Sidor som bilder
PDF
ePub

Infused, Ingestort, te trekken gezet, to INGENDER, Voortteclen, Doort-, INGLE, Een bogger-jongen , fcbandingeprent. brengen.

jongen. Infused gifts, Ingestorte gaven. A. Het werkwoord to Ingender, t Ingle, (a scotch word for fire) Vuur, Lnfufion, Instorting , inprenting,

word alleen gebruikt voor de INGLORIOUS, Onroemwaardig, treksel.

voortteeling, der beesten, die onloflyk. An infusion of Tea, Een treksel ren en ongedierte , van de Ingloriously, Onroemwaardiglyk. van Tbee.

menschen spreekende zegt to INGORGE, Inslokken , inkropING.

men To beget, of To get a pen, inzwelgen, inproppen, zie to INGAGE, Verpligten, verpanden, cbild.

to Gorge, verbinden, inwikkelen, een Ingendered, Voortgeteeld , voortge- Ingorged, Ingeslokt, ingekropt , ingedecbt aangaan, zie to Engage. bragt.

gepropt. To ingage his word, Zich door Ingenderer , Een voortteeler, voort- | Ingorger, Een zwelger, vraat, gulzyn woord verbinden, zyn woord brenger.

zigaard, propdarm, sok-op. geeven, zyn woord verpanden. Ingendering , Voortteeling, voortbren an INGOT, of gold, Een staafje I will not ingage myself in such

ging; voortteelende.

gouds. a desperate business, Ik wil my Ingenerable', Teelbaar.

to INGRAT, Inenten, inplanten, zulk een vertwyfelde zaak niet INGENERATED, Ongeteeld.

letterlyk en figuurlyk. wikkelen.

INGENIO, Subst. (a word used in Ingrafted, Ingeënt, ingeplant. I'll ingage he than't do it, Ik Barbadoes for the house , or Ingrafting, Inenting , inplanting, durf wedden, ik durf verzeke mill where they make sugar) inëntende. ren dat by bet niet doen sal.

Een fuiker moolen.

INGRAFTMENT, als; He bad ingaged himself too deep INGENIOUS, Zinryk, vernuftig, Ingraftinent on the stock of a

in the matter, Hy bad zich al Scberpzinnig, verstandig, gees bank, Vermeerdering van bet te diep in de zaak gesteken. tig, aardig.

kapitaal van een bank. They ingaged in the morning The ingenious writer of the sta- (t) to INGRAIL , Keepen, inkeepen. and fought till after noon, ge coach, De fcbrandere fcbry. Ingrailed, Gekeept, getand, als een Zy begonnen den stryd des mor ver van de post-koets.

zaag. gens, en vochten tot nag den The History of Rafjelas, Prince INGRATEFULL, Ondankbaar, ommiddag.

of Abyssinia, is a very inge ërkentlyk, sie Ungratefull. We stayed till the armies were nious work, De Historie van to INGRATIATE ones felf, Zich

ingaged, Wy bleeuen 30 lang Raffelas, Prins van Abyssiniën, wel gewild maaken, zich aangetot dat de beirlégers aan malkan is een zeer vernuftig werk.

naam maaken. deren raakten.

Ingeniously, Vernuftiglyk, geestig. INGRATITUDE, Ondankbaarbeid, Ingagement, Verbindtenis, verplig lyk, aardiglyk, op een zinryke onërkentlykbeid. ting, belofte, verband, ge wyze.

to INGRAVE, Graveeren, snyden, Decbt.

Nothing can be more ingenious plaatsnyden. I was under a close ingagement, ly contrived, than that watch, Ingraved, Gegraveerd, gesneeden.

Ik was onder een naauwe ver 'Er kan niets aardigers, niets Ingraver, Een graveerder, plaatsnybindtenis.

Scbranderders uitgedagt, of saa der, It was a sharp ingagement, 't mengesteld worden, als dat Hlor The ingraver of the mint, De Was een scberp gevëcht , 't ging logie.

Stempelsnyder van de munt. 'er beel beet toe.

Ingeniousness, Zinrykbeid, vernuf- Ingravery, Gefneeden werk. Ingiger, Een verpligter, verpander. tigbeid, geestigheid, aardigbeid. Ingraving, Graveering, plaatsnyding, Ingaging, Verpligting, verbinding, INGENITE, Îngebooren.

graveerende. verpligtende.

INGENUITY, Openbartig beid, op-INGRAVIDATION, BezwangeThis practice can hardly be touch'd rechtigbeid.

ring, bevruchtbeid. upon , without ingaging all Ingenuous , Openbartig, oprecht, ury- INGREDIENT, Een inmeng fel, incrowned heads in the reproach, moedig, gulbartig.

gredient, (een woord by DokMen kan die praktyk bezwaar He made an ingenuous confession ters en Apothekers gebruikelyk bestraffen, zonder alle de ge of all his faults, Hy deed een lyk, zynde een simpel en onkroonde hoofden daar door te be openbartige belydenis van alle

vermengd gedeelte van eenirifpen. zyne missagen.

gen drank of ander geneesmidINGATHERING, Inzameling , in-Ingenuously, Openbartiglyk, oprech del.) oogsting.

tiglyk.

INGRESS, Ingang: The feait of ingathering,(Exod. INGENY, Inborst.

Ingress and egress, Ingang en uitXXIII. 16.) Het Feejt der In- to INGEST, Indoen, insteeken , in

gang. zamelinge.

fcbenken.

to INGROSS, Met groote letters in to INGEMINATE,Verdubbelen. Ingested, Ingedaan , ingeschonken, 't net scbryven, te boek zetten, Ingeminated, Verdubbeld.

ingegooten.

in 't net stellen, - naa zich With ingeminated cries, Met een Ingesting,

neemen, grofleeren. verdubbeld geroep

Ingestion,
} Inschenking.

To ingross a commodity, Een

wooner.

waare of koopmanscbap opkoopen. Gotten by inheritance, Ge-erfd, deavour to justify the most ini. He ingrosses the talk, Hy beeft door erfenis verkreegen.

quitous opinions , Onder den al de praat alleen. Inheriting, Erving, ervende.

naam van voorgaande gevallen, Ingrossed, Geboekt , overgedragen, Inheritor, Een be-erver , erfgenaam.

baalen de Advokaten dikwils een na zich genomen, opgekogt. Inheritrix, Een be-erffter.

gezach aan, waar door zy de abThat Company hath ingrossed INHESION, Aanbanging, aanklee lergrootste ongerechtigbeid tracb. all the trade to themselves, ving.

ten te billyken. Die Maatscbappy beeft den gan to INHIBIT, Verbieden, beletten, INIQUITY, Ongerecbtig beid. Scben bandel alleen ingekregen. opschorten.

To commit iniquity, OngerechIngrosinent, Te boek stelling, over- Inhibited, Verbooden, belêt, opgescbort. tigbeid pleegen. draaging.

Inhibition, Verbod, opscborting. Workers of iniquity, Werkers der Ingrosser, Een overschryver in 't net, INHOSPITABLE, Onbērbergzaam, ongerecbtigbeid. opkooper. ongastury.

INITIAL, De voorste, eerste, als, Ingrossing, Boeking, opkooping , Inhospitality, Onbërbergzaambeid.

The initial letter of a word, opkoopende , na zich neemende. INHUMANE, Onmenfcbelyk, gruu

De voorste letter van een woord. to INGULF, Verzwelgen, [gelyk welyk.

to INITIATE, Eenen aanvang maa. een draaikolk.]

Inhumanely, Op een onmenscbelyke ken, inwyên, in de eerste beto INGURGITATE, Infokken , wyze.

ginselen onderwyzen. grétig inzwelgen.

Inhumanity, Onmenfcbelykbeid, gruu- Initiated, Ingewyd , in de eerste gronIngurgitation, Inflokking.

welykbeid,

den onderweezen, in eenig konstINH.

(t) to INHUME, Onder de aarde genootschap aangenomen. to INHABIT, Bewoonen, woonen. bedelven, begraaven.

INJUDICIOUS, Onverstandig, slecit Inhabitable , Bewoonlyk , bewoon- Inhumed, Begraaven, bedolven. van oordeel. baar. Inhuming, Begraaving.

Injudiciously, Onvernuftiglyk. This house is not inhabitable ,

INJ.

It was very injudiciously judged Dit buis is niet bewoonbaar. to INJECT, Inwerpen.

of her, Zy oordeelde 'er zeer Inhabitant, Een inwooner be Injection, Inwerping.

onvernuftig over. '} Inhabiter, Injected, Ingeworpen.

How injudiciously does he talk! A country without inhabitants, i Injecting, Inwerpende.

Hoe onverstandig praat by! Een land zonder inwoonders. INIMITABLE, Onnavolgelyk. INJUNCTION, Bevēt, gebod. The inhabitants, De ingezetenen, The heroick actions of the reig- to INJURE, Verongelyken, belédiinwooners.

ning King of Prusia, are ini gen, verkorten, boonen. Inhabited, Bewoond.

mitable, De beldendaaden van To injure one, Iemand werlast, A place much inhabited, Een den tbans regeerende Koning van geweld aandoen, beledigen, be zeer bevolkte plaats, een plaats Pruissen, zyn onnavolgelyk.

lasteren. die digt bewoond wordt.

to INJOY, Genieten, zie toEnjoy,&c. Injured, Verongelykt, beledigd, uerInhabiting, Bewooning, be. To injoy the comforts of this li. kort, geboond. woonende.

fe, De geneugtens van dit lee- Injurer , Een verongelyker , belédiger. to INHANCE, Duur maaken, doen ven genieten.

Injurious, Verongelykend , beledigend, opslaan.

To injoy a woman, Een Vrouws Smaadelyk, lajterlyk. To inhance the price, Den prys persoon tot zyn wil krygen. Injuriously, Op een lasterlyke wyze, verboogen, opjaagen.

To injoy one's self, Zich uro smaadiglyk. + He inhanced all the learning to lyk maaken , aan de vreugde over- INJURY , Verongelyking , beledihimself, Hy is alle anderen in geeven.

ging, baon, smaad, verkorting, geleerdbeid voorby gestreefd. He injoys a perfect state of Laster, ongelyk. Inhanced, Opgejaagd, opgeslagen, health, Hy geniet een volmaak To receive or undergo ) an inverhoogd. te gezondbeid.

jury in one's person or hoInhancer, Een opjaager, verbooger Injoy'd, Genoten.

nour , In zyn persoon geboond, van den prys.

Injoying, Genot, - genieting. ge/maad, gekrenkt, in zyn eer Inhancing, Opjaaging , opslag, Injoyment, Genieting.

belédigd, verongelykt ,te kørt geopjaagende.

to INJOYN, Beveelen, belasten, daan worden. INHERENCE, Aanbanging, aan. opleggen.

To revenge an injury done to us, kleeving.

Injoyner , Een belaster, bevreler. De boon, Smaat, scbimp, 't ver Inherent, Aanbangende, aankleevende. Injoyned, Bevolen, belajt, opgelegd. wyt ons aangedaan wreeken. An inherent quality, Een aanklé- Injoyning, Beveeling, bevee They came to injuries, Zy kws. vende boedanig beid. Dende, belastende.

men tot scheldwoorden, sy beto INHERIT, Beerven, erven. INIQUITOUS, Onbillyk, ongerecb gonnen op malkander te scbelden. To inherit a great estate, Een

telyk.

To be exposed to the injuries groot kapitaal erven. Under the name of precedents,

of the weather, Aan de guur. Inherited, Be-erfd, ge-erfd.

the lawyers often produce Au beid, barbeid, gestrengbeid vars Inheritance, Erfenis, erfdeel.

thorities, by which they en

bet weer bloot gesteld zyn.

INN.

De genoot

neemen.

INJUST, Onrechtvaardig, zie Un- Inlarging, Uitbreiding , vergrooting, just.

uitbreidende.

INN, Een berberg , droog-gastery, INJUSTICE, Onrechtvaardigbeid, to INLAY , Inleggen ; [gelyk de als méde, een Oeffenschool ongerecbtig beid. schrynwerkers.]

der Rechtsgeleerden. They did him a great injustice, Inlayd, Ingeleid.

To keep an inn, Herberg boue Zy deeden bem groot onrecbt. Inlayd work, Ingeleid werk.

den. Injustice and wickedness prevai- INLET, een Water of Rivier, uit Inn and inn, Een spel met vier led in those days, De ongerecb de Zee komende.

dobbelsteenen. tigbeid en godloosbeid regeerde INLET, Een ingang.

The inns of court, in die dagen, badden in die da + Such a connivence is an inlet schappen (Collegiën) der Rechtsgen de overband.

into all manner of vices, + Zulk geleerden. INK.

eene groote toegeevendbeid opent Inn-keeper, Een bërbergier. INK, Inkt.

de deur voor allerly foorten van to INN, Gebärbergd zyn, buisvesting Printers-ink, Druk inkt.

ondeugden.
to INLIGHTEN, Verlicbten.

To inn corn ,
Ink-horn, Een inktkoker.

't Koorn in de to INKINDLE, Ontsteeken , ont.

The fun inlightens the earth, De fcbuur baalen.

Zon verlicbt bet Aardryk. vonken.

INNATE, Ingebooren, aangebooren, His zeal inkindled, Zyn yver ont. Inlightened, Verlicbt.

natuurlyk. stak.

To be inlightened, Verlicbt Innate ideas, Ingeschapen denkINKLE , Linnen-lint.

zyn,

beelden. INKLING, als, To get an inkling

The lamps inlightend the whole An innate faculty, Een natuurlyk of a business, Een weinigje van garden, De lampen verlichten de

vermoogen. een zaak bemerken, eenige lucbt gebeele tuin.

INNAVIGABLE, Onbevaarbaar, van een zaak krygen, een sché

To iplighten, (or light) one, for onbevaarlyk, onbezeilbaar. mering van iets verneemen.

fear he should fall, Iemand voor. An innavigable river, Een onbe

licbten uit vrees dat by vallen vaarbaare rivier.
INL.
mogt.

Inned, (from to inn) Gebuisvest. + INLAGARY, (a restitution of ITo inlighten the mind, or the INNER, Binnen, binnenst.

one outlaw'd to the King's pro understanding, Het verstand An inner chamber, Ěen binnentection, and to the benefit, or verlicbten, opbelderen.

kamer. estate of a subject) Het berstël Ô Lord! inlighten our understan. The inner part of the house, Het van eenen balling in de bescher ding, (or minds) 6 Heere! ver. binnenste van 't buis. ming des Konings en tot bet licbt ons verstand.

The inner temple, Dus word een voorrecbt, of de staat van een Inlightener, Verlichter.

van de voornaamste genootscaponderdaan. Inlightening, Verlicbting ,

pen der Rechtsgeleerden, te LonINLAND, Ver in 't land, land licbtende.

den, genaamd , ter onderscbeiding waard in.

to INLIST , Soldaaten opschryven, van een ander dat 'er digt by is, An inland town, Een binneland weruen in 's lands dienst nee 't welk men The middle teinsobe Stad, die ver van de Zee

ple noemt. legt.

To inlist failors, Matroozen aan All the inner thoughts of our to INLARGE, Uitbreiden, vergroo

hearts are not hidden before ten.

To inlist, Soldaat worden, dienst the eyes of the Lord, Alle onI will inlarge no further, Ik zal

ze beimelykste gedagten zyn niet niet verder in myne reede voort- Inlisted, Aangenoomen , opgescbree verborgen voor de oogen des Heevaaren, ik zal my niet verder uen, geenrolleerd.

ren. uitbreiden.

He inlisted in the gards, Hy wierd INNERMOST, Het allerbinnenste. To inlarge his borders, Zyne Soldaat onder de Lyfwacht. INN-HOLDER, zie Inkeeper. land paalen uitbreiden.

Inlisting, Aanneeming, opjcbryving, INNOCENCE, Onnozelbeid, onTo inlarge a close prisoner, to werving

INNOCENCY,

;}

fcbuld. allow him some liberty , Aan INLY, (poetically for inwardly) Adain consider'd in the state of eenen gevangen eenige vrybeid

INM.

innocence , Adam in de staat vergunnen.

+ INMATE, Iemand die by eenen der onnozelbeid aangemerkt. Let us inlarge our minds, Laat anderen inwoont.

The innocence of the accused ons onzen geeft eene uitspanning INMOST, Binnenst, gebeimft , bei. person is come to light, De geeven. 1 Laaten wy ons bart melyk/t.

onnozelbeid (of onschuld) van de eens opbaalen.

The inmost part of the Temple, beschuldigde persoon is aan bat Inlarged, Uitgebreid, vergroot.

Het binnenste gedeelte van den

licbt gekomen. Inlarger, Een uitbreider, vergroo Tempel.

The innocence, purity, and pieter.

God knows our inmost thoughts, ty of his inorals, De onnozelInlargement, Meerder ruimte, uit God kent onze beimelykste ge beid, zuiverbeid en vroondheid breiding dagten.

Zyner zéden.
CCC 3

Flis

[ocr errors]

ver

men.

neemen.

neemen.

[ocr errors]

ren.

His innocence his fimplicity do, Hy wierd in de beschuldi An inordinate paflion, Een onbegoos so far,

that -, Zyne on ging op waarschynelykbeid (pre tamelyke bartstogt. nozelbeid, zyn' eenvoudigbeid gaat sumptie) begrepen.

An inordinate way of living, Een zo ver, dat

Upright judges will not admit ongeregelde leevenswyze. Innocent, Onnozel, onschuldig.

of innuendoes, Billyke Recb. Inordinately, Op een onordentlyke He is innocent (not guilty) of the ters zullen geene ingewikkelde wyze. crime he stands indicted, Hy is aamyzingen dulden.

INORGANICAL , Onwerktuigig, onschuldig aan de misdaad waar INNUMERABLE, Ontelbaar, 073 werktuigen ontbreekende. over by is aangeklaagd.

tallyk.

An inorganical body, Een 0%Innocent, (pious) Éroom. An innumerable quantity of ants, werktuiglyk lichaam. It is an innocent, a pious soul, Een ontelbaare menigte van mie- Inorganity, Onwerktuiglykbeid. Het is een vroorze ziel.

INQ. To lead an innocent life, Len The stars of heaven are innume- INQUEST, Onderzoek , nasurfvroom leven lyden.

rable, De sterren des bémels zyn Scbing To protect innocents, De on ontelbaar.

The grand Inquest, De Genagnozelen befcbermen.

Innumerably, Op een ontallyke wy i tigden die gesteld zyn om onderHe is a poor innocent , Het is ze , ontelbaarlyk.

zoek wegens eenige misdaad te een arme bloed, een slegt boofd. Innuinerableness, Ontelbaarbeid.

doen. The massacre of the innocents

INO.

INQUIETUDE, Onrustigbeid, rusby Herod, De kindermoord van INOBEDIENCE, Ongeboorzaam teloosbeid. Herodes.

beid.

INQUINATION, Bevuiling, bg. A lamb is an innocent animal, INOBSERVABLE, Onbespeurelyk, morfing. Een lam is een onnozel dier.

onbemerkelyk.

INQUIRABLE, Naoraagbaar, 5a Innocent, Onzondig.

to INOCULATE, (Een Tuiniers derzoekbaar. I love innocent mirth, Ik bou woord,) Oculeeren, ['t welk ge- to INQUIRE, Verneemen, Oraageri, veel van onzondig vermaak.

geschiedt, door een sneedje in onderstaan, onderzoeken, raporAn innocent medecine, Een de bast van een Boomtakje te scben, doorsnuffelen. zagt, onbeschadigend geneesmid maaken, en daar dan een Knop To inquire after one, Na jemari del. in te zetten.] Inënten.

verneemen. Innocents day, Allerkinderen dag. To inoculate the finall-pox, De He inquired of me, Hy vraag de Innocently, Onnozelyk, onfcbuldig. kinderpokjes inënten.

my. Lyk.

Inoculated, Inge-oogt, inge-ënt. I shan't inquire into the motives I did it innocently, Ik beb bet Inoculation, Oculeering, inenting. of his conduct, Ik zal niet 013

onnozel, zonder erg, in myne on- to INODIATE, Haatelyk maaken, 'derzoeken wat de beweegredenen nozelbeid gedaan. in den baat brengen.

van zyn gedrag waren. INNOCUOUŠ, Onscbadelyk. INODORIOUS, Reukloos, zonder Inquired, Onderzocht, nagevorscht) INNOMINABLE, Onnoemelyk, on reuk.

vernomen, gevraagd. waardig, of onmooglyk genaamd INOFFENSIVE, Onaanstootelyk , Inquired into, Naar vernomen. te worden.

onërgerlyk, onbesprooken, onbelé- Inquirer, Een onderzoeker, navorInnominate, Naamloos,

digend, onbeschadigend.

scber, verneemer. to INNOVATE, Vernieuwen, iets He has a graceful way of spea Inquiring, Onderzoeking, onderzoe

nieuws invoeren, veranderen. king, enlieven'd with a touch kende. It is dangerous to innovate in a of inoffensive raillery, Hy beeft Inquiry, Onderzoek , navorscbing,

republick, Het is gevaarlyk in eene bevallige manier van spree verneeming vrye staat nieuwigbéden in te ken, vermengd met een fyne en To make a strict inquiry, Een voerenr. onbeledigende Spotterny.

naauwkeurig onderzoek doen. Innovated, Vernieuwd, veranderd. A sheep is an inoffensive (or INQUISITION, Een onderzoek, 04Innovation, Vernieuwing, verande harmless) creature; Een schaap dervraaging

ring-maaking, verandering , in. in een' goed (of onbeschadigend) The Spanish Inquisition, De Spaan voering van nieuwigbeden. dier.

sche Inquisitie. Innovator, Een vernieuwer, invoer. Inoffensively, Oněrgerlyk.

Inquifitive, Onderzoekend, ondersoek der van nieuwigbeid, verande. Inoffenfiveness, Onërgerlykheid, on achtig, weetgierig. ring maaker. aanstootelykheid.

An inquisitive body, Een traag INNOXIOUS, Onfcbadelyk, onbe- INOFFICIOUS, Ongedienstig, traag al, bemoei-al. schadigend.

om iets te doen.

Inquisitor, Een onderzoeker , 01INNUENDO, Een bekendmaaking INOPINATE, Onverwacht, over derzoekmeester, Geloofs-onderzo:van iemand door eenige betéke boeds.

ker, kettermeester, Inquisiteur. ning , [gelyk wanneer men zegt, INOPORTUNE, Ontydig, ongelé

INR. hy is zo of zo, of hy is van

gen.

to INRAGE, Byster vertoornen , zeer zulk eene gestalte.]

INORDINATE , Ongescbikt, on toornig maaken, tot eenen que fa He was brought in an innuen. maatig, onordëntlyk.

dende toorn opwekker.

Inraged , Byster vertoornd, 2008 to INSCRIBE, Een opscbrift Scbry-, to INSERT, Invoegen', insteeken, dend. ven, opschryven.

invlyën. Inraging, Een geweldige vertoorning, The letter was inscribed to him, I know it, for it was inserted in vertoornende.

Het opschrift des briefs bieldt all te neis-papers, Ik weet bet, He inraged me with his filly talk,

aan bein.

want bet beeft in alle de KouranHy maakte my raazend met zyn To infcribe a lefser circle in a ten gestaan. zot geklap.

greater, Een kleinder cirkel in To insert a day in February, in to INRAVISH, Ontweldigen , ge een grooter bescbryven, trek the leap year, In bet fcbrikkebweldigerband vervoeren, schaa ken.

jaar eenen dag in de maand Feken, zie to Ravish. INSCRIPTION, Een opfcbrift.

bruary invoegen. Inravished, Ontweldigt, zie Ravi. INSCRUTABLE, Ondoorgrondelyk, I must insert an advertisement in shed. onnaspeurelyk.

the paper, Ik moet een bekendmagto INRICH, Verryken, ryk maa to INSCULP, Graveeren.

king in de kourant laaten zetten. ken. Infculped, Gegraveerd.

Inserted, Ingevoegd, ingestoken. To inrich, or adorn) a book Insculping , Graveering, graveer- Insertion, Invoeging , invoegsel. with fine figures, Een boek met fel, — graveerende.

A page full of insertions, Een fraaije plaaten verryken. INSECT, (any creeping, or flut bladzyde vol invoegsels. To idrich, (inlarge ar amplify) tering thing) Een gekurve to INSERVE, Ten dienste staan, a dictionary, Een woordenboek diertje , als wormen, vliegen, deel meemen. vermeerderen, uitbreiden.

muggen, enz. Een Insekt.

He had inserved to that villany, Inriched, Verrykt, ryk gemaakt. A creeping or flying infect, Een to please the tyrant, Hy beeft Inriching, Verryking , verry kruipend of vliegend diertje. deel genomen aan dat schelmstuk kende.

A sea insect, Een Zee diertje , als om den Tyran te bebaagen. Inrichment, Rykmaaking , verry een krab, garnaal, enz.

INSERVICEABLE, Ondienstig, sie king: INSECTION, Infnyding,

als Unserviceable. INROBED, Betabbaard, met eenen méde, eene verbandeling.

E INSICCATION, Indrooging. tabberd van staat ombangen. INSECTABLE, Onnavolgbaar. INSIDE, De binnen-kant , de binnen. INRODE, Een inval [ des vyands] 1. INSECTATION, Uitvaaring , ste zyde, 't binnenste. béter Inroad. fcbelding.

The inside of the house, Het buis The French made an inrode in # INSECTATOR, Een lasteraar, van binneil, of binnen in 't Germany, De Franscben deeden agterklapper.

buis. eenen inval in Duitschland. INSECTS, Ongediert, gekurvene To look into the inside of a to INROLL, In 't Stads-boek of diertjei, Insekten.

thing, + Een zaak van binnen Recbtbanks-boek aantékenen, op INSECURE, Onveilig, onzéker. bezien, doorgronden , ter deeg de Rol fellen.

Insecure of one's life, Onzeker gade Naan. To inroll one's self a soldier , van zyn leeven.

INSIDENT, Op rustende. Soldaat worden, dienst nemen. INSEMINATION, Inzaaijing. to INSIDIATE, Belaagen, laagen Inrolled, Op de rol gezet, aange. INSENSATE, Zinneloos, uitzin leggen. tékend.

nig.

Insidious, Belaagend, bedriegelyk. Aantekening op de rol- INSENSIBLE, Ongevoelig, onbe-( INSIGHT, Doorzigt, inzigt. Inrollement, le, infchryving van } speurbaar.

To have an insight into a matzaaken in 't Recbrbanks boek. It is say'd that lepers are insen ter, Doorzigt in eene zaak bebINS.

sible, Men zegt dat de melaat. ben. I INSANABLE, Ongeneeslyk. fcben, ongevoelig zyn.

To give one an insight of a thing, INSANGUIND, Bloedig ge To be insensible to another's mi. Iemand ergens een inzigt, een maakt.

sery, Ongevoelig zyn voor de klaar begrip van geeven. Ito INSANIATE, Dol maaken, elende van anderen.

INSIGNIFICANT, 't Géne niets te krankzinnig maaken. Insensibleness, Ongevoeligbeid.

beduiden beeft, dat van geener INSANITY, Ongezondbeid van den Insensibly, Ongevoeliglyk.

waarde is, nutteloos. geeft, krankzinnig beid.

I contracted this habit insensi He is a pitiful insignificant felINSATIABLE, Overzadelyk.

bly, Ik beb deze bebbelykbeid low, Het is een armbartige fukAn insatiable hunger, Een onver. ongevoelig aangewend.

kelaar, een man van bet minste zadelyke bonger.

He recovers insensibly, Hy belang. An insatiable avarice or ambi

tert ongemerkt, langzaamer hand. An insignificant look, Een simpel tion, Een onverzadelyke gierig. INSEPARABLE, Onaffcbeidelyk. gezigt. beid of beerfcbzugt.

Light and shadow are insepara. Insignificancy, Nutteloosheid. Insatiableness, Onverzadelykheid. ble, Het licht en de schaduw zyn INSINCERE, Onoprecht. Infatiably, Op eene onverzadelyke onafscheidelyk.

Infincerity, Onoprecbtbeid, veinwyze.

Infeparableness, Onafsobeidelykbeid. zing. İ INSCIENCE, Onweetenbeid. Inseparably , Onafjcbeidelyker wy to INSINUATE, Inboezemen, te ken| INSCANSED, Befcbanft.

nen geven, verwittigen, aan.

[ocr errors]
« FöregåendeFortsätt »