Sidor som bilder
PDF
ePub

GUT.GUZ.GYM. &c HAB. НАВ. НАС. HAC.HAD.HAE.HAF.&c. 327

The gutter, (or the chase) of a, Habilements of war, Krygstoe. A hackney-whore, Een allemans cross bow , De pees van een rusting

boer. boog.

HABIT, Een kleed, gewaad, dos , A hackney-writer, Een gebuurd: RO GUTTER, Afloopen, [ als een dragt.

Schryver. kaars.)

Habit, (or custom) Heblykbeid, 'to HACKNEY, Huuren. Gutting, Ontweijing, ontweijende. gewoonte , aanwendzel.

* To make a hackney of one, leTo guttle upon a thing, (to feed Habit of the body , Gesteltenis mand als een Slaaf bebandelen. heartily upon it) | Smullen, van bet Lichaam.

(1) HACKSTER, een Moordenaar, jets zeer smaakelyk eeten. HABITABLE, Bewoonbaar, be HACKT, zie Hacked. GUTTURAL, Dat door de keel uit woonlyk.

HAD.
gesproken wordt.
Habitableness, Bewoonbaarbeid.

HAD, Gebad, van to Have.
A guttural letter, (that fils the HABITACLE, Woonplaats.
throat in the pronuntiation ) HABITATION, Een wooning,

We had very cross weather, Wy

badden zeer segt weër. Een letter die uit de keel uitge woonplaats.

Had we but money enough, Als Sprooken word, als de G. HABITED, Bekleed, gedost, GUZ.

wy maar geld genoeg badden. bebebd.

After I had it, Na dat ik bet bad. † to GUZZLE, Zuipen, buizen. Well habited, Cierlyk gekleed. Before I had it, Voor dat ik bet To guzzle all the day long , Den HABITUAL , Heblyk, inwoonende.

bad. gantscben dag drinken.

The habitual grace , De inwoo I had had it, Ik 301 bet gebad Gazzler, Een zuiper, dronk-aart. nende genade.

bebben. Guzzling, Zuipende.

to HABITUATE, Zich gewennen. He had like to have been lost, GYM. Habituated, Bewent, bebebt.

Het scbeelde weinig of by was GYMNASIARCH, de Overste To be habituated in a sin, Een

verongelukt. van een voornaam School of Cob

bebbelykbeid in de eene of andere He had me with him, Ik was legie. zonde krygen.

met bem. GYMNOSOPHIST (an Indian HABITUDE, Gewoonte , bebbelyk If I had him but here now, Als philofopher de Hoogleeraar, beid.

ik bem nu maar bier bad.
in de Indiën.
HABLE, een Haven.

Had I not been a fool, Als ik
GYN.
HAB-NAB, Luk raak.

geen zot geweest was. GYNÆCOCRACY, Vrouwe re 'T is meer hab nap whether it

Had it not been for you , Als geering

succeeds or not, Het is zeer bet niet om uwent wil geweest GYP. twyffel-achtig of bet lukken zal.

ware. GYPSY, een Heiden, goedergeluk- Hab-nab, Beschroomd, bezwaarlyk,

It must be had, Men moet bet zegster. naauwlyks.

bevben. GYR.

HAC.

I had rather, Ik had liever. GYRONEE, (a term of heraldry) HACK, (a cratch for the hay, a Had, Gebad.

Agt-deelig , die agt stukken in word used in Lincolnsbire) Kreb, HADDOCK, Schelvifcb.
zyn fcbild voert.

ruif.
GYV.
| HACK, sie Hackster.

HAE. (1) GYVES, Boeijen, kluisters. HACK, verkorting van HACK- HAESITATION, Twyffeling , zic

NEY, Een buurpaerd , buur

Hesitation.
HAB.
koets, boer.

HAF. to HACK, Hakken, bouwen. HAFT, Een bēft, bandvatsel , geJABEAS CORPUS , Zéker ge To hack in pieces, Aan stukken

vest. scorift, bet welk iemand, die bakken.

The haft of a knife, Het beft van om eenige misdaad vastgezet is, Hacked, Gebakt.

een mës. uit 's Konings Rechtbank ver. Hacking, Afbakking, afbak- to HAFT, Met een beft of band. krygt, om zich op zyne eigene kende.

vatfel verzorgen. kosten derwaards te doen bren- to HACKLE, Scbeef bakken, klein

To haft a knife, Een mes beften, gen, en zich aldaar te verant. bakken.

er een beft aan maaken. woorden.

Hackled, (or cut small) Klein Hafted, Met een bandvatsel voorzien HABERDASHER, Een boedestof gebakt.

zyn. feerder, boedekraamer.

Hackling, Hakking, bakkende. HAFTER, Een vitter, barrewar.
A haberdasher of small wares, HACKNEY, Dat te buur gaat. Hafting, Hefting, de daad van een

een Kraamer, Neurenburger win a Hackney-horse , een Huurpaerd. beft aan te zetten.
kelier.
a Hackney-coach, een Huur-

HAG.
HABERDINE, Aberdaan.

koets. By 't uur of voor een HAG, Een heks, kol. HABERGEON or Flabergion, Een boodschap. Zie de aaninerking Hags, (a kind of fiery meteor klein mali-wambes.

onder het woord Livery.

appearing on men's hair, or HABILIMENT, Kleeding , dos, a Hackney-man, Een die paerden horses manes) Een glanscb op bet gewaad.

verbuurt.

baair of de maanen der paerden.

НАВЕ

to

Haugas,

naauw

ver.

nen.

Scbiet.

to HAG, Plaagen, pynigen.

It was within a hairs breadth, To hale a ship, (at sea ) Een HAGARD, Wild.

Het scbeelde niet een baair.

Schip preijen.' A hagard hawk, (that for some of His hair (tood an end, Zyne Haled, Gesleept, getrokken , gesleurd, time prey'd for herself before baniren reezen bem te berge.

gepreid. she was taken ) Een wilde Against the hair, Tégen de loef, Haling, Sleeping , trekking , Valk. tegen de draad.

Jbeepende.
Een soort van leever-
}

Soft downy hair ,, Valig banir, HALF, Half ,- de belft.
Haggers, } wirft.

dat ecrst aan de kin van een Luffer by half, Meer dan balf zo to HAGGLE, Knibbelen, in 't koo Jongeling uitspruit.

klein. pen van iets] afknibbelen, naauw # To take a hair of the same dog, Half a day, Een balve dag. dingen.

(to fall to drinking again) | 'Er Half-alive, Half leevend. Haggler, Een knibbelaar

bet baair van den oude bond op Half a buihel, Een balf schepel. dinger.

leggen.

Half blind, Half blind. He is a great haggle, † Het is A fine head of hair, t Een fraai Half dead, Half dood. een rechte krentekakker. je kop met baair.

Half einpty, Half leedig. Haggling, Afknibbeling, geknibbel, to a hair, Net op een baair. Half a foot, Een balf voet. knibbelende.

I understand hiin to a hair, t Ik Half full, Half vol. To what purpose is all this hag versta bem op een prik.

Half an hour, Een balf uur. gling? Waar toe is al dit ge-He tells it to a hair, Hy ver Half a pound, Een half pond. knibbel?

telt bet op een baair.

A half penny, Een balve ftusHAI.

I shall not value my self a hair HAIE, zie Hay.

the worse, Ik zal 'er myn zelf

Half a pint, Een balf pintje. HAIFER, een Hokkeling, zie Hei geen baair te minder om réke Half raw, Half raauw. fer.

Half a year, Een balf jaar. HAIL, Hagel. Hair cloth, Een baairen kleed.

The half moon, De balde maana Hail-shower, een Hagelbut. Hair lace , Hair-fillet, Een baair Three half pence, Drie groot. Hail-stone, een Hagelsteen.

snoer, vlechtsnoer.

An hour and a half, Anderbalf Hail-shot, Hagel daar men mee Hair-brooin, Een baaire borstel.

uur.

. To sweep of the dust from han. A pound and a half, Anderbalf To charge a gun with five big gings with a hair broom, Het pond. hail-fhots, Een snapbaan laaden stof van bet bebangzeb met een

Half as much, Half zoo veel. met vyf grove bagels. baaire borstel afveegen.

He went half way, Hy ging balf Hail, (an old way of faluting, Hair-buttons, Haaire knoopen.

weg which is the same as all health Hair-brain'd, Dolkoppig, onbesuisd, Half verfe, De belft van een Vaers, to you) Heil ay l, geluk. zie Hare-brain'd.

snyding, rust ten einde van de Ht To be hail fellow well mnet, A hair-brain'd youth, Een onbe zesde lettergreep in 't beldenMet iemand. gemeenzaam zyn, fuifd Jongeling

dicbt. zonder Complimenten urolyk Haired, Gebaaird.

Half moon, (in fortification) zyn. Red-hair'd, Rood banirig.

Halve maan ,

in de Vesting HAIL, (or healthful) Gezond. Thin-haired, Dun van baair.

bouw. t) HAIL, Hagelen.

Hairless, Zonder baair, kaal , baair. Half brother, Een balve broeder. It hails, Het bagelt.

loos.

Half communion , Het AvondIt begins to hail, Het begint te Hairy, Haairig, ruig.

maal ontvangen onder een teken, bagelen. A hairy comet, Een baairige

als onder de Roomscbgezinden. to HAIL a fhip, een Schip praai komeet.

Half witted inan, Een balve gek, jen.

Hairiness, Haairigbeid, ruigbeid. een klein verstand. HAILED, Gebageld.

An half faced Christian, Een slecht

HAK.
HAINOUS, Gruuwelyk , yslyk , to HAKE, (or gape) after a thing,

Cbriften.
Schrikkelyk, affcbuuwlyk, ver-

Half-congue, (or party-jury, emfoeijelyk. Ergens naar reikbalzen, sterk

panell'd upon any cause wheHainoully, Op een gruwelyke wy.

verlangen.

rein a stranger is party) De

HAL. ze.

kamer me-partie, om de RecbtHainousness, Yslykheid, afschuuwe. HALBARD or Halberd , een Hel zaake der Vreemdelingen te oplo lykbeid , fcbrikkelykbeid, gruu lebaard.

derzoeken. Deeze Kamer is in welykbeid. Halbardeer, een Hellebaardier.

Holand afgeschaft. The hainousness of the crimne, HALCYON Days, Een tyd van HALF, (or inoicty) Helft. De grouwelykbeid van een mis vreede en rust.

Take one half, Neem de helft. daad.

HALCYON, (a sea-fowl) Een zé To devide a thing in halves, lets HAIR, Haair.

kere Zee-vogel.

in twéén verdeelen. The hair of the head, Het baair to HALE, Sieepen, trekken, nez To go halves with one,

Iemand van bet boofd.

balt staan.

Το

[ocr errors]

mers.

To do things by halves, De zaa- Halfier, De trekker van een scluit to HAMMER, Met eenen bamer ken ten halven doen. of fcbip.

Naan, kloppen, indryven, irtTo get half in half, Zyn geld HALSONG, (or pillory) De kaak. Naan. verdubbelen.

HALSSES, 't Kluisgat, (daar de To haminer a dith, Een schotel * Well begun half ended, Een goed kabel door rydt.]

bameren,een Tinnegieters konstbegin is 't balve werk. HALT, Stilbouding , balte.

woord. Half seas over, Byna dronken. To inake a halt, Stilstaan.

To hamıner in one's speech, HALIEUTICKS, Boeken bandelende TO HALT, (or to stop) Opbouden. Stameren.

van de Viffcben, of de Visscbe. To halt, Hinken, mank gaan. + To hammer upon a thing, com ry-kunde.

* You halt before you are lame, to be in a quandary ) Ergens HALIMASS, Allerbeiligen.

Gy sobreeuwt eer men u eens over in beraad staan. HALIMOT, zie Haly-mote.

aanroert.

To hammer out a thing, Iets HALING, (from to hale) Prei * Don't halt before a cripple, met groote moeite bewerken. jing.

* Wagt u voor de getekenden. To hammer out one's own forHALIOGRAPHER, Een bescbryver A halter, [cripple] Een binkepoot, tune, Zyn fortuin maaken, ryk van de Zee. kreupel.

worden, vorderen. Haliography, De Zee bescbryving. HALTER, (for thieves) Een strop, To hammer a thing into one's HALITUOUS, Dun, fyn.

baft.

head , Iets vast in zyn gebelis HALL, Een zaal, bal,

To figt for a halter, Om de galg gen prenten. Westminster - hall, De zaal van vechten.

Hammered , Met eenen hamer geWeftmunster.

Halter, (for a horse) Een halfter. Naagen, geklopt. A hall, (or place of pleading) The halter is broke, De balfter is Hammered money , Geslagen geld. Een pleitzaal.

gebrooken.

Hammering, Klopping met eenen A town-hall, or common-hall, † A halter fick, (that deferves to hamer. where things are bought and be hang'd) Een galge vogel. I hear a great hammering, Ik fold, Een pand, of plaats daar to HALTER, De strop aandoen. boor een groot geraas van ba

alles gekogt en verkogt word. Haltered, Met een balfter of sirop +Hall-days, Recbt-dagen , pleit omgedaan.

A hammering upon a thing dagen.

HALTING, Hinking , stilbouding, Een twyffeling, of onzékerbeid a Magdalen's-hall in Oxford, Het

binkende,

ergens over. Magdalene Collegie te Ox-to HALVE, Halveeren.

HAMMOCK, Een bangmat, bars. ford. By halves, Ten balven.

mak. Guild hall at London, Het Stadt HALYMOTE, (or court-baron) HAMPER, Een Nuitmand, mand. buis van Londen.

Grond Heer, Leenvoogd. to HAMPER, Belemmeren, verbin. A hall, (for tradesman) een Gil

HAM.

deren. dekamer.

HAM, De kniebuig , knieschyf. He hamper'd his horns in the Grocer's hall, De kruideniers gil- a Westphaly HAM, een Westfaal boughs, Hy verwarde met zyn dekamer.

boorens in de struiken. A hall, or room wherein all #Ham, (or borough) Gebucht. Hampered, Belemmerd. the servants of a great family A. Van dit woord zyn verscheide Hamper'd with a bad wife, Met dine an sup, Een groote kamer naamen van Vlekken samenge een kwaad wyf gequëld zyn.

daar alle de dienstboden eeten. ftëld, die in het begin maar Hampering, Belemmering. HALLAGE, Gilde-recbt.

gehuchten waren; als Notting- I HAMPŠEL, Gebucbt, zie HamHALLIBUT, Heilbot, Een zékere bam, Buckingban, &c.

let. viscb.

# HAMBLES, (a port or haven) | HAMSOKEN, or Burglary , to HALLOO, Uitbollen.

een Haven.

Huisbraak. to HALLOW, Weijen; beiligen , HAME, De baam , [het trekzeel to HAMSTRING, De kniebuigen,

- Toeroepen, (gelyk als wan dat een paerd om 't lyf heeft.] affnyden, verlammen. neer men iemand van verre HAMEL,

To hamstring, (or to bough) a roept.]

dog , Een hond verininken met Hallowed, Gebeiligd, gewyd, to HAMMEL, Een bond verminken, bem een snede in de poot by de toegeroepen.

zie to Hamstring Hallowing, Heiliging , wying. HAMMELED, zie Hamstrung. Ham (trung, De kniebuigen afgaA ballowing voice, Een gillen- HAMMER, Een bamer.

Jneeden, verlamd. de stem. To drive in a nail with a ham.

HAN, HALLUCINATION, Milling. mer, Een spyker inslaan met een HANNAPER, Mand , zie HamHALM, Een balm.

bamer,

per. HALO, Een kring als een régen- A fhooing hammer, a farrier's HANCH, Een beup,

een bilboog om de Zon, Maan of Ster fhooing hainmer

Een smits stuk. ren.

baier, om de paerden te be. A hanch of venison, een RbeeHALSER, een Trektouw.

llaan, Hoefbamer.

bout. 6 DE EL.

Tt

HAND,

scbe bam.

HAMLET, } Een gebucht.

knie te geeven.

[ocr errors]

HAND, Een band.

te bebouden.

To be in hand, (or in dealing) The right hand, De rechterband. Cap in hand, Met de boed in de

with one

Met iemand in umb. The left hand, De flinkerband.

band.

derbandeling zyn. Lend me your hand a little I They parted even hands ; ZyTo have a good hand at cards,

pray, Ik bid u leent my eens een fcbeidden zonder eenig voordeel Een goede band bebben , in it band, belp. any eens.

op malkanderen bebaald te beb kaartspel. # To fall into one's hands, f In ben.

To bear one in hand, (to ma. iemands handen vallen.

On the one hand, Aan de cene ke fair pretences that a thing # To have a business ini hand, or kant.

shall be done) Iemand met fcbooto be in hand with a business, On all hands, Van alle kanten, ne beloften paaijen. Iets onder banden hebben.

overal.

To make a hand of a thing, (to f A man of his hands, Een vaar I have it from very good hands, make a lingring business of it, dig man. Ik heb bet van goeder band.

in order to get the more) + Iets # In the turning of a hand, In We have it from several hands, op de lange baan sleepen, oir een oogenblik.

Wy bebben bet uit verscheide 'er te meer voordeel uit te trek. To take the upperhand (or the banden.

ken. righthand) of one, De booger Tom To have a thing from the best + To have a hand in a business, band van iemand neemen.

nand, Iets uit de eerste band beb Ergens een band in bebben. To take what comes next to ben.

He has a hand in the plot, Hy hand, Neemen het geen eerst 'T is on all hands agreed on,

beeft een band in 't spel. voorkomt.

Het is van alle kanten toegestemd, Keep off your hands. Houd 'er To fight hand to hand, Onver zy zyn het rond ééns.

uwe banden af. zaagt vechten , voet aan voet a hand in hand ring, Een ring To lay violent hands on one's vechten. met twee bandtjes.

self, Zyn banden aan zich zelf To go hand in hand, Ge-armd, The favours I have received at flaan, zicb zelf ombrengen.

Samen of band aan band gaan. your hands, De gunsten die ik To bring up a child by hand, He is my right hand , or my van u, of uit wwe banden beb Een kind met de pypkais, of papbest help, Hy is myn recbter ontvangen.

pot opbrengen. band, myn beste bulp.

I'll never take this wrong at your If you get a young wife, you To have one's hand full, to hands, Ik zal bet kwaad dat

8Y

may bring her up to your have work enough upon one's my doet nooit verdragen.

hand, Als gy een jonge Vrouw hand, to have enough to do, I received this kindness at his krygt kunt gy baar naar uw band Zyn banden vol bebben, of veel hands, Ik genoot die vriendscbap stellen. te doen bebben.

'T is done to my hand, Het is He is on the mending hand, Hy And he laid such hands on me, wel gedaan. * 't Is, een kolfje is aan de beter band. that Hy vatte my zo gewël

naar myn band. Hand, or signature) Hand, of dig aan, dat

A man of quick hands, Een bebandtekening.

Near at hand, Digt by de band. bendig Man. A horse fifteen hands high, Een To pay money in hand, Geld + They are hand and glove one paerd van vyftien banden boog. vooruit betaalen.

with another, t+ Het zyn twee That's the buliness now in hand, Hand, (or hand writing) Hand, banden op één buik. Dat is nu de zaak, daar komt of bandtekening

To drink hand to filt, Met groobet nu op aan.

I know his hand , Ik ken zyn te teugen drinken , zyn glas jeboom To go from the business in band.

uitveegen. hand, Van bet onderwerp af To set his hand to a paper, Een My hand is in, Ik beb'er de flag gaan. geschrift ondertekenen, zyn band

van weg: To be in hand with a busi onder een schrift zetten.

My hand is out, Ik beb'er de flag ness, De band aan 't werk sian, I have a note under his hand,

riiet van. iets doen, ergens aan arbeiden. Ik beb een briefje van zyne band. Nay, said the husband, and whi. I have been long in hand with Hand to hand, Hand aan band. le your hands is in, Ja, zeide

it, Ik beb bet al lang in banden He lives from hand to mouth, de Man, en dewyl bet u zo wel gebad.

't Gaat met bem van de band in ter band staat. It is confessed on all hands, de tand.

Hand in hand out, (the name 't Wordt van ieder een toege He bought it at the second hand, of an unlawful game ) Een staan. Hy kogt bet uit de tweede band.

ker verboden dobbel-spel. To take in hand, By der band vatYou always buy at the worst # To go hand in hand in a busiten, onder banden neemen.

hand, Gy koopt altyd uit de nels, Iets voor balve reekening It is believed at every hand, flecbtste band.

of voor gemeene reekening onder leman saat 'er geloof aan.

To go or fall in hand with a neemen. It lies in your hand to save him, thing, Iets aanvangen, begir

To write what comes next to 't Staat in ulieder magt bem nen.

hand , Scbryven bet geen bet

van hem.

[ocr errors]

eerst in de gedagten komt.

Een Juffrouw in een koets lei. The handle of a spoon, De steel To do what comes next to hand, den.

van een lepel. De eerste zaak doen die ons voor Hand-basket, Een beng selmandtje.

The handle of a balance, De komt. Hand-breadth, Een band breed.

ring van een balans. To be under the physician's Hand-writing, Hand, fcbrift.

The handle of a chair, or trunk, hands, Onder Dokters' banden All this is my handwriting, Dat Het bandvatsel van een stoel of зуп, is myn fcbrift.

koffer. He has shaken hands with all Hand-fast, Geboeid.

The handle of a wheel-barrow, honesty, Hy beeft alle eerlyk. Hand-fetters, Hand-boeijens.

De bandvatsel van een kruiwabeid vaarwel gezegd.

Hand seax, Een soort van een zwaerd, gen.
You have a good hand of it to zie Seax.

+ He took the proposal by the right
day, Gy bebt van daag goed Hand-leather, (to work with) handle, + Hy vatte bet voorstel
geluk gebad.
Hand-leertjes.

by het regte end. Hf These are as fine as hands can Hand gallop, Een band-gallop, van + You take it by the wrong hanmake 'em, | Deeze zyn zo fraai een paerd.

dle, + Gy vat bet by bet verals ze met banden gemaakt kun Hand-strokes , Vuistsagen, klap keerde end. nen worden.

pen.

to HANDLE, Handelen, verbondeUnder hand, Onder de hand, ter To come to hand strokes, Met len, behandelen. Smuik.

de vuist vechten.

To handle a thing, Een zaak be-
At hand, Na by.
Hand-faw, Een hand-zaag.

fcbikken, bestieren.
Out of hand, Op staande voet , A hand-grenado, Een band-gra-

To handle (or manage ) a busiterstond. naat.

ness with prudence, Een saak Be sure to do it out of hand, Ver- Hand full, Een band vol.

voorzigtig bestieren, of bebangeet niet om bet aanstonds te To have one's hands full, Zyne

delen. doen.

banden vol bebben, geen tyd beb-To handle (or treat of) a subHand over head, Oproeriglyk, ben.

ject, Een zaak verbandelen. onbezonnen, driejt en dom. Hand gun, Een bandhus, pistool.

Handled, Gebandeld , verbandeld, t 'Tis his way to do things handHand-bell, Een tafelscbel.

bebandeld. over head, t Hy doet alle din Hand-mill, Een båndmeulen.

Very ill handled, (ill used)
gen bals over kop.
Hand-manacle, Een bandboei , pater-

Slecht behandeld.
We want inore hands to do this, nofter.

Handling, Handeling , bebandeling,
Wy bebben meer banden nodig om HAND-MAID, Eene dienstmaagd.

behandelende. dit te doen.

HANDED, Geband, met een band The handling of business, Het Call for more hands, Roep meer verzien.

behandelen van een zaak. menfcben.

A two-handed fellow, Een kaerel HANDSEL, Handgift, sie Hanff To be heart and hand for a die banden aan 't lyf heeft, een

fel. thing, † Met bart en ziel ergens sterke vent.

to HANDSEL, Handgift geeven, voor zyn. Left-handed, Slinks.

-de eerste reis gebruiken. To get the upper hand , De Handed down, Van band tot band Handfelled, Handgeld gegeeven, overband krygen. overgeleverd.

de eerste reis gebruikt. To give the upper hand, De HANDICRAFT, zie Handycraft, HANDSOM,(or beautifull) Scboon. booger band geeven.

HANDKERCHIEF, Een neusdoek, Handsom, (fine, genteel) Fraai, Before hand, Te voore.

fruitdoek, balsdoek.

aardig: Behind hand, Ten achtere.

To blow one's nose with a hand. A hand om present, Een schoon The hand of a dial, De band van kerchief, Zyn neus met een zak geschenk. een uurwyzer, de wyzer.

neusdoek fruiter.

A handsom treat, Een fraai gastShort hand, Verkortfel-fcbrift, A neck handkercher , Een bals maal. karakters.

neusdoek, of balsdoek.

BC A handsom compliment, Een Under hand dealing, Slechte prak. The holy handkerchief, De bei fraai Compliment. tyken.

lige sweetdoek.

It is not handsom, (or fitting) to HÅND a thing down, Iets van HANDLE, Een bandvatsel, beft, for you to say so, Het is niet band tot. band overleveren. oor, bengsel. steel.

fraai dat gy dat zegt. To hand a thing to one, to con The handle of a pail, 't Hengsel DA handiom wipe, Een aardige vey it to from hand to hand, van een emmer.

boert. Iets aan iemand overreiken , van The handle of a knife, Het beft Handsomly, Netjes, aardigłyk. band tot band overgeeven.

He writes very handsomly, Hy The precepts handed down to The handle of a pot, Het oor scbryft zeer fraai. us from all antiquity, De lee van een pot.

He speaks French handsomly , Hy ringen die van de aloudbeid tot The handle of a sword, Het Spreekt bet Fransch zeer cierlyk. ons overgebracht zyn.

gevest van een degen.

Handsomly, (or gallantly) AarTo hand a lady into a coach,

diglyk, met fatsoen.

van een mes.

« FöregåendeFortsätt »