Sidor som bilder
PDF
ePub

ken.

::}

to INTERMINGLE, Tulcbenmen have had the presumption to eens Konings of Vorsts en de

gen, ondereenmengen , zie Inter alter some of his lines, and achtervolging of verkiezing van inix. to interpolate others, Sommige eenen anderen.]

1 Intermingled, Tusscben gemengd, uitleggers van Homerus bebben to INTERROGATE, Vraagen. ondergemengd.

de vermételbeid gebad , van eeni- Interrogated, Ondervraagd. 1 Intermingling, Tufcbenmenging, ge regels in zyne werken te ver. Interrogation, Een vraage. tusschenmengende.

anderen, en anderen te verbaste An interrogation, or a note of INTERMIŠSION, Tufcbenkomst, ren.

interrogation , Een punt van aflaating , opbouding, verpoozing, Interpolation, Verbanseling, verval onderurgaging. tuffcbenruimte.

scbing, verstelling.

Interrogatory, Ondervraagende, By intermiflion, Met verpoozinge, Interpolator, Een vervalfcber.

een ondervraaging, vraagftuk. met tuffcbenruimte.

to INTERPOSE, Tusjčben stellen, to INTERRUPT, Verbinderen, beWithout intermission, Zonder zich tuscben begeeven, zicb in letten, stooren, in de réde val. opbouden, geftadiglyk, aan één steeken.

len. geschakeld.

If he offers to interpose , Zo by To interruptone when he speaks, to INTERMIT, Aflaaten, 'verpoo 'er zicb insteeken wil.

Iemand in de réde vallen. zen, opbouden, staaken.

To interpose one's authority, Zyn To interrupt one's proceedings, Intermitted, Verpoofd, gestaakt. gezacb doen gelden , met zyn ge Iemand van zyn bedryf doen afIntermittent or Intermitting , Ver zacb tusfcbenkomen.

stappen. poozend.

To interpose, Indringen , zie to Pray Sir, let me not interrupt An intermittent fever , Een ver. Intrude.

you, Ik bid u myn Heer, laat poozende, afgaande koorts. Interposed , Tulschengesteld, be ik u niet stooren, niet verbinde An intermitting pulse, Een pols moeid.

ren. die een slag mis saat.

Interposition, Tulcbenstelling , tus. Interrupted, Verbinderd, gestoord, to INTERMIX, Tulcbenmengen, scbenvoeging, middelschot.

tusschen in gevallen , afgebraondermengen.

to INTERPRET, Vertaalen, verIntermixed, Tuschengemengd, on tolken, uitleggen.

Why dost thou interrupt me ? dergemengd.

To interpret an author, Een fcbry. Waarom stoort gy my? waaronis Intermixing, Tuschenmenging, ver verklaaren, uitbreiden, uit. valt gy my in de réde. Intermixtion, ondermenging.

leggen.

Interrupter, Een verbinderaar, verIntermixture, Een tufcbenmeng Interpretation, Vertaaling, vertol. stoorder. fel.

king, uitlegging, beduiding: Interrupting, Verbindering , tusINTERMURAL, Binnens-muurs. How many interpretations may

fcbenvalling, af breeINTERNAL , Inwendig, inner. that word bear? Hoe veele uit. Interruption, king , stremming. lyk.

leggingen kan dat woord dul Without interruption, Zonder verInternally, Inwendiglyk.

den?

bindering, zonder afbreeking , to INTERNUNCIATE, Een bood The interpretation (or version) of acbter malkander weg.

febap tusschen twee partyën ver. the bible, De overzetting van to INTERSCIND, Midden door richten.

den Bybel.

Snyden. INTERNUNCIO, (an Agent of Interpretatively, Tot uitlegging die- to INTERSCRIBE, Tufcbenscbrythe Pope in another Prince's nende.

ven. court, where there is no nun. Interpreted, Vertaald, vertolkt , uit- INTERSECANT, Midden doorsnycio) Internuncius , van den gelegd.

dende. Paus.

Interpreter, Een vertaaler , tolk , uit- to INTERSECT, Midden doorsny. to INTERPELL , Tufcben Spree legger.

den. ken, in de réden vallen, zie to The leventy Greek interpreters, INTERSECTION, Midden doorInterrupt.

De zeventig Grieksche OverzetInterpellation, Tufcbenspraak, in ters.

to INTERŠEMINATE, Onder zaaivalling in iemands rede, belet. Interpreting, Overzettende.

jen, tulcbenzaaijen. INTERPUNCTION, Tulcbenpun- to INTERSHOCK, Tégen malkan to INTÉRPLEAD, Tulcben plei ting, onderfcbeiding van eene deren stooten. ten, hepleiten wie de rechte erf

rede door punten.

INTERSPACE, Tufcben-wydte. genaam zy:

to INTERR, Begraaven , in de aarde to INTERSPERSE", Bestrooijen, Interpleader , Een mededinger na eene bedelven.

doorsprenkelen. erfenis.

Interred, Begraaven, bedolven. To intersperse meat with spice, Interpleaded, Tulcben bepleit. Interring,

Begraaving, bedel.

} to INTERPOLATE, Verbanfelen, Interment,

Vleescb kruiden, met kruid beving.

strooijen. verstellen, vervalscben.

INTERREIGN, Een tusschen He intersperses his eloquent dic. To interpolate an original, Een INTERREGENCY regeering, course always with folly, Hy echt stuk vervalfcben.

INTERREGNUM

de tyd

vermengt zyn

welspreekende reden Some commentators on Homer tutschen de dood of afzetting voeringen altyd met dwaasheid.

[ocr errors]

was.

Interspersed, Bestrooid , doorfpren- | Interwove, Doorweeven, tusschen- Intimate , Zeer gemeenzaam, et sus: keld, doorzaaid , doorvlochten.

Interwoven,

3
geweeven.

naauw verknocbt, bartgrondeInterspersion , Tulscben/irooijing , It was interwoven with silk and

lyk. doorsprenkeling

filver, Het was ingeweeven My intimate friend, Myn barte INTERSPIRATION, Tulcben-ade met zyde en zilver.

grondigen vriend. ming, tusschen-blaazing. INTESTABLE, Onbekwaam vol to INTIMATE, Duisterlyk te kere INTERSTICES, Tufcben - wyd. geris de Wet oin een uiterste nen geeven, inboezemen, ver. Kiten,

wille te maaken, of een getuige wittigen, aanroeren. Interstitial, Tuschen-wydig.

te zyn.

He did intimate (or hint that to INTERTAIN, Ontbaalen , buis. INTESTATE, Iemand die zonder he was deeply in love with

vesten, onderhouden, zie to En een Testament gemaakt te beb. that young lady, Hy gaf vas tertain,

ben sterft ; of die zyn crediet verre te kennen dat by zeer op To intertain an opinion, Een ge

die jonge Juffrouw verliefd voelen by zich hebben.

INTESTINE, Inwendig , inbeemscb. He intertains a concubine, Hy An intestine war, Een inlandsche Intimated, Verwittigd, verkundfobapt, baudt eene byzit. Oorlog.

ingeboezemd. To intertain a fufpicion, Een Intestines, Ingewand of gedarmte. He intimated that thought to vermoeden plaats geeven, een arg

His intestines were wounded, Zyn me, Hy boezemde my die gedag. waan by zich buisvesten. ingewand was gequetst.

te in. Intertained, Ontbaalid, gebui svest, to INTHRALL, In jlaaverny bren- Intimating, Te kennen geeving, onderhouden.

gen.

verwittigende. Intertainer , Een ontbaaler, huis Inthralled, In Nawerny gebragt. Intimation , Kundfcbap, verwitti

Inthralling, 3 In haaverny bren ging, aanduiding, bericbt. Intertaining , Ontbaaling, buisves- Inthralment, }

ging

to INTIMIDATE, Bevreesd maating, onthaalende.

,

ken. Intertainingly. Op een ontbaalende INTHRONIZE.'} Op den troon

zetten,

He intended to intimidate me, 17 wyze, aangenaamlyk. Inthroned, Op den troon gezet.

Hy dagt my bang te maaken. Intertainment, Onthaal, onderbou Inthroning, Op den troon get. Intimidated, Bevreest gemaakt. ding.

ting, verbeffing I am not so easily intimidated, - Cold intertainment, Koel onto Intronement, op den troon.

Ik word zo ligt niet vervaard. baal.

to INTICE, Verlokken, aanlokken, Intimidation , Vervaardmaaking , af His writing of that work was verstrikken, bekooren.

Schrikking. chiefly the intertainment of his To intice one to mischief, Ie- INTIRE, Gebeel, gaaf, ganseb, pleasure, Hy schreef dat werk mand tot kwaad doen verlok oprecbt, ongeschonden, ongekreuks, voornaamelyk tot zyn eigen verken,

ongekrenkt. maak.

To intice away, Verrukken , ver In England they boill a codfith INTERTEXTURE, Doorweeving , leiden , ten verderve seepen.

intire, In Engeland kooken my tuffcbenweeving, doorvlechting. Inticed, Verlokt, bekoord.

een Kabeljauw beel. INTERTWISTED, Tufchen ge- Inticer, Een verlokker, bekoorder. o We had those hangings thirty INTERVAL, "Du lebensoy dte, tus. Inticement, } ring. Inticing, ? Verlokking, bekoo years and they are yet intire,

Wy bebben dit bebangzeb der. Scbenruimte, tulcbenplaats, tus An inticing wench, Een aanlok tig Jaaren gebad en bet is nog Jcbenval, tulcbentyd., tufcbenkelyke meid.

gaaf. poos.

Inticingly, Op een aanlokkende wy. I have an intire love for him, to INTERVENE, Tulcbenkomen. ze, bekoorlyk, aanlokkelyk.

Ik beb eene oprechte liefde voor And nothing to intervain, an INTIMACY, Nauwe vriendscbap,

bem. expression used in the votes zeer groote gemeenzaambeid.

Our friendfhip is still entire, of parliament) Alle andere zaa I was one of his intimacy, Ik

Onze vriendfcbap is nog onge ken jtil staande.

was een van zyne beste vrien. Schonden. If the grace of God do not in den.

Intirely, Gansbelyk, oprechtelyk. tervenc, Als Gods genade niet They lived since twenty years

I am intirely persuaded of your tulcbenkont. in the greatest intimacy, Zy

kindness, Ik ben ten vollen van Intervenient, Tulcbenkomende.

bebben sedert twintig jaar in de

uwe vriendelykbeid overtuigd. An intervenient business, Een

grootste vriendschap geleefd.

It is intirely false, Het is voltu (cbenko:nende taak. That intimacy will not last long,

frekt onwaar. Intervention, Tufcbenkomste, be Die gemeenzaambeid zal niet | Intireness, Gebeelbeid, ongekrenktmiddeling: lang duuren.

beid, oprecbtigbeid. INTERVIEW , "Een saainenkomst, Too great an intimacy spoils re.

to INTITLE, Eenen rytel geeven, arondeling gesprëk. spect and friendship, Al te groote

recbt geeven, bevoorreobteni, be. -10 INTERWEAVE, Tuschenwee gemeenzaainbeid beneemt de acb nuamen. ven, doorweeven. ting en verbreekt de vriendschap.

Your

[ocr errors]
[ocr errors]

Your virtue intitles you to the

He behaves him self intolerably. To prevail by intreaty, Door een adiniration of mankind , Uw bad, Hy gedraagt sicb op een

ernstig verzoek verwerven yuero deugd geeft u recht tot de acb onverdraagelyke wyze slecht.

bidder.
ting der menfcben.
to INTOMB , In een tombe zetten,

Good natures are rather won by
Intitled,
Getyteld, met eenen ty begraven.

1

iw vintrezties than roughness, Goede teb begiftigd, recbt INTONATION, Opbeffing van de Intituled, bebbende, bevoorrecbt, toon van een Pfalm of Lied. goede als met kwaade woorden benuand.

to INTOXICATE, Eenen tover over te baalen. He was noways inticled to it, drank ingeeven, betoveren, ver to INTRENCH, Eenen wal opwerHy bad 'er geeńssins recht toe. giftigen.

1 pen, met eenen wal omringen, The book is tus intitled, Dit Intoxicated, Betoverd, vergiftigd.

zich begraaven. is de tytel van bet boek.

To be intoxicated with one, Zeer To intrench upon, Indringen, Intitling, Tycelgeeving, benjaming, veel met iemand op bebben, gek inbooren. recht gevende. met iemand zyn.

To intrench upon another man's INTITULATION , Een opschrift Intoxication, Betovering, 'vergifti right, Het recbt van een ander dat tot eenen tytel verstrekt.

bekraipen), zich het recht van INTO, In, tot.

INTRACTABLE, Onbandelbaar een ander aaninaatigen. . I went into the city, Ik ging in ontembaar, weerbarstig. i Intrenched, Bewald, begraven, [als de Stad.

He is the most intractable man een léger.] is house looks into iny garden, I ever saw, Hy is de onban. The enemy was intrenched near Hy ziet uit zyn buis in myn

delbaarste Man dien ik ooit gezien Lipstad, De Vyand jag by Liptuin, beb.

stad verschanst.

Onbandelbaar-
The money was at last repaid | Intractableness

Intrenched upon, Ingedrongen. into their hands, Het geld wierd

heid.

Intrenchment, Een afjnyding, be

fcbanling.
eindelyk wederom in hunne ban. INTRADO, (an Italian word,
den geleld.

for a folemn entry) Een plech- INTREPID, Onvertzangd, onver.
I bad that into the bargain, Dat į tige intréde , als van eenen Am schrokken.
brd ik op de koop toe.

baladeur.

Prince Ferdinand of Brunswick is A. Dit woordtje Into wordt by de INTRALS, Het ingewand, zie an intrepid hero, Prins FerdiEgelschen op een byzandere Entrails.

nand van Brunswyk, is een 011wyze met zékeren nadruk ge to INTRAP, Verstrikken, in een val vertzaagde beld. bruikt, aldus :

vangen, betrappen.

Intrepidity, Onvertzaagdbeid. Endeavours were used to terrify I'll endeavour to intrap you one The ficge was carried on with him into some compliance , Men

time or other, Ik zal myn lej? the greatest intrepidity, Het bor poogde bein door schrik tot eenige duen om u den een of anderen tyd lëg wierd met de grootste onvertonderwerping te brengen.

te knippen.

zangtbeid voortgezet. To betray one into flavery, Ie- Intrapped, Verstrikt, betrapt. INTRICACY , Verwardbeid, bea

drermeldbeid.
mand verraaderlyk in Naaverny Intrapping, Verstrikking , betrapping,
brengen.

verstrikkende.

Intricat: , Verward, verstrikt, bedelt, It would frighten as into a grea.

to INTREAT, Bidden, ernstig ver ingewikkeld. ter union, De vreeze daar van zoeken, smeeken.

An intricate business, Een verwarzoud ons tot grooter eenig beid I intreat you Sir, excuse me this de zaak. brengen.

time , Ik smeek u myn Heer,

An intricate speech, Een duister To reason one into the belief, Jcboon my deeze reis.

gesprek. Iemand inet reden overtuigen. When you intreat him he will An intricate accident, Een won. To whip a boy'into better man do it, Als gy bem smeekt zal by derlyk toeval, een zeldzaame geners, Een jongen door kaftyding bet doen.

beurtenisse. beter manieren leeren.

Intreated, Gebéden, gesineekt. Intricately, Verwardelyk. 1 They might talk their necks Easy to be intreated , Verbidde. INTRIGUE, Kuipery, bedekte bane into a noose, Zy mogten door delyk, gezeggelyk.

del.. praaten zich zelve den sirop om Not to be intreated , Onverbid It is imposible to conceive how den bals belpen. delyk.

many intrigues were used in INTOLERABLE, Onverdranglyk, Intrcating, Bidding, smeeking, - that affair, Het is onbegry} elyk onlyderyk, ondtıldelyk.

merkende.

si võe veel kujpéryën 'm in die saak His vanity is intolerable, Zyn There is no intreating of him,

in 't werk gesteld syn. trotsbeid is onverdraagelyk.

Hy is niet te verbidden, by is An intrigue, Een minnaary, I fuffer intolerable pains, Ik lyde ovverbiddelyk.

minnebandel', terliefde byéčn duidelooze pynen.

A little intreating made him stay, komst. Intolerableness, Onverdraagelykbeid. Hy liet zicb niet lang noodigen om He is prodigiously fond of intriIntolerably, Op een onverdraagelyke te blyven.

gues wit every woman he sees, wyze. IN TREATX, Een ernstig verzoek. Hy. boud geweldig veel van met

[ocr errors]

ver

[ocr errors]

wen.

ieder Vrouwspersoon dat by ziet to INTROSPECT , Inzien , befobou vileges of a free nation, De een minnebandel aan te gaan. wen, overweegen.

rechten en voorrechten van een cry I got yesterday a fine intrigue INTROVERSION, Inflaaning, na volk benadeelen, verkorten. with a Lady, Ik bad gisteren binnen keering, wending.

To invade the province of anoeen aardig minnaarytje met eens to INTRUDE, Zich indringen, in ther,

In eens anders gaaken tre Fufrouw. booren.

den. INTŘINSECAL, 1 Innerlyk, bei

To intrude one's self in a busi To invade the government (to INTRINSICK,

melyk.
ness, or into a company, Zicb

be a fierce opposer of it) Zich Silver plate and Jewels have an

zelve in een zaak of in een ge tégen de regeering verzetten. intrinfick value, but pictures zelschap indringen.

This opinion invades (or deronot, Zilderwerk en Juweelen To intrude into an estate , Zicb gates from) the office and me. bebben een innerlyke waarde maar bet bezit van eens anders goederen

diatorship of Cbrist, Dit geSchilderyen niet. aanmaatigen, bet goed van een

voelen benadeelt (of wykt af An intrinsick capacity, Een inner

ander in bezit neemen.

van ) bet Middelaars-ampt van lyk vermoogen. Intruded, Ingedrongen, ingeboord.

Christus. to. INTRODUCE, Invoeren, inlei- Intruder, Een indringer, inboor This attempt invades the liber. den, inbrengen. der.

ties of Europe, Deezen aanslag To introduce an Einbassador, Een Intruding,

Intruding , 2 Indringing , inbou krenkt de vrybeden van EuAfgezant ter geboor inleiden. Intrufion, ring.

ropa. of To introduce å new opinion, to INTRUST, Betrouwen , toever

+ What sudden noise invades my Een nieuw gevoelen invoeren. trouwen, aanbetrouwen.

rest? Wat onverwagt gedruis Introduced, Ingevoerd, ingebragt. To intrust one with a thing ,

komt bier myn rust verftosHe introduced me to the Adini. Iets aan iemand toevertrou

ren? ral, Hy beeft my by den Ad.

Invaded, Aangevallen, besprongen, miraal ingeleid, ingebragt, of Intrusted , Aanbetrouwd, toever

aangeranft. by is bet die my by den Admi trouwd.

To be invaded with fear, Van raal in kennis gebragt, die my To be intrusted with a thing, Iets

vreeze overvallen zyn. by bem bekend gemaakt beeft.

aan vertrouwd zyn.

Invader, Een aanvaller, aanrantfer, I introduced my felf into that com He intrusted me to take care of

bespringer. pany, Ik beb my zelve in dat that business, Hy beeft my de Invading , Aanvalling, Garrantgezelscbap ingevoerd.

zorg van die saak toevertrouwd. fing, bespringing aanval Introducer , Een invoerder, inlei. The power with which God alo.

lende. der.

ne intrusted him, De macht die Invadible, Dat aangevallen kan worIntroducing, Invoering, inleiding , God alleen bem toevertrouwd , of

aanrantsbaar.
invoerende.
geschonken beeft.

INVAIN, Te vergeefscb. Introduction, Inleiding, invoering, Intruiting , Aanbetrouwing , toebe- / INVALESCENCE, Ongezonde inbrenging: trouwing, aanbetrouwen

beid. After the introduction of the Ein de.

INVALID, Onkracbtig, krachte

loos, baffador, Na de inleiding van INTUITION, Toekyking , beschoulden Afgezant.

wing, onderzoek.

An invalid, Een verminkte SolThe introduction of a custom, He made an intuition into that daat , 'een verouderd Soldaat, 09De invoering van eene gewoonbusiness, Hy deedt onderzoek naar

bekwaam om dienst te doen. die zaak.

The hospital of invalids at Cbelsea, An introduction to Philosophy, Intuitive, Beschouwelyk.

Het bospitaal der verminkte Sob

daaten te Chelsea. De inleiding tot de Wysbegeer INTUMESCENCE, Een opzwël

ling, opryzing, opblaazing.

Invalids, te.

Zieken. The introduction of a Sermon, INTUNABLE, Dat op geen toon to INVALIDATE, Krachteloos mar

De inleiding van eene Predika gezet kan worden , onwellui. ken, krenken. tie.

dend.

Invalidity, Kracbteloosbeid. invoer

INVALUABLE, Introductor, Een inleider,

Onwaardeer.

INV. der.

Lyk. Introductory, Tot inleiding dienen- to INVADE, Aanvallen , besprin

The top diamond in the crowd de

gen, aanrantsen, met geweld of the King of France is an in. An introductory speech, Een in benaderen.

valuable jewel, De grootste leidende reede. To invade the priviledges of a

steen in de kroon van den Koning INTROGRESSION, Ingang.

city , 'De voorrechten eener Stad

van Vrankryk, is een onwaardeer. to INTROMIT, Inlaaten, ingen Schenden.

lyk juweel. den.

To invade a Kingdom, In 'een INVARIABLE, Onveranderlyk , Intromillion, Inzending , inlaa ryk vallen, betzelve overweldi. standvastig, bestendig, zie Un

variable.

gen. to INTROSUME, Inneemen. + To invade the rights, and pri

den,

[ocr errors]
[ocr errors]

INVASION , Een inval, aanval lye, Een leugen smeeden. To make an inversion, Eencoin. inbreuk.

Invented, Uitgevonden, verzonnen, keering veroorzaaken. To make an invasion, Eenen in bedacht.

to INVERT, Onkeeren, 't onderste val doen.

He invented (or forged) that lye boven keeren, omwenden , 01He intended to make an inva. to try you, Hy smeedde dien leu draaijen. sion of my property, Hy was gen om u te beproeven.

Inverted, Omgekeerd, omgewend, voorneemens eenen aanslag op myn L. Koster invented the art of omgedraaid. eigendom te doen.

printing , Laurens Koster vondt Inverting , Onkeering , to INVEAGLE, sie Inveigle.

de drukkonst uit.

keerende. to INVECT, Inkeepen, zie to Inventer, Een uitvinder, vinder. to INVEST, In 't bezit stellen, inNotch.

He is the inventor of that calom buldigen, investigen. INVECTIVE, Doorstryker.de , fcbel ny, Hy is den uitvinder, definee To inveit a place Eene plaats dende, fteekelig. der van die lastering.

berennen, of toesluiten. An invective speech, Een scherpe, Inventing, Uitvinding, uitvin To invest the enemies, De Vyanzbitse rédenvoering. dende.

den omcingelen, insluiten. Invective, (Subst.) Een bitse of Invention, Vinding.

They caine to invest our house, sebeldende rede, feberpe door To be a good Poet, invention is Zy kwamen ons buis berennen, stryking

required, Om een goed dichter insluiten, van alle kanten omto INVEIGH, Uitvaaren, scbel. te zyn wordt vinding vereifcbt. ringen, bestooken. den.

That inan lives merely of bis in To invest one in an employHe inveigh'd more bitterly than vention, Die man leeft alleen

ment, Iemand in eene bediening all the rest against that piece van zyn vernuft.

stellen. of tyranny, ty voor geweldi. Invention, Uitvindsel, uitvin To invest one in an estate, lediger tegen die tiranny uit dan ding.

mand in bet bezit van een Kapi. al de rest.

The invention of the art of prin. taal, van goederen stellen. Inveighed against, Tégen uitge ting, De uitvinding van de druk. Invested, In 't bezit gesteld, ingesaarer. kont.

buldigd , ingevestigd, beto INVEIGLE , Verlokken, verstrik Gunpowder is the invention of a rend, rondom ingeslooten. ken, verleiden.

Monk and may truly be called The Emperor invelted him with He knows to inveigle every wo a diabolick invention, Het Bus the county, the dutchy, the man, Hy weet alle Vrouwsper kruid is de uitvinding van een

Electorat...., De Keizer stel. foonen met schoone woorden te Monnik en mag met recht een

de ben in 't bezit van 't Graafverleiden.

duivelscbe uitvinding genoemd sebap , 't Hertogdom, 't Keur. That merchant has a great ca worden.

vorsiendoin. pacity to inveigle his cufto- Inventive, Vondryk, snel in 't uit- INVESTIGABLE, Onnaafpeurelyk, mers, Die koopman beeft veel vinden, vindzaam, vernuftig:

ondoorgrondelyk. bekwaambeid om zyne kalanten The Frencb are inventive, De Co INVESTIGATE, Naaspeuren, te bepraaten. Franschen zyn vindingryk.

naatorscben. Invcigled, Verstrikt, verleid. INVENTARY, Een Lylt, bescbry- Investigation, Naaspeuring , naavor. Inveigler, Een verstrikker, verleider,

ving van goede Sching flikflooijer.

INVENTORY, deren, boedel INVESTING, Instelling, buldiging, Inveigling, Verstrikking, verleiding, opschryving, staat-aantekening,

berenning, besluiting. verlokking, - verstrikkende, boelfcbrift, Inventaris.

Investment, Omcingeling , insluiverlokkende.

To make an Inventary, Den boel ting. to INVELOPE, Bewikkelen, be . opscbryven, een Inventaris maa- INVESTITURE, Instelling in een svinden. ken.

Ampt, AmptsYou must invelope those things To make an Inventary, Den staat INVESTURE, opdragt, Leena in a towel, Gy moet die dingen opneemen, een Inventaris opstel

buldiging in een banddoek winden.

len.

INVETERATE, Verouderd , ingeInveloped, Bewonden, bewikkeld. to INVENTORY, Den boedel op worteld. INVENDÍBLE, Onverkoopelyk. Sobryven, een lyst van goederen An inveterate evil, Een ingekanto INVENOM, Vergiftigen, met maaken.

kerd kwaad. fenyn bestryken.

Inventoried, Den boedel opgescbree The inveterate hatred, Een ingeInvenomed, Vergiftigd.

ven, den staat opgenomen.

wortelde baat. His pen was invenomed, Zyne INVENTRESS, Eene uitvindster. To be inveterate against one,

pen was in fenyn gedoopt. INVERSE, Omgekeerd, 't binnen Een wrok, een doodelyke baat to INVENT, Vitvinden, verzinnen, ste buiten, 't onderste boven ge tégen iemand bebben. bedenken, verdichten. keerd.

To inveterate, Inkankeren , ver. To invent words , Nieuwe woor- INVERSION, Omkeering, om ouderen. den meeden. draaijing, omkeer.

One must not suffer the distemTo invent, (or to forge) a

pers to inveterate, Men moet I. DEEL.

Eee

« FöregåendeFortsätt »