Sidor som bilder
PDF
ePub

1

nen.

7

EXE.

EXE.

EXE.EXF. EXH. 235 EXECUTION, Voltrekking , uitvoe-| EXEMPLE, Voorbeeld , exempel, To exercise, (or practise ) Bering zie Example.

oeffenen.
Execution, (of a malefactor) Te Exemplification, Verklaaring door To exercise an office, Een bedie:

recbt stelling van een misdaadi- voorbeelden, verleening van een ning waarneemen.
ger.
oprecbt affcbrift.

To exercise one's wit, or me-
Execution, (the seizing of one's An exemplification of letters pa- mory, (to keep them in use)

person and goods ) Het be- tents, Een afscbrift van opene Zyn verstand of gebeugen oeffe-
Jaan van iemands persoon en en gezégelde brieven. .
goederen.

Exemplifier, Een die een zaak door They used to exercise trials of
To put a thing in execution, voorbeelden bevestigt.

skill in the putting and resol. Iets uitvoeren.

to EXEMPLIFY, Met voorbeelden ving of riddles, Zy waren ge. The cannon did great execution, verklaaren.

woon bun vernuft te oeffenen in Het Kanon maakte veel rava- To exemplify, (or to writ out) bet geeven en oplollen van raadgie.

Afschryven, nafchryven , uit- zels.
The execution was declared ille. schryven.

To exercise one's self with hun-
gal, De uitvoering wierd on- Exemplified, Met voorbeelden ver- ting, Zicb met de Facbt bezig
wettig verklaard.
klaard.

bouden. A writ of execution, Een uit- Exemplifying, zie Exemplification. To exercise, Oeffening doen, voerelyke pacbt, (MARIN.) EXEMPT, (or free) Vry.

exerceeren. The place of execution, De Exempt from all charges, Vry

The soldiers exercise, De Soldag. plaats des gerechts. van alle lasten.

ten exerceeren. The execution-day, Een dag van Exempt, (an officer in the life Exercited, Geoeffend.

te recbtstelling , Fustitie-dag. guards) Een der hooge Officie- Exerciser, Een oeffenaar. A. De dienstboden noemen ook , ren van de Lyfwacht.

Exercising, Oeffening, -oeffe HEXECUTION-DAY, bet to EXEMPT, Uitneemen , uitzon

nende. geen men eigentlyk WASCH- deren, ontslaan, uitbedingen. EXERCITATION, Oeffening, geDAG zou noemen, als bet lin- Pray exempt me from it, Ik bid- bruik. nen van bet buisgezin gewas

de zonder 'er my van uit.

to EXERT, Te voorsobyn komen, seben wordt.

Exempted , Uitgenomen, uitgezon- vertoonen.
Executioner , Een scherprecbter , derd, ontslagen, uitbedongen.

To exert one's felf, Alle poogina beul.

Exempting, Vitneeming , uitzonde- gen aanwenden, zyn best doen. Executive, als, executive power, ring, uitzonderende.

Now exert your strength and Een uitvoerende macht.

Exemption, Uitzondering , ontslag. courage, Toon riu uw kragt, ert
EXECUTOR , De uitvoerder van to EXENTERATE, Het ingewand

dapperbeid.
een uiterste wille.
uitneemen.

When the almighty power is plea.
Executorhip, Voogdy:

EXEQUIAL , Beboorende tot lyk- sed to exert itself, Als bet de Executory, Uitvoerende. plegtigbéden.

Almaclt bebaagt, syn kragt te Executrix, Eene uitvoerster eener EXEQUIES, Lykplegtigheden.

bewyzen. uiterste wille, boedelboudster. EXERCENT Proctors, Praktizee- To exert, (or stir up) one's self She is the sole executrix of his rende Prokureurs, Praktizyns. in devotion , Zich zelve aanwill, Zy is de eenigste uit- EXERCISE, (labour, or fatigue,

Spooren tot de Godsdienst.
voerster (Executrice) van zyn the keeping one's body or

Exerted, Geoeffend.
Testament.

mind employed) Oeffening , Exertion, Voortbrenging , te voors EXEGÉTICAL, Verklaarende, uit- uit eeffening

scbyn-brenging:
leggend.
To make or use some exercise,

EXF.
EXEMPLAR, (or pattern) Exem- Eenige oefening bebben. to EXFOLIATE, (as a bone does
pel, Patroon.
The military exercise, De Krygs-

this is a term of surgery) AfEXEMPLARY, Voorbeeldelyk, van of Wapen-oeffening.

Schilferen.
een goed voorbeeld.

To learn one's exercises , as, Exfoliation, Afscbilfering.
To live an exemplary life, Een fencing, riding, dancing, &c.

EXH.
voorbeeldig leeven leiden.

Scbermen, ryden, dansen, enz. EXHALATION, Uitwaafseming. An exemplary punishment, Een leeren.

to EXHALE, Uitwaalfemen. exemplaare straf

The exercise, or function of To exhale a sweet smell, Een To make one exemplary, Iemand an office, Een ampt bekleeden,

zoete reuk uitwaalfemen. tot een exempel stellen,

waarneemen, bedienen.

Exhaled, Uitgewaalfemt. Exemplarily, Op een voorbeeldelyke A Latin exercise , Een Latynfcbe to EXHAUST, Uitputten, uitmer. wyze. tbéma.

gelen. Voorbeeldelyk- to EXERCISE, (or to train up)

To exhaust the King's treasure, beid. Drillen.

's Konings schatten uitputten. Exemplarity of life, Voorbeeldig- To exercise soldiers, De Soldaa. Exhausted , Uitgeput, uitgemerbeid van léven. ten drillen.

geld. G g 2

Hc

Exemplariners, 3

nen.

He had exhaufted his father's' el-1 +Exigent, roeping (sommatie) of EXOPTABLE, Verkieslyk, wer:

tate, Hy beeft zyn Vaders ryk- liever, Een aanmaaning aan de schelyk. dom verquist.

Bailjuw van een Provintie, om EXORABLE, (ease to be intreaExhautting, Uitputting , uit. gerechtelyk een beschuldigde die ted) Verbiddelyk. puttende.

niet gevonden word te verbeel EXORBITANCE, Uitspoorigheid, to EXHEREDATE, Onterven.

den.

Spoorloosbeid. Exheredated, Ont-erft.

Exigenter ,(an officer of the court Exorbitant, Uitspoorig , buitenspoo+ EXHIBIT , Voorftël, ten toon of common.pleas, who makes rig, Spoorloos, overstallig. ftelling

all exigents and proclamations) An exorbitant price, Een buitento EXHIBIT, Vertoonen, voorbou. Een zekere Bode of Diender die Spoorige prys. den, voordraagen, opgeeven.

alle afkondigingen doet.

Exorbitantly, Spoorloos. To exhibit to God a religious EXIGUOUS, Klein.

to EXORCISE, Bezweeren, den worship, God eerbiedig die- EXILE,(thin, or subtle) Dun, fyn, duivel bezweeren.

aardig

Exorcised, Bezwooren. Exhibited, Vertoond, voorgehouden. EXILE, (Subst. Ballingscbap, uit- Exorcism, Duivelbezweering. voorgedraagen, opgegeeven.

banning.

Exorcising, Bezweering , beExhibiting, Voordraaging, -voor- During his exile , Geduurende zyn zweerende. draagende.

ballingschap.

EXORCIST, Een bezweerder, duiExhibition, Voordraaging, vertoo- An exiie, Een balling.

veljaager. ning.

to EXILE, Uitbannen, in balling to EXORCIZE, Bezweeren, sie Exhibition, Cor allowance gi- Scbap verzenden.

Exorcise, ven) Vergunning. Exiled, Uitgebannen.

To exorcize a demoniack, Een to EXHILARATE, Verbeugen , ver- Exileinent, Balling/cbap.

booze geeft, of bezetene bezwer. blyden. Exiling, Banning, bannende , in bal

ren. Exhilarated, Verbeugd, verblyd.

lingfebap verzendende.

EXORDIUM, Een inleiding.

, . Exhilaration, Verbeuging, verbly. EXILITY, Dunte, kleinte. EXORNATION, Verciering. ding.

EXIMIOUS, Voortreffelyk, uitmun- EXOTICK, Uitbeemscb. to EXHORT, Vermaanen, aanmaa- tend.

EXP. nen, aanraaden, aanporren. EXINANITION, Vernietiging. to EXPAND, Uitspreiden, uitstrekExhorted, Vermaand, aangemaand. to EXIST, In weezen zyn, bestaan. ken, uitspannen. Exhorter, Een vermaaner ,

Existence, Weezendlykbeid, bestaan- To expand it self , Zicb uitbreiden. der.

bykbeid.

Expanded, Uitgespreid. Exhortation, Vermaaning, danraa- The existence of natural Beings, Expanse, Uitgestrektbeid. ding.

De bestaanbaarbeid van natuur- The expanse of heaven, Het uitExhortative,

}
Vermaaning, ver- lyke weezens.

Spansel des Hemels.
Exhortatory maanende. Existible, Bestaanbaar.

Expansion, Uitstrekking, uitspreiExhorting, Vermaaning, - vermaa- EXIT, Verlof.

ding, uitspanning. nende, aanraadendea

They will have their exit, Zy zul- An expansion of heart, Een uitEXHUMATION, Ontgraaving, uit len verlof bebben.

Spanning van 't bart. bet graf neeming.

Exit, (in a play) Verdwynen, Heaven is an expansion of fluid EXI. weggak??1.

inatter, that surrounds the air He has inide his exit, Hy beeft and the earth, Den Herziel is to EXICCATE, Opdroogen.

zyn rol uitgespeeld, by is weg. een uitbreiding van vloei baare | Exiccation, Opdrooging.

He was made exit, (he is dead) stoffe die de Lucht en de Aarde EXIGENCE, 2 Beboeftigheid, nood- Hy verdween, by stierf.

omringt. druftigbeid, ver- EXITIABLE, Verderflyk , Scha- to EXPATIATE, Uitweiden. EXIGENCY eisch.

} EXITIAL, delyk.

to EXPECT, Verwacbten, te geAccording to the exigency of af

EXO.

moet zien. fairs, Naar vereijch van zaa- EXODUS, Het tweede boek Mo. I don't expect it, Ik verwacht ken. fes.

bet niet. Exigency, (a pinch, or strait) +EXOINE, Verscbooning, zie I have expected you these two Een kwaade zaak, Efroin.

hours , Ik beb u twee puren Exigent, verlegenbeid. EXOLETE, Verwelkt, verlept, in lang verwagt. He was brought to an exigent, onbruik geraokt, ouderwets. I expected you would write to Hy was tot een engte gebragt. to EXOLVE, Ontbinden.

me, Ik verwagte dat gymy Exigent, (or occasion) Gelegend- to EXONERATE, Ontlasten.

zoud schryven. beid, nooddwang:

To exonerate one's belly, Zyn I did not expect you so soon, Ik Upon such an exigent, Op zulk buik ontlasten.

verwagte u zo vroeg niet. een voorval. Exonerated, Ontlast.

Things will fall out better than Exigent, (or expedient:) Mid. Exonerating, Ontlasting , ontlas- you expect, De zaaken zullen del, uitweg, uitding. tende.

beter uitvallen als gy verw.igt.

aanrad

}

[ocr errors]

Expectance ,'} Verwachting,

ervad

[ocr errors]

ven.

[ocr errors]

ten.

Expectant, Uitzicht, boop, verwag- | EXPEDITE, Vaardig, beknopt.

EXPERT, Ervaaren, bedreeven ting. to EXPEDITE, Afvaardigen.

wel geoeffend. Expectation

Expedition, or dispatch) Afvaar. Expertly, Verstandiglyk, bebendig-
diging

lyk.
To be in expectation of something, A military expedition, Een krygs- Expertness, Bedreevenheid ,
Iets verwagten, ergens op boopen, verrichting.

rendheid.
Contrary to all mens expectation, A famous expedition, Een be- EXPIABLE, Verzoenbaar.
Tegen de verwagting en alle ruchte onderneeming.

to EXPIATE, Verzoenen, boeten. menscben.

Expeditious, Vaardig, afgerecht. To expiate a crime, or for a cri To answer one's expectation, Expeditiously, Vaardiglyk.

me , Boete doen voor een misIemands verwagting beantwoor- to EXPEL, Verdryven, uitdryven. daad. der.

To expell the wind out of the | Expiated , Uitgewischt, bersteld, volHe has a greedy expectation of stomach , De winden uit de maag

daan, geboet. all my treasures, Hy beeft een verdryven.

He hath expiated his crime by groote verwagting van alle my. Expelled, Verdreeven, uitgedree

his death, Hy beeft zyne misne schatten.

daad met zynen dood geboet. I find my expectation was grea. He was expelled Rome , Hy wierdt Expiation, Verzoening , boeting. ter than the enjoyment, Ik uit Romen gedréven.

EXPIRATION, Eindiging, uitgang, vinde dat myn verwagting groo- Expeller, Een verdryver, uitdryver. verloop, uitblaazing van den laat ter was als bet genot.

Expelling, Verdryving, witaryuing, sten adem.
In expectation of the day of uitdryvende.

to EXPIRE, (to end) Eindigen.
jugdment, In verwagting van EXPENCE, Koste, rikoste, uitga. To expire, (to die) Den geeft
de Oordeel dag:
ve, zie Expense.

geeven, sterven. An assembly which begins with to EXPEND, Uitgeeven, uitschie- Expired, (or ended) Ge-eindigt. so great expectations, (Sprat's ten.

The tiine is expired, De tyd is hiit

. of the R. S.) Een verga- Expended, Uitgegeeven , uitgeschoo. verstreeken, of verloopen. dering die met 20 veel verwag

Expired, (or dead) Gestorven, ting begint.

EXPENSE, or expence, Onkosten. dood.
Expected, Verwacht.

Idle expenses, Onnodige kosten. to EXPLAIN, Verklaaren , uitleg.
He is expected to day , Hy wordt Expensive, (or chargeable) Kost gen.
van dage verwacht.

baar.

To explain an author, Een SchryGreat things are expected from Expensive, (or extravagant) 0. ver uitleggen , verklaaren, opyou, Men verwacbt groote din. verdaadig.

belderen. gen van u.

EXPERIENCE, Ervaarenbeid, on- Explained, Verklaard, uitgelegd. 'T is not a thing to be expec

dervinding

Explainer, Een verklaarder, uitlegted, Het is iets dat niet ver- A man of great experience, Een ger. sagt kan worden.

Man van groote ervaarenbeid. Explaining, Verklaaring , verto EXPECTORATE, Fluimen op * Experience is the mistress of klaarende.

ganten, zig van fluimen ont. fools, De ondervinding is de EXPLANATION, Uitlegging , ver-
Liten.
Leerineesteres der dwaazen.

klaaring.
EXPEDIENT, Nuttelyk, dienstig, to EXPERIENCE, Ervaaren, on- Explanatory, Uitlegging, verklaa-
vorderlyk, noodig.
dervinden, bevinden.

ring. It is expedient, Het is nuttig. Experienced, (tried) Be proefd. EXPLETIVE, Vervullend, dat maar He knows belt what is most ex. Experienced, (or skilled) Er. dient om te vullen. pedient for us, Hy weet best

Als, An expletive particle, Een wat ons nuttigt is. EXPERIMENT, Een proef , beproe

vervullend lédeke. Expedients, (means, or way)

ving, ondervindfel.

to EXPLICATE, (to unfold, or to Middelen of wegen.

to EXPERIMENT, Beproeven , ver- explain) Ontvouwen, uitbreiden, An expedient, Een middel, bulp- zoeken, een proef neemen.

licbt byzetten.
middel, gevoeglyk middel
. Experimental, Ordervindelyk.

To explicate , (or disintangle)
To find out an expedient ,

Een An experimental knowledge, Een Otwarren, ontknoopen. middel uitvinden.

ondervindelyke kennis.

Explicated, Uitgelegd, ontvouwd. * to EXPEDIATE, (a word used Experimental philosophy, De Explicating, Ontvouwing , ontvolin the forest-laws : 't is to cut proefneemende wysbegeerte.

weide, enz. out the balls of the great dog's Experimentally, of een ondervin- Explication, Uitlegging , ontv04feet) Dit werkwoord word niet delyke wyze.

wing, verklaaring. gebruikt als in de Boscb-wetten, To speak experimentally , op EXPLICIT, Opentlyk, klaar, uit.

' betekenende bet uitfryden van de ondervindinge spreeken.

drukkelyk.
bal van de voe der bonden, Experimented , Beproefd , ver- In explicit terms, In uitdrukkelyke
en de drie nagels der voorste zocht.

woorden.
posten.
Experimenter, een Proefneemer. Explicitly, Uitdrukkelyk.

unaren.

[ocr errors]

rer.

ten.

to EXPLODE ,Uitjouwen , uitstam. life, Zyn leven in gevaar stel- He sent an express to the King,
pen, verwerpen.
len.

Hy zond een postlooper , poftry-
To explode a vice upon the sta- To expose one's self to danger, der (expreffe) aan den Koning.

ge, Een ondeugd op het toneel or death, Zich zelfs aan 't ge- to EXPRESS, (or declare ) Voora Schandelyk maaken, ten toon stel- vaar of de dood bloot geeven.

stellen, betuigen, zeggen, te kenlen. To expose child, Een kind ver

nen geeven. Exploded, Uitgestampt, uitgejouwd. laaten.

To express something by word EXPLOIT, Verrichting, togt, oor- To expose himself too much , Zicb or mouth, or in writing, lets logs-bedryf, krygsdaad. al te veel bloot geeven.

by woorden of in gescbrifte voorto EXPLOIT, Uitvoeren, verrich- Exposed, Ten toon gesteld, bloot ge- stellen. ten.

steld, opengelegd.

I can best express it in writing, EXPLORATION, (search) Onder- Exposer, Ten toon stelder, verlaa- Ik zal 't in gescbrift beft uitzoek, navorsching. ter, enz.

drukken. to EXPLORE, Navorschen, naspeus. Exposing, Ten toon stelling , bloot- To express one's self, or to exren, doorsnuffelen.

geeving, ten toon stel- press one's mind, Zyne gedagExplored, Nagevorscht.

Tende.

ten uitdrukken , zyn mreening Exploring, Navorscbing , navor. EXPOSITION, Openlegging, ver

verklaaren. fcbende.

klaaring, uitlegging.

I fhal so express to you what has EXPLOSION, Verwerping , afkeu. Expositor, Een uitlegger, verklaa- passed, that you will fancy ring

your self an eye-witness of it, to EXPORT, Uitvoeren, uitdraa- to EXPOSTULATE, Zyn beklag

,

Ik zal u bet geen’er voorgevallen gen, vervoeren. doen, sich beklaagen , verwy

is zodanig uitleggen, dat gy u zult To export commodities, to con

verbeelden , 'er een ooggetuige vey thein out of one country I will expostulate with him about van geweest te zyn. to another, Waaren uitvoeren. it, Ik zal myn beklag daarover

To express love to one, Zyn Exported , Uitgevoerd, uitgedraa- aan ben doen, Ik zal bem over liefde voor iemand verklaaren. gen. die zaak doorhaalen.

To express, (as by portraiture, Exportation, Uitvoering , uitdraa- Did you never expostulate the or such like) Uitdrukken , als ging. inatter with hiin, Hebt gy bem

door een Beeltenis en anderzins. An exportation of commodities, die zaak nooit voor oogen gebou. To express, (or squeeze out) Een uitvoer van Waaren. den?

Uitdrukken, uitperszen, als Ci. To pay for the importation and Expostulated, Zicb beklaagd, ver- troenen. exportion, Voor de inkomende weeten.

Expressed, Uitgedrukt.
en uitgaande rechten betaalen. Expostulation, Beklag, verwyt.

It cannot be expressed, Het kan
Exported, Uitgevoerd.
Expostulatory , Beklaagende, ver-

niet uitgedrukt worden.
Exporting , Uitvoering, uitvoeren- wytig.

Expressely, Uitdrukkelyk, sie Exde.

an expostulatory fellow, Een presly. to EXPOSE, (to lay open to pu- verwytende knaap.

Expressing, Uitdrukking , -- uitblick view Openlyk ten toon to EXPOUND, Uitleggen , ver

drukkende. stellen.

klaaren.

Expression, Een uitdruksel, bewoor- To expose a thing to the view To expound the scripture, De ding. of all the world, Iets voor het Scbrift verklaaren.

A harsh expression, Een wrange oog van de gebeele waereld bloot To expound upon an augury, Een

bewoording leggen.

voorzegging uitleggen.

A fine expreflion, Een aardig uitTo expose the host, Het Sacra- Expounded, Uitgelegd, verklaard. druksel. ment ten toon stellen.

Å text well expounded, Een wel My blood chill'd at that expresTo expose a thing to sale, lets verklaarde text.

sion, Ik kreeg een rilling in te koop zetten.

Expounder, Een uitlegger, tolk. myn bloed toen ik dat boorde. To expose, or turn) a buil. Expounding, Uitlegging, -uit- Expressive, Nadrukkelyk. ding to the north,

leggende.

To use expreslive terins, Nadruk. bouw tégen 't Noorden blootstel- EXPRESLY, (or plainly) Duide. kelyke woorden gebruiken, lenz.

lyk.

An expreflive image, Een levenTo expose, (or bring) one to It is expresy faid, Het is dui- dig afbeeldfel. shame, or reproach, Iemand

delyk gezegt.

Expresliveness, Nadrukkelykbeid, te scbande maaken, schande aan- EXPRESS, (or explicit) Verstaan. nadruk. doen.

baar.

EXPREST, Uitgedrukt, sie ExTo expose , (to defame, to run In express terms, In verstaanbaa- presled. down, to blacken) Iemand re woorden.

to EXPROBATE, Verwyten, lasteren , bekladden , f zwart An express, Een afgevaardigde, een Exprobated, Verweeten. mnaaken.

bestemde boode, een boode die opzet- Exprobation, Verwyt. To expose, Cor venture) one's telyk afgezonden is, een expresse.

[ocr errors]
[ocr errors]

Een ge

ving

zer.

ven.

ren.

239 EXPUGNATION, Overweldiging, zegging , als méde , een gedicht | EXTINCT, Uitgebluscht, gedempt, verovering, bemagtiging. dat voor de vuist gemaakt is.

uitgestorven. EXPULSION, Uitdryving, verdry- EXTEMPORARY, verfes, &c. The whole race is almost extinét,

made extempore) Vaerzen, of Het gebeele geslacbt is byna uitExpulsive, Afdryvend.

gedichten voor de vuist gemaakt. gestorven. An expulsive medicine, Een ver- Extempore, Voor de vuist , op staan. Extinction, Uitblufsching, demping. dryvend, uitdryvend middel.

de voet.

The extinction of natural heat, to EXPUNGE, Doorstreepen, door- He made that speech extempore,

De verdooving van de natuurlybaalen, uitwicben. Hy deed die rédenvoering voor

ke warmte. Expunged, Doorgebaald, uitge- de vuist.

to EXTINGUISH, Uitbluffcben, wi/cbt.

to EXTEND, (to stretch out) Uit- bluffcben, dempen. EXPURGATORY, Aanwyzend. breiden, uitstrekken.

To extinguish the fire, Het vuur The index expurgatory, Het aais

To extend one's conquest, Zyn uitdooven. wyzend Register , de Bladwy- overwinning uitbreiden.

To extinguish the natural heat, The Russian Monarchy extends De natuurlyke warmte verdooExpurgatory, or purging) me- itself Toutherly as far as the

dicines, Zuiverende geneesmid- Caspian Sea, De Ruflische Mo- C To extinguish a rent, (to re. delen.

narchie , strekt ten Zuiden uit deem it) Een rente afkoopen ver. EXQ. tot aan de Caspische Zee.

nietigen. EXQUISITE, Uitgeleezen, uitge- +To extend land, or tenements, + To exstinguish , (or destroy ) zocht, keurlyk, raar.

Landeryen schatten, waardeeren, Vernielen, om t leven brengen. Exquisite meats , Keurlyke Soy- op prys stellen.

+ To extinguish, (to quench) a zen. to EXTEND, Verspreiden, wyder

paflion, Een drift vermeesteExquisite torments, Uitgezochte uitstrekken. pynigingen.

Extended, Uitgestrekt, uitgebreid. Extinguisable, Verdoofbaar, witblusExquisitely, Overkeurlyk.

Extended, Geschat, gewaardeerd. Schelyk. Exquisiteness , Keurlykbeid , raar- Extending, Uitbreiding, – uitbrei- Extinguished, Uitgebluscht , gedempt, beid. dende.

gebluscbt. The exquisiteness, of the work, Extensible, (which may be exten- Extinguisher, Een domper, kaarsDe keurlykbeid van bet werk. ded) Uitbreidbaar.

domper, uitblullcber, dem EXS. Extension, Uitstrekking.

per. to EXSICCATE, Opdroogen. Extensional, Groot, ruim , van een Extinguishing, Uitblussebing, dentExsiccated, Opgedroogt.

groote uitgestrektheid.

ping, - uitblu/jčbende. Exsiccation , Opdrooging , opdroo- Extensive, Wyd uitgestrekt. Extinguishment, Uitblu/Tching. gende. EXTENT, Uitgestrektbeid.

Extinguishment of a rent, De verEXT.

To see the extent of the Am- nietiging van een rente. EXTANT, Voor banden, in wee- bassador's power, Het gezach to EXTIRPATE, Uitroeijen. zen.

bet vermogen van den Afgezant To extirpate Heresies, Ketteryer His hand-writing is still exstant, onderzoeken.

uitroeijen. Zyn bandscbrift is nog in wee to EXTENUATE, Verkleinen. Extirpated, Uitgeroeid. zen.

To extenuate a fault, Een mis Extirpation, Uitroeijing. That is the best piece extant, Nag verkleinen.

Extirpator, Een uitroeijer. Dat is bet beste stuk 't welk Extenuated, Verkleind.

An extirpator of herifies, Uitin weezen is,

Extenuating, Verkleining, verklei- roeijer, verdelger, demper van The works of Xenophon now exnende.

Ketteryen. tant, De werken van Xenophon Extenuation, Verkleining.

to EXTOLL , Verbeffen, pryzen, die riu voor banden zyn. EXTERIOUR, Uitwendig.

looven. Extant, Die in weezen is.

to EXTERMINATE, Uitreeijen, To extol one, to raise him up EXTASY, Verrukking, opgetoogen

verdelgen.

to the sky, Iemand tot den He. beid, vertrekking van zinnen. Exterminated, Uitgeroeid, verdelgd. mel toe verbeffen. To be ravithed, to fall) into an Exterminating , Uitroeijing, - uit- Extolled, Verbeeven, gepreezen. extafy, Verrukt zyn , in vertrek- roeijende.

Extoller, Een verbeffer, pryzer. king van zinnen vallen. Extermination, Uitroeijing, verdel. Extolling, Verbeffing, pryzing, Extatical, Verrukkend.

ging.

verbeffende. Extatical visions , Verrukkelyke Exterminator , Uitroeijer , verdėl EXTORŠION, Afknéveling , afpergezigten, Visioenen. ger.

fing, afdwinging. EXTEMPORAL or EXTEMPO. Extern,

uiter-
Uitwendig,
}

Extorsioner, Eer af knevelaar, zie RARY, Dat voor de vuist ge- External, lyk.

Extortioner.
Sebiedt, onbearbeid.
Externally, Uitwendiglyk.

Extorsive, (got by extorsion) An extemporary composure EXTIMULATION, Aanporring ,

Door knevelaary verkregen. quinkslag, of aardige en gepaste- opwekking, aanzetting.

« FöregåendeFortsätt »