Sidor som bilder
PDF
ePub

ren.

A spot of grease, Een smeer vlak. 'Tis no great matter, Daar is + GREE, Goed genoegen , voldaeGrease for cart wheels, Wagen- niet veel aan gelegen, 't is van ning fineer.

weinig belang.

GREECE, Griekenland. to GREASE, Smeeren, hermeeren. A great way, Een verre weg. Greedily, Greetiglyk, gulriglyk. To grease a wheel, Een rad finee- *T is a great way thither, 't Is + Greedily, Gulzig, greetig.

bier ver van daan.

Greedincís , Greetig beid, guizig beid, To grease one's clothes, Zyn klee- | His recommendation goes a great

bappigbeid. ren besmeeren.

way with such a one, Zyn aan ! Grecdiness, Gulzigbeid, greeTo grease the fist , De banden beveling vermag veel op zulk een. tigbeid. zalven, omkoopen.

a A great deal, Een groote ménig- Greedy, Happig, gulzig. * To grease a fat low in the arse,

te, zeer veel.

A greedy man, or a greedy gut, or in the tail , (that is, to give A great many, Zeer veel.

Een gulsig man, it een flokto those that don't want it) In a great measure, Voor een groot

darin. | Water in de Zee werpen. Zyn gedeelte, iib grooten maate. Greedy, (or covetous) Gierig. ryker geeven.

* Great cry and little wool, * Veel Greedy of praise, Lof gierig. Greared, Germeerd, befineerd.

geschreeuw, en weinig wols. Greedy of money, Geldgierig. Grealy, Sineerig, smullig, besmuld. To ride the great horse, Een Of Greedy of honours, Eergierig. This table is greasy all over , Die paerd in 't Ryjcivool beryden. GREEF, Droefbeid, zie Grief. tafel is overal sincerig.

* You were a great foolto go thi-GREEK, Griescb. a A greasy suit of clothes, Een ther, Gy waart zeer dwaas van

Greek'wine, Grieksche wyn. Smeerig pak kleeren.

daar na toe te gaan.

A greek book, Een griekscb boek. A greasy taste, Een smeerige To fell by the great , In 't gros A greek, Een griek. fmaak.

verkoopen.

A merry greek, or merry grig, Greasy, (or Nuttish) Slordig. To take work at the great, or a

Een vrolyke knaap. A greasy fellow , Een meerige grate, Een werk aanneemen, on- Greekling, Een griekje. Schimpgast, smullige vent. derneemen.

woord.
Greafily, Smeeracbtig, morsig. Great belly, Dikbuik, zie Belly. GREEN, Groen.
Greasiness, Smeerig beid, morsig beid. Great grandfather, Een overgrootva Green, (not ripe) Onryp.
Greasing, Besmeering , befinee-

der.

Green, (or fresh) Verscb. rende.

Great great-grandfather, Een oud-Green, (not dry) Groen , dat niet GREAT, Groot, louter, lustig,

overgrootvader.

droog of dor is. A great house, Een groot buis. to GREATEN, Groot maaken, be- Green, (or raw ) Een nieuweA great hat, Een grooten boed. grooten.

ling. A great city, Een groote Stad. Greater, Grooter.

Green as grass, Zo groen als grase A great congregation, Een groote The greater excommunication , A green ribbon, Een groen lint. vergadering.

De groote kerkelyke ban.

A green cloch, Een groen

kleed. A great (or violent) wind, Een Greatest, De allergrootste.

The court of the green cloth, Het geweldige wind.

A business of the greatest conse- bof van bet groene kleed , na 't A great hurricane, Een schrikke- quence, Een bezigbeid van bet geene dat over de tafel legt. lyke Orkaan.

allergrootste belang,

Green fruit, Onrype vrucbt. A great earthquake, Een vreefTe. Greatly, Grootelyks.

A green wound, Een verfcbe lyke Aardbeeding Greatness, Grootbeid.

wonde. A great (or intimate) friend, A greatness of foul, Grootmoedig. Greca fish, Ongezouten visib. Een boezem vriend.

beid van ziel.

Green wood, (in opposition to A great (or deep) silence, Een The greatness of an entreprise, dry wood) Groen bout , nat diepe stilzwygendbeid.

De grootbeid van een ondernee- bout. A great estate, Een aanzienlyk ming.

To be green (or raw) in a busie. Kapitaal. The greatness (or enormity) of

ness, Onbedréven zyn. Great, (noble) Nobel, groot. sin , De verjcbrikkelykbeid der Green cheese, (with herbs in A great soul, Een grootmoedige

zonde.

it) Groene kaas, pieterselie kaas. ziel.

GREAVES, Scbeenwapens, fcbeen- +* You would make me believe A great captain, Een groot Veld- stukken.

the moon is made of green cheeoverste, Kapitein.

Greaves, Kaanen, [zékere vellen se, ** Gy zoud my wel knoller A great (or long) while, Een en vliezen in 't Imeer die men voor Citroeien willen verkoopen. lange tyd. niet sinulten kan.]

A green goose , Een gansje, A great while ago, Een lange poos GRECIAN, een Griek, Griekskun

jonge gans. geleden. dige.

Green-tinch, (a fort of bird) A woman great with child, Een A good ( or able) Grecian, Een Een groene vink. zwangere Vrouw.

geleerd Man in 't Grieksch. Der Green corn, Groen koorn. # To be great with one, Veel met Grecilin , Een Grieksche Spreekwy- To grow green, Groenen, groca iemand op bebben. xe.

worden.

fen.

ren.

A green, Een groen veld, groente. bezwaarenissen afneemen of wee voyage, Wy leden zeer veel op die A bowling green ,Een groene kloot

reis. bun.

to GRIEVE, Bedroeven, smarten, I am grievously concern'd for Greens, (herbs, cabbage, falle- grieven.

him, Ik ben zeer bekommerd tings) Groente. She does nothing but grief, the

voor bem. Green-tickness, De Vrysters ziekte, grieves herself to death, Zy To beat one grievously, Iemand geepsbeid. bedroeft baar tot de dood toe.

grouwelyk slaan. Greenith, Groznacbtig.

This grieves my heart, Dat smert To be grievoully sick or woun: Greenacés, Groenbeid. groente.

my in myn bart.

ded, Zeer ziek of gequetst zyrt. Greensward, als, A greenfward way, It grieves me exceedingly, that To ficar grievously, or to swear

Een olakte met korte groente be- I am forced so to do, Het grievous oathts, I Jelyk vloewaffen. [Marin.) smert my ten uiterste dat ik zulks

ken en zweeren. GREESE, (or step) Een trap, of

doen moet.

here To be grievously griped , Vrees dre mpel.

Grieved, Bedroefd, bedrukt, ge- felyke frydingen bebben. GREET, Steengruis, biksteen, zie griefd.

To take a thing grievousy, Een Grit.

I am grieved to see him so abu- ding ongeduldig draagen. I to GREET, Groeten.

fed, Het doet my leed dat ik bem Grievousness, Zwaarigbeid, ystyk. Greeting, Groeting, groetenis.

Zo moet zien mishandelen.

beid, gruuwelykbeid. to GREEVE, Bedroeven, zie to I have been extreainly grieved The grievousness of a crime, De Grieve.

for his death, Zyn dood beeft grouwelykbeid van een misdaad. GREMIL, (a fort of herb) Paerl- any bitterlyk bedroeft.

The grievousness of one's conkruid.

Grieving, Bedroeving, Sinarting, dition, De elende van iemands GRENADIER, Granadier.

bedroedende , enz.

Itaat. GRENADO, Granand.

Effectual ways and ineans of rai. | GŘIEF-GRAFF, (by hook and To throw grenado's, Met gra- sing money, without grieving by crook) Scheef en fcbuin. maaden werpen.

the subjects , Krachtdaadige mid- GRIFFIN, Een griffioen. GRENAT, (a sort of precious sto- delen om geld op te neemen zon- GRIG, Een kleine aal, kat-aal. ne) Granaaten.

der de onderdaanen te bezwaa- A merry grig, (for a merry | GRESSIBLE, (that can go) Dat

greek) Een aardige snaak. gaan kan. Grievingly, Bedroefdelyk.

GRILLIADE, (or broiled meat) I GREW (van to Grow ) Ik To figh grievingly, Zeer zwaar Gebraden vleefcb. groeide.

zuchten.

GRIM, Grimmig, bars, nors, stuurscb. GREWEL, Gruel, zie Gruel. Grievous, Moeijelyk, laftig , byster, A grim look, Een nors gezigt. GREY, Graauw, grys, zie Gray. gruuwelyk.

The griin ferry-man, (a poeti. GREY HOUND, Een windbond , Under grievous penalties, Onder cal expression) De bleeke Scbuje baszewind. zwaare straffe.

tevoerder, Caron.
GRI.

’T is a grievous thing, Dat is Grim-faced, Bars van trooni.
een droevige zaak.

To make griin (or wry) faces, GRICE, Een jong wild Varken.

A grievous (or in sufferable) child, Bekke trekken, een scbeeve bek GRIDELIN, Appelbloezem kleur,

zetten.

Een onverdranglyk kind.
GRIDIRON, Een roofter, (oin op This is grievous weather, Dit A grim faced man,

Een knorrea te braaden. is droevig wider.

pot. To broil fih upon a gridiron, a A grievous (or an odious:) cri- Grimy, Grinmiglyk. Vijcb op eenen rooster braa.

ine, Een grouwelyke misdaad. Grimnefs, Bursbeid, norsbeid, stuursden. A grievous error, Een

beid, GRIEF, Droefbeid, smart , bart

Nag.

GRIMACE, Een scheeve bek, een

to be in a grievous fright, Is- scheeve toot. It was to my great grief, Het

felyk verschrikt zyn.

Grimaces ,, Grillen. fratsen. tot myne groote droefbeid.

Grievous, als, To be grievous t Grimace, (diflimulation and hi. I did it to my great grief, Ik

drunk, Smoor dronken zyn.

pocresy) Veingery. deed bet tot myne groote droef.

Grievous angry, Byster toornig. to GRIME, zie Begrime. beid.

You are grievous haly, Gy zyt to GRIN, Grynzen, een scheeve bek To be full of grief, Zeer bedroeft terbruid baaslig.

zetten, zyn To pine away with grief, Van Grievoufly, Geweldig, grunvelyk, to GRIND , Maalen , vermaalen, yslok.

verbryselen, flypen op een steen. bartzeer kwynen.

He will be grievousy punished, To grind corn, Koom maalen. GRIESLY, Yslyk.

Hy zal gestreng gestraft wor- To grind the teeth, Krarjen. GRIEVANCE, Bezwaarenis.

den.

To grind a knife, Een mes et The grievarces of the nation, Grievously, (or very much) eenen steen slypen. De bezwaaren van het Volk. Zeer veel.

To grind colours, Verw wryTo redress the grievances, De We suffer'd grievously in that 1. DEEL. Ss

То

[ocr errors]

grove mis.

zeer.

WAS

ven.

[ocr errors]

het gros.

To grind the teeth together , Ito GROAN, Steenen , kreunen, dulster van zich taften.
Op de tanden knarsen.

zuchten.

GROSS, Grof, plomp, onbebouwen, To grind the poor, to oppress The gallows groans for him,

them , De armen verdrukken, + De galg zucht om bem. | A gross error, Een grove dwaaonderdrukken.

To groan for a thing, Ergens ling: Grinded, Verdrukt.

sterk naar verlangen.

A grofs fellow, Een plompe (of 4 To be grinded with pain, Een Groaning, Gesteen, gekreun, gezucht, onbebouwen) vent. zwaare pyn lyden.

Steenende.

A gross air , Een zwaare of dikke Grinder, Een maaler, verbrygelaar, a GROAT, Een vier-stuivers stukje.

lucht. schaarslyper.

A groat's worth , Vier stuivers To give one gross language, leGrinders, De kiezen, baktanden. waard.

mand kwaalyk bejégenen. Grinding, Maaling, verbryzeling, He is not worth a groat, t Hy GROSS, Gros. fyping, - maalende. is geen pyp tabak waard.

The gross of the army, Het gres Grind - stone, Grinding · stone, or GROATS, Grutten, gort.

van 't beir. Grindle-stone, Een slypsteen, GROBIAN, or soven, Een mor- In gross, In 't gros. draaisteen.

zig man, t een morspot. GROSS, (or groce) zie Groce. Grinner, Een grynzer.

GROCE, Een gros, xii dozyn. Grosly, Grovelyk, plompelyk. Grinning, Grynzing , gryn- A groce of buttons, Een gros knoo- To tell things grosly, or in a zende. pen.

gross manner, De zaaken rompGRIPE, Een greep, bandvol, greep. GROCER, Een kruidenier ,

pomps verbaalen. The gripes in the belly, Buik- grollier.

To speak grosly to one, Iemana pyn, snyding in de darmen. Grocery-ware, Kruideniers-waar. . onbeleeft aanspreeken. The gripes of avarice , De knaa. GROGRAM, Grofgryn, tabyn. You prosly mistake iny meaning,

gende zorg der gierigheid. Grogram yarn, Turkfcb gaeren. Gy vergist u grootelyks omtrent A gripe-money, Een vrek. GROIN, De liesch.

mynı meening. to GŘIPE, Grypen, vatten, nypen. A swelling in the groin, GezwëlHe is grosly mistaken, Hy verTo gripe, or cause gripings of in de liezen, klap oor.

gift zich grootelyks. the guts) Snyding in 't gedarmte GROMWEL, Gromel, Paerlkruid, Grossness, Grofbeid, plompbeid. veroorzaaken.

Steenbreek.

GROT, Grotto, Een grot, ondera Griped, Gegreepen, gevat. to GRONE, zie Groin.

aardsch bol. Griped, (troubled with gripes) GROOM, een Stalknecht.

A fine grotto, Een fraaije grot. Met Snydingen gequëld zyn. A groom of the King's bed-cham- A grot-maker, Een grotmaaker, Griping, Gryping, nyping.

ber, Kamerdienaar van de Ko- GROTES, zie Groats, Griping in the guts , Krimping ning.

GROTESK work, Snaakswerk in of pyn in de darmen.

Groom of the stole to the King, Schildery, snaakery. A griping fellow, Een bappige Eerste édelman van 's Konings GROVE, Een klein bofcb, et gat. kamer.

bout. GRIPPLE, als Griping.

A groom of the stables, een Stal to GROVEL, Kruipen. GRISLY, Yslyk.

knegt.

To grovel in the dust, In 't stof A grisly hue, (or aspect) Een af. A groom of the King's wardro- wroeten. gryzelyk gezigt.

be, Een jonge van 's Konings Groveling, Voor over leggende , kruiGRIŠT, Meel, gemaalen meel.

kleedkamer.

pende. ft It will hinder no grist to your A groom of the confectionary, Weak groveling eyes, Zwakke mill, + Dat zal geen koorn van Een Banketbakkers jongen.

oogen. uw moolen wyzen.

A groom of the great chamber, to GROUL, or mutter, Mompelen, * To bring grilt into the mill, Een knegt van de groote kamer. prévelen, knorren. Het water in de molen doen ko- The groom porter, De voornaam- He does nothing but groul all ste deurwaarder aan 't Hof.

the day long, Hy doet de gantGRISTLE, Kraakbeen. GROOVE, Een groef.

scben dag niet als prévelen. Griftly, Kraakbeenig.

to GROPE, Tasten, voelen, vatten, GROUND, (uan to Grind) Gemar GRIT, Gruis, ['t zy van steen of betasten, grabbelen.

len, gesleepen. eenig metaal.]

To grope a hen, Een ben betasten GROUND, or earth , Aarde, grond. GRITÉ, (an old Saxon word of zy een ei by baar heeft. To throw one on the ground,

that signifies peace) Vreede. To grope a wench, Een meisje Iemand op de grond smyten. GRITTY, Zandig.

de borsten voelen.

To lay in the ground, (to bury) Gritty bread, Brood dat tusschen Groped , Getaft, bevoeld, betalt.

Begraven. de tanden kraakt, zandig brood. Groper, Een taster, betaster, grob- Even with the ground, GelyksGRIZLED, Grysacbtig.

belaar.

gronds. Grizly, zie Grisly.

Groping, Tasting, betasting, vat- Ground, (or land belonging to GRO. ting, tastende.

one) Grond, of land. GROAN, Een luide zucbt.

To go groping in the dark, In't What have you to do with my

iner.

ground?

nen.

wormen.

ground? Wat bebt gy op myn Ground-plot, ground-Itok , Scbetso To grow, (to take root, as grond te doen? van een gebouw.

plants and trees new set ) These are his grounds, or pos- Ground plot , (or principle) Wortelscbieten, waschen. sessions, Dit zyn zyne bezittin- Grond-beginzel.

+ I shall grow here, if I stay any gen.

Ground-Ivy, Aard-ueil , Hondsdraf, longer, | Als ik bier langer # To gain ground, Grond win- [zéker kruid

blyf zal ik 'er wortelscbieten. Ground Pine, Veld-cipres.

To grow a pace, Oogenscbynlyk # To dispute every foot of ground, Ground-worms, Aard-wormen, pier- groeijen. Ieder voet lands betwisten.

To grow up, Opwallen, opgroeiTo give ground, Wyken, A ground-room , Een beneden ka- jen. To quit his ground, aerzelen. mer, gelyks vloers.

To grow big, Dik (of lyvig) wor. To keep his ground, Zyne plaats Ground-rent, Grond-rente,

den. bouden.

Grounds, (of drink) Grondlop. To grow fat, Vët worden. The ground of a flower'd-filk, to GROUND upon, Op steunen , To grow lean, Mager worden.

De grond van een geblomd zyde op bouwen , grondeeren, vast To grow thin, Dun worden. stof. staat op maaken.

To grow strong, Sterk worden. The grounds, or principles of To ground one's opinion upon To grow little, Klein worden. an art, De gronden of grondbe- reason, and authority, Zyn To grow heavy, Zwaar worden. ginzels van een konst.

gevoelen op réden en gezacb To grow handsomn, Scboon wor. The grounds of a language, De grondvesten.

den. gronden eener taale.

To ground a young man in a To grow ugly, Leelyk worden. Ground, (or reason) Réden. science, Een jongeling in de grond- To grow proud, or infolent, HoWhat ground have you to be. beginsels van een konst onderwyzen. vaardig of trots worden.

lieve it? Wat reden of grond To ground a lace, Een kant To grow humble, or lowly, N. bebt gy om bet te gelooven. gronden.

derig of laag worden. It is without ground, Het is 2011-1 To ground a ship, (a sea term) To grow poor, Arm worden. der grond.

Een Schip op bet drooge brengen To grow weary, Moede worden. What ground have you to hope om te kallefateren.

To grow rich, Ryk worden. for this favour? Wat grond bebt Grounded, Gegrond, steunende. It grows day, Het wordt dag. gy om op die gunst te bopen? Well grounded in any art, Wel It grows towards evening, Het He can live upon any ground ervaaren in een konst.

begint avond te worden, de avond in the world, Hy kan overal The lace

The lace is grounded, De kant begint te vallen. leeven.

is gegrond.

To grow little , (or lesser, to If he be above ground, Als by Grounding, Grondeering, steuning , grow short,) Korter worden, ir..

steunende.

krimpen. To lie upon the ground, Op de Groundlesly, Grondeloos.

The days begin to grow short, grond leggen.

Groundlesness, Grondeloosheid, on- De dagen beginnen te korten. A plot of ground, Een stuk gegrondbeid.

To grow stronger and stronger, lands. Groundless., Ongegrond.

after a fit of sickness, Na een To till the ground, Het land A groundless imputation, Een on

ziekte in kragten toeneemen, stërbouwen. gegronde bescbuldiging.

ker worden. Marshy grounds, Veen-gronden. GROUNDLING, Een grundel, To grow young again, Wéder To run a ground, Aan de grond [zékere visch.]

jong worden. raaken.

GROUNDSEL, Een drempel, dorpel. To grow dear, Duur worden. To break ground, or open the Groundsel, Grind-kruid , kruis-wor- + To grow weary of a thing , Iets trenches, De loopgraven ope- tel, klein kruis-kruid.

moede worden, een afkeer ergens nen.

to GROUNDSEL, De grondvesten van krygen. To go upon fure ground, Op van een buis leggen.

To grow a scholar, Een geleereen vaste grond gaan. Grounselling, Grondslag van een ge

de worden. To overthrow a city to the bouw.

BC To grow tame, Tam worden. ground, to lay it even with GROUP, (a term of painting) Af. There grew a quarrel upon it, the ground, Een Stad vernielen, gezonderde boop, byzonder aan- Daar ontstond een krakeel uit. Recbten.

tal , verzameling van figuuren in To grow INTO fashion, In 't Hf This evil gets ground more een schildery of beeldwerk.

gebruik komen, de mode wor. and more, Dat kwaad zal meer en GROUPAGE, (a term of horseman- den. meer grond winnen.

ship, a kind of lofty manage) To grow into a proverb, Tot This is the ground he went upon, Een luchtige Sprong van een paerd. een spreekwoord worden.

Op die voet ging by voort. (1) GROUTHEAD, Een dikkop. To grow into favour with one, Ground-work, Grondwerk. to GROW, Groeijen.

In iemands gunst raaken. The ground-work of a lace, De To grow, (to become , to pro

To grow up, Opgroeijen. grond van een kant. ve) Worden.

This rain will make the oats Ss 2

grow

tog leeft.

groeit

.

grow up, Deeze régen zal de Het is een gemeen zeggen ge- | Grubbing up, Vitroeijing , wieding, Laver doen walcben. worden.

uitroeijende. A tree that grows up fine. Grown weary of all things, Al- to GRUBBLE, Grabbelen , overal ly, Een boom die fcboon op- les moede geworden zyn.

betasten. The grass is not grown enough GRUDGE, Wrok, bedekte baat, To grow up again, Weder op- for the horse to forage, Het

wangunft. komen.

gras is niet genoegzaam gegroeid An old grudge, Een oud knorrig To grow up into one's acquain- voor paerde-voeder.

wyf. tance, Kennis met ieinand maa- Full grown, Volwalen.

To bear a secret grudge, Eenen ken.

Grown out of use, Verouderd , beimelyken wrok draagen. To grow upon one, Te machtig uit bet gebruik geraakt. DE A grudge of conscience, Een voor iemand worden. GROWTH, Wasdom, gewas.

knaaging des geweetens, wroeThis age grows to an immode- This is of our own growth, Dat ging des gemoeds. rate exceis, Deeze eeuw is teri is van ons eigen gewas.

to GRŮDGE, Wrokken, benyden, uitersten buitenspoorig gewor- och Growth, (or increase) Aanzien, misgunnen. den.

vermeerdering.

I don't grudge him his happiness It grows near harvest, Het gaat To contribute to the growth of at all, Ik benyde bein zyn geluk naar den oogst.

a Monarch, Médewerken tot in 't minste niet. The night grows on apace, De bet aanzien van een Monarch. To grudge, Klaagen, gémelyk nagt begint merkelyk te vallen. He is not come to his full

зуп. Things are not grown to that growth, Hy is nog niet volwas- I don 't grudge my pains, Ik be. extremity, De zaaken zyn tot fen.

klaag myn moeite niet. dat uiterste niet gekomen.

Growth half penny, (a rate paid You would grudge to do it, Gy To grow OUT of use, Uit bet in some places for tythe of eve. zoud kwaad zyn als gy bet doen gebruik raaken.

ry fat beait) Een zekere impost moeft. OC To grow out of kind, Ontaar. die men van ieder vët beest be- She grudges her servants their den, verbifteren. taalt.

victuals, Zy gunt baare dienstTo grow out of esteem, Zyn

booden 't eeten niet.

GRU. achting verliezen.

Grudge-bearing, Wrokacbtig, baatTo grow towards an end, Ten GRUB, Een wormtje.

draagend. ein.le, of op 't laatst loopen. To have one's head full of grubs, Grudged, Gewrekt, benyd , misIt grows toward morning, Het + Een boofd vol muizenesten. gund. begint dag te worden.

Ft To be in his grubs, or mully Grudzing, Benyding , benydenGrower, als , A now grower, le- grubs, Droef geestig zyn.

de, wrokkende. mand die langzaam groeit, of He is a mere grub, (or dwarf) To have a grudging to a thing, een boom die traag opwast.

Het is een recbte dwerf, een Ergens luft toe bebben. Growing, Groeijing, - groeijen- endeke menscb. (De Bruine.] The grudging of an ague, Een

de, wassende, wordende. GRUB-STREET,(a street in Lon- vermaaning van de koorts. It hinders his growing, Het be- don so call’d, where idle ro-Grudyingly, Al wrokkende, tégen let zyn groei.

mances, ballads, and such paul- dank. A growing inflammation, Een try stuff are printed or fold) He did it io grudgingly, Hy deed verscbe ontsteeking.

Een zékere straat in Londen, bet met zo veel moeite. A fine growing weather, Mooi daar allerly straatliedtjes gedrukt GRUEL, water-gruel, Pap van wagroeizaam weer. en verkogt worden.

ter en fyn baveren gort. to GROWL, Morren, knorren. Grub-street news, Grubstraat GRUFF, Grof, bondfcb. boerscb. Growling, Gemor.

nicurus, daar geen staat op te Grufness, Stuursbeid, stugbeid. GROWN, Gegroeid, gewassen, ge- maaken is.

GRUM, Stuurfcb , zuur van geworden.

A grub-street writer, Een prulle laat, He is grown proud, Hy is groots Schryver.

Grumness, Forsbeid van gelaat. geworden.

to GRUB up, Uitroeijen, uitpluk-to GRUMBLE, Morren, knorren, She is grown a woman, Zy is ken.

preutelen, schrollen. opgegroeid tot eene Vrouw, zy To grub up weeds, Wieden, on- To grumble at a thing, Op iets is eene Vrouw geworden. kruid uittrekkeil.

fcbrollen. A young man grown to that pass, To grub up the bushes, Een akker To gruble at one, Iemand be

that no body can rule him, wieden, de struiken uitbaalen. kyuen, beknorren. Een jongeling die zo onbandig ge- To grub up a wood, (or to clear Grumbled at, Bekéven , beknort. worden is dat ben niemand re. it of trees) Een bojcb zuive- Grumbling, Geknor, gemor geprets

tel, geschrob,

morrende, Grown folks, Volwalschen men. Grubbed up, Uitgeroeid, gewied. preutelende. Seben.

Grubbing, als , A grubbing-ax, + To have a grumbling in the T is grown a common talk, Een roei byl.

gizard, Misnjegt zyn, fiets

beb

geeren kan.

ren.

« FöregåendeFortsätt »