Sidor som bilder
PDF
ePub

in

FA.
te sabelen die bun niet in bet ge.

He dares not fhew his face, Hy zigt dorsten zien.

durft zyn aangezigt niet vertos A, a musical note, Fa, een noot I told it him to his face, Ik zeide nen. de muziek. bet bem in zyn aangezigt.

They drink together face to face FAB.

Face, (looks or countenance) in the tavern, Zy sitten met FABLE, Een verdicbtfel, verciersel,

Houding, gelaat, gezigt.

bun beide in de Herberg te drinTo put on a new face, Van ge. ken. Sprookje, fabel.

laat veranderen, een andere ge I speak well of him before his Æfop's fables , De fabelen van

daante maaken.

face, and behind his back, Ik Esopus. The fable, or fabulous history,

* To set a good face on a bad Spreek wel van bem als by 'er by De fabel-acbtige gescbiedenis.

game, Zyn verlies weeten te be is, en agter zyn rug.

dekken, goede moed bouden scboon To lay with the face upward, To fable, Sprookjes vertellen, fa

de kans tégen loopt.

+ Op zyn reebter oor leggen, saa bels verzinnen. The Poets fable a great many

# To carry two faces under a pen.
hood, Dubbelbartig zyn.

To lay with the face downward, stories about fupiter, De Dicb.

Face, (presence or sight) Tégen Op zyn aangezigt leggen. ters verzinnen een menigte van woordigbeid.

It carries a face of horror, Het fabelen, aangaande Jupiter. to FABRICATE, Bouwen, maa

Before the face of God, In Gods ziet 'er verschrikkelyk uit. tegenwoordig beid.

Never so wretched a face of ken.

It was done in the face of the things, Men beeft nooit iets jam+ FABRICATION, Saamenstëlzel.

whole town, Het geschiede in merlyker gezien. FABRICK, Een gebouw, maakfel.

't aanzien van de gantsche stad.

A brazen face, Een onbeschaamA stately fabrick, Een pracbtig In the face of the sun, (that is,

de trooni, gebouw. Fabrick-lands, Landeryen die ge

publickly) Voor bet oog van de A wry face, Een scbeeve trooni. gebeele waereld.

To make faces, Een scbeeve bek sebikt zyn tot bet berftellen of + Before my face , Daar ik by zetten. verbeteren der Kerken.

ben.

Face-painter, Een portrait Scbilto FABRICK, zie to fabricate.

der. FABRILE, Dat tot fmids werk be. A letter that has a good face, boort.

(among printers) Een fraaije Face-painting, Portrait, of PorFABULOUS, Verdicht , vercierd,

Scherpe drukletter.

tret. Face, (or state) of affairs, Staat to FACE, (to stare, or look in the fabelachtig. van zaaken.

face) Iemand in de oogen zien. A fabulous story, Een fabel-ach

The face of affairs is very much to face a pair of fleeves, Een tige vertelling Fabulously , Op een fabel-achtige

altered, De staat der zaaken is paar opslag en maaken.
beel zeer veranderd.

To face, (or to look) Zien.. wyze.

That business has two faces, To face every way, Overal been FAC.

+ Die zaak beeft twee bandvat zien. FACE, 't Aangezigt, gelaat, ge

zels.

To face about, Zicb omkeeren, daante.

Face, (the front or exterior part omwenden. To have a good face, Een goed of a great building) De gevel To face the enemy, Den vyand gelaat bebben.

van een groot gebouw, bet bui bet boofd bieden. To fly in one's face, Iemand in tenste gedeelte.

To face a card , (to turn it) Een bet gezigt vliegen.

Face, (or appearance) Gedaan kaart omkeeren. The face of our Lord, Het aan te.

To face a garment, Een kleed gezigte des Heeren. To have a face of Religion , Eene

omboorden, bezetten, beleggen. To look one in the face, Iemand gedaante van Godzaligbeid beb To face out or down, (or to out in bet gezigt zien. ben.

face him) Iemand iets in bet geo I will jultifie it to his face , Ik Face, (or confidence) Stoutbeid, zigt staande bouden, of zo lang zal my voor zyn aangezigt ververmételbeid.

aanzien dat by zyne oogen moet dédigen.

neeraan.

Of in de volgende zin : He look'd her full in the face

To face out a lie, Een leugen in spite of her, Hy sag baar, To lay one on the face, † Te styf staande bouden. tégens baar wil en dank, Sterk in mand een muilpeer geeven.

Faced, Aangekeeken, bet hoofd ge't gezigt.

I shall see you face no more, Ik booden, omgeboord, beleid, beThe Spartans thought it bafe and zal uw aangezigt niet meer zet. unworthy of a Grecian people zien.

A pair of Neeves faced with a to cut men in pieces who durst Unless

you

do what I desire of lilk, Een paar opslagen met zyde not look them in the face, De you, I will never see

your

fa uitgemonsterd. Sparten bielden het voor zeer ce more, Ten zy gy myn ver

A card faced , Een omgekeerde lafhartig, en schandelyk voor een zoek doen wilt , zal ik u nooit

kaart. Grieksch Volk, menfcben néder

weer ziens

Fair-faced, Scboon van gelaat.

Ugly

FACETIÓUS, } Beertig , klugtig,

Ugly faced, Die een leelyk aan A factious man, Een oproerig man, deren, sy troetelt baare kinderen gezigt beeft. een muitemaaker.

zonder opbouden. Bare-faced, Met opgebéven aan. A factious woman, Een muite- Fadding, Gefool, gefol, foo. gezigt, onbewimpeld. maakster.

Lende. Brazen-faced, Overstallig, onbe- Factiously, Oproeriglyk.

Fiddle faddle, Wisje wasje. fcbaamd. Factiousness, Oproerigheid.

to FADE, Verwelken, verdwyners. He is a brazen-faced fellow, Hy FACTITIOUS, Gemaakt, iets dat That flower begins to fade, Die beeft een bord voor 't boofd. niet natuurlyk is.

bloem begint te verwelken. FACEDE, (the front of a house) | IPSO-FACTO, Terstond, onmidde Beauty fades away , Scboonheid Het front, de gevel van een lyk, op staande voet.

verdwynt. buis.

FACTOR, een Koopmans bandeldry. To fade, (or to decay) Verzwak FACETE,

ver, faktoor.

ken. snaaks. Factorship, Faktoorschap.

Faded, Verwelkt, verdweenen. Facetiously, Klugtiglyk.

Factory, (the office of a factor) A faded flower, Een verwelkte Facetiousness, Beertigbeid, klucb Faktoory.

bloem. tigbeid.

Most of the trading nations in A faded colour, Een verbleekte FACIL, (or easie to be done) Ge Europe have factories at Surat, (verblikte) of verscbootene kleur. makkelyk,

De meeste bandeldrydende Voltto FADGE, (or agree) OvereenFacil, (or easie of belief) Ligto keren van Europa bebben Fak stemmen. gelaovig.

tooryen of Kantooren te Su. They begin to fadge, Zy begirFacil, or easie of address) Gaauw, ratte.

nen overeen te stemmen. bebendig.

Factory, (or manufactory) Ma He cannot fadge with his wife, to FACILITATE , Ligt maaken, nufaktuur.

Hy kan met zyn Vrouw niet rond verligten.

A factory of cloth, Een laaken fcbieten. I Mall endeavour to facilitate the fabriek.

Fading, Verwelking , verwelmeans to it, Ik zal myn best FACTOTUM, (a printing letter) kende. doen, om de middelen daar toe Een zékere drukletter:

An excessive heat causes the fa. gemakkelyk te maaken.

FACULTY ,(power or virtue) Ver. ding of flowers, Een geweldi. Facilitated, Gemakkelyk gemaakt.

mogen, deugd.

ge bitte doet de bloemen verGemakkelykmaa on Faculty, (or talent) Begaaftbeid,

wlken. Facilitation;} king. talent.

A fading colour , Een verscbietenFor the greater facilitation, Om Faculty, (leave or privilege )

de kleur. bet dies te gemakkelyker te maa Oorlof, vergunning.

FADOM, Een vadem. ken.

Faculty of Doctors, Het genoot- to FADOM, Vademen, bevademen, Facility, Ligtheid, gemaklykbeid. scbap of lichaam der Dokters. omvademen. FACING, Aankyking , omboording,

The faculties of the soul, De ver To fadom one's design, lemands gankykende, enz. moogens der siele.

voorneemen doorgronden. The facings of sleeves, De op- The animal, vital, and natural Fadomed, Bevademd, omvademd. Dagen der mouwen.

faculty, Het dierlyk, lévendig Fadoming, Vademing, bevademing , The facing of a building, Het en natuurlyk vermogen.

bevademende. front van een buis. His faculty lies notably that way,

FAG. 1 FACINOROUS, Scbelmscb.

Hy beeft zeer veel begaaftbeid FACT, Een daad, feit.

in die zaaken.

to FAG, (a low vulgar word, An hainous fact, Een snoode daad, The court of the faculties, Het for tu beat, to lick) Afroffen, een grouwelyk feit. bof der vermogens.

afsmeeren, af kloppen. A matter of fact, Een bedrevene The faculties of divinily and phy. the FAG-END 't Rek-end van

daad, wezendlyke zaak , gebeur fick, Het godgeleerd en genees een stuk , ['t zy laken of stof, de zaak, daadelykbeid.

kundig genoodschap, de Theo of een web.] FACTION, Een faamenrotting, faa logische en Medicynsche Facul The fag-end of cloth, Het rek. menspanning , oproerige party, teit.

end van bet laaken. rot, aanbang, partyschap, ver

FAD.

The fag-end of the week, Het deeldbeid.

einde van de week. 'T is a dangerous faction, Het is FADDLE, als, Fiddle faddle , Bel- FAGOT, Een Takkebos, mutfaard. een gevaarlyke partyfcbap.

zelingen, wisje wasjes.

A good thumpingfagot, Een goed To keep up á faction, Eenen aan to FADDLE, Foolen, sollen.

dik takkebos. bang styven of in weezen bou To faddle a child, Met een kind A fagot-stick, Een talbout. den.

follen.

Fagot-band, Het bindsel van een l'actious, Oproerig , muitzucbtig, Faddled, Gefold, getroeteld.

takkebos. muitziek.

Faddler, Troetelaar, troetelaarster. A fagot-man, Een bous-boer, een A factious spirit, Een muitzucb She is a great faddler of her children, die met takkebo [Ter: oinloopt omze tige geeft.

Zy boud zeer veel van bgare kin te verkoopen.
H h 2

to

co FAGOT one, Iemand banden en kwaade buuren bebben, die zich Fair, (or reasonable) terms, Bir: voeten binden , [een gaauw diefs zelfs pryt.

lyke voorwaarden. spreckwys by de Engelfchen.] to FAIN, Verdichten, zie to Feign. A fair proposal, or proposition,

FAINT, (or weak) Zwak, macbte. Een billyk voorstel.
FAI.
lcos.

Fair, (or honest) Eerlyk. to FAIGN, zie Feign.

Faint, or weary) Moede. To play fair play, Eerlyk spet FAIL, Een fout, feil.

Faint, (or Nack) Trang.

Speelen. Without fail, Zonder fout.

Faint-blew, Bleekblaauw.

Fair, (good or reasonable) Goed, to FAIL, Millen, feilen. bezwy-Faint weather, Traag, bedompt, rédelyk. ken, begeeven, bedriegen.'

zoel wéder.

A fair wind, Een schoone of braaTo fail (or fin) through igno. To burn faint and dim, Schémer

ve wind. rance, Uit onweetenbeid zondi achtig, duister branden.

To give one a fair hearing, leo gen. * Faint heart never won fair lady,

mand een rédelyk, een goed geTo fail in one's duty, In zyn Een bescbroomt man kan bet by de boor verleenen. plicht te kort schieten.

schoonbeden nooit gelukken. A fair, (or flattering) tongue, To fail of one's word, or pro. to FAINT, or to faint away, (as

Een vleijende tonge. mise, Zyn woord of belofte bree in a swoon ) Bezwymen , in Fair-spoken, Wel gesprooken. ken. flaauwte vallen.

To use fair means, Eerlyke midTo fail one, (to disappoint him) To faint, or grow faint, Quy delen gebruiken. Iemand te leur stellen.

nen, verzwakken, in een verval He took by foul means what was My memory fails me, Myne ge van kragten zyn.

refused himn by fair, Hy kreeg beugenis feilt my.

Fainted, Verflaauwd, bezweeken. door oneerlyke middelen, 't geen His heart fails him, Zyn bart be- Faint-hearted, Flaauwbartig , laf bem door rédelyke niet j vergund zwykt. bartig, flapbartig.

werdt. * If my eye-light fails me not, Z. Faint-heartedly, Lafbartiglyk. A fair man, Een blond man.

myn gezigt my niet bedriegt. Faint-heartedness , Slapbartigbeid, To give one a fair warning, He never failed me in any thing, lafbartigbeid.

Iemand een billyke of rédelyke Hy beeft my nog nooit in iets Fainting : Verflaauwing , bezwyking, waarschouwing geeven. begeeven.

verflaauwende, bezwy. To give one a fair fall, lemand He fails of his promise, Hy sobiet kende.

voor de vuist onder krygen, in zyne belofte te kort.

A fainting fit, Een flaauwte, be ger de grond smyten. He will fail in his expectation, z wymning.

Fair dealing, Oprecbte bandeHy zal zich in zyne verwach. Faintly, Flaauwlyk, flaauwtjes.

ling. ting bedroogen vinden.

Faintness, Flaauwbeid, moebeid. I thall be very fair with ye, I shall fail you, Gy zult my niet Faintness of weather, Zoel, loom Ik zal oprecht met u te werk betrekken. wéder.

gaan. To fail in one's judgment, In FAIR, (or fine) Fraai.

To stand fair for a great fortu. zyn oordeel feilen.

A fair room, Een fraai vertrek. ne, Een fcboone kans tot een grooTo fail, (or break, as a mer. Fair weather, Scboon weer.

te rykdomn bebben. chant) Failleeren, een gedwon Fair words, Schoone woorden. His brother being dead, he stands

gen of onbedriegelyk bankroet. * Fair words butter no parsnips, fair for his employinent, Als Failed, Gemist, gefcild, bezweeken, Met scboone woorden kan men zyn broeder sterft, beeft by goe. begeeven, bedroogen.

niet te markt gaan. Woorden de kans om zyn ampt te kry: Failing, Feiling, milling, mis vullen geen zakken.

gen. ferde. * A fair face is half a portion,

He stands fair for a trust of proTo bear with one another's fai. Een scboon aangezigt is bet bal. fit , Zyne gelégenbeid fiaat schoon

lings, Met malkanders gebreken ve buwelyksgoed. * Scboon voor om aan een voordeelig ampt te en misslagen geduld bebben. gedaan is balf verkogt.

geraaken. Failure, Fout, verzuim, misslag. + To be in a fair way, Op een To put fair to be a great man Upon failure of which , By ge. goede voet zyn.

Op een goede weg zyn om een brek, of ontstentenis van 't Fair, Cor light) hair, Licht baair, groot man te worden. welke.

blond basir.

* Fair and softly goes far, FAIN, Gaern, genoodzaakt.

A fair periwig, Een blonde paruik langzaam gaat, gaat zeker. I would fain know, Ik zou gaern of pruik.

FAIR, Schoon. willen weeten.

A fair beauty, Een blonde scboon To join together the fair and the If I would never fo fain, AI

beid.

foul, Het scboone en bet verwoud ik nog zo gaern.

A fair , ( or specious) preten. schrikkelyke Jaamenvoegen. I am fain to do it, Ik ben ge

Een jcboon voorwend. Fair, to write a thing fair , Net, noodzaakt bet te doen. zel.

zindelyk schryven, in 't niet stel* He has ill neighbours that's fain Fair, (or clear) water , Schoon

len. to praise himself , * Hy moet water.

To keep fair with one , Zicb

* Die

ce ,

ren.

minnelyk tégens iemand draagen, The publick faith, Het openbaar over zyn val, over zyn ongezich wachten van iemand mis vertrouwen.

nade. noegen te geeven, poogen in ie Faith, upon my faith, Zéker, op Adam's fall, Adams val. mands gunst te blyven, iemand myn woord, waarachtig.

Fall, (a sort of land measure) wat ont zien. To violate his faith, Zyn trouw

Een zekere Land-maat. To speak fair to one, Iemand be. (of woord) breeken.

The Autumn is commonly calleefd toespreeken.

An implicit faith, Een blind ge led the fall, or the fall of the To play fair , Zuiver Speelen.

loof.

leaf, (because at that time of To drink fair , Zyn glas schoon A confession of faith, eene Ge the year, the leaves fall from uitdrinken. loof's belydenis.

the trees ) De Herfst word Fair-conditioned, Goedaartig, van een Faithfull, Getrouw, oprecht.

doorgaansch bet vallen der bla. fraaije gesteltenisse. A faithfull servant, Een getrouw

den genoemd, om dat, in dat jaarFAIR , een Jaarmarkt.

dienaar.

gety ,

de bladen van de Boomen To keep à fair, Kerinis bouden. A faithfull account, Een oprechte vallen. * To come a day after the fair, rékenschap, een getrouw verbaal. You will get a fall, Gy zult val

(or to come too late ) * Faithfull, (or conitant) in love, len. bond in de pot vinden, te laat Getrouw, of standvastig in lief. To give one a fall, Iemand doen komen. de.

vallen. A fair day, Een kermis dag. Faithful,(the elect people of God) To wrestlę a fall with one, Met A fair-town; een Steedje waarin

De geloovigen.

iemand worstelen. een jaarmarkt gebouden wordt. Faithfully, Getrouwlyk.

A fall of wood, Een ombakking | A fairand-man, Een landlooper,

Faithfully translated, Getrouwlyk van boomen, vagebond.

vertaald.

A downl-fall, Neerstorting , onder. Fairing, Kermisgift. Faithfulness, Getrouwheid.

gang. Pray bring me a fairing, Ei lie I am very well satisfied with his A pit-fall, Een val, knip.

ve breng my een kermis méde. faithfulness, Ik ben zeer wel to FALL, Vallen. A bride's fairings, Bruids kleede voldaan over zyn getrouwigbeid, To fall forward, backward, all

of oprecbtheid.

along, head long, upon one's Fairly, (or honestly, from Fair) Faithfulness in love, Standvas back, upon one's feet, Voor Eerlyk, braaf, oprecht. tigbeid in liefde.

over, agter over, bals over kop, To deal fairly with all men ,

Faithless, or unbelief, Ongeloo op zyn rug, op zyne voeten vat. Met alle menfcben eerlyk bande vig.

len. len.

Faithless, (or perfidious) Trouw To fall one's full height, Zo This will fairly (or abundantly) loos.

lang als men is vallen. supply the want of the other, (t) FAITOR, Een vagebond.

To fall sick, Ziek worden. Dit zal het gebrek van bet an

FAL.

To fall, (abate, or decrease) der rykelyk vergoeden.

Verminderen. Fairness, Alle de boedanigbéden die FALCHION, Een klein kromachtig

Rents of land and houses fall, onder bet woord Fair te vinden zwaerd, Sabeltje.

De buur der landeryen en buizen zyn. FALCON, zie Faulcon.

vermindert, FAISÁBLE, Doenlyk, zie Feasible. FALDAGE, Zéker recht "bet welk to the waters fall, Het water FAIRY, Een nimf.

voornaame Heeren eertyds aan

valt. The fairies of the waters,' Wa

zich bielden, om Schaapskooijen The ship is fallen to Gravesend, ter-nimfen. in bunne beerlykheid te bouden.

Het Scbip is naar 's Gravezand Fairies of the woods, Boscb-go

FALD-STOOL, Een stoel geplaatst afgezakt. dinnen, woud-nimfen.

aan de Zuidzyde van 't Altarr, To fall a doing of something, FAITH, (or belief) Geloof.

waar op de Koningen van Enge

Ergens op vallen om te doen. Faith , (or doctrine) De Leer.

land by bunne krooning knielen.

To fall a tree, Een boom omFaith, Cor fidelity) Getrouwbeid. FALL, or falling, Vallen.

bakken. Faith , (à fort of oath Zeker , een

Fall, (or ruin) Ongeluk , fcbaade, To fall a fighting, Aan 't vecbsoort van een eed.

verlies , schande. I have not saith enough to belief Fall, (or fin) Zonde. that, Ik ben niet verlicht genoeg He is dead of his fall, Hy is van a You may easily perceive where

the application is like to fall, om dat te gelooven. zyn val gestorven.

Gy kunt 'er gemakkelyk de toeThe Christian faith ,'t Cbristelyk A fall of water, Een waterval,

palling op maaken, gy kunt bet

zie Cascade. geloof.

ligt t'buis brengen. I have no faith in it, Ik saa 'er

Since the fall of the empire, Sė.

+ The inotion fell, Het voorstël

dert de verwoesting,den ondergang geen geloof aan.

wierd verworpen, men boorde 'er Without faith , the works are

van 't Ryk.

niet meer van Spreeken. dead, Het geloove is zonder de The whole nation is grieved at

# No indecent expressions ever werken dood.

his fall, A bet volk is bedroeft fell from him, Daar viel nooit H b 3

geen

ten gaali.

zyn mond.

iemand voegen.

ren.

woord.

gen vallen in.

geen onbeboorlyke uitdrukking uit To fall in with one, Zicb by ring beginnen , klanten kry.

gen. # To fall a note in musick, Een We fell in with Cyprus, Wy to fall into a way of doing noot in de muziek verlaagen, deeden Cyprus aan.

something, Zicb in staat stellen To fall (or to come ) to one's on To fall in with the Enemy, om iets te doen. share, Zyn aandeel krygen.

Met den Vyand bandgemeen wor They fell FROM their first heat, To fall, (to be cheaper) Béter den.

Hun eerste drift begon te bedas. koop worden.

To fall in (at sea) with two The corn falls in its price, Het French men of war, Twee Fran

To fall off ,

Afvallen. koorn word béter koop.

sche Oorlogsebépen in Zee ont To fall off a horse, Van een paerd My horse fell under me, Myn moeten.

vallen. paerd viel onder myn lyf, ik viel To fall in hand with a thing, To fall off (or quit) a business, met myn paerd. Iets by der band vatten.

Een bezigbeid verlaaten. To fall a stern, (a sea expres-To fall in, (as building, to To fall off one's bargain , De sion) Omwenden, een Scheeps fink) Instorten.

koop breeken. His cheeks fall in, Zyne wan

To fall off from a discourse, ft Fall back, fall edge, Lart ko.

Het gesprek veranderen, op een men wat wil, tot alle prys. on If any living fals in his gift, ander onderwerp brengen. To fall a fleep, In slaap val he has promised to confer it

To fall OUT,

Uitvallen. len.

upon me, Ais by een plaats te He fell out at the window, Hy * One may sooner fall than rise , begeeven krygt, beeft by die aan viel uit bet venster. Men kan fcbielyker daalen als my belooft.

My sword fell out of my hand, klimmen.

To fall in, (or tally, or agree Myn dégen viel uit myn band. * If a man once fall, all will tread with, to be consonant to) To fall out, (or come to pass) on him, * Wee de wolf die in Met iemand beulen, 't met ie.

Uitvallen, gebeuren. een kwaad gerucht is.

mand eens zyn.

It fell out unluckily, Het viel To fall, or become) Worden. This circuinstance falls in with ongelukkig uit. To fall poor, Arm worden.

his deposition, Die omstandig. It fell out better than I expecTo fall a facrifice , Een slacht-of beid komt zeer wel met zyn bu ted, Het viel beter uit dan ik fer worden. meur overéén.

verwacht bad. He let fall fome expressions to To fall into, In vallen.

If things fall out to our minds, her relations, Hy liet zich To fall into a precipice, In een

Als de zaaken na ons genoegert eenige woorden tégen baare vrien afgrond vallen.

uitvallen. den ontvallen.

To fall into one's hands, In ie-To fall out with a friend, De To let fall the desire of a thing, mands banden vallen.

vriendschap breeken. De lust ergens toe verliezen. To fall into a swoon, In flaauw I am resolved to fall out with His fears fall upon him, Dat by te vallen.

him, Ik beb voorgenomen de vreesde is bem overgekomen. To fall into discourse, In gesprek

vriendfcbap met bem af te breeTo fall AGAIN, Wéder vallen, in raaken.

ken. storten.

We fell into their camp, Wy To fall out with one, Met iemand To fall AWAY,(or to fall in one's vielen in hun kamp.

overboop raaken, in barde woorflesh) Vervallen. w To fall into a sweat, Aan 't

den vallen. To fall away from one's reli zweeten raaken.

To fall out with one abruptly, gion, Zyn Godsdienst verloocbe. To fall into foul weather , Door Met iemand aan 't kyven razfecbt weder overvallen worden.

ken. To fall back, Terug, agter over To fall into a seep, In slaap

They fell out most grievously, vallen. vallen.

Zy raakten gruuwelyk aan 't To fall down, Neër vallen. Our broken forces fell again in

kyven. To fall down the stairs, Van de to order, Onze verstrooide troe To fall shoRT, Te kort sobistrappen vallen.

pen, kwamen wederom in order. terb. He fell down upon his face, Hy He falls blindly into the measures

To fall short of one's promise, viel op zyn aangezigt neer. of the prime Minister, Hy Zyne belofte niet nakomen. To fall down at one's feet, Voor ombelft de maatregelen van den

We fell short of our expecta. iemands voeteni neer vallen. eersten Staatdienaar blindelings.

tions, Het voldeed niet aan onze The ground begins to fall down, To fall into a pallion, Driftig verwagting. De grond begint te zakken.

worllen.

The enjoyinent falls short of my We fell down with the tide , Wy G To fall into a gallop, Gallop expectation, Het genot voldoes zakten met de eb af. peeren.

niet aan myn verwagting. To fall in, In vallen.

To fall into discontent, Mis We fell fort of provisions, or To fall in love with one , Op noegt worden.

our provisions fell fhort, Wy iemand verlieven. To fall into a trade , Een niet badden gebrek aan mondbeboef

nen.

« FöregåendeFortsätt »