Sidor som bilder
PDF
ePub
[ocr errors]

AQU. ARA.

[ocr errors]
[ocr errors]

ARB, ARC ARC.ARD. ARE. ARG. 27 lam apt to think, Ik beeld my in, | Arbitrage, Bemiddeling, uitspraak. Archdeaconry, Opperdiakenschap. ik zou fobier denken.

Arbitrary, Willekeurlyk, goeddun- ARCHDUKE, Een Aartsbertog. Apt to be drunk, Tot dronken kelyk.

Archdukedom, Aartsbertogdom. sebap geneigd.

An arbitrary Government, Een Archdutchefs, Eene Aartsbertogin. An Apt, (or convenient) means, eigengoeddunkelyke regeering.

The arched skies, Het hémelscle Een gefcbikt middel

Arbitrarily, Goeddunkelyk, naar zyn gewelf, bet Firmament. Too Apt to forgive, Al te infcbik lust en believen.

Arched, Geboogd, verwulft. kelyk zyn.

to ARBITRATE, Beflechten, be- ARCHER, Een boogschutter. Apt to break, Bros, als porce middelen, uitspraak doen. lein of glas,

, Apt to be merry, Vrolyk van bu. Arbitretien, } Bemiddeling, goed ARCHETYPE, Een oppertoorbeeld,

't oorsprongkelyke. meur, ligt verbeugd.

To put a thing to arbitration, Een ARCHITECT, Een bouwmeester.
Aptitude,
Bekwaambeid, gevoeg-

zaak aan bemiddeling stellen. Architecture, De bouwkonst.
Aptness,
lykbeid.

Arbitrator, Een middelaar, beslecb- ARCHITRAVE, Een dekbalk , die op Aptness to learn, Leerzaambeid , ter,

twee anderen rust, Architraaf. bekwaambeid om te leeren. Arbitratrix, Een middelaarster. ARCHIVES, De kanselery, bewaarAptly, Gevoeglyk, bekwaamlyk. ARBOUR, Een groen bewaffen laan, plaats van oude Gescbriften, Arto Aptate, Bekwaam maaken.

gallery, prieel,

chieven-Kamer.
AQU.

Arbour-maker, Een prieel-vlechter. ARCH-PRESBYTER, Een opper-
AQUA-FORTIS, Sterk-water. ARBUTE TREE, Een baag-appel priester.
AQUARIUS, De waterman; (een boom.

Arch-priest, Een aartspriester. van de XII. Hemelstekenen ]

ARC.

ARCTICK, Noorder.
AQUATICK, , Wallende, leeven of ARCENAL, Een wapenbuis , bus The arctick pole, 't Noorder aspunt.
voortteelende in of buis , zie Arsenal.

ARD.
AQUATILE, ontrent het water. ARCH, Een gewelf , boog , verwulft, ARDENCY, Vuurigheid, bran-
AQUATILE, In't water leevend.

.

Ardentness,

dende iever. AQUA-VITÆ , Brandewyn, jenever. To make an arch-roof, Een gewelf ARDENT, Vuurig , brandend, bladAQUEDUCT, Een waterleiding maaken.

kend, ieverig; buis,

The arches of a bridge, De boogen Ardently, Vuuriglyk, driftig.
AQUEOUS, Waterig , wateracbtig. van een brug.

To be ardently Officious to one,
AQUOSITY, Waterachtigheid. A triumphal arch, Een triomfboog , Zeer yverig, zeer gedienstig,
ARA.
zeegeboog.

voor iemant zyn. ARABICK, Arabiscb, de Arabische Archwile, Boogswyze, met een ver- ARDOUR, Hittě. taal.

wulft.

ARDUOUS, Moeijelyk, zwaar. ARABLE, Ploegbaar. to ARCH, Gewelfd, verwulfd maa

ARE. Arable land, Land dat bequaam ken.

wy Zyn, van bet Enis om te bebouwen. Bouwland. The Court of Arches, De voor- | they

ARE

zy gelscb werk-woorch to ARACE, Uitroeijen, hegten. naamste kerkelyke vergadering om

to Be. ARACHNE, Een spin , ook een spin geeftelyke zaaken te beslechten : AREA, Allerlei oppervlakten waarop neweb.

behoorende tot den Aartsbisschop men wandelt , de uitgestrektbeid ARÆOMETER, Vogtmeeter, een van Canterbury.

van een vloer. werktuig, om de dikte of fwaarte

* ARCH, Opperste, aarts , opper. to AREFY, Droogen. der vogten te meeten.

an Arch-traytor, Een opper-vertaa- ARENA, Zand, keizelgruis. ARANEOUS, Volspinnewebben, of der.

ARENARY, Tot zand beboorende,
Spinnekoppen.
An arch rogue, Een oolyke fcbelm,

ARG.
ARATURE, Ploeging, landbouw. een doortrapte deugniet.

ARGAL, Wynsteen, zie Tartar. ARATORY, Beboorende tot den land She is an arch woman, Zyis een ARGENT, Zilveren; 'r wit well berko. oolyke beks.

in een wapenschild. ARAY, Gewaad, kleeding , ciersel, an arch boy, Een doortrapte jon ARGENTINÉ, dat als zilver klinkt, als méde sagorde , zie ARRAY. gen,

Zilverklank. To set in aray, In Nag-orde stel. ARCHANGEL, De Aartsengel.

ARGONAUTES, (The compani. len, fobikken, ordineeren. ARCHBISHOP, Een Aartsbiscbop.

ons of Jafon, in the ship) De Without aray, Onordentlyk. Archbishoprick, Aartsbisdom.

argonauten, Het gezelfcbap van WARAY , Kleeden. There are two Archbishopricks in

Jazon in 't schip.
Arayed, Bekleed.

England, that of Canterbury, to ARGUE, Betwijten, bewyzen ,
ARB.

and that of York, Daar zyn in redenkavelen. ARBALIST, Een boogschutter.

Engeland twee Aartsbisdommen,

To argue the case with one, Eere ARBITER, Een scbeidsman, zegs

te weeten dat van Kanterbury; en zaak met iemand betwisten. m, golman. dat van York.

That work argues a great deal of
Arbitrable, Beflechtbaar, bemiddel- Archiepiscopal, Aartsbisscboplyk. haste, Dat werk geeft genoeg te

ARCHDEACON, Een Opper-diaken. kennen, dat 'er lußig mede ge.
D 2
baast is.

Ar.

we

}

}

Argued, Betwist, bepleit.

ARK.

To take up arms. De wapenen Arguing, Bewyzing ; betwisting ; ARK, De Arke, Bond-kist.

opneemen.
bewyzende.
Noah's Ark, Noachs Arke.

To lay down arms 't Geweer Argument, Bewys, bewysréden , be The ark of the covenant, De Ar neer/myten. wysstuk, drangréden, inboud, ke des Verbonds.

The Arms of Amsterdam, 't Wakort begrip der zaak die te bewy.

ARM.

pen van Amsterdam. zen staat.

ARMY, Een Krygsbeir, beirléger; Argumentation, Redeneering, be- ARM, Een Arm.

beirkracbt, léger, beir. wyzing

The right or left arm, De rechter a Land-army, Een Land-beir. Argute, Scbrander, vernuftig, sné

of Ninker arm.

To raise an army, Een Léger op dig; ook scbel van geluid.

* We must put our arm no further de been brengen.

than our Neeve will give leave, The wings of an army, De vleuARI.

Men moet zynen stok niet verder gels van een beirleger. ARIAN, Ariaan, Een die 't gevoe zetten dan men springen kan. a Naval army, Een Oorlogs-vloot. len van Arius aanhangt.

A little arm, Een kleine Arm , ARMIPOTENT, Macbtig in waArianism. De leer van Arius. Het armpje.

penen. Arianendom. the Arm-pit,

ARO.
ARID, Dor, droog, bar.

De Oxel.
Arm-hole,

AROMATICAL,

Kruidig, gett Aridity, Dorbeid, droogte. an Arm-chair, Een Leuningstoel.

rig van SpeARIES, De Ram, [ tén van de XII. CC An arm of the Sea, Een zee-eng- Aromatick, ceryën. Hemel-tékenen.]

te, bogt of Inbam.

AROSE van Arise, als : to ARIETATE, Stooten als een Ram. ARM, Een wapen, geweer.

When he arose , Toen by opstondt. ARIGHT, Regt, wel, zo als 't be a Fire-arm, Een Schiet geweer.

A storm arose , Daar ontstondt eens boort. Offensive and defensive arms ,

storm. To judge aright of a thing, Regt Belédigende en verweerende was AROUND, Rondtom. van eene zaak oordeelen. penen.

Around him, Rondtom bem. To set aright, Te regt brengen. to ARM, Wapenen, toerusten. ARQUEBUSS, Een vuurroer, bandTo make a horse carry hemself To arm one's self against the ene

bus. aright. Een Paerd regt op doen my, Zicb tegen den vyand wa

ARR. gaan.

penen.

to ARRAIGN, Voor 't Recbt ontbieArighted, Te regt gebragt Armature, Wapening.

den, voor 't recbt daagen, ook in to ARISE, Opstaan, opryzen, ont- Armed, Gewapend, toegerust. order fcbikken. staan.

Arined cap-a-pe, Gewapend van't Arraigned, Voor 't Recht ontbooden, Arise and come forth, Staa

booft tot de voeten.

gedaagd. koom voor den dag:

Armed chair, zie Arm-chair. Arraigning, Een daaging voor 't recht. Some vapours arise from the ARMADO, Een Scbeepsuloot. ARRAND, Boodschap, zie Errand.

earth, Eenige dampen ontstaan ARMINIAN, Arminiaan, Een die ARRANT, Louter, uitsteekend. uit de aarde.

het gevoelen van Arminius toe An arrant knave, Een overgegéTo atise as the Sun, Opgaan, als gedaan is.

ven guit. de Zon.

Arminianism. De leer van Armi An arrand whore, Een snode boer. Our misfortunes arise from that, nius, Het Arminianendom. ARRAS-CLOTH, Een behangzel. Onze ongelukken komen daar uit ARMING, Een Wapening; -wa

Wa-ARRAY, Slag-orde, als méde, Gevoort. penende.

waad, kleeding, zie Aray. The differences that arise among. ARMISTICE, Een korte stilstand van to ARRAY, Bekleeden. us. De verscbillen die tusschen wapenen.

+ To array a Pannel, Gezwoore ons ontstaan. ARMLET, Een Armwapen.

Recbters verkiezen, zie Jury.
Arisen, Opgestaan, ontstaan. an Armlet of pearl, Een armsnoer Arrayed, Bekleed.
Arising, Oprysing , opstand; -ont van paarlen.

ARRAYERS, Monsteraars, wastaande.

ARMOUR, Wapenrusting, wapen. penschouwers. ARISTOCRACY, Adel-regeering , tuig, rusting, geweer. the ARŘEAR of an army. De acbeen regeering door de voornaam A coat armour ,

Een Wapenrok,

terboede. ste Heeren van 't land.

Armourer , Een Harnasmaaker, ARREARS, Achterstallen. ARISTOLOCHY, Oosterlucie, zé. Stormboedmaaker.

In arrears, Ten achteren. ker kruid.

ARMORY, Wapenschildkunde. ARREARAGE, Achterstallige ARITHMANCY, Voorzegging , ARMOURY, Een Wapenbuis. Scbuld.

waarzegging door getallen. ARMS, Wapenen , geweer, een wa- ARREST, Een beslag, raadsbesluit. ARITHMETICK, De Rekenkonst. penschild, wapen.

To take in arrelt, in beslag neeArithmetical, Rékenkundig:

A man of arms, Een oorlogs man, men, gevangen neemen. Arithmetically, Rékenkundiglyk.

krygsheld.

to ARREST, Beslaan, de band opArithmetician, Een Cyferkonstenaar , To be up in arms, In de wape leggen, vastzetten, vangen. rékenkundige,

nen zyn.
Arrested, Beslagen, vastgezet.

Ar.

op en

[ocr errors]
[ocr errors]

<

[ocr errors]

Arefing, Beflaaning, vastzetting,

ART.

The artillery-yard, De Doelen. gevangeneeming. ART, Konjt.

the ARTILLERY Company of the to ARRIVE, Toelacben, toelonken. Art, (Cunning or Industry) Beben City, (fo are call d) a select ARRIERBAN, De Adel die oudtyds digbeid, fobranderbeid, naar. Number of about fivehundred op ontboden wierdt om ten Oorlog stigheid.

volunteer Citizens of London, trekken.

A man of art will live anywhe. who under the direction of a Arrier-gard, De achterboede.

re, Een naarstig man kan overal President, Vice-President, court Arrighted, zie Arighted.

leeven.

of attistants, and other Officers, ARRIVAL, Aankomt, danlanding. The Black-art, De zwarte konst. and under the command of a to ARRIVE, Aankomen, aanlan The liberal arts, De vrye konsten. Captain-General , are trained den.

a Master of arts, Een Meester up in Military exercises : which To arrive at a place, Aan eene der vrye konsten.

they usualy perform at a place plaats komen. ARTFULL, Konstig, ook loos.

call'd tbe Artillery-Ground, from * Accidents arrive (or happen) ARTFULLY , Liftiglyk, vernuf when that company took its from unknown Causes, Detoe tiglyk.

name, Het Dril-genootschap oallen komen van onbekende oor thou ART, Gy bent. Van to BE. van de stad. Het zelve bestaat zaaken voort.

ARTERY, Een Nag-ader, pols-ader, uit omtrent vyfbonderd vrywilTo arrive at some perfection, Tot bart-ader.

lige gegoede Burgers van Londen, een zekere trap van volmaaktheid Arterial blood , Slag-aderbyk bloed. die onder het bestier van een Prekonen. ARTICHOKE, Een artisjok.

fident, Vice-President, en anArrived, Aangekomen, aangeland. The bottom of an artichoke, De dere Amptenaaren en onder bet Arriving, Aankoming, aanko stoel van een artisjok.

bevel van een Kapitein Gene. mende.

ARTICK, Noorder, zie Arctik. raal, in de Wapenbandel ge-oefARROGANCY , Verwaantbeid, ver- ARTICLE, Een lid, artykel, ver fend worden , welke zy gewoone medelbeid. deelpunt.

lyk verrichten op een plaats, de Arrogant, Verwaand, vermeetel, laat Article by article, By artikelen. Dril-grond genoemd; daar zy bun dunkend, trots.

To surrender upon articles , Zicb naam van ontleenen. Arrogantly, Vermeetelyk, verwaan by verdrag overgeeven.

ARTISAN, Een konstenaar, kondelyk.

Articles of Grammar, Deelen der Artist, stig werkman. to ARROGATE, Zicb vermeeten , Spraakkonst.

Artless, Konsteloos, eenvoudig, maaanmatigen.

Articles of an account, of a tuurlyk, ongemaakt. He arrogates too much to him Contract, of the Christian faith,

ARU. Artikelen van een rekening; van ARUSPICY , Waarzeggery (door 't felf, Hy maatigt zich te veel aan. een Verbond, van bet Christelyk

ingewand op 't altaar te befcbokARROW, Een pyl.

Geloof.

wen,) wicbelary. To shoot with an arrow , Met At the article of death , In de eenen pyl scbieten. wure des doods.

AS. drrow-head, De punt eens pyls, als Article, Gewricbt.

AS, Als, gelyk als, 20 els , indien. méde, zéker kruid met pylswyze to Article, By artikelen stellen.

As I am informed, zo als ik 0 bladen, dat in moerassen groeit. To article one, Artikelen van be derregt ben. As strait as an arrow, Zo regt als Scbuldiging tegen iemand opstellen.

As well as, Zo wel als.
een pol.
Articled, By artikelen gesteld.

As soon as, Zo dra als.
ARS.
Articular, Artikelswyze.

As if, Als of , gelyk als.
ARSE, De ears.

ARTICULATE, Onderscheiden, be As is the beginning, so is the ** To hang an arse upon an occa boorlyk verdeeld.

end, Gelyk 't begin is, zo is 't

einde. fion, De buik na den wind ban to ARTICULATE, In artikelen gen, onbestendig zyn in 't geen verdeelen.

As it were,) Als of, buen als of, men onderneemt. Articulately, Onderscheidentlyk.

éven of , abst a Short arse, Een kort gat.

ARTIFICÉ, Konstgreep, konst, be As though, waare. Arse-gut, De Aarsdarm.

bendigheid.

As much as, Zo veel als. Arse-hole, 't Aarsgat.

Artificer, Een konstenaar, bandwerks As far as, 20 terre als, tot daar Arse-sinart, Een zéker kruid, in 't man.

aan toe , aun. 't Latyn Persicaria genaamd. Artificial , Konstig, bebendig, aardig, I must go as far as Mr. P., Ik Arse-versie, Averecbts, rompslomp, dat niet natuurlyk is.

moet naar de Heer P. 's buis zo wat been.

Artificial flowers, Versierde of door gaan, of aan 't buis van de Heer A:le-wisp, Een aarswiscb, aarsveeger. konst geteelde bloemen.

P.

zyn. ARSE-FOOT, Een duikertje , aars- Artificially, Konstiglyk , bebendiglyk. For as inuch , Voor zo veel , dewyl. ttet, fuut. Artificialness, Konstig beid.

As long as, Zo lang als. ARSENAL, Een Wapenbuis. ARTILLERY, Gescbut, krygstuig.

Even as, Even als. ARSENIC, Rotte-kruid.

a Train of artillery, Eene trein As for example, By voorbeeld. ARSON, Een zadelboog.

van grof geschut

As great as, Zo groot als.

s}

As for that:}Wat dat aangaat

.

[ocr errors]
[ocr errors]

ren.

ven is.

As little as, Zo klein als.

As cold as Ice; Zo koud als 25. Alhamed! O! foei, wat fcbande! As many as, Zo veel als.

As black as the Devil, Zo zwart Alhaming, Bescbaamdmaaking ; As often as, Zo dikwils als,

als de Duivel.

bescbaamdmaakende. As wise a man as any in our ci As you tender your own salva AŞHEN, Esschen.

ty, Een man zo wys als 'er in vation , do not night those Alh-keys, De vrucht der Elschen onze stad mag syn.

things, Indien wwe zaligheid boomen. As for me, Wat my aangaat,

cenigzins ter harte gaat, zo ver Ath-grove, een Elschen woud. As to that,

acht deeze zaaken niet.

ASHES, Affcbe.
Wat
As occasion shall ferve, Naar dat

To burn to alhes, Tot a scbe ver-
As yet, Als nog.

de gelegenheid zich voordoet,

branden. In as much, Nademaal, voor zo

ASA.

Afhes of lye, Loog alche. veel.

ASARABACCA, Haazelwortel, of One that Itirreth the alhes, cert As fure as I am alive, Zo waar

Mans ooren, [zéker gewas.] Aljcbepuister. als ik leef.

ASC.

Buck-athes, Pot-afcb. He is as good as the, Hy is 20 ASCAUNSE, Overhoeks, overdwars. Aih wednesday, Aschwoensdag goed als zy, zy deugen geen van to ASCEND, Opklimmen, opvaa Aschdag: beiden veel.

ren, optygen.

Afh-coloured , Ascbverwig, afcbI am as good a Man as he, Ik Ascendable, Beklimmelyk.

graauw. ben zo goed als by.

Afcended, 'Opgeklommen, opgevaa. Athy, Afschig , of Ajig. You are as like him as can be, Gy

ASHORÉ, Aan land , aan strand. gelykt bem als twee druppelen ASCENDENT, Ascendency, Ver. Toʻgo athore, Aan land

gaan. water.

moogen , ingang

To get afhore, Aan land komen. As I hope to be saved, Op myn I gained this afcendent upon him,

ASI. zaligbeid. A. Dit is een ys

Ik beb zo veel vermoogen op

ASIDE, Ter zýde, aan een zydle, felyke Eed , die echter veel bem gekreegen.

aan een kant , van ter syde. inenschen in de mond bestur- Afcending, Opvaaring , opklimming. To lay aside, Aan een zyde leg ASCENSION, Opvaart , Hémel

gen of stellen. As I am a honeft man I will do vaart.

To take one aside, Iemand sang
it, Op myn eer, ik zal bet doen. Afcenfion-day, Hemelvaarts-dag. eene zyde neemen.
As fure as can be, Zekerlyk, on-
ASCENT, Een optreede, opgang

ASK. getwyfeld.

A difficult ascent, Een moeijelyke to ASK, Vraagen , eifcben, bidden, As you love me, Als gy my opgang

verzoeken. lief bebt; doch beter zegt men, to ASCERTAIN , Verzekeren , vaft

I'll ask him, Ik zal bem vraagen. If you bave any love for me. stellen.

To ask one's advice , lemards As things fall out, Na dat bet To ascertain the price of a com

raad verzoeken. voorvalt.

modity, 'Den prys eener Koop-To ask people in the Church, As big again, Nog eens zo groot.

manschap vast stellen.

(to publith the banes) De ge. To be as a father to one, le-Ascertained, Verzekerd , vastgesteld. geboden (van een buurlyk) in de mand tot een Vader verstrekken. Ascertainer , Een verzékeraar, vaft

Kerk afleezen. As is the beginning so is the end, steller.

Asked, Gevraagd, gebéden, verzogt. Zo als bet begin is, is het einde. Afcertaining, Verzekering; Asker, Een vraager, bidder,

verAs these things are very unpro

zékerende.

zoeker. fitable so they are base, Deeze ASCETICK, Een eenzaam of Mon- Asking, Verzoek, eiscb , vraaging ; dingen zyn niet minder siegt als niksleeven.

vraagende. scbadelyk. to ASCRIBE, Toescbryven, toeëige

You shall have your asking , Gy A. AS, word na het woord

zult uw eisch of verzoek bebben. SUCH gesteld, in plaats van Ascribed, Toegescbréven , toegeči: It is not worth asking, Het is de betrekkelyke voornaam wbo gend.

geen vraagens waard. of that. Ascribing , Toeschryving, soeèigening; ASKEW, Overdwars, overboeks

. Ex. All such as were chosen, toeschryvende.

To look askew , Scbeel kykeni. Alle de geenen die verkooren wa

ASH.

ASL.. ASH, or Afh-tree, Een Elsche of ASLANT, zie Anope. I took such as my pleased, Ik nam

Escben-boom.

ASLEEP, In naap. zulken als my aanstonden. ASHAMED, Befcbaamd.

To fall asleep, In faap vallen.
A. Ook word dit woordeken ge-
To be ashamed, Beschaamd zyn,

To be fast alleep , Vaft in Naaz bruikt in verscheide beuzel zicb fcbaamen.

yn. achtige vergelykingen; als I am alhamed, Ik ben beschaamd, My foot is a cep, Myn voet As clear as Crystal, Zo klaar als ik fcbaam my.

slaapt. Cristal.

To make afhamed , Beschaamd ASLOPE, Schuin, sebuins. As warm as wool, Zo warm als maaken, befcbaamen.

To make aflope, Scbuin maaken, svel. Be ashamed, Scbaam ho

Schuin affeeken.

ASP.

-ver

nen.

rer.

A

aanranta

ASP.

To aspite after dominion, Na Affaulted, Aangerand, besprongen, ASP, Afp-tree, Een Abeel of Espenboom. beerscbappy staan.

aangevallen, bestorint. ASP, Zekere Jang, sie" Afpick. Aspired to, Nagestaan.

Allaulter, Een bespringer, aanvalASPARAGUS, Sparsjes.

Aspiring, Naftaaning , natracbting; ler, bestormer. ASPECT, Gezigt, gelaat, aan

natrachtende.

Affaulting, Bespringing schemaw; stargesigt.

ASPORTATION , Wegvoering , ding, bespringende, be tor. A roman of a sweet aspect , Een vervoering.

mende. trouw die lieflyk van gezigt is.

ASQ. He was of a fierce aspect, Hy ASQUAT. To fit alquat, Op zyne ac Affay, Voorspel eer men een

ASSAY, Een proef, touts. Zie ES

SAY.
Vis van een straf gelaat.
ASPEN, zie ASP.
burken zitten.

Muziekstuk speelt, Preludium. ASPER , Afper , een Turksche munt ASQUINT, Scbeef, sebeel, loens, atay-matter Een Essaieur, een van omtrent een blank. overdwars.

Keurmeester, Eiker. ASPERITY, Bitsbeid, fcberpbeid.

To look afquint, Scbeel kyken.

to ASSAY , Beproeven, toetsen, onAsperity, Wordt in een natuurlyke

ASS.

derstaan, keuren. en figuurlyke Zin genomen. ASS, Een Ezel.

To assay filver, Zilver beproeten. Es. He is always full of asperi A little ass, Een Ezeltje. Allayed, Beproefd, getoetst , onder. ty, Hy is altoos éven feberp. A fhe-als, Een Ezelin.

staan, gekeurd. Some Grammarians erroneouf

A wild ass, Een Woud Ezel. Alayer, Een beproever, muntpraely look upon te afperity of An affes colt, a young ass, Een ver, Essaieur. a tongue, as an argument for Ezels veulent.

Alaying, Beproeving , toet fing; its antiquity. The Hebrew, Like an afs, Ezelachtig.

beproevende, tracbtende. for instance, they account Afs, Zot, dwaas, botmuil, étel, ASSÈCTATION, De volging , rough, and harsh , whereas it in een figuurlyke zin.

navolging. is one of the fmoothest, Eeni. He is a great als , Het is een ASSECỦTION , Eene verkryging. ge Spraak-konstenaars vergiffen

grooten ézel, botmúil.

ASSEMBLAGE, De saamenvoeging, zich als of de scherpbeid van een He plays the ass with himself, byeenvoeging van dingen , ver. taal, een bewys van derzelver Hy steld zich dwaas aan.

eeniging Oudbeid was. Want zy bouden He talks like an ass, Hy praat Assemblage of Ideas, Vereeniging bet Hebreeusch (by voorbeeld als een gek.

van denkbeelden. voor een barde, Scherpe spraak; Afs-herd, een Ezelboeder.

The beautifull assemblage of her daar bet één van de allerzagtste is. Ass-driver, een Ezeldryver.

features, is what no other woto ASPERATE, Ruig maaken. † to ASSAIL, Bespringen, aanran man can pretend to , Geen ASPERIFOLIOUS, Ruig van blad. den.

Vrouw kan, in die schoone overASPERITY, De oneffenbeid of ruig- Alailant, Een bespringer, aanran: eenstemming van trekken, by baar te van de oppervlakte der lichaa der.

vergeleken worden. men.

+ASSART, Uitroeijing van kreupel to ASSEMBLE, Te faamenkomen, ASPERNATION , Veracbting , ver bosch waar onder 't wild zich vergaderen, verzamelen. smaading.

verscbuilt.

Asembled, Vergaderd, te saamengeto ASPERS , Bekladden, belaste to ASSĂRT, Tot aan den wortel uit komen. ren, in een kwaaden naam bren

roeijen.

Assembling, Byeenkoming, by. gen. Affarabach, rie Afarabacca.

eenkomende. Aspersed, Beklad.

ASSASINATE, Een moord om geld, ASSEMBLY, Vergadering, byeenAspersing, Befprenkeling, beklad of een verraderlyke moord.

kom t. ding , kwaade beticb- to ASSASINATE, Moorden, ver An asembly of counsellors, Eon Afperfion, ting.

moorden , (docb eigentlyk om geld,

Raadsvergadering. To cast an afperfion upon ore, of verraaderlyk.)

ASSENT, Toestemming. Iemand eené kladde op den bals Alfáffinated, Vermoord.

The Royal assent, De Koningbywerpen.

Assassination, Moord, moordery. ke toestemming Malicious afperfions , Kwaad- ASSASSINE, Een moordenaar, om Of one assent, Eendragtig. aardige uitstrooisels.

gekogte moordenaar.

to ASSENT unto , Toestemmen, ASPICK, Een vergiftige Slang: ASSÅULT, Aanval , aanranding , toestaan. to ASPIRATE, Met een geblaas bestorming, storm.

This was assented to , Dit wierdo uitspreeken,

- To take by assault, Stormender toegestaan. Aspirated, Met een geblaas (of met band veroveren.

ASSENTATION,

Flikfi ooijing, eene H) uitgesprooken,

To make an assault upon one, uleijing
ASPIRATION,
Ademing, uitblaa Iemand aanranden.

to ASSERT, Staande bouden , bandzende uitspraak. To go affault, Ritsig zyn ,

haaven, beweeren, bevestigen, 10 ASPIRE, Na tracbten, na baa de bonden.

stellen. ken, na staan, na boogbeid staan, to ASSAULT, Aanvallen, aan

To assert erroneous doctrines, opias blaazen. randen, bespringen, bestormen.

Dwaalende leeringen voorstaan.

Ater

[ocr errors]

als

« FöregåendeFortsätt »