Sidor som bilder
PDF
ePub
[ocr errors]

om.

• Give an inch , and he will take

GLA.

To glance upon, Eventjes rage an el! , Indien gy bem maar eenen GLABRITY, Gladbeid, kaalbeid. ken, als vinger toesteekt, 30 zal by de GLACIAL, Ysacbtig, tot ys behoo It did but glance upon the skin, gebeele band neemen. rende.

Het Scbaafde bet vēl maar efTo give OUT, Uitgeeven. Glaciated, Bevrooren.

fentjes. To give out commissions, Com- Glaciation, Stremming. milien uitdeelen. GLACIS, (or Noping bank in for at To glance upon a thing, Ter

loop iets aanroeren. To give out, (to report , or to tification) Een zeker gedeelte To glance (or run) over a page, pretend) Voorwenden, uitstrooi van een Vesting.werk.

Een bladzyde Scbielyk overloojen.

The glacis of a counterscarp, peni.
Ken He gave out himself to be PHI De schuinte , Heergaande vlakte Glancing, Aanblikking.

LIP, Hy gaf zich uit voor Phr der borstweering van de bedekte GLANDERS, De droes , [een
LIPPUS.
weg, naar 't land toe.

kwaal der paerden.)
To give out a play (to give no- GLAD, Blyd, verbeugd, vrolyk. GLANDS, Klieren.

tice what play is to be acted, I am glad of it, Ik ben 'er blyde GLANDULE, Een klier.
and when) Het volgende spel

Glandulous, Klierachtig.
afkondigen', op de Schouw I am very glad to see you in good GLARE, Een Scbielyk schitterend
burg.

health, Het is my zeer lief dat licbt. To give out, or to give off, ik u wel zie.

to GLARE, Door al te sterk een licht Afstaan, opbouden.

To make one glad, Iemand ver verblinden.
To give OVER, Overgeeven, ver blyden.

Glaring, Gescbitter.
laaten, uitscheiden, opgeeven. This makes me glad at the heart, GLASIER , zie Glazier.
The physicians have given him Dit verbeugt myn bart.

GLASS, Glas. over, De Dokters bebben bem Glad tidings, Blyde boodscbap. A clear glass, Een belder glas. opgegeven.

to GLAD, to make glad, Verbly. A fint-glass, Rots glas. To give over one's right, Zyn den, blyd maaken, verbeugen. A venice glass, Venetiaanscb glas. recbt overgeeven.

Wine glads the heart of man, A glass, (hour-glass) Een zandTo give a thing over, (or' away) De wyn verbeugt bet bart des

looper, uurglas. for lost, Iets verlooren rekenen. Menfcben.

A drinking-glass, Een drinkglas. To give one's self over to all GLADE, Een opening in een bosch. A looking-glass, Een spiegel. manner of vices, Zich aan al To make a glade in a wood, To look in a glass, In een spiclerly ondeugden overgeeven,

Een opening in een bosch maa-
To give up, Opgeeven, overgee-

ken.

The glass of a coach, Het glas
VER.
GLADER, (or sword-grass) Lies,

van een koets.
To give up one's accompts, Zyn lis, kalmus, een bloem die in de A prospective glass, Een verre-
rekening overgeeven.

weijen en waterachtige landen kyker. To give up one's commislion, groeit.

Glass, or varnish) Vernis. Zyn ampt neerleggen.

GLADIATOR, Zwaard-schermer. To paint upon glass, Op glas To give up the ghost, Den geeft Slaaven die malkander dood

schilderen. geeven.

staken om het Romeinscbe volk The art of painting upon glass, To give up (or over) one's right, te vervrolyken,

De konst van op glas te schilde-
Van zyn recbt afstaan.

GLADLY, Blydelyk.
He was forced to give it up, Gladness, Blyfcbap, verblyding. A painter upon glass, Een glaze,
Hy wierd genoodzaakt bet op te Gladsom, (or joyfull) Vrolyk. of glas-Scbilder.
geevan.
GLAIRE, 't Wit van een ey.

A glass bottle, Een glaze fles. or to give up the question, Het to GLAIR, Met bet wit van een Glass-house, Een glashuis. verjcbil op geeven.

ey bestryken.

Glass-shop, Een glaswinkel. Given, Gegeeven, verleend. GLAIVE, Een soort van een Hel- Glass-blower, Een glasblaaser. Given to ftudy, Tot letteroeffe baard.

Glass-furnace, Een glas-oten. ning geneigd.

GLANCE, Een aanblik , lonk , glimp. A glass-window, Een glazen venGiver, Een geever, verleener.

A witty glance, Een sobrandere ster.
Law-giver, Wetgeever.

zinspeeling.

To break the glass windows, De GIVES, zie Gyves.

Our Saviour gives here some

glazen inslaan. Giving, Geeving, verleening,

glance and reflection upon the

A room well set out with glassgeevende.

Pharisees, Onzen Zaliginaaker windows, Een kamer daar veel + Giving is dead now-a-days, and snaakt bier een zinspeeling , en glasraamen in zyn.

restoring very fick, | Het gee aanmerking over de Phariseën. A glass-coach, Een geverniste
een is bedendaags dood, en bet At the firit glance, Ter eerster koets.
terug geeven is zeer ziek.

aanblik.

A glass-maker, Een glazemagGIZ. to GLANCE at one, Iemand toe

ker. GIZARD, zie Gifard.

lonken.
Q q2

Glasly,

gel zien.

ren.

GLEBOSE,'} Vol kluiten.

wen.

Glasly , (or transparent , like glass) y GLEAR, zie Glair.

To give, or take glister, Eer Glazig, glasachtig.

GLEBE, Een turf, of kluit aarde. klisteer zetten. A glatsy humour , Een glazige GLEBE-land , Kerkelyk - land: bet Glister pipe, Een klisteer spuit. vocht, of cbristallyne vocht.

land dat tot eene Kerk beboort, to GLISTER, Glinsteren, blinken. to GLAVER, Vleijen.

bebalve de tienden.

* All is not gold that glisters, * Glavering, Vleijing, gevlei, GLEBOUS

Is al geen goud dat 'er blinkt. vleijende.

Glistering, Glinstering , blinking, A glavering fellow, Een vleijer. GLEBULENT, Kluitachtig.

- glinsterende, glinsterig.) Glavering words, Vleijende woor-| GLEDE, (or live-coal) Een glim- Glisteringly, Glinsterachtig. den.

mende kool,

GLIT, or Gleet, Etterachtig bloed. GLAUNCE, zie Glance.

A glede-kite , Een kuikendief, to GLITTER, Schitteren, flikkeren GLAYMOUS, Modderig, kléverig: wouwe, bekende roofvogel, Glittering, Scbittering, geschitter, Glaymousness, Modderig beid, kle- GLEE, Blydschap, vreugd, uro geflikker, - fcbitterende. verigheid. lykbeid.

GLO, to GLAZE, Met glaze vensters voor- GLEEFULL, Blymoedig.

zjen, -- verglaazen. GLEEK, (a gaine of cards) Boer. GLOAR, als, Gloar fat, Overvét, .: To glaze a room, Een kamer be lang , een kaartspël dat met drie

Ueeracotia Uét. vensteren.

kaarten gespeeld word.

(t) to GLOAR, Begluuren, To glaze a pot, Een pot verglaa A gleek of kings, queens, or

GLOBE, Een kloot, globe. zen.

knaves, Drie gelyken, Heeren,

Globofe , Globous, Globular, To glaze gloves , Handschoenen Vrouwen of Boeren.

(round like a globe) Kloot

rond, böl-rond. glanzen.

GLEET, zie Glift. Glazed, Bevënsterd, verglaafd. GLEW, Lym, zie Glue.

Globosity, Klootrondbeid. Glazed gloves, Geglansde band

GL.I.

Globule, Een klootje. fcboenen. GLIB, Glad, glibberig.

GLOMERATED, Tot een kluuwen så glazed frost, Een yzelig beid, To run glib, Vloeijend spreeken.

gewonden.

GLOMERATION yzeling, yzelige vorst. + His tongue runs very glib, Zyn

, Omwinding, GLAZIER, Een glazemaaker.

tong is gansch niet belemmerd, Glumerous, Rond gelyk een klar

gelyk garen tot een kluwen. Glazing, Bevënstering.

de tong is bem wel gebangen. The glazing of that small room lam Any thing goes down glib with will not cost much, Het bevën him, Hy slokt alles greetig in.

GLOOMINESS, Donkeracbtigbeid. steren van dat klein vertrek zal | Glibly, Vloeijend.

Gloomy, Donkeracbtig, nevelacbniet veel kosten. He went on glibly in his discour

tig.
GLE.
ie, Hy ging in zyn rédenvoering

Gloomy weather, Donker weer, + GLEAD, zie Glede.

vloeijend voort.

GLORIFICATION, Verbeerlyking. GLEAM, Een straal lichts. Glibners, Glibberig beid.

to GLORIFY, Verbeerlyken, looto GLEAM, (to be bright, to cart

The glibness of the tongue , De beams of light) Glinsteren , Scbit gladbeid van de tong.

To glorify (or give glory) to teren. GLID, Gegleeden, neergevlooten.

God, God verbeerlyken. Gleaming, Schittering , schitterende. to GLIDE, Glyden, vlieten

To glorify one's felf, Zicb zelf to GLEAN, Opleezen naa den oogit, A river that glides smootly along,

verhovaardigen. naaleezen.

Een rivier die zagtkens voort? | Glorify'd, Verbeerlykt, geloofd. To glean grapes, Druiven naa vloeit.

Glorifying, Verbeerlyking, — USE. leezen. Gliding, Vloeijing, glydende.

beerlykende. Gleaned, Nangeleezen.

to GLIMMER, Beginnen te flikke. GLORIOUS, Heerlyk, roemrucbtig, This I gleaned to day, Dit beb ik ren, aanblikken, Scbemeren.

roemryk. van daag opgeleezen.

The day-light begins to glim. A bright and glorious day , En Gleaner , Een naaleezer.

mer , De dag begint aan te blik.

fcboone bëldere dag. A gleaner of grapes, Nalézer, ken.

Vain glorious, Roemzucbtig, ver

waand. die druiven naleest. Gliminering, Flikkering , schéme

A vain glorious man ,

Een verGleaning, Naleezing, nalee

ring. zende. A glimmering light, Een schémer- Gloriously, Op een beerlyke wyze.

waand bovaardig Man. To go a gleaning, Uit naleezen licbt. gaan.

GLIMPSE, Een blik , flikkering, GLORY , Heerlykbeid, gloori, roem. Gleaning, (what is gleaned) Dat fcbemering.

To be greedy of glory, Eerzucbopgeleezen is. + To have but a glimpse of a thing,

tig zyn. While I pursue the rout, the Maar een schémering van iets

This will get you an immortal gleanings of the battle, (Pbi. bebben.

glory, Dit zal 16 een onsterfelips) Terwyl ik de vluchtelingen to GLISTEN, zie to Glister.

lyke eer verfcbaffen. die bet gevecht ontkomen zyn na- GLISTER , Spuit-artzeny, klis

Vain glory, rdele eer , ydele jaage. teer.

roem.

A

ven.

men.

A glory, Het licht aan 't boofd den om een paar bandscboenen te GLUTINOUS, Lymacltig. van een gescbilderde Sant.

koopen.

GLUTTED, Zat, verkropt. to GLORY, Roemen, brallen , roem Fox gloves, our ladies gloves, Glutted with mcat , Overlaaden draagen. Een zeker kruid.

met eeten. To glory of a thing, Op iets roe- Glover, een Handschoenmaaker. Glutted with news, Van nieuws

Gloveress, een Handschoenmaakster. verzadigd. Glorying, Roeming, - roomende, to GLOW, Gliminen, gloeijen. Glutted with sensual pleasures, brallende, roemdraagende. My ears glow, (or tingle) Myn

In wellut verzoopen. to GLOSE, zie Gloze.

ooren gloeijen.

Glutting, Verkropping, zatmaaking, GLOSS, (or exposition of a text) Glowing, Vuurig.

verkroppende. Uitlegging van den Text.

A glowing coal, Een gloeijende GLUTTON, Een vraat, gulsigaard, To write a gloss upon a text,

kool.

zwelger. Een uitbreiding van een Text H A glowing, (or raging) envy, He is a mere glutton, Het is een sebryven. Een woedende nyd.

groote vraat. Glois, (lustre, or brightness, fet Gloving , als, gloving (or tin. to GLUTTONIZE , Tot gulzigupon cloth, silk, &c.) Glans, gling) of the ears, Gloeijing

beid geneigd zyn. gloed.

der ooren.

Gluttonous, Vraatacbtig. That silk hath a fine gloss, Die Glow-worm, Een glimworm. Gluttonously, Als een vraat.

zyde beeft een schoonen glans of to GLOWT, Gluipen, donker ky Gluttony, Gulzigheid, vraatachtig, luister. ken.

beid. To set a glofs upon a thing, Iets A glowting look. Een gluipend

GLY. luisteren, glansig maaken.

gezigt.

GLYN, (a word used in DoonsTo set a gloss upon a thing, to GLOŽE, Vleijen, flikflooijen. day for a valley) Een Valey. (to colour it, to varnish it Glozed, Gevleid.

GLYSTER, Klisteer, zie Glitter. over ) Iets een scboonen opfcbik Glozer, Een vleijer.

GNA. geeven. Glozing, Veijing, - vleijende.

GNAR, Een kwast in 't bout. To set off with a better gloss, A glozing tongue, Een vleijende to GNAR or Gnarl, Knorren. Een beter glimp geeven.

tong

to GNASH, Knarsen. GLOSS, Uitlegging.

GLU.

Gnashed, Geknarjt. to GLOSS, Een uitlegging maaken.

Gnathing of teeth, Knarsing der To glois, (or varnith over) Ver GLUE, Lym.

tanden. nillen.

Glue made of fish-skin, Viscb

lym. to GLOSS upon a thing, Iets uit.

GNAT, een Mug. leggen.

to GLUE, Lymen , vast lymen , faa- GNAT SHAPPER, (a sort of bird) men kleeven.

Roodvorstje, vink met roode veeGLOSSARY, Aantekeningen op iets, verklaaring van eenige duistere

You must glue it together, Gy woorden.

moet bet aan malkander lymen.

GNATONIZING, Vleijende, pluiin# The passions glue us to these !

ftryiende. Gloflary, or dictionary) Woor

to GNAW, Knaagen , knabbelen ,

low and inferior things, De denboek, ter verklaaring van de bartstochten doen ons aan deeze

beknabbelen. duisterste woorden.

laage en nietige dingen verkleeft

To gnaw a bone , Een been af

krabbelen. Glotler,

зу. .
Glued, Gelymd.

Gnawed, Geknaagd, beknabbeld. Glofling, Glansigmaaking, luistering.

Gnawer, Een knaager , knabbelaar. GLOSSOGRAPHER, (one that Gluer, Een lymer.

. writes a gloffary) Woordenboek Gluing, Lyming, - lymende. Gnawing, Knaaging, knaagende.

GNI. jebryoer, in de voorgaande zin. Gluidh, Lymachtig, kleeverig.

() GLUM, Stuurseb, zie Grim. to GNIBBLE, Beknabbelen, wie Glory, Glanzig , fcbitterende.

Nibble. to GLOTE, zie to Glowt. GLUT, Een groote menigte. A great glut of rain, "Een stort- GNOMON, De naald of pën van

GNO.
GLOVE, Een bandschoen, want. .
A pair of gloves, Een paar band-

régen.

Glut, or satiety) Walg, afkee een Zonnewyzer, schoenen.

righeid. Sweet (or perfumed) gloves,Wel

GNOMONICKS, De konst van 2011riekende bandschoenen.

to GLUT, Overkroppen, verzadigen, newyzers te maaken. Plain gloves, Effen handschoenen.

zat maaken.

Gnomonical, Tot een Zonnewyzer, To glut one with meat, Iemand

of de konst om Zonnewyzers te Fringed gloves, Handschoenen met overkroppen met spys.

maakeni, beboorende.
frarjes.
| A pair of gloves, (or present)

To glut one's self with any thing, GNOSTICKS, (a sort of hereticks)
Zicb overaazen.

Gnostieken, zókere Ketters. * Een paar bandschoenen , een gefcbenk.

GO. + To glut one's self with sensual Here's a crown to buy you a pair

pleasures , Zicb in de wellust to Go, Gaan, vertrekken.

verdrinken. of gloves, Daar is een drie gul.

To go a foot, Te voet gaan.

ren.

Gloffator , } Een uitlegger.

men.

zen.

te werk gaan.

gy?

werk gaat.

To go on horse-back, Te paerd To go upon the high-way, (to is zulk een gerucht verspreid. stygen, ook ryden.

be a high-way inan) Een struik To go AGAINST, Tégen gaan. To go by water, Te water rei

rover zyn.

It goes against me, or against zen,

To go to service, Dienst nee the grain, Het gaat my tégen. To go to see, Gaan kyken.

The choice went against him, How goes your health ? Hoe * To go the shade, In de schaduw Hy wierd niet verkooren. staat bet met uw gezondheid? gaan.

To go ALONG, Voortgaan. How go your concerns? How Which way d'ye go? Wat weg am I will call upon him as I go goes the world with you? Hoe weg gaat gy?

along, Ik zal bem aanroepen als gaat het u al ? I know not which way to go,

ik voorby ga. + Things go very ill, or very Ik weet niet wat weg te kie- To go imoothly along, Zagthard) with him, De zaaken

kens voortgaan. gaan zeer Necbt met bein.

We will go another way to work, To go along with one, Met ie. Go that way, Gaat dat weg. Wy zullen op een andere manier

mand gaan. When do you go? Wanneer gaat

I pray God go along with you, As he goes to work, ( as he

Ik bid God dat hy met u zy. That goes (or is counted) for manages matters ) Zo als by te To meditate as one goes along, nothing , Dat wordt voor niets

Bespiegelingen maaken als men gerckend.

You go the wrong way to work, wandelt. To go or be accounted for a Gy bandelt verkeerd.

I go so far alorg with you, (I wit, Voor verstandig doorgaan. He went upon the place, Hy

am so far of your opinion) The bitch goes asault, De teef ging op de plaats.

Ik ben bet in zo verre mets is loops.

The Lord of Heaven go with eens. As those times of ignorance you, De Heer zy met u. To go ASIDE, Ter zyde gain. went, Volgens de onweetenbeid To go unpunished , Ongestraft To go ASTRAY ,

Gaan doolen, van die tyden. blyven.

dwaalen. To go a journey, Op reis gaan. To go according to the times, To go ASUNDER, Van één scbeiTo go four miles in an hour, Zich naar den tyd schikken.

den. Vier mylen in een uur gaan.

To let go the anchor, Het an To go AWAY, Weggaan. vertrek. You thould go to your snip, ker laaten vallen.

ken. said the lion, if - , Gy zoud To let go one's hold, Los laa He is gone away, Hy is wegge. 'er u deel van bebben, zeide de ten.

gaan. Leeuw, als

That goes for nothing, Dat gaat to go away with a thing, ErTo go halves with one, Iemand om niet.

gens mede doorgaan. balf staan.

We are not like to go free, 't Is Ht They shall not go away with They were to go equal shares niet te denken dat wy vry zullen it fo, Zy zullen bet zo gemakkein the booty, Zy zouden de buit gaan.

lyk niet krygen. egaal deelen.

He goes a snail's pace, Hy gaat A great deal of money goes The bell goes, Daar wordt ge als een pak die kruipt.

away in the furnishing of a scbëld, of de klok luidt.

Togo ABOUT, Omgaan: uit den weg house, Het buisraad kost zeer As things go now, as the world gaan.

veel geld. goes, Zo als de zaaken nu gaan. To go about the world, Rondom To go BACK ,

Te

rug gaan, 221 How went matters in your cham de waereld reizen.

zelen. ber? Hoe gingen de zaaken in You went a mile about, Gy bebt To go back, (or return) Tertig uw kamer? een Myl omgegaan.

gaan, wéderkeeren. To go athore, Aan land gaan. To go about, Zich onderwinden To go back from one's word, So far I go with of bemoeijen.

Zyn woord inbaalen. vēr met u gaan.

To go about a thing, (to under To go BACKWARD, Agter uit She goes or is big) with twins, take it Ergens aangaan , iets

gaan. Zy is van tweelingen zwanger. onderneemen.

To go backward in a business, She has three months yet to go, + To go about the bush, Om instead of going forward, Z? Zy moet nog drie maanden gaan. wegen gebruiken.

rug keeren, agter uit gaan O So the report goes, such a re To go about business, Aan eenig

plaats van vorderen. port goes, Het gerucbt is 200 ,

To go before, Voorgaan. men zegt 200.

He goes lazily about it, Hy To go BETWEEN, Tulcben beini He has gone a great while un gaat 'er langzaam méde voort. gaan. der an ill report, Hy beeft lang to go about, (or endeavour) To go BEHIND, or AFTER, een kwaade naam gebad. Poogen, trachten.

gen, agter gaan. This lane goes into the broad. To go ABROAD, Uitgaan, uit de To go by, Voorby gaan. strect, Deeze steeg loopt op de Stad

gaan.

To see the prisoners go by, bree-straat uit.

Such a report goes abroad, Daar gevangenen voorby zien rydere

you,

Ik zal 20

werk gaan.

neden gaan.

neel gaari.

land gaan.

men.

Van de wys

To go by the loss of a thing, To go DOWN, Afgaan, naar be. He is gone off, or he is dead, Een verlies geduldig verdraa

Hy is weg, by is dood. gen.

To go down the stairs, De trap He is gone of the stage, Hy is He goes by that name , Hy gaat pen afgaan.

van 't tooneel gegaan, by is uit onder die naam.

To go down the stream, Met de deeze waereld getreeden. That is it we go by, Dat is bet stroom afvaaren.

To go off the stage, Van bet todaar wy ons naar sobikken. To sun goes down, De Zon gaat To go by the worit, Het ergste onder.

This commodity will never go kiezen.

To go down, or into the coun. off, Deeze Waar zal nooit verTo go by a thing, (to take it try, Naar buiten gaan, op bet

kogt worden. for a rule) Iets tot een zetregel

Did you hear the great guns go bouden.

No meat will go down with off ? Hebt gy bet zwaar gescbut He goes quite CONTRARY to the him, Hy kan geen eeten door booren Tollen? dictates of his conscience, Hy zyn keel krygen.

To go UNDER , (to undergo ) bandelt volstrekt tégen zyn ge- Give him something to make it Ondergaan. weeten.

go down, Geef bem iets om bet To go over, Overgaan. When we do any wicked thing, door te sikken.

To go over Sea, Over Zee gaan. we go contrary to our reason, + That will never go down with If this argument be of any force, Als wy een goddeloosbeid bedry. him, Dat zal by nooit toestem the greater number go WRONG, ven bandelen wy tégen onze re

Als dit argument van eenige den.

Any thing will go down with kracht is, dan dwaalen de mees. To go BEYOND, Voorby streeven. him, Hy doet al wat men beb ten. To go beyond, or excel) Over ben wil.

To go out, Uitgaan. treffen.

To go down the wind, Voor de He is gone out, Hy is uitgegaan. To go beyond, (or defraud) wind afzeilen.

To go out of tune, Verrassen, bedriegen.

To go FOR, or the fetch, Haa raaken. To go on, Voortgaan.

len.

To go out of one's way, (or to Go on, or go on your way, Gaat To go (or pass ) for a virgin, go astray) Verdoolen, verdwaavoort. Voor een maagd doorgaan.

len. Go on as you begun, Gaat voort He goes for an Englishman , Hy w To go out of the way, Ver20 als gy begonnen hebt.

gaat of passeert voor een EnTo go on an embassy, In ge gelscbman.

The feet went out, De Vloot zant (chap gaan. The verdict went for the bees,

liep uit. To go an pilgrimage, Een béde De byen wonnen bet procés. If any thing happens to him, vaart, pelgrimasie doen.

And they think it goes nothing, out it goes to the next comer, To go an thip board, Aan boord if they do not name the place, Als bem iets bejegend verteld hy gaan.

Zy meenen dat het niets is, als bet aan de eerste die by siet. How does your business go on, zy maar de plaats niet noemen.

The fire goes out, Het vuur giat Hoe gant bet met uw zaaken? To go FORTH, Voortgaan.

uit. To go THROUGH, Doortreeden,

To go FORWARD, Vorderen. V To go out her time, Haar tyd doorgaan.

To go forward with a thing , uitgaan, voldragen. To go through a bridge, Onder Met een zaak vorderen.

Der To go our Doctor, Batchelor, een brug doorvaaren.

To go forward in learning, In or Master of Arts, De waar. To go through a street, Door geleerdbeid toeneemen.

digbeid van Doktor of Meester een straat gaan.

To go FROM , Uitgaan, weg aanneemen. To go through a crowd, Door

gaan.

To go up, Opgaan. dringen.

To go from the company, Uit To go up and down, Heen en ff To go through a stutch with

bet gezelschap, gaan.

weer gaan. a bufiness, Iets sterk voortzet- OG I went from thence for Paris, To go to, als, To go to it, (or ten.

Ik ging van daar naar Parys. to go a fighting ) Gaan vechTo go through all the forma. To go from place to place, ten. lities, Alle de plecbtigbéden be Van plaats tot plaats gaan. To go to God, or to without tracbten.

To go from one's word, Zyn day, (that is, to be dismis'd To go trough many dangers, woord breeken.

the court) Door het Hof ver. Veel gevaaren uitstaan.

To go from the matter in hand, To go in, Ingaan.

Van bet onderwerp afgaan.

There's a difference betwixt reGo in boldly, Tree stoutmoedig in. To go OFF, Afgaan.

verence and affection, the one To go in pattins, Tzers onder He is gone off, Hy is afgegaan goes to the character ,

the de scboenen bebben. van zyn ampt.

other to the person, Daar is He always goes in very good clo- He is gone off, (he is broke) onderfcbeid tulcben eerbied en thes, Hy is altoos wel gekleed. Hy is bankrott gegaan.

genegenbeid, bet een strekt zich

keerd gaan.

zonden zyn.

« FöregåendeFortsätt »