Sidor som bilder
PDF
ePub

maatig.

to A MOVE, Wegdoen, uit den weg

ANA.

An ancestral right, Een erfrecht. doen.

ANABAPTIST, Een avéderdooper, Ancestry, Afkomst, stam, geslacht. AMP.

berdooper, Doopsgezinde. ANCHOR, Een anker. (1) AMPER, Een gezwollenbeid. Anabaptism , De Gezindbeid der To cast anchor, 't Anker werAMPHIBIOUS, Half in 't water Doopsgezinden, bet Doopsgezin pen. en balf op 't land zich onthou dendom.

At anchor, Ten anker, voor an dende, balfslacbtig:

Anabaptistry, De Leere der Doops ker. AMPHIBOLOGY , Dubbelzinnig gezinder, Herdoopery.

To ride at anchor , Ten anker beid.

Buigende,

leggen. AMPHISH, Die onder de Evennacht-ANACAMPTICAL, weêromkaat To hoise or weigh anchor, 't Anlyn woonende, de schaduw ter

sende , te rug

ker opwinden of ligten. wederzyde bebben ; Tweezyds | ANACAMPTICK, keerende, (als Anchor-hold, De grond daar bet anfcbaduwige.

in wédergal ker in vast becht. AMPHITHEATRE, Een ronde

men.)

Our anchor-hold is better than Schouwburg. to ANACEPHALIZF., De Hoofden

either the French or the Dutch AMPLE, Wydluftig, breed.

of voornaamste Inboud van eene for we have generally a stiff +AMPLIATION, Uitbreiding , als Zaak berbaalen.

clay, or hard gravel, Onze anook, een uitstel van vonnis tot ANACHRONISM, Een vergiling ker-grond is beter als die der dat een zaak verder onderzocht is. een missag in de tyd-rékening.

Franschen of Hollanders, want AMPLIFICATION, Vergrooting , ANAGRAM, Een letterkeer, letter. wy bebben doorgaanscb taaije kly, uitbreiding verzetting.

of bard kyzelgruis. Amplified, Vergroot.

ANALOGICAL, Evenrédig, éven- AN ANCHOR, Een wynvatje, Amplifier, Vergrooter, uitbreider.

een anker. to AMPLIFY,Vergrooten, uitbreiden. Analogically, Evenrédiglyk , éven- to ANCHOR , Ankeren, 't anker Amplifying , Vergrooting , vermeer maatiglyk.

uitwerpen. dering:

ANALOGY, Evenrédigheid, gelyk- Anchorage, Ankergrond, als méde AMPLITUDE Uitgestrektbeid, vormigheid, évenmaatigbeid, over Ankergeld. grootte.

eenkomt.

Here is good anchorage, Hier is AMPLY, Wydloopiglyk.

Analogism, Een onbeantwoordelyk goede ankergrond. AMPUTATION, Besnoeijing , af bewys , van de oorzaak tot de uit- Anchored, Geankerd. zetting der Lédemaaten.

werkinge.

ANCHORESS, Eene Kluizenaarin,
AMU.
Analogists, Voogden die geen réke.

Nonne,
AMULET, Aan de bals hangend ge ning behoeven te doen.

neesmiddel tégen vergif. ANALYSIS, Oplosing, ontknooping, Anchorite, AMURCOSITY, Vuilbeid, morzig ontleeding.

ANCHOVES, Ansjovis. beid, droelem.

ANARCHY, of Anarchisin, Heer. | ANCIENT, Oud, bedangd, bejaard. to AMUSE, Opbouden, op den tuil Scheloosheid, een Staat zonder The ancient Fathers of the Church,

houden, de zinnen beezig hou regeering, regeeringlooze Staat. De Kerkelyke Oudvaders. den, verbysteren, om den tuin ANATHEMA, Vloek, veruloeking , To grow ancient, Oud worden. leiden.

ban.

The ancient History, De aloude To amuse the enemy, Den vyand to ANATHEMATIZE, Vervloeken, Histori. met lift opbouden, den vyand vloeken, in den ban doen.

The ancients, De Ouden. werk geeven. Anathematized, Vervloekt.

An ancient of the Church, Eer To amuse one with fair words, ANATOMICAL, Ontleedkundig. Ouderling van de Kerk.

Iemand met schoone woorden op Anatomically, Op een ontleedkun. ANCIENT, (Subst.) De groote den tuil bouden. dige wyze.

vlag van een Scbip. Amused, Op den tuil gebouden, . ANATOMIST, Een ontleeder. Ancientness, Oudbeid. zig gebouden.

to ANATOMIZE, Ontleeden, ope. Anciently, Van ouds, oulings. Ainusement, Bézigbouding der zin nen, opfnyden.

ANCLE, De enkel, enklauw. nen, tydverleutering , op den Anatomizing , Ontleeding, opsnyding; ANCOME, Een aankomende kwaal, tuil bouding.

ontleedende.

toeval, Bloedvin. Amuser, Opbouder, misleider. ANATOMY, Ontleeding, ontleed.

AND. Amusing, Opbouding ,

kunde , als méde een Geraamte. AND, En, ende. tuil boudende.

The art of Anatomy, De Ont And yet, En evenwel, nagtbans. AMYGDALATE, Amandelmelk. leedkunde.

To go and see, Gaan zien , gaan AN.

ANC.

kyken. AN, Een , een lédeken dat voor ANCESTORS, Voorouders.

And so forth, En zo voort, enz. een Naamwoord gevoegd wordt Ancestral, (derived from one's an. A little more and he had been beginnende met een Klinker, cestors), Dat van de Voorouders drown'd, Het scbeelde wei. als:

gekomen is, 't geen men van nig of by zou verdronken geweest An Eagle, Een Arend.

bun beeft.

zyn.

ANCHORET,} Een Kluizenaar.

op den

een oven.

AND, ANE. ANF. ANG. ANG. ANH. ANI.

ANI. ANK. ANN. 21 Without ifs or ands , Zonder eeni An angling rod, Een bengel-toe- | ANIMOSITY, Hévigbeid , drift, ge bedingen. de, bengel riet.

onluft, wrok, verbittering. A toast and butter, Geboterd brood, An angling-line, Een bengel/noer. ANIS, Anys. dat gebraaden is. Angred, Vertoornd.

Anil-feed, Anys-zaad. How can we go out, and not be ANGRY , Toornig , gram , vertoornd,

ANK, seen, Hoe kunnen wy uitgaan grimmig.

ANKLE, zie Arcle. zonder gezien te worden,

To be angry at (of with) one, ANKOR, zie Anchor. Let us go and take a walk, Komt Op iemand vertoornd zyn.

Ankle-bone, Het enkelbeen , de ene laat ons een wandeling doen. To make one angry, Iemand kwaad klauw. By and by, zo aanstonds, op 't maaken.

ANN. pogenblik.

He is soon angry, Hy is ligt geraakt. ANNALS, Jaarboeken. Two and two, Paar aan paar. Did I ever give you an angry Annalist, Een Historiefchryver. By little and little, Zagtjens aan. word? Heb ik ooit tégen-u ge- | ANNATES, Annats, Eerstelingen And if that be true, Als dat kéven? Gaf ik u ooit een kwaad van Kerkelyke inkomsten. waar is,

woord ?

to ANNEAL, Glasschilderen 't Glas ANDIRON, Een Brand-yzer, vuur- Angrily, Grimmiglyk, toorniglyk.

in den oven bakken, met yzer, baard-yzer.

ANGUISH, Angst, benaauwdheid. olie bestryken, beoliën.
ANE.
ANGULAR, Hoekig, hoekachtig.

Annealed, Op glas geschilderd, beolied. to ANEAL , Glas, pannen enz. in Angulofity, Hoekacbtigbeid.

The annealing of glass, Het valt 't vuur bard-maaken. ANGUST, Eng, naauw.

branden der koleuren op glas in ANEMONE, (or Wind-flower),

ANH. Anemoon; een bloem.

to ANNEX, Aanbangen , byvoegen. ANHELATION, Admborstigheid, Annexation, Byvoeging , aanhangsel. + ANENT, Aangaande, tégen over, tegendeel.

kortademigbeid.

Annexed, Bygevoegd, aangebecht. ANEW, Op nieuws.

ANI.

Annexing , Byvoeging ; - byvoe. ANF.

ANIENTED, Te leur gesteld, krag. gende. ANFRACTUOUS , Bogtig, kron teloos genraakt.

+ ANNIENTED, Vernietigd. ANIGHT, 's Nachts.

to ANNIHILATE, Vernietigen. ANFRACTUOSITY, Bogtigbeid, ANILITY, Oudwyfs suffery.

Annihilated, Vernietigd. kronkelig beid, verwardbeid. ANIMABLE, Bekwaam om leeven Annihilating, ANG.

te ontvangen. ANGEL, Een Engel, als ook een ANIMADVERSION, Aanmerking. ANNIS, Anys. Zie ANIS. Angelot.

Animadversive, Aanmerkig, opmer- ANNIVERSARY, Faarlyks. Angelical, Engelsch, Engelachtig, kend.

Anniversary, (Subst.) Een Jaarlyks Angel-like, Engel-gelyk.

The animadversive faculty, Het feest. ANGELICÁ, Angelika , Engelwor. aanmerkend (of opmerkend) ver- Anno Domini, In 't jaar onzes Hee. tel.

moogen. ANGELOT, Een soort van Franscbe to ANIMADVERT, Aanmerken, to ANNOINT, sie to Anoint,

bespeuren.

ANNOSITY, Ouderdom. ANGER, Gramscbap, toorn.

To animadvert a thing upon one, ANNOTATION, Aantekening.' Eafily provok'd to anger, Ligt Iemand over een zaak berispen. TO ANNOUNCE , Aankondigen, vertoornd

Animadverted, Aangemerkt, be. verkondigen. Anger (scolding) Kyven , schel Speurd.

Announced, Aangekondigd. den. ANIMAL, Dierlyk.

to ANNOY , Beschaadigen , kwetsen, You shall have anger, Gy zult An animal, Een dier.

beleedigen, afbreuk doen. ruzie bebben, gy zult braaf ge- | ANIMALCULA , Kleine diertjes, To annoy the Enemy, Den Vyand fcbolden worden.

die niet dan door vergrootglaa afbreuk doen. To have anger, Bekéven zyn.

zen te zien zyn.

Annoyance, Beschaadiging , belee. to ANGER, Vertoornen , vergrim to ANIMATE, Aanmoedigen, moed

diging 1912n.

geeven, als méde bezielen.

Annoyed, Gekwest, beschaadigd, bes Angered, Vertoornd, grimmig. Animated, Aangemoedigd, gemoe leedigd. Argerly, Toorniglyk.

digd, bezield.

Annoyer, Een beleediger, beschacA fore that looks angerly, Een Aniinated needle, Een naald aan

diger. wond die ontstoken is.

den zeilleen gestreeken. ANNUAL, Yaarlykfcb. ANGLE, Een boek, een bengel. Animating , Aanmoediging; -- 'aan- Annually, Alle jaaren , jaarlyks. 10 ANGLE, Hengelen.

moedigende.

Annuitant, De trekker van JaargelA-zler, Een bengelaar.

Animation, (the time when the den of Lyfrenten. ANGLICISM, Een Engelse bespreek human embryo is animated), ANNUITY, Jaargeld, Lyfrente.

Bezield, van een ongebooren To buy an annuity, Eene lyfrer ANGLING, Hengeling ;-ben

kind als het leven ontfangt, te koopen, zyn geld op lyfrentes gelende. wordt dit gezegd.

zetten.

Annihilation,} Vernieting:

,}

ren.

[ocr errors]

to

ΑΡΗ. .

LO APOSTROPHE a word, Ee:1 A Court from which there is no APHONIA, Spraakeloosheid, stom uitlaatings-teken boven een woord appeal, Een Gerechtsbof van 's beid. zetten.

welk men zich niet op bouger beAPHORISM, Een kortbondige Spreuk. APOSTUME, zie Impoftume.

roepen kan. API.

APOTHECARY, Een artseny-berei- to APPEAL, Beroepen, als ook beAPIARY, Byery, plaats daar men der kruidmenger, apoteker.

tichten, zyne medepligtigen ontHonig'yën boud. * To talke like an apothecary ,

dekken. APISH, Aapacbtig.

Als een gek praaten, zotteklap Appealed, Beroepen. Apith tricks, Aapen-spel, Aapen. voortbrengen.

Appealing , Eene beroeping; be kuuren, grillen.

an Apothecary's shop, Een artseny. roepende. Apithly, Als een Aap.

winkel, apotboek.

APPEALANT or Appealer, Eer Apishness, Aapery.

APOTHEOSIS, Vergoding van eenen beroeper, + Appellant. APIECE, Elk, elk een.

Keizer.

to APPEAR, Verscbynen , blyken, APO.

APOZEME, Een afziedfel, afkook. Jcbynen, voor den dag komen. APOCALYPSE, Het Boek der O. sel, kruid-drank.

The Angel of the Lord appeared penbaringe.

APP.

to him in a dream, De Engel the APOCRYPHA, De Apokrypbe APPAID, Te vreede, zie Apaid. des Heeren verscheen hem in een Boeken. † to APPAIR , Verzwakken, ver

droom. Matth. 1. Apocryphal , Verborgen , buitenré derven, zie to Impair.

To appear in publick, Opent lyk gelig, Apokryf.

† to APPAL, Verfcbrikken, iemand voor den dag komen, zich in 't APOLOGETICAL, Apologetick, doen besterven.

openbrar vertoonen. Verdoedigend.

† Appalled, Bleek geworden van To appear in print, In openbasan APOLOGETICK, (Subst.) Een schrik.

ren druk te voorsebyn komen. Verdeedig/cbrift.

APPANAGE, Inkomst , enz. zie Apon To make appear, to thew, APOLOGIST, Apologer , Een ver pennage.

demonstrate, Doen zien, doen antwoording scbryver.

APPAREL, Gewaad, kleeding, dragt, blyken, bewyzen, aantoonen. to APOLOGIZE, Een verdeediging optooisel, verciersel.

He has made it appear that he is scbryven, verantwoorden.

Mourning apparel, Rouwgewaad. a stout man, Hy beeft getoond APOLOGUE, Een zinryke fabel, to APPAREL, Kleeden, optooijen, dat by een dapper man is. leerzaam verdicbtfel.

To apparel gorgeously, Oppron I'll make appear what I say to APOLOGY, Verantwoording, ver ken, vercieren.

be true, Ik zal doen blyken deediging. Apparelled, Gekleed, gedost, opge

dat bet

geene ik zeg , de waara To make an apology, Eene ver.

tooid.

beid is. antwoording doen.

APPARENT, Schynbaar, oogen- The benefits are vast that will APOMECOMÉTRY,, De konst om schynlyk , waarschynlyk , blyk. appear upon this Conjunction,

afgelégen
baar.

Uit de faamenloop dier zaaken APOCOMETRY, dingen To be apparent, Schynen.

zal groot voordeel getrokken wormeeten en derzelver afstand uit To make apparent, Openbaar ma

den. terékenen. ken.

To appear, (or to stand for Apoplectical, Beroerd, dat tot de Apparently, Schynbaarlyk.

one, Voor iemand instaan, in beroerdbeid behoort.

Apparentness, Scbyn , waarscbynlyk zyn plaats verfcbynen, zyn zaak APOPLEXY, Beroerdbeid, geraakt. beid, schynbaarbeid.

opreemen. beid.

APPARITION , Verschyning , fcbyn To appear against one, Tégen ieAPOPTHTHEGM, Een korte zin fel, Jpookfel.

mand verfcbynen, iemand tegenzryke preuk.

APPARITOR, Een deurwaarder, vallen. APOSTACY, Afval, afwyking in dagvaarder, stadsboode.

This hope made a peculiar Joy de Godsdienst.

APPARLEMENT, Scbynbaarbeid, to appear in his eyes, Deeze APOSTATE, Een afvallige.

oogenschynlykheid.

hoop deed de Vreugd uit zyne Apoftatical, Afvallig. An apparlement of War , Een

oogen scbitteren. to APOSTATIZE , Afvallen, af schynbaarheid van Oorlog.

It appears, Het blykt. wyken.

APPARTMENT, Vertrek, zie A l'ill make it appear, Ik zal 't APOSTEME,,Een gezwel, zweer, partment.

doen blyke 1. ettergezwel. to APPAY, Betaalen, well appaid Appearance , Verfcbyning, scbyn, Aposthume, zie Impottuine. vergenoegt, ill appaid niet vol. vertooning, waarscbynelykbeid. APOSTLE, Een apostel.

daan.

There was no appearance of truth, Apostleship , Apostolate, Apostel. to APPEACH, Beschuldigen, be Daar was geen schyn van waarfcbap. draagen. zie Impeach.

beid. Apostolick,

Appeached, Beschuldigt , bedraagen, To make a small appearance, beticht

Zich gering voordoen : maar een APOSTROPHE, Letter-uitlaating , APPEAL, Een beroep , als méde, kleine vertooning maaken. afwending. betichting

There was a great appearance

of

te

}

Apoftolical,} Apostelscb.

aan

of people, Daar was een groote een voorrecht van hun grootbeid | Apple-yard, Een boogaard. toeloop van volk.

bielden.

Apple-pye, Een appeltaart. What appearance of it? Wat is An Appendix of a book, Een Apple-loft, Een appel-zolder.

waarscbynelykbeid is daar toe? aanbangsel van een boek. Apple-moise, appel-fop. Appearance in a court of justice, APPENNAGE, Inkomst van geld Apple-roster, Een appelrooster. Verscbyning in een gerechtshof , voor de jonger broeders van Ko- Apple-fawce, Appelmoes , appelpent.) voor de Balie. Default of ap ninglyken stam.

† Apple-squire, Een lomp onbedrépearance, Defout, als men niet to APPERTAIN, Bebooren

ven Galant. verschynt. gaan.

, To enter in a Bond for appearan-Appertaining, Beboorende.

vervoegd ce , Zicb fcbriftelyk verbinden APPERTINANCE, Toebeboor , af Appliable; 'Toepasselyk. Oik op een bepaalde dag voor den bang kelyk beid. Recbter te verscbynen. en The appertinance of a lamb, Den Appliable, He was constant to

his ends, and appliable to octo Save appearances, De uiterlyke afval, de ingewanden van een casions, Hy wist zich naar alle fcbyn van zynen pligt gedaan te Lam.

gelégendbeden te schikken zonder bebben, bewnaren. Appertinances, Het toebebooren, de

zyn oogmerk te missen. Appearing, Verfcbynende.

toebeboorigbeden. APPEASSABLE, Verzoenlyk. APPETENCË, Appetency, Graag. Applying, Toepasing; - toepassen

Applicable, Toepasselyk. to APPEASE, Bevreedigen, stillen, beid, begeerte, luft.

de. verzoenen.

TAPPETIBLE, Begeerlyk,be- Applier, Een toepasser. Appealed, Bevreedigd, gerujt ge

geerenswaar. APPLICATION Toepassing, ver. steld. APPETIBLENESS, digbeid.

voeging, - benyvering. Appeaser , Een vreedemaaker, bevree- APPETITE, Graagte, trek, luft, To make his application to one, diger, verzoener. begeerte.

Zich by iemand vervoegen om iets Appealing, Bevreediging; — be ar Appetite, (affection of the mind)

te verzoeken. oreedigende. Luft, begeerte, bartstogt.

With great application, Met Appeasement , Bevreediging, ver One must endeavour to extinguis

groote benyvering of ernst, met zoening.

one's evil appetites, Men moet +APPELLANT, zie Appealant.

groote vlyt.

zyn booze lusten trachten te ver to APPLY, Toepassen, voegen. APPELLATION, Beroeping, be dooven.

He would needs apply that saying noeming:

He has lost his appetites to all to her, Hy wilde dat zeggen en-. APPELLATIVE, Een spraakkons meats, Hy kan in bet gebeel niet

kelyk op baar toepalen. tig woord, Gemeen Naamwoord meer eeten, by beeft nergens

To apply a plaister , Een pleister in tegenstelling van eige Naam. smaak in.

opleggen. woord, als Brood, Wyn, Geld, Appetitive, Luft bebbende , trek beb

To apply himself to something, en andere gemeene naamwoor bende.

Zicb ergens toe begeeven. den. The appetitive faculty of the soul,

To apply one's self to one, Zich + Appcllee, Een die voor 't gerecht Het bevattende vermogen van de by iemand vervoegen. verschenen, of beschuldigt is.

ziel.

to APPOINT, Bestemmen, aanstelAPPELLOUR , 'Een die zich zelven to APPLAUD, Toejuicben , Pryzen. len, verordineeren, bescheiden, schuldig bekennende ook een ander Applauded, Gepreezen, toegejuichd.

plaats stellen, tyd stellen, verbefcbuldigt; als méde, iemand All the court applauds his choise,

dagvaarden. die een ander tot een tweegevecbt Het gantsche Hof pryst zyne

To appoint time and place for a uitdaagt. keuze.

thing, Tyd en plaats voor iets TO APPEND, Aanbangen , opbangen. Applauder, Toejuicber.

bestemmen. Ofold, the appending of the seal | Applauding, Toejuiching ;

To appoint one against the end wis sufficient in chartres, wit juichende.

of the week , iemand tégen 's hout subscription Gejuicb, toejuiching. Voor deeze was bet voldoende bet To popular applause, To him Zégel aan de bandveften te ban toejuiching des volks staan.

Hem zyn werk voorschryven, eens. gen, zonder dat dezelven onder- APPLE, Een appel. tekend wierden.

Apple parings, Appel-Schillen. APPENDANT, Aanbanglyk, toe- The apple of the eye, De oog appel. Les To appoint one for a place, I:be boorig.

Apple-tree, Een appelboom, appelaar. Appointed, Bestemd, verordineerd, APPENDIX, Aanbang fel, byvoeg. Apple-fruit, Ooft.

aangesteld, bescheiden, verdag fel.

A worm-caten apple, Een worm vaard. She inured even those to labour, steekelige appel.

The Parliament is appointed to who looked upon Idleness as An Oak apple, Een galneut.

meet at Weltmunster, Het Para appendix of their greatness, Apple-coar, Klokhuis.

lement is bescbeiden (of gelas ) Zygewende zelfs de zulken aan Apple-monger, Een appelkooper.

om te Weftmunfter by een te kom den srbeid, die de lédigbeid voor Apple-woman,

Een appelwyf.

men. LDIZL.

D

Well

toe

taak geeven.

[ocr errors]

keuren.

Well-appointed, Wel toegerust. Apprehensive, Begrypelyk, bevatte Gefcbikte en natuurlyke middelen. Appointer, Een bestemmer , veror lyk, beducht, bekommert. to APPROPRIATE, Toeëigenen. dineerder.

To be apprehensive (or sensible) Appropriated, Toegeëigend, toegeAppointing, Bestemming, be of a thing, Een ding gewaar past. Appointment, scheiding

worden, van overtuigt zyn.

Appropriation, Toeëigening , dan Appointment, Bevël, reglement, Apprehensive of danger, Voor maatiging, als ook, eene eigen schikking, + Ordonnantie. gevaar vreezen.

domlyke prove waar van iemand I come to you according your ap: We are most apprehensive that de inkomsten trekt, en daarvoor

pointment, Ziet bier ben ik vol our Enemy's design is upon that den Predikant onderboudt. gens uw order.

place, Wy zyn vast verzekerd to APPROVE, Goedkeuren, goede As, by provision of parliament, all dat de Vyanden bet op die plaats kennen, toestaan. the remaining stock was to be

gemunt bebben.

To approve of a thing, lets goed divided among the proprietors, Apprehensively, Bevattelyk, (Adv.) the Directors have executed Apprehensiveness, Bevattelykbeid.' To approve himself to one, Zicb that appointment, Dewyl, vol. APPRENTISE, of Apprentice, Een aangenaam (of gewild) by iesa gens een schikking van bei Parle leerjongen, leerknecht, winkel mand maaken. ment, al bet geen 'er overbleef knecht, - winkeldochter. To approve land, Land verbeteonder de Eigenaars moest ver- Apprenticeship, 't Verband van eeni ren, zie Improve land. deeld worden; zo brachten de Be ge jaarens om iets te leeren, leer- Approved , Approved of, Goedge. windbebbers dat reglement ter tyd.

keurd, toegestaan, gewild. uitvoer.

tö APPRIZE, Onderregten, kennis An approved author, Een geacbt to APPORT, Draagen, brengen. geeven.

fcbryver. to APPORTION, Verdeelen, gely- Apprized, Van iets onderrecht zyn. An approved cure. Een beproefd of kelyk toedeelen.

I am not fully apprized of that goedgeke ord , geneesmiddel of Apportionment, Een verdeeling van affair , Ik ben van die zaak nog ģeneezing landbuur of rente in tweên.

niet volkomen onderregt, ik beb + Approvement, Bouwing of be. to APPOSE, Ondervraagen, toetsen, Per nog geen regt begrip van. zaaijing van land. zie Pose.

I am fully apprized of the truth + Approver , Een goedkeurder + APPOSITE, Wel ter zaake, wel of that Maxim, Ik ben van de een misdaadige die zyne méde. ter free.

waarbeid van die stelling volko pligtigen beschuldigt. Appofitely, Recht van pas, wel ter men overtuigd.

The King's Approvers, Amptesnee, recht Naags.

APPROACH, Genaaking , toegang, naaren die de domeinen des KoApposition, Byvoeging, byzetting. nadering.

nings doen gelden. to ÅPPRAISE, Waardeeren, scbatten. To have approach to one, Toe-Approving, Goedkeuring, toestemAppraised, Gescbat.

gang tot iemand hebben.

ming, goedkenning; goedkeuAppraising, Waardeerende , sobatten- The approaches in a fiege, De rende. de.

loopgraaven ( approches) of na APPROXIMATION, Nadering Appraisor, Een fcbatter.

deringen in een beleg.

nader bykoming in de stelkonit. 60 APPREHENĎ, Bevatten, begry- to APPROACH, Naderen, genaa- APPULSE , Aannadering, aankomst. pen, vangen, vatten, beducht ken.

APPURTENANCE, Toebeboor , zic zyn.

To approach one's person, Tot Appertinances. To apprehend a malefactor, Een iemands persoon naderen.

APR. kwaaddoender in becbtenille nee The night approaches, De nacht APRICOCK, Een Abrikoos, zie A.

genaakt, de avond komt aan. bricock. To apprehend a matter, Een zaak Approchable, Genaakelyk, toegang- APRIL , Grasmaand. bevatten.

Lyk.

* April-fhowers bring forth MayTo apprehend a danger, Voor Approached, Genaderd.

flowers, Aprils régenbuden breneen gevaar beducbt zyn. Approaching, Nadering; - nade . gen May-bloemen voort. Apprehended, Begreepen, gevat.

rende.

* When April blows his horn, 'tis Apprehending, Bevatting; - be- Approachless, Ongenaakbaar , antoe good for tray and corn, Een vattende. ganglyk.

regenbui in April is goed voor Apprehenfion, Bevatting, begry. APPROBATION, Goedkeuring gras en graan. ping, begrip, vreeze, beducht goedkenning.

APRON, Een scborteldoek , fcbortebeid, bekommering

to APPROPERATE, Haasten. kleed. Of good apprehension, or quick APPROPINQUATION, Nade A tradesman's apron, Een voore of apprehension, Snel van be ring, aannadering.

fcboot , fcboot svel. grip. APPROPORTIONED, Gelykmaa

APT. According to iny apprehenfion, tig gemaakt, toegepast. APT, Bequsam, gevoeglyk, gereed, Naar myne bevatting.

APPROPRIATE, Eigen, natuur bebendig. Apprehension, Jaloezy, acbter lyk, geschikt.

Apt to do any thing, Bequaam tot dogt. Appropriate and naturel means, alles.

men.

« FöregåendeFortsätt »