Sidor som bilder
PDF
ePub

zult gy u ryk van vrinden : maar lente, een vroeg voorjaar.

gaining of a lady, Zyn fortuin als u dat verlaat, van elk ver ou em A forward fruit , Een vroege met een fuffer zoeken te inaaken. laaten vinden.

vrugt, die schielyk ryp word. To get or come forward, Voort. Fortune, or hazard) Hazard. A forward (or thriving) child,

gaan, of komen. To commit a thing to fortune, Een voorspoedig kind.

Is he very forward in his work ? Iets aan 't geval overlaaten. A child that is forward in lear Is by ver gevorderd in zyn werk? Fortune, (or preferinent) De ning, or forward at his book, To set a clock forward, Een klok vordering: Een kind dat leerzaam, dat gaauw

voortzetten. To make one's fortune, Zyn for van begrip is.

To stretch one's hand forward, tuin maaken.

A forward piece of work, Een De band uitsteeken. To make a great fortune, to make vergevorderd werk.

From this time forward, Var one's self for ever, Een groot for-Forward, (or free) Vry.

deeze tyd af en vervolgens. tuin maaken, schatryk wordlen. He is a little too forward in spea From that time forward, Van He made his fortune, Hy beeft king, Hy is wat al te vry in 't die tyd af. zyn fortuin gemaakt.

Spreeken.

to FORWARD, Vorderen , voortFortune, (goods, estate ) KaForward, (ready, or well in zetten. pitaal, goederen.

clined) Gereed, genégen.

This will forward your work veTo sacrifice one's life and fortune You will always find me very ry much, Dit zal u veel in utu for one's native country, Zyn forward to serve you, Gy zult

werk belpen. leeven en goederen aan zyn Vader my altoos zeer gereed vinden om Forwarded, Voortgezet, bevorderd. land opofferen,

u te dienen.

Forwarding, Voortzetting, bevorde. We shall serve your majesty with He seems to be forward enough ring, voortzettende.

our lives and fortunes, Wy in it, Hy scbynt 'er greetig ge. Fordwardness , Voorlykbeid, voorbagzullen uwe majesteit met ons lee noeg toe te zyn.

rigbeid, vrypo tigbeid. ven en goederen bystaan.

He is not very forward to pay, You cannot blaine iny forwardWe will stand by you with our Hy is niet zeer scbielyk in bet

ness in it, Gy kant mynen yuer lives and fortunes, Wy zullen betaalen.

daar in niet mispryzen. u met ons goed en bloed belpen. A forward inan in the world, an I do admire the boy's forwardHe had a great fortune by his wi. Iemand wiens dingen in de wae ness, (or progress ) Ik prys de fe, Hy beeft veel geld met zyn reld vooruit gaan.

voortgang van de Jongen. Vrouw.

Forward, (or in the fore-part) A thing which is in good forI never was yet master of my Voorwaards.

wardness, Een zaak die ver ge. fortune, Ik ben nog nooit mees. FORWARD, (adv.) Voorivaards. vordert is. ter geweest van myn geld. 'To go forward, Voorwaards gaun.

FOS. Fortune, (or fate) Noodlot. The enemies ariny moves for- (+ FOSON, Overvloed, zie Foison. To take one's fortune, Zich aan ward, De vyanden trekken voor- FOSS, (or ditch) Graft, gracbt. zyn noodlot overgeeven.

waards.

FOSS-WAY, (só was call's one of She is a great fortune, (or rich Forward and backward, Vooruit the four grand high ways of match) Zy is zeer ryk. el agter uit.

England, because it was ditched To marry a fortune, or a great, He goes backward, iristead of

on either side) Dus wierd een or rich fortune, Een scbatryk forward, Hy gaat agter uit in van de vier groote wegen in Enmeisje trouwen. pluats van voor uit.

geland genoemd om dat 'er aan O Good fortune, Goed geluk. Not to go forward, is to go back beide zyden een graft was. Ill fortune, Ongeluk.

ward, Die niet vordert gaat te FOSSEL, de Elle-pyp. A The fortune of war is uncer

rug:

FOSSET, een Zwik, zie Faucet. tain, Het lot van den Oorlog is + To go forward in learning, Vor- FOSSILE, Dat uit de aarde gegraczeer onzéker. deren in de geleerdbeid.

ven wordt, delfbaar. Fortune, (or condition of one) To go backward and forward, A fossile salt, Een zout dat uit de Staat , omstandigbeden. Gaan eri komen.

aarde gegraaven is. He is still in his foriner fortune, · I walk'd about two hours back- FOSTER, Voeden, opbrenger.

Hy is nog in zyn voorige staat. wards and forwards, Ik wan * No longer foster, no longer A private fortune, De staat van delde ointrent twee uuren been en friend, Als men niet meer geeo een byzonder persoon.

ven kan beeft men geen vrienden He is master of a great fortune, # To go backwards and forwards,

Hy bezit een grooten rykdom. (not to agree with one's self) Foster-land, ('t is land given , A fortune-teller, Een goederge Onbestendig, wispeltuurig zyn. assigned, or set forth for the luk-zegger.

To put forward, Voortzetten, voort finding of food or victuais FORTY , Veertig.

fcbuiven.

for any person, as in mona'ieFORWARD, Voorbaarig , vrypoftig, To put one's self forward, Voor ries for the monks, &c.) 12312 voorlyk. Spoedig zyn.

deryen die tot iemands onderboidrato A forward Spring, Een voorlyke To put one's self forward for the

aangeweezen worden.

weer.

meer.

,

nen.

foeren.

to FOSTER , Koesteren, opkwee-Foul doings, or foul work, Slecb- | Founder, Een stifter, grondlegger. ken.

te daaden.

He is the founder of it, Hy is Foster-father, een Voedster-vader, 12 A foul house, an uproar, Ge ’er de stifter van. Minnevaar. raas, oproer.

He is the founder of his own Foster-inother, een Minnemoer. A foul shame, Een groote fcban · fortune, Hy beeft zyn eigen forFoster-child, een Minnekind.

de.

tuin gemaakt. o Fotter-son, Minne-zon. a Foul, (ill favoured or ugly) The founder of the feast, De Foster-brother, Emn zoogbroeder, Leelyk, afschuwelyk.

gastbeer. zuiggenoot.

* Foul in the cradle, and fair in To drink a health to the founFoftered, Geveed.

the faddle, Een leelyk kind een der , De gezondbeid van den Forterer, Een opkweeker.

schoon man.

gastheer drinken. FOT.

Å foul deal, Een groote ménigte A bell-founder , Een klok-gieof boeveelbeid.

ter. FOTHER, Voeler , zie Fodder.

Foul-mouthed, Vuil van mond, die to FOUNDER, Afjaagen , afmenFOU.

een vuilen bek heeft in 't spree. FOUGADE, (a sort of mine like a ken.

To founder a horse , Een paerd well to blow up a logdment) to FOUL, Vuil maken, bevuilen. bek af ryden.

Fornuis, of kleine kruit-inyn. To foul the water, Het water Foundered, Bek afgereeden, binFOUGHT, Gevochten, gestreeden,

kend. van to Fight.

Fouled, Vuil gemaakt, bevuild. A horse foundered in the feet, I Fought, Ik vocht, ik streed. Fouling, Vuilmaaking, vuil. Een styf paerd, dat niet agter FOUL, Vuil.

mrakende.

uit gaan kan. FOUL, (filthy, or full of dirt) Foulness , Vuilbeid, slordigbeid , veru The thip was foundered, 't Scbip Morfig, drekkig. vuil.lbeid.

zonk. A foul thirt, Een vuil hembd. The foulness of the stomach, De Founding, Stifting. Foul water, Vuil water.

onzuiverbeid van de mang. The founding of a church or colA foul itoinach, Een vervuilde Foulness, (or ugliness) Leelyk lege, De stifting van een kerk 279. beid.

of school. K A foul copy, (a copy full of The foulness of a man's action, The founding, (or cafting) of

insrtions and erasements) Een De schandelykbeid van iemands a bell, Metaalgieting, bet gieflor.lige kopy. daaden.

ten van een klok, PT is good fishing in foul wa. I FOUND, Ik vond, van to Find. The founding house, De klok

* In troebel water is bet Found fault with, Berifpt, be gietery. goed vifcben.

dild.

FOUNDLING, Een vondeling. A foul page, (in the art of prin. Found, Gevonden.

FOUNDROUS, als , A foundrous ting) Een vuil blad, in de druk. Found out, Uitgevonden.

road, (a road full of holes, kont.

to FOUND, Stichten, grondvesten. and miry, a bogy road) Een A foul (or base) action, Een slech To found an Hospital, een Gast ongelyke, bobbelige weg die te daad. buis stichten.

voi kuilen en gaten is. The foul disease, (or the french # To found, (or to ground) Stif- FOUNT , (a poetical word for founpox) De Venus ziekte. ten, gronden.

tain) Een fontein, Welle, bron. Foul weather, Slordig weer. On this ruason I found my opi. FOUNTAIN, een Bron, Fontein. Foul language, Scbeld woorden. nion, Op deeze reden gronde is Fountain-head, De oorsprong der To play foul play, Valfcb Spee myn gevoelen.

bron. ben, bedriegelyk speelen. to FOUND, (melt), Gieten. 1 He is at the fountain head of The ihip raı foul upon another To found a bull, een Klok gie. it, Hy beeft 'er den oorsprong hip, Het schip stiet op een air ton.

van ontdekt. der jcbip.

FOUNDATION, Grondlegging , The fountain of a river, De oor To fall foul upon one, Iemand grondvest, fondinent.

Sprong van een Rivier. ruuw op 't lyf vallen.

To lay the foundation, Het fon- A fou' taia with a water-spout, A foul chimney, Een schoorsteen danent leggen.

Een Jyriigende fontein. tol roet.

The foundation is not yet fini FOUR, Vier. loul pap rs, Broddel-fcbrift. thed, Het fondament is nog niet Four a breast, Vier in 't gelid, Foul dealing, or practices, Kwaa Voltooid.

vier naast malkander. de praktykeil.

Founder, Gestift, gegrondvest, Four manner of ways, Op vier. Foul meais, Kwaade middelen. gegooten.

derly wyze. Never feck that by foul means This hospital was founded by To go upon all four, Op banden. which thou canst get by fair, such a one, Dit Godshuis wierd en voeten loopen. Zoert nooit langs kwaade wegen door zulk eenen gestift.

This allutior runs upon all four dat gy langs de goede niet kunt A beli new founded or cast, Een in the resemblanc of the mul. Berkrygen. nieuw gegooten klok.

titude, Deeze gelykenis is een Nn 2

na

ter ,

tig dier.

natuurlyk afbeeldzel van bet ge. * The fox preys furthest froin his To take up the fragments of the meene volk. hole, De vos zoekt zyn prooi

hoft, De irokjes van de Hostie Four-score, Tagtig.

ver van het bol.

opneemen. Four-double, Vierdubbeld.

When the fox can't reach the Fragments of meat, Brokjes van Four-corner'd, Vierboekig.

grapes, he says they are not

eeten,

klieken. Four-fold, Viervoudig.

ripe, Als de vos niet by de drui. + The fragments of a book, De Four-footed, Viervoetig.

ven kan, zegt by dat ze niet ryp overgebleven stukken van een ond A four-footed beast, Een viervoe зуп. .

boek.

Every fox must pay his own skin FRAGRANCY, Geurigbeid. Four-square, Vierkant.

to the flear, Ėindelyk vind men Fragrant, Welruikend, lieflyk, getFour times, Viermaal,

de vos by de Bondwerker, of de rig. FOURD, Een wade , ondiepte, zie dief aan de galg.

FRAIGHT, (or hire) Huur. Ford.

A fox-tail, Een voljen staert. Fraight, (or burthen ) Last, laze FOURIER, (an under harbinger) Fox-case, Vollevël.

ding. Fourier, Marketenter.

Fox-tail, a fort of herb) VoTe The fraight of a fhip, De les Fourm, Vorm, zie Form.

staerten, een plant, in 't Latyn ding van een scbip. FOURTEEN, Veertien.

Alopecurus.

to FRAIGHT, (or hire) Huuren. A book divided into fourteen Fox-gloves, (our ladies gloves) To fraight, or burthen ) Be

chapters, Een boek in veertien Vingerboeden , in 't Latyn Di vragten. boofdstukken verdeeld.

gitalis berba.

To fraight a fhip, Een scbip be. Fourteenth, De veertiende. (1) to FOX, Dronken maaken,

vrachten. Fourth, De viếrde.

Foxed, Beschonken, dronken. Fraighted, Beoracbt. . I am the fourth, Ik ben de vier- | | Foxing, Dronken drinkende. Fraighting, Huuring, bevragting. de.

FOY.

FRAIL, Bros.
The fourth part , Het vierde To give the FOY, De foy geven. a FRAIL, Een korf.
deel.
FOYL, Fleuret, Blad enz. , zie

A frail of raisins, Een rozyne-korf. Fourthly, Ten vierden.

Foil.

Frailed, In korven gedaan.
FOW.

FOYLING, (a term of hunting) FRAILTY ,· Brosbeid.
FOWL, Een vogel, gevogelte.

Het Spoor van een bart over de The frailty of our nature, De The fowls of the air, De vogelen bladen, en groente naspeuren.

brosbeid der natuur. des bémels.

FOYST, Een veest, zie Foist. FRAIT, to frait, sie Fraight. A great or little fowl, Een groote

FRA.

FRAME, (form, figure , compoof kleine vogel.

FRACTION, (or breaking) Bree sition) Maakzel. A water-fowl, Een watervogel.

king

a Frame, (or figure) Gestalte , fiFowl, (as hen, geese, &c.) Ge-Fraction , (in Arithmetick) Ge guur. vleugeld gedierte.

brookens , in de rékenkonít. A frame, an engine to put To play for a bottle and fowl, Fraction, (or quarrel) Krakeel. about any thing) Een lyt. Om een avond-maaltyd met de FRACTIOUS, Twist ziék, stug. The frame of the mind, De Fractiously, Gemelyk.

gesteltenis des gemoeds. Fowler", "Een vogelaar , vogelvan- Fractiousness, Ligigeraaktbeid, + The frame of one's life , Iemands ger. melykheid, twistgierigheid.

leevensloop. A Fowler, (or patereroe, a pie Fractional, als, Fractional parts, The frame of a piece of ordi

ce of thip-artillery) Bas, kamer (in arithmetick) In bet gebroo. nance, Het affuit, roo-paerd. stuk, yzer stuk dat inet kruid, ken.

The straining frame of a picture scharp, of schroot geladen word. Fractional numbers, Gebrooken ge Het raam daar bet doek op geFowling, Vogelvangst.

tallen.

Spannen word om te sebilderen. To delight in fowling. Een lief. FRACTURE , Een breuk, kneuzing, The fraine of a window, De hebber van de vogeljacht zyn. verplettering.

raam van een venster. To go a fowling, Op de vogel. There's a fracture in the bone, as the frame of a picture , De ly 4 jagt gaan.

Daar is een breuk aan 't been, van een schildery. A fowling-piece, Een vogelroer. 't been is gekraakt, gebroken. The frame of a looking glass, De FOX. † Fracture, Opstand, oproer.

lyft van een spiegel. FOX, Een vos. Fractured, Gekraakt, gekneust.

The frame of a table , De voet ++ He is an old fox, f t Het is een FRAGIL, } Bros.

van een tafel.

A Frame of farriers, Een boefTo play the fox, Scbalk zyn als Glass is very fragile, 't Glas is ftal, waarin de paerden bejlages

zeer bros.

worden. A cunning fox, Een looze vos. Fragile, (wrak) Zwak.

A frame of a filck stocking weavet, * When the fox preaches, bewa- Fragility, Brosbeid.

Een zyde kousen-weevers getotlw. re of your geefe, Als de vos FRAGMENT, Een brok, stuk, af. A frame-knitter, Een zyde koje weepreekt zo bewaaz u ganzen.

breekfel.

oude vos.

een vos,

ver.

[ocr errors]

van

to

ren.

wurm.

[ocr errors]

en

een

Ke The frame, (wich some artist, , Frank-fee, Vry-leen.

A fraudulent contract, Een beas embroiderers, perriwig ma-Frank-ferin, Land- of leengoede. driegelyke verbintenis. kers, &c. work upon) Getouw, ren die ontbeft zyn van bet leen Fraudulent ways, Bedriegelyke Atikraam. recht.

middelen, to FRAME, Een gestalte geeven, Frank-fold, Het recht van een FRAUGHT, Bevracht,

toestellen, maaken, ontwerpen, Heer om Schaapen te mogen wei Fraight. scoikken, beraamen.

den op de landen van zyn Vafal FRAY, Een gevecbt. To frame a design, Een ontwerp len.

To begin the fray, Het gevecht meeden.

Frank-marriage, Een soort van beginnen, den aanval doen. When God framed this universe, substitutie van een zéker goed by * Better come at the latter end of Toen God het gebeel al formeer huwelyksche voorwaarde.

a feast, than the beginning of de.

Frank-pledge, ( in the Saxons a fray, Het is beter op bet einde To frame, (or build) Bouwen. time called Friborg , Fridburgh, van een gastmaal, als in bec beTo frame, (or square) one's or Fricbburg) fignifies a pledge gin van een gevecht te komen. life according to God's word, or furety for freemen, Borgtogt To part the fray, Het gevecht Zyn leeven inrigten naar Gods of liever , Waarborg voor een Scbeiden woord. Burger.

Fray, (or quarrel ) Krakeel. To frame (or contrive) a story, Frank-tenement, Vry bezit, zie to FRAY, Scbiften, als zyde stoffe. Een vertelling vercieren.

Free-hold.

To fray, (or make afraid) Bang To frame his conceptions into Frank-law, 't Voorrecht van de maaken. words, Zyne bevattingen met geineene wet des lands.

FRE. woorden uitdrukken.

To frank Letters , De brief · port FREAK, (or whimsy) Vlaag, ei. Framed, Toegesteld, ontworpen, enz. vooraf betaalen, brieven franquee genzinnigheid, grilligbeid, W91Ill-framed, Wanschapen', lompig.

derlykheid , vreemde kuur, bobFramer, Een toesteller, maaker , uit A. Alle de leden van het Parlevinder.

ment in Engeland, hebben het To be full of freaks to be Framing , Toestelling, maaking , voorrecht om alle brieven die troubled with freaks, Vol vlaa

sobikking, maakende , fcbik op eenige plaatzen van Groot gen, of kuuren zyn. kende.

Brittanniën besteld worden, te A freak took him, Hy kreeg een FRANCE, Vrankryk.

frankeeren ;

schoon gril in zyn boofd. FRANCHISE, Vryigbeid, een vry omslag daar FREE op staat, Freak, (ar idle conceit) Mya voorrecbt.

met hun naam daar onder, mering, dromery, inbeelding. to FRANCHIZE, Vry maaken, met noemt men

Freakish, Grilziek. orybéden begiftigen.

a FRANK, Een vry omslag. FRECKIE, een Sproet. Franchised, ( manumitted, Frank-hcarted, Gulbartig.

Full of freckles, Vol Sproeten. freed) Van de dood bevryd. FRANK, (to feed a boar in ) Var Freckled, Sproetig. A franchifed bond-man, or Nave, kens kot.

Freckledness, Sproetig beid. Een vrygelaatene , gevrydeslaaf, to FRANK, Mesten, voeden. Freckly, Sproetachtig. FRANCISCAN, ( a Franciscan0A frank, ( or French livre) FREE, Vry, openbartig. Frier) Een Franciskaner Monnik. een Franscbe gulde.

A free nation, Een vry volk. FRANGIBLE, Breekbaar. FRANKINCENSE, Wierook.

The free will, De vrye wil. Frangibleness, Brosbeid , breekbaar To perfume with frankincense, Now I am free, Nu ben ik beid. Besvierooken, wierooken.

vry. FRANK, Vry, vrank.

FRANKLY, Vryelyk , mildelyk , Yoy are free to do what you Frank, (or liberal) Mild. openbartig.

please, Gy kunt doen wat is beA frank, dit woord word ménig. Frankness, Openbartigbeid.

baagt. maal in Rechten gebruikt als FRANTICK, Zinneloos , bersenloos, I am free (I ain at leisure ) afin de volgende voorbeelden. ylboofdig.

ter dinner, Ik beb na den eeten Frank - Almoin, Een vrye Aalmoes, Frantickness, Zinneloosbeid, ylboof tyd. zynde cigentlyk de gift van een digheid.

Free froin, (exempt) Zonder, leen, of landgoed aan de kerk, FRATERNAL, Broederlyk.

ury. waar op den geever geen het A fraternal love, Een broederlyke Free from all debts, Zonder een minste recht behoud. liefde.

nige schulden. Frank-bank, ( or free-bench) Fraternally, Broederlyk.

Free from all vices, Vry van alle Dit betekent de landeryen die FRATERNITY, Broederschap.

ondeugden. aan een Vrouw als een douarie FRATRICIDE, een Broeder' moor My heart is free from passion, aangewezen worden na de dood der, als ook Broedermoord.

Myn hart is ory van drift. van haar Man.

FRAUD, or Fraudulency (deceit) Free, (privileg'd or publick ) Franck-chase, de uitgestrektheid Bedrog.

Bevoorrecht , vry. van een district, daar men jagen Fraudulent, Bedriéglyk.

A free town, Een vrystado. mag.

or

Een vrye,

of onge

A free chapel, Een openlyke * To ride a free horse to death , | Frecly, Vryelyk.
Kapel.

(to abuse one's good nature )

To tell one's mind freely, Zyn A free school, Een vry- of open Misbruik van iemands goedbeid gevoelen vrymoedig verklaaren. baar scbool.

maaken.

Take it, as I give it you, free. Free , (frank or open) Open A free man, Een vry-man, burger. ly, Neem bet zo vry als ik bet ? bartig, gul. Free-born, Vry gebooren.

geef. A free heart, a free temper, or

Free-hold,

Een
ory bezit.

Freeing, Bevryding , bevry. a free hearted man , Een gul. Free holder, Een vry eigenaar, ilz

dende. hart, of een openhartig man. geland.

Freeness , Openbartigheid, gulbar. Free (liberal or generous) Vry, Free-itone, Hardsteen.

tigheid. mildaadig, of édelmoedig. Free-booter, Een vryvuiter. FREEZE, De fries, [een woord A free gift, Een vrye gift. Free-bench, zie Frank-bench.

der Bouwkonst] als méde Free, (calie) Gemakkelyk, be- Scot-free, Vry van belastingen.

zekere genote baai. vallig , los, ongedwongen. FREE-THINKER, (one that thinks to FREEZE, Vriezen, bevriezen. She has a free way of dancing, freely , and judges for him. It freeze's very hard, 't Vriest Zy danst zeer bevallig.

fell, in matters of religion) zeer fël. A frce Itile,

Een vry geeft.

It begins to freeze, Het begint te dwongen styl. Free-thinking, Vry greestery.

vriezen. A free easie ihape, Een losse bou Mr. Toland pretends that free The water freezes as it falls, Het ding:

thinking was the grand prin water bevriest terwyl bet valt, To have a free way of delivery, ciple of the reforination; De Freezing, Bevriezing , — bevrie

Een ongemaakte uitspraak hebben. Heer Toland wil, dat de Vry zende. A piece of painting not free geptery bet grondbeginzel der FREIGHT, Huur , uracbt, bevracb(that is, not done by a free reformatie was.

ter, sie Fraight. hand) Een styf stuk fóbildery. to FREE, Vry manken, bevryden. FREIGHTER, Huurder. To have frec leave to fpcak, Vry. Free me froin this fear, Bevryd Freighting, Huuring. beid, of verlof tot spreeken bel my van deezen angst.

FREIND, Vriend, zie Friend. ben,

To free one's self froin the tyran FRENCH, Fransch. It is not free for me to do it, ny of a father, Zich ontslaan The French tongue, De Fransebe Het ftant my niet vry.

van de tyrannie van een vader. taal. It is free for me to do it, or to To free, (to infranchise) Be. The French fashion, De Franlet it alone, Ik kan bet doen of vryden inl vryheid stellen,

fcbe mode. laaten zo als ik wil.

To free, (or exempt) Uitzon The French King, De Koning van It is free for him, 't Staat hem deren, ontbeffen.

Vrankryk, dit zeggen de En. vry. Freed, Beuryd, vry gemaakt.

gelfchen by verachting, anders He is a little to free of his tongue, FREED STOOL , Scbuilplaats , vry zegt men the King of Frencb. Hy is wat te los van tong. plaats.

A French dith, Een schotel eeten To have free quarters, to be Freedom, Vrybeid, vrydom.

op zyn Fransch gereed gemaakt. upon free cost, Op bescheidend Every one shall have his freedom of French beans, Snyboonen, Turkbeid (op discretie ) leeven, als to speak his mind, Ieder een sche boonen. de Soldaaten.

zal vryheid bebben om zyn gevoeFrench wheat, Fransche Taru'. To make one free, (to release

lei te zeggen,

Pedlars french, Kramers Latysi. him from Navery) Iemand vry Pardon me, if I take this free. | | French pox, De Spaansebe pok

koopen, van slaverny verloren. dom, Verschoon my als ik die ken. To make one free of a city, le vryheid neem.

a French-man, een Franschman. mand burger maaken.

+ Freedom, (easiness of doing any Frenchify'd, Fransch.gezind. To make one free of a compa thing) Bekwaambeid, gemakke- Frenchify'd , als , An English ny, to make him a free - man lykheid in iets te doen.

word frenchify'd, Een verfranselt of it, Iemand tot een Gilde-broe The freedom of a pencil , De Engelich woord. der aanneemen.

vryheid van het perceel.

+ Frenchify'd, that has the french To make free, or to be some. 25 Freedom from, Vrybeid van. disease ) Die de Venus - ziekie

what free with one, Gemeen-To inake one's freedom of a beeft. zaam, of vrypostig omtrent ie company, Zich tot gildebroeder To frenchify, (to make French, laaten aanneemen.

a word or expression) Een To be to free, Al te vrypostig Free hold, and freeholder, Vry franscb woord of uitdrukking zyn. bezit, en bezitter.

smeeden. To be free froin business, Niets

The freedom of a city, Stads vry. Frenchified, als, A frenchify'd oin banden bebben. beid.

word, Een verfranscht woord. A free room,

Een

vrye kamer. He lives within the freedom of + To frenchify, to pox,) Iemand His house is free to every body, London, Hy w001lt binnen de de pokken aanzetten. Zyn buis staat voor ieder een open. vrybeid van Londen.

FRENDLESS-MAN, (this was the

mand zyn.

« FöregåendeFortsätt »