Sidor som bilder
PDF
ePub

ver.

nomen.

Allerted, Staande gebouden', beweerd. To aflift at a meeting, Emne der my vlye bem overtuigt te bebe
Affertion, Een bevestiging , stelling, gadering, bywoonen.

ben.
of 't gevoelen dat men staande '| Allistance, Bystand , bulpe , onder-He assumed a deity to himself,
houdt.
stand.

Hy deed zicb voor een Godt door-
But this may abundantly suffice A writ of affistance, Een fcbrif gaan.

to vindicate my assertion, Maar telyk bevel om iemand by staan. On Our Saviour has assuined fleth,
dit zal meer als genoeg zyn, om
Afiftant, Bebulpzaam, -een by-

Onzen Zaligmaker is Vleefcb gemyn stelling (myn gezegde) te stander, een bywoonder.

worden, beeft het Vleesbaanverdedigen.

Asistant to the great Master of genomen.
Affertor, Eén voorstander, bandbaa : the Ceremonies, Médebelper He assumes in all companies,

van de groot Ceremonie Meester. Hy dringt in alle gezelschappen to ASSESS, Schatten , een aandeel Assisted, Bygestaan, bygewoond.

in. in de schatting opleggen.

Afisting, Byltaaning; bystaande. Assumed, Aangemaatigd op zich ge.
Aflessed, Gescbat.

ASSIZE , De zitting der Rechters
Allellinent, Een opgelegde schatting. volgens bunnen lajt, als ook | ASSUMPSIT, Een vrywillige be-
Allelor, Een Schatter, als méde,

de Eik van maaten of gewig lofte. een bysitter in eene vergadering.

ten.

Assumption, Aanmaatiging , aannee+ ASSETS, Goederen genoeg naa-The allize of bread, De zetting ming

gelaaten voor den Bewindsman (gesette prys) van 't brood. Allumption, De Hemelvaart van
eens Boedels, om de scbulden of ASSIZES, Zitdagen, rechtdagen. Maria.
erfmaskingen te voldoen.

To keep Aflizes , Rechtdag bout ASSURANCE, Verzékering , verzé-
ASSEVERATION, Verzekering den, Vierfcbaar houden.

kerdbeid, een vast vertrouwen bekragtiging;

to ASSIZE weights. or measures, to ASSURE, Verzekeren. ASSIDUITY, Geduurzaambeid, ge Gewigten of maaten eiken. I assure myself that, Ik verzékes stadigheid. Alized, Geëikt.

any zelven dat. Alliduous, Gestadig , geduurig , aan- Allizer , Een Eiker.

Affured, Verzekerd. boudend.

Affizing, De eiking , eikende. Affuredly, Zékerlyk. Alliduously , Gestadiglyk , aanbou- ASSOCIABLE, Gezellig.

Affuredness, Verzekerdheid. dende.

Allociate , Een medgezel , bondge- Affurer , Een verzekeraar. 4 to ASSIEGE, Belégeren. Zie Be. noot, makker, gespan.

Alluring, Verzekering ; verzesiege. to ASSOCIATE, Vergezelscbappen,

kerende. ASSIGN, ASSIGNEE, Een geor

verzellen , vermaag/cbappen, ver

to ASSWAGE, Verzachten , dineerde , lastbebbende. voegen.

ligten, Stillen, doen bedaaren. to ASSIGN, Overwyzen, bestem- Associated, Vermaagsebapt, Bond- Allwaged , Verzacht, verligt, bemen, aanstellen , aantoonen. genootsch.

daard, gestild. To assign a lease, Een buur- Asociating, Verzelling, vergezel Allwager, Een verzachter, verligter, cedul overdoen, de buur die men Scbapping,

verzellende.

verzoener. aan een Huis of Hof beeft, aan, Association, Gespanschap, maat- Allwaging , Verzachting , verlichting, een ander overgeeven. fcbappy.

stilling; verzachtende.. To afsign part of one's Estate + to ASSOIL, Ontslaan, van den

AST. for the payment of one's debts, kerkelyke-ban.

ASTERISK, Een starretje, starreEen gedeelte van zyn vaste Goe- | Afoiled, Ontslagen.

tékentje. deren, tot betaaling van zyn ASSONÁNCÉ, Weergalm. ASTERISM, Een gesternte, starretje. Schulden, verbinden.

ASSONANT, Gelykluidend. ATSHMA, Een kort-ademing, beAsignation, Overwyzing, bestem- ASSOON as, Zo dra als.

nauwde borst. ming.

Asoon as I saw him, Zo dra als ASTHMATICAL, Aamborstig , eng: Afligned, Bestemd, aangesteld.

borstig, kortademig. Alignment, Scbuldoverwys, Alig I will be there a foon as you, Ik to ASTIPULATE, Bedingen, overmatie. zal 'er zo schielyk zyn als gy.

eenkomen, toegeeven. 10 ASSIMILATE, Gelyken, ver I have my money assoon as I want to ASTONISH , Verbaazen , ontgelyken.

it, Ik kan geld krygen als ik wil. zetten. Altimilated, Vergeleeken.

ASSUEFACTION, Aanwenning: Astonished, Verbaasd, ontzet. Aflimilation, Vergelyking.

to ASSUME, Aanmaatigen, op zich Astonishing, Verbaazing ; to ASSIMULATE, Gelykmaaken, neemen, aanneemen.

baazende. naamaaken, naabootsen.

To assume a title , Eenen titel aan | Aftonishment, Verbaasdbeid, oneASSISES, Zitdagen, zie ASSI

zetting. ZES.

He assumes too much to himself, ASTRADLE, Scbrylings. to ASSIST, Bystaan, belpen, on Hy maatigt zich te veel aan. ASTRAGAL, Een rand of krans boderstand doen, bywoonen.

Not that I dare to assume to my ven aan een pilaar of gebouw. To aflict one in his necessity, le self to have put him out of ASTRAY, Aan 't doolen op een mand in zynen nood bystaan, conceid with it, Niet dat ik dwaalweg

Το

ver

[ocr errors]

ik bein zag.

ver

nie einen.

1

}

ker,

iemand zyn.

To go astray, Doolen , dwaalen.

AT.

# He longs to be at it, Hy ver A going astray, Een dwaaling , AT, Tot, te, op, in, ter, door, langt om 'er ain te zyn. dooling.

by, aan.

# She longs to be at it, Zy verTo lead astray, Doen doolen, op At London, Tot Londen.

langt haar bart aan stukken om een doskaveg leiden. At home, Te buis.

te trouwen. + Astray, (Subst.) Een verdwaald To be at sea, In zee zyn,

A. To be at it, Is een zeer geAt the market, Op de markt. woone manier van spreeken die ASTRICTION

Saamenbinding, At the beginning, In 't begin. tot allerly ernstige en vermaate laamentrekking: At first, In 't eerst.

kelyke bezigheden gebruikt Altrictive, Saamentrekkende.

At midnight, Te middernacht. wordt. Zo zegt men van een ASTRIDE, Scbrylings.

At break of day, Met bet krieken man die studeert, fchryft, eet, to ASTRINGE, Tot iets verbinden, van den dag.

drinkt, speelt , of iets anders ganbinden. At Church; Ter Kerke.

doet. He is at it , Dat is te ASTRINGENT, Saamenbindend, At your house, Tot uwent.

zeggen, hy is bezig met stute fagmentrekkende.

To be at a stand, Tot eenen stil. deeren, hy is aan 't schryven, ASTROLABE, Landmeeters Werk stand gekomen zyn.

aan 't eeten, enz. tuig, Astrolabium.

At any tiine, t'Eeniger tyd, t'al At length, Eindelyk. Astrologe, sie Aristolochy, Oster

len tyden.

At once, Op eene reis. lucie, Ziker kruid. At that time, Te dier tyd.

France is at peace with the Turks, ASTROLOGER Een Sterreky At one time or other, Op den Vrankryk beeft vreede met deir Sterre eenen of den anderen tyd.

Turk. Aftrologian. kracht kenner. At present, Voor bet tegenwoor.

At unawares, Onverboeds. Astrological , Tot de Sterrekykery be dige.

To be angry at one, Kwaad op boorende.

At the gate, Voor of aan de poort. ASTROLOGY, De Sterrekyk-kun At the window, Aan 't venster. They are at odds , Zy zyn on-eens, de, Sterrekracht-kunde, Sterre He is at it, Hy is 'er aan.

zy leggen overboop. kykery.

What would he be at? Wat beeft To love one at heart, Iemand ASTRONOMER, Een Sterrekun by voor? waar op beeft by 't ge

van barte beminnen. dige. munt?

To be at the charge of a thing, Astronomical, Sterrekundig. At the most, Ten boogster..

De kosten van iets draagen. ASTRONOMY, De Sterre-kunde, At last, Ten laatsten.

What would he do at himn? Wat Sterreloop-kunde.

At a great rate, Op een booge zoud by bem doen?
ASU.

To be at a loss, Verleegen zyn. ASUNDER, Byzonder, op zich zel At one blow, Met eenen Nag. To ly at stake, Gevaar loopen. ven, onderscbeiden.

At his cominand, Op zyn bevël. His life lyes at stake, Zyn leeven To cut asunder, Midden doorsny At the will of God, Volgens Gods bangt 'er aan. den, van één snyden.

wille.

She took it well at his hand, Zy To put asunder, Elk byzonder At the point, Op 't punt.

nam bet bem wel af. zetten, van één scheiden.

At my hearing of that, Toen ik To buy a thing at second hand, To take a thing asunder, lets dat boorde.

Iets uit de tweede band kom. van één, of uit malkander nee Not at all, Gansch niet.

pen. men.

At aventure, By geval , roeke I can't hold it out at this rate, AS WEL AS. Zo wel als.

looslyk.

Ik kan 't op dien voet niet uitI am as well here as there, Ik At hand, Naby, by der band.

bouden. ben bier zo wel als daar. To be at an end, Tot een einde

ATC. As well as I love you , don't gekomen zyn.

to ATCHIEVE, Bedryven, verrichthink I thall do that, Hoe veel He is at leasure , Het

mag

bem ten, uitvoeren. ik ook van u boude, zo moet gy wel gebeuren, by beeft ledigen A. Dit woord wordt voornaameu niet verbeelden dat ik dat zal tyd.

lyk gebruikt als men van treffelyke doen. To write at leasure, Op zyn ge

daaden spreekt. As well as could be, Zo goed als mak fcbryven.

Atchieved, Bedréven, uitgevoerd. bet zyn kon.

When I am at leasure , Als ik niet Atchievement, Een treffelyk bedryf, A. Merk op, dat dit Bywoord, te verzuimen beb.

begaaftbeid, beldendaad, als ook uit deeze twee is saamen ge To be at open war ,

In openbas

de wapens van een Edelman. steld, As & Well, en dat de ren Oorlog zyn.

Atchievements, Verrichtingen,daaden. meeste goede Schryvers 'er twee To be at it, Ergens aan, of méde we ATE, Wy aten , [van to eat.] voorden van maaken. bezig zyn.

ATH. ASYLE, (or Sanctuary) Schuil. Where would you be at? Wat ATHEISM, Ongodistery, Godver. plasts, Vry-plaats. bebt gy voor?

zaaking. He took asyle in the palace, Hy I will see what they would be at, ATHEIST, Een Ongodist , Godver. nan de wyk in bet Paleis.

Ik zal zien wat zy voor bebben. zaaker, L DEEL.

E

Atheir

prys, dier.

Atheistical, Godverzaakend, Ongo To attain to or at any thing, Tot

The like punishment attends him, distisch. iets geraaken.

De zelfde straffe staat bein te ATHIRŠT, Dorftig. Attainable, Verkrygbaar.

wachten. (1) ATHLET, Een Kampvechter. Attained, Bejaagd, bereikt, geraakt. To attend upon, Opwachten, geATHLETICAL strength, Een uit Attained to great knowledge, Tot leiden.

muntende, eens worstelaars sterkte. groote kennille geraakt (of ge- To attend a sick person, Een ATHWART, Overdwars, averecbts. komen.)

krank mensob oppillen. ATMOSPHERE, Dainpkring. Attaining, Bereiking; berei To attend one's devotion, Zyn ATMOSPHERICAL , 'Beboorende kende.

Godtsdienstplichten waarneemen. tot den dampkring.

Attainment, Verkryging , bereiking. The like punishment attends ATO.

+ ATTAINDER, Eene overtuiging you, Gy bebt dezelfde straf te ATOM, Een ziertje, ondeelbaar in Rechten van eenige misdaad, wagten. stofken.

schuldig verklaaring.

Great inisfortunes attend wars, to ATONE, (to make two to be a Bill of Attainder , Een Gescbrift Den Oorlog gaat van veel ram

at one,) Verzoenen , bevreedi of vonnis des Parlements van pen vergezeld. gen.

overtuigde misdaad.

of To attend unto, Opmerken , ga. To atone one's self to God, Zich ATTAINED , or Attained to (from deflaan. met God verzoenen.

Attain,) Verkregen.

To attend to the inward checks To atone for a fault, Voor eenen * Things hardly attained, are long of conscience, Op de inwendi. misslag boeten.

retained, Dingen die men met ge berispingen des gemoeds acht Virtue atones for bodely defects, veel moeite verkregen beeft ,

geeven. De deugd vergoedt de Licbame worden lang bewaard.

ATTENDANCE, Opwachting , oplyke gebréken.

to ATTAINT, Overtuigen van mis passing, behartiging. Atoned, Verzoend, beoreedigd.

daad , fcbuldig verklaaren, beticb To give attendance on a Prince, Atonement, Verzoening, Schuldboe ten; - bevlekken, bederf aan Een Vorst opwachten. ting

zetten.

He expects great attendance, Hy To make atonement, Een verzoe To attaint the blood, Het bloed verwacht dat men hem veel eer ning maaken, boeten , vergoeding besmetten, aansteeken.

zal aandoen. doen.

Attainted, Overtuigd van misdaad, Attendance, Een stoet van opATR. misdaadig verklaard.

pallers, bofgezin, dienstbooden. ATRABILARIOUS, Met de zwarte Attainted Hesh, Vleesch dat eenig To have a great attendance , Een gal gekweld.

bederf gekreegen heeft, of dat grooten stoet van dienstbooden bebATRAMENTOUS, Inktagtig, ge een snof weg beeft.

ben. lyk Inkt.

ATTAINTURE of blood, Be *+ To dance attendance , Lang te ATROCIOUS, Wreed, onmenfche derving of aansteeking des vergeefscb wagten, I long staan lyk. bloeds.

sebilderen. ATROCITY, Wreedbeid, felbeid. to ATTEMPER, Maatigen, tem-He died for want of attendanATROPHY , Een woord dat uit peren.

ce, Hy stierf by gebrek van ophet Griekfcb overgenomen is, Attempered, Getemperd.

palling en in de Geneeskonst gebruikt ATTEMPT, Een aanslag, onder. | ATTENDANT, Een opwachter, ko wordt, voor Voedings gebrek of winding

merdienaar. de Teering.

A bold attempt, Een stout bestaan. A disease with its attendants,
ATT.
To make a new attempt, Ander-

Een ziekte met baare gevolgen. ATTACH, Aankleeving , iever. maal iets bestaan.

Attended, Opgewacbt , opgepast, geto ATTACH, Beslaan, de band op- to ATTEMPT, Poogen, trachten, diend.

leggen, in verzekering neemen. onderstaan, onderwinden, bestaan. ATTENTION, Opmerking, aanTo attach one's goods, Iemands To attempt impossibilites, On.

dacht. goederen beslaan.

moogelykbéden bestaan.

Attentive, Aandacbtig, opmerkend. A fore fickness attached him, Eene To attempt upon a man's life,

To be attentive, Opmerkend zyn, zware ziekte beving bem. Op iemands leeven toeleggen.

wel opletten. Attached, Beslagen.

Attempted, Getracbt, onderwonden, Attentively, Aandachtiglyk. Attachment, Een beslag, ('t zy op onderstaan, ondernomen. Attentiveness. Aandacbtig beid.

iemands goed of persoon.) Attempter, Een trachter, onderwin- to ATTENUATE, Verkleinen , verATTACK, Een aanval.

onderneemer.

zwakken. to ATTACK, Aarrvallen, aanran- Attempting, Onderneeming , - on Attenuated, Verkleind. den.

derwindende , trachtende. Attenuation, Verkleining. Attacked, Aongevallen , aangerand. to ATTEND, Opwachten, verzellen. ATTER, Etter. Attacking , Een aanvalling ;-aan To attend one, Iemand opwacb- to ATTEST, Betuigen, getuigen, vallende, aanrandende. ten, of oppassen.

bevestigen. to ATTAIN, Geraaken, bereiken, Great dangers dit attend him, Attestation, Betuiging, getuigschrift. bejaagen. Groote perykelen verzelden bem. Attested, Betuigd, bevestigt.

AT.

der,

vasz

,}

ATTICISM, Kortbondige uitdruk To attribute to himself, Zich toe- , Auditory, Een boorplaats , geboor. king. pallen, aanmaatigen.

plaats, ATTICK, Atbeensche bouworder. Attributed, Toegeëigend, toegepast. To speak before a great Audito ATTICISE, Kragtig, beknopt | Attributing, Toeëigening, toepaling. tory, Voor eene groote ménigte en cierlyk spreeken , naar de wyze ATTRITION ,Wryving , Schuuring,

orderen rédenvoeren. der Athéners. als ook, een onvolkomen berouw,

AVE. ATTIGUOUS, Nabyleggende , aan meer uit schrik voor de belle dan AVE-MARY, Een Ave Marye. raakende.

uit vreeze Gods ontstaande. AVENAGE, De verbindtenis van een to ATTINGE, Zagt aanraaken, Atturny, zie Attorney.

Landman om aan zyn Heerscbap éven raaken.

AVA.

baver te leveren. ATTIRE, Gewaad, tooisel, klee- to AVAIL, Baaten, te ftaade ko- AVENER, Een Amptenaar die des ding, verciersel. men, vorderlyk zyn.

Konings paerden op stal met bauer The attires of a stag. De vol Available, Vorderlyk, nuttelyk, verzorgt. wallene boornen van een bart. dienstig.

to AVENGE, Wreekon. to ATTIRE, Vercieren, oppronken, Availed, Gebaat.

Avenged, Gewrooken. optooijen.

Availement, Nuttelykbeid, baat. Avenger, Een wreeker. Attired, Vercierd, opgetooid, als mé- to AVANCE, Bevorderen, sie Ad-AVENOR, Een bewindsman van 's de, getakt als een hartshoorn. vance.

Konings stal. Attirer, Een vercierder, vercierster. AVANT, Voort! weg! pak u voort. AVENS,

AVENS , Nagelkruid. Atciring, Verciering, optooijing, - AVANT-MURE, Een Voor muurtje. AVENUE, Een toegang, doortogt. optooij ende.

Avant-peach, Een vroege Perzik. To stop (or to put up ) the aveCO ATTONE, zie Atone. AVARICE, Gierig beid, vrekbeid. nues, De toegangen suiten. ATTORNEY Een Pleitbezorger, Avaricious, Gierig.

AVERAGE, Een pligt waar door Atturney,

Prokureur. AVAST, (Een Scheepswoord) Wak een Landman gebouden is gyr Attorney General, Een Prokureur ker! voort.

Heerfcbap met paerd en wagen Generaal.

AVAUNCERS, De tweede takken ten dienste te staan; als ook, A prating Attorney, Een kaake der Hartsboornen.

Avery ter zee. laar, zwetser.

AUB.

Average, Een gelyke verdeeling A Letter of Attorney, Een VOR AUBURN, Donkerbruin.

van goederen , onder sebuldeismacbt-brief, Prokuratie.

AUC.

Scbers. To appoint an Attorney, Iemand AUCTION, Een verkooping by op Averdupois, Gewicht , zie Avoirvolmagt geeven.

Jag Attorneyship, Prokureurscbap, ge An auction of books, Een opuei- AVER-PENY, Het geld dat mon volmagtigbeid.

ling, of verkooping van boeken. aan den Koning betaalt voor Ave. +ATTOURNMENT, Erkentenis Auctioner, Een verkooper by den op ry, zie Average. die een Hovenier of Landman fag, een afflager.

AVEŘMENT, Een verzekering , bedoet als by een nieuw Heerschap

AUB.

vestiging, gestandhouding: gekreegen beeft. AUDACIOUS, Stout.

to AVERR, Verzekeren , ftaande to ATTRACT, Na zicb trekken, Audaciously, Stoutelyk.

bouden, bewaarbéden. aanlokken. Audacity, Stoutbeid.

Averred, Verzekerd, bewaarheid. He attracts the eyes of all the AUDIBLE, Hoorbaar, overluid. AVERSATION, Afkeer, weerzin. world, Hy trekt de oogen van AUDIENCE, Geboor.

AVERSE, Afkeerig. al de waereld tot zich.

can Audience, Een vergadering , He was averse to [or froin) it, Attracted, Na zicb getrokken, ver de toeboorders.

Hy was 'er afkeerig van. lokt.

A great audience, Een groote mé-Averseness, Attraction, Aantrekkelykbeid, aan

af nigte van toeboorderen.

AVERSION,} "keer, weerzin. lokfel.

To give audience, Geboor geeven, to AVERT, Afkeeren, afwenden. Attraction, Aantrekking, de alge

verleenen , of vergunnen.

The men of Nineve did avert meene neiging,belling of trekking,

Audience of leave, Afscheids ge God's judgement by a true redie alle Lichaamen tot malkande. boor.

pentance, Die van Nineve keer. ren bebben.

Audience Court, Het Hof van den Gods oordeel van ben af door Attractiveness, De trekkende of aan geboor, behoorende tot het een, waare boetvaardigbeid. trekkende boedanigbeid.

Rechtsgebied van den Aarts Averted, Afgekeerd, afgewend. Attractive, Aantrekkelyk, bekoorelyk. Bisschop van Canterbury. Averting, Af wending , -- afwenAttractively, Op een aantrekkelyke AUDIT, Het nazien der Rekeningen. dende. wyze.

AUDITOR, Een toeboorder, als ook AVERY, Een baverkist, of baver ATTRAPPED, Vercierd, opge een Naziener der rékeningen, zolder. Dronkt. Rekenmeester die de boeken van

AUF. ATTRIBUTE, Een eigenscbap.

onder-beampten naaziet.

AUF, or ELF, Een zot, een gek. CO ATTRIBUTE, Toeëigenen, toe The Auditor of the Exchequer,

AUG. pallen, toescbryuen.

De Rekenmeester der Schatkist.'AUGHT, Iets.
E 2

AU:

du pois.

nen.

genomen.

36 AUG. ÄVI. AUK. AUL. AUM. AUN. AVO. AVO. AUR. AUS. AUT. AUGER, Een boor , avegaar.

AUMELET, Een Eijerstruif. AVOWRY , Verdediging van een beto AUGMENT , Vermeerderen , ver

AUN.

gaane zaak, verantwoording. grooten, toeneemen. AUNCIENT, zie Ancient.

AVOWSAL, Bekentenis. Augmentation, Vermeerdering , toe- AUNCEL, Een onster, (zeker weeg. | AVOWTRY, Overspel. neeming tuig.)

AUR. The Court of augmentation, Een AUNT, Een moeije, meuy. Auricula, Beeren ooren, een zékere Hof weleer door Hendrik den

AVO.

bloem. VIII. ingesteld om de inkomsten AVOCATION, Afroeping , aftrek- AURICULAR, Dat bet oor betreft. der kloosteren, die by vernietig.

king, verbindering.

Auricular confeffion, De biecht, de, te ontfangen.

to AVOID, Vermyden, ontvlieden, Oorbiecht. Augmented, Vermeerderd, toegeno ontgaan, lollen.

(t) AURICULE, Een oor.

He avoids her, Hy mydt baar. AURORA, De Morgenstond. Augmenter , Een vermeerderaar, ver To avoid danger , Gevaar ver- AURORA BOREALIS, Het Noor. grooter. myden.

derlicbt. Augmenting , Eene vermeerdering; Impenitent sinners shall not avoid

AUS. vermeerderende.

God's vengeance, Onboetvaar- AUSCULTATION, Toeluistering, AUGRE, zie Auger.

dige Zondaars zullen Gods wraak aanbooring AUGUR, Een vogel-waarzegger.

niet ontkomen.

AUSPEX, Vogel-wigchelaar. to AUGURATE, Voorzeggen, voor- To avoid the Kingdom, 't Ryk AUSPICE , Geleide, opzigt, be. Spellen. ruimen.

stier. Auguration, Voorzegging , gilling. To avoid by stool, Door afgang I took it upon me under your faAUGURY, Wicblery, vogelwaar lossen.

vourable auspices, Ik beb hes zeggery. Avoidable, Vermydelyk.

onder u gunstig opzigt op my AUGUST, Hoog-achtbaar , beerlyk, Avoidance, Openstaaning van een groot magtig, doorlugtig.

Kerkelyk ampt of prove, als iné- Auspicious, Gelukkig, voorspoedig, AUGUST, (Subft.) Oogstmaand. de, een vermyding, vlugt.

gunstig. AUGUSTNESS, Ontzag gelykheid, Avoided, Vermyd, ontgaan. AUSTERE, Straf, streng , stuursch.

boog-agtbaarbeid, Koninglyke Easily avoided, Ligt te ontgaan. Austerely, Straffelyk, strengelyk.
beerlykheid.
Not to be avoided, Onvermy- Austereness, Strafbeid , Strenge-

$;}
AVI.
delyk.

Austerity, lyk.
AVIARY, Een Vogelvlugt , vogel. Avoider, Een vermyder.

AUSTIN-Friars, Augustyner Montkouw. Avoiding, Een vermyding , - ver

nikken. AVIDITY , Greetigheid.

mydende.

AUSTRAL, Zuider, Zuider. AVIDULOUS, Greetig. AVOIR-DU-POIS weight, Gewigt AUSTRINE

}

lyk, (t) AVISO, Een bericbt, waarscbou van xvi oncen in 't pond: hon.

AUT. wing: dert-agt zulke ponden doen te

? Eigen-geloof: AVITOUS, Van de Voorouderen af. Amsterdam hondert pond. AUTHENTICAL, I waardig, goedkomstig, aloud, van aloud ber-AVOLATION, Een wegvliegen,

gekeurd, achtkomen.

uitwaalfemen, vervliegen.

AUTHENTICK, Ibaar geloof AUK. to AVOUCH, Vastelyk verzekeren,

J waardig, echt. 'AUKWARD, Averecbts , verkeerd, bewaarbéden, zyn onsebuld doen Authentically, Achtbaarlyk, echt. orhandig, onbebendig , flyf, blyken.

Authentickness, Ecbtheid. boersch, lomp.

Avouched, Verzékerd, bewaarbeid, AUTHOR, Een stichter, aanvanAukwardly, Verkeerdelyk , onbandscb, beweerd.

ger, vinder , veroorzaaker, aan · lomp.

Avoucher , Een verzekeraar, beweer recbter , aanlegger , schryver, Aukwardness, Onbebendigbeid.

der.

autheur. AUL,

Avouching, Verzekering, bevesti The Author of a book, De MaaAUL, zie Awl.

ging ; verzekerende.

ker (of Schryver) van een boek. AULICK, Dat tot bet bof beboort. to AVOW, Opentlyk belyden , be The Author of a fedition, De The Aulick Council , De Hof weeren, voorstaan.

stichter van een oproer. raad.

Avowable, Verdeedigbaar, verant- AUTHORITATIVE, Op gezag AULNEGOR, Een amptenaar die woordelyk.

Jeunende, door gezag bevestigd. toezigt beeft op de looden der la- Avowed, Opentlyk bekend, verant- Authoritatively, Met gezach, acht. kenen en wolle stoffen. woord.

baarlyk. AUM.

Avowedly, Voorbedachtelyk, opentlyk, AUTHORITY, Achtbaarheid, geAUME, (or Awm) Een Aam.

zonder bewimpeling.

zag, aanzienlykheid, waardige an Aume of Rhenish wine, Een + AVOWEE, Die 't reebt beeft om beid, overstaan, agtbare volmagt. aan Rbynfcben wyn.

eenen Predikant ergens te stellen, To Night one's authority, Iemands AUMBRY, Een buis daar men eet. een Patroon.

achtbaarbeid versmaaden. waaren voor arme lieden uit- Avower,

Een uitbrommer, betuiger, The chief Authority, Het boog deelt, ook een spyskamer. pocher.

gezag, oppergesag.

Onc

« FöregåendeFortsätt »