Sidor som bilder
PDF
ePub

Groote oogen.

mets.

waasa

gen beeft.

Full eyes,

Fullers-weed, Fullers thistle, Kaar. Ion To be in a fume, In een woeds A full (w plump) face, Een vet debollen, drooge distels om de zyn. weezen.

wol te kaarden.

to FUME, Uitwaalfemen , een damp A full (or high) Sea, Een hooge Fuller, Een wol-kaarder.

opwerpen.
Zee.
Fulling, Vulling

To fume, (to be angry) Woe-
FULL, (the full of the moon) De A fulling-mill, Een volmeulen. den van gramscbap.
volle Maan.

Fully, Ten vollen, volkomenlyk. To fuine UP, Oprijpen. The moon is in the full, or at I ain fully satisfied, Ik ben ten Fumed, Uitgewaajemd. the full, De Maan is vol.

vollen voldaan.

FUMETS, Harte mest, zie Few. In full of all demands , Vry van to FULMINATE, Donderen, uitalle namaaning

donderen , bulderen , raazen

FUMIGATION, Berooking.
To pay one to the full ,
Ten tieren.

Funing, Waaleming,
vollen betaalen.

To fulminate an excommunita femende. To requite one to the full, le tion, De blixem van het Vati. FUMITORY, Duivekervel, Aardmand een beboorlyke vergelding kaan uitspreeken.

rook.
doen.

Fulmination, Dondering, uitdonde FUMOUS, Dampig.
A tree that has not forth its ring.

FUN.
full, Een boom die sterk gedraa- FULNESS, Volbeid, zatbeid, over-

vloed.

| FUN, Spotterny, gekfcbeeren , fop. Be Full, Volkomen. FULSOM, Weerachtig , walgelyk.

pen. To be full a hundred years old, Fulloin meat, Voedzaame kost.

# to FUN one, Iemand flikfiovijen, Volkomen bonderd jaaren oud A fulsom favour, Een onaange

bonig om den mond smeeren. zyn.

| To fun one up, flemand de kap naame smaak.

villen. It is full ten days since, Het is A fulloin man, Een walglyk, of

FUNAMBULATION, Op de koord
volkomen tien dagen geléden.
onaangenaain Man.

wandelen of dan/len.
In the unity of the place they Fulsomly, Walglyk.
are full as scrupulous, Omtrent To be fulsomly fat, Onbebouwen

FUNCTION, Beroep, ampt, bedie-
de éénbeid van de plaats zyn zy
vet zyn.

ning, waarneeming eens ampts. niet minder befcbroomt. Fulfomnnels, Walgelykbeid, weeracb- FUND, Een vast gëldiniddel, vaste He maintaind the siege full six tigbeid.

som, zie Fond. months, Hy bield het belëg vol

FUM.

a Fund, (or bottom) Grond, bo

dem.
komen zes maanden wit.
to FUMBLE, Froinmelen, dauwe-

FUNDAMENT, de Aers, 't for
My time is not yet full spent, le, sollen, knnffelen.

dament.
Myn tyd is nog niet gebeel ver To fumble along, Blind toe trè-
Spild.

den.

The falling down of the fondaI understand you full well, (or To fumble a band, or a cravat,

ment, De uitscbieting van den

endeldarın.
very well) Ik versta u zeer Een bef of das kreukelen.
wel.

To fumble a woman, Een Vrouws.

FUNDAMENTAL, 't Geene tot een
Full sore against my will, Zeer persoon frommelen.

grondslag verstrekt.
tégen myn zin.
To fumble in his speech , In zyne

Fundamental laws, Grond-wet-
Fall enough, Vol genoeg.

ten. spraak baperen. A coat that fits too full, Een kleed Co To fumble up a letter, (to ma. Fundamental, (Subst.) De grondveli, dat te ruiin is. ke it up unskilfully) Een brief

grondslag.

Fundamentals, Grondrégels.
Full faced, Poezelig van weezen. Nordig toedoen.
The full moon, De volle Maan. Fumbled, Gefrommeld, geboeteld.

It will shake the very fundamen

tals of his doctrine. 't Zal de Full-grown, Volwassen.

Fumbler, (or aukward fellow)
Full-bodied, Dik, vet.

Een bandelooze knaap.

gronden zyner leere doen wagge

leri.
Full-bodied wine, Zwaare wyn. Fumbler-like, Onbandig, bandeloos.
A mouth-full, Een mond vol. Fumbier, (that funbles women)

FUNDLING, Vondeling, zie Found-
A hand full, Een hand vol.

Hoetelaar, frommelaar.
Full nigh, Zeer naby.
Fumbling, Gefrommel, gedauwel,

a FUNERAL, Een lykstaasie, be A pack of dogs came full cry to geboetel.

graavenis.
wards us, Een troep honden kwa- rumblingly, Dauwelachtig, boetel Funeral, (adj.) 't Geen tot een lyk
men huilende op ons aan.
acbtig, frommelachtig.

behoort.
to FULL, Vollen, vullen.
FUME, Rook, damp, waasem.

A fueral fong, een Lyk-dicbt.
To full cloth, Laken vollen of The fumes of wine , De

A funeral fermon, een Lyk-pre.

wyn
vullen.
dampen.

dikatie.
Fullage, Vul-geld, volders loon. The glory of mortals is but a

A funeral ticket, een BegraavenisFulled, Gevold. gevuld.

fume or a vapour, De eere der

briefje. Fuller, Een volder, lakenvuller. stervelingen is maar rook of

Funeral torches, Lyk-toort sen. Fullers earth, Vul-aard,

damp.

#FUNEST, Doodelyk.

FUN

liag.

[ocr errors]

Oven.

FUNGOUS, Sponsachtig, gelyk de , FURMETY, Gekookte Tarw, [een, FURTHER, Verder, vorders. faddestoelen.

zéker Engelsch gerecht.]

*T is in the further Spain, Het FUNICLE, Een kleine koord, ook FURNACE, een Oven.

is in het uiterste gedeelte van de navel-streng.

A fiery furnace, Een brandende Spanje. FUNK, Een vunse lucbt.

On the further side of the Tyto FUNK, (to finoak tobacco) Ta- FURNAGE, the fee paid to the ber , Aan bet uiterste van de Tybak rooken. lord of the mannor by his {te

ber. To fuck one, (to poison hiin nants, for baking the bread, There is nothing on the further with tobacco ) Iemand met ta (which in some places they

side of those bills, Daar is niets baks rook verstikken.

must do) in his common oven. aan de andere zyde van deeze FUNNEL, Een trechter, pyp.

Oven geld, 't geen door de bergen. Der The funnel of a chimney, De Vazallen aan den Heer betaald The further end of the street, Pyp van een schoorsteen,

word , voor het bakken van Het uiterste end van de straat. The funnel of a privy , De PyP

hun brood.

The further end of a shop, Het van een sekreet.

a Potter's furnace, een Pottebak agterste van een winkel.
kers oven.

This will be a further obliga-
FUR.
to FURNISH , Verschaffen , voor-

tion, Dit 221 een verdere verFUR, Bont, zie Furr.

zien, verzorgen, stoffeeren, toe. plichting syn. | FURACITY, Diefachtigbeid.

takelen.

Take no further care of it, Be. FURBELOW, (a gathr'd pleat in To furnish a house , Een buis moei 16 daar niet verder meede. a garment) Een plooi , of fal stoffeeren.

Till further order , Tot nader bela in een kleed.

To furnith one with necessaries, order. to FURBELOW, Plooijen.

Iemand verzorgen met het geen

Further, Verder. Furbelowed, Geplooit.

by noodig beeft.

Go a little further, Gaa wat ver. to FURBISH, Polysten , bruineeren, Furnilhed, Verschaft, verzorgd , voor der. glad maaken.

zien, gestoffeerd.

I went a little further, Ik ging Furbished, Gepolyft, gebruineerd. I am furnished with every thing, een weinig verder. Furbither, Een polyster, bruineerder , Ik ben van alles voorzien.

I could go no further, Ik kon zwaardveeger. A house finely furnished , Een

niet verder gaan. Furbishing, Polyting , bruineering, buis dat fraai gemeubileerd is. 'T is further than your father's poly/tende.

Furnither, Een stoffeerder, verzor house, 't is beyond it, Het is FURCHLE, (in heraldry) Een schei ger,

voorby uw Vaders buis. ding, in de W..p-akunde. Furnishing Verschaffing, verzor. Further, for besides that) DaarFURIES, De raazeriyen, belscbe ging, sloffeering, versclaf enboven, bebalven dat. jurien, zie Fury.

fende.

This he said further to me, Hy FURIOUS, Woedenle , raazende , FURNITURE, Behangsel, buisraad, zeide daarenboven tegen my. uitzinnig, doldriftig. inboel, Noffeersel.

I ain never the further off for A furious storm, Een geweldige The furniture of a house, De that, Daarom ben ik 'er niet te storin.

meubelen van een buis, 't buis verder af, dat belët myn lourneeFuriously, Op een woedende wyze, raad.

men niet. verwoedelyk, uitzinniglyk. A costly furniture, Prachtige meu. to FURTHER, Bevorderen, voortTo fall furioufly (or desperately) belen.

zetten. upon the enemy, Woedende op FURR, Bont.

You must further him in it, Gy de vyanden aanvallen.

A good warm furr, Een goede moet bem daar in bystaan. to FURL, (a Sea term,) De zeilen warme pels.

To further , (or promote) a thing, inlinden , opgorden, inbaulen, to FURR a coat, or to line a coat

Een zaak levorderen. irneemen.

with furr, Een kleed met bont Furtherance, or help) Hu!p. to FURL a fail, Een zeil gorden,

Furtherance, (or progress) Voort[dat is, aan de rae dicht laa- Furrcd, Met bond gevoerd.

gang: menbinden.]

A furrud gown, Een bonte tab. Furthered, Bevorderd, voortgezët. Furled, Gegord.

berd.

Furtherer, Een bevorderaar, voortFurling, Orgording , inbanding. A furred ship, Een schip daar een zetter. FURLOE, zie FURLOUGH,

dul belde buid om gelegt is. Furthering, Bevordering, voortzetFURLONG, een Stadie, [het acht Furrier, Een bont werker, bontbande ting

vorderende, ste deel eener Engelsche myl.] laar.

derlyk. FURLOUGH, (a leave granted by Furring, Een tweede huid oin een | Furthermore, Vorders, voorts , a superior officer in war, to Schip leggen.

daarenboven. an inferior officer or soldier, FURROW, Een vooren, groef. FURTHEST, (the superlative of to be absent some time from to FCRROW, Voorens maaken , far) Het verste. his charge) Een verlof , voor een groeven maaken, ploegen.

I am the furthest of, Ik ben de Onder-Officier of Soldaat. FURS or FURZE, Steekende Palm. verste van daar.

I will

voeren.

[ocr errors]
[ocr errors]

29.4 FUR. FUS.

FUS. FUT. FUZ. FY.GAB. GAB. GAD. GAF. GAG. I will go to the furthest parts of the Fustian-an-apes, (a sort of stuff) To gabble French, Fransch koeworld, Ik wil aan bet uiterste Fustyn, soort van bommezyn ,

teren. end van de waereld gaan.

stof van garen en katofm. BD'ye hear how they gabble This is the furthest way about , Futtian, (words and thoughts

French ? Hoor je wel boczy Dit is de verste weg om. ill sorted together) Wartaal,

francb koeteren * The furthest way about is the brabbel-taal.

Gabbeling, Genap, gekakel. nearest way home, De kortste Fustian, Cor bombaft) Gezwets, A confused gabbling, Een verwegen zyn niet altoos de beste, snorkery.

ward gekakel. men komt ménigmaal door omwé- Pultian language, Groot spreeking, GABEL, Tol, schatting. gen tot zyn oogmerk.

op/nyery.

GABION, Een scbanskorf. a At furthelt, Ten verste , ten FUSTIGATED, Met een knods af. Gabionade, Een besebutjel van sebansboogste. geroft.

korven. To morrow at the furthest, Mor. || FUSTILINGS, (a woman noiso-GABLE, zie Gabble. gen op syn langst.

mely fat) Een Vrouw die van

the GABLE-end of a house , De FURTIVE, 2 (done by stealth , se vettigbeid naar bet zweet stinkt. ,

top of 't uiterste end van bet Furtively, cret) Steelswyze. FUSTY, Muffig, muf, vermuft.

buis. FURY, Verwoedbeia raazerny , To have a fully smell, Een vun

GAD. woede, uitzinnigbeid, doldrif ze lucht bebben.

a GAD of steel, Een staat staal. tigbeid.

Fusty close air , Een vunze be a Gad.fly, Een brems of borTo be transported with fury, dompte lucht.

Gad bee,

}

zel. Door drift vervoerd zyn. Fustiness, Vermuftheid.

to GAD up and down, Heen en They fought with fury, Zy vocb

FUT.

weer trentelen , gins en weer ten woedende. FUTILITY, Ydele klap, wuftbeid,

loopen. I stopt the young man's fury,

losmondigbeid.

To gad abroad, Uitbuizig zyn, Ik deed den jongeling bedaaren. The futility of women, De ligt. Gadder, Een straatlooper, zwervet,

uitloopen. The furies of hell , De furiën

vaardigheid der Vrouwen. van de bel. FUTTOCKS, (those compassing

firaatlyper. Hair-brain'd fury, Dolkoppige woe timbers which make the breadth

Gadding abroad, Uitbui zigbeid, de, uitzinnige raazerny. of the thip) Knies, knietjes,

uitbuizig zynde. Fury-like, Als een belfcbe furie.

Scheepstimmermans konst

A gadding goilip, Een uitbuizig FURZE, or Furz, Een soort van sté woord.

vrouwmenjch. kende palm. FUTURE, (to come) Toekomstig, GAFF, 't is an iron-hook-where

GAF.
FUS.

aanstaande.
Futurity, Toekomende staat.

with Sea-men pull great fithes to FUSE, (from the Latin funde- FUTY , Onnoozel, zot ,

into their thips, Een Zee-tifelre, used in chymistery, for to

boek. doortrapt. melt) Smelten, ontbinden.

GAFFLE, of a cross-bow , Span

FUZ. FUSEE, Een snapbaan, vuurroer.

yzer van een Schutters boog. The fusee of a watch , De snek FUZZ , (or way thorn) Stékende

GAG. van 't Horlogie, om de groote FUZZ-BALL, (or puck fist) Wolfs

brem, of bey.

a GAG, Een bal of stopzel in de veer op te winden.

mond, mondstopper. The furce of a bomb, or grana- to FUZZ, Uitraaffelen.

veest.

Gag-teeth, Tanden die uitwaards of de-lhell, Het gat van een gra

inwaards groeijen. A stuff that fuzzes, Een stof die Gag-toothed , Die dubbelde tandes naat of bom. Fusce, (or fusil, in heraldry) raaffelt.

beeft.

FY. Spil.

to GAĞ one , Temand eenen bal inz Fuselier, Een snapbaan, een soldaat | FY, Fy, foci,

den mond stoppen. die een snapbaan voert.

Fy upon 't! Fy for shame! Foei GAGE, Een pand, onderpand. FUSIBILITY, Bekwaambeid

't is een schande!

What gage can be given for 3 om versinolten te FYST, Een veest.

soul ? Wat onderpand kan meil FUSIBLENESS, worden. A fysting.curr, Een stinkende

geeven voor een ziel ?

kel. FUSIBLE,

a GÅGE, (to mcafure with) Een } Versmeltbaar. FUSILE,

GAB.

peil, peilstok, pezel. Fusion, (or melting of metals)

To ineasure a beer-veilel with a Smelting van metaalen.

, Een zékere ler. gage, Een bierton peilen. FUSS, Boba, geraas, verwarring.

sche mantel, een to GAGE, (to pledge) Verpandeth, To make a fuss, Een leeven maa- GABARDINE, grove ruige py, of verzetten. ken.

régeninantel. to GAGE, (a cask) (Een vat) peithe FUST of a pillar, De styl van GABBLE, Gekakel, gefnater.

len, pégelen. to GABBLE, Snappen , kakelen , To gage à fhip a-float, (among?? FUSTIAN, Kattoen, bombazyn.

koeteren.

mariners, is to stick à nailin

loos,

[ocr errors]

}

GABARDIN

een zuil.

[ocr errors]

ver

Zy

ten.

een

|

to a pole , and put it down on this persuasion has gained an GALE, Een koeltje, luchtige wind. by the rudder, till it catch universal poffeffion of the mind A fresh gale of wind, Een beldehold under it, and this they of men, Dit leerstuk is in 't al re koelte. do, to know how much wa gemeen aangenomen.

GALEASS, (a kind of sea-vesel ter a fhip doth draw ) Peilen To gain, (or to carry) Winnen , chiefly used on the Mediterraboe veel water bet Schip diep vermeesteren.

nean) Een soort van Scbepen, gaat.

To gain a battle , Een veldslach meest gebruikt wordende in de Gaged, Gepeild, gepégeld,

winnen.

Middellandsche Zee. pand, verzet.

To gain his' end, Zyn oogmerk GALEON, (a fort of a sea-veffel) Gager, Een peiler, pégelaar, wyn bereiken.

Galei. roeijer.

Gained, Gewonnen , verkreegen. GALINGALE, (a sort of water. A skilful gager, Een bekwaam We gained the breach, Wy ver flag) Een soort van biezen. wynroeijer.

meesterden den brës.

GALIOT, zie Gallist. Gaging, Peiling, pegeling , -ver-They gained them over to their GALL, GAL-NUT, Een galneus. panding, verzetting.

religion, Zy baalden bur over the GALL, De gal. GAGGED, Met een bab den mond tot bunnen Godsdienst.

The flowing of the gall, De overgestopt.

They gained upon us apace, loop van de gal. Gagging, Mondstopping, -mond wonnen gestadig veld op ons.

Gall-bladder, De galblaas. stoppende.

I gained the advantage of time Bitter as gall, Zo bitter als gal. to GAGGLE, ( as a goose ) Kake upon him, Ik beb bem de loef to GALL, 't Val afscbuuren, Jmarlen (als een Gans.)

afgestoken. Gaggling, Het gekakel van +GAINAGE, or Gainery, these To gali the eneiny with contiGans.

two law words signify, the nual firing, Den vyand benaauGAI.

profit molt properly

that comes wen door geduurig op bem vuur by the tillage of land, held by

te geeven. GAIETY, Vrolykbeid, dartelbeid, the baser kind of fokemen, or + To gall, (or vex) Tergen, cer wulpsbeid, weidsbeid.

vilains, Deeze twee woorden be bitteren. Gaiety of humour, Vrolykheid van tekenen allereigentlykst , het voor- Galled, 't Vel afgeschaafd. bumeur.

deel dat men trekt van de landen, Galled on horseback, Een blik. To do a thing out of gaiety, Iets die door bet schuim van volk be aers gereden. uit vrolykbeid doen.

bouwt worden.

* To touch a galled horse upon Gaiety of clothes, Weidsbeid in Gainer, Een winner, verkryger. the back, Iemand tergen die reeds kleeding Gainfull, Voordeelig, prof ytelyk.

kwiad is. Gaily, Wulpfelyk, weidfcb, zwie A gainful employment, Een voor. We were grievously galled with

deelige bediening

fhot, Wy wierden zeer gequëlb Gaines, Weidsbeid, zwierigheid. Gaining, Winning, winnen door bet geschut der Vyanden. GAILLAC, or Gaillac wine, (a de.

GALLANT, (or civil) Beleefd. fort of French wine, so called For the gaining of idolaters over Gallant, (or brave) Dapper. from Gaillac, a town of Lan to the christian faith, Tot de be a Gallant, (or fine) Fraai. guedoc , where it grows) Een keering van de Afgodendienaars GALLANT, Subst. (or lover) MinJourt van Fransche wyn.

tot bet Christendom. GAIN, Gewin, voordeel, profyt. † Gainly, Gemakkelyk.

Gallant, (a spark, or bean) SaA great, or a small gain, Een to GAINSAY, Tegenspreeken, wé lët-jonker. groote of kleine winst. derspreeken.

A gallant of a married woman, To make great gains, Groote winst To gainfay truth, De waarbeid De pol van een getrouwde Vrouw, doen.

wederspreeken of bestryden. A gallant man, Een aardig Man. 'T is all clair gain to me, Het Gainsayed, Tégengesprooken, wéder A gallant rooin, Een fraai veris alles zuivere winst voor my. Sprooken.

trek. Dishonest gain, Scbandelyk ge- Gainsayer , Een tégenspreeker, een to GALLANT,(to court a woman win. wéderspreeker.

in the way of a gallant) Den to GAIN, (or get) Winnen, ver- Gainsaying, Tegenspreeking, weder

Minnaar speelen. krygen.

Spreeking, tegenspreeken- to GALLANTISE, (to play the To gain one's love, Iemands lief. de.

gallant) Liefkozen. de winnen.

(+) to GAINSTAND, Wéderstaan. Gallantly, Aardiglyk, treffelyk. He has gained a great reputation | GAINURE, zie Gainage.

Gallantly , (or couragiously) by it, Hy beeft 'er veel roem

GAL.

Dapperlyk. mede verworven. GALANT, zie Gallant.

Gallantness, Aardigbeid, bupsbeid, This opinion has gained a con- GALAXY, De mëlkweg.

geestigheid. siderable ground in the world, GALBANUM, (a gum, or liquor Gallantry, Aardig toestel, zwierigheid, Dit gevoelen beeft zeer veel voet of a mighty strong rank fcent) on Gallantry, (or bravery) Held gekregen in de waereld. Galbanum, een zekere gom. baftig beid.

GAL

naar.

leggen.

de party.

GALLEHALPENS, (an ancient GALLOON, Gallon, mantelkoord. GAME, (or paftine) Tydkorting.

coin) Een zékere oude munt. To face with galloon, Met gal The publick games of the ancient GALLERY, Een gallery, wande lon bezetten.

Greeks and Romans, De openlery.

Edged with galloon, Met man baare Spelen der oude Grieken en The galleries of a man of war, telkoord omgeboord.

Romeinen De galleryön van een Oorlog To bind the pockets with gal-Game, (or play) Spël. schip.

loon, De tallen inet galon be The game at cards called piquet, The gallery of a tennis court, De

Het kaartspēl piquetten 8 gallery von een Kratsbaan. GALLOP, Een viervoets rën ,

naaind. A covered gallery, (in a siege) gallop.

Game, (a part of a set) Spel, Een bedekte weg.

A full gallop, Een volle gallop. een gedeelte van een spël. GALLY, (a kind of vefrel much A hand gallop, an caly gallop, Five games thall make up the fet, used in the Mediterranean) een Een band gallop.

Vyf spellen zal uit zyn , of Galei.

To bring a horse to gallop, or streepjes uit, als in 't kolven. The admiral gally, De Vlag to put him upon the gallop, I am already three games of the galei. Een paerd in de galop zetten.

set, Ik win al drie spellen van To be condemned to the galleys, To fall into a gallop, In de galor to be a gally-llave, Tot de lop vallen,

I want but two games of up, Ik galeijen veroordeeld zyn.

To go a gallop, Galloppeeren. ben op twee streepjes na uit. A gally Nave, Een gally-boef. To run a full gallop, Hard gal. You have a great game to play, GALLEY, (a fort of light mer. loppeeren.

* Gy bebt een barde noot te kragchantihip, with great guns and to GALLOP, Te viervoet rennen, ken, oars) Een galey, foort van Koop op een sprong loopen, galloppeeren. He play'd his game well, Hy vaardyschip

Galloping, Een viervoetige rën , Speelde zyn jpel wel. Half-galley, Een balve galey, of

te viervoet rennende.

Ft He is good at all kind of gagaljoot.

A galloping horse, Een paerd dat mes, Hy speelt alle spellen wel, O's Galley-pot, Een fyne aarde pot. te viervoet gaat, dat galloppeert. * Hy is van alle markten weer. GALLIAC, zie Gaillac.

GALLOSHES, Wyde schoenen, die gekonen. GAILLARD, (a kind of merry men over de anderen been trekt A game-cock, Een vechtbaar. dance) Een zékere dans. onze schoon te houden.

Game, (beasts for hunting, or GALLICAN, (or French) Fransch. GALLOWS, een Galg.

fowl to shoot at) Wild, als The gallican church , de Franjcbe To carry one to the gallows, Ie. baazen , patryzen, enz. Kerk.

mand naar de galg voeren.

A game-keeper, Een Jaagermees. GALLICISM, Cór French idiom) * Better be here then at the gal.

ter. Zuiver francb.

lows, * Het is bier beter als op on The King's game, De uitspartGALLIGASKINS, (a fort of wide de mooker bei.

ningen des Konings. breeches, or Nops, so called He will go to the gallows, Hy to GAME, Speelen, tuiffcben. from the Gascoons, who first zal nog aan de galg waaijen. Gamesom, Speelziek, weeldrig, brought then in use) Een foort The gallows groans for him,

dartel. van wyde broeken. De galg zucht om bem.

I never saw him so gamesome, ++ A galligaskin, (or old fashion A gallows, (or wicked rascal)

Ik beb bem nooit zo kortswylig taylor) Een lompe snyder. Een galge brok.

gezien. GALLIMÁTIAS, Wartaal.

The gallows of a press, De A gamesome girl, Een stoeiacbGALLIMAWFREY, Hutspot.

dwarsbalk van een pers.

tig meisje. GALLING, Affcbaaving van 't vël, GALLY, Een galley , zie Galley. Gamesomeness, Kortswyligbeid, darfinarting: GALOSHES, zie Galloches.

telbeid. GALLINGAL, Galiga, Galegaan.

GAM.

Gamester, Een speeler, tuiffcber. GALLION, een Spaansche galjoen. GAMBADOS, Leere scheenkousen, A cogning gamester, Een valjcbe GALLIOT, een Galjoot.

[die men te paerde gebruikt

dobbelaar. GALLI-POT, zie Galley pot.

voor de Nyk of koude', ] reis- Gaming, Gespeel, getuiscb.— Spees GALLOCHES, Een soort van klon. kousen.

lende, tui(fcbende. pen over de schoenen, om de vee- to GAMBLE, Ryfelen , dobbelen , To love gaming, to be given to ten droog te bouden. Speelen.

it, Een liefbebber van 't jpël GALLON, Een maat van vier E12 A gambler, Een ryffelaar.

zyn. gelsebe Quarts of twee stoop Gambling ,Ryffeling, - dobbelende. A gaining house, Een speelbuis , (of omtrent drie Amsterdam- GAMBOL, Sprong, Cabriool.

tuisch-plaats. sche mingelen; 40 Gallons doen GAMBOLES, Kromme Sprongen. GAMMON, een Ham. te Amsterdam cen Aam of 120 To play , (or thew) gambols, GAMUT, (a certain number of mingelen.) Cabrioleeren.

notes including all the princiA gallon pot, Een twee hoops to GAMBOL, Springen, buppelen. ples of musick) Tafel der miskan. Gamboling, Springende, buppelende. ziek nooten.

GAN,

« FöregåendeFortsätt »