Sidor som bilder
PDF
ePub

* De gek.

[ocr errors]

Teeve, leder menfcb beeft zyn The foot of an hill, wall, rock, Foot-pad, een Roover te voet , struiteigen dwaasbeid.

or tree, De voet van een berg, roover. * Fools will be meddling , De

muitr, rots, of boom.

Foot-man, Een voetknecht , foldaat, gekken bemoeijen zich overal mé- The bed's-feet, Het voetenend van tooper, lakkey. de.

een bedsteê of ledikant. Foot-manship, (swiftness in run. * A fool's bolt is foon fhet, Een At the foot of the reckoning, ning) Snel-loopend. dwaas beeft scbielyk uitgepraat. Per slot van rekening.

A foot-company, Een Compagnie * Fools set itools for wise men to Foot, (a measure of twelve in- voetvolk.

stumble at, De wyzen zyn , fom- ches) Een voet, een maat van A foot-poit, Een looper.

tyds, de zotten der dwaazen. twaalf Engelfche en Fransche Foot-pace, (softly) Langzaam. * Fools have fortune,

duimen.

To go a foot-pace, Langzaam ken krygen de kaart. Foot, or foot foldiers Soldaa

gaan. To make a fool of one, Iemand ten, Voetvolk.

Foot-pace, (a cloth, mat, &c. voor de gek bouden.

The army consisted of six thou- spread round, before, or on To play the fool, Spotter , voor fand foot and two thousand the side of a bed, a chair of 20t speelen.

horse, 't Heir bestond uit zes state, &c.) Byvloer, zoldertje To play the fool with one's felf, duizend nan te voet, en twee- in een kamer, als mede een mat Een dwaasheid begaan. duizend te paerde.

of kleed voor een bed, onder een 'T is but a fool to it, Hy is 'er + To set a thing on foot, Iets aan- tafel enz. Voetbank. maar een zotskap by:

vangen, op de baan brengen. Foot-Itep, Een voetstap. I am not such a fool to go thi. + Foot, or footing, (pass, condi. To follow one's foot-1teps, le

ther, Ik ben zo dwaas niet van tion, terms) Voet, voorwaarde , mands voetstappen na wandelen. derwaards te gaan.

staat.

A foot race, Een wedloop te voet, to FOOL one, lemand foppen, voor Upon what foot are you with als oudtyds in de loopbaade gek bouden.

him? | Op wat voet staat gy nen. To tool one out of his money, inet bem?

To run a foot race, Een stryd leinand zyn geld afknarpen, Things are settled upon that foot, loopen. met lijt afbandig maaken.

De zaaken zyn op dien voet geo Foot-stal, Een voet, voetsial, styl To fool, (to play the fool) Spot- bracht.

Coet. ten, Voor gek speelen.

The foot or paw of some beasts) The foot-stall of a pillar, Het Fooled, (made a fool) Voor de De poot, of klaauw van sominige voetstuk van een pilaar. gek gebouden.

dieren.

The foot board of a coach-box, FOOLER Y, Malligbeid.

as The foot of a glass, or stand, De voetplank voor de bok van een Foleries, Zotte kuuren, potser.

De voet van een glas, of gue

koets. FOOL-HARDY, Onbejuiji stout , ridon

Foot.room, Plaats om de voeters roekeloos.

The foot of a pair of compas- te zetten. Fool-hardiness, Roekeloos beid.

ses, De punt van een palser. to FOOT it, Te voet gaan, voetelFool's cap, (a sort of paper) Een The foot, (or basis ) of a pil- ren. foort van best fcbryfpapier.

lar; De grond van een pilaar. 'T is but ten miles thither, I am To be FOOLING, Malligbeid aan-Foot by foot,(by degrees) Voetje - resolv'd to foot it, Het is maar recóten. voor voetje.

tien mylen bier van daan , ik zal Foolish, Dwaas, gekkelyk, mal. It Do not stir a foot from hen. bet maar te voet afleggen. Foolih (or idle) talk, Zot ge- ce, Gaat bier geen voetstap van To foot a pair of stockings , Voeklap. daan.

ten aan een paar kousen breiA foolish talker , Een frapper, Ht I have the length of his foot jen. babbelaar,

to a hair, Ik beb de lengte van He footed it, Hy ging te volt, Foolithly, Dwaaslyk, zottelyk.

zyn voet op een baair , Ik ken by voeteerde bet. You have done very foolishly,

Footed, Voetig Gy bebt zeer dwaalselyk gedaan. + He has every foot of my land, Twoo-footed, Tweevcetig. Foolithnes, Dwaasbeid, zotbeid, Hy beeft al myn land in bezit. Four-footed, Viervoetig. gekbeid.

Every foot (or every minute ) Broad-footed, Breed van voeten. FOORD, Ondiepte, zie Ford.

and anon, Altoos, op alle oogen- Cloven-footed, Paerde voeten. FOOT, De voet.

blikken.

FOOT-GELD, ('t is an amercia. The right and the left foot, De Colts-foot, a sort of plant, Ezels ment for not cutting out the rechter en slinker voet. klaauw, een plant.

the balls of great dogs feet in To go on foot, Te voet gaan. Club-foot, Een borlevoet.

the forests) Een zékere tax. To treat under foot, Onder de Foot ball, Een voetbal, kaatsbal. Footing, Voetgang, gang, voettoet treeden.

To play at foot-ball, Met voet tap. As soon as ever we fit foot on ballen Speelen, kloljen.

Footing, (print of the foot in land, Zo dra wy den voet op Foot boy , Een volg jongen , lak- treating) Het afdruksel van de bet land badden gezet. key.

voet ir bet treden, voetspoor. M in 2

zyn zwak.

[ocr errors]

To get footing in a place , Voet Take you no care for that, Zyt

des niet tegenstaande weg. in eene plaats krygen.

daar niet bezorgd voor.

IIe came into my house for all + If we love our selves, we will I am sorry for you, Het doet my that, Hy kwam in myn buis niet look to our footing , Als wy leed om uwent wille.

tegensta inde dit alles. ons zelfs beminnen zullen wy You are a fool for believing hiin,

It is not handsome for you to voor ons zien wat wy doen.

Gy zyt zot dat gy bem gelooft. say to, Het staat u niet fraas Footing, (situation, manner) Ge- I am refolved for France, Ik beb

zulks te zeggen. fteldheid, wyze.

beslooten naar Vrankryk te gaan,

'T is a thame for well born peo. Upon what footing is heat court? For a weeks time, Voor de tyd ple to do such base acts, Heo Op wat voet, op welke wyze is van een week.

is schande voor welgeboor en mer:by aan 't Hof ?

For the present, Voor 't tégen- schen zulke lafbartige dingen te FOOTLING, Voetje.

woordige.

doen. Foot-man, foot-step , and foot- For the time to come ,

Voor het Oro Is that it the cries for ? Scbreit stool, zie op bet woord Foot. toekomende.

zy daarom? FOP.

For ever, for ever and ever, Voor on What is he a man for? Waar FOP, Een gek, snaak, zot.

eeuwig.

is by ian voor? A fop doddle, (a fool) Een gek, He will do it for all you, Hy For nothing, Om niets , te verful, zie Fob.

zal bet in spyt van u allen doen. geefs. A proud fop, Een verwaande gek. I'll not trust him for all his swea. For the most part, Voor 't meer. Foppery, Zotte kuuren , grillen, ring, Ik vertrouw bem niet met der gedeelte, meejtendeels. snaakery.

al zyn zweeren.

ar For Thame, Scbaant u, foei wat I hate all these foppcries, Ik baat For the bigness of it, Om de scbande! al die grillen.

grootte daar van.

For some while, Een tyd lang. 'T is a mere foppery, Het is lou- You may sleep for me, Gy moogt Com As for me, Wat myn aangaat. tere dwaasheid.

mynentbalve vry Naapen.

As for that, Wat dat belangt. Foppish, Gekkelyk, snaaks.

For all you are his father, Hoe- anFor how much? Voor boe veel? A foppith man, Een zotskap, uils- wel gy zyn Vader zyt.

How much did you sell it for? kuiken.

For my use, Voor myn gebruik. Waar bebt gy bet voor verkogt? Foppish doings, Zotte bedryven. A pension for life, een Jaargeld For so much, Voor 20 veel. Foppithly, Op een gekkelyke wyze, voor zyn leeven lang.

For ten pound, Voor tien pond. fraaks.

For his own service, Tot ei. For want of, By gebrëk van. Foppishness, Gekkelykheid, snaaks

gen dienst.

To look for, Na iets zien of beid.

For my part, Wat my aangaat. zoeken.
FOR.

For me she is an honest inaid stil, Wait for me, Wagt na my, FOR, Want, voor, om, tot.

Mynenthalven is zy nog een eer

To take for granted, Vaststelleri, Don't believe him, for he is a baare maagd.

onderstellen. lyar, Geloof bem niet, want by For I am absolutely for it, Want FORAGE, (provision for horses is een leugenaar. ik ben 'er volkomen toe gezind.

and cattle in the wars) Voeder, Dont't meddle with him, for he He did it for the nonce, Hy deed voeraadje. is a very cheat, Bemoei u niet bet al willens.

to FORAGE, (to go a foraging) met bem, want by is een groote For a certain, Voorzéker, voor- Voeder oplaalen, of uitdeelen. bedrieger.

Forager, Een voeder-bezorger. FOR, Om, uit, by, voor, met, She could not speak for grief, Foraging, zie To forage. over, want.

Zy kon niet spreeken van droef- FORAIGN, Vreemt, zie Forcign. For God's fake, Om Gods wille. beid.

FORAMINATED, Vob gaaten ge. For God-a-mercy, Om niet. I cannot write for tears, Myn

boord. He was angry with me for doing traanen beletten my te scbryven. FORASMUCH, Voor 20 veel, mait, Hy was kwaad op my om For joy, Van blydfcbap.

demanl. dat ik bet deed. To fly for his life, Vugten om

I FORBAD, Il verbood, van to She could not do it for age, Zy zyn leeven te behouden.

Forbid. kon bet niet doen om baar jac- For his fake, Om zynent wille. to FORBEAR, (or foar) Spaaren.

Must I be punithed for his faults? Pray forbear him a little, EilieDC For custoin's sake, Om de ka- Moet ik om zyn misdryf gestraft ve scbik een weinig van bem in. landizie. worden?

To forbear (or suffer) one,

leFor conveniency, Om 't gemak. I am sorry for it, Ik ben 'er be- mand dulden, verdraager:. For example, as for exainple, droefd om.

To forbuar, (or let alone) Staan By voorbeeid.

For all that ever I could hear, laaten, nalaaten, vermyden. He wont away for fear, Hyging Uit alles dat ik nog ooit beb kon- Forbear such expreflions, Ver. been uit vrees. nen booren

myd zulke uitdrukkingen. To accuse one for a thing, le for He went away for all that, Hy > To forbear, (or thun) Myden, mand ergens mede bejcbuldigen. trok al evenwel been, by ging schuwen.

To

zy?

waar.

ren.

To forbear one's company, le-1 | FORBUSHER, Zwaard-véger, fenfe upon it, Het is gemakkemands gezelschap myden. zie Furbisher.

lyk een uitdrukking te misbruj. To forbear (or to keep one's FORCE, (or violence) Geweld. ken, door 'er een belachelyke air

self from ) wine , Zicb van wyn force, (neceflity) Nooddwang, aan te geeven. ont bouden.

noodzaake.

a To force or take by force) 2 You mult forbear drinking of wi. + Force, (or weight) Gewigt , over- poft, Een post overweldigen. pe, Gy moet u ontbouden van weging.

To force ( violate or ravith ) a wyn te drinken.

Force, vigour, or strength) virgin, Een maagd verkragten. I could hardly forbear to strike Kracbt, terkte.

To force a word', Een woord him, Ik kon my naauwelyks be- By main force, Door kracht en verdraaijen. dwingen van bem een slag te gee. geweld.

To force wool, (to clip off the ven.

A law still in force, Eene wet die upper, and inore hairy part of I could hardly forbear laughing,

nog in kracht is.

it) Wol scheeren. Ik kon my naauwlyks van lacb- To repell force by force, Gewëld To force a thing from one, leen ont bouden. inet geweld afkeeren.

mand iets afdwingen. I can ’t forbear to tell you, Ik The city was under the force of To force a trade, Een neering kan niet nalaaten u te zeggen.

arins, De Stad was onder bet met kracht voortzetten. I shall forbear as long as I can, bedwang der Wapenen.

To force BACK, Terug dryven. Ik zal bet verdraagen zo lang But not without some force to To force in, Met gewëld inbrenals ik kan.

the natural byass of the fable, gen, doen ingaan. Forbear, Laat dat staan, doet dat Niet zonder eenig geweld te doen To force out, Uitdryven, uitniet.

aan de natuurlyke zin van de stooten. Forbear doing of that till I come fabel.

Forced, Gedwongen, aangedrongen. again, Laat dat staan tot dat ik He ravish'd her by force, Hy ver

I was forced to do it, Ik was 'er weer kom. krachte baar net geweld.

toe gedrongen. To forbear, (or take patience) Meddle not with any wine, but To be forced upon a thing , GeGeduld offenen.

upon force, but of force , dwongen zyn iets te doen. And if I cannot prevail with you Drinkt geen wyn zonder daar toe A forced word, Een ongebruiketo forbear your money , En genoodzaakt te worden.

byk woord. als ik u niet kan overreden om An argument of great force, Een A forced put, Een geval van uw geld niet te verquisten. kragtige drangreden.

nooddwang Forbearance, Verdraagzaambeid, ver- To allault one by open force, Forcedly, Met geweld. duldigheid, lydzaambeid, lang- Iemand met gewëld aanvallen.

Forceful, (itrog, vigorous) Kragmoedig beid.

FORCES, Krygsmagt, krygs- tig, krachtdadig. * Forbearance is no acquittance, troepen.

Forctless, Kragteloos. Uitstellen is geen quytschelden. To raise forces, Krygsvolk wer-Forcivle, Kragtig, dwingend. Forbcaring, Spaaring.

A forcible argument, Een krag. co FORBID, Verbieden, verbinde- Land-forces, Land-macbt.

tig argument. ren.

To raise new forces, Soldaaten Forcible, (or violent) Geweldig. Did not I forbid you to do it? werven.

A forcible detaining (or holding) Heb ik u dat niet verboden? Hy got all his forces together, of po Icflion, Een geweldaadige I shall forbid him my house, Ik Hy verzamelde al zyn macbt by

bezit bouding. zal bem myn buis verbieden.

één.

Forcibleness, Geweldaadigheid. God forbid, God verboede! With a force much superior to Iorcibly, Op een kragtige wyze. Forbidden, Verboden.

theirs, Met een groote wuer. Forcing, Dwinging, dwin Forbidden fruit, Verboden vrucht. macbt.

gende. He was forbidden the use of fire to FORCE, Dwingen, gewëld aan. FORD, Een ondiepte , waade. and water, Hein wierd bet ge- doeil, verkrachten.

* Never praise a ford, 't ill you bruik van vuur en water verbo- To force one to do a thing, or get over, * Deelt de buid niet den.

to force a thing upon him, voor dat gy de beer bebit , ziet Forbidding, Verbieding,

Iemand ergens toe dwingen.

eerst bet end. biedende.

He forced me to do it, Hy dwong to FORD, Waaden, doorwaaden. Forbidding, Walglyk, afkeerig , wan. 'er my toe.

Fordable, Waadbaar, doorwaadbaar. Staitig, aficboxwelyk.

To force the people to take up A fordable river, Een waadvaare
A forbidding face, air or look, arins, Het volk dwingen om de · Rivier.
Een afje buwelyk weezen ,

bou
wapenen op te vatten.

Forded, Doorwaad. ding, gezigt.

To force errors upon the peo. Fording, Waading, wandende. I FORBORE, Ik verdroeg, van to ple, Den volke dwaalingen op- FORE, Voor. (Een Voorzetsel al. Torbear. dringen.

leen in faamenstellinge gebruiForborn , Verdraagen, nagelaa- It is, caly to abuse any expres- kelyk.] ten.

Lion, by forcing a ridiculous FORE-APPOINTED, Voor-bestemd.
Mm 3

FORE

ven.

ver

inen.

FORE-ARMED, Vooraf gewa. front van een buis, de gével. FORE-LAND, Een uitboek, kaap, pend. to FORE-GO, Afstaan.

een boek lands die zicb in Zee * Fore-warned, fore-armed, Van To fore-go one's rigt, Van zyn

uitstrekt. te vooren gewaarschouwt, van te recht afstaan.

FORE-LOCKS, Voorlokken, voorvooren gewapend.

To fore-go a thing, (to quit it) tuiten. to FORE-BODĖ, Voorspellen, voor- Iets verlaaten, laaten vaaren.

FORE-MAN, De voorste man, als beduiden.

To fore-go a thing, (not to ook de Woordvoerder der Jury Fore-boded, Voorspeld.

meddle with it) Zich ergens of gezwoorene mannen, die uit. Fore-boding, Voorboode, voorspel- niet méde bemoeijen.

spraak over eenen misdaadigen ling, — voorspellende. FORE-GOERS, (or purveyors of doen. FORE-CAST, Vooruitsigt, voorbe- the King and Queen) Proviant- FORE-MAST, de Fokkemajt.

dacbtzaambeid, voorzigtig beid. meesters, van de Koning en Ko- FORE-MENTIONED , Voorgea Man of great fore-cast, een Man ningin.

meld. van een groot vooruitzigt.

FORE-GOING, Voorgaande. FOREMOST, De voorste. Without fore-cast, Onverhoeds, The fore-going chapter, Het voo- I went foremost, Ik ging posronvoordachtelyk. rige boofdstuk.

uit. * Fure-cast sometimes is better to FORE-GUESS, Voorgilen, rad- First and foremost, De eerste en than working hard, Den één

voorste. wint meer door vooruitsigt, als Fore-guessed, Gegist, geraaden. FORE-NAME, De voornaam. den ander door arbeid. Fore-guessing, Voorgiling:

Fore-named, Te vooren genoemd. to FORECAST, Vooraf overslag FORE-HAND, Voorsbands.

FORENOON, Voormiddag. maaken, voor 's bands afmeeten, FORE-HEAD, Het voorboofd. - FORENSICK, als, A forensick voorzien.

A high fore-head, Een boog voor- terin, Een konstwoord der ReclisFore-casting, Veorbedenking ,

boofd.

geleerden. voorziende.

A low fore-head, Een laag voor- FORE-ORDAINED, Voorbestemd. Fore-castingly, Voorsigtiglyk, om- boofd.

FORE-PART, Het voorste deel. zigtig.

One inay read his mind in his FORE-PRIZED, (or excepted) UitFORE-CASTLE, De bak van 't fore-head, Men kan zyn gedag

gesondert. schip.

ten in zyn aangezigt leezen. FORE-ROOM , Een voorzaal , voorFORE-CHOSEN, Vooraf verkoo- FORE-HEAD-CLOTH, Flep, boofd- kamer.

band.

FORE-RUNNER, Een voorlooper, of to FORE-CLOSE, Voor altoos * In the fore-head and the eye Shivering is the fore-runner of an uitsluiten.

the lecture of the inind doch ague, Het béven is de voorbode -+ Fore-clofed, (that is barred, lie, Het voorhoofd en de oogen

van de koorts. and utterly excluded for ever) zyn tolken des gemoeds.

St. Jobn the baptift was our SaVoor eeuwig uitgesloten. FORE-HORSE, Het voorste paerd. viour's fore runner, Johannes FORE-CONCEIVED, Vooraf be- FOREIGN,Uitlandsch, buitenlandsch, de Dooper, was de Voorlooper cat. uitbeemscb, vreemd.

van onzen Zaligmaaker. A fore-conceived opinion, Een Foreign coinmodities, Uitheem- + A fore-runner of troubles, Een Voor-opgevatte waan, vooroor- sche waaren.

voorbode van verdriet. deel.

Foreign news, Buitenlandsch FORE-SAIL, een Fokkezeil. to FORE-DEEM , Raamen , gis- nieuws.

to FORE-SAY, Voorzeggen.

This is foreign to our business, to FORESEE, Voorzien. Foredeemed, Geraamd, gegift. Het raakt onze zaak niet , dat To fore-see things to come, Tozto FORE-DO, Benaadeelen, afwy- doet 'er niet toe.

komende dingen voorzien. ken.

Foreigner, Een vreemdeling , uitlan. Fore-seen, Voorzien, vooraf gezieni. Fore-doing , Benaadeeling , afwy- der, uitbeemsche.

Fore-seeing, Voorziening, voorzien king

to FORE-JUDGE, Vooraf oordee- de. FORE-DOOR, Een voordeur.

len.

Fore-seer, Voorziender. FORE-FATHERS. Voorvaders , Fore-judged, Vooraf gevonnis. to FORESHEW, Vooraf toonen. voorouders.

+ Fore-judged the court , (or ex- to FORE-SHORTEN, (a term used FORE-FEET, De voorste voeten. pelled the court) Van't bof uit. in painting) Verkorten. to FORE-FEND, Verdedigen, belet. gesloten.

Fore-thortened, Verkort. ten, verbinderen.

+ Fore-judging, (a judgınent whe. FORESIGHT, Voorziening, coorFORE-FINGER, De wysvinger, reby a man is deprived of the gezigt. voorste vinger.

thing in question) Ontzegging To have a fore-sight of something, FORE-FLAP, Een voorlap.

van den eisch.

Een voorgesigt ergens van belThe fore flap of a shirt, De voor- to FORE-KNOW, Voorweeten.

ben. Nip van een bembd.

Fore-knowledge, Voorweetenschap, FORE-SKIN, De toorbuid. FORE-FRONT, Een voorgevel.

to FORE-SLACK, VertrangenfteinThe fore front of a house, Het Fore-known, Vooraf geweeten.

voorkennis.

men.

fen.

Jen

} ,

to FORE-SLOW, Draalen, FOREWARD, Voorwaards. I FORGAVE, Ik vergaf , tanto verbinderen.

to FORE-WARN, Vooraf waar. Forgive. to FORE-SPEAK, Beveelen,

jcbouwen.

FORGE, Een smisse. beleezen, betoveren.

I fore warn you of it, Ik waar. to FORGE, Smeden. FORE-SPEECH, Een voorreeden Schouw u van te vooren.

To forge an iron bar, Een yzeje toorgesprek.

To fore-warn one of his house, staaf smeden. to FORE-SPY, Vooraf bespieden, Iemand zyn buis verbieden.

To forge, (to invent, to de FOREST, Een bosch , woud. Forewarned, Vooraf gewaarschouwd. vice, or counterfeit) UitvinA fine forest, Een fraai boscb. Fore-warning, Gewaarscbouwt.

den, beraadslaan , vervalfcben, A forest of tall trees, Een bosch FORE-WELKED, Opgedroogt.

namaaken. can booge boomen.

FORE-WHEELS, De voorste wie- + To forge or counterfeit a Will, Forest-work, a sort of tapestry- len.

Een Testament namaaken , een work, Tapytwerk.

The fore-wheels of a coach, De valsch Testament maaken. to FORESTALL , Voor-inneemen, voorwielen van een koets. Forged, Gemeed.

onderscheppen, verrassen, voor- FORE-WIND, Voor de wind. RC Forged, Nagemaakt , verva lselt. op koopen.

FOR-FANG, Voorkoop, zie pre- A forged tale, Een valjcb verTo forestall a market, De waaren emption.

dicltfel. die na de markt gevoerd worden + FORFEIT, (or default) De Forger, Een smeeder, verdiciter , onder wegen opkoopen. fout.

vervalscher. Fore-stalled, Voor-opgekogt.

Forfeit, (fine or penalty) Boete. A forger of tales, Een uitvinder Forestaller, Een voor kooper.

Forfeit (a certain sum to be van sprookies. A forestaller of corn, een Opkoo- lost or paid by one of the par. A forger of false deeds, Eers per van koorn.

ties that does not stand to a maaker van valscbe gescbriften, Forestalling, Voorkoop , opkoop, bargain, or wager) Verbeuring , een valsche bandtékenaar, Forestallment,? vooropkooping.

boete.

Forgery, Een verdicbtfel, vercier fel. FORESTER. zie Forrester.

He has matched his horse to run to FORGET, Vergeeten. FORE-TASTE, Een voorsmaak. with mine, or against mine, To forget , ( or to neglect) one, to FORE-TASTE, Voorproeven. for five hundred pounds, and Iemand vergeeten, verzuimen. Fore-tasted, Voorgeproeft, de voor- one hundred pounds forfeit, Forgetful, Vergeetelyk, vergeetachtig. proef gebad.

Hy beeft gewed om zyn paerd BC Forgetfull, (or negligent) Ver. Foretaster, Een voorproever.

tégen bet myne te laaten loopen, geetachtig, achteloos. FORETEETH , De voorste tanden. om vyf-bonderd pond , op ver- Pray be not forgetful of that buto FORETELL, Voorseggen, voor

beurte van bonderd ponden.

siness, Ik bidde vergeet die zaak spellen

To pay the forfeit, De boete be- niet.
To foretell things to come,
Toe- taalen.

Forgetfulness, Vergeetelykheid, ver. komstige dingen voor zeggen. to FORFEIT, Verbeuren.

geetachtigheid. Foreteller, Een voorgegger ,

To forfeit one's farm, Een leen Forgetting, Vergeeting, vergeeSpeller. verbeuren.

tende. Foretelling, Voorzegging, voorspel- He forefeited his estate, Hy ver Forgetter, Een vergeeter. ling, — voorzeggende.

beurde zyn goed.

FORGING , Smeeding , verdichting, to FORE-THINK, Voor denken, To forfeit his word, Zyn woord vervalscblng smeedende, vooraf bedenken. niet bouden.

verdicbtende. FORE-THOUGHT, Vooraf bedacht. To forfeit one's judgement in a to FORGIVE, Vergeeven , quytFORETOKEN, Een voorteken. thing, In oordeel te kort sobie- fcbelden. FORETOLD, Voorzegd, voorzeid. ten in een zaak.

To forgive one's enemies, Zyne FORE-TOP, De voorkuif, voorste To forfeit one's credit, or one's vyanden vergeeven. lokken.

life, Zyn aanzien, of zyn lee- Forgive me this fault, Vergeef my The fore-top of a periwig, Het ven verbeuren.

deeze missag. front van een paruik. Forfeitable, Verbeurelyk.

To forgive one a debt, lemand A woman's fore-top, Een toer van His estate is forfeitable to the een schuld quytscbelden. basir. Valsche krullen.

King, Zyne vaste goederen zyn To forgive, (or remit) Vergee. the FORE-TOPMAST, De voor- verbeurhaar aan den Koning. ven, quytscbelden. fteng. Forfeited, Verbeurd.

Pay me the principal, and I forthe FORE-TOPSAIL, Het voor- His estate is forfeited to the King, give you the intereft, Betaal marszeil.

Zyne goederen zyn aan den Koning my de hoofdfom dan sebelde ik 26 the fore topfail lifts, De Toppenant vervallen.

de introl quyt. van de voormarszeil-ree.

Forfeiting, Verbeuring, verbeurende. Forgive the Gods the rest , the fore topgallant sail, Het voor Forfeiture, Verbeuring, verbeurte. Itand confin'd, to health of bo. - bramzeil. to FOREFEND, Verboeden.

dy , and content of mind the fore topgallant lifts, De Toppe- Heaven forfend that, Godt ver. (Dryden) Verzoek de Goden niet nant van de voorbramzeil ree. boede dat.

anders als een gezond lichaam 0:2 een gerust gemoed, For.

V001

[ocr errors]

and

[ocr errors]
« FöregåendeFortsätt »