Sidor som bilder
PDF
ePub

wen.

oprech

EQUIDISTANT, Gelyk-afstandig.

any other, Hy acbt bet zo veel He keeps an equipage, Fly boudt Erased , (in heraldry) Uitge
als alle anderen.
een koets, of rytuig.

schrapt.
EQUAL, Wédergade.

Tea-equipagie, Tee-servies. Erafeinent, Uitschrapping.
He hath not his equal, Hy beeft Equipment, the fitting out of a

· ERE.
the most
Byns gelyk niet.

fleet) Het uitruften ERE, Eer, aleer. to EQUAL, Gelyk maaken, verge. Equipping, van een Noot.

Ere I could go, Voor dat ik g som lyken. EQUIPOISE , Equilibrium , Een

kon. His strength equalled his coura gelyk gewigt, Evenwigt.

Ere I should do it, Eer ik dat ge, Zyne kracht kwam met zy. to EQUIPOISE, In évenwigt bren

deed. nen moed overeen.

gen. Equality, Gelykheid, évengelykbeid, EQUIPOLLENT , Van een gelyke o Ere long, Eerlang, binnen kore

ten tyd. boedanig beid, waarde.

Ere-while, Somtyds , onlangs.
to EQUALIZE , Gelyk maaken , een- EQUIPONDEROUS, Gelykwig- ERECT, Récht op, recht overend.

paarig maaken.
Equalized, Eenpaarig gemaakt. EQUIPPEI), (from to equip) Uit-

to ERECT, Oprechten.

To erect a Statue, een Standbeeld Equalizing, Equalling, Gelykmaa gerut.

oprechten. king, gelykingakende. Equipping, Uitrusting, uitru tende. Equally, Gelykebyk, eenpaariglyk. EQUITABLE , Billyk, rechtmas: To erect, (or to build) BorsEQUANIMITY, Gelykmoedig. tig.

To pass an equitable judginent Erecter, Bouwmeester.
beid.

Erected, Ongerecbt.
EQUATION, (a term used in the

upon a thing, Ergens billyk over Erecting, Opreciting, -
Algebra) Vergelyking , gelykstel oordeelen.

tende,
ling,
Equitableness, Billykbeid.

Erection, Oprechling.
EQUATOR, De Evenaar, zie Æ- Equitably, Billyk.

Erecor, Orrechter.
quator.

EQUITY, Billykbeid.
EQUERRY, De Stalknegt van een

To do things according to equi; EREPT, l’eggerukt.

ERCMITE,Kuitenaar, zie Her inite. Vort, zie Querry.

ty; De zaaken naar billykbeid EREPTATION, Voortkruiping. EQUESTRIAN, Ridderlyk.

verrigten.

EREPTION, Wegrukking , wegnesAn equestrian figure, (a figure on The court of equity , (or the court horseback) Een Beeld te paerd, of chancery) Het Hof der bil. EREWHILE, Onlangs, niet lang

mning door geweld. een Ridderlyk Standbeeld.

lykbeid, dat niet volgens de geThe equestrian order, amongst sobréven wetten inaar naar de ERGOTISM, (or 'much arguing)

geleeden.
the Romans, De Ridderorder réden vonnist.
onder de Romeinen.
No In equity of construction, Ten ERINGO, (a sort of herb) Een sé-

Rédentwisting,
EQUIANGULAR, Gelykboekig. strengste genomen.

kere plant, Eryngium in 't LaA regular figure is both equian- EQUIVALENT, Evenwaardig.

tyn.
gular and equilateral, Een To give an equivalent, Iets van

ERM.
gelmaatig figuur is gelykboekig gelyke waarde geeven.
en gelykzydig.

O An equivalent distinction, Een ERMINE , 'een Hermelyn, [zé.
kragtdaadige onderscheiding.

ker beesje dat kostelyk bont

heeft.]
Equilater, 2 (whose lides are all Equivalence, Gelykbeid van waar-
Equilateral , } equal) Gelykzydig. de.

a Ermines, (a furr) Hermelyn. · An equilateral triangle, Een ge- EQUIVOCAL, Dubbelzinnig.

Erinins in heraldry, sometimes lyksydige drieboek. Equivocally, Dubbelzinniglyk.

fignifies white spotted with EQUILIBRIOUS, Gelykwigtig. to EQUIVOCATE, Dubbelzinnig

black, and sometimes black EQUILIBRIUM, Evenwigt.

Jpreeken.

with white , Wit en zwarte stipEQUINOCTIAL, Gelyknagtig. Equivocation, Dubbelzinnigbeid.

pen in een Wapenschild.

Lined with erinine, Met HermeThe equinoctial line, De evenaar, EQUIVOQUÉ, Dubbelzinnig. racbt eveningslyn.

ERA.

lyn gevoerd. EQUINOX, (when day and night to ERADICATE, Ontwortelen , uit

ERR are of even length) Dag.éve. rocijen.

to ERR, Doolen , dwaalen. ning , als nagt en dag éven To eradicate a disease, Een ziek- ERRAND, een Boodscbap. lang is.

te in de grond geneezen.

To go on an errand, Om een
to EQUIP, Uitrusten, toerusten. To eradicate a vice, Een ondeugd boodschap gaan.
To equip one with money,
Iemand uitroeijen.

To do an errand, Een boodschap van geld voorzien.

Eradicated, Ontworteld, uitgeroeid. doen. Equipage, Toerusting, uitrusting, Eradicating ,, Uitroeijing , uitroei To send one on an errand , Iemand gewaad, toestel.

Eradication,

}
jende.

om een boodscbap zenden.
To be in a good , or bad equi- i to ERASE, (to strike out) Uit A leeveless errand, Een zotte
page, In een goede of kwaade scbrappen.

boodscbap.
iarusting zyn.
ERASED, Uitgescbrabt.

To go on a fleeveless errand,
Ff2

Te

Terugkomen sonder jets verrigt To make an escape, or one's ef first) Het voorrecbt van de oud te bebben. cape, Vluchten, ontkomen.

ste deelgenoot van eerft te mogen **I'll do your errand to your He made his escape, Hy is 't

kiezen. master, Ik zal by uw meester ontvlugt, by ontkwam bet.

ESP. over u klagen.

An escape, Cor fault) Een mis. ESPECIAL, Byzonder, zonderling. ERRANT, Doolende , omzwervende. Nag, vergising

Especially, Byzonderlýk, inzonder A knight errant, Een doolende He committed a great escape, beid. Ridder.

Hy beging een grooten misslag. ESPIED, Spion, zie Espy'd. Errant justices, Reizende Recb-To make an escape, (or to let a Espier, zie Spy. ters.

fart) Een veeft laaten.

+ ESPLEES, Het inkomen van een Errant, for Arrant, Uitstekend. to ESCAPE, Ontolugten, ontulie stuk lands of een landboeve. ERRASSED, zie Erased.

den, ontkomen, ontsnappen. ESPOUSALS, Ondertrouw. ERRATA, Drukfouten.

He shall not escape, Hy sal 't to ESPOUSE, Verlooven, zich vegen ERRATICK, (or wandering) Dwaa niet ontkomen, by zal den dans looven. lende.

niet ontspringen.

To Espouse one's self to one, Erred, Gedwaald, gedoold..

If he can escape , Als by zicb Met iemand trouwen. A thing erred in, Een zaak daar redden kan.

# To espouse a man's caufe, or men zich in vergist beeft. to ESCAPE, (or avoid) a mischief, quarrel, Iemands zaak of verErring , Dwaaling, dwag Een kwaad vermyden.

fcbil aanneemen, bebartigen. lende.

To escape one's sight, Uit ie- Espoused, Verloofd. ERRONEOUS, Dwaalend, valsch. mands gezicht ontkomen.

He has espoused his inaster's cauAn erroneous opinion, Een dwaa The faults that have escaped fe, Hy beeft zyns meefters zaak lend gevoelen.

the press, De overgesagen druk zich aangetrokken. Erroneoully, Valfsbelyk , op een fouten.

Efpousing, Verloeving , - verloo dwaalende wyze.

Escaped, Ontvlugt, ontkomen, ont vende. ERROR, ERROUR, Een fout , snapt.

to ESPY, (to perceive) Bemerken. feil, misstag, dwaaling, doo- ESCAR, Een roof van eenig zeer. To Espy, (to observe) Opmer ling.

ESCHEAT, Vervalling van lande ken. Full of errours, Vol van fouten, ryen op eenig Heer, ['t zy Espyd, Verspied, bespied, vol van misslagen.

door verbeurte of verster- Efpying, Verspieding, bespieding, To lie under a great errour, In ving.)

verspiedende, een groote dwaaling steeken, Escheated goods, Verbeurde of ver

ESQ. To fall in an error, In een dwaa vallene goederen (aan den Ko- ESQUIRE, een Schildknaap, een ling vallen.

ning of eenig ander Heer.] zékere Heeren tytel naast aan Error, in an indictment, Nie-Efcheator, De Invorderaar of op eenen Ridder.] tigbeid in een aanklagte.

baaler van verbeurde goederen. Esquiry, Schildknaapfebap. ERST , Erst-while, or hereto- to ESCHEW, Myden, vermyden, ESQUIRY, De waardigbeid van fore) Voordeezen. ontvlieden, schuuwen.

een Schildknaap. ERU.

Erchew evil, Myd bet kwaad. to ESCART, Uitroeijen, zie Affart. Eschewed , Gemyd, vermyd, ge

ESS. ERUBESCENCE, Schaamrood wording, schuuwd.

ESSAY, een Proef, procve, ontEschewer, een Vermyder, Scbuuwer. ERUBESCENCY,fcbaamte.

werp, zie ook Aslay. Eschewing, Vermydinge, Scbuit- to ESSAY, Beproeven , bezoeken

Winden opgee to ERUCT, } wing, -vermydende.

verzoeken. to ERUCTATE

to ESCORT , Geleiden, onderwé- Eplayed, Beproefd, bezocht. ERUDITION, Geleerdbeid. Places of erudition , Scboolen, ESCROLL, Een rol, zie Scroll.

ESSENCE, Het weezen, de wee

. zendbeid. Hoogeschoolen. ERUGATION, De wegneeming

ESCUAGE, Een pligt volgens wel Essence , (or fpirit chymically

ken de buursluiden eertyds ge extracted), Geest, of kragt die van rimpels,

bouden waren bunnen Landbeer men ergens uitgetrokken beeft. to ERUNCATE, Onkruid uittrek.

op bunne eigene kosten in den Essence of orange-flowers, Geeft ken, oorlog te volgen.

van Oranje-bloezem. ERUPTION, Een uitval, witbar

ESCULENT, (food) Voedsel. Ellential, Wezenlyk, fting.

ESCUTHEON, een Wapenfcbild. An essential property, Een we ERYSIPELAS, Bel-roos.

The banishment of Ovid was a zenlyk eigendom. ERYSIPELY , De roos , (zékere vul

blot in the Emperor August's The essential part of a thing, Hes rige ontsteeking aan 't lichaam)

escutcheon , Het bannillement wezenlyke van een zaak. ESC.

van Ovidius was een met in de ESSENTIAL, Hoofdzaakelyk. ESCAPE, Ontvlugting, ontkoming, regeering van Keizer Augustus. The essential part of Religion,

een misslag dien men over ESNECY, (the priviledge of Het boofdzaakelyke van den Gods't boofd gezien beeft. the eldest copartener to chuse dienst.

Efter

ven.

gen beschermen.

men.

ven.

Essentiallity, Wezenlykbeid.

He is of no esteem, Hy is gansch | Etching, Etfing, Etsende. Essentially, Op een wezenlyke wy. niet geacbt.

ÉTE, That will raise his esteem, Dat ETERNAL, Eeuwig. ESSOIN, Ontschuldiging eens zal zyne acbting doen toenee It concern's our eternal Salvatigedaagden waarom by niet ver

on, Het betreft onze eeuwige Jcbynt.

to LSTEEM, Acbten, waardeeren. zaligbeid. + to ESSOIN, to excuse the per. I esteem honour above live, Ik An eternal happiness, Een eeuwi

son absent, Iemand verfcboonen acbte de eer meerder als bet lee ge gelukzaligheid. die niet voor bet Geręcbt ver

Eternally, Eeuwiglyk. scbynt.

To esteem, or to think) Den- Eternity, Eeuwigbeid. + Eloined, Verscboond.

ken, meenen, gelooven , zicb From all eternity, Van alle eeltEST. verbeelden.

wigbeid af. to ESTABLISHEST, (or settle ) Esteemed, (or valued) Geschat. I am fooled to eternity , Men Bevestigen, vaststellen,

Esteemed, (or accounted) Ge boud my eeuwigduurend voor de Established, (or settled) Beves rékend.

gek. tigd, vastgesteld.

Esteemer, een waardeerder, Scbat- to ETERNALIZE or ETERNIZE, Established, (or decreed) Be ter.

Eeuwig maaken, vereeuwigen. Noten, gereguleerd.

ESTIMATE, (value or esteem) To Eternalize one's memory, le. Establisher, een Bevestiger, instel Waardy, of acbting,

mands gedachteniTe vereeuwiler.

Estimate, (or estimation,) Waar gen. Establishing, Bevestiging , be deering, Scbatting.

Eternized, Vereeuwigd. vestigende. To make an estimate of a thing,

ETH. Establishment, (or establishing) Een overslag van iets maaken. ETHICKS, de Zeedekunde , ZeedeBevestiging

to ESTIMATE, Schatten, waardee leere. Establishment, or settlement ren.

ETHEREAL, Lucbtig, met Lucbt, concerning a Prince's servants, Estimated, Geschat, gewaardeerd. zie Æthereal. or troops,

or the account of Estimation, Waardeering , fcbatting. ETHNICK, Heidenscb. them) Staat. Estimation, (a sea-term Pejling,

ETY. + to ESTAL, Een gerechtelyk be van een Stuurman.

ETYMOLOGICAL , Oorspronk flag doen.

ESTIVAL, Tot den zomer bebooren Lyk. Eftalled, Beslagen.

de.

to ETYMOLOGISE, (to give an Estalment, Beslag.

to ESTIVATE, Overzomeren, den account of the derivation of ESTANDARD, Een Standaart, sie zomer overbrengen.

words) Versag doen van de afStandard.

+ ESTOPEL, Beletzel, tégen ftamming der woorden. ESTATE, (or condition) Staat, stand, verbindering.

Etymologist, Oorsprongkenner der omstandigbeid.

+ ESTOVER, Onderboud, voed woorden. Estate, (or means ) Middelen. zel en dekzel.

ETYMOLOGY, Oorspronklykbeid, Estate, degree or rank) Rang, to ESTRANGE, Vervreemden, ont oorsprongs kennis. spaardigbeid. vreemden.

EVA. The three Estates of the King To estrange one from another, to EVACUATE, Ontleedigen.

dom, De drie staaten van 't ryk. Den een van den ander verwy. To evacuate, (or purge ) the huTo be in a low estate, In eenen deren.

mours, De vogten zuiveren. Laagen ftaet zyn.

To estrange one from an agree To evacuate a place, Een plaats He has a great estate, Hy beeft ment, Iemand verbinderen tot ontruimen, verlaaten. groote middelen, by beeft groot een vergelyk te koinen.

Evacuated ,

, Ontleedigd. goed.

Estranged, Vervreemd, ontvreemd. Evacuation, Ontleediging. A real and personal estate, Roe- Estrangement, Ontvreemding. A great evacuation of humours

rende en onroerende goederen. + ESTRANGERS, Dit woord be Een groote ontlasting van scherpe An estate left one , een Erffe tékent zulken, die geen deel er vogten. nis.

gens aan bebben.

to EVÅDE, Ontvlugten, ontgaan, Man's estate, Mannelyke jaaren. ESTRAY, Aan 't doolen, zie Astray. ontwyken, ontsnappen. ESTEEM, (value or respect one ESTREAT, Een verzochte kopy van To evade, (or elude) an arguhas for a man , or his merit) een oorspronkelyk scbrift.

ment, Een drangréden vermy Acbting, eerbied.

+ ESTREPEMENT, 'Verderf , den. I have a great esteem for him, scbaade, door een buurder aan een Evaded, Ontvlugt, ontweeken. Hy staat by my in booge acbtin Landboeve , Huis, of boutgewas Evading, Ontvlugting, vermyding.

toegebragt.

EVANGEL, (or gospel) bet EvarTo be in great esteem, In groo

ETC.

gelie. te achting zyn.

to ETCH, Etsen, [met sterkwater EVANGELICAL, Evangelisch. He gained there much honour graveereu.]

An evangelical truth, een Evan. and esteem, Hy verkreeg daar Etched, Geitft.

geliscbe waarbeid. veel eer en aanzien, Ff 3

EVAN.

[ocr errors]

EVANGELIST, een Evangelist. ground, Een buis Necbten, af, Event, (or success) Voorspoed, The four Evangelifts, De vier breeken.

voordeel. Euangelillen.

To make a horse go an even She carefully kept measures, at to EVANISH, Verdwynen.

gallop, Een paerd te galop doen

all events

with the court, to EVAPORATE, Uitwaalfemen. gaan, doen galopeeren.

Zy wist by alle gelégendbeden, A liquor that evaporates, Een EVEN, Even.

met bet Hof voordeelige maatvogt die vervliegt.

To play at even or odd, Even régelen te neemen. Evaporated, Uitgewaalsemd.

of onéven Speelen.

to EVENTILATE, Wannen, zif. Evaporation, Uitw.za/feming. EVEN, or evening) Avond. ten, uitpluizen, naauwkeurig EVASION, Ontkoming, ontulug

At even,
t Avond.

onderzoeken. ting, uitvlugt, verzët. Even-song , Gebéden die men in de EVENTUAL, Dat gebeuren sad, EUC. Vesper zingt.

gebeurlyk. EUCHARIST, bet Avondmaal , A. Dit woordeke Even wordt fom- EVENTUALLY, By geval. Nachtmaal.

tyds van de Engelfchen gebruikt EVER, Ooit, t'eeniger tyd, altoos, LUCHARISTICAL, Dat tot bet om een zaak krachtig uit te altyd. Avondinaal behoort.

drukken, als

It will ever be fo, 't Zal altyd zo
EVE,

It is even a shame to think on, zyn.
EVE, De Dag voor een Feestdag. 't is zelf een fobande daar aan te For ever, Voor altoos.
Christmafl-eve, Kers-avond.

denken.

For ever and ever, In alle eeuwigEVEN, Even , gelyk, effen. Even from his youth, Zelfs van

beid. An even weight, Een évenwigt. zyne jeugd af.

If ever I chance to speak to bim, These two are even, Deeze twee Even the learned may mistake, Als ik bem ooit kom te spreeken. zyn égaal.

Zelfs de Geleerden konnen mis As much as ever, Zo veel als An even number, Een éven ge fen.

ooit. tal.

Even as, als, even as if, Ge A. Dit lédeke word somtyds in Even reckoning makes long lyk, gelyk als.

plaats van ANY gebruikt. friends, Gelyke rekening maakt Even on, (for streight on) Regt Is there ever a rooin to let ? Is bestendige Vrienden. uit.

er eenige kamer te buur. Even, (level or smooth) Gelyk Even down, (for streight down) Alloon as ever I can. Zo drs effen. Regt onder.

als bet my maar mogelyk is. Even and odd, Even en onéven. Even so, Insgelyks.

Ocean As soon as ever I can , Zo dra Bar Now we are even, Wy zyn nu It is even so ? Het is net zo. als ik eenigsins kan. effen.

CC Even now, (or e'en now ) 20 Queen Mary of ever blefled meTo be upon even terms, Op aanstonds.

mory, Koningin MARIA , gezé. een gelyke voet zyn. to EVEN, Effenen, vereffenen, ef

gender gedagtenis. To come of upon even terins, feninaaken, gelykmaaken.

This was ever before , Dit is or to part even hands, Kampon To even his accounts, Zyne van altoos geweest. op Speelen, ergens op billyke voor. keningen vereffenen.

Ever since, Van dien tyd af. waarden afkoinen.

To even, (or to lay even) with Ever and anon, Geftadig, van An even mind, Een effen of ge the ground, Gelyk maaken. tyd tot tyd. rust gemoed. Evened, Geëffend.

# Or ever, (before ), Van te vosTo bear a thing with an even EVENING , De avond.

mind, Een zaak met gelaaten. To walk in the evening, In den Or ever the earth was, Voor dat beid ondergaan. avondstond wandelen.

de aarde was. His discourse is not altogether The evening, crowns the day, Ever-green, Altyd, groen, ( een even, (or of an equal strength) Den Avord kroont den dag.

boom of gewas dat altoos groen Hy is zich zelfs in zyn gesprek The evening-star, De avondstar. is. niet altoos gelyk.

Evening tide, De avondstond. EVERLASTING, Eeuwigduurend. To be even with one, Met

ge Evening work, Avond werk. Everlastingly, Eeuwigduurendlyk. lyke munt betaalen, zich wree Morning and evening - prayers, Everlastingness, Eeuwigduurendbeid. hen.

Morgen en avond gebéden.

EVERLIVING, Onfterflyk. To make even with one's cre- EVENLY, Gelyk, effin.

EVERSION, Omverwerping, der ditor's, Zyn fcbuld-eifcbers vol. Evenness, Effenbeid, gelykbeid. nieling. doen, zyn schulden betaalen. Evenners, (or smootness,) Zagt- to EVERT, 't Onderste boven keeTo make even at the years end, beid, molligheid.

ren, omverwerpen. Zyn verteering na zyn neering Evenness of temper , Bedaart- to EVERTUATE , Van deugd, zetten, t de stukken by één bou. beid van geest, standvastigbeid. vermogen of kragt berooven. den.

EVENT, (or accident) Toeval, ge- EVERY, Yder, iegelyk, elk. Even with the ground, Gelyks beurtenis'.

Every body, | Een iegelyk, een ie. gronds, met de grond gelyk. At all events, Het koste wat bet Every man, der, ieder een , alle To lay a house even with the wil.

Every one,
menfcben.

ren.

ven.

enz.

wen.

[ocr errors]

It is free for every citisen so to To give singular evidences of EVITERNITY , Altoosduurend

do , Dit staat ieder burger vry. one's gratitude, Byzondere bly beid. Every thing by itself, leder ding ken van zyn dankbaarbeid gee

EVO. op zicb zelfs.

EVOCATION, Eene uitroeping , Every man is apt to fail , Alle There are strong evidences against aanroeping. Trenscben kunnen dwaalen.

him, Daar zyn kracbtige bewy. EVOLATION, Uitvlieging. Every way, on every side, Van zen (of blyken) tégen bem. EVOLUTION, (a military term, alle kanten.

A true, or- false evidence, Een signifying part of the exercise) Every thing that may be an hin waar of valfcb getuigen.

Kingsbeweegingen, tégenmardrance, Alles dat binderlyk zou To give in false evidence, Val Scben, oma wenking, verdubbekunnen zyn. sebe getuigenis geeveri.

ling door ryen en geléderen, Every one ought to contribute There was likewise a paper given

toward it, Een jeder beboorde in evidence , Men bracht ook to EVOLVE, Omslaan , omvoudurtoe méde te werken.

een papier tot bewys voort. Every inan for himself, and God Evidence, (or witness in court)

EUL. for us all, Ieder voor zich zelf Getuige (voor bet Gerecbt.) EULOGIUM, Lofspraak , goed en God voor ons allen. Evidences, (or deeds) Stukken,

getuigenis, sie Every where, Overal.

papieren, documenten. EULOGY, Elogy. I cannot be every where , Ik kan to EVIDENCE , Bewyzen , doen

EUN. miet veral zyn,

blyken.

EUNUCH, Een gelubde, een kaHis folly is known is every whe- Evidenced, Bewezen.

merling. re, Zyn dwaasbeid is overal be- Evidencible, Bewysbaar.

to EUNUCH, (or castrate) Lubben, kend.

EVIDENT, Blykbaar , duidelyk, snyden. Every whit, In allen deelen.

klaar.

EUPHONY, Welluidendheid. That's every whit as good , Het Evidently, Klaarlyk, sclynbaarlyk. EVULSION, (or pulling) Uittrekis zo goed in allen deelen, volko- EVIL, (or bad) Kwaad.

king, uitrukking men zo goed. * Evil cominunication corrupts

EW. He drunk every drop of it, Hy good manners

* Kwande EW, Een ooi , ['t wyfje van een dronk bet uit tot een droppel toe , den, bederven goede zeden.

Schaap.) by dronk bet gebeel op. EVIL, Slecbt, ondeugend.

An ew-lamb, Een ooi-lam. He laugiis at every word , Hy What evil have I done? Wat on- Ew-tree, zie Yew. lacbt overal om. deugd beb ik begaan.

EWE. Every day, Een iegelyke dag , alle 'T is a great evil, Dat is een to EWE, Lammeren, Lammers werdagen. groot kwaad.

pen. Every other day, Om den ander The King's evil, Het Konings. EWER, Een Lampet , bandwascbren dag.

zeer, [een zéker kropzweer of Oat. EVES, Het ly/twerk of goot boven kliergezwel.]

A silver ewer, Een zilver Lampet. aan een buis

Drowly-evil, Slaapziekte. EWRY, (the place where the EVESTIGATED Naagevorscht * Evil got, evil speni, Zo gewon King's plate is kept) De plaats door middel van de voetjlappen, nei zo geronnen, 20 gewonnen

daar 't zilverwerk des Konings nagespoord. 20 verteerd.

bewaard word. EVET, Een soort van een Hagedis, Evilly, Booslyk, kwaalyk.

EXA. zie Eft.

Evilly treated , Kwaalyk gehan EXACERATED, Gewand, van 't EVI. deld.

kaf gezuiverd. to EVICT, Tégen iemand bewyzen, Evilness, Kwaadbeid, goddeloos. EXACERBATED, Getergd, verfiertuigen. beid.

bitterd. + to EDICT, Uitwinnen. to EVINCE, (to prove) Bewy. EXACT, (strict, or punctual), , Evicted, Uitgewonnen.

Naauwkeurig , promt, stipt. He li' hold his estate till he is To evince, (to convict, and Exact, or accurate) Billyk, juist,

evicted out of it by law, Hy recover by law ) Uitwinnen, geregeld. be boud zyne goederen, tot dat by iets by een vonnis terug kry An exact allegory , Een juiste zin. uitgewonnen is. gen.

neprent. Eriction, Bewys, uitwinning. Evinced, Verwonnen.

to EXACT, Afvorderen , afei[scben. EVIDENCE, (clearnels, the being Evincibly, Op een overtuiglyke wy Why should you exact such things? evident) Klaarblykelykbeid, ze, klaarblyklyk.

Waarom zoud gy zulke dingen klaarbeid.

to EVISCERATE, (to unbowel, vergen? The evidence of a fact, De klaar or draw out the bowels) Onto To exact upon one,

Iemand te blykelykbeid van een bedryf. weijen , bet ingewand uitbaa veel afeiffcben. Beter, To imEvidence, (mark , proof, or len.

pofe upon one. depofition) Merkteken, bewys, EVITABLE, Vermydbaar.

To exact in the price , De prys getuigenis, blyk. EVITABLENESS, Verinydbaarbeid. te boog stellen,

[ocr errors]

zen.

« FöregåendeFortsätt »