Sidor som bilder
PDF
ePub

zyn vrucht.

groote Valk.

Fatally, Verderflyker wyze , doode. The fatigues of a long voyage, . Fault, (or defect) Gebrek. lyk.

De vermoeidheid van een lange You bear him a grudge only be. FATE, 't Noodlot , de noodschikking.

reis.

cause he tells you of your faults, The fates, (or fatal fisters) De to FATIGUE one's self, Zich af Gy begromt bem, alleen om dat Luk godinnen. matten , zich verpynen. .

by van uw gebréken

Spreekt. Fated, Door 't noodlot beschooren. FATNED, Gemest.

To find fault, Berispen, bedilFATHER, een Vader. FATNESS, Vetbeid, vettig beid.

len. a Father in law, een Schoonvader, To kill the fatted calf, Het ge a Fault-finder, Een berisper, bedilBebuwdvader. meste kalf slachten.

ler. * To teach one's father to get chil. to FATTEN, Vet maaken, mesten. Fault-finding, Berisping, bedilling. dren, Zyn wyzer leeren.

To fatten cattle, Vee mesten. to FAULT, (or to find fault) Be. * Such a father, such a son, * Zo Fattened, Vet gemaakt, gemest.

rijpen. de oude zongen : 30 piepen de Fattening, Vet maaking, mesting, If you fault any thing, Als gy jongen : zo als de boom is zo is

vet maakende.

iets berispt. Fatty, (or unctuous) Smeerig. to FAULTER, Haperen, ftamelen, a Step-father, een Stiefvader. A fatty substance , Een smeerige

He faulters in his speech, Hy baa Grand father, een Grootvader. stoffe.

pert in zyn uitspraak. a Foster-father, een Minne-vaar.

Ka To faulter in one's legs, (or to

FAU. a Godfather, een Doopbeffer, Ge

stumble) Struikelen. vader. FAUCET, (or tap) Een tap.

To faulter (or fail) in one's dea Foster father, een Voedster Heer. Faucet, C or peg) Een zwikje,

sign, Zyn doelwit missen. + Reverend father in God, Eer. pennetje tot een vat.

To faulter in one's answers, waarde Vader in Gode , dit is de Fauchion, zie Falchion.

Waggelen, onzeker zyn in zyne Tytel der Bisschoppen. FAUGH, Foei!

antwoorden : dan zus, dan 30 Fore fathers, Voorvaders.

FAUGH ground, Land dat een jaar zeggen. The Fathers (of the Church,) de

of langer onbebouwd gelégen To faulter, (or to mistaken) Oudvaders, Kerkvaders. beeft.

Zich vergisen. Father-like, Als een vader, vader- FAULČON, (a great hawk) Een To faulter, (or to give over) lyk.

Overgeeven, afstaan. to FATHER, (or to own) Toe-ei- A Tartary faulcon, Een Tartaar- Faulterer, Een baperaar , Stamergenen, erkennen. sche Valk.

bout. He was willing to father that Faulcon, (a piece of ordinance) Faultering , Hapering, stamering , child, Hy was bereid om zich Een zéker kanon.

baperende , stamelende. dat kind toe te eigenen, om bet Faulconer

The faultering of the senses, De ;}

Faulkner, voor zyn eigen te erkennen.

een Valkenier.

bapering der zinnen. To father a thing upon one, The King's chief Faulconer, 's Faulteringly, Haperacbtig, stamerIemand iets aanwryven, iets op Konings groot Valkenier.

acbtig. leggen.

Faulconry, Valkery, vogelvangst met He speaks faulteringly, Hy spreekt She fathers her child upon hiin, valken.

gebrekkelyk, by stamert. Zy tygt bem 't kind op FAULT, (froin to fail, an offen- + Faultily, Gebrekkig, vol fouten. He fathered his crime upon me,

ce) Fout.

FAULTLESS, Onberispelyk , Hy weet my zyne misdaad, by A fault committed thro'ignoran Scbuldig. vry van fouten. trachtte my voor den sticbter van ce, Een fout begaan uit onwee- Faulty, Gebreklyk , sobuldig, vol zyn misdryf te doen doorgaan. tenbeid.

fouten Fatherhood, Vaderscbap.

Fault, (or mistake) Misslag, To be faulty, Gebreklyk zyn , zicb Fatherless, Vaderloos, wees.

vergising: a Fatherless child , een Wees.

A fault of the printer, Een mis He is never faulty , Hy blyft nooit "kind. Nag van den drukker.

in gebreke. Fatherliners, Vaderlykbeid.

'T is your fault, you are in the A faulty edition, Een druk vol Fatherly, Vaderlyk.

fault , Het is uw schuld.

fouten. a Fatherly care, een Vaderlyke That's great fault in point of dis- FAUN, Een jong bertje. zorg.

course, Dat is een groote mis. to FAUN, Een bertje werpen. FATHOM, Een vadem, vaam, sie Nag in een gesprek.

FAV. Fadom.

It is none of my faults, Het is myn FAVOUR, (curtesy, or service) BeFATIDICAL, Voorzeggende , waar.

fcbuld niet. zeggende. He is in the fault, De fout legt la Favour, (or credit) Aanzien ,

leefdbeid, dient, gunft. to FATIGATE, Moede maaken, vermoeijen. It shan't be my fault, if you

gezach, vermogen Fatigated, Vermoeid, afgemat.

are not contented, Het zal myn

Favour, (or affection) GenéFATIGUE, Moeite , afsooving , ar fcbuld niet zyn als gy niet vol

gendbeid. beid.

Favour, (or help) Hulp.

Fa.

on

te buiten gaan.

aan hem.

daan zyt.

Favour, (or knot of ribbons) To favour, (or to like) one, Fawning, or flattery) Vleijing,
Een zekere strik van linten.
Veel van iemand houden.

streeling, vleijende.
To do one a favour , Iemand een You favour him to much, Gy A fawnirg fellow, Een vleijer,
gunst doen.

maakt te veel werk van bem, fikflooijer. I shall take it as a great

favour Favour me with your advice, BeIk zal bet als een groote dienst gunstig my met uw raad.

FAY. aanmerken.

To favour an opinion, Een ge- FAY, (a' word sometimes used To get the last favours from his voelen begunstigen.

instead of faith) als, By my mistress, De laatste gunst van He favours his father, he is like

fay, Op_myn woord. zyn Minnaares verwerven,

him , Hy gelykt veel 11a zyn FAYTOR, Een vagebond, zie FaiTo be in favour, In aanzien, in Vader.

tor. gunft zyn.

Favour me with that, BeguilPray, sir, give me the favour ftig my daar méde.

FEA. of your name, Ik bid u myn To favour a disease, Een kwaal to FEAG one, (to lath himn) Iemandbeer, begunstig my met uw aankweeken.

kastyden. naam, of zeg my boe uw naam Favourable, (or good) Goed. FEALTY, or fe and homage, (an is,

A favourable wind, Een goede , oath taken at the admittance of I am in his favour, I am in fa of gunstige wind.

every tenant, to be true to the your with him, Ik sta in zyn A favourable opportunity, Een Lord of whoin he holdeth his gunst, by boud veel van my. gunstige gelégenbeid.

land) Hulde, Trouwzweering, To curry favour with one, to Favourable, (or kind) Vrienden Fealty, Cor loyalty) Geboorzaaiscreep, or get into his favour, lyk.

beid, trouwe. Zich in iemands gunst indrin. Tavourableness, Gunstigbeid. FEAR, Vreeze, bevreesdbeid, ver. gen. Favourably, Gunstiglyk.

vaerdbeid. By the favour of the wind, or Favoured, Begunstigt.

To be in fear, In vreeze wyn. of the night, Onder begunsti- Favoured, (or countenanced) A panick fear, Een schieiyke , 0:ging van de wind, of nagt. Voorgestaan.

gegronde vrees. By your favour, or leave, Met Well-favoured, Aangenaam , be There's no fear of it, Daar 's verlof. vallig

geen vrees voor. To wear a favour, Een lint of She is a well-favoured woman, Tu put in fear, Bevreesd maaken,

iets diergelyks van zyne Minna Zy is een aangenaame, bevallige, doen schroomen. res draagen.

fraaije Vrouw.

To put one in a great fear, leUnder favour, Met oorlof, 01-Ill-favoured , Leelyk, walgelyk. mand in een grooten angst brender verbeteringe , in 't welnee Well-favouredly, Wel, zo als bet gen. men.

beboort.

To stand in fear of one, In vree. With, or under your favour, it Ill-favouredly, Slecht, gebrekke

ze voor iemand

зуп. . is not so, Onder verbetering , lyk, mismaakt.

When the patient is rich, there's bet is zo niet. Favourer, Een begunstiger.

no fear of physicians, as thick With favour of the ancients , Met Favouring, Begunstiging , be as wasps to a honey-pot, Als eerbied voor de ouden. gunstigende.

den lyder ryk is, is 'er geen zwan. To appear in favour of an opi. Favourite, Een gunsteling, gunstge righeid voor zo veel Dokters, als nion, Een gevoelen voorstaan, 100t.

Vliegen om een Honingpot. begunstigen.

FAUSEN, (a fort of large eel) There's no fear of wars yet, Daar The Gods have a favour for us, Een soort van groote Aal.

is nog geen vrees voor een Oor. De Goden begunstigen ons. Faustity, (a word derived from log. Parour, (or countenance ) De the Latin : Happiness, good

For fear, Uit vreeze , door scbroom. bouding, 't gelaat.

luck , prosperity) Voorspoed, to FEAR, (or to be in fear of,) To speak in favour, or in the goed geluk, vergenoeging.

Vreezen. favour of one, (to speak for I wish you length and faustity To fear God, God vreezen. him) In iemands voordeel spree of days, Ik wensch u veele en I fear it is too true, Ik vrees dat ken. voorspoedige dagen.

bet maar al te waar is. lo favour of him, len gevalle FAUTOR, Een begunstiger.

The physician fears his life, De van bem, ter gunste van bem,

FAW.

Dokter vreest voor zyn leeten voor deele van bem.

FAWCET, zie Faucet.
He spoke in favour of him, Hy FAWCET, Een Tap, zie Faucet. To fear, (to doubt, or question)
Sprak t’zyner begunstiginge. FAWN, Een jong bertje.

In twyffel staan, verwagten.
to FAVOUR, (to be favourable) to FAWN, Een bertje werpen. I don 'c fear but that he will
Gunstig zyn,

to FAWN upon, Vleijen, streelen. come, Ik twyffel niet of by zub Barn To favour, (to assist, or coun Fawned upon, Gevleid, gestreeld. komen.

tenance) Iemand bystaan, bel Fawning, (speaking of deer) Wer T is good to fear the worst,
pens
ping van een bertje.

Het is goed 't ergste te verwag-
I i3

C

ven.

teri,

[ocr errors]

ten, of zich bet ergste voor te FEASANT, een Faisant.

arrow picrce the deeper, and stellen.

FEAST, (on banquet). Maaltyd, leave some useful correction * To fear, (or make afraid) Bang gastmaal.

behind it, Een aardige eri wel. mazken.

To keep a feast upon one's birth gepaste steek dringt te dieper door, Feared, (or had in fear) Gevreest, day, Iemands geboorte dag met en laat dikwils een nuttige in. ontzien. een gastmaal vieren.

druk na. To make hiinrelf to be feared, A suinptuous and magnificent feast, tt To laugh at a feather, (to Zicb zelf gevrees maaken. Een prachtige maaltyd.

laugh at the lealt thing in the Feared, (or madc afraid) Bang * Enougla is as good as a feast, world) | Om een baverstros gemakt.

Genoeg is zo goed als een feest. lacben. Tearfull, (or tinorous) Bloode, Feast, (or holy-day) Feejt, Hei

Feast, (or holy-day) Feest, Heial * | That's but a feather in one's beschroont, vreesacbtig. lige dag.

cap, (speaking of a title, or He is a most fearful inan, Het The feast of Christ's nativity, Het a place that brings honour is een zeer vreesachtig man, een feest van Kerstyd.

without profit) Dat is niet meer groote bloodaart,

# A sinell-feast, † Een Panlikker, als een pluiin op de muts. Dont't be too fearfull, Wees niet 1 Tafelbézem.

* Birds of a feather flock together, al te vreesachtig.

to FEAST, (or treat one ) Iernand Vogels van eenerly veeren wilFearfull, or frightfull) Verscbrik ontbaalen.

len gaarn by malkaar verkeeren; kelyk, y]Jelyk. To feast one splendidly, Iemand

* Gelyk zoekt zyns gelyk. A fearfull thing, Een verschrikke treffelyk ontbaalen.

* Fine feathers make fine birds, lyk ding.

To fealt, (to banquet, or to re Mooije veeren maaken mooije voA fearfuli fight, Een [elyk ge vel Gastereeren.

gels : * Het kleed maakt den mar. zigt.

He feasts every day, Hy gaste * To cut one's throat with a fca. He had a fearfull look, Hy bad reert alle dagen.

ther, (that is to do it smooteen vreeslyk gezigt.

To feast like an Emperor, Als ly) Temand onder scbyn van She is fearfull ugly, Zyis grouss een Prins ontbaalen.

vriendschap verderven; zyn ver. saam leelyk. Feafted, Vergast, ontbaald.

derf of ondergang bewerken. Fearfully, or dreadfully, Grouw We were highly feafted , Wy The feathers, about a horse's zaam, stuursch. wierden keurlyk ontbaald.

neck) De véders of pluimen daar To look fearfully, Stuurscb, of Feasting, Gastmaalbouding, -gas men de balzen der paerden inéde bars zien. reerende.

pleegt te vercieren. Fearfully, (or cowardly) Laf To love feasting, Het gastereeren A bunch of feathers, Een bos hartig, bloode. beminnen.

pluimen. Fearfulness, Vreesachtigbeid, be- | | FEASTING PENNY, Godspen. Down-feathers, Dons. vreesdbeid, vreeslytbeid.

ning, die men geeft als men een A feather-naker, Een pluimbosFearing, Schrooming, vervaardbeid, knegt of meid buurt.

maaker.
vreezende.
Feafter, Een gastbouder.

Feather-footed, Ruig-pooten, van Fearless, Schroomeloos, onbevreesd, FEAT, (fine, spruce) Fraai, snug, Duiven spreekende. onvertzaagd, onbeschroomd, on aardig.

to FEATHER , Met pluimen vercie. verschrokken.

A fent, (or odd kind of a man) ren of bezetten. He is a fearless man, Het is een Een vreemd, wonderlyk, eigen To feather one's nest, Scbatten onvertzangt man. zinnig man.

vergaderen, lustig sebraapen. Fearlesly, Scbroomelooslyk, onvert- FEAT, Cor Exploit) Daad, bedryf. He feathers his nest with it, 1* Hy znagdelyk.

Famous feats of war, Beroemde braadt 'er de boter uit. Fearless, Scbroomeloosbeid, onvert krygsdaaden.

Feathered, Bepluiind. zangdbeid.

Feats of activity, Gaauwigbéden, ** He is well feathered again, A wonderful fearlesness, Een bebendig båden.

| Hy is wederom wel in de nopwonderbaariyke , onvertzaagtheid. To do feats , Meesterstukken pen. FEARN, Varen-kruid, glasblazers doen.

Featherless, Véderloos, knal. kruid.

FEATHER, Een véder, pluim, FEATLY, Aardiglyk, netjes, geesFearny, Varen-kruid achtig.

veer.

tig. A fearny ground, Een grond die A feather-bed, Een véder-bed. He has done it featly, Hy beeft vol varen is.

A plume of feathers , Een plui bet nietjes gedaan. FEASIBLE, Docilyk, pleegbajr. maadje.

Featness, Aardigbeid , netbeid , fraaiThe thing is feasible, De zaak is To pluck a bird's feathers off, beid. doenlyk,

Een vogel de veeren uitplukken.' FEATURE, Weesen, gelaat, de Feasibleness, Docnlykheid. It adds no feathers unto my con

trekken der troonie. I don't question in the least the ceit, Het doet my de veeren niet

She has excellent features , Zy feasibleness of the thing, Ik opsteeken, het inaakt my niet ver. beeft zeer welgemaakte , zeer beb geen de ininste twyffel aan de quaand op myn gevoelen.

schoone trekken. Van het aangedeenlykheid van de zaak. The feather of a jeft makes the gezigt spreekende.

Fea

Well featured, } Wel besneden.

voeder geeven.

ge koorts.

FEB.

Featured,

A physician's fee, Het geen men He f:eds him with emptiness

aan een Dokter voor een bezoek Hy betaalt bem met wind. FEAVER, Koorts.

geeft.

To feed the cattle, Het vee bunt To be sick of a feaver, De koorts To give a Doctor his fce, Een bebben.

Dokter zyn bezoek betaalen. To feed a hawk, Een Valk 24He died of a feaver, Hy stierf A lawyer's fees, Het geen men zen. Qan de koorts.

aan een Advokaat betaalt.

To feed upon carion, Op krenA continual feaver , Een gestadi. A yearly fee, Een jaarloon, jaar gen aazen, (gelyk de kraaijen.

geld, wedde.

To feed, (to keep, or preserve) A burning feaver, Een brandende Fees, (or vails) Verval, fooi , Bewzaren, goed bouden. koorts.

drinkgeld.

Water that feeds a pond, Water FEAVER FEW, (a sort of plant) Jailor's fees, Sluitgeld, [voor den dat een Vyver onderboudt. Een soort van een plant, moeder Cipier.]

To feed the fire, 't Vuur aankwékruid, mater.

Fee, (or feodal tenure) Een Leen ken. Feaverith, Koortzig.

bouding.

To feed, Eeten, voedzel gebruiA feaverilh distemper, Een koort A fee, een Leen.

keni. zige kwaol.

Fee-simple, (or fee absolute) Een They feed upon nothing but herbs to FEXZ, Kujtyden, sie to Feag. onbepaald leen, ons en onze erf and roots, Zy eeten niets als to FEAZE, (a sea term that signi genaamen voor altoos toebehoren.

kruiden en wortelen. fies to ravel out) Uitraaffelen. de.

I see the cattle feed, Ik zie bet Feazing, Uitraaffeling. Fee tail, (or fee-conditional) een

vee voeden. To keep the cable from feazing, Leen alleen voor ons en onze kin

To feed high , Goede cier maa. Een kabel voor uitraaffeling be. deren.

ken. vryden.

Der Fee, Cor demain) Heerlykbeid. 'T is cheaper to feed one's bel.

A fee-farm, Een land 't welk men ly than one's eye, Men kan to FEBRICITATE, Door de koorts

in eigendom bezit voor zichzel

béter koop zyn buik als Zyne oogen vervallen.

ven en zyne erfgenaamen , en'er verzadigen. FEBRIFUGE, Koorts verdryver. nogtans een zékere jaarlykscbe To feed, ( as deer do ) WeiFEBRUARY, Sprokkelmaand.

rente of erfpacht voor moet be den.
FEC.
taalen aan den Leen-Heer.

He feeds like a farmer, Hy eet to FEE, Beloonen, betaalen , de ban als een dyker. FECES, Grondsop, droef. Feculency,} sem

den vullen, de oogen uitsteeken Feeder, Een voeder , Jøyzer , weider, door giften.

eeter. Feculent, Droelemacbtig.

To fee a Physician or Lawyer, A dainty feeder, Een lekkerbek. A feculent matter, Een drekkige

Eenen Dokter of Advokaat betaa A greedy feeder , Een gulzigaard, ftoffe.

len. Feculent, (er loathsome) Walg. To fee (or to bribe ) one, Ie.

vreetdarm, Scbokkebajt.

A high feeder, Een groot of sterk lyk. mand oinkoopen.

eeter. FECUNDITY, (plenty , fruitfulFEEBLE, 2wak, Nap.

Feeding, Voeding , weiding, eeting, ness) Vruchtbaarbeid , overTo grow feeble, Żwak worden.

weidende, voedende, 68. cloed.

The feeble-minded, De zwak tende.
FED.
moedigen.

High feeding, Goede cier.
FED, Gevoed, gespyt, (van to

Feeble, als , Every man has his The feeding of deer, Het weiFeed.

fecbie, Elk mensob beeft zyn den van een bert. He is better fed than thaught,

zwak. Ieder gek beeft zyn ge.

The feeding-place of deer, De Hy is beter gevoed dan onderbrek,

voederplaats van een Hert. suizen. Fecble-hearted, Slaphartig.

The feeding of a wild boar , Het Of wel, To be full fed , De Feeble-minded, Weekbartig:

mesten van een Wild-Zwyn. buik vol bebben.

Feebleness, Zwakbeid, Rapbeid. ta FEEG, Kastyden , zie to I fed, Ik voede, var To feed. Feebly, Zcvakkelyk.

Feag. FEDERAL, Tot een verbond beboo- FEED, (from to fce) Beloond , be- FEEGAŘY; Inbeelding , zie Fi

rende. Federal holiness, Verbondsbeilig-Feed, (or brib'd) Omgekogt. Scborken.

gary

FEEING, Belooning , belooien beid : gelyk de Heiligbeid aan

Feed, or feud, Een doodelyke Vy. nende. gedoopte jonge kinderen toege

andfcbap, zie Feud.

to FEEL, Voelen, tasten, gevoelen, Jebreeven uit kragt van bet Verto FEED, Vaeden , Spyzen, Spyzi.

gewaar worden. bond der genade.

gen, weiden, voederen, eeten. I feel a great pain in my side, FEE.

To feed himself with milk, Zicb Ik beb groote pyn in anyn zy FEE, Recht, belasting , dat men met melk voeden.

de. betaalen moet om iets To feed on husks, Met draf zicb I feel it from time to time, Ik FEES te verkrygen.

ooeder.

voel bet van tyd tot tyd.

How

}

nen.

How do you feel your self? Hoe Feigned holiness, Scbynbeiligbeid. The felling of wood is over, bevoelt gy u zelven ? A feigned, (or counterfeit) ha

Den boutbak is gedaan. To feel one's pulse, Iemands pols tred, Een geveinsde baat. FELLON, zie Felon. voelen.

A feigned treble, (in musick) FELLOW, (or companion) MedTo feel one before hand, to feel Een piepend geluid.

gezel. his pulse about a business, (to A feigned matter, Een vinding, A good fellow, Een vrolyke kwant, try him) | Iemand de pols voe verciering

A pitifull fellow , 'Een elendige len, zyn oogmerk tragten te door- Feignedly, Geveinsdelyk.

bloed. gronden.

Feigner, Een verdichter, veinzer. A bed-fellow, Een byslaap, beda Blind man that feels his way Feigning, Verdichting veinsing,

genoot. with a stick, een Blindeman die

veinzende.

A good, or ill bed fellow, Een zynen weg met eenen stok op FEILD, Veld, zie Field.

goed of kwaade byslaap. fpeurt.

Feint, (a fencing term) Fint, een A school-fellow, Een méde-SchoaTo feel a maid, (or to fumble woord van de Schermkonst.

lier. her) Een Vrouwspersoon by de to FEIST, Veeften.

A fellow-servant, Een médedientborsten vatten.

FEL.

knecht. a To feel, als, to feel foft, Zagt FELANDERS, Wormpies die de A fellow.helper, Een médebelvan gevoel syn.

valken in 't lyf per. To feel limber, Leenig voelen, Filanders, groeijen.

A fellow-foldier , Een méde-krygsals men iets aanraakt.

FELDIFARE, (a sort of bird) Een knegt, spitsbroeder, rotgezel. To feel cold, Koud voelen.

soort van een lyster.

He has been my fellow Toldier, . I have felt his mind, Ik beb zy. to FELICITATE, Gelukkig maa

and afterwards my fellow-fuffenen zin bespeurd, ik heb bem den ken.

rer, Hy is eerst als Soldaat, en pols eens getast. Felicitated, Gelukkig gemaakt.

naderband in het lyden, myn maka Fecling, (the sense of feeling) His reign was felicitated by the ker geweest. Het gevoel, één van de vyf zin subduing of his enemies, Zyn A fellow, (or colleague in ofi

ryk wierd gelukkig gemaakt door ce) een Amptgenoot. Feeling, (or touching) Aanraa bet onderbrengen van zyne Vyan- A fellow, (or partner Een deel. king. den.

genoot. ** Feeling, (profit, advantage) FELICITY, Gelukzaligheid.

Fellow of a college, (in the Voordeel. FELL, Gevallen, val.

university) Beursgenoot op de The feeling he had in those law. FELL, (or cruel) Wreed, fel.

Hoogescbool. suits, Het voordeel dat hy in dit FELL, (or skin) Vel, buid.

Fellow-lubjects, Méde-onderdaa. recbtsgeding gehad beeft. a FELL, Een vel. + The pulpit may be made to ha- I FELL, Ik viel, van to Fall. A fellow-feeling, Een médegeve a feeling in the cafe as well They fell, Zy vielen.

voel. as the bar, Men kan de Geeste It fell out, Het gebeurde , bet viel To play the good fellow, Ligt. Lyken, zo wel als de Rechtsge uit.

miljen. Leerden, op zyn zyde krygen. He fell a crying, Hy begon te The fellows, (or fellies) of a Those that will not mend by roepen of schreeuwen.

whecl, De randen of vellingen instructions must be reclaim'd Fell-monger, Bontwerker, béter van een rad. by feeling, De geenen , die naar zegt men Furrier.

The fellow of that glove, De geen goede raad willen luisteren, Fell wort, Gentiaan , een zéker weerga van die bandjcboen. moeten gekaltyd worden.

kruid.

He has not his fellow, Hy beeft FELLOW-FEELING, Médelyden. The fells, (or streaks) of a cart, zyns gelyk niet, by beeft zyn Feelingly, Gevoeliglyk.

De spaaken van het wiel van een weerga niet, by is zonder weerFEEND, Een hooje geest, nikker, Kar.

gaa. zie Fiend.

to FELL, Ter neer saan, vallen. A. Fellow, Is ook een veracbtelyke Foot, Voeten, ('t meervoudig van To fell a tree, Een boom vellen. uitdrukking als men zegt: Foot.)

I fall fell you down, Ik zal u What fellow is that? Wat 's dat FEI. neer (myten.

voor een Vent? FEID, Doodelyke vyandschap, sie Fellable , Velbaar, dat geveld kan wor What ails the fellow? Wat scheelt Fcud. den.

den Keerei? to FEIGN, (or pretend) Voorwen A fellable tree , Een bakbaare Meddle with your own fellows, den, veinzen. booin.

Bemoei 14. met uw's gelyken. To feign, (or devise ) Beraad- Felled, Ter neer geworpen, geveld. A young fellow, Een jonge knaap. Naan.

A feller of wood, een Hout-bou An old fellow, Een oude vent. Feigned, Verdicht, vercierd , ge

A forry fellow, Een arme bioed. veinit.

FELLIES, Velgen, raduelgen. "A basé fellow, Een legte kwart, A feigned name, Een versierde Felling, Ter neer werping, A faucy fellow, Een vrypoftige flaam. vellende.

knével.

nen.

wer.

« FöregåendeFortsätt »