Sidor som bilder
PDF
ePub
[ocr errors]

geraas maaken.

[ocr errors]

to HEAVE, (or (well as dough) Heavy, (or drowsy) Lusteloos.

HED. Gisten.

Heavy, (or fad) Ďroevig , ver. HEDGE, Een bëg, beining. A fhip that heaves and sets, drietig.

A quick-set-hedge, Een groene (which being at anchor rises | If I must pay his debts, it will beg: and falls by the force of the fall heavy upon me, Als ik zyn A hedge-row of trees, Een bebillow) Een schip dat op en fcbulden moet betaalen, zal bet Scbut fel van een reeks boomen, der kabbelt met de baaren. my zwaar vallen.

een manteling. To heave at the cap-stan, (to I thall fall heavy upon him, Ik A hedge-hog, Een égel, of égelturn it about) De spil van bet zal hem niet ontzien.

varken. anker opbeffen.

My distemper lies heavy upon A hedge-sparrow, Een tuin fuiHeaved up, Opgebëft.

me, Myn kwaal valt myn zeer pertje, zéker vogeltje. HEAVEN, De bemel.

moeijelyk.

The hedge.plant , Klein eliche, Heaven, (or paradise ) Den bé- ff To keep a heavy do, a heavy

meelbloem, dun plant - gewas, mel, t 't Paradys.

work, or heavy life, Een groot buigzaam boom-gewas. Heaven, (or God) God.

Over hedge and ditch, Over begThe lord of heaven, Den Heer + A heavy piece of work, that gen en struiken. des bémels.

goes on heavily, Een zwaar * To be on the wrong side of Heaven born, Hemelscb , van een stuks werk.

the hedge, Op den verkeerden bemelfcben oorsprong.

+ A heavy book, (that does not weg zyn , misleid zyn. Heavenly, Hemelsch.

go off well) Een boek dat geen Hedge-keeper, Een bedelaar, Lands The heavenly spirits, De bemel aftrek beeft.

Looper. sche geesten.

Hedge-marriage, Een smuig trouw,

НЕВ, Heavenly blessings, Hémelfcbe .

beimelyk buuwlyk. geningen.

HEBBERMAN, (one that fishes Hedge-hyllop, Gods-genade, [zéker The heavenly joys, Hemelsche below London bridge common kruid.] ureugde.

ly at ebbing water) Een Vis- Hedge-mustard, Steenrakët, [eer The heavenly mansion of the

scher die beneden de Londen kruid] blessed, De bémelfcbe wooning sche brug viscbt.

to HEDGE, Bebeinen, ombeinen. der gelukzaligen.

HEBDOMADAL , Weeklyks, tot To hedge a way with trees, Eer HEAVILY, Bezwaarlyk , zwaar eene week behoorende.

weide met boomen afperken. moediglyk, langzaamlyk. I HEBDOMADE, Zéven.

To hedge in,

Met een begTo goon heavily, Langzaam voort- I HEBETATION, Stompmaking. To hedge about,

}

ge betuinen, gaan. HEBETUDE, Stompbeid.

door een beining in trekken , To take on heavily, Een zaak HEBRAISM, een Hebreeuwscbe ombeinen. zeer na neemen. Spreekwyze,

To hedge in a debt, Een schuld To complain heavily , Zwaar HEBREW , Hebreeuwscb.

inpalmen , ['t zy door waaren klaagen.

The Hebrew tongue, De He of huisraad na zich neemen.] To go on heavily with a busi

breeuwscbe taal.

Hedged-about, Omnbeind, met een ness, Langzaam met een zaak

HEC.

begge omtuind. voortgaan.

Hedger, Een onbeiner, HEAVING, Heffing, opheffing. HECATOMB, Een offerbande van Hedging, Ombeining, ombrie HEAVINESS, Zwaarte.

bonderd ofsen.

nende. Heaviness, Cor drowsiness) Lus- HECK, (an engine to take fish, in A hedging-bill, Een tuiniers kape teloosbeid.

the river Owse, by York). Een mes, een krom snoeimes. Heaviness of mind, Zwaarinoe boek of baak om méde te vis

HEE. digheid, bedruktbeid ,

Schen. boofdigbeid.

HECKLE, Een vlasbékel, olas HEE, zie He. 41 Heaviness, (or dulness) Dom braak.

HEED, Hoede , zorg, acht, toebeid.

an HECTICK feaver, Een kwynen zigt. Heaviness, (or sadness) Verdriet, de koorts.

Take heed, Draag zorg, beb acb", droefbeid, leetweezen.

HECTOR, Een blaaskaak, snorker. zie toe. Full of haviness, Vul van droef-to HECTOR, Oversnorken. to HEED, Acbt bebben , in acks beid.

To hector one into a party , le-
HEAVY, (or weighty) Zwaar. mand dwingen om party te kie- Heeded, In acht genomen.
A heavy burden, Een zwaare last. 201.

Heedfull, (attentive) Aanda:b
Heavy, (or dull) Dom.

a) hectore'd him out of his mo. tig. A heavy man, or woman, a dull ney , Ik dwong bem zo lang Heedfull, (or cautious) Om.

wit, Een dom Mans- of Vrouws. door dreigementen , dat by my zigtig. persoon.

zyn gëld gaf.

Heedfully, Zörgvuldiglyk. A heavy way, Een zwaare, of Hectored, Getrotseerd, gedwongen. Heedfulness, Zorgvuldigbeid, zorgo Megte weg.

Hectoring, Dwang, trotseering. draagendbeid.

zwaar

necmen.

mer.

was.

Heedily, Omzigtiglyk, zie Heed

HEG.

onder die benaaminge betrokfully.

HEGIRA, (the epoch of the Turcks, ken.]
Heediness , Aandachtigheid , zie and Arabians) Het begin der + Heirdoin, Opvolging.
Heedfulness.

tydrekening van de Turken en Heiress, een Erfster, een Vrouws. Heeding, Acbt bebbing.

Arabieren.

persoon die erfgenaam is. Heedless, Achteloos , onachtzaam. HEGLER, Iemand die Waaren van

HEL. Heedlesly, Onachtzaamlyk.

bet Land in de Stad langs de Heedlesness, Onachtzaambeid, ach. buizen te koop brengt, Marskraa- HE'LL, dit is een verkorting van teloosbeid.

HE WILL. HEEL, De biel.

HEI.

He'll do it, Hy zal bet doen, of The heel of the foot, De bieb | HEIFER, Een jonge koe , veirze of by wil bet doen. van de voet.

vaerze, bokkeling

HELD, [van to Hold , ] gebouden. The heel of a hoe, or boot, De HEIGHT, Hoogte.

I held, Ik bield, bebield. bak van een schoen, of laars. A steeple of a prodigious height, With much ado he held froin To kick up one's heels, Agter

Een toren van een bystere boog laughing, Hy bad veel te doen. uit fcboppen. te.

om zich van lacben te bouden. His heart is at his heels , 't + Height, or greatness ) of cou- A motion (in dancing) well Hart is bem in de scbeenen gerage, Moedig beid.

held out, Een welvoeglyke bezonken.

+ Height, (or highest pitch) Het weeging: They were at our heels, Zy waa toppunt.

HELIOTROPE,(the plant turnfol, ren ons dicbt op de bielen, zy # In the height of his pride , In

or waterwort) Zonnebloem. zaten ons kort op de bakken.

zyn grootste boogmoed.

HELL, De bel. To betake himself to his heels, In the height of his sickness + That place is a hell to me, | Die

Het op 't loopen zetten, 't baa. Toen zyne ziekte op 't boogst plaats is een bël voor my. Zenpad kiezen.

+ Hell-hound, Een bëlbond. To trip upon one's heels, le. t. The differences continue to such Hell-fire, 't Hëlfcbe vuur. mand een pootje zetten ,, iemand a height, De geschillen worden Hellish, Helsch. ondersteek doen. 20 driftig voortgezet dat.

A Įhellish crew, Een hëlsch gef To trip up one's heels, (to sup- to HEIGHTÉN , Verboogen, ver Spuis. plant him) Iemand doon vallen, beffen, vermeerderen.

There is a hellish noise at his de voet dwars zetten.

To heighten the soldier's cou house, Daar is een belfcb leeven # The judgment treads upon the rage, De Soldaaten aanmoedigen.

in zyn buis. heels of wickedness, + De straffe To heighten an tapestry with gold HELLEBORE, (a physical-plant) volgt de misdaad op de bielen. and silver , Een bebangzel met

Nieskruid

nieswortel , He is at the heels of us with goud of zilver opcieren.

kruid, berlenkruid. his army, Hy zit ons met zyn Heightened , Verboogd, verbéven, HELLENISM, Grieksche spreekléger op de bielen. vermeerderd.

wyze. To lay one by the heels, (to The wine having heightened their HELLENISTICAL , Tot de Grieken send one to prison) Iemand ge spirits, De drank bun moedig beboorende, Griekscb. vangen zetten.

gemaakt, vervrolykt bebbende. HELLENISTS, Grieken, of Griek4. To let a thing at one's heels, Being heightened with that vic scbe Fooden.

to fight it, Iets verwaarloo tory, Moedig zynde over die the HELM of a ship, Het roer of zen. overwinning.

de belm van een schip. From head to heel, or cap-a- | Heightening, Verhooging ,

+ Tot sit at the helm, Aan't roer pee, Van 't boofd tot de voe boogende.

zitten. ten.

† HEINFARE, Affcbeid, zie Hine- HELMET, Een belm, stormboed. She easily throws up her heels, fare.

HELP, Hulp, belp, behulp. Zy tuimelt ligt agter over , sy is HEINOUS, Grouwzaam , zie Hai To call one's neighbours for help, al ory kortbield.

Zyn buuren te bulp roepen. Heel-maker, Hiel, of bakkemaaker. | HEINSMAN, Een voetknegt, zie To call, to cry out for help, to HEEL, (a sea term) Kielbaa Henchinan.

Om bulp sebreeuwen. len. HEIR, een Erfgenaam.

To find help, Hulp vinden. A ship that heels a port, Een schip He is next heir to the crown, To bring help to one, Iemand dat diep gaat.

Hy is de naaste erfgenaam tot de bystaan. To make a ladder heel , Een lach kroon.

The thing is past help, Daar is der vast bouden. Co.heir, Een Méde-erfge

geen belpen ain die zaak. to HEEL a ship, Een schip kiel

OC Help, (or means) Middel. baalen.

Heirlooms , Inboel. [Dit woord All that he did by the help of HEF.

plagt eertyds maar opzigt te a ring, Dit alles deed by door HEFT, (froin heavy) Gewigt, hebben op Getouwen, maar sé. middel (of met behulp ) van een zwaarte. dert heeft men allerley Huisraad fing

Help,

maan

ver

nous.

naam.

my God.

nen.

Help, Cor remedy) Hulpmiddel. To help one in, or to get him to HEM, (or call) Hemmen, men There's no help for 't, 't is part in) Iemand ergens in belpen, toe een bem roepen. help, it cannot be help'd, Daar gang verschaffen.

to Hem, (in spitting) Rocbelen, op is geen belpen aan.

To help one OUT ,

Iemand uit rochelen. He must declare one way or

belpen.

HEMEROBIOUS, Dat maar één other , pro or con, there's no To help one out of trouble, Ie. dag leeft. help for it, Hy moet zich vôžr mand uit de nood helpen. HEMICYCLE, Een balve Cirkel. of tégen verklaaren : daar is geen All this helps, (or fecs) out her HEMISPHERE, 't Halfrond des bidden voor.

beauty, Dit alles doet baar schoon zigtbaaren bémels. He was a great help to me, Ну

beid te meer uitblinken.

The

upper and lower hemisphewas my van veel nut.

To help one UP,

Iernand opbel -re, Het bovenste en onderste balfto HELP, Hëlpen, te bulp komen , pen.

rond van den Aardkloot, verbëlpen.

To help one down, Iemand bel- HEMISTICK, Een balf vaers. To help one another, Malkan pen om af te klimmen.

HEMLOCK, (a venemous plant) der belpen. To help a business FORWARD, Een

Dulle kërvel, Scbeerling, I cannot help myself with my zark bevorderen.

HEMMED, (from to him) Geright hand, Ik kan myn regter And one of the guests, to help bemd. band niet gebruiken.

forward his evil humour , En Hemmed in on every side, Van The luitenant helps the captain, één van de gasten om bem nog

alle kanten ingesloten. De Luitenant belpt den Kapitein. kwaad aardiger te maaken.

HEMMING, Omzooming , - bemSo God help me, 20 waarlyk belpe Every thing helps on to wards ming, - rocbeling.

his undoing, Alles werkt méde HEMORRHAGY, (loss of blood I can 't help it, Ik kan 't niet bel tot zyn bederf.

at the nose ) Bloeding , Neus. pen, ik kan 't niet beteren. Helped , Gebolpen, verholpen.

bloeding. To help the matter in telling a It could not be helped, Het kon HEMORRHOIDS, Ambeijen,

spees story, Iets in een vertelling ver niet belët worden. béteren. Helper, Een belper.

HEMP, Hennep, kennep. To help every thing by a fair He is my helper, Hy is myn bel To peel hemp, Hennip breeken. interpretation, Alles een goede per.

Hemp-Italk, Hennepstok. uitlegging geeven.

Helpfull, Bebulpelyk, bebulpzaam. A piece of hemp.stalk, Splinter To help one (at table) to a Helping, Helping ,

Helping, Helping, belpende. van een bennepstok. thing, Iemand iets voordienen. Helpless, (that cannot help him A hemp close, Hennip, of KenMay I help you to a wing of a self) Hulploos.

nep-veld, of Akker. pullet, Kan ik u dienen met een Helpless, (who has no use of Hempen, Hennepen, van bennep. vleugel van een kuiken.

his limbs) Lam.

(+) A hempen rogue, Een banTo help one to money, Iemand To be helpless, (or left without

gebaft. aan gëld belpen.

help) Hulploos zyn.

Hemp-feed, Hennep-zaad , kennepWho helped you to him? Wie | HELTER-SKELTER, Rompslomp.

zaad. beeft u aan bem gebolpen? HELVE, Een becbt, bandvatsel,

HEN. To help one's self to a business, steel.

HEN, Een boen, bën, 't wyfje vant Zich ergens uitredden, of zich * To throw the helve after the gevogelte. zelf aan een bestaan helpen,

hatchet, Den steel na den byl A young hen, Een jong boen. We have not a penny to help

werpen, alles verliezen.

A brood hen, Een broedse ben. our felves withal , 'wy bezit-to HELVE, Met een bandvatsel of A moor-hen, Een Meerkoet. ten geen stuiver om ons zelf te steel verzorgen.

A turkey-hen, Een kalkoenfcbe redden. To helve an ax, Een steel aan een

ben. Who can help it, how can one byl maaken.

A pea hen, Eene paauwin. forbear it, Wie kan het beletten? Helved, Met een bandvat fel of steel A Guiny-hen, Een Guineesche wie kan bet béteren? voorzien.

ben. God help me, I meant no harm Helving, De aanmaaking van een Hen-house, 2 Een bennebok, boenby it, Ik bad 'er waarachtig geen

steel.

Hen-roost, derbok. kwaad méde in den zin. | HELVETICK, Zwitserseb. Hen-bit, (an herb) Een zekere To help one to the knowledge

plant. of a thing, Iemand ergens ken

HEM.

A ben sparrow, 't Wyfje van een nis van doen krygen. HEM! Hem!

Mofcb. He help'd me at dead lift, Hy a HEM, Een zoom , boord.

Hen-bane, Bilfenkruid. beeft my wederom op de been ge A broad or a narrow hem, Een Hen-hearted, cowardly) Vreese bolpen. breede of een smalle zoom.

agtig, bloode. To help a lady into a coach, to HEM, Omzoomen , omboorden. Hen-peckt, Een jan bën, een man Een Dame in een koets belpen, To hein in , Bezoomen , beboor

die door zyn Vrouw lelden.

der.

Hen-trod, geregeerd wordt.

A. De

aan.

is.

Here away,

A. De Engelfchen bedienen zich She did it of herself, Zy deed to HERD together , Saamen loon

van 't woord Hen , om het bet van haar zelve , uit eigen be pen. Vrouwelyk genacht der voge weeging

Wolves herd together, De wollen uit te drukken, als;

She lives like herself, Zy leeft ven loopen in troepen saamen. A hen-sparrow, Een wyfjes mosch. volgens baar staat.

HERE, Hier. HENCE, Van bier, bier uit.

"T is like herself, Dat is haar ma He is here; Hier is by. He went hence, (he went from nier van doen, dat is baar ge I find my self well here, Ik ben hence) but just now, Hy is woonte.

bier wel. bier zó éven van daan gegaan.

HERALD, Een krygs boode , oorlogs Here he comes , Daar komt by Hence you may gather,

Daar uit aanzegger, wapenscbild-voerder, kunt gy opmaaken.

Heraut.

Here I am, Hier ben ik. Hence it came to pass that A King of Heralds, Een wapen Here and there, Hier en daar. Daar door gebeurde bet dat

voogd, wapenschild-beer, wapen-Here, or take it) Houd daar. Hence will follow, Hier uit zal scbild-koning:

Here's to ye, Myn dienst, of ik volgen.

HERALDRY, de Wapenschild-kun breng het u. Ten years hence, Over tien jaa de.

His being here is uneasy to me, ren.

Heraldship, Het ampt van Wapen. Het verveelt my dat by bier Not inany days hence, Niet veele koning. dagen geleden. HERAULD, zie Herald.

Here about,

Hier omtrent. From hence, Hier van daan. HERB, Een kruid. Hence-forth, Voortaan.

A (mall-herb, Een kruidtje. Here-above, Hier boven. Hence forward, Van nu voortaan. Pot-herbs, Moeskruid.

Hereafter, Hier naa. (1) HENCHMAN, Een voetknecht, Sweet-herbs, Welriekende kruiden. Hereat, at this , als , He is ofvoet looper. Physical herbs, Drogeryen.

fended hereat, Hy is bier ouer HENHUSWIFE, Een gortentëlder, Herb of grace, Wynruit, zie gestoord. keukenklouwer, een inın die zig Rue

Here-below, Hier beneden. met de keuken en buis-zaaken HERBAGE, Een weide, groente. Hereby, Hier door , mits deezen. bemoeit.

Herbage, or tithes for herbs) You are hereby required, Gy words to HEN-PECK, Ringelooren.

De tiende van 't kruid.

hier by ver-eifcbt. He is hen-peckt by his wife, Hy Herball, Een kruid-boek.

Herefroin, or froin hence) Van wordt van zyn wyf geringeloord, Herbaliser, (or fimpler) Kruid. bier. zyn wyf beeft de broek aan.

kenner, ook een die kruiden te Herein, Hier in. HENT, (for caught) Betrapt, koop beeft.

Hereof, Hier van. gevat.

Herbaliit , 'Een kruidkenner, kruid. Hereto, (to this) Daar op. HEPAR, De lever.

kundige.

What can a man say hereto? Wat HEPS, Egelantier-beijen.

HERBENGER, Kwartier-meester. kan men hier op zeggen? Hep-tree, De groote égelantier boom. Herb-woman, Een groenwyf. Heretofore, Voor deezen. HEPATICAL, Tot de lever beboo. Herb-market, De groenmarkt. Hereunto, Tot hier aan toe,

tot, bier rende, Herb-porridge, Warmoes.

toe. HEPTAGONE, Een zévenboek. HERBINGER, zie Harbinger. Hereunto I shall add, Ik zal bier HEPTARCHY, Een zévenboofdige HERBY, (full of herbs ) Kruidig. nog byvoegen.

regeering. [Dus was Enge- HERCULÈAN, Herkules acbtig. Hereupon, Hier op. land eertyds onder zéven Ko. An hercul an labour , (a work of Herewith, Hier méde. ningen.]

great difficulty, or impossible) HEREDITAMENTS, Erfenis, eru HER.

Een werk voor Hercules, een ve, erfgoed. HER, Haar, zy.

moeijelyk zwaar werk.

HEREDITARY, Erflyk. He vexes her, Hy tergt baar. HERD, Eene kudde.

HEREFARE, een Krygstogt. He will give her a good portion, A herd of cattle, Eene kudde HEREGELD, Een schatting gebeeHy zal baar een goede bruid

ven tot onderboud van een . fcbat geeven. Herd of deer, Een kudde her.

ger. I have been with her, Ik ben by ten.

HERESIARCH, een Ketterystichter, baar geweest. A cow-herd, een Koeweider.

Aartsketter. She loves her son , Zy bemint A swine-herd, een Varkenboeder. HERESY, Kettery. baaren zoon.

A fhep-herd, een Schaapberder. A damnable herefy, Een verdee She has married her daughter, Zy Herds-man, (one that looks af. melyke kettery.

beeft baar docbter uitgetrouwd. ter droves of cattle) Een vee Heretical, Ketterfcb. 'Tis the herself, Zy is bet zel boeder, bërder.

HERETICK, Een ketter. oe.

A. Herd, at the end of a word He is a rank heretick, Hy is een She killed herself, Zy bracht baar signifies the same as keeper, verhard ketter. zelve om 't leeven.

Herd, aan bet end van een woord,+HERIOT, (a law term, for the She is by herself, Zy is alleen. betekent bet zelfde als Hoeder, beft cattle that the tenant has I. DEEL. X x

26

wees.

đi my!

3

346 HER.

HER. HES. HET. HEW. HEX. HEY. HIC. HID. at the hour of death, due to A red herring, Een Bokking.

HEX. the Lord by custom , be it hor

A shotten herring, Een baring HEXAGONAL, Zēsboekig. se, ox, or any such like; this

die zyn kuit geschooten heeft. Hexagone, Een zesboek. was called by the ancient Herring time, the time for fishing HEXAMETER ,

Een zesvoetig Saxons heregate) Een uitdruk of herrings, De baring tyd.

vaers. king, betekenende bet beste Vee Hetring bushes, Haringbuizen.

HEY. dat een Hoevenaar by zyn over- Herring.cob, Een jonge baring.

HEYDAY, Interj. of admiration, Lyden beeft, 't geen volgens ge An herring.woman, Een baring Holla bey! bo bo! bruik aan den Landheer toebeboort, wyf.

HEYFER, Een bokkeling, sie Hei bet zy eer Paerd, Os, of derge- HERSE, een Lykkoets, zie Haerse.

fer.
lyken.
HERS, Haare.

Hey ho, an interj. of bewailing, HERITAGE, Erfdeel. erfenis.

This is hers, Dit is bet baare. Ach, ach! HERMAPHRODITE , Een man I must punish this treachery of HEYGH HOULD, Pimpel-mees, wyf, balf man balf vrouw.

hers , Ik moet baar valsbeid wie Hickwall. HERMETICAL, or Hermetick, straffen.

HEY.NET, Jacht-net. Tot de scbeidkonst of smeltkonst Herself, Zy zelf.

HEYRE, een Erfgenaam, zie Heir. behoorende.

It is a book of hers, Het is één HEYWARD, Stadts-berder. The hermetick science, De schei van baare boeken.

HIC. kont, smelt-konst.

HES.
HICKOCK,

nok.

HICKET glaaze buis, aan 't einde beet ge- to HESITATE, Haperen, - in To fright one's hicket away, lemaakt tot dat ze haast smelten twyfel staan.

mand door een scbrik de bik verzal, en dan met eene gloeijende Hesitation, Hapering.

dryven. nyptang toegeneepen.

| HESTS, belts and behests, (or-HICKEL , Hékel, sie Hetchel, or HERMIT, Een kluizenaar.

ders, or commands) Bevélen. Hatchel. Hermitage, Een kluizenaarschap, klui

HET.

HICKUP, zie Hicket. zenaars staat, kluis.

HETCHEL, Een békel, zie Hat. HICKWALL, Pimpelmees, een voHERMITE, zie Herinit,

chel.

geltje. HERN ,Een reiger, [zékere vogel.] HETEROCLITE, Onregelmaatig.

HID.
Hernery; } Een reigers bosch.
HETERODOX, Onrecbtzinnig.

HID, zie Hidden.
HETEROGENOUS, Van een an-

HIDAGE, (an extraordinary tax HERNIA, (or broken-belly) Een der geslacht, ander soortig.

to be paid for every hipe of breuk.

HETEROSCIANS, or Heterofcii, land) Een zékere Land tax. HERNIA Gutturis, (a diftem

(a term of geography) Bewoon- HIDE, De buid, bet vël. per) Koude krop, of kwab, uit ders van de gematigde Zones of

To dress a hide, Een buid bereiwas aan de kin,

Lugtstreeken, die in alle Jaar den, touwen. HERODIAN, Herodiaansch.

getyden 's middags een soort van ff To warm one's hide for him, The herodian disease, (which is schaduw bebben ; die aan dees or to give his hide a warming,

to be eaten to death with lice, zyde de Linie na 't Noorden en (to bang, or maul him) tleas Herod was) De Herodiaan de andere na 't Zuiden went. mand bëlder afrossen. sche, of Luisziekte.

HEW.

A hide of land, (a certain mea:HEROE, (a demi God, a man of HEW, Koleur, zie Hue.

fure of land) Een zékere mautie great fortitude and worth) Een to HEW, Houwen, bakken, bikken. Lands. balve. God.

To hew a stone, Een steen bou- Hide-bound, Zoor van vēl. HEROE, Een böld.

++ Hide-bound, (or niggardly) Ft A heroe of the quill , (a fa- . To hew timber, Hout bakken. Gierig, wrokkig mous author) Een beroemd fcbry To hew down, Neerbouwen. The hide-bound, (a fickness of

To rough hew, Afschetzen, ont cattle) Onganjcb, een ziekte Heroical

werpen, doodverwen.

van het Vee, als de huid aan To hew asunder, Van een bakken,

het vleesch kleeft. Heroically, Heldbaftiglyk.

klooven, klieven.

Hide-geld, zie Hidage. Heroick, (great , sublime, illus- Hewed, Gebouwen, gebakt, ge-to HIDE, Verbergen, verschuilen. trious ) Groot , verbeven, door- Hewn, bikt.

To hide one's self somewhere, luchtig:

Hewed down, Neergebouwen. Zicb ergens verbergen of verHeroin, Een beldin. Hewer, Een bakker, bouwer.

fchuilen. HERON, een Reiger.

A hewer of stones, een Steenbou-to hide, (or keep secret) GeA young heron, Een jonge Reiger.

beim houden. Herricane, Orkaan, zie Hurricane. Hewers, Bescheiders by de baringHide and seek, Scbuilbekje, [een HERRING, Een baring.

vangt, zie Conders.

kinderspël.] A pickl'd herring, Een pekelba Hewing, Houwing, bakking, bik- HID, king, bouwende.

J. verboolen

wen.

ver.

Heroick,'} Heldbaftig.

wer.

[ocr errors]
« FöregåendeFortsätt »