Sidor som bilder
PDF
ePub

JEE. JEH.JEJ. JEL. JEN.JEO. JER. JES.

JES. JET. JEW. IF. 367 an imposture in this Mellias? A horse that jerks horribly, that To have a fine way of jefting, Wat gedagte van bedrog kan by winces, for throws up his hind Een aardige manier van boerten

opvatten van deezen Mellias ? legs) Een paerd dat velyk ag. bebben. JEAT, Een soort van zwart Agaat. ter-uitlaat.

There is no jesting with edge. JEE.

Jerked, Gesagen, gegifpt, gestooten, tools, Men moet nooit inet feberp JEER, Gekkerny, Spotterny.

gefcbopt.

geweer speelen. To be full of jeers , Spot-acbtig Jerking, Slaaning, gisping, — A jesting man, Eer spotter. zyn. gipende.

These are no jefting matters, To pass a jeer upon one, Iemand JERKIN, Een rokje, jurkje, jakje. Dat zyn geen zaaken om méde foppen.

JES.

te spotten. to JEER, Begekken, bespotten, gek. JES, sie Jass.

Jestingly, Spot-achtig. sebeeren, foppen, Schertsen. (ESMIN, sie Jasmin.

JESUATI, (a monkly order) JesioHe jeered him, Hy scboor de gek JESSES, zie Gefles.

ten,zékere Monniken, [BOYER.] met bein.

JEST , Een scherts, boertery, jokkerny. JESUITS, de Jezuiten. Jeered, Gefopt, begekt.

A quaint, ingenious, witty jest, Jesuits powder, (or quinquina) Jeerer, Een soberter, fopper.

Een aardige, geestige, sobran Quina Qrins. jeering , Begekking, begekkende. dere boert.

Jesuited, feuwyt geworden. A jeering man, Een snaaks, of A deadly, shrewd, biting or nip- Jesuitical , Jefuitisch. poetzig man.

ping jest, Een leelyke , kwaad. JESUS, Jejus, de Zaligmaaker. JEH. aardige , scherpe spotterny.

JET. JEHOVAH, (the proper and most An infiped, bald, or ridiculous to JET up and down, Gins en weer sacred name of God). Jebova. jest, Een niare laffe grap.

loopen. JEJ.

To be full of jefts, Snaaks, korts. To jet it along, Prat daar been JEJUNE, Mager, sebraal, sober. wylig, grappig zyn.

been treeden. A jejune stile, Een koude, ydele In jelt, Uit joks, uit geksebeer. To jet, or jut, Uitstooten, uitstyl. dery.

wards loopen. A jejune, (or barren employ. I spoke it in jest, Ik zeide bet JETSON, ( a sea term) A dat in ment) Een schraale bediening , om te lachen.

een Schipbreuk verlooren is, zic of bezig beid.

To take a thing in jest, lets Flotson.
JEL.

voor kortswyl opneemen. Jetting, Een gemaakte tred. JELLY, Lil, gestolt vleefcb-fop. He can 't take a jeit, Hy kan JET, Zwart agaat. A jelly of calves feet, Een geley geen gekscheeren verdraagen. As black as jet , Zo zwart als een van kalfs voeten. To puta jest upon one, le

git. #1 To beat one to a jelly, Iemand mand voor de gek houden. Jetty, Git zwart. 30 murw als pap jaan. Car To speak a thing betwixt jest

JEW.
Jelly-broth, Lillig sop.

and earnest, Iets zeggen balf JEW, een Food.
JEN
jok balf ernst.

A womai Jew, eene Foodin. JENNET, Een Spaanscb paerd , zie They who where un-acquain A jews trump, Een speel tromp. Genet.

ted with the jest, Zy die 'er bet The jews doctrine, or religion, JEO. fyn niet van wisten.

de fuodfcbe Godsdienst. + JEOFAILE, or JEOFAYLE, * That's a jest, Gy gekt 'er méde , JEW'S EARS, (called in latin funFout, misslag in een pleidooi. of Bagattëllen!

gus Jambuci) Een zéker uitwas to JEOPARD, (or hazard) Waagen. to JEST, Boerten, scbertsen ,jokken, dat aan de wortels der VlierbogJEOPARDY, Gevaar, perykel. gekscbeeren.

men komt. Jeoparded, In gevaar geweeft.

You jest, Gy Spot.

JEWEL, Een kleinood, gesteente , Jeopardous, Gevaarlyk.

He loves to jest, Hy boud veel juweel.
JER.
van snaakery.

A counterfeit jewel, Een valsche JERGUER , Zeker toeziender op bet Jested, Geboert, gesoberst.

juweel. Tolbuis.

Jester, Een boerter, Jcbetser, potse + Jewel, (a term of kindness gie JERK, Een Nag, klēts, stoot, bort , maaker.

ven especially to children fcbop. .

The King's jefter, 's Konings gek, Fuweel, als, Het is een jisTo give one a jerk, Iemand een 's Korings bofnar.

weel van een kind. stoot geeven.

A faucy jelter, Een onbesebaamde Jeweller, een Juwelier. Jerk of a horse men, Schielyke Spotter.

A jeweller's wife, Een juweliers optrekking van den toom. Jesting, Boerting, schertsing ,

Oroitw. To give one a jerk or a start, boerten.de.

Jeweller's ware or trade, De jis Iemand doen opspringen van fcbrik. Without jesting, Zonder gekschee

weel hande!. If He did it with a jerk, Hy deed

JEWESS, eene Foodin. bet in een oogenblik.

This jestings does not take with Jewish, Foodsch. to JERK, Slaan, gijpen, stooten, - me, Dat Spelletje bebaagt my

IF. seboppen. [als een paerd.]

niet.

IF, Indien. 30, of,

ren.

1

neemen.

01

inan.

vergaat niet.

368
IF. IGN.
IGN.JIG.JIL.JIN.JIP.ILA.

ILI. ILL.
If please God, Als bet Gode be eer, naamschending , schandvlek.

ILI. baagt.

To lye under a great ignominy, ILIACK paffion, 't Kolyk. If I can, Als ik kan.

Een groot fcbandaal ordergaan ILIAD, (Homer's poem about the I will bear it, if not contented.. bebben.

destruction of troy) De Iliaden ly, yet courageously, Als ik bet Ignominious , Scbandelyk, Ymaade. van Homerus. niet vergenoegd kan draagen, zal lyk, eerloos.

ILL. ik bet kloekmoedig doen. Ignominiously, Op een smaadelyke I'LL, or I'le, Ik wil, van I will. A. Men laat 'er somtyds het If wyze.

I'll do it, Ik zal bet doen. af, 't geen cierlyk is.

an IGNORAMUS, Een weetniet. ILL, (or harm) Kwaad. Als, Had you come sooner, Als + IGNORAMUS, Van dit woord To return ill for good, Kwaad gy vroeger gekomen waart.

bedient men zich in Engeland voor goed vergelden. Om If, (or provided) Mids.

als de Rechters de hoofdbe Ill, (woe, misery, misfortune,) If you do but take my part, Mids schuldigingen niet willen aan Elende, janmer, ramp, wee, dat gy myn party neemt.

ongeval. If so be that he will consent to IGNORANCE, Onweetendheid, Ill, (or bad) Slegt. it, Mids dat by 'er zyn toestem kunde, onbewustbeid.

An ill smell, Een slegte , of kwaaming, toe geeve.

To do a thing through ignoran de lucht. If, (tho' or altho) Hoewel, of. ce, lets uit onweetenbeid doen, An ill news, Slegt nieuws. Schoon, al.

Ignorant, Onweetend , onkundig, An ill journey, Een Regte reize, I will do it, if I should die for onbewust.

An ill taste, Een kwaade smaak. it, Ik wil bet doen, ofscboon ik An ignorant man,

Een onweetend * Ill gotten goods seldom thrive, 'er on moet sterven.

Kwaalyk verkreegene goederens I must have it, if it cost never An ignorant coxcomb, Een on bedyën zelden wel: Zo gewoibso much, Ik moet het bebben al weetende zotskap.

nen zo geronnen. kost het nog zo veel.

To be ignorant of a thing , to

* Ill weeds grow a pace,

Onkruid He is a great orator , if not the know nothing of it, Ergens ongreatest, Hy is een groot réde weetende omtrent zyn.

He is no ill man, Hy is geen naar, indien niet de allergroot You can't be ignorant of it, Gy

kwaad man. ste.

kunt 'er niet onweetend van zyni.

A suit ill made , Een Regt geHe made as if he were mad, I am not ignorant how these maakt kleed. Hy bield zich of hy gek was.

things came to pass , Het is You have done very ill, Gy bels They look as if they had deser my niet onbekend boe deze zaaken bet zeer slegt gedaan. ted, † Zy zien of zy baar Zon

kwamen te gebeuren.

He speaks French very ill, Hy dags oortje versnoept badden. Ignorantly, Onweetendlyk.

Spreekt bet Fransch zeer segt. If it had not been for you, In

JIG.

To speak ill of one, Kwaad van dien ik niet voor u geweest was. JIG, Een zékere dans.

iemand spreeken. These things don't look as ifTo fit jig by jowl, Met zyn bei- I am ill, Ik ben ziek. they would be of any conti

den alleen zyn. /

He is fallen very ill, Hy is zeer nuance, Die dingen bebben de

JIL.

ziek geworden. gedaante niet van lang te zullen JIL, or Jill, Zekere kleine maat , een He is exceeding ill, Hy is zeer duuren. mutsje.

Regt, zeer krank. If not, Indien niet, zo niet. A jil of fack, Een mutsje sek. Ill of the gout, Ziek aan de Jicht. But if, Maar indien, doch 30.. Jil, jill , jil-flurt, or idle slut, It fell out ill, Het viel legt If any, Indien iemand , zo iemand. Een soory, slons.

uit. As if one should say, Als of men * There is not so bad a jack, but Take it not ill, Neem bet niet 2011 %eggen. there is a bad a jill, * Daar is

kwalyk. IF, als; Without ifs or ands, Zon geen pot 30 krom of 'er is een To think ill of one, Slegte geder voorbeding.

dekzel toe. * 't Is lood om oud dagten van iemand bebben.
IGN
yzer.

They can ill away with those IGNIS FATUUS, Een dwaallicht. JILT, Een bedriegelyke boer , een things, Zy kunnen die dingen niet IGNITION, Gloeijendwording:

valsche mots.

wel verdraagen. To fall into ignition and liquato JILŤ, Op den tuil bouden, voor Ill at ease, Onpa[elyk, kwal tion, Gloeijend wording en smel de gek bouden, bedriegen.

}

Ill disposed, lyk te pas. ten. Jilting, Bedriegen.

Ill.contrived, Kwaalyk verzonnert, IGNIVOMOUS, Vuur Spuuwende.

JIN.

Mecbt gemaakt , niet wel geprakIGNOBLE, (of mean birth) Laag to JINGLE, Bronnen, als een klok tizeerd. van geboorte , on-édel.

die laat.

Ill-conditioned, Kwaad.aarO An ignoble (or base) action,

JIP.
Ill-natured,

dig. Een on-édele daad.

JIPPO, Sprong, zie Jump. Ill-principled, Van kwaade grondIgnobly, Laag, snood.

ILA.

beginzels zyn. IGNOMINY, Schande , Smaad, 0% ILAND, een Eiland.

Ill-minded, or ill-affected, Vyandig:

men.

Ill-grounded, Slegt gegrond. ILLIMITED, Onbepaald, wyd-uit- | Imaginative , Verbeeldelyk, verbeelIll-boding, Kwaad voorspellende. gestrekt.

dende. Ill-favoured, Lélyk, afschuwelyk. Illimitedness, Onbepaaldheid. The imaginative faculty, Het den. III-favouredly, Op een lélyke wyze. V The illimitedness of his com

kend vermogen. Ill-favouredness, Lélykbeid, affcbu mission, De onbepaaldbeid van An imaginative notion, Een inwelykbeid. synen last.

gebeeld begrip. Ill-nature, Kwaadaardigbeid. ILLIQUATED, Versmolten. to IMAGINE , Inbeelden , verbeelIll-shaped, Misinaakt, wanscbapen. ILLITERATE, Ongeletterd, onge den, bedenken. An ill-thaped leg, Een fegt ge leerd:

What greater thing can one imamaakt been.

ILLNATURED , Kwaadaardig, gine? Wat kan men zich grooIll lookt, Die een leelyk gezigt ftuurs.

ters verbeelden ? beeft.

ILLNESS, Onpasselykbeid, ziekte. I cannot imagine any such thing, III lookt to, Verwaarloost. ILLOGICAL, Oirrédelyk. kwaalyk

Ik kan 't niet in myn boofd krygen, Ill-spoken of, Dię een kwaade beredeneert.

ik kan my dat niet verbeelden. naam beeft.

to ILLUDE, Bespotten, mislei.

mislei. To imagine, (or invent) UitIll pleafed, Misnoegt.

den.

vinden. An ill-parch'd lye, Een Necbt be- to ILLUMINATE, Verlichten, ver- To imagine, (to think) DEHdachte leugen. klaaren.

ken. Ill fortune, Kwaad geluk , Necht luk,' Illuminated , Verlicht, verklaard. Imagined, Ingebeeld. ongeluk.

Illumination, Verlicbting, verklaa It is not to be imagin'd, Men kan III-will, Kwaadwilligbeid, baat , be ring.

't zicb niet verbeelden, 't is onbenyding.

Illuminations, Vreugde lichten, ['t denkelyk. To bear an ill-will to one , le 2y van kaarsen of flambou. Imaging, Beeld. mand een kwaad bart toedraa wen.]

Imagining, Inbeelding, verbeelding, gen, niet veel goeds gunnen. to ILLUMINE, (a poetical word uitvinding. To do a thing with an ill-will, for, to lighten) Verlichten.

IMB. (or against the grain) Iets on- ILLUSION, Een beguicbeling, be to IMBALM , Balsemen, inbaljewillig , of tegen wil en dank, drog, valfcbe vertooning. doen.

Illusory, Bedriegelyk, beguicbelend. To imbalm, (or perfume) Wel. a III luck , Slegt geluk, ongeluk. Illufory arguments, Bedriegelyke riekend maaken. ILLACERABLE, Onscheurbaar. drangrédenen.

Imbalmed, Gebalfemd. ILLAPSE, (eflux) Ăfloop, afstroo- to ILLUSTRATE, Verklaaren , op- Imbalming, Inbalseming, inbalming, doorvloeijing der wateren. bëlderen.

semende. ILLAQUEATED, Verstrikt. Illustrated, Ongebëlderd, verklaard. to IMBANK, Bedyken. ILLATION. Besluit, gevolg.

A book illustrated with cuts, to IMBANK land near the sea, Land Illatively, By wyze van gevolg. Een boek met plaaten versierd. aan de Zee indyken, binnens dyks ILLAUDABLE, Onloflyk, onprys. Illustration, Verklaaring , opbëlde brengen, lyk.

IMBARGO, Een beslag, op sebéILLÉCEBROSE, Zeer aanlokkend, ILLUSTRIOUS, Doorluchtig, ver. pen. zeer verleidend.

maard.

To lay an embargo upon fhips, ILLECTIVE, Een lokaas, verlok - Illustriously, Doorluchtiglyk.

Een beslag op de schépen leggen. fel.

Illustriousness, Doorluchtigbeid. To take away imbargo, Het beILLEGAL, Onwettig, ongeoorlofd. ILNESS, Ziekte, zie Illness.

Nag opbeffen. This is an illegal proceeding

IMA.

to IMBARGO, or IMBARGUE, Dit is een onbetaamelyk bedryf.

Scbépen beslaan. The execution was declared ille: IMAGE, Een beeld, afbeeldsel, ge

To imbargo all traffick by sea, gal, De uitvoering , of terecht lykenis.

Allen handel ter Zee beletten stelling , wierd onwettig ver

The son is the image of the Fa door het luiten van de Haklaard,

ther, De Zoon is bet afbeeldsel

des Vaders. Illegality, Onwettigheid,

to IMBARK, t'Scheep gaan, inIllegally, Onwettiglyk. Image maker, een Beeldemaaker.

Schepen. ILLEGITIMATE", Ongewettigd, Image-worship, Beeldendienst.

We imbarked such a day, Wy onwettig, onecht. Imagery, Beeldwerk.

gingen op zulk eenen dag sebeep. An illegitimate son or daughter, IMAGINABLE; (that may be ima. To iimbark (or engage) in a bú: Een onwettige zoon of dochter.

gined ) Verbeeldelyk', dat men finess, Zicb in een bézigbeid inte ILLIBERAL, Vrek, taai , vastbou

zich verbeelden kan.

laaten, inwikkelen. dend.

Imaginary, Inbeeldelyk, ingebeeld. Imbarkation, Infcbeeping. ILLIBERALITY, Gierigheid, on

Imagination, (or fancy) Inbeel- Iinbarked , Gejcbeept , Jcbeep gemildaadigbeid. ding, vinding:

gaan. ILLICIT, Ongeoorlofd.

Imagination, (or thought) Ge- Imbarking, Inscbeeping , t'scheengaa ILLIMITABLE, Onbepaalbaar.

dagte.

ning, tifcbeepgaande. I. DEEL. Ааа

to

vens.

[ocr errors]

to IMBARQUE, Scbeep gaan, sie The fear of death imbitters all Imbroider, Een borduurdir, borduur. To imbark. the sweets of life, De vrees

fter. to IMBASE , Verërgeren, verval. voor de dood, maakt al bet zoet Imbroidering, Borduuring, fchen, verslechten. van dit leeven bitter.

borduurende. To imbase gold or silver, (to mix To iinbitter, (or exasperate) one, Imbroidery, Borduursel, geborduurd it with more impure metal than Iemand verbitteren, toornig mag

werk. it ought to be Goud of silver ken.

to IMBROIL, Verwarren, ontrolvervalschen. Imbittered, Verbitterd.

ren, belemmeren. Imbased, Vervalscht, verslecht. + Imbittered , (or exasperated) To imbroil a nation, een Land. Imbaling of gold, Verslechting van Toornig gemaakt.

aard in onrust of verdeeldbeid goud.

Com Imbittered with envy against brengen. to IMBAULM,Balfemen, zie Imbalm. one, Een bittere nyd tegen ie- Imbroiled, Verward, ontroerd, beto IMBATTLE, In Nag-orde stellen. mand hebben.

lemmerd. Imbattled , In fag-orde gesteld. IMBODIED, Belichaamd, ingelyfd. Imbroiling, Verwarring , belemmeIMBECILLITY,Zwaklykbeid, swak- to IMBODY, (to incorporate) In ring, verwarrende. beid.

lyven.

to IMBRUE, Verwen, doopen , beImbecillity, or frigidity in men) To imbody, (or thicken) a co bloed maaken. Ormacbt.

lour, Een kleur inlyven, ver They have imbrued their hands to IMBELLISH, Versieren, oppron

dikken.

in the blood of their Sove. keni.

to IMBOLDEN, Moed in spreeken, reign, Zy bebben bunne banden Imbellished , Vercierd, opgepronkt. aanmoedigen, verstouten.

bezoedeld met bet bloed van buriImbellishing, Versiering , oppron. Imboldened, Aangemoedigd, ver nen Opperbeer. king, vergierende. stout.

Imbrued with blood, Met bloed Imbellishment, Cieraad, verçierfel. Imboldening, Verstouting, aanmoe geverwd. IMBERS, Heete assebe, zie Embers. diging, verstoutende. Iinbruing, Verwing, dooping, to IMBESIL, zie to Imbezel. to IMBOSS, Verbéven beeldwerk verwende. tu IMBEZEL, or to Imbezle, (to maaken, dryven.

to IMBUE, (or foke) Inzuigen, wast or spoil) 't Zoek maaken, Imbossed, Gedréven.

doorweeken. doorbrengen, ontvreemden , ont Imbossed work, Gedréven werk. To imbue, (to instil or learn steelen, verduisteren. Imboffer, Dryver, beeldsnyder.

Inprënten. To imbezel one's goods, (to was- Imboiling, De dryving van een beeld. To imbue one with learning, Ice te and diminish goods we are werk.

mand de geleerdbeid inprenten. intrusted with) Eens anders goe. IMBOWED, Gewëlfd.

To imbue one with virtue, lederen verquisten.

IMBOWELLED, Vervuld, bezwan mand de deugd inprenten. To imbezel the coin, Het geld gerd.

To imbue one with good prin. vervalscben.

Mountains imbowelled with rich ciples, Iemand goede gronden To imbezle, (or purloin) als, To inines, Bergen vol ryke mynen.

infcberpen. imbezle the King's treasure , to IMBRACE, Ombelzen, omarmen', Imbued, Aangedaan, onderweezen, 's Konings schatten door bedrog omvatten.

ingezoogen, doortrokken, ingoof dievery uitputten.

To imbrace, or receive) an prent, werftort. Imbezelled, or imbezled Ont opinion, Een gevoelen aannee He has been imbued with false vreemd, verduisterd, doorge men, ombelzen.

notions, Hy beeft valfcbe bebragt.

To imbrace, or take hold of) grippen ingezoogen. Imbezelling, or imbezling, Ont an opportunity, Een gelégen- to IMBURSË, Versebooten geld

vreemding , verduistering, door beid waarneemen, zich van de weer vergoeden , zie to Reimbrenging, ontvreemdende. gelégenbeid bedienen.

burse. Imbezelment, or Imbezlement, Imbraced, Ombelfd, omarmd , om

IMI. Ont/teeling, verduistering, ont vat.

IMITABLE, Navolglyk. vreemding, t'zoekmaaking. + IMBRACEOUR or IMBRA- to IMITATE a person, Iemand na The imbezelment of the publick SOUR, Een die de Rechters volgen, zyn voorbeeld volgen.

treasure, Het uitputten van 's poogt voor in te neemen ten ge. To imitate a thing, less ramzalands penningen. valle van d'eene party.

ken. to IMBIBE, Indrinken, inzuigen. + Imbracery, De misdaad van zulk Imitated, Nagebootft , nagevolgd. The powder imbibes the water, een omzetting der Rechteren, zie Not to be imitated , Omnecolg. Het kruid, of de poeder zuigt Imbraceour.

lyk. bet water in.

Imbracing, Ombelzing , omvat- Imitating, Naboot fing, To imbibe good principles, Imbracement ting , omarming. bootsende. + Goede grondbeginsels inzui- IMBRACOUR, zie Imbraceour. Imitation, Navolging, nabootsing, gen

to IMBRODER,
Borduuren.

In imitation we must propose Imbibed, Ingezogen. or IMBROIDER,

the noblest " pattern to our 10 IMBITTER, Verbitteren, Imbroidered, Geborduurd.

thoughts, for fo we may be

fure

[ocr errors]

sure to be above the common | IMMENSITY, (one of the divi- , IMMORAL, Van bedorven zéden, level, tho' we come infini ne attributes) Gods on-eindigbeid ondeugend. tely fhort of what we aim at, of onmeetbaarbeid.

Immorally , Strydig met de goede In onze navolging moeten wy de IMMERGED or Iinmersed , Inge. zéden. beste voorbeelden in onze gedag dompeld.

Immorality, Ondeugd, ontugtigheid. ten prenten ;, dan kunnen wy to IMMERSE, Indompelen. » IMMORIGEROUS, Ongeboorzaam. verzekerd zyn ons boven bet ge. To baptize by immersion , Doo- IMMORTAL, Onfterflyk. meen te zullen verbeffen , ofschoon pen door indompeling, onuderdom The foul is immortal, De ziel is wy oneindig te kort fcbieten , by peling.

01fterflyk. bet geene wy ons voorstellen. Immersed, Ingedompeld, oerzonken. + Iinmortal, 1 Onfterflyk, eindeloos, It was meerly done in imitation + When our mind is once immer eeuwig. of him, 't Gefcbiedde enkel uit fèd in the body, Als ons ge

An iminortal glory, Een onsterfenabootsinge van bem.

moed in vleescbelyke welluft eens lyke , of eeuwige eer. Imitator, Een nabootfer.

verzonken is.

Immortally, Onsterfiyker wyze. Imitatrix, Een nabootster. WIMMERSION, Indompeling. Immortality, Onsterflykheid.

IMMETHODICAL, Onordentlyk. to IMMORTALIZE, Onfterflyk IMM.

Immethodically, Verwardelyk, zon. maaken, vereeuwigen, IMMACULATE, Onbevlekt.

'der order.

to Immortalize one's self, Zicb zelf IMMANENT, Inblyvende , aanklee. to IMMIGRATE, Ingaan, inko onsterfiyk maaken. ! vende.

mer, intrekken,

Immortalized, Onsterflyk gemaakt. IMMANITY, Gruwelykbeid, yslyk- IMMINENT , Naakend, over 't hoofd IMMOVEABLE, Onbeweeglyk, zis beid. bangend.

Unmovable, IMMARCESSIBLE, Onverwelke An imminent danger, Een naakend Immoveables, Onroerende goelyk, onverwelkbaar. gevaar.' ****

deren, vaste goederen. IMMATERIAL, Onstoffelyk. Imminent, Naby, dat haast geschie-linmoveably, Op een onbeweegelyke Immaterial, (that does not matden moet.

wyze. ter) Buiten de zaak, dat niets IMMINUTION, Eene verminde. IMMUNITY , Vryheid , vrydom , tot tot de zaak doet. ring.

vrybeid, onbelastbeid, strafIt is very immaterial whether it IMMISCIBILITY,Vermengbaarbeid. feloosbeid.

is to, or not, Het is van wei- IMMISERABLE, Onbeklaagd, ont to IMMURE, Inmuuren, tulcbers nig belang of bet zo is of niet. beklaaglyki

muuren besluiten, Immateriality, Nietigbeid. IMMISSION, Inwerping , ingie. Immured, Ingemuurd. IMMATURE, Onryp.

ting.

IMMUTABLE, Onveranderlyk. Immature, (harty, done before Immission of seed, Inwerping van Immutability, Onveranderlykheid. its time) Onryp, dat te baastig, zaad, zanijing.

IMMUTATION, (change) Verante voorbaarig geschiedt. to IMMIT, Inwerpen, inlaaten , the dering, verwisseling... IMMATURITY, (unripeness) On zenden,

IMP. .. rypbeid, groenheid. T IMMOBILITY, Onbeweeglykbeid , IMP, Een nikker, geeft. IMMÉDIATE, Onmiddelyk, onver standvastigheid.

Jip, Ent, gritfie, wyld.

IMŇODERATE, Ormaatig , over. to IMP, Enten, -korten, afAn immediate answer , Een on daadig , onbescheiden.'

knippen. verwyld antwoord.

Immoderate desires, Onmaatige A. Dit werkwoord word veel meer This was an immediate providen begeertens.

gebruikt in der volgenden zin; ce of God, Dit was eene on Immoderate expenses, Buitenspoo. To imp a feather in a hawk's middelyke Voorzienig beid, of on rige kosten.

'wing, Een véder in de vleugel middelyke tujcbenkomst der Voor- Immoderately, Onmaatiglyk, over van een valk stecken. zienig beid.

daadiglyé.

To imp the feathers of time with Immediately, Onmiddelyker wyze, Immoderation, Onmaatigheid, on several recreations, + Den tyd aanstonds, terstond, van ftonden bescheidenheid.

kort-wieken. aan, eensklaps.

IMMODEST, Onzédig , ongeschikt, + To imp the wings of one's faThat comes. from the King im ontuchtig.

'me, | Iemands befaamdheid be mediately, Dat komt onmiddo- Immodestly, Onzédiglyk, onscbik Snoeijen. lyk van den Koning.'

telyk.

to IMPAIR, Verërgeren, besnoeiIMMÉDICABLE, Ongeneestyk , on Immodesty, Onzédigheid, ongescbikt jen, verminderen, verzwakken, geneesbaar. beid, ontuchtigheid.

verkleinen.

1 IMMEMORABLE, Onaanmerkens- to IMMOLATE, Opofferen. To impair one's estate, Zyn goewaardig, ongedenkwaardig. , Immolated, Opge-offerd.

deren verminderen

zyn vafte IMMEMORIAL, Ongebeugbaar, Immolating, Op-offering, op-offe goederen bezwaaren.: buiten gebeugen.

rende.

Το npair one's health ,! IMMENSE, Onmeetelyk ,. ongemee- Immolation, Op-offering.

gezondbeid benadeelen, te kort ten, overgroot.

doen. A a a 2

Im

[ocr errors]

1

[ocr errors]
« FöregåendeFortsätt »