Sidor som bilder
PDF
ePub

Iemand befcbadigen, benadeelen Tarnelling, Harna Tende.

A harth sound, Een schor geluid. of bezeereis.

HAROLD), Wapenkonins, zie IIE- + A harth word, Een bard of flyf Harm, (or disaster) Tegenspoed, RALD.

woord. ongeluk. HARP, Een barp.

Harshly , Schorachtig, wrangacbtig. * Harm watch harm cratch , Die To play upon the harp, Op de Tarihsels, Schorbeil, wrang beid. eenen anderen vangen wil raakt b.2rp Speelen.

The harthness of any liquor, De zelf in 't net.

The Jews-harp , De Joodsche wrangbeid van eenigen drank. To keep out of harms

way,
Zich barp.

Iarthness, (of sound) Scborbeid buiten sebeuts bouden. to HARP, Op de barp Speelen.

l'an geluid. to HARM, Beschadigen , belédi. * To harp always on the fame

| The harthness of a verse, De gen.

string, Den oude deun, de koek- styrigheid van een vaers. Harmful, Beschadigend, schade- koeks zig zingaom.

Harihnuls, (or severity) Gestrenglyk.

| What do you rap at? (What beid. Harmfully, Op een bescbadigende do you mean, or drive to Wa HARSLETS, Varkens afval. wyze.

meent gy daar mede? Wat bebt HART, Een bert van vyf jaaren Harmless, Onscbadelyk, weerloos, gy daar inede voor?

oud. onnozel. HARPING IRON, Een barpoen.

A hart royal, Een Koninglyk bert, 'T is a harmless thing, Het is een Harpies, De harpyen.

een hart dat door den Koning onbesbadigend ding.

HARPONIER, (a man employed bejaagd en het ontkomen is. A harinless sword, Een dégen die to dart whales with a harping

Hart's folder, (a plant) Een zé. nooit gebruikt, | die nog maagd iron) Een barponier.

kere plant. is.

HARPSECOL, or harprecord, een Harts-horn, Harts-hoorn. Harmless, (that takes no harm) Klavecimbaal.

Hartwort, Holwortel, Boontjes bolOrbefcbadigd , fcbadeloos.

Harpy , (or fabelous monster) wortel. He came off harınless, Hy komt Harpy , een fabel-achtig mon- Harts-tongue, Hartstong , [zéker 'er schadeloos af. ster.

kruid.] To save one harmlefs, Iemand | Harpy, or griping woman, Een HARVEST, De oogst, oegst. fcbadeloos bouden. gierige feeks.

To make harveft, Ooglien. A good harmless man, Een goed HARQUEBUS, Een vuurroer , band

* Good harvests make men prodi. onbeledigend Man. bus,

gal, bad one's provident, De Harmleily , op een onscbaadelyke to HARRASS, Afmatten , teiste

overvloed maakt de menschen verwyze.

ren, doorbaalen, quistend en de schaarsbeid maakt Har.nlesness, Ofcbaadelykbeid, onno- to HARASS, afmennen.

bun spaarzaam. zelbeid, weerloosheid. To harrass an army, Een beirlé

He lows for a harvest, he spends HARMONIOUS, (full of harmo. ger ontrusten.

in order to get, | Hy zaait om ny) Eenstemmig, zoetluidend, Harrassed, Afgemat, afgement, ge- te maaijen, by geeft om te ont. eendragtig teisterd, doorgebaald.

Uingen. Harmoniously, Eenstemmiglyk. Harrassing, Ontrusting, afmatting.

A harvest-man, Een in-oogster, Harmony, (or melody) Eenstem. HARROW, Een egge, bark.

maaijer. mizbeid, barmony, gelykluidend- To harrow a field, Een land eg. Harvest-time, De tyd des oogsts. beid.

gen.

to HARVEST, Oogsten. Harmony, (or agreement of fe- But thou wilt know what har

HAS. veral things) Overéenstemming rows up my heart, Maar van verscbeide dingen.

wilt weeten wat myn bart scbeurt HAS, (in plaats van Hath) Heeft. HARNESS, Een barnus, borjiwa- of bedroeft.

HASEL-nut, Een bazel neút. pen. to HARROW, Eggen.

Hasel tree, Een bazelaar. A harness, (for a horse) Een Harrowed, Geigd.

HASH, Gekapt vleesch opgestoofd, paerde-tuig, gareel. Harrower, Egger.

vinken. The harness, (of a porter) Een Harrowing, Egging.

To hath, Kappen. bennepzeel.

to HARRY, Afmatten, afjaagen, Hashed, Gekapt, gebakt. A harness, (of a weaver) Een teisteren, plaagen.

HASLETS, zie Harslet. weeders kam, een trekwerker: Harry'd, Geteisterd , geplaagd. HASP, Een kram, baak, wervel. barnas.

Harrying, Afmatting , teistering ,- to HASP, Toebaaken, wervelen, To put on the harness, Het bar- teiserende.

toewervelen. nas aandoen. HARSH, Schor, ruuw, wrang,

Hasped, Gebaakt, gewerveld. Leg-harness, Tzere laerzen.

streng.

HASSOCK, Een mat om op te knies To harness, Harnalen, zich in't This is a harsh , (or rough) sort len, knielku(Ten. barnas fteeken.

of wine, Dit is een wrang foort Hallock, (soft-land-stone) Duif. Harnessed, Gebarnasd.

van wyn.

steen. Harness-maker, Een barnasmaaker, + A harth , (or rough) master, Een thou HAST, Gy bebt. gareelmaaker,

gestreng meefter.

HAST or HASTE, Haaft, spoed.

}

[ocr errors]

Те

!

buater.

Hat-maker, } Een boedemaaker.

To do a thing in haste, lets met

HAT.

to HATE, Haaten. haast doen. HAT, Een boed , Kap-laken,

He hates me mortally, Hy beeft To withdraw in haste, Scbielyk [fee in the second Part, Kap- een doodelyke baat tegen my. vertrekken.

laken.]

I hate a lie, Ik baat een leugen. To make haste, Zicb baasten. A narrow-brimm'd hat, Een boed Hated, Gebaat. He made too much hafte, Hy met een smallen rand.

This will make you be hated, maakte al te groot een baast.

A beaver hat, Een bever boed, Dat zal u gebaat maaken. Make haste, Rep u wat, baast u kastoor.

You will be hated for it, Gy zult wit. Hat band, Een boed band.

'er om gebaat worden, In all halte, Met alle baat. To put or pull of one's hat, De Hatefull, Haatelyk. Make all the haste you can ,

boed afneemen.

Hatefully, Op een baatelyke wyze. Haast u 30 deel als gy kunt. To put on one's hat, Zyn boed Hatefulness, Haatelykbeid. Make haste thither, Spoedt u der

opzetten, sich dekken.

HATER, Ulaater. waards. Hat-string, Een boed-band.

A hater of women,

Een Vrouwe What haste you are in,Wat maakt | Hatter , gy een baat!

A man hater, or a hater of men, Make what haste you can to co- HATCH, Een halve deur, onder- Een menschen baater. me back , Komt zo fcbielyk terug

deur.

HATH, (van Have) Heeft. als gy kunt. Hatch, (or brood of young )

* He hath the wind with hiin, For all your hafte, Het misbaa. Broeijen.

Hy beeft bet voor de wind. ge u niet, [Boyer.]

to HATCH chickens, Kuikens uit- He hath a great deal of inoney, * To inake more halte than good kippen,

Hy beeft zeer veel geld. speed, *Groote baast en weinig To hatch, Cor devisej Beraaden, Hating, Haating, - bartende. Jpoed.

een ontwerp maaken.

HATRED, Haat, ryd. * The more haste the worse speed, To hatch inifchief, Kwaad uit.

To bear an hatred against one, Hoe meerder baajt boe minder broeden.

Een baat tégen iemand bebben. Spoed.

To hatch the hilt of a sword, HATTER, Een boede maaker. to HÅSTE, Zicb baasten, reppen, 't Gevest van een degen kruis

HAU. Spoeden.

wyze bewerken.

HAUBERGEN, Een klein malie to HÁSTEN, Verbaasten , baajt Hatched, Gekipt, uitgebroeid.

wambes. maaken.

* You count your chickens befo- HAUBOY, Heautbois, een zéker To hasten a messenger , Een bood- re they be hatched, Gy rékent muziek instrument, een Hoba. Scbapper voortbelpen. zonder den Waard; gy deelt de

HAV. To Iraiten one's death, Zyn dood

buid eer de beer gevangen is.

to HAVE, Hebben. verhaasten.

Hatched, (as a sword bilt) Kruis- I have it at my tongue's end, ik To haften , Zicb baasten, Spoe- wys bewerkt, (gelyk 't gevelt beb het op myne lippen. den.

van een zwaerd, ] ge-ar

He has a great estate, Hy is zeer He hastend to the army , Hy seerd.

ryk. Spoede zich naar 't léger. HATCHEL, Een békel.

I have been, Ik beb geweest. Hasted, Gebaast, gerept, gespoed. to HĄ ICHEL, Hékelën.

I have him fure, Ik beb ben vaft. Hastened, Verbaast. Hatchelled, Gebékeld.

To have, or hold) Hebben, Haftening, Haaft, biastende. Hatcheller, Een békelaar, békel bouden. HASTY, (done in halte ) Haaftig fter.

I have hiin at hank, Ik boude bers gedaan. Hatchelling, Hékeling, bóke.

by zyn zwak. Hafty, (or impatient) Ongedul- lende.

I have it from a good author, dig.

The HATCHES of a ship, De lui- Ik beb bet van goeder band. Halty, (or soon angry) Haas- ken van een schip.

I have it from him, Ik beb bet tig, toornig. Double hatch's, Arfeersels .zyn

van bem. A hafty fool, Een baastige gëk. de de kruiselingsche streepjes To have a thing by heart, Iets Hasty-pudding, Wateren-bry.

die in 't plaatsyden of teike- van buiten kennen. Haftily, Haaftiglyk.

kenen gebruikt worden.

You have it only by hear say, Haltily, (in a passion) Driftig, Hi To be under hatches, (or in a Gy bebt het alleen van booress gram.

low condition) Aan de laa- zeggen. Hastiness, Haastigheid , schielykheid, ger wal zyn.

To have a care of it, Ergens onbedachtbeid. HATCHET, Een byl.

zorg voor draagen. HASTINGS, Vroeg-ryp, ooft.

A hatchet-helve, Een byl.steel.

I must have him with me, Hy Green hastings, Vroege erwe

Hatchet faced, Mismaakt van ge. moet by my zyn, of ik moet ben ten. zigt.

by my bebben. KrA hafting, or hatty pear, Een HATCHING, Uitkipping, uitbroe- To have a fore-fight, Voor uit vroege peer, ding, uitbroedende.

zien. HATE, Haat.

You will make me have ac.

ger,

met

een

waaren.

ger, Gy zult maaken dat men waandbeid, opgeblazenheid . zard, Nocb vleefcb nocb visch kwaad op my is. trotsbeid.

2уп. * You may have my word, that to HAUL, (to draw, pull, or drag) to HAWK, Valkenieren, VogelvanIk geef u myn woord , Trekken, rukken, Deepen.

gen met een Valk. dat

To haul, (or hale, a fea term) to HAWK, Rochelen , oprocbelen, God have you in his keeping, Preijen, zie to Hale.

Spuuwen.
God bewaare u.
Hauled, Gepreid.

Hawked, Met den Valk ter jacbt geWhat would you have? Wat Hauling, Preijing, preijende.

weest, gerocbeld. wild' gy bebben?

HAULM, Een balm, zie Halm. A hawked (or Roman) nose, Een The thing fell out as I would HAUNT, Gewoonte , aanwendsel. Romeinsche neus , have it, De zaak viel na myn He returns to his old haunt, Hy bocbeltje. zin uit.

keert weer tot zyne oude, nukken. HAWKER , Een die langs straat No Have me excused, Verschoon my, Haunt, (hold of some beasts ) met nieuws tydingjes loopt roevergeef bet my.

Höl, schuilplaats, der dieren, pen : als ook een die oud yzer, No You have it right, Gy bebt bet to HAUNT , Verkeeren, omgaan. oud koper , oud lood gaat opwel. lastig vallen, plaagen.

koopen. I have not law enough to state To haunt bawdy-houses, In boer. Hawking, Valken, op de Valken. the question, Ik versta niet ge- buizen verkeeren.

jacbt зуп. . noeg van de Recbten om dit ge- To haunt one, (to trouble him A hawking-pouch, Een patroon. fcbil te bepaalen.

often with one's company) Ie- tas, wey-tas. I'll do as they would have me, mand met zyn gezelscbap vervee- Hawking, (or spitting) RocbeIk zal doen, zo als zy't van my len.

ling, rochelende. begeeren.

To haunt, as a spirit, Waaren, HAWSER, Trëktouw, zie Halser. Take care to have them away, als een geeft.

HAY. Ziet toe dat gy ze weg scbikt.

Haunted, Verkeerd, omgegaan, ge. HAY, Hooi, - een beg. I would not have it done by no plaagd. means, Ik zou geenzins ver- A house haunted with spirits,

To make hay,'t Hooi met barken staan dat zulks gefcbiede. Een buis daar geesten komen

tot zwaaden leggen, en omkee

ren, I would not have you write ,

Een spook-buis.
Ik zou u niet raaden te scbry- A haunter of taverns, or Tavern-

* Make hay while the sun shines, ven. haunter, Een kroeglooper.

* Het yzer (méden terwyl bet I will have it, I will have it so, Haunting, Verkeering, ommegang ,

beet is; geen goede gelégenbeido

laaten verloopen. Ik wil bet bebben, ik wil bet zo

verkeerende. bebben.

HAVOCK, Roof, plundering , deur. Hay-maker, Grasmaaijer. I must have him up, Ik moet bem brenging.

Hay-making, Maaijing. doen boven komen. BC To make havock, Verwoesten ,

Rowing hay, or later math, NoI would have you know, that doorbrengen, rooven, plunde

gras, berfst-gras. I am an honest man, Gy moet

Hay-harvest , Hay-time , De booi. weeten, dat ik een eerlyk Man Havocked, Tot roof gemaakt , ge. Hay.cock, Een booi-opper.

tyd. ben.

plunderd.

Hay-loft, Een booi - Zolder, booi. As fortune would have it, Als

HAW. of bet weezen wilde.

schuur. Let him have his desert, Laat HAW, De vrucht, eener baagdoorn. Hay-rick, Een booi-berg , een rook A haw-thorn, Haagdoorn, doorn. Hay.stack,

booi. bem bebben 't geen by verdiend beeft. baage.

HAY, Een nët om konynen te Do well, and have well, * Doet A haw in the eye , Een vlekje

vangen.

Hay, (a sort of dance) Een zég wel en ziet niet om.

kere dans. To let one have a thing, le 3 Haw, (a close near a house )

Een stuk land digt by een buis. Hay, (or hedge) Haag, begge. mand iets geeven.

-HAY-BOOT, Een voorrecht van Have at you sir, U moet ik beb- to HAW, als, To hum and haw, In beraad staan.

wortels en struiken te mogen bakben myn beer! HAVEN , 'Een baven. To hum and haw , Hemmen, boes. ken, om de beggen te vermaa

ken. The haven 's mouth, De mond

ten, in zyne réden, als men niet van de baven.

weet wat men zeggen zal. HAY-WARD, Iemand die toezigt Haver-de-poise, Een zeker gewigt, HAWARD, zie Hay-ward.

op de vëlden beeft, een opperzie Avoir du pois. HAWK, een Valk.

bërder. HAUGHTY, Hoogmoedig, verA seeled hawk, Gekapte of ge

HAZ. blinde Valk. waand, opgeblaazen, trots.

HAZARD, Geval, gevaar, bacb, Haughtily, Hoogmoediglyk, verwaanA hawk's nose, Een Papegaais

aventuur, kans. delyk. Haughtiness, Hoogmoedigbeid, ver* To be betwixt hawk and buz. Hazard, (a game at dice) lla

zard-spël, dobbel-spël. I. DEEL.

V v

ren.

in 't oog

neus.

[ocr errors]
[ocr errors]

Hazard, (in a tennis court) Roos. A crowned head, (a King, or zy zich kunnen vereenigen, of ter, in een kaats-baan.

an Einperor) Een gekroond boofd. overeenstemmen. Hazard, (at billiards) Zak aan To put a thing into one's head, Where sins do once get head de gaten van een Billiard.

to fancy a thing, Zicb iets ver- they know no master, Als de To stand all hazards, Alles beelden, of inbeelden.

zonde eens voet krygt is ze niet waagen.

+ One can 't beat it out of his te beteugelen. With great hazard, Met groot ge- head, Men kan het bem niet uit They lay their heads together, vaar. bet boofd praaten.

Zy steeken de boofden faamen, sy To run the hazard, Zyn bacb staan, The head of a cane, nail, pin, beulen met malkanderen. bet perykel loopen.

De kop van een rotting, Spyker, The heads of a discourse, De to HAZARD, Waagen, aventul Speld, enz.

boofdpunten eener reden. ren, in de waagschaal stellen. The bed's head, Het boofden-end From head to foot, Van 't boofd To hazard one's life, Zyn leeven van het bed.

tot de voeten. waagen.

+ To do a thing of one's own It is quite out of my head, 't Is Hazarded, Gewaagd, geaventuurd. head, Iets uit zich zelfs doen. my t'eenemaal uit bet boofd geHazarder, (one that plays at ha- To give so much a head, leder, gaan. zard) Dobbelaar.

of boofd voor boofd zo veel be- It is gone out of my head, Het Hazarding, Waaging , aventuuring. taalen.

is my uit bet boofd gegaan, ik waagende.

# To have a hot head of one's kan 't niet bedenken. Hazardous, Gevaarlyk.

own, (to be hasty) Heetboof. At the head of the army , Hazardously, Gevaarlyk.

dig, baaftig, driftig zyn.

Aan 't hoofd des beirs. HAZE, (or rime) Witte geley. A fine head of hair , Een fraai The head of a camp, Het boofd to HAŽE, (or hawze ) one, le- hoofd met baair.

van een kamp, of de loopgraven. mand in de war bëlpen, over- A little head, Een boofdje. On They took a thousand heads of bluffen.

* He has hit the nail on the head, cattle, Zy namen duizend stuks HAZEL, Een bazelaar.

* Hy beeft den Spyker op 't boofd

vee weg. Hazel-tree, Een bazelaar.

geslagen.

To make head against the eneHazel-hen, Een soort van een bën. Head, Hoofd, (voornaamste , op- my, Den vyand 't hoofd bieden. HAZINESS, of the weather, Zee- perste.)

To draw to a head Zicb tot dampen, nével, deinzig weer. The husband is the head of the dragt zetten, [gelyk een geHAZY, als, Hazy weather, Dein- wife , De man is bet boofd der zwël] als méde, de verbaalde zig weder, ruige ryp. vrouwe.

zaaken in een trekken. Hazy weather, (at fea) Nével- The Pope stiles himself the head f To draw to a head , (to sum achtig, mistig weêr.

of the church, De Paus noemt up) Optrekken, optellen , opréHE. zich zelf bet boofd der kerke.

kenen. HE, Hy.

The head of a college, De voor- To bring a fore to a head, Een He loves me dearly, Hy beeft zitter van een genootschap.

zweer ryp maaken. my zeer lief.

The heads of the people , De To bring a business to a head, He that gives all away is a pro. boofden of oppersten des völks. Een zaak tot een besluit brentdigal, Hy die alles weg geeft

Head to head, Met zyn

beiden al- gen. is een verquister.

leen.

To see the land a head, or right 'T is he whom I love, Ik bemin on The head of a wild boar, Een a head, Het land over de boeg, hem, by is het die ik bemin. wild zwyns kop.

over de voorstéven zien. He is an honest man , Hy (of or The running at the head , Na To go a head, Vooruit zeilen. bet) is een eerlyk man.

't draaibeeld , de boute klaas stee- Over head and ears, Over bals If I were he, Als ik als by was. ken, ir t rennen, [Marin.] over kop. an I am he, Ik ben bet.

The head (or spring) of a river, f. To be busy over head and ears,
A. Ook word dit woordje som- De oorsprong van een rivier. # Tot de ooren toe in 't werk

tyds gebruikt om 't Mannelyk The head of a book, De tytel, zitten.
van 't Vrouwelyk genacht te (eerite bladzyde) van een boek. To be dipt over head and ears
onderscheiden, in zodanige The stairs head, De bovenste trap. in water, Hals over kop in 't
woorden welke beiderley ge. The head of the shaft of a water gedompeld zyn.

Nachten betekenen, gelyk als chimney, De kap van een scboor- tt To be in love over head and
A he-cousin, Een neef. In tégen- steen.

ears, Smoorlyk verliefd zyn. deel noemt men een Nicbt, A The head of a lute, De band- t1 To be in debt over head and The-cousin. vat van een luit.

cars, + Tot de ooren toe in sebula A he-cat, Een kater.

O Scarce a day goes over his head den steeken.
HEA.

but he is drunk, Daar gaat naau- + A thing brought in by head and HEAD, Een boofd, köp, böl.

welyks een dag voorby dat hy niet cars, | Een zaak die 'er by de He lost his head, or he was be. dronken is.

baairen doorgesleept is. headed, Hy wierd onthoofd. Before they get a head, Voor dat They haled him by head and

shoul

een

or an

thoulders, Zy sleepten ben met | van een school, de Schoolmees 1 to HEAL, Heelen, geneezen. geweld voort.

ter.

To heal a wound, Eene wonde To have one's head under his The head-men of a city , De voor- geneezen. girdle, (to have him at a great naamste mannen van een Stad. To heal up a wound, Een wond advantage) Iemand gedwee maa- The heads-man, or Jack-ketch) geneezen. ken, † mores leeren.

De beul, meefter bans.

Healed , Gebeeld, geneezeni. This mischief will light upon Head-borough, or borough-head', Healed up, Geneezen. your own head, Dit kwaad (now called constable) De op. | HEAL-FANG, (an old Saxon zal op uw eigen kop thuis ko- perste van een maatscbappy, ei- word that fignifies a pillory) men. gentlyk, de Deken van

De kaak. Hand over head, Onbesuist, gild.

Healer, Een beelmeester, geneezer. woeft , onbedagt. Head-land, Uitboek.

Healing, Heeling, geneezing, To take head , Steigeren, [gelyk Head landlord, Hoofd eigenaar. beelende, geneezend:, beilzaam. een paerd.]

Head-pence, or head silver, Hoofd. A healing plaitter, Een beelpleiTo give a horse the head, Een stuiver, een zekere tax die de ter.

paerd den loljen toom geeven. Bailjuw van Northumberland, + A healing parliament, Een beilTo comb one's head, Zyn boofd pleeg te heffen.

zaam Parlement , dat door wykammen. Head-clout, Hoofd-doek.

ze maatregelen de bezwaaren To comb one's own head, Zyn Head-long, Gebeel en al.

weg neemt. eigen hoofd kammen.

Head-lea, Een overgroote Zee-baar. HEALTH, Gezondbeid, beil. A wild head, Een lösköp, lösböl. Head-roll, een Valboed.

To be in good health , In goede The thips head, Het galjoen, Head-fails, de Voor-zeilen."

gezondheid zyn. (van een schip.]

The head-curtain , De boofden- A decay'd health, Een quynende The head of a boat, De neus ends gordyn.

gezondbeid. van een scbuit.

An arrow-head , De punt eens To recover ones health , HërThe head of a cane, De knop pyls.

stellen. van een rotting.

to HEAD a party , Zich tot hoofd The soul's health is as uncertain The two heads of a cask , De van een party opwerpen.

as that of the body, Het wël. bodems van een vat.

To head a cask, Eenen bodem in vanren der Ziele is alzo onzeker The head of an arrow,

't vat maaken.

als dat van 't Lichaam. arrow's bead, De punt van een Headed, Geboofd , aangevoerd To drink a health, Eene gezond. pyl.

onder 't bevël van iemand als beid drinken. A hard-head, t Een taai man, zie boofd.

The healths went about, De ge, on der Hard.

Headed with iron, Met

yzer aan

zondbeden wierden rond gedronThe fore head, Het voorboofd. 't end beslagen.

ken. The hinder part of the head, Het Hot headed, Heet-boofdig.

We left the Islands in very good agterboofd.

Giddy-headed, Duizelig , swymel. health, Wy lieten bet Eiland in Head-ach, Head-ake, Hoofdpyn. achtig.

een goede staat, of wy vertrokHead band, Strykband. HEADY, Hoofdig, koppig.

ken in goede welstand van bet Head-band, (of a book) Besteek. Headily, Koppiglyk.

Eiland. zel, besteekband.

Headiness , Hoofdigbeid , koppig- Healthfull, Gezond, beilzaam. Head board of a bed, Hoofdstuk, beid.

a Healthfull country, Een gezond boofden-end van een bed.

The headiness of some wines, land. Head-piece, Een belm., stormboed, De boofdigbeid van sommige wyn.

A healthfull body , Een gezond - meefterstuk , boven- HEADING, Bevelvoering als boofd, lichaam. stuk.

aanvoerende.

Healthfulness, Gezondbeid, welvacThe head piece of a door, De Headless, Hoofdeloos.

rendbeid. kruisstyl van een deur-raam. HEADLÓNG, Vlak voorover , plot- The healthfulness of the air, + A good head-piece, (a man of

feling.

De gezondbeid van de lucht. great sense) Een scbrander man, a He fell down head long , Hy Healthy, Gezond, welvaarend, wel I een goed kopstuk.

viel plotseling neer. Head-stal, Het kop/tuk van den toom. To run headlong to ruin, + Te HEAM, Het zelfde by de beesten, als Head master, een Oppermeester. pöst in zyn verderf loopen.

de nageboorte by de de vrouwen. Head-strong, (obstinate) Hard Headlong, als , she headlong HEAP, Een boop, stapel, ménigte. nekkig, koppig.

(or desperate ) inclinations of By heaps, By boopen. A head-itrong horse, Een koppig | men, De gevaarlyke driften der To put in a heap , Op een hoop paerd. menscben.

werpen, of stapelen. Head quarter, (in an army) HEADSTRONG,Weerzoorig, kop-1 + He was struck all on a heap, Hoofd-kwartier. pig, balssterrig.

or he was struck with wonThe head master of a school, De HEADSHIP, Opperboofdigbeid.

der and astonishment , when oppermeester (of enkel meester)

he learnt his design, Hy stont

te pas.

« FöregåendeFortsätt »