Sidor som bilder
PDF
ePub

2

Ten.

band grypen.

+to INCARCERATE, Gevangen † INCEPTOR, Een beginner. to INCHANT, Betoveren , bezweezetten.

INCERATED, Met wasch bedekt. INCARNADINE, Een boogroode INCERTITUDE, Onzekerbeid , That woman is handsome and koleur, inkarnaat. twyffelagtigbeid.

cunning the will inchant, or INCARNATE, Beuleescht:

The incertitude of the hour of bewitch) him, Dat VrouwsGod incarnate , God menfcb ge death, De onzékerbeid van de perfoon is schoon en liftig, zy worden. uure des doods.

zal bem betoveren. A devil incarnate, Een gevleesch- INCESSANT, Gesladig, niet op-An inchanting musick, or cote duivel. boudende , zonder opbouden.

medy, Een betoverend muziek, INCARNATION, Vleeschmaaking, Incessantly, Onopboudelyk, gestadig

of blyspël. bevleesebing, - een vleescbmaa. lyk.

Inchanted, Betoverd.
kende zalf.

They work incessantly at it, Zy Inchanter, Een tovenaar, bezweer.
The incarnation of Chrift, Chris werken 'er onophoudelyk aan. der, duivel-jaager.
tus menfcbwording.
INCEST, Bloedschande.

Inchanting, Betovering , bezweering, INCARNATION, (a deep, red, Incestuous, Bloedsebandig,

betoverende. of bright carnation colour) An incestuous marriage, Een bloed- Inchantingly, Toverachtig, op een Inkarnaat, een schoone helde Scbandig buwelyk.

toverachtige wyze. re roode kleur.

INCH, Een duimbreed, een duim. Inchantment, Tovery, betovering. The mistety of the incarnation, [Hier van rékent inen in En. Inchantress, Een toveres , bezweer. is incomprehenfible , De ver geland twaalf, en te Amsterdam ster, duivel-jaagster, bëx, kol. borgendbeid der menscbwording elf op een voet ]

to INCHASE, In goud zetten, met is onbegrypelyk.

* Give him an inchi, and he'll ta goud beslaan, in zilver beslaan. INCASTELLED, (or narrow-hee ke an ell, Zogy bem eenen vin To inchase relicks in gold, Over. led) als;

ger toesteekt, zal by de gebeele blyfzelen (reliquiën) met goud An incaltclled horse, Een paerd

beslaan. dat te smal van boef, eng van * An inch breaks no squares , Een To inchase a diamond, a ruby. biel is. beuzeling breekt geen koop :

Een diamant ,

en robyn inzetThat horse begins to incaltel, Dat Men moet op zulk een kleintje

ten. paerd begint smal van boef te niet zien.

Inchased, Met goud beslagen, met worden.

To tell a thing by inch of can goud bezët. INCAVATED, Uitgebold, böl ge dle, Iets verkoopen by uitgaan Inchaling, Inzetting, beslag, maakt.

der kaerse; by opveilinge of by inzettende - beslaande. INCENDIARY, Een brandsticbter , den afsag verkoopen.

to INCHAUNT, zie to Inchant. - stookebrand.

I won't bate an inch on 't, Ik # to INCHOATE, Beginnen, aan. Heroftrate, the famous incendia wil 'er niet een zier van laaten

vangen. ry, of the temple of Ephesus, vallen.

#INCICURABLE, Ontembaar, dat Heroftratus de befaamde brand He is noble every inch of him, niet tam te maaken is. stifter van den Tempel te Ephé Hy is édel in allen deele. to INCIDE, Insnyden. fen.

Half an inch, Een half duim. INCIDENCE,Ěen konstwoord der An incendiary, Een stookebrand, to INCH out, (to make the best Meetkunde, betekenende de oproermaaker, twist-stooker.

of a thing ) Iets doen gelden, voortschieting van cen lyn of INCENSE, Wierook, reukwerk. 'er bet wecsle van maaken.

straal op een andere. The incenfe grows in Arab, De To inch a thing out, (to add'to INCIDENT, Gebeurlyk, toevallig. wierook groeit in Arabië.

it) Ergens een weinigje byvoe Mistakes are incident to man. To cense with incenie, Bewie

gen.

kind, Doolen is menschelyk, de rooken.

a lo inch, (or fhove) out, Vit. beste kan wel millen. to INCENSE, Opbitfen , vertour schuiven.

as Incident, (or annexed) Aangenen, tergen.

e To inch out, to measure by voegd, bygevoegd. Incensed, Ontsleken , \vertoornd. inches, By den duim uit mee. INCIDENT, (Subit.) Een voorval, Incenser, Een opbitser, vertoorner. ten.

toeval. Incensing, Opbitsing, vertoorning, God does not inch out his bles It was a very remarkable incivertoornende.

sings, God meet ons zyne zége. dent, Het was een zeer merkIncensory, Een reukvat , wierook ningen niet toe.

waardig voorval. to INCHAIN, Vast kétenen , aan This play is full of beautiful in. an INCENTIVE, Een aanprikkeling, een ketting fuiten, in ketenen cidents, Dit spël is vol schoone beweegreden. suiten.

gevallen, veranderingen. A powerfull incentive to lust, To inchain a dog, Een bond aan Incidently, Een sterke aanprikkeling tot wel. de ketting suiten.

Incidentally, } Toevalliglyk. .

Inchained, Aan een ketting gesloten, INCINERATION, Tot asch-wor* INCEPTION , Een begin, een , gekétend.

ding , ver-afscbing. aanvang II. DEEL.

B bb

ooren.

to INCIRCLE, In een kring beslui (INCLINABLE, Geneigd.

To inclofe a letter , Een brief ten, in een kreits betrekken, be We are all inclinable (or incli. insluiten. cirkelen.

ned) to evil, Wy zyn alle tot

To inclose a piece of ground, Incircled, Becirkeld, in een kring bet kwaade geneigd.

Een stuk lands rondom afsc but. beslooten. INCLINATION, Neiging, geneige

ten. Incircling, Betrekking in een kring, beid, genegenbeid, trek, zucbt.

That box incloses, (or contains) beçirkeling, beçirkelende. Of one's own intlination, Uit many precious things , Die doos INCISION, Insnyding, opening. zyn eige beweeging.

bevat veele kostbaarbeden. To make an incision , Met een He has a strong inclination for wi. Inclosed, Ingeslooten, beslooten, em

vlym openen, eene opening maaken. ne, Hy is zeer tot den wyn ge beind, rondom afgeschooten. INCISURE, Een opening, insnyding. négen.

The inclosed, De ingeslooten Incitation , Aanporring , zie Inci-| + Inclination, Minnaares.

[Brief.] ting.

Here's to your inclination, Ik Inclosure, Een ombeind stuk lands, to INCITE , Aanperren , aanprik breng bet u op de gezondheid van een beslooten plaats , afsebutfel, kelen, noopen, aanspooren, op u (inclinatie) Minnaares.

bofftéde. bitfen. He has no inclination for any

to INCLUDE, Insluiten, bevatter Good examples incite to virtue, thing, Hy beeft nergens lust bebelzen. Goede voorbeelden spooren tot de in.

Included, Ingesloten. deugd aan.

to INCLINE, Neigen, bellen, ĝe- INCLUSION, Insuiting. He incited him to animosity

négen zyn.

They will make no peace, but against his brother , Hy bitste His opinion inclines that way,

with the inclusion of the King bem aan tot Vyandfcbap met zy Zyn gevoelen belt daar been.

of Poland, Zy zullen geen orenen broeder. Incline your ears , Neigt uwe

de maaken als met insluiting vari The devil incites people to wic

den Koning van Poolen. kedness, De duivel port de men. This colour inclines to yellow, Inclusive, Daar onder begrepen, infcben tot goddeloosbeid aan.

Deeze koleur trekt na den gee gesloten. Incited, Aangepord, aangeprikkeld, len.

The first Chapter of the Epistle genoopt, opgebitft.

The weather inclines to fair, to the Romans, from the fifth Incitement, Aanprikkeling, aanper. Het begint mooi weer te wor.

to the tenth vers inclusive, Het ring, opbitsing, opbit Jende. den.

eerste Kapittel van den brief aan INCITER , Een aanprikkelaar, op. Inclined , Genégen , geneigd, ge de Romeinen , van bet vyfde bitser. beld.

tot bet tiende vers ingesloten. Inciting, Aanporring , aanpor Victory inclined sometimes to one Inclusively, Influitelyk. rende.

fide, and sometimes to ano. #INCOAGULABLE, Onftrembrar, INCIVIL , Onbeleefd, ongeschikt, ther, De overwinning belde som dat niet gestremd of verdikt kan onmanierlyk, onbeuscb, onbur tyds naar de eene en

somtyds naar

worden. gerlyk.

de andere kant over.

An incoagulable liquor, Een 03We met there with a very un I shall push him

on, where I strembaare vocbt. civil treatinent Wy wierden fhall see hiin most inclined, INCOGITANCY,

INCOGITANCY, Onbedacbtheid, daar zeer onbeleefd behandeld. Ik zal bem aanspooren in bet gee anbesonnenbeid, onbedachtzaanIncivility, Onbeleefdheid, ongescbikt. ne daar ik bem meeft toe genegen beid. beid, onmanierlykbeid.

zal vinden.

A man of great incogitancy, This is indeed a great incivility, Inclining, Neiging, neigende,

Een zeer onbedachtzaam man. Dit is inderdaad eene groote on

bellende.

INCOGNITO, Onbekend. beleefdbeid.

Fortune inclining to his side, 't He travelled incognito , Hy reisIncivily, Onbeleefdelyk, onbeufcblyk. Fortuin bem genégen zynde.

de onbekend, onder eenen andeINCLE, Enkel, zie Inkle. The day is now inclining towards ren naam als zyn eigen.

Incle or tape) Gaaren, lint. evening, De dag loopt nu na INCOHERENT, Niet saamenbanINCLEMENCY, Ongoedertieren den avond toe; den avond begint gende. beid, streng beid.

nu te vallen.

An incoherent speech, Een . He suffered much of the incle-to INCLOISTER, In een klooster denvoering die niet sasmermency of the weather, Hy leed steeken.

bangt. zeer veel door de strengbeid Incloistered, In een kloofter gestoken, What you say now is incohereot van 't weer.

in een klooster geslooten, in een with what you said before , To soften the inclemency of the klooster gezet.

Het geene gy nu zegt komt niet law, De gestrengbeid der wet He incloistered his only daugh. overeen met het geene gy te vooten verzagten.

ter, Hy deed zyn eenigste dog ren gezegd bebe. He must fear any thing from ter in een klooster.

INCOLUMITY, Veiligbeid , 8C their inclemency, Hy beeft van to INCLOSE, Infuiten, besluiten, vaarloosbeid. burt onbarmbartigbeid alles te ombeinen, rondom afschieten, bin INCOMBUSTIBLE, Onderbrande vreezen. nen een scbutting betrekken.

lyk, mverbrandbaar.

[ocr errors]

wan

Iron is an incombustible substan To incompass a thicket in hun bebbelykbeid van spraak.

ce, Het yzer is eene onverbrand. ting, In bet jaagen een boscbje Incongruous, Ongevoeglyk ,
baare zelfstandigbeid.
omcingelen, bezetten.

voeglyk, wanfobikkelyk, wanIncombustibleness, Onverbrandbaar. Incompassed, Omringd, omcingeld. bebbelyk. beid.

Incompalling, Omringing, omcin. An incongruous expression, Een INCOME, Inkomste.

geling, omringende.

ongeschikte uitdrukking. He has great incomes, Hy beeft INCOMPASSIONATE, Onmédoo It is very incongruous for a groote inkomsten.

gend, médoogenloos, zonder man that dedicates himself to INCOMMENSURABLE, (a term delyden, onmé waarig.

letters, Het is zeer wanvoeglyk of geometry) Onafmeetelyk. What an incompaflionate mind is voor een Man die zich zelf aan Incommensurableness, Onaf meete that! Wat een onmédedoogend

de Studie ouergeeft. lykbeid, onmeetbaar beid.

gemoed is dat !

Incongruously, Ongescbiktelyk, wan60 INCOMMODATE, Ongeryf aan- INCOMPATIBLE,Onverdraagbaar, voeglyk.

doen, beleedigen, benadeelen. onduldelyk, oninscbikkelyk, on INCONNEXION, On-aan-een-geI hope I won't incommodate overeenkomende.

fcbakeldbeid. you, Ik boop niet dat ik u on- Incompatiblity , Onbestaanbaarbeid, INCONSEQUENCY, Krachteloos gelégenbeid zal aandoen. on overeenkomstig beid.

beid van rédenkaveling, een zé.. to INCOMMODE, Ongelégenbeid INCOMPENSABLE, Onuergeld nuwloos besluit. aandoen, ontryven, verongemak.

Inconsequent, Krachteloos, niet ter ken.

INCOMPETENCY, Onbevoegd zaake, Incommoded, Ongelégenbeid aan beid, onbekwaambeid.

INCONSIDERABLE, Onaanmer: gedaan, ontryfd.

I plead incuinpetency for those kelyk, gering , secbt, van weja Incommodious, Ongemakkelyk, on judges to decide my cause, Ik nig belang. geryflyk, Nommeracbtig.

verklaar deeze Rechters onbevoegd He is an inconsiderable fellow, Het The stage-coaches , in Holland, om myn zaak te besillen.

is een knaap van zeer weinig are very incommodious, De Incompetent, Onbevoegd, onbekwaam. belang , daar is niet veel aan Poftwagens in Holland zyn zeer INCOMPETIBLE, Onvoeglyk, on bem gelégen. ongemakkelyk.

voegzaam.

Inconsiderancy , zie InconsideraIncommodiously, Op een ongemak Virtue is incompetible with cruel. ness. kelyke wyze.

ty, De deugd is onbestaanbaar met INCONSIDERATE, Onbedacht, 09I was seated there very incom wreedbeid.

bezonnen, roekeloos. modiously, Ik was daar op een Incompetiblity, Onvoeglykbeid, on- Inconsiderately, Onbedacbtelyk, roezeer ongemakkelyke wyze geplaatst, voegzaamheid.

kelooslyk. ik zat daar zeer ongemakkelyk.

INCOMPLETE, Onvolkomen. He undertakes every thing inconIncoinmodity, Ongemak, ongeryf, INCOMPLIANCE, Oninfcbikkelyk siderately, Hy onderr.eemt alles beslommering beid.

roekeloos, of onbedacbtelyk. Her husband's seeing so much Incompliance of humour, Onin- Inconsiderateness Onbedacbtbeid , company is a great incom Scbikkelykbeid van bumeur.

onbezonnenbeid. modity to her, Dat baaren Man INCOMPOSED, Onordentlyk, wan- INCONSISTENCY, (or inconfil. 30 veel gezelschap ziet, is een scbikkelyk, ongeschikt.

tence) Onbestaanlykbeid. groote beslommering voor haar. Incomposure , Wanorde, verwar An inconsistency upon the point INCOMMUNICABLE Oniméde ring

of chronology, Eene dwaaling, deelbaar.

Incomposedness, Ongeschiktbeid. misslag in de tydreekening, The incommunicable attributes Incomposedly, Ongeschiktelyk. INCONSISTENT, Onbestaanlyk,

of God, De onmédedeelbaare ei. INCOMPREHENSIBLE, Onbegry. onovereenkomende. genschappen van God.

pelyk, onbevattelyk.

This is inconsistent with God's Incommunicably, Onmededeelbaar. Incomprehensibleness, Onbegrype power, Dit is onbestaanlyk met lyk. lykheid, onbevattelykbeid.

Gods macbt. INCOMPACT, Niet digt Saamen- ' INCOMPRESSIBLE, Onbekwaam It is utterly inconsistent with the gevoegt.

om te saamen gedrukt te wor rules of Society, Het is ten INCÓMPĂRABLE, Onvergelyke den.

cenemaal onbestaanbaar met de byk, gaadeloos.

INCONCEIVABLE, Onbegrype gels der Maatschappy. An incomparable beauty, Een on lyk.

His arguments are weak, fallavergelykelyke schoonbeid. INCONCINNITY, Mismaaktheid, cious, and inconfiftent, Zyma This is an incomparable (or match onbekwaambeid, onvoeglykbeid. drangrédenen zyn zwak, bedrielels) jewel, Dit is een gadeloos INCONGEALABLE, Onbevries gelyk en onbestaanbaar. juweel.

baar.

This clause is incorsistent with Iacoinparably, Onvergelykelyk, zon. INCONGRUITY Ongevoeglyk the other parts of the act, Dit der vergelyking.

beid , wanbebbelykbeid, wan arcykel is onbestaanbaar met de to INCOMPASS, Omringen , om

voeglykbeid.

overige deelen van bet plakaat. çingelen.

An incongruity of speech, Wan. He is inconsistent with himself,
B b b 2

Hy

enz.

Hy is zich zelven zeer ongelyk, corporate, Een vlek dat stads, Incouragement, Aasimoediging, by is zeer onbestendig. recbt beeft.

ondersteuning, INCONSOLABLE, Onvertrooste to INCORPORATE, Inlyven, tot Incouraging, lyk. één lichaam maaken.

Incouragement, or incentive) He is absolutely inconsolable , Hy Incorporated, Ingelyfd.

Drangmiddel, aanprikkeling. is volstrekt troosteloos. Incorporating, Inlyvende.

to Incouragement, (gift or recomINCONSONANCY , Wanluidend. Incorporation, Inlyving.

pence) Gift, belooning. beid.

INCORPOREAL, Onlicbaamlyk. A book that ineets with encouINCONSTANCY, Onstandvastig. Incorporcity, Onlicbanmelykbeid. ragement, Een boek dat welge

beid, onbestendigbeid, wispelo INCORRECT, Gebreklyk , met fou trokken is. tuurigbeid.

ten.

INCOURAGER, Aanmoediger. Nothing inconstant, but incon. Incorrectly, Gebrekkig, Nordig. He is a great incourager of lear.

Itancy , Daar is niets standvastig; Incorrectness, Onnaaurukeurig beid, ning, Hy is een groot voorstarals de onstandvastigbeid. achteloosbeid.

der der geleerdbeid. Inconstant, Onftandvastig , onbelen Incorrectness of style, Onnaauw. He is the encourager of persedig; wispeltuurig keurigbeid van styl.

cution, Hy is de aanstooker der Inconstantly, Orbestendiglyk, wij. INCORRIGIBLE, Ontucbtigbaar, vervolging. peltuuriglyk.

onverbeterlyk, daar geen verbe- to INCRASSATE, Dik maaken, INCONTESTABLE, Onbetwiste. teren aan is.

verdikken. lyk.

INCORRUPT, Onbedurven, onge- INCRASSATED, Verdikt. This is an incontestable truth, fcbonden.

INCREASE, Aanwas, toeneeming, Dit is eene onbetwijtbaare waar. Incorruptible, Onverderflyk,

vermeerdering, - 't gewas. beid.

onoukooplyk.

An ir crease of family, Een verThe gold's being the heaviest of Incorruptibleness, Onfcbendbaar meerdering van Huisgenoot en, metals is incontestable, Dat goud beid.

of van kinderen. bet zwaarste metaal is, is onté- Incorruptibly, Op eene onfcbendbaa An increase of taxes, Een vergenzeggeěyk. re wyze.

meerdering van belastingen. Incontestableness, Onbetwistbaar. INCOUNTER, Een stryd, aanval, The increase of trade, Het toe. beid. gevëcht.

neemen van den koop bandel. The incontestableness of the cau. It was a very sharp incounter, The increase of the year, Den

se, consist in this, De onbe Het was een zeer scherp gevecht. twistbaarbeid van de zaak bestaat A good opportunity for an in

The increase of cattle, De voortbier in.

counter, Een goede gelegenbeid fokking van 't Vee. INCONTINENCY, Ontucbt, too tot een gevëcbt.

to INCREASE, Aanwalton , meloosheid, geilheid. Incounter, Ontmoeting.

groeijen, toeneemen, vermeerdeIncontinent, Ontucbtig, geil. It was an accidental incounter, ren, vergrooteni. Incontinently, Ontuchtiglyk,

Het was een toevallige ontmoe- Increased, Annigegroeid, vermeerderd. Ben op staande voet.

ting.

His estate is much increased , INCONVENIENCE, Ongelégenbeid, Incounter, (or carnal copula. Zyn goederen zyn merkelyk verongeryf, ongemak.

tion) Vleescbelyke gemeenschap. meerderd. To walk four times a day such a to INCOUNTER , Bestryden, bei Increaser, Een verineerderaar, terlong way, is a great inconvi vechten, aanvallen.

grooter. niency for me, Het is zeer on. To incounter, (or to meet) Ont- Increasing, Toeneeming, vermeerde gelégen voor my, viermaal op

ring, toeneemende. eenen dag zulk een grooten weg te Incountered, Bestreeden , bevocbten, INCREDIBLE, Ongelooflyk. gian.

ontmoet.

Incredibleness, Ongelooflykheid. Inconvenienced, Belemmerd, ont Incountering , Bestryding, beveche Incredibly, Op een ongeloofi yke wy ryfd. ting, - bestrydende.

ze. Inconvenient, Ongelégen , onge

to INCOURAGĖ. Aanmoedigen, INCREDULITY, Ongeloovigbeid. maklyk, ongervflyk, ongevoeg

moed in spreeken.

The incredulity of Tbomas, De lyk.

To incourage, (or to counte ongeloovigheid van Thomas. It was a very inconvenient time, nance) Ondersteunen, begunsti- Incredulous, Ongeloovig. 't Was een zeer ongelégen tyd. gen.

INCREMENT, Een aanwas, tot. Inconveniently, Ongevoeglyk, t'onPo incourage (or promote ) neeming. tyde.

trade, Den koopbandel bevorder to INCREPATE, Bekyven. INCONVERSIBLE, Onverkeerbaar, ren.

to INCROACH, Indringen, inpaldaar niet mee om te gaan is, on- To incourage (or prefer) lear

men, inbooren. gezellig.

ned men, Geleerde lieden voor. To incroach upon the priviled INCONVERTIBLE, Onomkeerlyk, Aaan, bevorderen.

ges of the people , De usoronbekeerlyk, onbekeerbaar. Incouraged , Aangemoedigd, onder recbten des colks benadeelen of INCORPORATE, abs, A town in steund, begunstigd.

besnoeijen.

TO

inoeten.

[ocr errors]

To incroach upon one's kind belemmerd, bekommerd, belast. To indanger bis life, Zyri leeven ness, Iemands goedbeid misbrui. An Estate incumbred, Een land in perykel ftellen. ken,

goed dat belast is, belaste goe- Indangered, In perykel gesteld. Incroached , Ingedrongen , inge deren of middelen.

Tiiat would have indanger'd (or boord,

Incumbring, Beslominering, - be caus’d) a tuinult, Dat zou geIncroacher, Een indringer, inboor. nommerende.

vaar geloopen bebben van een opder.

INCURABLE, Ongeneeslyk, onge roer te veroorzaaken. Incroaching, Indringing, inpalming, neeshaar.

to JNDEAR, Bemind maaken. indringende,

Incurableness, Ongeneeslykheid. A genteel and civil carriage will INCROACHINGNESS, Geneigt- Incurably, Op eene ongeneeslyke wy indear you to all, Een vrienbeid om in te dringen. ze.

delyk en beleefd gedrag zal uby Incroachment, Indragt , indringing. To be incurably fick, Ongenees een iegelyk bemind maaken. INCRUENTOUS, Onbloedig. lyk ziek zyn.

Indeared, Bemind gemaakt. to INCRUSTATE, Overtrëkken, | INCURIOUS, Zorgeloos, onagt His integrity hath indeared hiin beleggen.

to all that know him, Door To incrustate a tomb with mar to INCURR, In jets vervallen.

zyne oprecbtheid beeft by zich mer, Een graftombe met marmer To incurr the King's displeasure, by een ieder die bern kent bemind bekleeden.

In 's Konings ongenade verval gemaakt; zyne oprechtbeid beeft Incrustated, Overtrokken, belegd.

len.

bem in de gunst van alle zyne Incrustation, Overtrekking, beleg, To incurr (or incur) a penalty,

bekenden gebragt. Eene boite verbeuren.

Indearment , (or indearing) Eers to INCRUST, Bekorsten, inkor. To incurr, or expose one's self . aanvallige boedanig beid, minften.

to) Zich ergens aan bloot stel zaambeid. Incrutted, Tot een barde korst ge leń, zich iets op den hals baa- | INDEAVOUR, Trachting , pooging, maakt. len.

vlyt, naarstig beid, zie EndeaIncrutting, Inkorsting.

To incurr a mischicf, Zich aan vour. INCUBATION, Broeding op eije een onbeil bloot stellen. : to INDEAVOUR, Zicb beulytigen, reil. Perhaps this task which I pro

trachten, poogen. INCUBUS, De nagt-merry.

pored to my self will incurr To do one's indeavour , Zyn best to INCULCATE, Instampen, in the cenfure of judicious per

doen. prenten.

sons, Mogelyk zal de taak, die Indeavour to do that, Doet uvo Inculcated, Ingeprent.

ik my voorgesteld heb, door ver best om dat te doen. Inculcating,

}

Inprenting, inpren standige menfcben berisptwor. He indeavours all what he can to Inculcation, tende.

den.

undo me, Hy stelt al wat by INCULPABLE, Onschuldig , on Incurred, In vervallen, verbeurd. kan in 't werk om anyn verderf traffelyk.

Incurring, Vervalling , vervallen te weeg te brengen. INCUMBENT, Beruftende, ver de.

Indeavouring, Tracbting,-trac> eischt.

INCURSION, Inval, aanval, stroop. tende , enz. It is a duty incumbent upon every In the year 1756, the glorious INDEBTED, Scbuldig , in fcbuld

one to fear God, God te vree King of Prullia , made an incur. vervallen. zen is een plicht die op een lege fion in Saxony, In het jaar

To be indebted, Scbuldig zyn. lyk berut.

1750 , deed de glorieryke Ko. To be indebted (or obliged) to The busines is incumbent upon ning van Pruissen, eenen inval one for a thing , Iemand er. me alone, De zaak berust op my in Saxen.

gens voor verplicht zyn, te danalleen.

INCURVATION, Inbuiging , krom ken hebben. It is incumbent upon all men, ming.

INDECENCY, Onbetaamelykbeid, 't Is van alle menfcben vereiscbt. INCUS, Een smids ambeeld.

onbeboorlykbeid. an INCUMBENT, (of a Living )

IND.

Indecent, Onbetcamelyk, onbeboorEen bezitter van een kerkelyke | INDAGATION, Nanfpeuring. lyk. prove, een Parocbiann, Predi- to INDAMMAGE , Bescbadigen, Indecently, Op eene onbetaamelyke kant van eenige plaats.

scbaade toebrengen, benadeelen, wyze, onbehoorlyk. to INCUMBER, Belommeren, ver verkorten.

INDECIMABLE, Onvertiendbaar, binderen, belemmeren, bekoinme- Indammaged , Befcbadigd, benaa

vry van tienden. ren.

deeld, verkort.

INDECLINABLE, Onontwykelyk, Incumbrance, Verbindering, beflon- Indammagement, Beschadiging, or: vermydelyk, onbuigelyk. mering, belemmering.

benaadeeling; INDECORUM, Wanvoegelykbeid. Incumbrancer, (a Creditor of In- Indammaging, verkorting. Indecorous, Wanvoeglyk, onbes cumbrancer upon an estate) to INDANGER In

taamelyk. Een schuld-eifcber, uit boofde gen, in perykel stellen, veroor INDEED, Inderdaad, in waarbeichs van onderpand. zaaken.

zéker. locumbred, Bellonamerd, verbinderd,

And indeed, En zéker.
Bbb 3

He

gevaar bren

« FöregåendeFortsätt »