Sidor som bilder
PDF
ePub

}

Aan wyns.

One in Authority, Een Regeer

AWA.

To steal away, Wegfluipen. der, Magistraat. AWAIT, Voorbedagtelyk.

To scold one away, Iemand To put in Authority, In de Re A man Nain by await, Een man weg schelden. geering stellen.

die voorbedagtelyk dood-geslagen, Time will away, De tyd olied To put out of Authority, Uit de die vermoord is.

weg. Regeeringe stooten, afzetten. AWAKE, Wakker, ontwaakt. He shall not go away with it fo, Printed with Authority, Gedrukt To keep awake, Wakker houden. Hy zal 'er zo gemakkelyk niet uit last van booger band. To ly awake, Wakker leggen.

aankomen. w I have it from the most impar. to AWAKE, Wekken, wakker maa

AWE. tial authorities, Ik heb dat van ken, opwekken, ontwaaken. AWED, Afgeschrikt , in ontsach ge zeer onpartydige lieden.

To awake one out of his sleep, bouden. to AUTHORIŽE, Gezag geeven , Iemand uit zynen slaap wekken.

AWF. volmagtigen, achtbaar keuren. I awaked early in the morning, AWFUL, Ontzaglyk, vreeslyk, Authorizing, Volmagtiging, mag

Ik ontwaakte 's morgens vroeg.

Awfulness, Ontzaglykbeid. Authorization, }

tigmaaking. Awaked, Opgewekt, ontwaakt. AWKWARD, Averecbts, zie AukAUTOCRASY, Opperboofdigbeid, Awakened, Ontwaakt.

ward. Soutereine magt. Awaker, Een opwekker.

AWL. AUTOCRATICAL, Vrymag Awaking , Ontwaaking ; op- | AWL, Een Els. tiglyk , wekkende, ontwaakende.

AWM. AUTOCRATORIAL, Souve AWARD, Uitspraak van goemannen,

an AWN (or Auine) of wine, Een rein.

vonnis. AUTOGENEAL, Van zig zelven to AWARD, Vonnissen , uitspree

AWN. gebeoren, door zig zelven voort ken; - afweeren.

AWN, Ssbil, bast. gebragt.

ato Award á blow, Eenen fag AWNCEL, Unter, sie Auncel. AUTOGRAPHY, Het eigen band afkeeren of verzetten.

an AWNING, Een zeil over 't ver. scbrift van een schryver , bet oor. Awarded, Uitgesprooken, afge dek gespannen, om de zonnescbyr Spronglyk fcbrift. weerd.

of den régen te ontduiken.' AUTOLOGY, Het spreeken van of AWARE, Gewaar, op zyn boede.

AWR. tot zig zelven.

To be aware of, op zyn boede AWRY, Scheef, krom, verdraaid. AUTOMATON, Een werktuig dat

zyn, gewaar worden.

To turn awry, Verdraaijen , fcbeef van zich zelfs beweegt, een on I was not aware of it, Ik wierd maaken. af banglyk beweegtuig.

het niet gewaar.

To look awry, Scheel kyken , fcbeef AUTOPSY, Het zien met eigen AWAY, Weg, van bier , maak ruim zien, oogen.

baan.

He goes his shoe awry, Hy loopt AUTUMN, Herfst. To go away, Weg gaan.

zyn schoen scheef.
Autumnal, Herfstachtig.
Get thee away hence, Weg van

AX.
AUX.
bier.

AX, Een byl.
AUXILIARY, Bebulpig , behulp Get the away presently, Fluks a Butcher's ax, Een slagers byr.

weg.

A chip.ax, Een diffel. Auxiliary forces, Hulptroepen. Away with it, Weg daar mee. A battle-ax, Een beir byl , strydAuxiliary verbs; Hulp-woorden, I cannot away with this air, Ik bamer:

als : bebben, zullen , moogen. kan deeze lucht niet verdraagen. A little-ax, Een byltje. AUXILIATION, Hulp, bystand, They cannot well away with the- AXEL-TREE, De as van een waonderstand.

fe things, Zy konnen met dee gen, een wagen-asse. AW.

ze dingen niet te recht ( of niet Axel-pin, Een wagen-lens. AW, Ontzag, ureeze , eerbiedig. wel over weg) komen.

AXILLARY, Dat tot de Oxel bebeid.

He stole away froin me, Hy loop boord. To be in aw, Vreezen, ontzien. van my weg, by ging beimelyk The axillary artery, De Oxel-flag. To keep in aw, In ontzag bou door.

ader. en.

Away with him, Weg met zulk AXIOM, Een geloofspreuk, bekende To stand in aw, Ontzag bebben, eenen.

zaak, stelrégel. onder ontzag staan.

To eat a bit and away, Een mond AXIS, Een as, Spil. He perceived you stood in aw of vol eeten en dan voort.

AY. him, Hy bemerkte dat gy ont Away with these fopperies , Weg AY, or Yes, fa, wel. zag voor bem bad: by wierdt ge

met die prullen.

AY, ay, Wel, wel. vaar dat gy bem ontzaagt. A. Dit Bywoord word dikwils Ay me! O my! to AW, In ontzag bouden, onder by een Werkwoord gevoegt, Ay, but are you sure of it , Nu de plak bouden, affcbrikken.

en maakt als dan een gedeelte dan, maar weet gy 't wel. To aw the subjects in to obedien van de betékenis daar van uit. A. Men gebruikt dit woord niet ce, De onderdaanen door gezag Ex. To run away, Vluchten.

als in een gemeenzaame styl, enda geboorzaambeid brengen. To go away, Weggaan.

en tégen menschen die men

geen

E 3

te rug.

een ines.

beree

geen achting verschuldigt is, BACK, De rug, de buitenste zyde; To fit, 7 on horse. s sitten, anders moet men res zeggen.

To ride) back, Te paerd Lryden. Of anders in deeze zin. To breack one's back, Iemand A faddle-back, Een bolle rug , 36 Ay marry, sir, ja, fa, myn den rug breeken.

del-rug. Heer,

He has a strong back, Hy beeft Saddle-backt, Hol van rug. On Set up a bed for this gentleman; een sterke rug; by beeft een sty. The Back-parts, or Back-side,

Ay marry if I had one, said ve steun; by staat vast in zyne Het acbterste deel. the Landlady , Maak een bed fcboenen.

The back-side of a leaf, De aveop voor deezen Heer, fa, fa, The back of a knife, De rug van recbtse zyde van een blad. (zeide de Waardin) zeer gaar

The back-board , (in de Zeevaart) als ik 'er een bad.

The back of a chair, De Leu Het bakboord. AY, [ever,] Altoos, acb.

ning van een Stoel.

a Back-side, Een plaats acbter 't buis. # For ay, Voor altoos.

To turn his back to one, Iemand He dwelleth on the back side, Ar-GREEN, Huislook.

de rug toe keeren.

Hy bewoont het achterhuis. AYD.

The back of the hand, 't Bui a Back blow, Een averechtse sag. AYD, Hulp, zie Aid.

tenste van de band.

a Back-yard, Een achterplaats, een AYR.

A back and breast, Een harnas, plein of tuin acbter 't buis. AYRY, Een Valken-neft.

To put back, Te rug zetten , ach a Back-room, Een acbter-kamer. AZI. ter uit zetten.

a Back-sword, Een sagzwaerd. AZIMUTH, De topboog, een woord To pull back, Te rug trekken. Back-door, Een achter-deur. der Sterrekundigen.

To keep back, Te

rug

houden. Back-stairs, Een achter-trap. AZU.

To send back, Te rug

zenden. to BACK an horse, Een paerd pikéAZURE, Hémels-blaauw.

To cast back, Te rug werpen, ren, beryden. Azured, Met bémels-blaauw bescbil verstooten.

to BACK, Steunen, ondersteunen. derd. To go back, Te rug gaan , agter

To back an undertaking, Eene AZY. uitgaan.

onderneeming stypen. AZYMES, 't Feeft der ongebévelde To give back, Te rug geeven, Backed, Ondersteund, brooden. weergeeven.

den. To return (or come) back, Wéder. To put an horse to be back'd, BAB.

keeren, weërkomen, komen. Een paerd laaten beryden. to ABBLE, Klappen, snappen, To turn one's back to one, le

Broken-backed, In de rug gebrofrateren, kakelen. mand de rug toekeeren.

ken of gekrenkt. Babbler, Een snaateraar, kakelaar. ar to turn one's back, Vluchten. + a BACKBEROND, Een Dief op Babbling, Een gekakel, geklap, ge To lay all on one's back, Iemand

beeter daad betrapt. Snater; - fnaterende.

al de schuld opleggen.

to BACKBITE, Acbterklappen, beBABE, Een jong kind, kindtje, on, He has no fhirt to put on his lasteren. nozel schaapje.

back, Hy beeft geen bemd aan Backbiter , Een achterklapper. BABLE, Een sprookje, grol, kwak. zyn lyf, by is zeer arm. Backbiting, Achterklapping; BABOON, Een groote meerkat, ba * To clap a writ on his back, le achterklappende. viaan. mand een proces aandoen. Backing, Beryding ;

onder BABY, Een pop, een kindtje.

You must give me something steuning: Babylip, Kindsbeid, kindjcbap. back, or back again, Gy moet BACKGAMMON, Een spel op 'o BAC. my iets te rug geeven.

verkeerbord. † BACCA, Een bézie.

I shall be back again by one of to BACKSLIDE, Te rug wyken, BACCATED, Met paerlen omzet , the clock, Ik zal oin één uur

aerzelen. ook iets dat veel beziën heeft.

Backsider, Een afvallige , afwyker. BACCHANALS, 't Feest van Bac Back again, Wéderom.

Backsliding, Terug wyking, afvalcbus, een slempfeeft.

Make haste back again, Rep u ling, derzeling ; aerze. BACHELOR, Een ongebuwd mans wat dat gy baast wederom komt. lende. persoon, uryer. To look back, Te rug zien.

BACKWARD, Achterlyk , traag, a Bachelor of Arts, Een Licen. With his hands behind his back, Schoorvoetend, achterwaards , achtiaat, (Iemand die tot den eer Met zyn banden agter op zyn rug.

teruit. sten Trap in de weetenschap. To belie one behind his back, He was too backward in the bupen op eene Hoogeschool be. Iemand achter zyn rug beliegen. finess, Hy was te achterlyk inz vorderd is.) Back to back, Rug aan rug , rug

de zaak. A Knight Bachelor, Een édelman gelings.

I found himn a little backward in die in rang tusscben een Ridder The back side, De achterste dee it, Ik vond hem daar toe niet en Schildknaap is. len , bet binderste.

zeer genegen, by wilde'er niet aan. Bachelorship, De vryersstaat, vryer. The back-bone, 't Ruggebeen , de Om To go backward and forward, fcbap; een zekere Trap in ruggraat.

(not to be in the same story) de weetenscbappen. On horse-back, Te paerde.

Zicb zelf tegensprecken.

то

te rug

weerom zyn.

[ocr errors]

}

To go backward, Achter uit gaan, A money bag, Een gelkzak, beurs. gepleisterd, tot een gerecht
te rug keeren.
A little bag, Een zakje.

aangebitft.
Backwardness, Achterlykheid, traag Bags of wool, Wolzakken. Baiting, Lok-aazing, pleiste.
beid.
A cloak-bag, Een reis-zak.

ring. BACON, Spek, gerookt spek.

A sweet-bag, Een kussentje van a Baiting-place, Een pleister plaats; A fitch of bacon, Een zyde spek. welruikende kruiden.

- een vechtplaats van eenen bul A gammon of bacon, Een bam. Bag-pipe, Een Zak-pyp.

of beer. Ruity bacon, Garstig Spek. Bag-piper, Een Zakpyp-Speeler. Baiting of a bull, Een stieren ge. * To save one's bacon , Zorg voor Bag-pudding, Een gekookte podding, vecht, béter zegt men Bull. zyn buid draagen, beelsbuids daar kételkoek.

baiting: af komen.

BAGGAGE, Pakkazie , reistuis, The baiting of a bear, De bee. A bacon hog, Een vet varken.

een soldaten boer, Scbeuk. rebyt. BAD.

To march away bag and bagga- BAIZE, Baai, baaijen. BAD. Kwaad, snood, ondeugend, ge, Met zak en pak weg trek

BAK. niet wel te pas.

ken.

to BAKE, Bakken. He takes bad courses , Hy gaat BAGNIO, Een bad.

Baked, Gebakken. kwaade gangen.

BAI.

Baked meats, Gebak, gebakken It is very bad with him, Hy is BAI, Een inbam, baai,

koft. 'er beel kwalyk aan, by is in BAI-TREE, Een Laurier-boom. Bakehouse, Een bakkery. eenen slechten staat, hy is beel BAIL, Borg , borgtogt.

BAKER, Een bakker. ziek.

To give bail, Borg stellen. a Baker of spice-bread, Een
Bad times, Slechte tyden.
To be bail for one, Borg voor

Koeke.
He is very bad, Hy is zeer secbt, iemand staan.

A ginger-bread baker, bakker. Hy legt op bet uiterste.

To be released upon bail, Op borg a Baker of pies , Een Pasteibak. Bad fortune, Tégenspoed. togt ontslagen zyn.

ker, béter a Pastry Cook. Sure it is not to bad with you! to BAIL, Borg stellen,

Baker-legg'd, Dik-kuitig , #kuit op
Ik dagt inderdaad niet dat gy 20 Bailable , Daar men borg voor stellen Scbeen.
Recbt bestond.

mag.

Baking, Bakking, bakkende. To keep bad (or late) hours, Bailed, Borg gesteld, onder borg-a Baking pan, Een koekpan, bakpan, Laat t'buis komen, laat te bedde togt.

braadpan. gaan.

He has bailed her, Hy is borg a Baker's thovel, Een bakkers fcbop. BAD, Bevoolen, gebooden , van to voor baar gebleeven.

BAL. Bidd.

BAILIFF, Een Baljuw, Rentmeester. Balad, Straatlied, zie Ballad. BADGE, Een merk, téken.

The office of a bailiff, Baljuw- Balast, zie Ballast. BADGER, Een zoetelaar, iemand schap, Rentmeesterfcbap. fto BALBUCINATE, Stameren,' die koorn of andere leeftogt van BAILLING , Een borgstelling; i to BALBUTIATE,

}

stotteren. de eene plaats op de andere te borgstellende.

BALCONY, Een uitsteeksel of uit. koap brengt.

BAILLIWICK, Des Baljuuws ge kyk voor een buis, balkon. BADGÈR, Een das, [zéker beest.] bied (of wyk.)

BALD, Kaal. BADINAGE, Boevery, Spotterny. a BAILY, or Bum baily, Een

Somewhat bald, Kaalachtig. BADLY, Kwaalyk, oolyk.

Luizevanger , Diender of On- Bald pated, Kaalboofdig, kaal van BADNESS, Ondeugendbeid, oolik derfcbout.

hoofd. beid, kwaadbeid. BAIN, Een bad.

a Baldrib, Een verkens rib, een ribe BAF.

BAIT, Aas, lok-aas, WHITE-BAIT, stuk van een verken. to BAFFLE, Befcbaamd maaken, Zeer klyne Visjes in de Tbeems. Baldness, Kaalbeid. Derbluffen , de spot dryven, over to BAIT, Aas leggen, lokken, lok- BALDACHIN

| , Een verbemelte, frarken, den mond stoppen.

aazen.

zie Canopy. To baffle a design, Eenen toeleg To bait a hook, Aas aan de boek BALDERDASH, Mengelmoes, ook doer verstuiven. doen.

een verwarde rédenvoering. To come off with a baffle, Iets to BAIT, (to allure) Verlokken, to BALDERDASH, Vogt door ver18et een beschaamde trooni staa verleiden.

menging vervalscben. ken.

The hawk baiteth (or flaps her | BALDŘIC (an old word for a Baffied, Oversnorkt, verbluft.

wings) De Valk klapwiekt.

long belt) Een ouwerwetsche Baffier, Een Spotvogel, verbluffer, The hawk baits (or floops) at draagband. Foersnorker.

the blackbird, De Valk valt op BALE, Een baal. Baling, Verbluffing, oversnorking ;

een Meerl.

BALE, Het bengsel van een Em. verbluffende.

a to BAIT at an Inn, Pleisteren EAFTS, Baftas, zéker Oostindische in een berberg.

to BALE, Water uit een schip bana hewaaten.

Co to BAIT a bull, or bear, Een lien.
BAG.

bul of beer laaten vechten. BALEFUL, Droevig.
BAG, Een zak.
‘Baited, Aas gelegd, gelok-aasd ; BALK, Een brok lands daar de ploeg

mer.

*

niet overgegaan is, de opgewor- | a Ballance-maker, Een Balanse maa- ja a Band of soldiers, Een bende pene aarde tusscben twee vooren , ker.

soldaaten. een balk.

to BALLANCE, Weegen , opweegen, By bands, By troppen, troeps. * He has had a fat balk , Hy beeft évenaaren, balanseeren.

wyze. een lelyk ongeluk gehad.

His good services do not ballan Train-bands, De gewapende BurBalk (shame, or disgrace) Schande. ce his carriages , Zyne goede gery, Schuttery. to BALK, Voorby gaan, daar over diensten konnen zyne missaagen a Band-roll, Een monster-rol.

been stappen , zyn woord niet niet opweegen (of ophaalen.) or a Hat-band, Een boedband. bouden , verongelyken , te leur To ballance books or accounts,

a Head band, Een bairsnoer. stellen

Boeken of rekeningen fuiten. a Swadling band, Een zwachtel. I will not balk his house, Ik zal Ballanced, Gewoogen, gebalanseerd. a Band-dog, Een bandbond, band. zyn buis niet stilzwygende voor- Ballancer, Een weeger.

rékel, ketting bond. by gaan, ik wil zyn buis niet Ballancing, Een opweeging ; -- op- BANDAGE, Het bindsel, de ban. myden. weegende.

den waar mede men iets bindt. Death balks no body, De dood | BALLAST, Ballast.

BANDALIER, zie Bandoleer, verfcboont niemand. Ballasted, Geballast.

a Set of bandaliers, Een bandalier To balk a shop, Een winkelnee- Ballasting , Ballasting ; ballas met kruidmaaten. ring benaadeelen.

tende.

BANDEROL, Een vaan, wimpel , Den He balked him not a whit, Hy Ballet, zie Ballad.

banderol. zweeg niet voor bem, by bleef BALLIST, (a sort of a large cross- BANDITTO, Een bandiet , Italiaans bem niet schuldig.

bow used by the ancients) Een fcbe Struikrovers. I balked that city , Ik liet die stad kruisboog, by de ouden in ge BANDORE, Een bas of védel. leggen.

bruik.

BANDOLEER, Bandelier. BALL, Een bal, kloot, dans, BALLISTERS, Een getraalied hek, BANDOW, Een Weduwen-bulsel. jongspel, ballet.

een traali.

BANDY, Een balplak of raket. A tennis ball, Een kaatsbal. Ballistred, Met een traali bezet. to BANDY a ball, Een bal weer A foot-ball, Een voetbal, een bal BALLOCKS , De klooten van een toelaan. die men met de voet voort scbopt. beest, of de balzak.

To bandy a business to and fro, To play at hand ball, Kiatsen. BALLOON, Een windbal, balloen. Een zaak voor en tégen betwis. A sweet-ball, Een ruikballetje. BALLOT, Een klootje om te loten. ten. A washing ball, Een wascb- to BALLOT, Looten, of zyne stem To bandy together, Saamenrotbal.

geeven door klootjes of iets dier. ten , Saamenspannen. A soap-ball, Een zeepbal.

gelyks.

Bandy'd, Toegekaatst, - SaammA snow-ball, Een sneeuwbal. a Balloting-box, Een lot-bus.

gerot. A fire-ball, Een vuurbal.

Ballotation, Looting door klootjes in Bandy-legg'd, Krom van beenen. The ball of the eye, De Oog een bus te werpen, lotwerping. BANE, Verderf, vergif. appel.

BALLUSTRADE, Eene getraalide A bane of humane society, Een The ball of the hand, De band. Leuning voor een buis.

pest der menfcbelyke saamenleepalm. BALM,

ving. The ball of the foot, De voet

Rats bane, Rottekruid. zool.

Balm, Konfilie de grein, Citroen Wolf's-bane , Aconyt, WolfsworThe ball, or whirl-bone of the kruid.

tel, een vergiftige plant. knee, De knie fcbryf.

a Balm tree, Een balsem boom. Bane-wort , Nachtscbade , een BALL, Een kamer-dans, ballet. BALNEARY, Bad, badstove.

plant. Ball money, Geld dat eene Bruid

BAM.

BANES, Afkondiging van een buuwaan baare buurvryers vereert. BAM, Een bedrog, een vond , een lyk, de geboden. to BALL, zie Bawl.

schelmsch beleid om te bedrie To bid (or publish the banes, liedgen.

De geboden afleezen. BALLANCE , Een tvenaar, balans , * to BAMBOOZLE, Bedriegen BANEFÜL, Verderflyk. fcbaal, weegscbaal.

misleiden.

BANG, Een dreef, klap. BALLANCE, De weegschaal, een BAMBAO, Bamboes, een Welt-In

BAMBAO, Bamboes, een Welt-In to BANG, Afrollen, Jaan , affineevan de twaalf Héinel-tekens. difch Suikerriet. If you weigh the things wel,

BAN.

Banged, Afgerost, afgesineerd. you will find upon the ballan to BAN, Vervloeken, zie Bann. Banging, Afrossing ; - af rollende. ce that, Als gy de zaaken wel | BAND, Een bef , band.

BANGLE-EARS, Hang-ooren, (gee overweegt zult gy by den uit A clean band, Een scboone bef. lyk die van een water-bond. komst zien, dat.

Bands of iron, Yzeren banden. He is bangle-eared, Het is een To put himself into the ballance * The band of society, De band bangoor. with another, Zicb by iemand

der maat sebappy.

to BANISH, Bannen, uitlannen. vergelyken, of met eenen ande-On A band for a book, De band * Let us bannith sorrow, Laat ons ren gelyk stellen. van een boek,

de droefbeid verbannen.

B2,

BALSAM,} Balsem.

ren.

-

Banished, Uitgebannen.
Bantered, Begekt.

aoortogt is bezet, de weg is toeBaiher, Een uitbanner.

Bantering, Begekking ; begek. geslooten. Banithing, Banning; uitban kende.

To bar (to debar or keep) from, reve. BANTLING, Een kind dat nog in

Uitsluiten, verbieden, afkeeren. Banishment, Uitbanning, balling de wieg legt, een speelkindje dat To bar (at Picket,) Kwaad maafchar voor de trouw geteelt is.

ken, in 't Pieket spel. BANISTERS, zie Ballisters,

BAP.

I bar your quint, Uw vyfde deugd BANK, Een dyk, oeverbank, BAPTISM, Het doopsel, de doop. niet. BANK, Hoogte, beuvel. BAPTIST, Een Dooper, Doopsge

Cross-barred, Met traalijen voor A bank of a ditch , Een boogte zinde.

zien of bezet. van corde.

John the Baptist, Jobannes de Barator , zie Barretor. A bank (or shelf in the sea,) Dooper.

BARB, Een paerd uit Barbarye. Een klip.

Baptistery, Een doopbekken, doop- to BARB, Den baard scbeeren, potser, To keep a thing in bank, lets vonte,

barbieren. als peperkoek bewaaren. Baptization, Dooping.

BARBARIAN, Een woeft menfch, To bank, Voor de zeedyken met to BAPTIZE, Doopon.

barbaar. een scbip leggen. Baptized, Gedoopt.

Barbarism , Basterd-taal, on-taal, A sea-bank, Een zee-dyk , zee- Baptizer, Een dooper.

wan-taal, ontaaligbeid taal. bank.

Baptizing, Dooping; doopende. woestbeid , brabbeltaal , war-taal. a BANK of exchange, Een Willeb

BAR,

Barbarity, Woeftbeid, wreedbeid. bank.

BAR, Een dwarsboom, draaiboom, BARBAROUS, Woest, wreed, 0 Banker, Een Willelaar, bankier. fluitboom, boom, binderpaal, mensbelyk, barbaarifcb. BANKRUPT, Een bankrottier, ban diefyzer, traali, beletsel. Barbarously, Onbefcboft, wreedelyk, krot.

A bar for windows, Een boom om op een barbaarische wyze. To play the bankrupt, or to turn vensters te Nuiten.

Barbarousness, Onbefcboftbeid, woeft bankrupt, Bankrut jpeelen, door een a Bar [where causes are plea beid, wreedbeid. gaan.

ded,] De Rechtbank , baalie. BARBED, Gescbooren, gepotst, We conclude them bankrupt, To plead at the bar, Een zaak gebaard.

to al mannner of underítan voor 't Recht bepleiten, voor de or A barbed javeline, Een fcbichte ding, Wy besluiten, dat zy al baalie pleiten.

met weerbaaken. bun verstand verlooren bebben. Cross barrs, Traalien, diefyzers. BARBEL, De barbeel, een Visch, to BANN, Veruloeken, in den ban Yron barrs, Yzere staaven. BARBER, Een baardfcbeerder, bar doen. The bar of a haven , De boom van

bier. Banned, Vervloekt , verbannen.

een baven.

a Barber-Surgeon, Een barbier BANNER, Een vaan, vaandel , A bar of gold or silver , Een staaf die teffens een Chirurgyn is. banier.

goud of silver.

a Barber's - shop, Een barbiers BANNERET, zie Baronet.

A bar, (or leaver) Een band. winkel. BANNERET, Iemand die om zyne boom, befboom.

a Barber's pole, Een barbiers stok, dapperbeid, kort na eenen veld. A bar in heraldry, Een balk in a Barber's bason, Een scbeerbek. fag, in 't midden van het Léger een wapenschild.

ken. tot Ridder geslagen is, een Rid. The bar of a haven, Een zand a Barber's trimming - cloth, Een der Banneret.

plaat of klip, aan de mond van fcbeerdoek. Bannings, Vervloekingen.

een Haven.

Barbing, Baardscheering ; bar. to BANNISH, zie Banilh.

Bar, De Advokaaten in 't alge.

bierende. BANNOCK, Een baveren koek.

BARBERRY, Een Berberile. BANQUET, Een gastmaal, gaste- A bar in a fhoe, Het besteekzel BARBICAN, Een wacbt-tooren, als ry, banket. van een schoe.

ook een buitenwerk. A riotous banquet , Een semplice A bar in a publick-house, Een BARBLES, Zweeren of blaaren ache mand.

kantoortje in een berberg of kroeg. ter op de tong van een paerd. to BANQUET, Gastmaal bouden, A bar of lace, Een endkant. BARBS, Paerden-pronk. banketteeren.

| Bar, (or hindrance) Beletzel, BARBITIST, Een luitspeelder, luis Banqueter, Een gastbouder, banket binderpaal.

tenist. teerder.

Bar, Uitvluchten, knibbelaryen, BARDS, Barden, Een soort van Banqueting, Een gastereering , ban der Recbtsgeleerden.

aaloude Poeëten. Retteering:

Bar-fee, Sluitgeld, dat een gevan to BARD wool, De uiterste vlokeo Banqueting-stuf, Suiker-gebak, bani gen aan den Cipier betaalt.

ken van de wol afscheeren. ket.

to BÅR, Met staaven bezetten , uit BARDACHIO or BARDASH, Een BANTER, Begekking , boert , boer puiten, draaiboomen.

scbandjongen. tery. To bar a door, Een deur met een

BARDOUS , Dom, bot, zot , ook LO BANTER, Begekken, boerten, boom sluiten.

ontbloot, eenvoudig, eenig. terjcbalken.

The passage is barred up, De BARE, Bloot, maakt, kaal. L DEEL

F

A bare

meen.

« FöregåendeFortsätt »