Sidor som bilder
PDF
ePub
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]

ENGLISH AND DUTCH DICTIONARY.

A

A. ABA.

ABA.

ABA. ABB. de eerste Letter van bet Alpha To abandon a friend, Een Vriend to ABATE, Afkorten, affaan, af. bet van alle Völkeren , en de begeeven, verlaaten.

neemen , verminderen , 01.ttrekken, eerste oan de Vyf Klinkers. To abandon all hopes, Alle boop

Necbten, vernietigen. Zie van de onderscheidenę opgeeven.

To abate something of a sum, lets klanken van deeze, en de ove To abandon one's self to one's van een fom af korten. rige Klink-letters: Het beknopt lusts, Zicb aan zyne luften quer.

To abate one's pride, Iemands Vertoog wegens de Engelsche geeven.

booginoed fnuiken. Spraak- korist : in 't andere Abandoned, Verstooten , verscboven, To abate something of one's right, DEEL. verlaaten,

Iets van zyn recbt afstaan. A. Een. Een Lédeken dat voor | Abandoner , Een verlaater.

To abate the Taxes, De Laften, Naamwoorden, die met een An abandoning, Eene verlaating,

of Imposten verminderen. Médeklinker beginnen,gevoegd verstooting

My pain begins to abate, Myn pyn wordt, als; Abandoning, Verlaatende.'

begint afteneemen. A Man, Een Man. . De Leezer gelieve eens vooral

To abate of that Ardour one To do a thing, Een zaak verricbindagtig te zyn, dat meest alle

had for something, Een gedeelte ten, iets doen. Engelfcbe woorden, uitgaande

van de drift, die men ergens toe Ook is 't zelve in verscheidene

in ing, Naamwoorden (Nomi badt, verliezen. spreekwyzer gebruikelyk , als;

na), of Deelwoorden (Parti + To abate , (in the sense of the Many a Man, Ménig een Menfcb. cipia) zyn.

Law) fignifies, to beat down, So much a week, Zo veel's week:. An abandoned wretch, Een over to pull down, to overthrow, to Twice a day, Tweemaal 's daags.

gegeeven Deugniet, een arm ver. defeat, to intrude, Nédersaan, Once a year, Eenmaal, of eens 's laaten Schepzel.

omuerbaalen , omuerwerpen, RecbJuars.

That fellow is an abandoned ten, indringen, als; So much a Man, Zoo veel voor wretch, Die Karel is een over.

to Abate a Castle, Een kasteel slechten. elk Menjcb.

gegeeven deugniet.

to Abate a writ, Een gescbrift, een To go a hu..ting, Uit jaagen gaan. She is indeed an unhappy aban

Acte berroepen. To be a bed, Te bedde zyn. doned wretch, Zy is waarlyk een to Abate an estate , Zicb in 't bezit van Dit Lédeken voor een klinker, of engelukkig verlaaten Scbepzel.

een Overledene indringen, tot stomme H, komende, voegt ABANNATION

nadeel van den recbten Erfgenaam. Eene verbanning

} men 'er een N by, om het on. ABANNITION,'} voor een jaar. Abated, Afgekort, afgeslagen, veraangenaam geluid, dat 'er in ABAPTISTON, of ANABAPTIS minderd. twee op malkander volgende TON, Een Heelmeefters Werk Abatement, Affag, afkorting , ontafgebroken Klinkers is, te ver

tuig : dus noemde men wel bēffing, als mede : Een indringing myden.

eer de Trepaan of Panboor. in een erffenis, om 'er den naaften An Eagle, een Arend , An Hour, i to ABASE, Vernéderen , verootmoe

Erfgenaan uit te bouden. cen Uur.

digen.

Abacing, Vermindering , afflaaning,
ABA.
Abased, Venederd.

krenking. ABAFT , De spiegel, Het agterste van Abasement,} Vernedering.

Abating, Verminderende , afkortende. een Scoip.

ABB. ABAISANCE , Nederbuiging, eer- Abasing, Vernéderende. bie ibewyzing, geboorzaambeid. to ABASH, Beschaamd, verlegen

+ ABBACY, Een Abdy. (Law-Term

for an Abbey.) ABALIENATION, Verureemding,

maaken.

ABBESS, Eene Abdis. goerdracbs van Recbt.

Abathing,

} Bescbaandmaaking. ARBEY, Een Abdy. to ABANDON, Verlaaten , afflaan, Abashment,

† Abbey Lubber, Een Lédigganger toegdoen, begeeven. Abathing, Beschaamd maake: de.

die dik en vet is ai's ein Monnik. I. DEEL. А

AR

2 ABB. ABC. ABD.ABE. ABE, ABG.ABH ABI.

ABI. ABJ. ABL. ABBOT, Ben Abt.

Abetting, Aanbitzing, Handbaaving. Een Erfgenaam van iemand, die A regular Abbot, Een reguliere Abettor, Opbitzer , Stookebrand, als

zonder zyn Testament te maaken Abt, die bet bestier, over bet

méde een Medeftander, Mi. gestorven is. geestelyke en waereldlyke , in zyn deplicbtige.

ABISS, Een Afgrond. Zie ABYSS. Abdy beeft. ABAYANCE

AB). A Secular Abbot, Een waereldlyk ABEYANCE;} Verwagting.

ABJECT, Veracht, gering , fnood, Abt, die geen Geestelyke is.

Goods or Lands in Abeyance, lafbartig, verworpen. Abbotihip, Een Abdylobap.

Goederen of Linderyen die men Abject, (Subst.) Een verwor peling, to ABBREVIATE, Verkorten.

na de dood van een ander te wag. verscboveling Abbreviated, Verkort.

ten beeft.

Abjection or abjectness, Veracbt. Abbreviation, Verkorting.

ABG.

beid, geringe staat. Abbreviator, Verkorter.

To ABGREGATE, Afzonderen, Abjection of mind, Zafbartigbeid, Abbreviature, Verkortfel.

afjcbeiden.

neeiligtigbeid. to ABBRIDGE, Besnoeijen , intrek- Abgregated, Afgezonderd.

ABJURATION, Afzweering, ken, zie to ABRIDGE.

ABH.

to ABJURE, Afzweeren. ABBROCHMENT, Het opkoopen To ABHOR, Verfoeijen , een affcbrik Abjured, Afgezwooren. van waaren, eer die ter markt

bebben, yzen.

Abjurer, Afrweerder, koinen, om ze in 't klein te ver. Abhorred, Verfoeid.

Abjuring, Afzweering, - Afzweekoopen.

Abhorrence, Verfoeijing, afgryzing, rende. ABBUTALS, Landpaalen, sie weêrzin.

ABL. ABUTALS.

I have a strange abhorrence to (1) ABLACTATION, Het Speener ABC.

that course of life, Ik heb een van een kind. ABC, or Abce , or Christ cross. wonderlyke afkeer van dat soort (1) ABLADIUM, Afgemaaid, afrow, Het A, B, C. Alpbabet. van leeven.

gesneden koorn. A, B, C, Scholar, Een Scbool Fongen. Abhorrent, ri Jelyk.

(1) to ABLAQUEATE, De worteA, B, C, Teacher, Een Scboolmeestert. Abhorrer, Verfoeijer, enz.

telen der boomen ontblooten. je, die leert leezen.

Abhorring, roing, weer zin. ABLATION, Wegneeming. AB CEDARIAN, Een Jongen die

ABI.

ABLATIVE, (Een Letterkonstig bet A, B, C, leert. TO ABIDE, Woonen, blyven , ver

woord) de Neemer, Ablativus, ABD. blyven, lyden , verduuren, uit

in de Woordbuiging. to ABDICATE,Versaaken, verlaa staan.

ABLE, Bekwaam, macbtig, sterk, ten, afstaan, ont-erven.

To abide in sin, In zonde vol vermoogende. Abdicated, Verzaakt, verlaaten.

barden.

Able, ( in strength) Sterk, ro. Abdication, Verzaaking , ont érving, No body can abide him, Niemand bust. ofstand.

kan bem verdraagen.

Able, (or Capable) Bekwaam. ABDOMEN, De onderbuik.

I will abide by his Judgement, Able, (in Estate ) Ryk zyn, 'er ABDOMENOUS, Dikbuikig,waar Ik zal by zyn uitspraak blyven, warın in zitten. Lyuig.

Ik zal 'er my aan bouden. Able , (or Skilful ) Bebendig, ABDÚCTION, Wegvoering.

I can 't abide it, Ik kan 't niet gaauw, scbrander.
ABE.
dulden.

Able, to read and write, Kune
ABEARING, a Law-Term for I can 't abide to hear of it, Ik nen leezen en schryveri.
Conduct, Gedrag:

mag 'er niet van booren.

Able to pay, in staat zyn oin te To be bound to good a-bearing, To abide the first charge, Den eer betaalen, gëld bebben. Zicb verplichten voor bet toeko ften aanval doorstaan.

To be able, In staat zyn, konmende een goed gedrag te bouden. To abide in the woods, In de ABECEDARIAN, Een Schooljongen. Bosschen woonen , sich in de Bos. I am not able to walk , Ik ben Abecedary, Dat tot bet A, B, be. seben ont bouden.

niet in staat om te gaan. boort.

To abide by or in a thing, Zicb He is hardly able to hold his ABECHED, Gevoed, verzadigd ërgens aan bouden.

Eyes open , Hy kan zyne oogen ABED, of A bed, Te bedde. Abider, Huisvëfter, wooner , blyver. bezwaarlyk open bouden. To be, or to lay a-bed, Te bed- Abiding, Wooning, verblyving, ver None is able to come near him de leggen. toeving.

for skill, In vernuft gaat by ieABERRANCY,

An abiding place, Een verblyf.
Af dwaaling,

der een te boven. ABERRATION }

dooling.
plaats.

He gives more than he is able, ABESSED, Vernederd , neergeslagen. ABILITY, Vermogen , macbt, be. Hy geeft meer dan zyn vermogen to ABET, Aanzetten, aanmoedigen.

kwaambeid.

toelaat. To abet, (to maintain, to back, According to their ability, Naar Every one according he is able, to aid and allilt,) Handbaaven, bun bekwaambeid.

Elk na zyn vermogen. ondersteunen, bystaan, bëlpen. A man of ability, Een man van An able Workman, Een bekwaain Abetted , Aangespoord, aangemoe.

middelen,

Werkmeester, Een Opzig. digd, enz. AB-INTESTATE, (ab inteftato, ) ter.

Able

nen.

ven al.

Ableness, Vermoogen, zie ABI

LABORTIVE , Fyn Parkement About noon, Omtrend de middag. LITY.

van een nieuwgebooren Lams- of About a foot wide, Omtrend een ABLEGATION, Wegzending. Kalfsvel gemaakt.

Voet lang (1) ABLIGURITION, Overdaad of ABOTE, Neêrgeslagen, versaagt. About, op.

verkwisting in spys en drank. ABOVE, Boven, om boog , meer als. About three o'clock, Op 't lag (t) to ABLOCATÉ, Verbuuren, te From above, Van boven.

van driën. buur zetten.

The one fat above, and the other About the Year's end, op 't einde ABLUTION: Afwassebing.

below me, den een zat boven en van 't Jaar.
ABN
den ander onder my.

I have no money about ine, Ik ABNEGATION, Verloocbening, These things are above me, Die beb geen geld by my. verzaaking.

dingen zyn buiten myn bereik, Shall I send to him about it? St. Peter's abnegation, de Ver. gaan myn macht te boven.

Zal ik bem hier van verwittigen? loocbening van Petrus.

He is above board, Hy is de zwaa He is somewhere about the houWith a full abnegation of our rigbeid te boven , Hy is boven se, Hy is bier of daar in buis. will, met een volkomen verzac water.

What do they cry about the king van onzen wille.

If he he stil above ground, Als Ireets? Wat word 'er op straat (t) to ABNODATE, Boomen snoei. by nog leeft.

geroepen? jen, knotten.

He had none above him in lear- All about, Overal. Abnodation, Het besnoeijen van ning, Niemand overtrof bem in About and about, Van alle kanboomen. geleerdbeid.

ten. ABNORMITY , Wanstalligbeid, af Above all, above all things, Bo- The world is come about, De fcburvelykbeid.

Waereld is op zyn end. Abnormous', Mismaakt, gedroclte Over and above his wages, Boats From about, daaromtrend.. lyk.

ven syn loon.

Round about, rondtom.
ABO.

Above (more than,) meer als. What greater inatter can a Man ABOARD, Aan boord.

I was there above a month, Ik desire, about which to employ He went aboard a East Indian was daar meer als een maand.

his thoughts? Hoe kan iemand Ship, Hy ging aan boord van We fought above six hours, Wy verbévener ftof begeeren om zyn een Oost-Indisch Schip. vochten meer als zes uuren.

gedagten op te vestigen? ABODE, Verblyf, woonplaats. I love him above any man, Ik There are divers opinions about Were does he keep his abode ? bemin ben meer als iemand anders. it, Men beeft daar over veelerley

Waar boud by zyn verblyf ? I am above these things, Die din gevoelens. TO ABOLISH, Vitroeijen , affebaf. gen zyn my te laag.

It is not so about us, Het is met fen, vernietigen.

A good name is above wealth, ons 20 niet. Abolithable, Verbreekelyk , vernie Een goede naam is beter als ryk. To take a turn about the town, tigbaar. domn.

Door de Stad wandelen. Abolished, Afgeschaft, uitgewischt. To be above one, Iemand over. An short way about , Een klein Abolishing,

treffen.

endtje om. Abolishment, Afschaffing , aitroei I shall eafely get above them all, Tolie about, Verstrooid, verspreid Abolition, jing, vernietiging. Ik zal bun alle gemakkelyk voorby leggen. ABOMINABLE, Verfoeijelyk, gru streeven.

w To take one about the middle, welyk, yslyk.

The water came above iny knees, Iemand om den middel vatten, Abominably, Verfoeijelykerwyze. Het water kwam boven myn To drink about , In 't ronde TO ABOMINATE, Verfoeijen, een knien.

drinken. afgryzen bebben, gruwen. His head was above the water, To have one's wits (or Brains) Abominated , Verfoeid.

zyn hoofd was boven water.

about one, Denken om het geen Abomination, Een grouwel, ver As above, als boven gemeld, als foeisel.

boven.

Mind what you are about , Zie ABORIGINES, De Italianen, of (t) ABOUGTH, Gekogt, geléden, voor u wat gy doet. Volkeren die waanen van geen

duur betaald.

Iain about to do it, Ik zal 'er ander volk afkomstig te zyn ; ook To ABOUND, Overvloeijen , Iets 20 aan gaan. de Inwoonders of Inboorlingen in overvloed bebben.

You are mighty lang about it, Gy van een Land, gelyk de Batavie. Oar country abounds with (or in) zyt geweldig lang daar aan bezig. ren in Holland.

all things necessary. Ons land Look about you , Zie voor u, ABORSEMENT, Een Misval, is overvloedig voorzien van al;}

Voorzigtig; ABORTION, Miskraam. lerly noodwendigheden.

All this itir was kept about ABORTIVE, Ontydig , Misdragtig. To abound in one's sense, (to you, Al dat leeven is om Uwend An abortive child, Een kind dat be concerted, ) Verwaand, in wille. toor zyn tyd gekomen is.

beeldende zyn.

Far about , Verre uit den weg, An abortive design, Een mislukt ABOUT, Omtrend, rondtom , wegens,

verom. toorneemen.

aangaande.

A 2

}

men doet.

ABR.

een

ven.

ABR.

To fit abroad upon Eggs, (as I am absolutely yours, Ik ben ge(t) TO ABRADE, Afscheeren, af Birds do,) Eijeren uitbroeijen.

beel en al de uwe. knippen.

ABROTANUM ,'(or Southern-ABSONOUS , Onovereensteminig, (1) ABRAID, Ontwaakt , opgewekt. wood,) Averuit , Averoon,

wanluidendo UABRASION, Afscbeering , uit altoos groene plant.

| Abfonous, Ongerymd, belagbelyk, roeijing.

ABRUPT, Afgebroken , onbesuist , ongepast. ABREAST, Naast malkander.

woest.

TO ABSORB, Insokken. They went three abreast, Zygin- Abruptly, Plotselyk , scbielyk. TO ABSTAIN , Zich onthouden, gen met hun driën névens mal To fall out with one abruptly,

Speenen. kander, xy gingen drie in 't Iemand dwaaselyk bejégenen ,

To Abstain from wine, Zicb van gelid. zonder réden belédigen.

wyn ontbouden. TO ABRASE, Affchraapen , offcbaa- Abruptness, Haastigbeid , onbedacht- Abstaining, Onthouding, ontboudende.

zaambeid, enz.

ABSTEMIOUS, Sober, maatig , die Abrased , Afgefchaafd.

ABS.

zich van wyn ont boudt. ABRENUNTIATION, Verlaating, ABSCESS, Zweer, Zweering. ABSTENSION, Het beletten das afstand. ABSCESSION, Afwyking.

een Erfgenaam bezit van zyne ABRICOCK, Abrikoos. ABSCISSION, Affnyding.

goederen neemt. An Abricock Tree, een abrikoos- TO ABSCOND, Verbergen , zich To ÅBSTERGE, Afwisschen, veeboom. fcbuilbouden.

gen. TO ABRIDGE, Verkorten, intrek. Absconding, Verberging, - verber- Absterged, Gezuiverd. ken, besnoeijen, versteeken.

gende.

Abftergent, Zuiverend geneesmiddel To abridge one's self of conve. Absconsion, Verberging,

ABSTERSION, Afwisscbing, zui. niencies, Spaarzaam leeven. ABSENCE, Afwezendbeid, afzyn , vering. Christian Religion abridges us verstrooidbeid.

Abstersive, Zuiverende , afdryvend. of no lawful pleasures, De Cbris He took the opportunity to do ABSTINENCE, Onthouding, so telyke Godsdienst verbiedt ons it in my absence, Hy nam de

berbeid, maatigbeid. geen ge-oorloofde uitspanningen. gelégendbeid waar , om bet in myn Abstinent, Ontboudend, fober. Abridged, Verkort, ingetrokken, be afzyn te doen.

Abstinently, Soberlyk. snoeid.

Absence of mind, (Un-atten- ABSTORTED, Ont wrongen. Abridging, Verkortende , enz.

tion,) Verstrooijing van gedag- ABSTRACT, Uittreksel, aftreksel, Abridgment, Een Verkortzel, kort ten.

verkorting. begrip. ABSENT; Afovégend.

To Abstract, Uittrekken, aftrekken, ABROACH, Ingeboord om uit te * Long absent foon forgotten , afscheiden. tappen.

Uit bet oog uit bet bart. Abstracted, Afgetrokken, afgescheiTo set abroach, Een vat opstee-Absent, (Wandering, ) In ge den. ken, als méde, Lucbt en ruimte dagten zyn, peinzende. Abstractedly, Op een afgefcbeide ergens aan geeven.

To absent one'sself, Zich t’zoek wyze. A studied forecast of setting this maaken, vluchten.

Abstractedly from, Afzonderlyk. humour abroach, is putid and Absented, Weggegaan , t'zook ge I shall consider the doctrine ab nauseous to the highest degree, maakt.

stracting from the Divine Au Daar is niets laffer noch walge | Absenting, Weggaande , vluchtende. shority of it, Ik zal bet Leerstuk lyker, als een bestudeerde ge- ABSIS, Het verwulft van een Oven, op zich zelf besebouwen, afzonmaaktbeid, om dit soort van aar

Kamer, Huis, enz. de om. derlyk van bet Goddelyk gezacla digbeden in een gesprek in te APSIS trek van een rad.

dat 'er méde gepaard gaat. voeren.

TO ABSOLVE, Ontslaan , vryspree. Abstraction, Verkorting , intrekking ABROAD, Buiten, buiten deur, in ken.

ABSTRUSE , Verborgen, gebeine, de lucbt, buiten 's lands. Absolved, Ontsagen, vrygesproken. To ABSUME, Wegneemen. To go abroad, Eens uitgaan. Absolving, Ontfag, vryspreeking. Absumed, Weggenomen. To lie abroad, Buiten 's buis ABSOLUTE, Volslagen, volstrekt, ABSURD, Dwaas, ongerymd, wana flaapen. .

volkomen , onaf banglyk, onver scbikkelyk. There's a report abroad , Daar bonden.

Absurdity , Ongerymdheid, dwaasa loopt een gerucht. An absolute fool, Een volslagen

beid. at home and abroad, Binnen en Gek, een Gek in folio.

Absurdly, Zottelyk, wanvoegelyk. buitens buis, binnen en buiten An absolute power, Een onbe

ABU. 's lands.

paalde macbt.

ABUNDANCE, Overvloed , minigo TO ABROGATE, Affchaffen, bek. An absolute Prince, Een Souve te, een groot aantal. roepen.

rein Vorst.

There is an abundance of apples, Abrogating, Herroepende , afschaf. Absolutely, Volstrekt, onbepaald, Daar is een groote menigte van: fende.

Appelen. Abrogation, Affcbaffing, berroeping. I am absolutely for it, Ik ben 'er There was abundance of People, ABROOD, Bruvijen.

volstrekt voor.

Daar was zeer voel Volk.

enz.

« FöregåendeFortsätt »