Sidor som bilder
PDF
ePub
[ocr errors]

Expectance ,'} Verwachting,

ervad

[ocr errors]

ven.

[ocr errors]

ten.

Expectant, Uitzicht, boop, verwag. | EXPEDITE, Vaardig, beknopt. EXPERT, Ervaaren, bedreeven
ting,
to EXPEDITE, Afvaardigen.

wel geoeffend.
Expectation

Expedition, or dispatch) Afvaar. Expertly, Verstandiglyk, bebendig-
diging

lyk.
To be in expectation of something, A military expedition, Een krygs- Expertness, Bedreevenheid ,
lets verwagten, ergens op boopen, verrichting.

rendheid.
Contrary to all mens expectation, A famous expedition, Een be- EXPIABLE, Verzoenbaar.
Tegen de verwagting van alle

ruchte onderneeming.

to EXPIATE, Verzoenen, bouten. menscben.

Expeditious, Vaardig, afgerecht. To expiate a crime, or for a cri To answer one's expectation , Expeditiously, Vaardiglyk.

me , Boete doen voor een misIemands verwagting beantwoor- to EXPEL, Verdryven, uitdryven. daad. der.

To expell the wind out of the | Expiated , Uitgewischt, bersteld, volHe has a greedy expectation of stomach , De winden uit de maag

daan, geboet. all my treasures, Hy beeft een verdryven.

He hath expiated his crime by groote verwagting van alle my. Expelled, Verdreeven, uitgedree

his death, Hy veeft zyne misne schatten.

daad met zynen dood geboet. I find my expectation was grea. He was expelled Rome , Hy wierdt Expiation, Verzoening , boeting. ter than the enjoyment, Ik uit Romen gedréven.

EXPIRATION, Eindiging, uitgang, vinde dat myn verwagting groo- Expeller, Een verdryver, uitdryver. verloop, uitblaasing van den laat ter was als bet genot.

Expelling, Verdryving, witdryving, ften adem.
In expectation of the day of uitdryvende.

to EXPIRE, (to end) Eindigen.
jugdment, In verwagting van EXPENCE, Koste, okoste, uitga-To expire, (to die) Den geeft
de Oordeel dag:
ve, zie Expense.

geeven, sterven. An assembly which begins with to EXPEND, Uitgeeven, uitschie- Expired, (or ended) Ge-eindigt. so great expectations, (Sprat's ten.

The tine is expired, De tyd is hift. of the R. S.) Een verga- Expended, Uitgegeeven, uitgefcboo. verstreeken, of verloopen. dering die met 20 veel verwag

Expired, (or dead) Gestorven, ting begint.

EXPENSE, or expence, Onkosten. dood.
Expected, Verwacht.

Idle expenses, Onnodige kosten. to EXPLAIN, Verklaaren , uitleg.
He is expeêted to day, Hy wordt Expensive, (or chargeable ) Kost gen.
van dage verwacht.

baar.

To explain an author, Een SchryGreat things are expected from Expensive, or extravagant) 0. ver uitleggen , verklaaren, opyou, Men verwacbt groote din. verdaadig.

belderen. gen van u.

EXPERIENCE, Ervaarenbeid, on- Explained, Verklaard, uitgelegd. 'T is not a thing to be expec

dervinding

Explainer, Een verklaarder, uitlegted, Het is iets dat niet ver A man of great experience, Een ger. sagt kan worden.

Man van groote ervaarenbeid. Explaining, Verklaaring , verto EXPECTORATE, Fluimen op * Experience is the mistress of klaarende.

ganten, zig van fluimen ont. fools, De ondervinding is de EXPLANATION, Uitlegging , ver-
Liten.
Leerineesteres der dwaazen.

klaaring.
EXPEDIENT, Nuttelyk, dienstig, to EXPERIENCE, Ervaaren, on- Explanatory, Uitlegging, verklaa-
vorderlyk, noodig.
dervinden, bevinden.

ring. It is expedient, Het is nuttig. Experienced, (tried) Beproefd. EXPLETIVE, Vervullend, dat maar He knows best what is inolt ex-Experienced, (or skilled) Er

dient om te vullen. pedient for us, Hy weet best

Als, An expletive particle, Een wat ons nuttigt is. EXPERIMENT, Een proef , beproe

vervullend lédeke. Expedients, means, or way) ving, ondervindsel.

to EXPLICATE, (to unfold, or to Middelen of wegen.

to EXPERIMENT, Beproeven , ver explain) Ontvouwen, uitbreiden, An expedient, Een middel, bulp zoeken, een proef neemen.

licbt byzetten.
middel, gevoeglyk middel
. Experimental, Ordervindelyk.

To explicate , (or disintangle)
To find out an expedient , Een An experimental knowledge, Een Otwarren, ontknoopen.
middel uitvinden.

ondervindelyke kennis.

Explicated, Uitgelegd, ontvouwd. * to EXPEDIATE, (a word used Experimental philosophy, De Explicating, Ontvouwing , ontvou. in the forest-laws : 't is to cut proefreemende wysbegeerte.

weide, enz. out the balls of the great dog's Experimentally, of een ondervin- Explication, Uitlegging , ontv04feet) Dit werkwoord word niet delyke wyze.

wing, verklaaring. gebruikt als in de Boscb-wetten, To speak experimentally ,' 0 EXPLICIT, Opentlyk, klear, wit. betekenende bet uitfryden van de ondervindinge Spreeken.

drukkelyk.
bal van de voe der bonden, Experimented , Beproefd , ver In explicit terms, In uitdrukkelyke
en de drie nagels der voorste zocht.

woorden.
posten.
Experimenter, een Proefneemer. Explicitly, Uitdrukkelyk.

unaren.

rer.

ten.

to EXPLODE ,Uitjouwen , uitstam. life, Zyn leven in gevaar stel He sent an express to the King,
pen, verwerpen.
len.

Hy zond een postlooper , poftry-
To explode a vice upon the sta To expose one's self to danger, der (expreffe) aan den Koning.

ge, Een ondeugd op het toneel or death, Zich zelfs aan 't ge- to EXPRESS, (or declare ) Voora Schandelyk maaken, ten toon stel vaar of de dood bloot geeven.

stellen, betuigen, zeggen, te kenlen. To expose child, Een kind ver

nen geeven. Exploded, Uitgestampt, uitgejouwd. laaten.

To express something by word EXPLOIT, Verrichting, togt, oor To expose himself too much , Zicb or mouth, or in writing, lets logs-bedryf, krygsdaad. al te veel bloot geeven.

by woorden of in gescbrifte voorto EXPLOIT, Uitvoeren, verrich- Exposed, Ten toon gesteld, bloot ge stellen. ten.

steld, opengelegd.

I can best express it in writing, EXPLORATION, (search) Onder- Exposer, Ten toon stelder, verlaa Ik zal 't in gescbrift beft uitzoek, navorsching. ter, enz.

drukken. to EXPLORE, Navorschen, naspeus. Exposing, Ten toon stelling , bloot To express one's self, or to exren, doorsnuffelen.

geeving, ten toon stel press one's mind, Zyne gedagExplored, Nagevorscht.

Tende.

ten uitdrukken , zyn mreening Exploring, Navorscbing , navor. EXPOSITION, Openlegging, ver

verklaaren. fcbende.

klaaring, uitlegging.

I fhal so express to you what has EXPLOSION, Verwerping , afkeu. Expositor, Een uitlegger, verklaa passed, that you will fancy ring

your self an eye-witness of it, to EXPORT, Uitvoeren, uitdraa to EXPOSTULATE, Zyn beklag

,

Ik zal u bet geen’er voorgevallen gen, vervoeren. doen, sich beklaagen , verwy

is zodanig uitleggen, dat gy u zult To export commodities, to con

verbeelden , 'er een ooggetuige vey thein out of one country I will expostulate with him about van geweest te zyn. to another, Waaren uitvoeren. it, Ik zal myn beklag daarover

To express love to one, Zyn Exported , Uitgevoerd, uitgedraa aan ben doen, Ik zal bem over liefde voor iemand verklaaren. gen. die zaak doorhaalen.

To express, (as by portraiture, Exportation, Uitvoering , uitdraa Did you never expostulate the or such like) Uitdrukken , als ging. inatter with hiin, Hebt gy bem

door een Beeltenis en anderzins. An exportation of commodities, die zaak nooit voor oogen gebou. To express, (or squeeze out) Een uitvoer van Waaren. den?

Uitdrukken, uitperszen, als Ci. To pay for the importation and Expostulated, Zicb beklaagd, ver troenen. exportion, Voor de inkomende weeten.

Expressed, Uitgedrukt.
en uitgaande rechten betaalen. Expostulation, Beklag, verwyt.

It cannot be expressed, Het kan
Exported, Uitgevoerd.
Expostulatory , Beklaagende, ver-

niet uitgedrukt worden.
Exporting , Uitvoering, uitvoeren wytig.

Expressely, Uitdrukkelyk, sie Exde.

an expostulatory fellow, Een presly. to EXPOSE, (to lay open to pu verwytende knaap.

Expressing, Uitdrukking , -- uitblick view Openlyk ten toon to EXPOUND, Uitleggen , ver

drukkende. stellen.

klaaren.

Expression, Een uitdruksel, bewoor- To expose a thing to the view To expound the scripture, De ding. of all the world, Iets voor het Scbrift verklaaren.

A harsh expression, Een wrange oog van de gebeele waereld bloot To expound upon an augury, Een

bewoording leggen.

voorzegging uitleggen.

A fine expreflion, Een aardig uitTo expose the host, Het Sacra- Expounded, Uitgelegd, verklaard. druksel. ment ten toon stellen.

Å text well expounded, Een wel My blood chill'd at that expresTo expose a thing to sale, lets verklaarde text.

sion, Ik kreeg een rilling in te koop zetten.

Expounder, Een uitlegger, tolk. myn bloed toen ik dat boorde. To expose, or turn) a buil. Expounding, Uitlegging, -uit- Expressive, Nadrukkelyk. ding to the north,

leggende.

To use expreslive terins, Nadruk. bouw tégen 't Noorden blootstel- EXPRESLY, (or plainly) Duide. kelyke woorden gebruiken, lenz.

lyk.

An expreflive image, Een levenTo expose, (or bring) one to It is expresy faid, Het is dui dig afbeeldfel. shame, or reproach, Iemand

delyk gezegt.

Expresliveness, Nadrukkelykbeid, te scbande maaken, schande aan- EXPRESS, (or explicit) Verstaan. nadruk. doen.

baar.

EXPREST, Uitgedrukt, sie ExTo expose , (to defame, to run In express terms, In verstaanbaa presled. down, to blacken) Iemand re woorden.

to EXPROBATE, Verwyten, lasteren , bekladden , f zwart An express, Een afgevaardigde, een Exprobated, Verweeten. mnaaken.

bestemde boode, een boode die opzet- Exprobation, Verwyt. To expose, Cor venture) one's telyk afgezonden is, een expresse.

[ocr errors]
[ocr errors]

Een ge

ving

zer.

ven.

ren.

239 EXPUGNATION, Overweldiging, zegging , als méde , een gedicht | EXTINCT, Uitgebluscht, gedempt, verovering, bemagtiging. dat voor de vuist gemaakt is.

uitgestorven. EXPULSION, Uitdryving, verdry- EXTEMPORARY, verfes, &c. The whole race is almost extinét,

made extempore) Vaerzen, of Het gebeele geslacbt is byna uitExpulsive, Afdryvend.

gedichten voor de vuist gemaakt. gestorven. An expulsive medicine, Een ver- Extempore, Voor de vuist , op staan. Extinction, Uitblufsching, demping. dryvend, uitdryvend middel.

de voet.

The extinction of natural heat, to EXPUNGE, Doorstreepen, door He made that speech extempore,

De verdooving van de natuurlybaalen, uitwicben. Hy deed die rédenvoering voor

ke warmte. Expunged, Doorgebaald, uitge de vuist.

to EXTINGUISH, Uitbluffcben, wi/cbt.

to EXTEND, (to stretch out) Uit bluffcben, dempen. EXPURGATORY, Aanwyzend. breiden, uitstrekken.

To extinguish the fire, Het vuur The index expurgatory, Het aais

To extend one's conquest, Zyn uitdooven. wyzend Register , de Bladwy overwinning uitbreiden.

To extinguish the natural heat, The Russian Monarchy extends De natuurlyke warmte verdooExpurgatory, or purging) me itself Toutherly as far as the

dicines, Zuiverende geneesmid Caspian Sea, De Ruflische Mo- C To extinguish a rent, (to re. delen.

narchie , strekt ten Zuiden uit deem it) Een rente afkoopen ver. EXQ. tot aan de Caspische Zee.

nietigen. EXQUISITE, Uitgeleezen, uitge +To extend land, or tenements, + To exstinguish , (or destroy ) zocht, keurlyk, raar.

Landeryen schatten, waardeeren, Vernielen, om t leven brengen. Exquisite meats , Keurlyke Soy op prys stellen.

+ To extinguish, (to quench) a zen. to EXTEND, Verspreiden, wyder

paflion, Een drift vermeesteExquisite torments, Uitgezochte uitstrekken. pynigingen.

Extended, Uitgestrekt, uitgebreid. Extinguisable, Verdoofbaar, witblusExquisitely, Overkeurlyk.

Extended, Geschat, gewaardeerd. Schelyk. Exquisiteness , Keurlykbeid , raar- Extending, Uitbreiding, – uitbrei- Extinguished, Uitgebluscht , gedempt, beid. dende.

gebluscbt. The exquisiteness, of the work, Extensible, (which may be exten- Extinguisher, Een domper, kaarsDe keurlykbeid van bet werk. ded) Uitbreidbaar.

domper, uitblullcber, dem EXS. Extension, Uitstrekking.

per. to EXSICCATE, Opdroogen. Extensional, Groot, ruim , van een Extinguishing, Uitblussebing, dentExsiccated, Opgedroogt.

groote uitgestrektheid.

ping, - uitblu/jčbende. Exsiccation , Opdrooging , opdroo- Extensive, Wyd uitgestrekt. Extinguishment, Uitblu/Tching. gende. EXTENT, Uitgestrektbeid.

Extinguishment of a rent, De verEXT.

To see the extent of the Am nietiging van een rente. EXTANT, Voor banden, in wee bassador's power, Het gezach to EXTIRPATE, Uitroeijen. zen.

bet vermogen van den Afgezant To extirpate Heresies, Ketteryer His hand-writing is still exstant, onderzoeken.

uitroeijen. Zyn bandscbrift is nog in wee to EXTENUATE, Verkleinen. Extirpated, Uitgeroeid. zen.

To extenuate a fault, Een mis Extirpation, Uitroeijing. That is the best piece extant, Nag verkleinen.

Extirpator, Een uitroeijer. Dat is bet beste stuk 't welk Extenuated, Verkleind.

An extirpator of herifies, Uitin weezen is,

Extenuating, Verkleining, verklei roeijer, verdelger, demper van The works of Xenophon now exnende.

Ketteryen. tant, De werken van Xenophon Extenuation, Verkleining.

to EXTOLL , Verbeffen, pryzen, die riu voor banden zyn. EXTERIOUR, Uitwendig.

looven. Extant, Die in weezen is.

to EXTERMINATE, Uitreeijen, To extol one, to raise him up EXTASY, Verrukking, opgetoogen

verdelgen.

to the sky, Iemand tot den He. beid, vertrekking van zinnen. Exterminated, Uitgeroeid, verdelgd. mel toe verbeffen. To be ravithed, to fall) into an Exterminating , Uitroeijing, - uit- Extolled, Verbeeven, gepreezen. extafy, Verrukt zyn , in vertrek roeijende.

Extoller, Een verbeffer, pryzer. king van zinnen vallen. Extermination, Uitroeijing, verdel. Extolling, Verbeffing, pryzing, Extatical, Verrukkend.

ging.

verbeffende. Extatical visions , Verrukkelyke Exterminator , Uitroeijer , verdėl EXTORŠION, Afknéveling , afpergezigten, Visioenen. ger.

fing, afdwinging. EXTEMPORAL or EXTEMPO. Extern,

uiter-
Uitwendig,
}

Extorsioner, Eer af knevelaar, zie RARY, Dat voor de vuist ge- External, lyk.

Extortioner.
Sebiedt, onbearbeid.
Externally, Uitwendiglyk.

Extorsive, (got by extorsion) An extemporary composure EXTIMULATION, Aanporring ,

Door knevelaary verkregen. quinkslag, of aardige en gepaste opwekking, aanzetting.

zagt vël,

ven.

Extorsive gains, Woekerende, of An embaffador extraordinary, Een An extreme soft skin, Een zeer geknévelde winsten.

buitengewoon Afgesamt. 10 EXTORT, Afpersen, cfdwirt Extraordinaries, or extraordina An extreme sharp winter, Een

gen, ofknevelen, ontwringen. ry expenses, Buitengewoone zeer scherpe Winter. To extort a thing from one, Ie kosten.

An extreme, Een uiterste. mand iets afperjen.

It is extraordinary cold weather, Prodigality and avarice are the Extorted, Afgeperji , afgedrongen, Het is ongemeen koud weer.

two extremes, Overdaad

en gieafgeknéveld, ontwrongen.

The stile of the Evangelists is rigbeid zyn twee uitersten. Extorter, Ee93 afperser, afdwin extraordinary plain, Destyl der To go from one extreme unto

ger, knevelaar, ont Evangelisten is ongemeen klaar. another, Van 't één uiterste tot Extortioner, wringer. Extraordinarily, Buitengewoonlyk.

bet ander overgaan. Extortion, zie Exorfion. EXTRAPAROCHIAL, Dat tot geen

To run upon extremes, Tot uit. EXTRACT, Een uittreksel, verkort kerspel beboord.

Spoorigbeden vervallen , Spoorloos fel.

EXTRAVAGANCY, Uitspoorigheid, voortbollen. A chymical' extract, Uittreksel, Spooreloosbeid.

Extremely, Uit der maate, byster, Extract.

Extravagant, Uitspoorig, Spooreloos, geweldig Extract, (extraction, or birth) uitbondig.

I love it extremely , Ik boud 'er Afkomst, geboorte.

An extravagant man, Een buiten uitermaate veel van. A man of noble extract, Een

Spoorig Man

I suffer extremely , Ik lyde geMan van een adelyke afkomst. An extravagant woman, Een bui weldig. to EXTRACT, Uittrekken, uit ten/poorige Vrouw.

A man extremely miserable, Een schryven.

To do extravagant things, Dwaa zeer elendig mensch. To extract, (as chymists do) ze, ongerymde daaden doen. I am extremely concerned about Uittrekken , als de fcbeikundi- Extravagant (or rambling) it, Ik ben 'er ongemeen verlégen.

thoughts, Verstrooide ongerym gen over, door aangedaan. To extract a root in arithine. de gedacbten.

Extremity, or end) Einde. tick, Een wortel trekken in de Extravagant, (or excessive) On

The extremities of the body, De rékenkonft. rédelyk, onmaatig, onbekoorlyk.

uiterste einden des Lichaams. Extracted, Uitgetrokken , uitgescbree. An extravagant rate, Een onreder Extremity, (extreme or excess)

lyke prys.

Uitspoorigbeid. Nobly extracted, Adelyk van af- Extravagant, (prodigal, expen. To bring things to fad extremis komst, van Adelyken buize.

five) Verkwijtend, overdag ties, De zaaken tot een segt einde Extraction, (a chynical, or arith dig.

brengen. metical Operation) Uittrekking, Extravagant, (disorderly) On-Extremity, (or sad condition) uittreksel, uittrekkende. gebonden.

Elende, jammerstaat. EXTRAGÉNEOUS, (a term used Extravagantly, Uitspooriglyk , uit

I am reduced to this extremity, in anatomy, and surgery) bondiglyk.

that I must make my escape, Vreemd. to EXTRAVAGATE, Uitspoorig

Het is tot dat uiterste met my An extrageneous body, Een vreemd, praaten, réveien.

gekomen dat ik de vlucbt moet onnatuurlyk lichaam. to EXTRAVASATE, Uit zyne va

neemnen. + EXTRAJUDICAL, (done out ten dringen.

to EXTRICATE, Ontwarren, ontof the ordinary course of law) As soon as the blood begins to

wikkelen, redden. Gedaan buiten de gewoone loop

extravasate, Zo dra als bet bloed Extricated, Ontward, ontwikkeld. der wetten.

uit zyne vaten begint te vloei- EXTRINSECAL, Uitwendig. Extrajudically, Buitengewoonlyk in jen, uitgestort te worden. Extrinfecally, Uitwendiglyk. rechten. Extravasated, Uitgevloeid.

to EXTRUCT, Bouwen, stigter, EXTRAMUNDANE, als, Extra Extravasated blood, Bloed dat uit EXTRUCTION, Opbouwing.

mundane space, De inbeeldige zyne vaten gedrongen is. to EXTRUDE, Uitstooten, uitdry

ruimte buiten de Wereld. EXTREAM, zie Extreme. EXTRANEOUS, Uitbeemscb. Extreamly, zie Extreme.

EXTRUSION, Uitstooting. Extraneous, (outward) Vite: .yk. EXTREE, Diffelboom , zie Axle-EXTUBERANCE, Een uitwas, EXTRAORDINARIES, Buitenge tree.

gezwel. woonlyk.

EXTREME, (or very great) On-EXTUMESCENCE, (or swelling) Extraordinariners, (extraordinary gemeen, uitneemend, zeer groot. Gezwël, zweer. case, or occafion) Ongemeen Extreme, (or last) Het uiterste,

EXU. beid, zeldzaamheid.

Laatste.

EXUBERANCE, Overvloed. EXTRAORDINARY Buitenge The extreme Unction, 't Olyfel, Exuberant, Overvloedig.

meen, ongemeen, ongewoon , bui. [één van de VII Roomsche EXUCCOUS, Zonder vogt, of sap. tengewoon.

Sakramenten.)

EXUDATION, Een uitzweeting. An extraordinary beauty, Een Extreme, Zeer.

to EXULCERATE, Verzweeren, , ongemeene fcboonbeid. He is extreme sick. Hy is zeer ziek.

ineeten,

ven.

De oog

;}

Exulcerated, Verzwooren.

I had nothing but good in my Eye-witness, Een ooggetuige. Exulceracion, Verzweering.

eye, Ik beoogde niet dan goed. Eye-service, Oogendienst. to EXULT, Oppringen van vreug. Eyes, Oogen.

Eye-salve, Oog-zalf. de. To open, or to shut one's eyes,

The apple of the eye;} , Opspringing van Zyne oogen openen of suiten. The eye-ball,

appel. Exultation, vreugde , verblyding. To open one's eyes, (to disco. An eye-flap, Een oog-lap. EXUMBILICATION, Een uitspring ver an error, or a cheat) | Zy- Eye-light, Het gezigt der oogen. van de Navel,

ne oogen openen, een bedrog ont. Within eye-light, Zo ver als men to EXUNDATE, Uitvloeijen.

dekken.

beoogen kan. EXUPERALE, Dat overtroffen kan ! To shut one's eyes, to wink at If my eye-fight fails me not, Als

worden, of te boven te komen a thing, Iets door de vinge my myn gezigt niet ontbreekt. is.

ren zien, ongemerkt laaten door # A man of conscience is an eyeto EXUSCITATE, Wekken, uit gaan.

fore to an atheist, Een God den slaap doen ryzen.

+ Eyes , (looks, or fight ) Ge verlooc benaar kan bet gezigt van EXUSTION, Eene branding, ver zigt.

een gemoedelyk man niet verdrac. branding.

To cast one's eyes at a thing , Zyn gen.
EYE.

gezigt, of zyne oogen ergens Eye water, Oog-water, EYE, Eer aog

opfaan.

Eye-teeth, Oogranden. A fine eye, Een fraai oog.

To take of one's eyes from a A wanton sheeps eye, Een dari At the lealt twinkling of the eye, thing, Zyn gezigt ergens af

tele lonk: Op de minste oogwenk.

wenden.

To cast sheeps eyes at one, To look upon one, or to see To have good eyes, Een goed ge

mand belonken. one with a good eye, Iemand zigt, goede oogen bebben. EYE BRIGHT, Oogentroost, [zée met een goed oog aanzien.

Every body's eyes are upon him, ker kruid.] To look upon one with an evil De oogen van alle mensoben zyn to EYE, Becogen, voor oogen bebe eye , Iemand met een kwaad

oog
op bein.

ben. aanzien.

That was done before the King's To eye one, Het oog op iemand To have an eye, of to keep a eyes, (or in the King's presen bebben. strict eye upon one, (to watch ce) Dit geschiede in tegenwoor

He eyed it very narrowly , Hy him, ft to watch his water ) digbeid van den Koning.

bezag bet zeer naauwkeurig. Het oog op iemand bouden, acht Courtiers have as good eyes as to EYE-BITE, (to bewitch with op bem paan. others, De Hovelingen kunnen

the eyes) Iemand met de oogen I have an eye to what he does, zo wel zien als anderen.

betoveren. Ik boude myn oog op bem , ik bou * A man may see it with half an Eyed, Beoogd, voor oogen geboude de bem in bet oog.

eye, Men kan bet met een balf den. An eye (or a regard) must be had

oog wel zien.

Black-eyed, Bruin van oogen, to the laws of civility, Men * Two eyes see better than one, Gray-eyed, Graauw van oogen. moet de wetten der wellévend Twee oogen zien meer dan één. Pink-eyed, Klein-oogig, klein van beid in acbt neemen.

* His eyes are bigger than his oogen. You must have an eye to, (or belly, Zyn oog is grooter dan Goggle-eyed, Groot van oogen. mind) your family, Gy moet

One-eyed, Een-oogig. uw buisgezin verzorgen.

Eyes in bread, or checse, De Blcar-eyed, Leep-oogig. | To have a thing in one's eye, oogen, of gaatjes in bet brood of EYET, or Eyght, (a little Island) lets in 't oog hebben, iets ver de kaas.

Een klein Erlandije.
ergens op
EyesEen bril.

EYR.
put it all

| If I must iny Daar zal zo veel van komen als eyes, Als ik leezen zal, moet rant) Een reizend Gerechts-Hof, ry in uw oog kunt bergen.

bril bebben.

dat op het lunt van plaats tot The eye of a needle, 't Oog van To be wise in one's own eyes, plaats gaat 01 vonnis te spree. een naald. (in one's own conceit) Wys in

ken. Eye, (or loop) Lits of luts.

zyne oogen zyn.

Justices in eyre, (that take care An eye of pheasants, Een broed- Dead mens-eyes, (a Sea term) of the King's forests) Rechters zel Faifanten.

Doodshoofden, doodshoofdsblokken, van bet Fachtgerecht The pope's eye, (the fat bit in een Scheepswoord.

The chief Justice in cyre, De a leg of mutton) Het makelaars Eye-brows, De wynbraauwen , wenk voorzitter in dat Gerechtshof. beetje, bet lekkerste brokje.

braauwen.

The eyre, (or justice-seat of the The eye of a plant, Het oog, Eye-lids, De oogleden.

forest) De plaats daar bet Jachtde knop van een plant. The eye-strings, De oog-zenuwen

gerecht zit. A cast of the eye, 't Opslag des of vézelen.

EYRIE, (the nest were birds of oogs, een blik van 't oog, een His eye-strings are broken, Zyn prey fit and hatch their young) oog-wenk. gezigt is gebroken.

Het neft van een Roofvogel. · L DEEL. нь

FA,

zyn buik.

[ocr errors]
« FöregåendeFortsätt »