan 't lichaam)

escutcheon , Het bannillement wezenlyke van een zaak. ESC.

van Ovidius was een met in de ESSENTIAL, Hoofdzaakelyk. ESCAPE, Ontvlugting, ontkoming, regeering van Keizer Augustus. The essential part of Religion,

een misslag dien men over ESNECY, (the priviledge of Het boofdzaakelyke van den Gods't boofd gezien beeft. the eldest copartener to chuse dienst.

Efter

[ocr errors]
[ocr errors]

ven.

gen beschermen.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

men.

ven.

ler.

Essentiallity, Wezenlykbeid.

He is of no esteem, Hy is gansch | Etching, Etfing, Etsende. Essentially, Op een wezenlyke wyniet geacbt.

ÉTE, ze.

That will raise his esteem, Dat ETERNAL, Eeuwig. ESSOIN, Ontschuldiging eens zal zyne acbting doen toenee- It concern's our eternal Salvatigedaagden waarom by niet ver

on, Het betreft onze eeuwige Jcbynt.

to ESTEEM, Acbten, waardeeren. zaligbeid. + to ESSOIN, to excuse the per. I esteem honour above live, Ik An eternal happiness, Een eeuwi

son absent, Iemand verfcboonen acbte de eer meerder als bet lee- ge gelukzaligheid. die niet voor bet Geręcbt ver

Eternally, Eeuriglyk. scbynt.

To esteem, or to think) Den- Eternity, Eeuwigbeid. + Eloined, Verscboond.

ken, meenen, gelooven , zicb From all eternity, Van alle eeltEST. verbeelden.

wigbeid af. to ESTABLISHEST, (or settle ) Esteemed, (or valued) Geschat. I am fooled to eternity , Men Bevestigen, vaststellen,

Esteemed, (or accounted) Ge- boud my eeuwigduurend voor de Established, (or settled) Beves- rékend.

gek. tigd, vastgesteld.

Esteemer, een waardeerder, Scbat- to ETERNALIZE or ETERNIZE, Established, (or decreed) Be- ter.

Eeuwig maaken, vereeuwigen. Noten, gereguleerd.

ESTIMATE, (value or esteem) To Eternalize one's memory, le. Establisher, een Bevestiger, instel- Waardy, of acbting,

mands gedachteni/Te vereeuwi

Estimate, (or estimation, Waar- gen. Establishing, Bevestiging , be- deering, Scbatting.

Eternized, Vereeurvigd. vestigende. To make an estimate of a thing,

ETH. Establihment , (or establishing) Een overslag van iets maaken. ETHICKS, de Zeedekunde , ZeedeBevestiging

to ESTIMATE, Schatten, waardee- leere. Establishment, or settlement ren.

ETHEREAL, Lucbtig, met Lucbt, concerning a Prince's servants, Estimated, Geschat, gewaardeerd. zie Æthereal. or troops,

or the account of Estimation, Waardeering , fcbatting. ETHNICK, Heidenfcb. them) Staat. Estimation, (a sea-term Pejling,

ETY. + to ESTAL, Een gerechtelyk be- van een Stuurman.

ETYMOLOGICAL , Oorspronk jag doen.

ESTIVAL, Tot den zomer bebooren- lyk. Eftalled, Beslagen.

de.

to ETYMOLOGISE, (to give an Estalment, Beslag.

to ESTIVATE, Overgomeren, den account of the derivation of ESTANDARD, Een Standaart, zie zomer overbrengen.

words) Versag doen van de afStandard.

+ ESTOPEL, Beletzel, tégen- stamming der woorden. ESTATE, (or condition) Staat, stand, verbindering

Etymologist, Oorsprongkenner der omstandigbeid.

+ ESTOVER, Onderboud, voed- woorden. Estate, (or means ) Middelen. zel en dekzel.

ETYMOLOGY, Oorspronklykbeid, Estate, degree or rank) Rang, to ESTRANGE, Vervreemden, ont- oorsprongs kennis. spaardigbeid. vreemden.

EVA. The three Estates of the King- To estrange one from another, to EVACUATE, Ontleedigen.

dom, De drie staaten van 't ryk. Den een van den ander verwy. To evacuate, (or purge ) the huTo be in a low estate, In eenen

deren.

mours, De vogten zuiveren. Laagen ftaet zyn.

To estrange one from an agree- To evacuate a place, Een plaats He has a great estate, Hy beeft ment, Iemand verbinderen tot ontruimen, verlaaten. groote middelen, by beeft groot een vergelyk te koinen.

Evacuated, Ontleedigd. goed.

Estranged, Vervreemd, ontvreemd. Evacuation, Ontleediging. A real and personal estate, Roe- Estrangement, Ontvreemding. A great evacuation of humours

rende en onroerende goederen. + ESTRANGERS, Dit woord be- Een groote ontlasting van scberpe An estate left one , een Erffe- tékent zulken, die geen deel er- vogten. nis.

gens aan bebben.

to EVÅDE, Ontvlugten, ontgaan, Man's estate, Mannelyke jaaren. ESTRAY, Aan 't doolen, zie Astray. ontwyken, ontsnappen. ESTEEM, (value or respect one ESTREAT, Een verzochte kopy van To evade, (or elude) an arguhas for a man , or his merit) een oorspronkelyk fcbrift.

ment, Een drangréden vermy Acbeing , eerbied.

+ ESTREPEMENT, 'Verderf , den. I have a great esteem for him, scbaade, door een buurder aan een Evaded, Ontvlugt, ontweeken. Hy staat by my in booge acbtin- Landboeve , Huis, of boutgewas Evading, Ontvlugting, vermyding.

toegebragt.

EVANGEL, (or gospel) bet EvarTo be in great esteem, In groo

ETC.

gelie. te acbting syn.

to ETCH, Etsen, (met sterkwater EVANGELICAL, Evangeliscb. He gained there much honour graveeret.)

An evangelical truth, een Evan. and esteem, Hy verkreeg daar Etched, Geitst.

geliscbe waarbeid. veel eer en aanzien, Ff 3

EVAN.

[ocr errors]
« FöregåendeFortsätt »