Sidor som bilder
PDF
ePub

Saxon word for him that we béter zouden intrekken, en te Freshencd, Ververscht. call Out-law) Een balling.

vatter houden.

FRESHES, (land-Noods) Overstroo# FRENDENT, Krar jsende met de FRESH, (or cool) Koel.

mingen. tanden.

Katon Freih, Cor new) Vieuw. Freshly, Verfcbelyk. FRENZY, Ylhoofdigbeid, uitzinnig. Freth, or unfaited) Verfcb of Freshness, Versbeid, frisbeid. beid.

ongezouten.

Frethness, or novelty) Nieuwig'T is a mere frenzy, Het is lou-Freth, tinc or lively) Fraai of beid. tere ylboofdigbeid.

levendig.

FRET, Een klavier van een snaarFrentick, liboofilig, uitzinnig, zin- Freth, (or not tired) Frisch of speeltuig. neloos.

onvermoeid.

FRET, Een grainsteu i ge luins. FREQUENCY, Een menigte, veel. Fresh water, Versch water.

To be in a fret, Zich verknyzen. vuidigbeid. Fresh air, Verfcbe lucbt.

It To put one in a fret, lemand By frequency of acts a thing Freth beer, Verfcb bier.

kwaad mraken. grows into a habit, Door bet Fresh butter, Verscbe boter.

Wine that is upon the fret, Wyn menigvuldig doen van een daad, Freth date, Olangs.

die nog werkt, troeble wyn. verandert dezelve in een hebbe. While the thing is freth, Terwyl | to FRET, (to rub one's skin off) lykbeid. de zaak versch is.

Het vël afwryven. Frequent, Ménigvuldig, veelvoudig, The thing is fresh in my memo. To fret (or vex) one, lemand dit wils. ry, I have it fresh in my me

tergen.
Frequent visits are troublesome, mory, Die zarb legt nog verfcb To fret, Vervëllen.
Menigvuldige bezoeken zyn las in myn gebeugen.

My skin frets, Ik vervël.
Fresh meat, Versch vleesch.

To fret, or to itch, Jeuken. to FREQUENT, Steeds bywoonen, Fresh men fupply'd their places, What should I fret my self for ? cerkeeren, omgaan. or came into iny room, Daar

Wanroin zoud ik my zelven verTo frequet meetings, Zicb dik kivain frisch volk in myn plaats.

knyzen? wils in vergaderingen laaten vin A freth man, Ein versch inan.

It frets him, 't Knangt bem. deri, To take fresh courage, Nieuwen

To fret away, Gansch weg eeten, To frequent ale houses , Veel in

mood sebeppen.

verteeren. kroegen verkeeren.

To take fresh air, Een frilcbe To fret at play, Kwaad worden To frequent good company, Met lucht scheppen.

in 't speelen. goed gezelschap ongaan of ver. This beef eats too fresh, Dit Silk that is apt to fret, Zyde heeren.

Rundvleesch sinaakt te versch. stof die ligt kerft. To frequent the Assembly of the He is freih in my inemory, Ik The wine frets, De wyn werkt.

States, De Staatsvergadering kan bem my nog lévendig voor- Fret-work, Greef-werk, werk dat bywoonen. stellen.

met ribben bezet is. Frequentation, Bywooning, omme A freth complexion, Een frische Fretfull, Knorrig, wrokkend, knyssang, verkeering, bewandeling. kleur in 't gelant.

acbtig, gramsteurig. Frequented, Bygewoond, verkeerd, While the thing is fresh in our Fretted , Doorgebeeten, geknaagd, 091752gaan.

memory, Tertuyl de zaak nog gescbuurd, met groeven beThis part of the town is much verfcb in onze gebeugenis is.

werkt. frequented, or much resorted On A fresh-water fith, "Een rivier. Fretting, Knaaging , verknyzing , to, In dit gedeelte van de Stad visch.

knorring, wrokking, ineeting , komt veel volk. 0 Freth horses, Frislcbe paerden.

knaagende. bytende, wrok Frequenting, Bywooning, by Ft A freih water foldier, Een on kende. wenende. bedreeven nieuwling.

FRI. Frequently, Dikwils , ménigmaal, Freth fuit, (a present and eart24.

nest following of an offender FRIABLE, Dat in kleine stukken That happens very frequently, that never ceaseth from the ti gewreeven kan worden. Dat gebeurt die oils.

Brosbeid, beine of the offence committed,

FRIABLENESS,

kwaambeid on its + FRESCADES, (hades, bowers) or discovered untill he be ap

FRIABILITY,

stukken gewree. Prieelen. prehended) Voortzetting der

ven te worden. FRESCO, Verfcb, koel.

recbtspléging in lyfstraffelyke To walk in fresco, In de verscbe

FRIATION, Kruimeling , wryving.

zaaken. luclt , of in de koelte wande. FRESH, (a fea term) Een stroom FRIAR, sie Frier.

A friar, (a term of printinglen.

van zoet water. To drink in fresco, Koele drank A fresh, Op nieuw, van nieuws

offices, a page so ill printed, drinken. af ann.

that it can hardly be read )

Ec? minnik, cen drukkers konit. To paint in fresco, Op verscbe to FRESHEN, Verscben , verseb maaken.

woord. kalk, die eerst tegen de muur gestreeken is, schilderen, ['t welk To freshen falt mçats,

Zout vleesch

FRIARY, ren Klooster, Convent,

to FRIBBLE, Kibbelen. geschiet op dat de verwen te ververscben.

TO

[ocr errors]

}

A fringe for a bed, or a ca.

To fribble (to trifle) with one, I'll make you friends together, You will fright him, Gy zult bem to baffe him, Met iemand beu Ik zal ulieden bevredigen.

doen fcbrikken. zelen.

a Trencher friend, een Panlikker, He does what he can to fright H A fribble, Een woelwater, dic Tys-tafelbézem.

us, Hy doet al wat hy kan 018 nooit stil zit.

Friendless, Oirbevriend, vriendeloos. ons bang te maaken. Fribbling, (or captious) Bedrie. Friendliness, Vriendelykbeid.

To fright one out of his wits, gelyk, verskrikkend. Friendly, Vriendelyk.

Iemand doodelyk doen verfcbrikA fribbling question, Een barre To do one a friendly turn, le

ken. warrig vraagstuk.

mand eene vriend cbap doen.

It frighted me to the very heart, #FRIBORGH, or Fridburg,Waar- Friendly, Vriendelyk.

Ik schrikte dat myn bart beef. borg, zie Frank-pledge. To live friendly with one, Ir

de. FRICAŠSEE,(meat fried in a pan) vriendschap met iemand leeven. To fright one out of his duty, Gefruit vleefcb. The small-pox come out friendly

Terrand door bedreigingen van zyn FRICATION, zie Friction.

with him, De pokjes koinen zeer plicht doen afwyken. FRICTION, Wryving, sebuuring. voordeelig uit.

To fright one away, Iemand door FRIDAY, Vrydag.

Friendthip, Vriendschap, vriendbou Schrik wegjaagen. Good friday, Goevrydag.

dendbeid.

To fright the bick-up away, De FRIDBURG, zie Frank pledge. To make friendlhip, to get into bik verdryven door iemand te verto FRIDGE, or frig about, Dren friendship with one, Vriend scbrikken. telen, trappelen.

schap met iemand anaaken. Frighted, Bevreesd , vervaard, ver. To fridge (or hit) one thing + To scrue one's self into one's fcbrikt. against another, Vryuen.

friendship, Zicb zelfs in iemands To be frighted out of one's du. FRISTOLL, zie Freed-Itool.

vriendschap indringen.

ty, Door vries zyn plicht ver. to FRIE, zie to Fry.

To cultivate , (to keep, or im zuimen. Fried, Gefruit.

prove) his friendthip, Zyn They were frighted from the FRIEND, Een vriend, of vriendin. vriendscbap aanqueeken.

very use of lawful things, Zy He is a friend to Scholars, Hy To break off friendthip, De vriend waren zo bevreest gemaakt, dat is een liefhebber van de Geleer sebap affnyden.

zy zelfs geen ge-oorloofde dinges den.

FRIER, een Ordenbroeder, Klooster. dorsten gebruiken. She is a special friend of mine, broeder, Monnik.

Frightened, -Gescbrikt.! Zy is myne byzondere vriendin. Black-friers, Dominikaaner Mon-Frightfull, Vreeslyk , schrikkelyk , der. * Many kindred, few friends, niken.

vaarlyk , fcbroomelyk. Veel maagschap, weinig vrien- Friery, een Klooster, Konvent. A frighfull sight, Een verfcbrikden. to FRIG, (or leap about ) Huppe

kelyk gezigt. * All are not friends that carry it len.

Frightfully, Op een vervaarlyke wy. fair with us , * Het zyn niet FRIGA, of old called Frigeleag, alle vrienden, die een schoon ge was an hermaphrodical idol, Frightfulness , Vervaarlykbeid , oreeslaat toonen. adored by the old Saxons, on

lykbeid. * A friend is not so soon gotten the day now called Friday, The frightfulness, (or the horror)

as lost, Een vriend word zo ligt which then took its denomi. of death , De verfcbrikkingen niet verkregen als verlooren. nation, Een soort van een twee

des doods. * Prore thy friend, ere thou hast kunnige Afgod, die door de Saxen Frighting, Vervaardmaaking, -ver

need , Beproeft uw vriend eer op de dag nu Vrydag genaamd vaardinaakende. gy in nood zyt.

gediend werdt, en die 'er zynu FRIGID, Koud, koel. * A friend is never known till one naam van ontleende.

The two frigid zones , De twee have need, Men kent een vriend FRIGAT, or Frigot, (a small man koude Lucbtstreeken. niet voor dat men in nood is. of war) een Fregat.

Frigid, (weak , impotent, not * Where-ever you

see
your friend,

A light frigat, Een klein Fregat. able to get children) Zwać, trust your self, Wat voor vrien- FRIGHT, Vrees , bevreesdheid, ver onmachtig in de huwelyks plicbt. den gy ook bebben inoogt, zo ver vaardbeid, schrik , schroom. Frigid, (jejune, or flight) Koud, trouw liever op uw zelfs.

She was in a terrible fright, Zy laf , van een rédenvoering * Friends may meet, but moun. was yslyk verscbrikt.

spreekende, tains never greet, De menschen They were put into a sudden Frigidicy, (or coldness) Koudontmoeten malkander maar de ver. fright, Hen wierdt een fcbielyke

beid. vrees aangejaagd.

Frigidity, (impotence, imbeciliFriends, or relations, Bloed On To take a fright and run, Op

ty) Onnacbt. vrienden.

bol gaan, op de bol raaken, bol- | Frigidly, Koudelyk. He has very good friends, Hy len.

I FRIM-folks, De vreemdelinget. beeft zeer goede vrienden. to FRIGHT,

Beureelt maaken, FRINGE, Franje. To make friends with one, Met

verschrikken, ver A fine fringe, Schoone franje. iemand verzoenen.

FRIGHTEN vaard maken.

ze.

gen niet.

nopy »

nopy, Een verbérelte van een | FROISE, Een struif, spekfiruif

. Tierce from the King, (at piLedikant.

FROLICK, (or whimn) Grap, poets. quet) Een derde van de Heer, A fringe-maker, Een franje werker. Frolick, (or merry prank) Blyd in 't piquetten. to FRINGE, Met franjen bezetten fcbap, goede çier.

To ly from one another , Byzoni. of beleggen.

Frolick,

Vrolyk , kortswy. der Raupen. To fringe the valences of a bed, Frolickfom,}

lig.

From, Vit. De vallen van een bedstee met Frolickly, Snaaks.

It is plain from scripture, Het is franje bebangen.

He carried bimself very frolick klaar uit de Schrift. Fringed, Met franjen bezet.

ly, Hy was zeer snaaks. FRONT, Het voorste gedeelte. FRIPERER, Een oude kleerkooper. Frolickfome, (frolick, or full The front of an army, De voor. Fripery, Een voddewinkel, vodde of whins) Grappig.

ste geléderen van een beir, de marit.

Frolickfome, (or merry) Vro Jpitse des beirs. Fripery, (a thing of small va. lyk.

The front of an house, De voor. lue) Voldery, beuzeling.

Frolicksome, (or done out of gével van een huis. FRISE, Vriezen, zie Freele.

frolick) Uit de klugt.

The front of a room, Het voorste FRISK, Gril, zie Freak. FROM, Van, van daan.

gedeelte van een kamer , dat zich FRISK, Vrolyk.

I come from France, Ik kom van aan ons vertoont zo als men Frisks, Huppelingen, gehuppel.

Vrankryk,

'er in treed. to FRISK, Huppelen, Springen. From the Indies , Van de Indiën. The horse made a large front, Frisky, Grillig

A thip of, and for London from De ruitery maakte een grootto FŘISLE, Krullen , frizeeren, Hainburgh, Een schip van Lon

front. zie Frizzle.

den naar Hamburg.

To charge the enemy in the front, FRIT, Zout of asch met zand Saa From the beginning, Van 't be De vyand in de flank vallen. men in den oven gebakken. gin.

The front (or forehead) of a calf, FRITH, een Zee-engte.

From between his feet, Tulcben Het voorboofd van een kalf. I Fith, (an old word for a plain', zyne voeteil van daan.

Front, or impudence) Onbes between woods, or a wood) From my heart, Uit 's barten schaamtheid. Een dal tuffcben twee bol'cben, gronde.

to FRONT, Vlak tégen overstaan. of een woud.

From top to toe , Van 't boofd tot His house fronts with ours, Zyr FRITHBURGH, Borg, zie Frank

de voeten.

buis staat vlak tégen bet onze pledge. From above, Van boven.

over. FRITHSTOW, Scbuilplaats, sie From abroad, Van buiten. To front the foe, Den vyand Freeditool. From beneath, Van beneeden.

bet hoofd bieden. FRITILLARY, Kiewits eijeren From hence, Hier van daan. Fronting, Tegenoverstaande. [zéker gewas of bloem.]

From whence? Van waar? FRONTINIĄC, (a luscious kind FRITTER, Een struif of koek. The fleet came into this harbour of rich wine made at Fronti. FRIVOLOUS, Beuzelacbtig.

froin Cadiz, De vloot van Ka. niac , mear Montpellier) Een FRIZE, zie Freese.

dix, liep in deeze Haven bin soort van fransche wyn. to FRIZZLE, Krullen, frizeeren.

FRONTIRE, Grenzen landTo frizzle the hair, 't Hair krul He kept ine froin coming, Hy be FRONTIERS,} pralen. len.

lette any te komen.

The frontires of a Kingdom, De Frizzled, Gekruld, gekuifd, kroes. He bindred ine from writing, Hy grenzen van een Koningryk. Frizzler, Een kruller, krulster.

verbinderde iny te fchryven. A frontier-town, Een grensstad, Frizzling, Krulling, frizeering , From the King, Van de Koning. frontier plaats. frizeerende.

I come from him to tell you, Ik FRONTISPICE, De voorgével. a Frizzling-iron, een Krul-yzer. kom van bem van daan om u te u The frontispice of a book, De FRO. zeggen.

tytel van een boek. IRO, als, To and fro , Heen en From the creation of the world, FRONTLET, Eene flep, voorboofd.

Van de Schepping der waereld. band.
FROATH, Schuim, zie Froth. From that time, Van die tyd af. FRONTON, Kruisboog of Kozyn.
FROCK, Een overtreksel, jurk. From three a clock to fix, Van FROSEN, Gevrooren , van to Free.

A child's frock, Een kinder jurk. drien tot zellen.
A groom's or a coach-man’s frock, From my youth up, Van myn FROST, Vorst, felle koude.
Een koetfiers ry-rok.

jeugd af aan.

A hard froit, Een felle vorst. A woman's frock, Een kleerkas. From hence forth, Van nu voor Hoar.frost, or white frost, Ryp, A gentleman's frock, Een over taan.

ruige vorst, rol

From time to time, Van tyd tot A glazed froit, Een yzelige vorst, FROG, Een vorscb, kikvorscb.

tyd.

yzeligheid. The frog, (or fruth) of a hor. From, Voor.

Frost-bitten, Door de koude bevanle's foot, De straal van eens To hide a thing from one, lets gen, verkleumd, bevrooren. faerds voet.

voor iemand verberger.. Frost-nail, Is-kégel. I. DEEL.

Froit.

[ocr errors]

nen.

weer.

ze.

[ocr errors]

van bier.

utch

Froit-nailed, Op scherp gezët, met the day long, Een oud-wyf dat Fruit, (or profit) Voordeel:

fcberp beslagen, oin over ys te den gantfcben dag kuorrig ziet. There are the fruits of his malikonnen loopen.

To frown (or look scurly, upon ce, Dit zyn de vruchten zyner Frosted, (said of brocade ) Een one, Iemand zuur aanzien.

boosaardigbeid. foort van zyde stof: Glacé. + The world frowns upon him, Fruit, (or profit taken of goods Frosty, Vorstig, vriesachtig.

Alles loopt bem tégen.

or cattle) Vrucht gebruik, vrucbt Frosty weather, Vriezend wé- Frowning, Fronfeling des voorboods,

genot. der.

barsbeid, norsbeid,

The fruits of a living, Het inFROTH, Schuim.

aanziende.

komen van een pastory. The froth of beer , De schuim A frowning countenance , Een The first-fruits, De Eerstelingen,

stuurscb gezigt, een bars gelaat, of eerste vruchten. The froth of melted lead , De

norse troni.

To offer the first fruits to God, schuim van gesinolten lood. Frowningly, Barselyk, nors.

De eerstelingen aan God opofHis discourse is nothing but FROZEN, Bevrooren, gevrooren. feren.

froth, Zyn rédenen zyn niet als Frozen water, Bevrooren water. The King has the first fruits, De schuim.

My hands are frozen, Myne ban Koning beeft de eerste vrucbto FROTH, Schuimen, op fcbrimen. den zyn bevrooren.

ten. Frothy, Scbuimachtig, opgeblaazen. Frozen up, Toegevrooren.' Fruit-bearing, Vrucbtdraagende. Frothiness, Schuimachtigheid. The river is frozen up, De Ri. A fruit-bearing tree, Een vruchtFrothing, Schuiming , Schui vier is toegevrooren.

draagende boom. mende.

The frozen Sea, De Ts-zee. Fruit-market, De fruitmarkt, appel. FROUZY, (greasy, stinking) Lee

FRU.

markt. lyk, morsig, smeerig, stinkend. FRUCTIFEROUS, Vrucbtdraagend, A fruit-loft, Een appelzolder. Frouzy hair, Smeerig baair.

vruchtbaar.

Fruiterer, Een fruitverkooFROW, een Vrouw, als, A Dutch Some trees are fructiferous, fome Fruit-feller, }

per. frow, Een Hollandscbe Vrouw. not, Sommige boomen zyn vrucht A fruit-woman, Een appelwyf. FROWARD, (or peevish) Gémelyk, draagend en anderen niet.

Fruitery, (a fruit-house, or fruitknorrig, kribbig.

t to FRUCTIFY , or bear fruit , loft) Een plaats daar men de A froward master , Een knorrig (in a figurative sense) | Vrucb vruchten bewaart. meester.

ten draagen.

Fruitfull, Cor plentiful) OvervloeTo have a froward look ,

Een

To fructify, (or make fruitfull) dig. knorrig gezigt bebben.

Vruchtbaar maaken.

Fruitful, Cor profitable ) VoorFroward, (fullen, or stubborn) FRUGAL, Zuinig , Spaarzaam.

deelig. Hartnëkkig, ongeboorzarm. A frugal manager, Een bezuini- Fruitfully, Vruchtbaarlyk. Froward, (or malapert) Onbe ger.

Fruitfulness, Vruchtbaarbeld. scboft, trotsch, verwaand. Frugal, (or temperate) Maatig.

The fruitfulness of a country, Å froward, (or a cross) child, Frugality , Zuinigheid, spaarzaam

De vruchtbaarheid van een land. that does nothing but cry,

beid.

FRUITION, Genieting, genot. + Een schreeuwleelyk van een To live with great frugality , Zeer Fruitless, (or barren) Onvruchtkind. zuinig leeven.

baar. Frowardly, Onbeleefdelyk, verwaan- Frugality , (or temperance) Maa A fruitless country, Een onvruchtdelyk. tigheid.

baar land. To speak frowardly to one, Trot- Frugally, Maatiglyk, spaarzaamlyk. Fruitless, (or vain) Vergeefsch, selyk tégen iemand spreeken. FRUGIFEROUS, Vruchtdraagende.

vruchteloos. To carry one's self frowardly to FRUIT, Vrucht, fruit, ooft. FRUM, Vet, dik, grof, poezelig. one's father, Zich onbetaamelyk The fruits of the earth , (all man

FRUMENTY, Gekookte Tarw, zie omtrent zynen Vader gedraagen. ner of corn, or grain ) De

Furmety,
Frowardness, (or peevithness) vruchten der aarde.

FRUMP, Boertery, Spotterny.
Gémelykbeid.
The fruit of a tree, De vrucht

to FRUMP, Boerten, spotten. Frowardness, (or stubborness) van een boom.

Frumped, Geboert, gespot. Hartnekkigbeid.

The fruit of the womb, De urucbt Frumper, Een spotvogel, boerter , Frowardnels, (or malapertness)

kinderen.

Spreeuw. Verwaandbeid.

Fruit, (or defert at table) Na- Frumpingly, Boertachtig, SpotactFROWN, Een fronsel, rimpel.

gerecbt.

tig: Frown, Verachting , koelheid. To bring the fruit in, Het nagen FRUSH, (or frog, a part of a horFrowns of fortune, Tigenspoe recht opzetten.

fe's foot) De straal van den.

on Fruit, (all manner of eatable paerds-voet. to FROWN, 't Voorboofd in fronse fruit) Allerly soort van fruit of FRUSTRANEOUS, rdel, onnut, len trekken, een straf gezigt too eetbaare vruchten.

vruchteloos. nen, nors aankyken.

To live upon fruit, Van urucb- Fruftraneously, Te vergeefscb. An old woman that frowns all ten leeven.

Frustrate , (or frustrated) als,

The

des buiks,

[ocr errors]
[ocr errors]

ven.

aan de

eeten.

nooit genoeg.

FRU. FRY. FUA. FUB. &c. FUD. FUE. FUG. FUL:

FUL.

290 The frustrate dart falls on the Fuddled, Dronken gemaakt, dron-You have a full (or a whole) ground, De pyl die mist valt ken,

year to stay yet, Gy moet nog op de grond. Fuddler, Een dronkaard, zuipelaar.

een vol Jaar wagten. to FRUSTRATE, Te leur stellen, Fuddling, Dronkendrinking.

| He is full of himself, he is a misleiden. A fuddling fellow, Een dronken

self-conceited inan, Hy is vol To frustrate, (or make void) bloed.

van verbeelding, waanwys. what was done before, Teniet

FUE.

A full-power, Een volmacht. doen bet geene te vooren verricht FUEL , Brandstof, zie Fewel. He hath a full power, Hy bad een w25.

FUG.

volmacht. To frustrate one's designs, (to FUGITIVE, Vlugtig, voorvlugtig. A very full or wide gown, Eena make 'em miscarry) Iemands A fugitive, Een vlugtige, een

ruim kleed. voorneemen verydelen.

zwerver.

This coat is too full, Dat kleede Frustrated, Te leur gejtëld , misleid, Fugitive, (or refugee) Vluchte

is te ruim. verydeld.

To give one a full answer , leFrustrating, Verydeling, very-Lac Fugitive, Cor deferter) Overloo

mand een duidelyk antwoord gee. delende.

per. Frustration, Te leurstelling, mislei- FUGUE, (or chace in musick) Loop- To make a full (or perfect) deding, verydeling.

je in 't zingen, in 't berbaalen scription of a country, Een volFRY. van de eerste party.

komen beschryving van een Land

doen. the FRY of fith, De Kuit der vis

To maintain a fugue, 't Gezang

bouden.

gang scben.

A belly-full, Een buik-vol. FUL.

To eat one's belly full, or to Fry, Cor young fish) Katvifcb.

eat a full meal, Zyn buik vol A goodly fry, (or company) to FULFILL, (or perform ) VerEen goed gezelschap:

vullen, volbrengen, volvoeren. | A fry of little Islands, Een

To fulfill one's promise, or one's Is not your belly full yet? Hebt nigte van Eilandtjes.

vow, Zyn beloften, of geloften sy nog uw bekom/t niet?
vervullen.

His belly is never full, Hy beeft to FRY, In de pan braaden, frui.

Fulfilled, Vervuld, volbragt , volten.

voerd.

Before the had a belly full on't, * I have other fish to fry, Ik heb wel wat anders te doen.

My desires are fulfilled, Myne be Voor dat zy 'er baar bekomst van Fryed , In de pan gebraaden, ge. Fulfilling , Vervulling, volbrenging,

geerten zyıl vervuld.

bad.

17 You will foon have your belly fruit. Fryed meat, Gefruit vleesch.

volvoering, voltooijing,

full of her, Gy zait baat uw Frying, Braading, fruiting,

vullende.

bekonst van baar bebben. fiuitende.

The fulfilling of the Prophecies, His face is full of the finall A frying pan , Een braad-pan, Fulfiller , Een vervuller , 'volbren

De vervulling der Prophetiën. pox, Zyn aangezicht is vol pokkoek-pan.

puttenz. * Out of the frying-pan into the

ger.

0 Full of forrow, Vol droefheid. fire, Van den regen in de foot. FULGID, Flikkerend, glinsterend, 13 A child full of play, Len Speel

ziek kini.

flonkerend. FRYER, een Ordens-broeder, zie Frier.

FULGURATION, (or lightning) To have one's hands full, to FRYTH, een Zee engte, zie Frith.

Blixeming:

be full of business, Zyne bailFULIGINOUS, (or footy) Roet den vol bebben, veel te doen be'sFUA. achtig.

ben, # FUAGE, (or hearth money) FULL, Vob, gevuld, opgevuld.

To be full cares, Zorgvuldig zy... Scboorsteen, of baardstede-geld. A bottle full of some liquor , Een After a full perual of your paFUB. fles vol vocht, of drank.

pers, Na bet doorleezen van uw FUB, als, A fat fub, (a little fat A town full of soldiers, Een Stad papieren. child) Een klein vet' kind.

vol Krygsvolk.

He is too full of words , he talks FUC.

A full houfe, in parliament, Een too much , Hy beeft te veel FUCUS, (paint, varnish) Vernis. vol Parlement.

praats.
FUD,
Full of joy, Vol blydschap.

To die in one's full strength, to FUDDLE, Dronken maaken, dron Full glad, Ganfcb blyde.

In zyn volle kracht sterven. ken drinken. Full well, Volkomen wël.

To pay the full worth of a | There they fuddle their noses, I am satisfied to the full, Ik ben thing, De volle waarde van een Daar zyn zy braaf aan 't zui ten vollen voldaan.

ding betaalen. pen.

Full, (or cram'd) with meat, To run with full speed, Scbielyle To fuddle one's felf, or to fud + Dik, vol eeten.

loopen. dle, Zicb drunken drinken.

Of full age, Meerderjaarig. A full stop, Een punt, of stip. +Afuddle-cap, (or drunkard) A head full of lice , Een hoofd Half-full, Half vol. Een dronkaart.

vol luizen.

Full oft, Zeer dikwils.

ver

« FöregåendeFortsätt »