Sidor som bilder
PDF
ePub

ven.

boven gaan.

Exacted, Afgeëischt, afgevorderd. To examine a business, Een zaak He has exasperated him, Hy beeft Moral comparisons are not to be onderzoeken,

bem verbitterd. exacted to a mathematical strict. To examine a prisoner , Eenen Exasperating, Verbitterende , terness, Men moet in zédelyke ver gevangen verbooren.

gende. gelykingen, geen wiskonftige To examine witnesses, De getui- Exasperation, Verbittering , ternaauwkeurigbeid verwagten. gen ondervraagen.

ging. Exacted upon, Overeiscbt. Examined, Onderzocht, ondervraagd,

EXC. Exacter, Knevelaar, afperser, over ondertaft, verboord, getoetst.

EXCAVATION, Uitbolling: eiseber.

He was strictly exainined, Hy to EXCECATE, Verblinden. Exacting, Afperfing, kneevelaary. wierdt naauw ondervraagd. Excecated, Verblind. EXACTION, (a taking of an un- Examiner, Onderzoeker , ondervraa- Excecation, Verblinding. lawful fee) zie Exacting.

ger, beschouwer.

to EXCEED, Overtreffen, te bouenz To exercise exaction upon the Who made you an examiner? gaan. people, Het volk verdrukken, (speaking to an inquisitive im I will not exceed that sum, Ik onderdrukken, door te veel scbat pertinent) Wie beeft u last ge wil boven die som niet komen.' ting af te vorderen.

geeven om my te onderdraagen? Tully has exceeded all the oraExactly, Naauwkeuriglyk.

Examining , Ondervraaging, -on tors of his time, Tullius, overTo write exactly, Zeer net fcbryo dervraagende.

trof alle de Rédenaars van zynen An examining of witnesses, Een tyd. I found him exactly where I had ondervraaging van getuigen. Our liberality must not exceed posted him, Ik vond bem ge- EXAMPLE, (a pattern, or model) our ability, Onze mildaadig. trouw op zynen post. ; Voorbeeld, exempel, modėl.

beid moet ons vermogen niet te Exactness, Naauwkeurigbeid.

To set a good or bad example, to EXAGGERATE, Vergrooten, Een goed of kwaad voorbeeld gee- Exceeded, Overtroffen, te boven geverzwaaren. ven.

gaan. Exaggerated, Verzwaard.

Their virtues ought to be pro Exceeding, (or excessive) Bu:Exaggeration, Verzwaaring.

posed to our example, Hunne tenspoorig. to EXAGITATE, Quellen, over deugden behoorden tot een Exem- Exceeding, baalen, afmatters. pel voorgesteld te worden.

veel. to EXALT, Verboogen, verbeffen. Take example by him, Neem een Exceeding, or exceedingly, (or

To exalt one, ( to praise , or exempel aan bem, Spiegel u aan extremely) Ongemeen. extol him) Iemand pryzen , ver

bem,

I am exceeding tired, Ik ben onbeffen. Example , (instance to prove

gemeen vermoeid. To exalt a mineral , (in chy any thing) Voorbeeld om iets te He writes exceeding well, Hy mistry, to refine it, and in bewyzen.

Scbryft ongemeen fraai. crease its strength) Een berg. As for example, By voorbeeld. To be exceeding desirous of stof zuiveren , bard of sterkExample , (or exemplary pu praise, Zeer begeerig zyn naar maaken. nishment) Voorbeeldige straf.

syn lof. Exaltation, Verbeffing, verbooging. To make one a publick exam. So exceeding proud he is, Zo The exaltation of the cross, De ple, Iemand tot een openbaar buitenspoorig trots is by. Kruis-verbeffing.

exempel maaken, andere ten exem Exceeding dear, Uitneemend The exaltation of a planet, De pel straffen.

duur. verbeffing van een Planeet. Exempled, Vergeléken, tot een exem Exceeding high, Geweldig boog. Exalted, Verbéven.

pel opgegeeven.

to EXCELL, Overtreffen, uitmunExalted, (sublime, or excellent) Uitto EXAMINATE, Ontlyven, ont ten. muntend.

zielen, om vertsaagen, moede He excels every body, Hy overExalting, Verbooging, - verboo loos maaken, verbaazen.

treft ieder een. gende.

Exanimated , Ontzield, -verzaagd, He excels in every thing, Hy EXAMINATION, Ondervraaging, moedeloos , verbaasd.

munt in alles uit. onderzoek, verbooring.

EXANGUIOUS, Bloedeloos. EXCELLENCE, UitneemendA strict exainination, Een naauw- EXARCH, (a sort of magistrate )

beid, voortreffekeurig onderzoek.

Kerkvoogd, welke eertyds onder EXCELLENCY,J lykbeid. Examination of conscience, Ge den Patriarcb en boven den Excellency, (a title given to Am. weetens onderzoek.

Aarts-Bisscbop was, Stéde. baffadors) Uitmuntendbeid, Exto EXAMINE, (or to ask quer bouder.

cellentie. tions) Vraagen, ondervraagen. EXARCHATE,7 Kerkvoogdy , In a degree of excellency, By To examine, (or to weigh) 0.

Stédebouder uitneemendheid. verweegen, uitpluizen.

EXARCHY Scbap. EXCELLENT, Goed, keurlyk, uitTo examine a' scholar, Een to EXASPERATE, Verbitteren , muntend, beerlyk, treffelyk. scbolier ondervraagen, overboo vergrimmen, tergen.

Excellent frait, or wine, Keurren. Exasperated, Verbitterd.

Lyke vruchten, of wyn.

An

}

'}

op te zeggen valt.

[ocr errors]

bebalven gy.

An excellent speech, Een treffe. There was great exception ta Beurs van de Stad Lorden. lyke redenvoering.

ken to the latter definition, An exchange-man, or woman, Excellent, Zeer wel.

Moll bad zeer veel tegen de laat een Koopman, of Koopvrouw van 'T is excellent well done, 't Is ste uitspraak.

de Beurs. zeer wel gedaan.

He made exception against it, to EXCHANGE, Verwisselen , vera Excellently, op een treffelyke wyze. Hy bad 'er iets tegen te zeg

ruilen. EXCELSITY, Hoogte, trotsbeid. gen.

To exchange words, Woorden EXCELSITUDE, Hoogte.

To take exception at a thing, wielen. EXCENTRICK, Excentrical, Dat Zicb over iets belgen.

To exchange killes, Malkander zich om een ander middelpunt Exceptionable,Wraakbaar, daar iets kullen. beweegt, uitmiddelpuntig.

They exchanged some guns, The Sun runs its course in an Exceptious, Ligt geraakt , belgzucb (they shot at one another) Zy excentrick circle, De Zon doet

deeden eenige scbooten op malzyn loop in een uitmiddelpun- EXCEREBROSE, Herssenloos. kander. tige kring

EXCEREBRATED, Van bersenen Exchanged, Verwisseld, verruild. EXCEPT, Bebalve, uitgezonderd, ontbloot.

Exchanger, een W?/elaar, varruiuitgenomen, uitgezegd. to EXCERP, Uitpikken.

ler. Every one has done his part, To excerp fine notions oue of a Exchanging, Wisseling , verwille

except you alone, Ieder beeft book , Fraaije denkbeelden of ling, verruiling verwis zich van zynen plicht gequéten, begrippen uit een boek baalen. selende.

Excerption, Uitpikking , verzame- EXCHEQUER, 's Lands sebatkist, Except, or unless) 't En zy. ling

de plaats daar 't geld tot de Kroon 00 EXCEPT, Uitzonderen, uitslui- EXCES, Oderdaad, overtolligbeid. beboorende ortvangen wordt. ten.

An excess of love, or goodness, Exchequer , (the prerogative To except against, Verwerpen, Een overgroote liefde of goed.

court of the Archbishop of wrasken. beid.

York) llet bof der voorrechten He excepted against the witnet To run out in excess, Tot over van den Aarts - Bilschop van ses, Hy verwierp de getuigen. dand uitspatten.

York. To except against a jurisdic He rather sins in excess than de to EXCIDE, Uitvallen , uitglyden. tion, Een recbtsgebied ontken. fect, Hy sondigt liever in over EXCINERATED, Van afcb gezuidaad, a's in gebrek.

verd. I except no body, Ik zonder nie-Excess, (intemperance) Onmaa- EXCISE, Aksys, tol. mand uit.

tig beid, ongebondenbeid. EXCISE-MEN, Tollenaars, PachThis he excepts against, Dat Excessive, Overdaadig, overstallig derwerpt by, dat keurt by af, uitspoorig.

Excisable, Veraksysbaar. daar beeft by tégen.

An exceslive pain, Een grouw- EXCISION, Uitroeijing, verdelExcepted, Uitgezonderd.

zaame pyn.

ging. Excepted against, Uitgezondert, An excellive love, Een ongemee- EXCITATION, Aanporring , opbitafgekeurd. ne , of buitenspoorige liefde.

sing. Such a one excepted, Zulk eenen Excessively, Overdaadiglyk, over

to EXCITE, Aanporren, opwekken, uitgezondert. ftalliglyk.

opbitfen. Exception, (from a rule, an ir- Excessiveness, Overdaadigheid, over- Excited, Aangepord.

regularity) Uitzondering, dat tolligbeid, onmaatig beid, Spoo- Excitement, Aanporring. niet na de regel is,

reloosbeid.

Exciter, Een opbitser. In exception to the general ru- EXCHANGE, (or trucking) Rui- Exciting, Aanporrende, opbitzende. le, Een uitzondering in een al ling.

to EXCLAIM, Uitroepen, uitscreet gemeenen régel.

Exchange, (a place where mer. Exception against a witness, chants ineet) De Beurs.

To exclaim against injustice, 0Verwerping van een getuige. To make an exchange, Een rui. ver onrechtvaardigheid sebreeu. An exception in any contract, Een uitzondering in een verbin You lose nothing by the exchan. Exclaimed, Uitgeroepen. tenille.

ge, Gy verliest niets by de rui- | Exclaimer, Een uitroeper. - An exception in law, Een uit ling

Exclaiming, Uitroeping, -uitolucbt in rechten.

* Exchange is no robbery, Ruiling roepende. To bring in an exception, Een is geen diefstal.

Exclamation, Uitscbreeuwing, uituitulucbt, of uitzondering in A bill of exchange, Een Wilfel roep. brengen.

brief.

to EXCLUDE, Uitsluiten, buitenTo make an exception against The exchange, De Beurs, [der puiten. a thing, Ergens een uitzonde Kooplieden.]

To exclude one from the governo ring in maaken, iets in een zaak The royal exchange of the city ment, Iemand buiten de regeeafkeuren.

of London

De Koning klyke ring Nuiten.
Gg

Το '

ters.

wen.

ling doen.

wen.

I. DEEL.

als geen.

To exclude an heir , Een erfge. ; to EXCULPATE, Ontschuldigen. Jan I can hardly excuse those from naam uitsluiten Exculpated, Ontschuldigt.

a mortal fin who detract from Excluded, Uitgeslooten.

EXCURSION, Een uitloop, uitwei their neighbours, Ik zou niet Exclusion, Uitsluiting.

ding.

wel na kunnen laaten, om bet EXCLUSIONERS, Dus noemde Excursion, Missas , verwyde kwaadspreeken van zyne naaften, men de Léden van bet Parlement ring, uitval.

als een doodzonde te veroordeelen. onder de Regeering van Karel EXCUSABLE, Verscboonlyk , ver. Excused, Ontschuldigd, verscboond. de II. , die zyn Broeder van de onschuldigbaar, verantwoorde I desire to be excused , Ik verKroon wilden uitsluiten. lyk.

zoek verscboond te worden. Exclusive, Uitsluitende, uitsluiting. Excufatory, Tot verontschuldiging Excuser, Een verontscbuldiger, verAn exclusive vote, Een uitslui dienende.

fcbooner. tende stemme.

EXCUSE, Ontscbuldiging , verscboo. Excusing , Verontschuldiging , ver. An exclusive particle, Een uitslui ning, uitvlugt, voorwendsel. schooning, -ontfcbuldigende. tend deeltje.

A frivolous excufe , Een beuzel. EXCUSSION, Affebudding , naauwExclusively, Uitsluitelyk.

achtige uitvlugt.

keurige onderzoeking. Till sunday exclusively, Tot de He alledged for his excuse, Hy

EXE. Zondag niet te rékenen.

bragt t'zyner verscbooning by. EXECRABLE, Vervloeklyk , ver to EXCOGITATE, Bedenken, uit A bad excuse is bctter than none, foeijelyk, afschuuwlyk, afgrys: vinden.

Een slegte verschooning is beter lyk, vervloekt. Excogitated , Uitgevonden , uitge

An execrable crime, or action, dagt.

This makes soinething for his
MEN

Een afgryzelyke misdaad , of + (1) EXCOMMENCEMENT,De excuse, Dat is iets om bem te

wanbedryf. Ban.

verschoonen.

to EXECRATE, Vervloeken, verto EXCOMMUNICATE, Buiten She made some faint excuses, on foeijen.

de gemeente sluiten, in den ban account of her indisposition, Execration , Vervloeking, verfoeideen, bannen.

Zy maakte eenige blaauwe ver jing, afgryzing, verfoeisel. Excommunicated ,. In den ban ge schooningen, uit hoofde van baar To be the execration of one's daan. onpapelykbeid.

own country, Het uitvaagzeb Excommunication, De ban , kerk- to EXCUSE, Ontschuldigen, ver van zyn Vaderland zyn.

ban, uitsuiting uit de gemeen ontfcbuldigen, verscboonen, ont-To averr a thing with horrible te. Naan.

execrations, (or oaths) Een To take off the excommunica He excuses himself upon account zaak met verscbrikkelyke eeden i tion,. Den ban intrekken.

of his age, Hy verschoont zich bevestigen. to EXCORIATE, Villen, de buid zelf uit boofde van zyne jaa- to EXECỦTE, Uitvoeren, verrichafstroopen.

ten, nakomen. EXCORTICATION, De afneming They send deputies, to excuse To execute a design, Een voervan de bast van boomen,

their error, Zy zonden gevol neemen uitvoeren. telen, enz.

machtigden om bun misslag te To execute one's orders, Iemands EXCREMENT, Afgang , uitwerp verschoonen.

bevélen nakomen. fel, vuiligbeid.

To excuse one, Iemand ontsbul. To execute an office, Een amps The excrements of the body, digen.

of bediening waarneemen. (properly so called) De uit. When mountains cry out, peo. To execute a will, (speaking of werpzels van bet Lichaam.

ple may well be excused the the testator, that is, to make Excremental, Excrementitious, Tot apprehensions of some prodi

and deliver it in due form, den afgang beboorende.

gious birth, Als een berg baa before witnesses) Een Tefta. EXCRESCENSE, EXCRESCEN rensnood roept, mag men de ver ment maaken.

CY, Een uitwaling, uitwas, wagting van een wonderbaare To execute a will, as an execuuitgroeifel, wen. geboorte wel verschoonen.

tor, to perform the intention * He has no faults but what are a lo excuse, (to dispense with) of the testator, Het voorneement excrescencies from virtues, Hy Vrylaaten, ontbeffen.

van den Overledene werkstellig beeft geen gebréken als overtol He won 't excuse me from it, maaken. lige deugden.

Hy wilde 'er my niet van ontslaan. To execute a malefactor , Eenent EXCRETION, Loozing, (van af I wish he would excuse me from boosdoender ter dood brengen. gang of pis.]

writing, Ik wenschte dat by my hea To execute a village for not to EXCRUCIATE, Pynigen, kwel wilde vrylaaten van sebryven. paying the contributions, Ees len.

Your indisposition excuses you Dorp uitplunderen om dat bet da Excruciated, Gepynigd.

from fasting, Uw ongesteldbeid brandschatting niet betaalt. Excruciating, Pynigende, kwel bevrydt u van vasten.

Executed, Uitgevoerd, verricht, lende.

He had rather excuse himself from ter dood gebragt, gerecht. EXCULCATION, Vertreeding, ver that imployment, Hy zou die Executing, Vitvoering, verricbting, trapping bediening liever niet gebad bebben. sitvoerende,

ren.

wor

1

nen.

7

EXECUTION, Voltrekking , uitvoe-| EXEMPLE, Voorbeeld , exempel, To exercise, (or practise ) Be-
ring
zie Example.

oeffenen.
Execution, (of a malefactor) Te Exemplification, Verklaaring door To exercise an office, Een bedie:

recbt stelling van een misdaadi voorbeelden, verleening van een ning waarneemen.
ger.
oprecbt affcbrift.

To exercise one's wit, or me-
Execution, (the seizing of one's An exemplification of letters pa mory, (to keep them in use)

person and goods ) Het be tents, Een afscbrift van opene Zyn verstand of gebeugen oeffe-
Jaan van iemands persoon en en gezégelde brieven. .
goederen.

Exemplifier, Een die een zaak door They used to exercise trials of
To put a thing in execution, voorbeelden bevestigt.

skill in the putting and resol. Iets uitvoeren.

to EXEMPLIFY, Met voorbeelden ving of riddles, Zy waren ge. The cannon did great execution, verklaaren.

woon bun vernuft te oeffenen in Het Kanon maakte veel rava- To exemplify, (or to writ out) bet geeven en oplollen van raadgie.

Afschryven, nafchryven , uit zels.
The execution was declared ille. schryven.

To exercise one's self with hun-
gal, De uitvoering wierd on- Exemplified, Met voorbeelden ver ting, Zicb met de Facbt bezig
wettig verklaard.
klaard.

bouden. A writ of execution, Een uit- Exemplifying, zie Exemplification. To exercise, Oeffening doen, voerelyke pacbt, (MARIN.) EXEMPT, (or free) Vry.

exerceeren. The place of execution, De Exempt from all charges, Vry

The soldiers exercise, De Soldag. plaats des gerechts. van alle lasten.

ten exerceeren. The execution-day, Een dag van Exempt, (an officer in the life Exercited, Geoeffend.

te recbtstelling , Fustitie-dag. guards) Een der hooge Officie- Exerciser, Een oeffenaar. A. De dienstboden noemen ook , ren van de Lyfwacht.

Exercising, Oeffening, -oeffe HEXECUTION-DAY, bet to EXEMPT, Uitneemen , uitzon

nende. geen men eigentlyk WASCH deren, ontslaan, uitbedingen. EXERCITATION, Oeffening, geDAG zou noemen, als bet lin Pray exempt me from it, Ik bid bruik. nen van bet buisgezin gewas

de zonder 'er my van uit.

to EXERT, Te voorsobyn komen, seben wordt.

Exempted , Uitgenomen, uitgezon vertoonen.
Executioner , Een scherprecbter , derd, ontslagen, uitbedongen.

To exert one's felf, Alle poogina beul.

Exempting, Vitneeming , uitzonde gen aanwenden, zyn best doen. Executive, als, executive power, ring, uitzonderende.

Now exert your strength and Een uitvoerende macht.

Exemption, Uitzondering , ontslag. courage, Toon riu uw kragt, ert
EXECUTOR , De uitvoerder van to EXENTERATE, Het ingewand

dapperbeid.
een uiterste wille.
uitneemen.

When the almighty power is plea.
Executorhip, Voogdy:

EXEQUIAL , Beboorende tot lyk sed to exert itself, Als bet de Executory, Uitvoerende. plegtigbéden.

Almaclt bebaagt, syn kragt te Executrix, Eene uitvoerster eener EXEQUIES, Lykplegtigheden.

bewyzen. uiterste wille, boedelboudster. EXERCENT Proctors, Praktizee- To exert, (or stir up) one's self She is the sole executrix of his rende Prokureurs, Praktizyns. in devotion , Zich zelve aanwill, Zy is de eenigste uit- EXERCISE, (labour, or fatigue,

Spooren tot de Godsdienst.
voerster (Executrice) van zyn the keeping one's body or

Exerted, Geoeffend.
Testament.

mind employed) Oeffening , Exertion, Voortbrenging , te voors EXEGÉTICAL, Verklaarende, uit uit eeffening

scbyn-brenging:
leggend.
To make or use some exercise,

EXF.
EXEMPLAR, (or pattern) Exem Eenige oefening bebben. to EXFOLIATE, (as a bone does
pel, Patroon.
The military exercise, De Krygs-

this is a term of surgery) AfEXEMPLARY, Voorbeeldelyk, van of Wapen-oeffening.

Schilferen.
een goed voorbeeld.

To learn one's exercises , as, Exfoliation, Afscbilfering.
To live an exemplary life, Een fencing, riding, dancing, &c.

EXH.
voorbeeldig leeven leiden.

Scbermen, ryden, dansen, enz. EXHALATION, Uitwaafseming. An exemplary punishment, Een leeren.

to EXHALE, Uitwaalfemen. exemplaare straf

The exercise, or function of To exhale a sweet smell, Een To make one exemplary, Iemand an office, Een ampt bekleeden,

zoete reuk uitwaalfemen. tot een exempel stellen,

waarneemen, bedienen.

Exhaled, Uitgewaalfemt. Exemplarily, Op een voorbeeldelyke A Latin exercise , Een Latynfcbe to EXHAUST, Uitputten, uitmer. wyze. tbéma.

gelen. Voorbeeldelyk to EXERCISE, (or to train up)

To exhaust the King's treasure, beid. Drillen.

's Konings schatten uitputten. Exemplarity of life, Voorbeeldig To exercise soldiers, De Soldaa. Exhausted , Uitgeput, uitgemerbeid van léven. ten drillen.

geld. G g 2

Hc

Exemplariners, 3

nen.

He had exhausted his father's'ef + Exigent, roeping (sommatie) of EXOPTABLE, Verkieslyk, weni

tate, Hy beeft zyn Vaders ryk liever, Een aanmaaning aan de schelyk. dom verquist.

Bailjuw van een Provintie, om EXORABLE, (eafe to be intreaExhausting, Uitputting, uit. gerechtelyk een beschuldigde die ted) Verbiddelyk. puttende.

niet gevonden word te verbeel EXORBITANCE, Uitspoorigheid, to EXHEREDATE, Onterven.

den.

Spoorloosbeid. Exheredated, Ont-erft.

Exigenter ,( an officer of the court Exorbitant, Uitspoorig , buitenspoo+ EXHIBIT , Voorstël , ten toon of common.pleas, who makes rig, Spoorloos, overstallig. stelling

all exigents and proclamations) An exorbitant price, Een buitento EXHIBIT, Vertoonen, voorbou. Een zekere Bode of Diender die Spoorige prys. den, voordraagen, opgeeven.

alle afkondigingen doet.

Exorbitantly, Spoorloos. To exhibit to God a religious EXIGUOUS, Klein.

to EXORCISE, Bezweeren, den worship, God eerbiedig die EXILE,(thin, or subtle) Dun, fyn, duivel bezweeren.

aardig:

Exorcised, Bezwooren. Exhibited, Vertoond, voorgehouden. EXILE, (Subst. Ballingscbap, uit- Exorcism, Duivelbezweering. voorgedraagen, opgegeeven.

barining.

Exorcising, Bezweering, beExhibiting, Voordraaging, -voor During his exile , Geduurende zyn zweerende. draagende.

ballingschap.

EXORCIST, Een bezweerder, dui. Exhibition, Voordraaging, vertoo An exiie, Een balling.

veljaager. ning.

to EXILE, Uitbannen, in balling- to EXORCIZE, Bezweeren, zie Exhibition, or allowance gi Scbap verzenden.

Exorcise, ven) Vergunning. Exiled, 'Uitgebannen.

To exorcize a demoniack, Een to EXHILARATE, Verbeugen , ver Exileinent, Balling/cbap.

booze geeft, of bezetene bezwer. blyden. Exiling, Banning, bannende , in bal

ren. Exhilarated, Verbeugd, verblyd.

lingscbap verzendende.

EXORDIUM, Een inleiding. Exhilaration, Verbeuging, verbly- EXILITY, Dunte, kleinte. EXORNATION, Verciering. ding.

EXIMIOUS, Voortreffelyk, uitmun- EXOTICK, Uitbeemscb. to EXHORT, Vermaanen, aanmaa tend.

EXP. nen, aanraaden, aanporren. EXINANITION, Vernietiging. to EXPAND, Uitspreiden, uitstrekExhorted, Vermaand, aangemaand. to EXIST, In weezen zyn, bestaan. ken, uitspannen. Exhorter, Een vermaaner ,

Existence, Weezendlykbeid, bestaan To expand it felf, Zicb uitbreiden. der.

lykheid.

Expanded, Uitgespreid. Exhortation, Vermaaning, danrda The existence of natural Beings, Expanse, Uitgestrektbeid. ding.

De bestaanbaarbeid van natuur The expanse of heaven, Het uitExhortative, Vermaaning, ver}

lyke weezens. Exhortatory

Spansel des Hemels. maanende. Existible, Bestaanbaar.

Expansion, Uitstrekking, uitspreiExhorting, Vermaaning, - vermaa EXIT, Verlof.

ding, uitspanning. nende, aanraadendea

They will have their exit, Zyzul An expansion of heart, Een uitEXHUMATION, Ontgraaving , uit len verlof bebben.

spanning van 't bart. bet graf neeming.

Exit, (in a play) Verdwynen, Heaven is an expansion of fluid EXI. weggak??1.

inatter, that surrounds the air He has inide his exit, Hy beeft and the earth, Den Herziel is to EXICCATE, Opdroogen.

zyn rol uitgespeeld, by is weg. een uitbreiding van vloei baare + Exiccation, Opdrooging.

He was made exit, (he is dead) stoffe die de Lucht en de Aarde EXIGENCE, 2 Beboeftigheid, nood Hy verdween, by stierf.

omringt. druftigbeid, ver EXITIABLE,

L;}

Verderflyk , Scha- to EXPATIATE, Uitweiden. EXIGENCY eisch. EXITIAL, delyk.

to EXPECT, Verwacbten, te geAccording to the exigency of af

EXO.

moet zien. fairs, Naar vereijch van zaa EXODUS, Het tweede boek Mo. I don't expect it, Ik verwacht ken. ses.

bet niet. Exigency, (a pinch, or strait) + EXOINE, Verscbooning, zie I have expected you these two Een kwaade zaak, Efroin.

hours , Ik beb u twee puren Exigent, verlegenbeid. EXOLETE, Verwelkt, verlept, in lang verwagt. He was brought to an exigent, onbruik geraokt, ouderwets. I expected you would write to Hy was tot een engte gebragt. to EXOLVE, Ontbinden.

me, Ik verwagte dat gymy Exigent, (or occafion) Gelégend to EXONERATE, Ontlasten.

zoud scbryven. beid, nooddwang.

To exonerate one's belly, Zyn I did not expect you so soon, Ik Upon such an exigent, Op zulk buik ontlasten.

verwagte u zo vroeg niet. een voorval. Exonerated, Ontlast.

Things will fall out better than Exigent, (or expedient:) Mid. Exonerating, Ontlasting , ontlas you expect, De zaaken zullen del, uitweg, vinding. tende.

beter uitvallen als gy verw.igt.

aanrad

}

« FöregåendeFortsätt »