Sidor som bilder
PDF
ePub
[ocr errors]

ren.

tens , wy kwamen mondbeboeftens Het schip verviel (of verseilde) Een Vrouw die ontrouw is aan
te kort.
op eene klip.

haaren man.
What ever I can say for you, Before sickness fell upon him, False Latin, Slecht Latyn.
will fall short of your inerit, Voor dat by ziek wierd.

A false conception, Een verkeerd Al wat ik ooit van u zeggen

It will fall heavy upon me,

Het begrip. kan, zal aan uwe verdienste niet zal my zwaar vallen.

A false muster, Een man die de beantwoorden.

To fall upon an expedient, Een monstering by woont en geen This practice may be said to fall

middel aangrypen.

Soldaat is.
little short of necessary, Men To fall upon one's knees, Op. A false imprisonment, Een 07-
mag zeggen dat deeze praktyk
zyne kniën vallen. -

schuldige gevangenis.
niet noodig is.
To fall together by the ears,

False-claim, Een valfcbe , onge-
To fall UNDER, Onder vallen. Malkander by de ooren krygen. gronde eiscb.
I fell under him, Ik viel onder Fallen, Gevallen, zie Faln.

False bray, (a piece of Fortifibem.

Fallen out, Gebeurd, uitgevallen, cation) De walgang, onderwal. A thing that falls under our sen

gekrakkeeld.

(MARIN.) ses, Een zaak die onder onze zin- Falling, Vervalling, neervalling , To speak false , Leugen spreenetuigen, onder ons begrip valt. vallende.

ken. It did not fall under considera A falling out, Een krakkeel.

To swear false, Valscbelyk zweetion, Het kwam niet in over The falling in of a river into weeginge.

another, Het vallen van de eene To play false, Valfcb speelen. To fall under a burden, Onder Rivier in de andere,

Falsely, Valschelyk. een last bezwyken.

The falling.fickness, De vallende To deal falsely , Valfcbelyk ban, ziekte.

delen.
Onder iemands misnoegen val- FALLACIOUS, Bedrieglyk, valfcb. Falsehood Valsbeid, bedriegly-
len.

A fallacious expreflion, Een be- Falseness, beid.
To fall under an accusation, driegelyke uitdrukking.

't Is a palpable falfhood, Het is Onder eene bescbuldiging val Fallacy, Bedrog.

een tafelyke valsbeid,
len.

To put a fallacy upon one, Ie- Fasifiable, Vervalschbaar.
To fall to, to fall to it, Iets mand door een bedriegelyke réden to FALSIFY, Vervalscben.
beginnen, ergens aanvallen.
verblinden.

To falsify wares, Waaren verTo fall to work, Aan 't werk FALLIBLE, (that may fall, or err) valfcben. sallen,

Feilbaar.

To falsify a writing, Een gescbrift To fall to his meat, Aan't eeten FALLOW, Vaal, braak.

vervaljchen. vallen.

A fallow deer , Een vaal bert. To falsify a thrust, Een fint maaMy horfe fell to capering, Myn Fallow ground, Braak land.

ken. paerd begon te springen.

To lay fallow, Braak leggen. +To falsify, (is used sometiTo fall to pieces, In stukken FALN, Vervallen.

mes among Lawyers, instead vallen.

Faln cheeks, Ingevallene kaaken. of, to disprove, to show, or To fall to pieces, (or to be The price of corn is faln, De evidence the falsity of) a deed, deliver'd) Kraamen , verlost prys van bet koorn is gedaalt. De valsbeid van een bewys of zyn. FALOUQUE, zie Felucca.

instrument, aantoonen. To fall to one's share, Iemand FALSE , (not true) Valscb, on- Falsify'd, Vervalscbt. ten deel vallen.

Falsifyer , Een vervalscher, To fall to one's business, Aan False, (or counterfeit,) Nage. Falsifying, Vervalscbing , -verzyn werk gaan. maakt.

valscbende.
To fall to the leeward, By de wind False, (or treacherous) Verra- FALSITY, Valsbeid.
omwenden.

derlyk.

to FALTER, Haperen, zie FaulTo fall UPON, Op vallen.

A false report, Een valfcb geI fell upon the table, Ik viel op rucht.

Faltering, Hapering , zie Faultede tafel.

A falfe witness, Een valscb ge ring. We fell upon the rear, Wy vie tuigen.

FAM. len op de agterboede.

A falle prophet, Een valsch ProThey fell upon us desperately, pheet.

FAMACIDE, Eerrooving , faamZy vielen verwoed op ons aan. A false, (or erroneous) opinion, rovery. He fell foul upon me, Hy liep

Een dwaalend gevoelen.

to FAMBLE, Haperen, stameren. tégen my aan.

A false coiner, Een valfcbe mun- FAME, Faam, gerucht, vermaardTo fall foul upon one another,

beid, goede naain. (as thips do in a Itorm) Tégen A false will, Een valfcb Testa To get fame, Vermaard worden, malkander stooten, als de Scbe ment.

in naam komers. pen in een storm.

A false heart, Een valscb bart. FAMILIAR, (or free) GemeenThe ship feil foul upon a rock, A woman false to her husband ,

A

[ocr errors]

waar.

[ocr errors]

ter.

ter.

aam.

nen.

geen zin toe.

A fainiliar man , Een gemeenzaam | Famishing, Uitbongering , verbor To have a quick fancy, Gaauw Man.

gerdbeid, uitbongerende. van begrip zyn. To make one's self familiar, Zich Famishinent, Hongersnood.

'Tis but a mere fancy, Het is zelf gemeenzaan maaken. FAMOUS, Vermaard, befaamd.

een loutere inbeelding. To grow to familiar, Gemeenzaam A famous writer, Een beroemd That were an idle fancy, Dat zou worden. Schryver.

een icdele barsenscbim zyn.. Don't be too familiar with him, A fainous inn, Een vermaarde He lives according to his own Wees niet al te gemeenzaam met Herberg.

fancy, Hypeeft naar zyn eigen zin. bem. Famously , Vermaardelyk.

'T is my fancy, Het is myn lief. Familiar, (or common) Gemeen- Famousness , Vermaardheid, befaamd bebbery. zaain , gemeen, gewoon.

beid.

I had a fancy to go thither , Ik bad Familiar, (plain, easy, or na

FAN.

luft om derwaarts te gaan. tural) Duidelyk, gemakkelyk, FAN, Een win, — wraijer. You have strange fancies in your natuurlyk.

To winnow corn with a fan , head, Gy bebt wonderlyke grilA familiar stile, Een gemeenzaa.

Kooril met eene
wan uitwin.

len in uw hoofd. me styl.

To take to have a fancy to a FAMILIAR, (or a familiar spirit) To cool one's face with a fan, thing, Ergens lief bebbery voor Een gemeenzaame geeft, quel Zyn aangezigt met een waaijer

bebben. drommel.

verkoelen.

I have no fancy to it, Ik beb'er Familiarity, Gemeenzaambeid.

To keep off the heat of fire * Too much familiarity breeds with a fan, De bitte van het His fancy lies extremely for tra

contempt, Al te groote gemeen vuur met een waaijer (of scherm) velling, Zyn groote lief bebbery zaambeid baart verachting. afkeeren.

bestaat in bet reizen. Familiarly, Gemeenzaamlyk. to FÁN, Wannen, waaijen.

If he takes a fancy to you, your To write familiarly, Eenvoudig, FANATICAL, Eensinnig

gril

business is done, t Als by ge. gemeenzaam scbryven. ziek, vol van inbeeldingen.

négendbeid voor u krygt, dan is FAMILIST, zie The family of A fanatical conception, Een dwee

uw zaak gezond. love. pery.

His cloaths are extreme rich and FAMILY, (father, mother, chil- Fanaticism, Dweepery, een godsdienst of the best fancy, Zyn kleeren dren, and servants) Huisge op inbeeldingen steunende.

waren zeer kostelyk, in de beste zin, (Vader, Moeder, Kinde- Fanatick, Dweeper.

smaak. ren en Dienstboden.) Fancier, Liefbebber.

to FANCY, Zicb inbeelden, sich I dine at home with my family, a Fanatick, Een eigenzinnige, een fan

verbeelden. Ik eet t' buis met myn buisge tast. (Een toenaam die de Lé. To fancy, (or to like a thing) zin. den van de Kerk van Engeland

Iets beminnen. Family, (house, or parentage · plagten te geeven aan de genen

To fancy a thing, or beat it into Geslacht , bloedverwantschap, af. die van hen verschilden.]

one's brains, Zich iets verbeelkomt. Fancied, sie Fancy'd.

den, voorstellen. The royal fainily, Het koninglyk | Fancies, Het meervoud van Fancy.

He fancies hinself a great man, geslacht. Fancifull, Eigenzinnig, styfboof

Hy verbeeld zich een groot Man He is of a good family, Hy is dig. van een goede afkomst.

Fancifulness, Syfboofdigbeid, eigen I do not fancy it, Ik beb'er geen The family of love, Dus noem zinnigbeid.

zin in, 't gevalt my niet, ' de men een soort van Ketters die FANCY , (a faculty of the soul) Ver staat my niet aan. omtrent het jaar 150ɔ te voor beelding:

of That's the thing I fancy, Daar scbyn kwamen, waar van NicoFancy, (or notion) Begrip.

boude ik veel van. laas van Amsterdam bet boofd Fancy, or foolith conceit) Een I fancy her above all other wowas. [Boyer.] dwaaze bevatting.

men, Ik bemin baar boven alle FAMINE, Hongersnood, duure tyd. Fancy, (humour, or disposition)

andere Vrouwspersoonen. To take a town by famine, Een Gesteldbeid, genegend beid, nei- I fancy you are in the wrong, Stad uitbongeren, door bongers ging

Ik verbeelde my dat gy ongelyk nood veroveren. Fancy, (caprice, or whin) Hoof

bebt. to FAMISH, Uicbongeren , van bon digbeid, grilziekbeid.

Fancy'd, Ingebeeld. ger vergaan.

Fancy, (pleasure, or inclination) FANE, Een vlaggetje, vaantje. To familh a town, Eene Stad uit. Liefbebbery.

Fane, (or vane, from the lativ, bongeren.

Fancy is a faculty of the soul, fanum, a temple) Een Tempel. I was ready to famith, Ile stond whereby we apprehend fenfi. FANG, (or claw) Een klaauw.

op 't punt om van bonger te ver. ble things, De verbeelding is DC Fangs, (or fore teeth) De voora gaail.

een eigenscbap (of vermogen) van tanden, boter tanden. Painished, Uitgebongerd , san bonger de Ziel, waar door wy bevatbaa to FANG, Vatten, neemen. vergaan.

re dingen begrypen.
FANGED, (armed) Gewapend.

'The

te zyn.

ver in

wan

20 verre.

Fantastical',}

The old Briton's , in chariotsBy far, Zeer veel.

He fold it for far less, Hy beeft fang’d with fithes , did scowroo Far distant, Ver af.

bet veel minder verkogt. che fields, (PHILIPS ) De oude How far is it thither? Hoe ver Far and near, or far and wide, Britten ruimden bet Veld op, in is bet daar na toe ?

Van verre en naby. wagens met Syllen gewapend. The winter season is so far ad. Do you know how far he will New FANGLES, Nieuwe uitvind. vanced, Het is reeds

speak ? Weet gy tot hoe verre fels. de Winter.

by met spreeken gaan zal ? New Fangled, Nieuw bedacbt.

So far is my pain from being This will go far (or a great way) FANN, Waaijer, sie Fan.

lessened, that it is increased, with him, Dat zal veel op bem To fann, Wannen, zie to Fan. Het is 'er zo verre van daan dat vermogen. FANNED, Gewand.

syn pyn verminderd zou zyn , dat Thus far we agree together, FANNEL, (or maniple , a fearf dezelve eerder vermeerderd is.

Dus verre zyn wy het eens. like ornament worn about the This way is not so far about by Thus far of these things, Zo veel left arm of a sacrificing Priest) a great deal, Deeze weg is by van die zaaken. Manipel, Priesterlyk arm-cieraad lang 20 veel niet om.

Far-fought, Ver gezocit. in 't bedienen van de Mis. So far as is posible, Zo veel als Far-fetchd, Ver gebaald. Fanner, Een wanner.

mogelyk is.

A far-fetched commodity, Een Fanning, Een wanning ,

So far as I can guess, Voor zo veel vergebaalde koopmanschap. nende, ik gillen kan.

A far-fetched expreflion, Een ver FANTASM, Een schynsel spook. The pleasure of deceit goes so gezocbte uitdrukking. A dreadfull fantasin, Een ver. metimes so far, Het vermaak

A far-fetched speech, Een ver gefcbrikkelyk spook.

van verleid te zyn, gaat somtyds zochte réden. Fantastick, Byzinnig, eigenzinnig,

FARCE, Een klucbt. grilziek.

You must learn so far, Gy moet Farce, (a sort of pudding) Een A fantastical fellow, Een grilzie tot daar toe leeren.

soort van podding: ke vent.

As far as I see, Zo ver als ik Farce, (or hodge-podge) HutsFantastically, Eigenzinniglyk.

zie.

pot, rommelzode. Fantasticalocs

}

Eigenzinnigbeid, I'll go as far as any man in it, Farced, Gevuld, gestopt, ingepropt. Fantastickness, dweepery.

Ik zal 'er zo veel als iemand toe FARCY, Vaarnen , [zékere fchurfd. FANTASY, Inbeelding, verbeel méde werken.

heid der paerden.] ding

In the question of the immortality FARDEL, (or bundle) Een bundel, FANTOME, Een schim, Spookfel. of the soul, it goes very far

pak, bos. FAR.

with me a general consent to To make up into fardels, Pakjes FAR, Verre, ver afgelégen.

the opinion of future rewards maaken. To travel into far countries, Na and punilhment, Het algemeen A fardel of land, or farding verre landen reizen.

gevoelen van toekomende beloo deal, (the fourth part of a Far, (or averse) Afkeerig, ning en straf, belpt veel om my Yard land) Het vierde deel van genstrydig

van de onsterflykbeid der ziel te een Yardland, zie Yardland. I have a far other opinion of overreden.

FARDING, Een oortje, zie Far. him , Ik beb een gansch ander I will help you as far as I can;

thirg. gevoelen van bem, or as far as in me lies, Ik zal FARDINGALE, Een

wrong

of bạFar, (or late) Laat.

u helpen, zo veel als my moge lyn, door 't Vrouwvolk eertyds It is far in the day, Het is laat

om den middel gedraagen, om op den dag.

As far as it shall be needfull, 'er baare rokken op te doen rusFAR, Verre.

Zo ver als bet nodig zyn zal. That's very far, Dat is zeer verre. As far as I hear, Voor zo veel, FARE, (cheer, or commons) Cier. Far from Sca, Ver van de Zee. als ik boor.

A good, or Nender fare , Goede Far from home, Ver van buis. Far be it froin me, Het zy verre

of kwaade Cier. To keep far froin each other,

van my.

Bad fare, Slechte kost. Zicb verre van malkander af As far as may stand with your

A bill of fare, Een reekening van bouden. conveniency, Als bet geschie

bet gelag How far? Hoe ver ?

den kan zonder u ongelégendbeid

To be reduced to hard fare, Tot So far, Zo ver.

te doen.

een scbraale lévenswyze gebragt As far as, Tot daar toe,

This came as far as from the 2уп. . I am so far from being in love Indies, Dit is beel uit de In- Fare, (or watch tower at Sea) with her, that I alınost hate diën gekomen.

Vuurtooren, vuurbaak. her, Het is 20 verre van op This is far above expression , Dit The fare of Melina , De vuurtoobaar verlieft te zyn , dat ik baar gaat alle uitdrukking verre te bo ren van Meslina. byna baat.

veni.

Fare, (money paid for being This is far better, Dat is veel It fell out far otherwise, Het carried by a water-man, hackbéter.

viel gantfcb anders uit.

Dey coach-man &c. Vragt. I. DEEL. di

The

lyk is.

ten.

ven.

ze ,

The fare of six people in the employed to stop this gangreen, Three farthings, Een blank.

coach, De vragt van zes men Weg met die wetten, als men om Five farthings, Een braspenning. Schen in de koets.

die kanker te stuiten, geen staal A brass farthing, Een koper oortje. To pay the water-man his fare, en vuur gebruikt.

He has not left me a farthing, De Ścbuitevoerder zyn vragt be- FARM, Een pacbt, boeve.

Hy beeft my geen oortje ragetaalen.

A great farm, Een groote Land. laaten. Fare, (people that are carried) hoeve,

Farthing fattin, Satyn lint , van De vragt, de menschen die ver to FARM, Land in buur bebben. een oortje de el. voerd worden.

To farm the King's revenues , Desa A farthing deal of land, Een A water-man that has got never Konings inkomsten pacbten.

groote uitgestrektbeid van land. a fare, Een Scbuitevoerder die To farm out, Verpachten , land FARTING, Veefting ; gescbyt. nooit geen vragt gebad beeft.

verhuuren.

FARTLE-BERRY, Klierveil The Coachman has got a fare, Farmed, Gepacht.

[MARIN.) De koetsier beeft een vragt ge Farmed out, Verpacht.

FARUNDEL of land, zie Farthing kreegen.

Farmer, Een landman , bovenier, deal. To pay his fare, Zyne vragt be pacbter.

FAS. taalen.

A farmer's wife, Een boerin, een LO FARE, (to live) Léven.

pacbters vrouw.

FASCIA, (a range of stones to di To fare delicoully, Lekker lé. A farmer of the King's reve. vide the stories in a building)

nucs, De pacbter van 's Konings Een ry steenen, om de verdieHe fares like a prince, she keeps inkomsten.

pingen in een gebouw te ondera very good table) Hy leeft als The farmers of the customs, De fcbeiden. een Prins.

Tollenaars.

to FASCINATE, Betoveren. To fare hardly, Een kommerlyk | #1 A farmer of privies, Een buisjes. Fascinated, Betoverd. léven leiden.

ruimer, nachtwerker.

Fascination, Betovering , tovery. He fares very ill, or very hard, Farmerly, Boerseb, onwellévend. FASCINE, (or faggot) Takkebos. Hy leeft zeer sober.

Farming, Landbouw, - pacbting. FASHION, (way, or manner) WTo fare well, Goed eeten en drin- FARNESS, Verbeid, verte.

manier. ken bebben, wel vaaren. Farr, zie Far.

In this fashion, Op deeze wyse. To fare, (in point of health) FARRIER, Een paerdesmit, beef. Fashion, (or custom) Gewoonte. Wel vaaren. Smit.

This is our falhion, Dit is onze How fare you? (or how do ye) FARROW, als, A fow with far

gewoonte. Hoe vaart gy?

row, Een dragtige zeug. a Fashion, or mode) Mode. Fare you well, Vaart wel. to FARROW, Biggen werpen. An old fashion, Een oude mode.

To fare better than another, The row has farrowed, De zog A new fashion, Een nieuwe ma (to be in a better pass ) Voor beeft biggen geworpen.

de. spoediger zyn als een ander. FARSANO, (a Persan league) Een A new fashion suit of clothes, I would not have you fare bet Persiaansche Myb, van dertig Een pak kleeren naar de nieuwe ter than myself, Ik wil niet Stadiën.

enode. bebben dat bet u béter gaat als Farfe, or stuff up) zie Farce. After the French fashion, Nuar my.

To farse out, (a Sea term) Uit de Franfcbe zwier. It fared with him, as with me, vieren, een Scheepswoord. To follow the fathion, De mode Het ging met bem éven als met FARSET, Uitgevierd.

volgen. my.

FART, Een scbeet, feest, wind. Only for fathion, Alleen welIt fares with pleasures, as 7 To let a fart, † Een scheet laa. staansbalve. Het gaat met bet vermaak

ten.

Out of fashion, Uit bet gebruik. als to FART, Vecten, poepen.

Fashion, (looks, mein, beiaFAREWELL, Vaarwel.

| He farts perpetually, t Hy scbyt viour) Gesigt, bouding, geI took my farewell of him, Ik zonder opbouden.

drag, fatzoen. nam myn afscbeid van bem, ik | To fart at one ,

f In iemand People of fashion, people of zeide bem vaarwel. Jcbyten.

good fathion, Fat zoendelyke mere To bid one farewell , Van iemand Farter, Een veester.

Jcben. afscheid neemen.

A stinking farter, Een stinkende Fashion, (form, or shape) GeI shall bid him an eternal fare scbyter.

daante, gestalte. well, Ik zal bemn voor eeuwig to FARTHEL, (a Sea term) Op Fashions, (a horse disease) Paarvaarwel zeggen. gyen.

de-seburft, krauwzel. This wine has a fad farewell To farthel a fail, Het zeil op- to FASHION, Een gestalte geeveth, with it, Deeze wyn beeft een &yen, inkorten.

vormen, fatxoeneeren. lėlyke rasmiak.

FARTHER, Verder, zie Further. Fashionable, Zwierig, modieus. Farewell the laws, unless both Farthest, Verst, de verste.

A fafhionable fuit of clothes, Eers Tarp tools and causticks be FARTHING, Een oortje.

modiscb pak kleeren.

A

[ocr errors]

A fathionable man, Een wellé. to FAST, Vasten.

FASTIDIOUS, Versmaadelyk, wilgverd man.

I fasted all this day, Ik beb dee lyk. Fahionably, Naar de mole.

zen ganschen dag gevast.

A squeamish fastidious nicenes Fashioned, Gevormd, gofatsoeneerd. We must fast and pray, Wy moe in meats ; must be cured as we The youth is well fathioned, Die

ten vasten en bidden.

cure agucs by starving , Een Jongeling is wel gemaakt.

To falt by the Church-order, walg.acbtige keurigbeid in Spy. Illofathioned, Mismaakt, onfat Op kerkelyk bevēl vaften.

sen, moet genézen worden ever Zienelyk.

To fast one's self to death, Zicb als de koorts; door uitbongeren. Fathionid like a bow, In de ge dood bongeren.

Fastidiously, Walglyk. daante van een boog.

To fast one's self sharp and hun. FASTING, Vasting, vastende, Fathioner, als, The King's fashio gry, Zo lang vnsten tot dat men nuciteren. ner, (or taylor) 's Konings graag en bongerig word.

Fasting days, Vastdagen. kleeritaaker.

To fast away a disease, Eene To go out fastirg, Nuchteren uite Fashioning, Vormning , fatsoeneering. krvaal vervasten, eene ziekte door gaan. Fathioning, Fashion-monger, Een vasten verdryven.

FASTLY, Vatelyk , snellyk. die nieuwe modes bedenkt. Fasted, Gevaft.

Fastned, Vaft gemaakt, gevalt, enz. FAST, (close, or tight) Digt. to FASTEN, Vast maaken, vast becb. Fastness, Vastbeid. Fait, (or (wift) Gaalzo. ten, vast klinken.

Fastness, (or Itrong hold) SterkFast, or firin) Vajt.

To falten a thing with a pail, beid, Beukelaar. Fait, or fhut) Gesloten.

Iets met eenen Jpyker vast becb. A fastness, (a place not to be A fast knot, Een vaste knoop.

ten,

come at for bɔgs ) Een plaats A fast writer, Een snel schryver. To fasten a stake in the ground, die men uit boofde van de moeIs it fast? Is bet geboten?

Een staak in de grond Naan.

rallen niet genaaken kan. Is the door fatt 3 Is de deur ge. To fasten cramp irons, &c. with Fastning, Vastmaaking, vastinaskenLoten?

load, Yzere krammert mét loot de, To make the door fast, De deur vast maaken, soldeeren.

FAT. Nuiten.

To faiten his eyes upon a thing, 0 Fait, Vast.

Zyne oogen ergens op vesten.

FAT, Vet. To hold fast, Vajt bouden.

To faften a door, Een deur dicht

A fat wench, Een vette meid, eem Tye it fast, Vajt knoopen.

dikke kleun. toe maaken. To boil fast, Snel kooken. To falten upon a thing, Iets aan

A fat living, Een vette prove. Fast, (or (wiftly ) Scbielyk,

To make fat, Vet maaken , inesgrypen.

ten. gaauw.

To fasten a crime upon one, Don't write so fast, Scbryf zo Iemand met een misdaad beticb.

To grow fat, Vet worden.

The fat of a hog, or swine, Rer.

ten. I'll do it as fast as I can, Ik zal To fasten an obligation upon

zel, Spek. 't zo ras doen als ik kan.

Fat gurs, Dik pens.

one, Iemand verplicbten. To stand fast, Vast staan. To fasten an advice upon one,

A fac living , Een goed ampt, To stick fast, Vast kleeven. Temand raad geeven.

# een fineerig Officie. He is fast a feep, Hy is vast in

Fat by feeding , Vet gemest. To fasten, Verblyven, zich vast зар. .

Hifl'don't do it, all the fat will maaken.

be in the fire, Als ik het niet To play fast and loose, (to be He went to Torrington, where falle in a business) Slinks ban he design'd to falten till his doe, zullen zy malkander by de delen. provisions could be brought Fat fed, Vet gernest.

ooren krygen. Some men make nothing of pla up, Hy trok naar Torrington, ying fast and loose with oaths, daar by voornam te blyven, tot

Fat, (Subst.) Het vet. Sommige menscben maaken geen dat zyne lévensmiddelen konden a FAT, een Vat. zwaarigbeid on met bunne eeden

opgebracht worden.

FATAL , Noodlottig , noodschikkelyk, te speelen. Fastened, Vajt gemaakt, vast ge.

verderflyk, doodelyk. on I ran away as fast as I could, klonken.

The Fatal Sistres, De drie Schika Ik liep zo scbielyk weg als ik To be fastened with strong nails,

godinnen. kon.

Met terke Spykers vaft genageld

Homer was so great a fatalist, as

not so much as to name the A hold fast, Een bouvast.

zyn, a FAST, Een vast-dag, een vasten. Fastening, Vastmaaking , vast. word fortune in all his works To keep a fait, Eenen vast- of

(Pope's Homer) HOMERUS was maakeonde. bededag bouden. FASTNESS , Vastigbeid, sterkte,

zulk een sterk noodlot dryver , dat To break one's fast, Ontbyten.

by zelfs bet woord geluk in geen een ontoeganklyke plaats wegens

van alle zyre werken no m". A faft, (a Sea terin, a rope to moeralen. faften a boat, or thip) Een FASTER, Een vaster.

Fatality, Noodlottigbeid, noodfchikSjortouw, ook wel een Kabel- Faster, (the Comparative of Fast)

kib kheid, noudfcbikking, sterf.. tous Vaster, becbter, sneller.

lykbeid, ongeval.

gaauw niet.

« FöregåendeFortsätt »