Sidor som bilder
PDF
ePub

ver.

GET.

Edelen en Heeren, doch het Genuineness, Oprechtbeid.

als gaande , Speelende, zoenergHollandsch įvan onze ineeste

de.

GEO. Couranten is zo erbarınlyk, dat GEOGRAPHER, een Landbescbry. GESIGES, Gesjes, [zékere Dolz

GES. het op één missag niet aankoint.

indische lynwaaten.] Gentleman, Heer, uit hoofde Geographical , Aardklootkundig.

GESS, zie Guess. van zyn bediening. Geography, Landbescbryving, Aard

GESSÉMIN, falsemyn.

klootkunde. Gentleman, (or a gallant man)

GESTS, Daaden, verrichtingen. Een braaf man.

To learn, of to understand geo The gests of the Romans, De gris A gentleman of the King's bedgraphy, de Landbeschryving lee.

te danden der Romcinen. ren of verstaan. chamber, Edelman van 's Ko.

to GESTICULATE, Te veel geGEOMANCY, Stipwaarzeggery. nings Bedkamer.

baars maaken. A gentleman pensioner, Een GEOMETRAL, Meetkundig.

Gesticulation, Overtollig gebaar. Helbardier des Konings.

A geometral draught, Een meet- GESTURE, Gebaar, gelaat, dan

kundige plan. A Lord's gentleman, De KaGEOMETRICAL,

stelling.

Landmeetkonmerdienaar van een Edelman.

A comely gesture, Een bevallige Gentleman-like, Als een Heer : fat

stig.

bouding. zoendelyk.

A geometrical foot, or pace,

Een meetkonstenaars voet,of sobré- to GET, (to gain, or attain) VerGentlemanly, Fatzoendelyk, orden

de. telyk.

krygen. GENTLENESS, Zacbtbeid, zacht

A geometrical proportion, Een

To get money, Gëld verkrygen. zinnigheid , leenigbeid, bebën- Geometrically, Dat tot de Landmeet

meetkundige évenrédigbeid.

To get an estate, Vaste goederen, digbeid.

een kapitaal verkryger.

kunde beboort: I do admire the gentleness of his

To get one's pardon, Vergiffenis Geometrician, een Landmeeter, meet. temper, Ik prys de cacbtheid

verkrygen.
konstenaar.
van zyn temperament.

GEOMETRY,
Landmeetkunde,

What have you got by it? Wat GENTLEWOMAN, Juffrouw.

bebt gy 'er by gewonnen? Gentlewoman, Freule.

Landmeetery,

To get the victory, De overwinShe is a gentlewoman born, Zy GEOPONICAL, Tot de Landbouw

ning verkrygen. beboorende. is een freule gebooren. She is a fine gentlewoman in GEOPONICS , Boeken, bandelende To get a thing (to cause it to

be) transported to an another deed , Zy is een fraaije Juf- GEORGICKS, Landgedichten van van de Landbouwery,

place, Iets naar een andere plaats frouw zéker!

doen overbrengen. You must speak to mylady's gent

Virgilius.

To get a thing done, Iets gedaan lewoman, Gy moet met Me.

GER.

krygen. vrouws Kamenier Spreeken. GERAH, (the least silver coin a To get (or find out) a device, Gently, (from gentle) or mildly, mong the Hebrews) Obolus , de Iets uitvinden. Aardig of maatig.

kleinste zilvere inunt der He To get a good servant, Een goe. Gently, (or softly) Zagt.

breën.

de dienst bode krygen. To rub one's skin gently, Zagt GERBE, (a term of heraldry) Een To get money of one , Geld van over jemands vēl wryven. water-pylaar.

iemand krygen. Be sure to go up gently, Draag GERFAULCON, Giervalk, bavick, One must get what he can of a zorg van zoetjes op te gaan.

zeer sterke roofvogei in de luche bad pay-inafter, Van een kwaaGENTRY, De kleine" Adel.

rondom gierende , dryvende.

de betaalder moet men al neemesz The nobility and gentry , De GERMAN, (of Germany) Duitsch. wat men krygen kan.

groote en kleine Adel. 1 Onder German, (the German tongue) Women get good fortunes noit den grooten Adel zyn begree De Hoogduitfcbe taal.

a-days by losing their honour, pen Hertogen, Markgraaven, A german, een Duitscber, Hoog DeVrouwspersoonen worden tbans Graaven, Burggraaven en Ba duitscher.

ryk met haar eer te verliezen. ronnen: doch Ridders, en die GERMĂNE, Vol.

But finding he got nothing daar onder zyn, behooren tot A cousin germane, Een volle neef. by it, Doch siende dat by 'er den kleinen Adel.] GERMANDER, Batbengel, groote

niets aan bad. GENUFLEXION, Kniebuiging. Chamander.

If he thinks to get any thing by To use genuflexion before the Water germander , Waterlook, it, or by that bargain, Als by Altar, Voor den Altaar knie. Scordium.

by die koop iets denkt te winlen.

to GERMINATE, Botten , uitspruiGENUIN, Eigenaardig, aangeboo ten.

To get a place , or employment, ren, oprecho, natuurlyk.

Germination, (or growing) Groei Een bediening krygen. That's the genuine sense of the jing

To get , Bebaalen, aanwen. Apostle's words, Dat is de waar? GERUND, (a part of a Latin zin van des Apoftels woorden. verb) Een Latynsch deelwoord, To get the praise of all the world,

De

nen.

nen.

meeirler.

ren.

meede te regt.

De lof van de gantsche waereld on To get a naine, Eenen bereem. To get (or take away, Weg. bebaalen.

den naam verwerven. To get an ill habit, Een kwaade We got the wind of them, He has got away my customers, bebbelykbeid aanwennen. Wy raakten bun voorby.

Hy beeft myn klanten weg geTo get a wife , Een Vrouw He ever comes and gets money troond. krygen.

from me, Hy komt altyd onyn

To get away, Ontvlucbten, weg KrTo get upon a ladder, Op een geld afbaalen.

gaan. leer klimmen.

To get one's money, Zyn schuld He got but badly away with To get one's lefron, Zyn les leeinvorderen.

it, Hy kwam 'er niet te beftig To get home before night, Voor Get it without book, Leert bet der avond t'buis koinen.

To get in, Ingaan. uit uw boofd.

o To get children, Kinderen kry. + To get in with one, (to screw I got (or I have one, Ik beb gen.

one's self into his friendship) 'er een.

To get a woman with child, Ingang by iemand krygen. I got it, Ik beb bet.

Een vrouwmensch met kind maa To get in, Døen intreeden. We inust be contented with such ken.

I thall get you in, Ik zal u doen as we can get, Wy moeten ver I shall not get one farthing by intreeden. genoegd zyn met de zulken als it, Ik zal 'er niet een duit by To get (or draw) in one ,

les wy krygen kunnen. winnen.

mand ergens toe overbaalen. He has got an ague, Hy beeft de He will get nothing by it, HyTo get the harveft in, Den oogt koorts gekregen. zal 'er niets mee opdoen.

inzamelen. He has got a great many chil As near the shore as we could

To get in the corn, to get in dren, Hy beeft zeer veel kinde get with the boat, Zo na aan the barn, Het koorn inzaameren gewonnen.

strand als wy met de boot komen len. SOCRATES got a fhrew to his wi. konden.

To get in one's note, Zyn befe, SOCRATES, bad een belleveegvui could never get to see her, loften intrekken. van een wyf.

Ik kon haar nooit komen te zien. To get out, Uitgaan. You got it very cheap, Gy bebt Get thee hence, Maak u van bier, To get out, Doen uitgaan. bet zeer goed koop.

pak u door.

Get ye out, Vertrekt, voort van To get the better of it, De over Get you gone, Mrak u weg.

bier. band krygen.

To get home, Naar buis gaan. To get out of trouble, Uit de I shall get the better of you, Ik By that time I got half way thi

nood raaken. zal u de loef afsteeken.

ther, Oin die tyd was ik ni balf I can 't get him out, Ik kan bem To get friends", Vrienden beb

niet uit krygen, ben.

a Get you that way a little, Scbik To get out of prison, Uit de geTo get the love of one's hea. wat op, dat been.

vangenis raaken. rers, De liefde van zyne toe As far as you can get , Zo ver als To get a nail out, Een spyker uitboorders vermeesterm. gy komen kiunt.

baalen. Shail I get you to do this for

To get TOGETHER, Byéén verza- To get out of one's sight, Vit me? Zou iku durven vergen melen.

jemands gezigt raaken. dat voor my te doen?

To get together, (or meet) By To get (or to pump) a thing I will get one made for you, Ik één komen.

out of one, Iets uit iemand zal er een voor u laaten graa To get clear, or to get clear krygen. ken.

off, Vryracken, ontvluchten, on To get on one's fect, Opstaan. To get a dinner at a friends beschadigd weg komen.

To get to a place, Op een plaats houle , Aan bet buis van een To get weLL-AGAIN, Herstellen, aankomen. vriend eeten.

wéder gezond worden.

We got to the very top of the I thall get it done by night, Ik To get ABROAD), Uitgaan.

hill, Wy bereikten bet toppunt zal maaken dat bet t'avond ge. To get abroad, (or publish) Iets van den berg. daan is. in 't licht geeven.

To get to thore, Aan land stapI can 't get him to do it, Ik To get abroad, Bekend worden, pen. kan ben niet beweegen (of ik kan verspreiden.

a To get to heaven, Naar den 'er lein niet toe krygen) dat by Tat discourse must nceds get a mel gaail, bémelen. bet doe.

broad, Dat gofprëk moet nood. To get into a place, Zich ergens 05 To get a fall, (or a tumble) zanklyk ruchtbaar worden.

incuerpen. Valten, tuimelen.

To get above one, Boven ie They got into a fhaloop, Zy To get a thing ready, lets ge mand gaan , iemand overtref wierpen zich in een Chaloup. reed maaken. fen.

As soon as I got into Holland, Get you ready, dress your felf, To get BEFORE one, Iemand voor Zodra als ik in Holland Maak al gereed, maak dat gy gekomen.

kwam. To get away, Weg gaan.

The story was got into every

bo.

weg been.

reed zyt.

enz.

bodies mouth , Die vertelling To get up to preferment, Be

QIB. was in ieders inond.

vorderd worden.

GIB, (a gib-cat) Een kat. To get into a new fashion, De am so much a loser, I must GIBBERISH, Brabbeltail, krainers nieuwe mode volgen.

get it up another way, Ik beb latyn, gaauwdiefs taal. * To get into one's favour, In zo veel verlooren, ik moet het op I can't Ipeak their gibberih iemands gunst raaken. een andere wyze zien goed te

Ik kan bun bargoenscb niet spreeTo get (or put) ON, Aandoen.

maaken.

ken. I han 't got on my coat yet ,

Ik To get up again, Wéder op- GIBBET, Een mik, balve galg. bei myn rok nog niet aan.

staan.

| GIBBLE-GABBLE, (or čittleTo get OFF, Uittrekken. To get down, Afgaan.

t.ttle) Gefnap, gebabbel. To get one's coat off, Zyn rok To get down stairs, De trap af. GIBBOSITY, (or crookness) Krom. uittrekken. gaan.

beid. To get off ,(to get out of trou. I got down as fast as I could , IK GIBBOUS, Gebult, gebocheld. ble) Uit de nood raaken.

liep 20 sobielyk als ik kon naar GIBE, Boertery, Spotterny. + I will do what I can to get him

beneden.

to GIBE, Boerten, gekfcbeerer. off, Ik zıl al doen wat ik kan on This meat is too coarse, I can. Giber, Een spot vogel, ;jpreeuw. om bein te redden.

not get it down, Het vleefcb Gibing, Bespotting, -spottende, He got off from his horfe, Hy is zo taai , dat ik bet niet door Spotachtig steeg van zyn paerd.

kan krygen.

GIBLE IS, Afval van een gans. To get FROM, Aftrekken. Getter , Een kryger, verkryger. A giblet-pye, Een pasty van den To get a woman from her lo A getter of children, Een Va. afval van een gans, te wees

ver, Een Vrouwspersoon van baa der , of Moeder die veel kinderen ten de bads, de léver, de maag ren minnaar aftrekken.

beeft. I hid much ado to get from him, Getting, Kryging, verkryging , ver

GID. Ik bad veel werk om van bem werving, krygende. GIDDY, Duizelig, duizelachtig, ontslagen te komen.

This is not of your getting, Dit swymelachtig. To get THROUGH , Doordringen,

is door u niet gewonnen.

He is apt to be giddy, Hy is mes doorgaan.

This child is not of his getting, duizelingen gequëld. To get through the croud, Door Hy is geen Vader van dit kind. Giddy-headed , Tiboofdig, bersenbet volk been dringen.

One's getting, (that which one loos, wervelziek. I must get it through, Ik moet has got by his. labour, or in A giddy-pate , t Een dom-oor, 'er doorgaan.

duftry) Het geen men zelf door plompert. To get OVER, Overgaan.

zynen arbeid verkregen beeft.

Giddiness, Duizeligbeid, zwymeTo get over the river, Over de

GEW.

ling rivier trekken. GEWGAWS, Poppegoed, prullen,

To be troubled with a giddiness, To get over a bridge, Over de snorren.

Met duizeligbeid gequéld zyn. brug gaan.

GHE.

GIF. + They cannot get over the preju. GHERKINS, Agurkes.

GIFT, (from to give) Gift, gave. dice of education, Zy kunnen to GHESS, zie Guess.

A free gift, Een vrye gift. de tooroordeelen der opvoeding

GHO.

A deed of gift, Een verdrag van niet te boven komen. GHOST, Cor spirit) Geeft.

jaars een gifte. To get up, Opligten, opbeffen, To give up the gholt, De geeft New-year's gift, een NieuwOpbeuren, doen op/tuan.

geeven. Get it up if you can, Ligt bet To see a ghost, Een Spook zien. I han 't got a New-years gift, op als gy kunt.

The holy ghost, de Heilige Geest. Ik beb geen Nieuwjaar gekréI can't get it up, Ik kan bet niet or The ghosts, (among poets) De gen. opbeuren. Scbiminen.

To bestow gifts, Gaaven uitdees Let me alone, I'll get him up, Gholtly, Geestelyk.

len, geschenken geeven. Laat my begaan ik zal bem wel Ghostly coinforts, Geestelyke verGift, (or talent) Gaaf , talent. does opstaan.

troostingen.

To have the gift of speaking well, It is time to get up, out of bed) A ghostly father, Een geestelyke De gaaf der wel preekendbeid bebHet is tyd oon op te staan. Vader.

ben. To get up after a fall, Na een

GIA.

He has an admirable gift that val opstaan. GIANT, een Reus.

way, Hy beeft een uitmuntende To get up on horse-back, or There's a giant to be seen at the begaafdbeid daartoe. into the saddle, Te peerd gaan fair, Daar is op de kermis een Reus Infus'd gifts, Ingestorte gaven. zitten.

te zien.

Thefe gifts come from above, ladder, Op een leer Gianress, een Reuzin.

Deeze gaven komen van bover. klimmer.

Giantick, Reusachtig, zie Gigantick. This living is in the King's gifs, To get up stairs, De trap op- Giant-like, Als een Reus.

Die plaats beeft de Koning te gaan, Giantly, Reusacbtig, zie Gigantick.

begeeven.

gift.

To get up

One

ren oud.

is te eng.

GIF. GIG. GIL. GIM. GIN. GIN. GIP. GIR. GIR. GIS GIT. GIV. 305

One that has living in his gift, GINGERNESS, Tederbeid , zagt- To have one's head under one's Iemand die een Kerk (Collatie) beid.

girdle, or at a great advantate begeeven beeft.

Gingerly, Téderlyk, zagtlyk, ge ge, De overband, of veel voor. * You must not look a gift horse maklyk.

deel op iemand bebben. in the mouth, * Gy moet een GINGERLY, Voetje voor voetje, Girdler , Een gordel maaker. gegeeven paerd niet in de mond

zacbtjes.

GIRK, Een sag, stoot, zie Jerk. zien.

To tread gingerly, Zoetjes gaan. GIRKIN, (a small cucumber to Gifted, Begiftigd, begaafd. GINGLE, Een geklink.

pickle) Augurkie. The gifted men and women ofl Idle gingle of words, Zicb van GIRL, een Meisje. our age, (the enthusiasts) De gemaakte woorden bedienen. A pretty girl, Een fraai meisje. geeji dryvers ontzer eeuw. to GINGLE, Rinkelen, klinken. A pretty plump girl, Een aardig GIG.

He loveç to hear his money gin poezelig meisje. GIG, een Tol.

gle in his pocket, Hy boudt veel Girl, à roe-buck of two years Gig, (a fort of dance) Een foort van zyn geld in zyn zak te boo old) Een Rbee-bok van twee jaavan een dans.

ren klinken. GIGANTICK, Reusachtig.

To gingle in words, or to use Girlith, Meisjesacbtig. to GIGGLE, Ginneken, lachen.

gingling words, (that is, to Girlithly, Meisjesachtiglyk. He does nothing but laugh and

use the words that have an af- GIRN, Greinzen, zie To grin. giggle, Hy doet niet als lacben fected sound) Woorden gebrui- GIRT, (from to gird) Gegord.

ken die een gemaakte klank beb. GIRTH, Een riem, gord-riem. en ginnegappen. GIGG MILL, (a fort of fulling

ben.

A horse's girth, De buikriem van mill) een Volmoolen. Gingling, Gerinkel, rinke

een Zadel.

lende. GIGOT, (a loin and a leg of mut

The girths are to strait, De riem ton) Een scbaapen bout.

The gingling of glasses, Het klin Gigot, a sort of minc'd meat ,

ken van glazen.

Girth-leather, Buikriem. Een soort van gestoofd vleescb.

to GINGREAT, Tjilpen, gelyk de to GIRTH, Gorden, eenen riem toca

de vogels. GIL

gespen. GILD, Schuld, zie Guild.

GINNY, een Guinie, zie Guiny. To girth a horse, Een paerd za-
GIP.

delen. to GILD, Vergulden.

You girth him too hard, Gy gespt To gild a picture frame, De lyst to GIP, Het ingewand uit baringen bet zadel te vajt. van een scbildery vergulden.

doen, kaaken. Gilded, Verguld. GIPE, Een rok vol vouwen,

GIS. Gilder, Een vergulder.

GIPPE, Sprong , zie Juinp. GISARD, De krop, [van een voi Gilding, Vergulding, vergul GIPSY, Een Heiden, landloopster, gcl.] dende.

goedergelukzegster.

tt To have a grumbling in the GILLS, Kieuwen, wammen, vifcb. f A cunning gipsy, Een Nimme gilard, Misnoegd zyn , klagen. kaaken.

pry.

Ht That doctrine lies cursedly hard Gills of a Turkey , Lellen van The little gipsy pouted, Het klei. upon his gisard , Die stelling cenen kalkoen. ne guitje lispte.

legt bem grouwzaam dwars in de GILLYFLOWER, een Angelier. A litile black gipsy, Een klein miag. GLT, Verguld.

zwart guitje.

GISARMES, Een band-byl, zie GILT-HEAD, (a sort of a Sea

GIR.

GUISARMS. fith) Zeebraallem.

GIRASOL, (a sort of precious sto- GISERN, zie Gifard.
GIM.
ne) Opaalsteen.

+GIST, als, The gift of this in. GIM, (or pretty) Aardig, lief. GIRD, Boertery:

dictment entirely

depends upon GIMLET, Een foret, bandboortje. A hrewd gird, Een bitse boertery.

this word, De befliling van GIMMOL, Trouw-ring, sie Gem. By girds and snatches, Met ruk de bescbuldiging bangt gebeeb

ken en baalen, steelswyze.

van dit woord af.
GIMP, Gimg, zie Guimp.
By fits and by girds, Met borten

GIT.
GIN.
en stooten.

GITH, Nardus.
GIN, Een strik, valstrik.

to GIRD , Gorden, omgorden. GITTAR, GIN, Jenéver.

een Cyter , sie

GITTERŃ, }
To gird, Boerten.

Guitar.
GINGAMS, Gingans, [zéker Oost- Girded, Omgord.

GIV. indisch lynwaat.] GIRDER , (a piece of timber)

to GIVE, Geeven, verleenen. GINGER, Gember, geng ber.

Rib, solderstut.

To give one a thing, Iemand iets Green ginger, Gekonfyte geng-Girding, Omgording omgor. ber.

geeven. dende.

Give me some drink , Geef my Ginger-brcad, Zoete koek. GIRDLE, Een gordel.

iet te drinken. A ginger-bread-maker, een Koe To tie a girdle about one's self,

To give the orders, Bevelen gee kebakker. Een gordel aandoen.

ven. 1. DEEL. 09

To

mon.

ven.

Weer geeven,

ven.

by zegt.

To give law to one, Iemand een God give me grace fo to do, The door gave a great clap, De wet voorfchryven.

God geeve my de genade om zo deur gaf een barde nag; To give light to a thing , Een te doen.

I gave him as good as he brought zaak licht by zetten.

To give ear, Toeluisteren , een or gave me, ** Ik beb bem van To give the battle , Slag leveren. oor leenen.

bet zelfde laken een broek gegeeTo give a town to be plundered, To give fire, Vuur geeven.

Een Stad ter plundering over To give himself to reading , Zich To give one's mind (or one's geeven. tot leezen begeeven.

self) to a thing, Zicb ergens To give, (to render or return) He ne'er did give your book the aan overgeeven, 'er zich aan ver

reading, Hy beeft uw boek nooit Naven. To give one thanks, Iemand dank geleezen.

They gave one another the sto. zeggen.

They gave us forty guns, Zy ry of their adventures, ZyverI give God thanks for it, Ik dank gaven ons veertig schooten.

baalden malkander bunne geval'er Godt voor. To give alms, Aalmoezen gee.

len. To give an answer, Antwoorden.

To give one the hearing, Iemand To give like for like, + Met ge-Co To give one content, Iemand geboor geeven. lyke munt betaalen. genoegen geeven, voldoen.

To give one a look , Iemand To give evidence, Getuigenis To give one credit, Iemand cre aanzien. geeven.

diteeren, borgen.

I gave him a description of the To give a good and faithful ac-To give a guess, Gillen.

man, Ik gaf bem een bescbrycount, Een goed en getrouw To give joy, Gelukwenscben. ving van den Man. verslag doen.

To give quarter, 't Leeven fcben- I give no heed to what he says, To give one (or convey to one) ken, kwartier geeven.

Ik sla niet veel acbt op bet geene one's love and respect, Iemand To give notice, Kundschap geevan zyn liefde en achting doen ven, waarscbouwen.

To give, (to run out, as a moiverzekeren.

To give to understand, Tever. sture does out of stones) UitAll our house give their services staan geeven.

Naan, [gelyk steepen door vochto you , Ons gantsche buisgezin to give leave, Verlof geeven, tigheid.) doet UE groeten.

veroorloven.

The weather gives, Het weer of To give one a push or thrust, Give me leave to do it, Vergun

de vorst paat uit. Iemand stooten.

bet my te doen.

The walls and stones give, Do To give back, Weer geeven , wy To give one the go by, Temand muuren en steenen saan uit. ken, afstaan.

voorby gaan.

To give again, Weer geeven. . To give every one his due , le-a To give one a call, Iemand toe To give awAY, Weggeeven, der 't zyne geeven.

roepen.

To give all away. Alles weg. To give ground, Aerzelen , dein To give place, Ruimte maaken. geeven. zen, voet geeven.

He gave not a word, Hy Sprak To give away FOR loft, VerlooTo give way, Wyken, plaats geen woord,

ren achten. maaken.

To give warning, Waarscbou. We all gave you over for dead, To give way to one, Plaats voor wing geeven, waarscbouwen. Wy bielden uw alle voor dood. iemand maaken. To give judgement, Vonnis gee To give BACK,

Weerom To give way to fortune, Zicb ven of vellen.

To give back again, geeven. aan 't fortuin overgeeven.

To give it for one, to give it To give in one's accompts , Zyn Being overpowered, they were on his side , lets in iemands reekening inléverer. forced to give way, Zy waren voordeel uitwyzen.

To give in one's name, Zyno genoodzaakt voor de overmacht My mind gives me, Myn bart naam opgeeven. te wyken. zegt my.

To give in one's verdict, StemaOn The ground gives way under To give one the oath, Keur men, zyn stem geeven. my feet, De grond zakt onder

van eede geeven , iets aan iemands To give in an information, lemyne voeten weg. eed stellen.

mands beschuldiging inleveren. To give way to melancholy, Togive a good price for a thing, To give in command , Bevelen. Zich aan de droefbeid overgee Een goede prys ergens voor be- To give in charge, In bewusataalen,

ring stellen. The least favour a mistress gi-To give one trouble, Iemand To give into, (or to applaud) ves way to, is enough to re moeite aandoen.

one's taste, likings, or sentigain her lover, De minste gunst To give one the slip , Iemand ments , In de smaak , verkiezing, die een minnares betoonen wil, verlaaten.

of bet gevoelen van iemand valis genoeg om een Minnaar te ber-To give suck, Zuigen, zog gee

len. winnen.

To give into (to approve or fol. To give one a visit, Iemand be To give one a fall, Temand doen low) a project, Een ontwerp zoeken. vallen.

goedkeuren.

}

ven.

ven.

« FöregåendeFortsätt »