Sidor som bilder
PDF
ePub

Zy

beet zyn.

Horse-picker, Yzere sebraaper om de; Hosed, Gekoust.

The plague is hot in that plapaerde-voeten van binnen schoon Hofen, Hoozen, koufen.

ce, De pest is zeer sterk op die te maaken. Hosier, Een kousekooper.

plaats. Horse-pont, Wet, paerde wet. HOSPITABLE, Hërbergzaam, gast Hot, or heated) Heet of beet geHorse-cloth, Een paerdekleed.

ury.

maakt. Horse-comb, Een paerdekam. HOSPITAL, een Gastbuis, Gods Hot-bed in a garden, (a bed of Horse-breaker, Een paerdebereider , buis.

horse dung covered with sifted pikeur.

A hospital for old folks, Een oud mould) Een gemëst tuin-bed. Horse-man, Een ruiter , paerdery mannen-buis , besjes-buis , () Hot meat, Heete Spyze. der.

knorrenburg.

Hot water, Heet water. Horse-manship, De konst van paer. An hospital for orphans, een Blood very hot, Zeer beet bloed. der te beryden.

Weeshuis.

Hot urine, Heete pis. Horse-woman, een Ruiterin.

Hospital, or hospital-ship, Hos To be hot, Heet zyn. She is a good horse-woman, pitaal-schip.

To grow hot, Heet worden. rydt wel te paerde, sy kan wel Hospitaller, the master of an hor. To make hot , Heet maaken, te paerd ryden.

pital, De Gastbuis-meester, Bin. beeten. Horse-load, Een paerde uracbt.

nevaar van een Gastbuis.

To be burning hot, Brandend Horse-radith, Mierikwortel. Hospitalers, Eene foort van Ridders Horse-fhoe, Een boef-yzer.

van zékere religieuse order.

| There's hot work, | Het gaat Horse-tail , Een paerde staart, als Hospitality, Hërbergzaambeid, gast

daar beet toe. méde, zékere plant of bieze. urybeid.

To drink hot, Heete drank drin. Horse-mint, Wilde munt. To keep hospitality, Hërberg

ken. Horse-stealer, Paerde dief.

zaam zyn.

To eat one's meat hot, or while A horse-courser, een Paerde-koo- HOST, (arıny) Een beir, beirle it is hot, Zyn spyze eeten terper, Roskammer. ger.

wyl bet warm is. Horie-physick , Geneesmiddel voor The Lord of hosts, De Heere der Hot tobacco, tobacco hot, in een paerd. beirschaaren.

the mouth, Heete tabak. Horse-fiy, Paerde vlieg.

HOST, (Inn-keeper) Een waard, A hot house, or bath, Een broeiHorse, ( a sort of rope used at bërbergier.

kas, of bad. sea) Een zéker Scheeps touw. * To reckon without one's host, + To be hot upon a thing, | ErHorse-tongue, Tongenblad , [zéker * Zonder de waerd rékerzen.

gens kruid.]

the HOST, (in the mass) 't Mis He is hot upon it, Hy is 'er Horse-trappings, Paerde-pronk, paer brood, de gewyde ouwel. detooisel.

HIOSTAGE, Een gyselaar , pands. A hot man, Een bévig man. to HORSE, to horse a mare, (as

Ilot-headed, Heetboofdig. a stallion does) Een merry dek- HOSTELER, zie Hoftler.

Hot-spurred, Heet gebakerd, jagtig. ken. HOSTESS, een Waerdin.

Hot-cockles, Hantje plak, [zéker To horse one at school, (to The fairer the hostess, the fou spël.] hold him up, while he is ler is the reckoning, Hoe scboon Hot-shot, als, He is a mere hot. whipt) Een jongen vastbouden der Waardin , boe booger 't ge

shot, (a pitifull, cr impotent terwyl by gekastyd wordt. lacb is.

fellow) Het is een macbteloozen HORSED, Te paerde gezeten. HOSTILE, Vyandlyk, vyandig.

bloed. Well horsed, Wel opgezeten. They set upon us in an hostile Hotch-pot, or hotch-potcht, (or Horsing, als, A mare that is hor

manner, Zy deeden ons vyande hodge podge) Hutspot , mengeb fing, Een togtige merry: lykbéden aan.

moes, olipodrigo. HORSE-LEECH, Een bloedzuiger, Hoftility, Vyandlykbeid , vyand

Hotly, Op een beete wyze. égel, - als méde, een paerde Scbap.

Hotness, Hitte, bette. doktor, paerdesmit. HOSTLER, een Stalknecht.

HOV. HORT-YARD, een Bogaard, zie Hostry, Een stal, paerdestal. HOVEL, Een veldloots, [voor de Orchard.

beesten om te schuilen.] НОТ.

to HOVER, Omuliegen', op zyne HOS.

wieken dryven, zweeven. HOT, (from heat) Heet. HOSANNA, (an Hebrew word for

The fire is hot, Het vuur is To hover over a fire, Zitten te beet.

bangen over een vuur. save, I pray thee) Hosanna, A very hot fire, Een zeer beet

The dangers that hover over een Hebreeuwsch woord betéke

our head, Het

gevaar nende Ik bid u, beboud.

over bet boofd bangt. HOSE, Een kous,

Hot weather, Heet weêr.

boos. The hose of a printer's press,

To be of a hot constitution , Van To hover (or flutter) over, een beete gestöltenis zyn.

Overvliegen, overflodderen. Pers-leade der drukkers.

Hovering, Omulieging,

Hot in love, Warm in liefde. Hose-garters, Kousebanden.

vliegende.

HOU.

beet op zyn.

beet op.

man.

dat ons

vuur.

om.

Y y 3

*

man,

brak,

}

HOU.

A double house, Een dubbeld An house of office, Ratbuis, HOUGH, De buig van 't agterste buis.

buisje. been eens beejts. A little house, Een buisje.

House-eaves, 't Afdak van een buis. to HOUGH, De zenuwen in de bui At my house, Tot mynent.

Houshold-bread, Gemeen brood, ge. ging der agterste beenen afsny At his house, Tot zynent.

lyk men dagelyks in de buisbout den, verlammen.

A man's house is his castle, rder ding eet. a To hough, (or break the clods) is Kastelein in zyn eigen buis. House-keeper, Een buishouder, een De kluiten breeken, eggen. + House, (or family) Huisge.

buisboudend een buisboud. Houghed, De zenuwen der agterste zin.

ster. beenen afgesneeden, verland. A well orderd house, Een gerés Housekeeper, (a man that looks HOUCKSTER, Een uitflyter, Ny. geld buisgezin.

to a great house) een Concier. ter, zie Huckster.

House , (or kindred) Maagto HOUL, zie Howl.

fcbap.

Houte-keeping, Huisbouding. HOUNI), Een jagthond.

The house of Austria, Het buis Good house-keeping , (a good Hound-bitch, Een jagt-teef.

van Oostenryk.

table) Een goede tafel bouden. A blood-hound, Een speur bond, A house in the university, Een House room, Huis-ruimte. bloed-bond. Collegie, op een boogescbool.

Here is house-room enough, Dit A grey hound, Een baazewind, The two houses of Parliament,

buis is ruim genoeg. wind. bond.

De beide huizen des Parlements. To give one house room, Iemand A grey hound bitch, Een teef van The house of Lords het Hoo buisvesten. een baazewind.

The upper house, gerbuis. A good house-dog , Een goede Hound-tree, Een kornoelje boom. The house of Commons, Het

buis-bond. to HOUND a stag, De honden op

lager House.boot, or house-bote, Otto een bert aanzetten.

The lower house,

buis. derboud, zie + ESTOVERS. Hounds-berry, Nacbtfcbaule, [zéker Avictualling house, Een bër House-robbing, or house-breaking, kruid.] berg.

Huisdiefstal, buisbraak. Hounds-tongue, Hondstonge , [zé. To keep house, Huis bouden, House-maid, Een werkmeid. ker kruid.]

binnens buis blyven.

House-warming, Ontbaal gyner vrienHOUP, (a sort of bird) Hoppe, * To throw the house out of the den in een buis daar men eerft vogel ter groote van een lyster, windows, (to be transported

met der woon komt. zie Puet.

with joy) * Het buis door de House-wife, De Vrouw van 't HOUR, Een uur, stond.

glazen (myten.

buis. In a good hour, Ter goeder uure. To keep a good house, Een goe. A good house-wife, Een goede To the last hour, Tot de laatste den tafel bouden.

buishoudster. uure toe, tot den laatsten stond. To keep house both in the ci-House-wifery, Huishouding. A little hour, Een uurtje.

ty and country, In de Stad en House-Inail, Een buis-fak. An hour and a half, Anderbalf op bet Land buis bouden. House-leek, Huislook. uur.

To keep open house, Open ta, House rent, Huishuur. An hour ago, or an hour since,

fel bouden.

to HOUSE, Huisveften, buizent. Een uur geleeden.

A great nobleman's house', Een To house cattle, Het Vee onder Within an hour, or an hour hen. groot édelmans buis.

dak brengen. ce, Binnen een uur, over een A town-house, een Stadbuis, Raad To house corn, Het koor inzauur. buis.

melen, in de schuure brenger i To wish a woman with child a A ware house, Een pakbuis. Housed, Gebuisveft, gebuit.

good hour, Een zwangere Vrouw A store house, een Lands of Stads Housing, Huisvesting, buizing. een gelukkige verlossing wen pakhuis, voorraad-Schuur. HOUSEL, Hekel, zie Hatchel. fcben.

A meeting house, Een vergader. HOUSHOLD, Huisgezin. At an hour appointed, Op een plaats.

To take care of one's houshold, bepaald uur.

A country house, een Boerenbuis, Zyn buisgezin of buisgenoten To keep good hours, Vroeg t'buis landboeve.

verzorgen. komen, vroeg na bed gaan. A coffee-house, een Koffyhuis.

Houshold government, Bestier Hour-glass, Een uurglas, zandloo. An ale-house, een Bierkroeg.

van bet buisbouden. per.

A brew-house, een Brouwery. Houshold stuff, Huisraad, Ire Hour plate, De wyzerplaat van een A milk-house, een Melkbuis.

boel. Uurwerk.

A pigeon-house, Een duiven too. The houshold, or the troops of Hour-wheel, Wyzer-rad.

ren, of bok.

the houshold, (of the Kings Hours, Getyden, [zékere gebéden A wood-house, Een bout fcbuur. of France) 's Konings buis-berider Roomsgezinden.) An ice-house, Een ys-kelder.

den. Hourly, Uurlyks, alle uuren.

A summer-house, een Zomerbuis. HOUSING, (a cloth to be laid on HOUSE, Een buis.

A wath house, een Waschbuis. the buttocks of a horse) Een A lingle house, Een enkeld buis. A work-house, Werkbuis,

dekkleed voor de paerden.

ven.

How small?} Hoe klein ?

How many

to HOUT, Schreeuwen, beftig na. How great? Hoe groot?

How near is it , Hoe naby is roeper, uitjouwen.

He cannot apprehend how great bet? To hout (or hiss) at one, Iemand a revenue thrift is, Hy kan niet ocean When I consider how near I nafiuiten, uitjouwen.

begrypen wat een groot inkomen was being kill'd, Als ik bedenk Houted at, Uitgejouwt.

de zuinigbeid zy.

boe weinig bet scheelde of ik was Houting, Uitjouwing, beschimping. Mark_how great a thing that

dood geweest.
HOW.
is, Ziet wat een groote zaak

Who knows how far he will HOW , (a gardeners tool) Een greep dat is.

speak ? Wie weet boe ver by zyn yzer , daar de Tuinman de bol. I care not how much he gets by

reden zal uitstrekken. len der bloemen méde uit. it, Het scheelt my niet boe veel How is it, that -? Hoe koms haalt. by daar méde wint.

bet, dat to HOW up, (to dig up) Opgra- Remember how short a time How then? Hoe dan?

you have to live , Gedenkt How little HOW, Hoe.

wat eenen korten tyd gy te leeven How doch he do? Hoe vaart by bebt.

How small foever, Hoe klein al?

How fain would I be at home! ook. How dost thou?, Hoe vaarje al? Hoe gaarne wilde ik t'buis zyn! HOWBEIT, Hoewel, echter, noge How d’ye do? $ hoe vaart gy? ik wenschte dat ik t'buis was. tans. How goes the world about? Hoe How can that posible be? Hoe HOWEVER, Niet te min, évenguan de zaaken? kan dat mogelyk zyn?

wel, echter, boe ook, 't zy boe I don't know how to do it, Ik Tell me how I may speak to him,

't wil. weet niet boe ik het zal aanvan Zeg my boe ik bem te spreeken

But however it be, have a care, gen. kan krygen.

Maar boe 't ook zy, draag zorg. How beautiful is virtue! Hoe Alas , you know not how I grie However you mean to do it, fcboon is de deugd!

ve, Helaas, gy weet niet boe Hoe gy 't ook meent te doen. You see how tall he is , Gy ziet bedroefd dat ik ben.

However you mean to do , I boe lang by is.

0 You see how things go, Gy ziet will not conceal this,'Wat gy How much? Hoe veel?

nu boe 't met de zaaken gaat. ook voorneemens zyt, wil ik dit

He gave us an account how it niet verbergen. How many fools there are in the was, Hy leide ons uit boe het was. However the matter stands, Hoe

world! Hoe veel zotten zyn 'er He told how he travellid from danig bet ook met de zaak geniet in de waereld?

one country to another, Hy steld is. How long? Hoe lang?

verbaalde boe by van het eene land However desirous I was to go How long have you been come, naar bet ander reisde.

thither, Hoe zeer ik ook begeer. Hoe lang is bet geleden dat gy How does corn fell? Hoe word

de derwaards te gaan. gekomen zyt?

bet koorn verkogt? wat geldt betacar But let's have the story howeHow long wil you stay there koorn ?

ver, Maar laat ons echter de Hoe lang zult gy daar blyven? I would have you study how to bistorie booren. How long you are doing of the please him, Ik wenschte dat gy HOWSOEVER, Hoedanig ook , boc

least thing? Hoe lang zyt gy 2 bevlytigde om bem te bebaa ook. met bet minste ding bezig ?

gen,

Howsoever the case be, HoedaHow long ago? Hoe lang gelee-How now? Hoe nu?

nig ook de zaak zou mogen wele den? God knows how to deliver us,

zen. How many times? Hoe dik God weet ons wel te verlossen.

How great foever , Hoe groot How often? wils? You see how much handsomer

ook. How far? Hoe verre ?

the looks now, Gy ziet boe

How often foever, Hoe dikwils How far is it thither, Hoe ver is veel fraaijer zy 'er nu uitziet. ook. bet daar na toe?

How much, cor by how much) to HOWL, Huilen, gieren. How old is he? Hoe oud is greater a man's estate is, só HOWLET, een Uil, Nacbtuil. by?

much the more care does it Howling, Huiling , gebuil , gekryschy How does he stand affected ? require to keep it, Hoe groo

builende. Hoe is by gezind?

ter eens Mans rykdom is, boe ineer HOWP, (a fort of bird) Hoppe, sie You cannot think how accepta zorg 'er vereijcbt word om dezel Puet. ble this present will be, Gy Ven te bewaaren,

to HOWT, Scbreeuwen , uitjouwen, kunt u niet verbeelden boe aan How soon will you come , Hoe zie to Hour. genaam dit gefcbenk zyn zal. Croeg zult gy komen.

HOY. They say so, how truly I cannot I can't tell you how soon pre. HOY, Een boeijer , sobip. tefl, Men zegt bet , maar of bet cisely, Ik kan niet net zeggen waar is west ik niet. boe vroeg

HUB. How boldly, how impudently, How soon you were overtake? HUBBUB, (great noise) Groot geHoe stout ! boe onbescbaamd! Gy wierd scbielyk agterbaald.

rags.

HUC

HUC.

To give one the cornith hug, HULK, Een bulk , [zéker schip.]' HUCKLE-BONE, Het heupbeen,

(both in a proper and figurati- HULL, (the body, or bulk of a als inéde, een koot of bikkel.

ve sense) f Iemand een beentje fhip without rigging) Een scbip Huck-shoulder'd, Gebocbeld, ge

zetten, doen vallen.

zonder want. to HUG, or to HUGG, Ombelfen, Hull, (hell or cod) Scbulp. bult. HUCKSTER; Een uitslyter , flyter,

omarmen omvatten, Saamen To hull, or to lye a hull, (as a

beulen. beukeraar.

Mip does) Zonder zeilen leg. 11 To fall into the huckster's hand,

+ To hug a beloved sin , Eene zon gen, de zeilen binnen bebben. Betrokken, bedrogen worden. de liefkoozen.

To hull, (or to float) Vlotten, to HUCKSTER,

Uitbeu

To hug or admire) one's self, dryuen. keren,

Zicb zelven kittelen, zich zelven Hulling , Cor. lying a hull of a To play the huckster, J uitslyten.

boog achten.

ship) Een schip op de belling + He hugg'd himself with the pro leggende. HUD.

ject he had contrived to part Hulling, Het zeilloos leggen van een HUDDLE, Verward.

her from his rival, Hyverheug schip. All in a huddle, Zeer verward.

de zich over bet ontwerp dat by HULM, Een baag-eike. ED HUDDLE, Rompslomp iets ver

gesmeed bad, om baar van zynen Hully, Met schillen of doppen voor. richten. médeminnaar te vervreemden.

zien. To huddle up, Saamensobomme Hugged, Ombelft, omarmd, omlen.

HUM. vat. To huddle together, Onder mal. HUGE, Zeer groot, byster, byster kander schommelen, onder anal

groot.

to HUM, zie to Humm. kander butselen. A huge house, Een groot huis.

to HUM and haw, In zyne reede Huddled together , Onder inalkanA huge Itrong fellow, Een byster

steeken blyven. der geraakt. sterke vent.

To hum, als , To hum a tune : Huddled up , Saamen gescbom He is huge rich, Hy is machtig

over to one's self, Een deuntjen, meld. ryk.

binnens monds zingen. Huddling, Verwarring.

A huge building, Een byster groot To hum one, (to applaud him) HUE. gebouw.

Iemand pryzen. HUE, Een koleur , verw.

He is a huge lover or fish, Hy HUMANE, Menscbelyk, beleefd, , A black hue, Een zwarte kleur. is een zeer groot lief bebber van

beufcb. HUE AND CRY, De naazoek visch.

Humane nature, De menfcbelyke of naajaaging eens misdadigen, It is a huge beast, Het is een ge

natuur. bekendmaaking van iemand die weldig groot beest.

| Humane, (gentle or kind) Prienweg geloopen is. Hugely, Uitsteekend, zeer groot.

delyk, beleeft. To make hue and cry after one, She was hugely pleased with it,

Humane learning, Geleerdbeid, Iemand naroepen. 't Bebaagde baar uitsteekend

geletterdbeid. HUERS, Bestierders van de baring wel.

Humane weakness, Menscbelyke vangst, zie Conders. Hugeness, Een bystere grootte, ge

zwakheid.
HUF.
weldige grootte.

Of a humane temper , Van een
In HUGGER-MUGGER,Ter smuig,

goedaardige natuur. HUFF, Een blaaskaak, snoesbaan ,

in 't beimelyk.

A humane carriage, Een beleefde windbuil.

To do a thing in hugger-mugger, To be upon the huff, Pocben,

Iets onder de band, in 't gebeim, Humanely, Menschelyker wyze, befoeven. as to be in a huff, In een oploo-Hugging, Ombelzing, omarming ,

steelswyze, of ter smuig doen.

leefdelyk.

Humanely speaking, Menfcbelyker pende luim zyn.

ombelzende.

wyze spreekende. to HUFF, Uittarten , braveeren,

HUGUENOT,(a nick name given + Humanely, (or kindly) Vriendetrotseeren. by the papists of France to the

lyk, beleefdelyk. To huff and puff, Hygen , zwoe protestants there) Hugenoot ,

HUMANIST, Een geleerd persoon, gen, poesten. Protestant.

een geletterde. To huff a man at draughts,

Een
Huguenotism, (the fait or profer: HUMANITY

, Scbyf in bet dammen blaasen.

Menscbelykbeid, fion of a huguenot) Het buge

menfcbbeid. Huffing, Braveering, trotseering.

nootschap, bet bugenotendom.

Chritt's huinanity, Cbriftus menjcbHuffith, Verwaand, trots.,

beid.

HUL.
HUG.

| Humanity, Cor kindness) VrienHUG, or HUGG, (or embracing) HULCH, Bochel.

delykheid, beusbeid. Ombelzing. A hulch on the back, Een bocbel

to HUMANIZE, Beleefd maaker, Cornith hug, (the tripping up op de rug.

beschaaven. one's heels) Een sprong op de Hulch-backd,

Gebocbeld, ge

Humanized, Beschaafd, menscbelyk bielen.

Hulchy,
bult.
gemaakt.

an

}

an HUMBLE bee, Een bommel.

lyke vochtigheid.

He humours his part very well, The humbles of a stag, 't Inge The superfluous humours of the Hy speelt zyne rol zeer wel, by gewand van een bart.

body, De overtollige tochtigbé voegt zich beel wel. HUMBLE , Ostmoedig, nederig , dee den des licbaais.

HUMEROUS, Eigenzinnig, grapmoedig.

Humour, or disposition of the pig, zie Humoursom. The humble, De nederige, de oot mind) Humeur, of gemoeds ge That is humerous enough, Dat moedige. steldbeid.

is inderdaad grappig. The humble in heart, De nede To put one into a good huinour, Humoured, Ingevolgd, opgevolgd. rige van barte. Iemand in een goed bumeur bren.

He has humourd it very well, to HUMBLE, Vernederen, ootmoe

gen.

Hy beeft bet zeer aardig gedig maaken.

Every man hath his humour, draaid. To humble himself, Zich veroot Yder menscb beeft zyn eigen Humouring, Bebaagen. moedigen.

aart.

Humouroully, Eenzinniglyk, StysHumbled, Vernéderd, verootmoe She is of a good humour , or She boofdiglyk. digd.

is a good humour'd woman,

HUMOURŠOM, Eigenzinnig, kopHumbleness, Oet moedigbeid, nede Zy is van een goeden inborst , pig, styfboofdig, eenzinnig. rigbeid.

ze is een goedaardig Vrouw A humoursom man, Een eenzinHumbling, Vernedering, verné. menfcb.

nig menfcb, eer koppige vent. derende. I cannot abide those humours,

HUN, Humbly, Ootmoediglyk, op een Ik kan zulke grillen niet in- HUNCH, Een bort, stoot inet de elderige wyze. schikken.

leboog I moit bumbly thank you, Ik dank Take hiin in a good huinour He gave me a deadly hunch, Hy u ootmoediglt.

Neem bem waar als by een goede gaf my een oljelyke stoot met zyn HUMHU MS, Hammans, [zéker luim beeft.

elleboog. Qoftindisch lynwaat.]

He was quite of out humour, Hy to HUNCĂ, Horten, stooten met de (1) a HUM-DRUM, een zottebol, was ganseb ontsteld, by was ge elleboog. een plomperd.

beel niet op zyn dreef.

To bunch one another in the to HUMECI, Bevochtigen.

The humour (or caprice ) of a crowd , Malkaiider in bet ge. Humectation, Bevochtiging.

Prince, De eigenzinnigbeid van drang met de elleboog stooten. : HUMID, Vochtig.

cenen Vorst.

Hunched, Gestooten, gebort. Humidity , Vocbtigbeid, dofbeid. A thing done (or made) for hu-Hunch-backed, Gebocheld, met HUMILIATION, Verootmoediging. mour, Iets dat uit de grap ge

een booge rug. HUMILITY, Ootmoedigheid, dee Scbied.

Hunching, Stooting met de elleboog. moedig beid.

He is in a drinking humour, Hy HUNDRED, Honderd. to HUMM, Dommelen, brommen, beeft een buy om te drinken. A hundred of nails, Een bonderd [als de byen.)

To please one's own humour, Spykers. To humm one ,

Iemand toe Zyn eigen bumeur opvolgen. Hundreds of people, Honderden juicben.

Do What is the humour (or inea van menschen. The humming of bees , 't Gedom ning) of this? Wat heeft dit te By hundreds, By bonderden. mel der byen. beduiden?

Hundred, (a part of a thire) A humming of several people to Humour, (fancy) Verbeelding. Een zéker gedeelte of wyk vani

gether, Een dof geraas van ver If the humour takes hin, Zo de een landschap. jcbeide menfcben te gelyk.

lust bem bevangt; co by 'er een HUNDRED

HUNDRED, 7 (he that has the Hold your hunming, (or hold

luim toe krygt.

HUNDRERER,J iurisdiction of your tongue) Zwyg, boud 160 This is a mere humour, 't Is a hundred, and holdeth the mond, boud op met dat ge maar een loutere inbeelding, of

hundred court) Een opzichter, brom. gril.

of rechter van zılk een LandThe humming bird, Het brom-to HŮMOUR, Involgen, belicven, schap. vogeltje, 't welk in Noord-Ame opvolgen, naar den mond spree Hundrerers , men impanella, rica word gevonden, en onge ken.

(or fit to be impanellid of a meen fraai is, zynde niet groo I will do what I can to humour jury upon a controversie, dwel

ter als een Hommel of wesp. him, Ik zal al doen wat ik kan ling in the hundred where the Humming, Toejuicbing, - toejui om zyn bumeur op te volgen.

land in question lies) De incbende.

He humours ber too much, Hy woonders van een Hundred, die HUMMUMS, Baden, Badstooven. volgt baar al te veel in.

de vereischtens behlen, om tot HUMORIST, Een eigenzinnig She will not humour him at all,

rechters verkooren te worden. menscb.

Zy wil bem niet een zier te wil. Hundred times, Honderdmaal. HUMOUR, Vocbtigbeid, vocht.

Hundred fold, Honderdvoudig. The humours of the body, De To humour the tune that one

Hundred-weight, Een wigt van bumetsren van bet lichaam. sing's, Een liedtje inzet bevallig

bonderd pond, Centenaar. radical humour, De oorspronk beid zingen.

Hundred headed, Ilonderd-boof dig. L DEEL.

le zyn.

z
Z z

The

« FöregåendeFortsätt »