Sidor som bilder
PDF
ePub
[ocr errors]
[ocr errors]

If I can handsomly avoid it, Als Hang it out the window, Hang te betékenen , 't welk d'Engel. ik bet met fatsoen vermyden bet uit het vënster.

schen voor een gemecne Duitkan.

QC They hung out (or set up) a sche spreekwyze houden. Handsomness, Mooijigbeid, aardig white flag, Een witte vlag uit Here's, Madam, a health to the beid. steeken.

hans-en-kelder, Mevrouw ik HANDY, Handig, bebëndig. Hanged, Gebangen, opgehangen , op

drink de gezondbeid van bansje Handy blows, or handy strogeknoopt.

in de kelder. kes) Hand sagen, vuist-Nagen. He will be hanged, Hy sal ge. HANSE, the hanse over the lintel HANDÝCRAFT

;}
Een bandwerk, bangen worden.

of a door, Uitstekende lyst boHandy-work, anzbacbt.

He deserves to be hanged, Hy ven bet kalf van een deur. [MaA handykrafts-man Een hand verdient te hangen.

RIN.] werksman, ambachtsinan.

Go and be hang'd, go and be Hanseatick , (belonging to the hans. Handy-dandy , (a kind of play hang'd to ye, Loop na de galg , towns) Dat tot de banze steden with the hands) Handtje klap. en laat je opbangen.

behoort. to HANG, Hangen, opbangen, op- HANGER, Een kort krom bou- HANSEL, Handgift. knoopen.

wertje.

To take hansel, Handgift ontfanTo hang a chamber, Een kamer The hangers of a belt, De ban gen. bebangen.

gers van een draagband.

I took hansel before my shop was To hang a thief, Eenen dief op ++ A hanger on, (or spunger) quite open, Ik ontving bandbangen.

Een pannelikker, tafelschuimer, geld voor dat myn winkel nog Go hang your self, Loop u op

Tys tafelbézem.

ter deeg open was. bangen.

Pot-hangers, bet Pot-bengsel. to HANSEL, (or to give hansel) To hang a bell, Een bël, of scbël Hanging, Ophanging,

Handgift geeven. opbangen.

Here is a frequent hanging , Hier Ho body has hanselled me yet, CO HANG, Hangen.

word méniginaal gehangen.

Ik beb nog van niemand bandTu hang in the air, In de lucht Hanging is too good for him, gift ontvangen. bangen.

Hangen is nog te goed voor bem. + To hansel a thing, to use it the The dreadful judgments of God * Marriage and hanging go by first time, Een ding voor 't eerst that hangs over our heads, Het destiny, Het trouwen, en han gebruiken. ontzacbelyk oordeel Gods, dat

gen wordt door 't noodlot bepaald. I will hansel this cup, + Ik wil over bet boofd bangt.

Hangings, a sute of hangings, de maagdom van deeze béker bebThese things don't hang well Een bebangsel.

ben. together, Deeze dingen bangen Hanging, Hangende.

Hanselled, Handgeld gegeeven, niet wel samen.

This is a hanging business, Het de eerste reis gebruikt. Those things seem to hang one is een bals-zaak.

I have hanselled my new hat, Ik upon another, Deeze zaaken A hanging look, † Een galge beb mynen nieuwen boed de eerste scbynen van malkander af te bangezigt.

reis op gehad. gen.

HANGMAN, De beul, benker , dief- HAN'T, als, We han 't, Wy bebA tapestry that hangs a room, benker.

ben niet. Een tapyt daar een kamer méde The hangman's office, 't Beul- HANT, to hant, Gewoonte , zie bebangen is. schap, beulsampt.

Haunt, to haunt. To hang UP, (Verb. Act.) Op HANK, De neiging des gemoeds,

HAP. . bangen.

zucht. To hang up, (Verb. Neut) Han- I have him at hank, Ik beb bem HAP, Het luk, geval, toeval. gen of gehangen zyız.

Hap what hap can, Laat komen To hang DOWN, Af bangen.

To have a great hank upon one,

wat wil. To hang down one's head, Zyn Een groot gezach over iemand

If he should hap to come, Als bet boofd laaten bangen. bebben.

gebeurde dat by kwam. To hang down one's cars ,

De a HANK of thred, Een streng gae-Had I hap to meet hiin, Als ik ooren laaten hangen.

bet geluk gebad bad van bem te To hang By, Wegbangen. to HANKER after, Hunkeren , jan ontinoeten. To hang Loose, or to hang gelen.

Should I hap to discourse of it, dandling) Losbangen, klinken, Hankering, Hunkering, gejangel. Als ik 'er by toeval van kom te bengelen.

He has a great hankering after it, Spreeken. To hang ABOUT one's neck, Aan Hy bunkert 'er sterk na , by beeft Good hap, Geluk, goed geluk. den bais bangen.

er groote luft toe.

Ill hap, Ongeluk, To hang BACK, (or to hang an the HANS Towns, De banse sté By hap, By geval. arse, to lay in a thing) Ag den.

By good hap, By geluk. ter uit gaan in plaats van vor (+) HANS-EN-KELDER, Hans in 't Is hap-hazard, 't Is luk raak. deren.

de kelder, [ een boertig gezeg Haply, Misschien, mogelyk. To bang OUT, Uitbangen.

om de vrucbt in 's Moeders lyf Hapned, Gebeurd.

ons

op zyn zwak. .

ren.

!

[ocr errors]

king.

venen.

A thing hapned in the way, Een To make an harangue to one, Een

A hard battle, Een scherp gevecbt. toeuil,

aanspraak aan iemand doen. A hard winter, Een strenge win| HAPPARLET, (or close cover- to HARANGUE, Een vertoog doen. ter.

let) Een dikke overdeken van To harangue up the people into Hard of taste, Hard van [muak. een bed.

a fury, Het volk door een reden. Hard wine, Harde of wrange to HAP, Gebeuren, voorvallen, voering aan 't muiten belpen.

wyn. HAPPEN

}

uitvallen, gelukken. Harangued to , Plecbtig aange Hard beer, Straf bier. Whatever happens , Wat 'er ook Sprooken.

+ The times are hard, these are gebeuren mag.

When he was harangued to, Toen hard times, Het zyn tbans barAll these things happened in our by aangesprooken wierd.

de tyden. days, Alle deeze dingen zyn in HARBINGER, Een bestelmeester, A hard, (or uncouch) stile, Een onze dagen gebeurd. buisbestelder, voorlooper.

zwaare styl. I happened upon other things, t 't Is an harbinger of death, Het | He will be too hard, or strong

Ik viel op een ander onderwerp. is een voorlooper van de Dood. for you, Het zal te zwaar voor Happened, Gebeurd, voorgevallen, HARBOUR, een Haven. uitgevallen.

To get into the harbour , In de This is too hard an expression, It happens, Het gebeurt, bet ge

bauen loopen.

Dit is een al te barde uitdruk. fcbiedt wel.

Harbour ,' (helter, sanctuary, It happened ur fortunately that I or place of safety) Scbuil plaats, Hard, Cor difficult) Moeijelyk. was out of the way, Het ge ury.plaats.

A hard lesson, Een moeijelyke les. beurde ongelukkig dat ik af weet We found there a very good ’T is a very hard task, Het is zend was.

harbour, or there we were een zeer moeijelyke taak. It happened well for you, Het kindly entertained, Wy kwa

Hard to be understood, Zwaar viel wel voor it uit.

men daar op een goede baven , om te verstaan. As it happens, By toeval.

of wy wierden vriendelyk ont Hard to be pleased, Moeijelyk te Happening, Gebeuring , Gebeuring, - gebeu baald.

bebaagen. rende.

to HARBOUR , Herbergen, -ba Hard to come at , Moeijelyk te Haply, Misschien.

verkrygen. HAPPY, Gelukkig, gelukzalig. No body would harbour us, Nie- B A hard word, Een bard woord. To lead a happy life, Een ver mand wilde ons bërbergen.

He is a very hard or covetous genoegt leeven leiden.

+ To harbour profane thoughts, man , Het is een zeer gierig To be happy in one's expresGoddelooze gedagten koesteren.

Man. fions , Gelukkig zyn in zyne Harboured, Geberbergd, in de la You are too hard, or you bid uitdrukkingen. haven ontvangen.

too little, Gy syt te taai, g) To have a happy fancy, Een Harbourer, een Herberger.

dingt te naauw. gelukkige verkiezing bebben. Harbouring, Hërberging , bavening, These are hard conditions, Dit To be happy in a wife, Geluk

berbergende.

zyn barde voorwaarden. kig zyn door eene buisvrouw. Harbourless, Zonder bauen, bauen-As cunning as he is, I was too He has been very happy in his loos.

hard for him, Hoe flim by ook collections, Hy is zeer geluk An harbourless coast, Een kust was, 20 was ik bem den baas. kig geweest in zyn verzameling: zonder baven.

To lie upon a hard bed, Op een Hippy had it been for me if HARD, (not soft) Hard , (niet

bard bed beggen. he had died, Het zou gelukkig zagt.)

a A bard head, a hard (or penu. voor my geweest zyn als by ge A hard and solid body, Een bard, rious ) man, Een vastboudende storven was. een vast licbaam.

Man. Happy be lucky, (or let it go A hard (or tough) capon, Een On A thing hard to come at, hard how it will) Laat bet gaan 20 taai kapoen.

to get, Een zaak die moeijelyk als 't wil.

Hard, (or fad) Hard, (of droe te verkrygen is. Happily, Gelukkiglyk.

vig.)

It is hard for me to conceive, Happiness, Gelukzaligbeid, gelukki 'T is a hard case, 't Is een bard Het is moeijelyk voor my te be.

gelag.

grypen. HAPŠE, Een wervel, zie Hifp. In this hard extremity, In dit Hard of hearing, Hardboorend. to HAPSE, Inbouden,

droevig uiterste.

Hard of belief, Ongeloovig. wervel suiten. | Hard, (or ill) Slegt.

A hard student, Een die gestaHapsed, Met een wervel gesloten. Hard fare, Slegte cier.

dig studeert. HAQ:

To entertain very hard thoughts Hard drinking, Sterk drinken.

of one, Zeer kwaade gedachten Hard service, Harde dienst. I HAQUEBUT, een Vuurroer , sie

van iemand bebben.

Hard to deal withal, Moeijelyk Harquebus.

Hard, or rigorous) Gestreng. om méde te handelenr.
HAR.
A hard master, Een gestreng

He has had hard measure, Hy HARANGUE, Een reede, vertoog. , . meester.

is zeer segt bebandeld.

The

[ocr errors]

geftaut.

met een

Tt 3

[ocr errors]

Como 'The feaver is hard upon him, Hard-witted, or dull-witted, Dom, Fool-hardy, Onbesuisd stout, roeHy heeft een zwaare koorts, 'loom.

keloos. Hard working men have hard Hardith, Hardachtig.

Hardily, Stoutelyk. skins, Menschen die zwaar werk to HARDEN, Harden, bard maa Hardiness, Onvertzaagdbeid, foutdoen, hebben een barde buid. ken, verharden.

beid, koenbeid. There pafled foine hard words To harden one's self, to use one's Hardiness of constitution , Hardbetwixt thein, Daar vielen self to hardship, Zich aan bar

beid van gesteltenis. eenige barde woorden tusschen digbeden gewennen.

HARE, Een baas. bun voor.

The stoicks endeavoured to har. A braze of hares, Een koppel bas. Hard frost, Harde vorst. den themselves against all sen

zen. To make hard, Hard maaken. se of pain, De Stoische Philo To start a hare, Eenen baas opTo grow hard, Hard worden. sopben poogden zich tegen alle doen, opjaagen, verjaagen. Hard, Sterk, styf, en sterk.

gevoel van pyn te verbarden. To run the hare, Den baas jase Strike hard, Hard slaan. Hardened, Gebard, verbard.

gen. The wind blows hard, De wind Hardener, Een verharder.

A hare's-form, De légerstee van waait bard.

Hardening, Hardmaaking, verbar eenen baas. It freezes hard, Het vriest sterk. ding,

verbardende,

A young hare, Een jonge baas. Hard, (or roughly) Ruuw. Hardly, (from hard) or with much Hare-foot, (an herb ) Hazevoet, To speak hard to one, Iemand ado, Bezwaarlyk, met veel (een plant.) ruuw of frisch aanspreeken.

moeiten.

Hare-foot, (a bird) Hazevoet, To follow one hard, to be hard He will hardly compass it, Hy (een Vogel.) at his heels, Iemand op de bie zal bet bezwaarlyk meester wor Hare-hearted, Lafbartig, bloode. len volgen.

den.

HAREBRAINED, Dolkoppig, onIt will go hard but I'll have it, Hardly, (or severely) Gestren besuisd. Het zal ongelukkig moeten loo gelyk.

A harebrain'd fury, Een onbesuis. pen, of ik zal bet bebben.

To live hardly, (or poorly) de woede, dolkoppige raazerny. To be hard put to it for a li. Armelyk leeven.

Hare-lip, Een bazemond. velihood, Veel werk bebben om I can hardly believe it, Ik kan Hare-lipped, Die een baazemond aan de kost te komen. bet naauwelyks gelooven.

beeft. To be hard at work, Hard aan To be hardly dealt with, Hard to HARE , Verbaasd maaken, ont.

bebandeld worden.

stellen. He is a man that works hard, * Things hardly attained, are long You hare me so, that I don't Het is een man die bard werkt. retained, Dingen die moeijelyk

know what I do, Gy maakt 13y It rains very hard, Het stortré verkregen zyn worden lang be zo verlegen, dat ik niet weet wat gent. waard.

ik doe. To sound a letter hard, to give Hardness, Hardbeid, verhardbeid. Hared, Ontsteld, verbaasd.

it a full found, Een letter dui | Hardness, (sparingness) Deun- HARIÉR, (a kind of dog) Hazedelyk uitspreeken. beid, karigheid, taaibeid.

wind-bond. It goes hard with him, he is Hardness , (cruclty) Wreed HARING, Verlegen maakende. hard put to it, Hy beeft bet beid.

+HARIOT, Het beste Vee van een bard.

Hardness of heart, (infenfibili. Overledene , zie Heriot. He struck me as hard as ever ty). Ongevoeligbeid van bart. lo Harken, zie to Hearken. he could, Hy gaf my een slag Hardness, (or difficulty) Zwaa- HARLOT, Een boer , snol. uit al zyn macht, zo bard als by rigbeid.

A. Dit woord wordt gezegd herkon.

HARDS, hards of fax, or tow, komstig te zyn van eene Har. Hard-by, Dicbt by.

Pluis van ulas of touw.

lotba , byzit van Robert Hertog He lodges hard by us, Hy is digt Hardship, Moeijelykbeid, ongemak. van Normandye, by welke by by ons gelogeerd. Inured to hardship, Tot ongemak

Willem den Veroveraar teelTo drink hard, Lustig drin gewend.

de, ten spyt van wien, en tot ken.

HARDY, (or inured to hardship) schande zyns moeders, de Ene Hard to learn, Zwaar om te lee Verbard.

gelfcben alle Hoeren Harlots ren.

Hardy, (or bold) Stout, moe noemden. Hard hearted, Hardbartig.

dig.

Harlotty, Hoerery. Hard-heartedness, Hardbartigbeid. A cock of the game that will die Harlotry, (harlots) Hoeren. Hard-skinned, Hardbuidig.

hardy, Een baan die wel vecht, HARM , (prejudice or mischief) Hard-mouthed horse, Een paerd die zyn leeven duur verkoopt. Nadeel, kwaad. dat bard in de bek is.

No man before him was ever He means no harm, Hy beeft geeni A hard feeding horse, Een paerd zo hardy, as to maintain , kwaad in zyn zin. dat een zagten bek beeft.

Nooit was iemand voor bem 30 Harm, (or hurt) Bescbadigen, A hard-rowed herring, Een kuit stout , van staande te bouden, bezeeren. baaring dat

To do one harm, to hurt him,

't werk zyn.

Iemand befcbadigen, benadeelen Tarnelling, Harna Tende.

A harth sound, Een schor geluid. of bezeereis.

HAROLD), Wapenkonins, zie IIE + A harth word, Een bard of flyf Harm, (or disaster) Tegenspoed, RALD.

woord. ongeluk. HARP, Een barp.

Harshly , Schorachtig, wrangacbtig. * Harm watch harm cratch , Die To play upon the harp, Op de Tarihsels, Schorbeil, wrang beid. eenen anderen vangen wil raakt b.2rp Speelen.

The harthness of any liquor, De zelf in 't net.

The Jews-harp , De Joodsche wrangbeid van eenigen drank. To keep out of harms

way,
Zich barp.

Iarthness, (of sound) Scborbeid buiten sebeuts bouden. to HARP, Op de barp Speelen.

l'an geluid. to HARM, Beschadigen , belédi. * To harp always on the fame

| The harthness of a verse, De gen.

string, Den oude deun, de koek styrigheid van een vaers. Harmful, Beschadigend, schade koeks zig zingaom.

Harihnuls, (or severity) Gestrenglyk.

| What do you rap at? (What beid. Harmfully, Op een bescbadigende do you mean, or drive to Wa HARSLETS, Varkens afval. wyze.

meent gy daar mede? Wat bebt HART, Een bert van vyf jaaren Harmless, Onscbadelyk, weerloos, gy daar inede voor?

oud. onnozel. HARPING IRON, Een barpoen.

A hart royal, Een Koninglyk bert, 'T is a harmless thing, Het is een Harpies, De harpyen.

een hart dat door den Koning onbesbadigend ding.

HARPONIER, (a man employed bejaagd en het ontkomen is. A harinless sword, Een dégen die to dart whales with a harping

Hart's folder, (a plant) Een zé. nooit gebruikt, | die nog maagd iron) Een barponier.

kere plant. is.

HARPSECOL, or harprecord, een Harts-horn, Harts-hoorn. Harmless, (that takes no harm) Klavecimbaal.

Hartwort, Holwortel, Boontjes bolOrbefcbadigd , fcbadeloos.

Harpy , (or fabelous monster) wortel. He came off harınless, Hy komt Harpy , een fabel-achtig mon- Harts-tongue, Hartstong , [zéker 'er schadeloos af. ster.

kruid.] To save one harmlefs, Iemand | Harpy, or griping woman, Een HARVEST, De oogst, oegst. fcbadeloos bouden. gierige feeks.

To make harveft, Ooglien. A good harmless man, Een goed HARQUEBUS, Een vuurroer , band

* Good harvests make men prodi. onbeledigend Man. bus,

gal, bad one's provident, De Harmleily , op een onscbaadelyke to HARRASS, Afmatten , teiste

overvloed maakt de menschen verwyze.

ren, doorbaalen, quistend en de schaarsbeid maakt Har.nlesness, Ofcbaadelykbeid, onno to HARASS, afmennen.

bun spaarzaam. zelbeid, weerloosheid. To harrass an army, Een beirlé

He lows for a harvest, he spends HARMONIOUS, (full of harmo. ger ontrusten.

in order to get, | Hy zaait om ny) Eenstemmig, zoetluidend, Harrassed, Afgemat, afgement, ge te maaijen, by geeft om te ont. eendragtig teisterd, doorgebaald.

Uingen. Harmoniously, Eenstemmiglyk. Harrassing, Ontrusting, afmatting.

A harvest-man, Een in-oogster, Harmony, (or melody) Eenstem. HARROW, Een egge, bark.

maaijer. mizbeid, barmony, gelykluidend To harrow a field, Een land eg. Harvest-time, De tyd des oogsts. beid.

gen.

to HARVEST, Oogsten. Harmony, (or agreement of fe But thou wilt know what har

HAS. veral things) Overéenstemming rows up my heart, Maar van verscbeide dingen.

wilt weeten wat myn bart scbeurt HAS, (in plaats van Hath) Heeft. HARNESS, Een barnus, borjiwa of bedroeft.

HASEL-nut, Een bazel neút. pen. to HARROW, Eggen.

Hasel tree, Een bazelaar. A harness, (for a horse) Een Harrowed, Geigd.

HASH, Gekapt vleesch opgestoofd, paerde-tuig, gareel. Harrower, Egger.

vinken. The harness, (of a porter) Een Harrowing, Egging.

To hath, Kappen. bennepzeel.

to HARRY, Afmatten, afjaagen, Hashed, Gekapt, gebakt. A harness, (of a weaver) Een teisteren, plaagen.

HASLETS, zie Harslet. weeders kam, een trekwerker: Harry'd, Geteisterd , geplaagd. HASP, Een kram, baak, wervel. barnas.

Harrying, Afmatting , teistering , to HASP, Toebaaken, wervelen, To put on the harness, Het bar teiserende.

toewervelen. nas aandoen. HARSH, Schor, ruuw, wrang,

Hasped, Gebaakt, gewerveld. Leg-harness, Tzere laerzen.

streng.

HASSOCK, Een mat om op te knies To harness, Harnalen, zich in't This is a harsh , (or rough) sort len, knielku(Ten. barnas fteeken.

of wine, Dit is een wrang foort Hallock, (soft-land-stone) Duif. Harnessed, Gebarnasd.

van wyn.

steen. Harness-maker, Een barnasmaaker, + A harth , (or rough) master, Een thou HAST, Gy bebt. gareelmaaker,

gestreng meefter.

HAST or HASTE, Haaft, spoed.

}

[ocr errors]

Те

buater.

Hat-maker, } Een boedemaaker.

To do a thing in haste, lets met

HAT.

to HATE, Haaten. haast doen. HAT, Een boed , Kap-laken,

He hates me mortally, Hy beeft To withdraw in haste, Scbielyk [fee in the second Part, Kap een doodelyke baat tegen my. vertrekken.

laken.]

I hate a lie, Ik baat een leugen. To make haste, Zicb baasten. A narrow-brimm'd hat, Een boed Hated, Gebaat. He made too much hafte, Hy met een smallen rand.

This will make you be hated, maakte al te groot een baast.

A beaver hat, Een bever boed, Dat zal u gebaat maaken. Make haste, Rep u wat, baast u kastoor.

You will be hated for it, Gy zult wit. Hat band, Een boed band.

'er om gebaat worden, In all halte, Met alle baat. To put or pull of one's hat, De Hatefull, Haatelyk. Make all the haste you can ,

boed afneemen.

Hatefully, Op een baatelyke wyze. Haast u 30 deel als gy kunt. To put on one's hat, Zyn boed Hatefulness, Haatelykbeid. Make haste thither, Spoedt u der

opzetten, sich dekken.

HATER, Ulaater. waards. Hat-string, Een boed-band.

A hater of women,

Een Vrouwe What haste you are in,Wat maakt | Hatter , gy een baat!

A man hater, or a hater of men, Make what haste you can to co- HATCH, Een halve deur, onder Een menschen baater. me back , Komt zo fcbielyk terug

deur.

HATH, (van Have) Heeft. als gy kunt. Hatch, (or brood of young )

* He hath the wind with hiin, For all your hafte, Het misbaa. Broeijen.

Hy beeft bet voor de wind. ge u niet, [Boyer.]

to HATCH chickens, Kuikens uit He hath a great deal of inoney, * To inake more halte than good kippen,

Hy beeft zeer veel geld. speed, *Groote baast en weinig To hatch, Cor devisej Beraaden, Hating, Haating, - bartende. Jpoed.

een ontwerp maaken.

HATRED, Haat, ryd. * The more haste the worse speed, To hatch inifchief, Kwaad uit.

To bear an hatred against one, Hoe meerder baajt boe minder broeden.

Een baat tégen iemand bebben. Spoed.

To hatch the hilt of a sword, HATTER, Een boede maaker. to HÅSTE, Zicb baasten, reppen, 't Gevest van een degen kruis

HAU. Spoeden.

wyze bewerken.

HAUBERGEN, Een klein malie to HÁSTEN, Verbaasten , baajt Hatched, Gekipt, uitgebroeid.

wambes. maaken.

* You count your chickens befo- HAUBOY, Heautbois, een zéker To hasten a messenger , Een bood re they be hatched, Gy rékent muziek instrument, een Hoba. Scbapper voortbelpen. zonder den Waard; gy deelt de

HAV. To Iraiten one's death, Zyn dood

buid eer de beer gevangen is.

to HAVE, Hebben. verhaasten.

Hatched, (as a sword bilt) Kruis I have it at my tongue's end, ik To haften , Zicb baasten, Spoe wys bewerkt, (gelyk 't gevelt beb het op myne lippen. den.

van een zwaerd, ] ge-ar

He has a great estate, Hy is zeer He hastend to the army , Hy seerd.

ryk. Spoede zich naar 't léger. HATCHEL, Een békel.

I have been, Ik beb geweest. Hasted, Gebaast, gerept, gespoed. to HĄ ICHEL, Hékelën.

I have him fure, Ik beb ben vaft. Hastened, Verbaast. Hatchelled, Gebékeld.

To have, or hold) Hebben, Haftening, Haaft, biastende. Hatcheller, Een békelaar, békel bouden. HASTY, (done in halte ) Haaftig fter.

I have hiin at hank, Ik boude bers gedaan. Hatchelling, Hékeling, bóke.

by zyn zwak. Hafty, (or impatient) Ongedul lende.

I have it from a good author, dig.

The HATCHES of a ship, De lui Ik beb bet van goeder band. Halty, (or soon angry) Haas ken van een schip.

I have it from him, Ik beb bet tig, toornig. Double hatch's, Arfeersels .zyn

van bem. A hafty fool, Een baastige gëk. de de kruiselingsche streepjes To have a thing by heart, Iets Hasty-pudding, Wateren-bry.

die in 't plaatsyden of teike van buiten kennen. Haftily, Haaftiglyk.

kenen gebruikt worden.

You have it only by hear say, Haltily, (in a passion) Driftig, Hi To be under hatches, (or in a Gy bebt het alleen van booress gram.

low condition) Aan de laa zeggen. Hastiness, Haastigheid , schielykheid, ger wal zyn.

To have a care of it, Ergens onbedachtbeid. HATCHET, Een byl.

zorg voor draagen. HASTINGS, Vroeg-ryp, ooft.

A hatchet-helve, Een byl.steel.

I must have him with me, Hy Green hastings, Vroege erwe

Hatchet faced, Mismaakt van ge. moet by my zyn, of ik moet ben ten. zigt.

by my bebben. KrA hafting, or hatty pear, Een HATCHING, Uitkipping, uitbroe To have a fore-fight, Voor uit vroege peer, ding, uitbroedende.

zien. HATE, Haat.

You will make me have ac.

ger,

« FöregåendeFortsätt »