Sidor som bilder
PDF
ePub

ven.

*

412 KEE.KEG. KEL. KEM. KEN. KEP. KER. KES. KET. KET. KEW.KEY. KIB. To keep his promise, Zyne be- | This is quite out of the ken, of + JACK KETCH, † Meester Hans, lofte bouden. my faculties, Dat is gebeel bui

de Beul. To keep secrET, Gebeim bou ten bet bereik van myne vermo- KETCH-DOLT, Ryke-boere-zoontje, den. gens.

een spël in 't verkeer-bord. To keep silENT, Stil bouden. KENNEL, Een geut.

KETTLE, Een kétel. To keep silence, Stilzwygen, zich A dog kennel, Een bondebök, * The kettle calls the pot black. til bouden. bondekot.

arse, * De pot verwyt den ketet To keep at home, t'Huis bly A kennel (or cry) of hounds, dat by swart is.

Een trop jagthonden.

Kettle druin, Een kétel-trom, ber. To keep in humilicy, Ootmoedig KENNETS, (a sort of coarse pauk. blyven.

welch cloth) Een soort van grof Kettle-druinmer, Een kételtromflager, Ka To keep Fair together , Een goed laaken , of py, dat in het Prinz berpauker. verstand fagmen bouden. dom Walles gemaakt word.

KEW. To keep TOUCH, Proef bouden, KENODOXY, Ydele eer.

KEW, Een luim. doen gelyk men gezegd beeft. To keep UNDER , Onderbouden, KEPT, (van to Keep) Gebouden,

KEP.

In a good kew, In een goede

luim. beteugelen. Ta keep up, Ophouden.

bebouden, bewaard, onderbouw

This wine is in a good kew, Keeper , Een bewaarder, bouder,

den. I kept, Ik bield, - ik

Deeze wyn is in eenen goeden slant. bebouder.

That player was out of his kew,

bleef. The keeper of a prison, de GeHe kept within doors, Hy bleef

Dien Acteur bad zyne rol verget. binnens buis.

ten, zie Cue. vangen Doeder, Stokwaarder , Cipier. A kept mistriss, Een gekamerde

KEY.
boer.
The Lord keeper, De bewaarder

KEY, Een sleutel.
KER.

To be under lock and key, Met van 't groot zegel, de Zegelbewaarder.

KERBSTONE, (a stone round the een slot geslooten zyn. The keeper of the touch, De

brim of a well) Een steen rond *He has left the key under the door, proefmeester van de munt. om den rand van eene put.

Hy is met de Noorder Zon Keeping, Be waaring, bouding, KERCHIEF, Een boofddoek, [voor

verbuist, by is des nagts opgebewaarende, boudende,

kraamt. oude wyven.]

bly. vende.

Hand-kerchief, Een neusdoek , A key in musick, Een sleutel in Upon occasion of some dange

bals-neusdoek.

de muziek. Eerous papers taken in his kee

| Kerf, (a notch in wood) Een on The key (or the middle stone) ping, By gelégendheid van eeni kwast in bet bout.

of an arch, Sluitsteen van een ogni ge gevaarlyke papieren die onder KERN, Een plompe boer ,

gewelfjel. bem berustende gevonden wier

ligtgewapend lerfcb Soldaat. The key of a press, Boone of den.

A kern, Een landlooper , vage sebroef van eene pers. Keeping at home? Huis bly. I to KERN, Korlen, zich tot korrels

bond.

Calais is one of the keys of Franvende?

ce , Calais is eene der sleutelen van The keepings (or harinony of zetten.

Vrankryk.

The keys of organs, or virgi. parts) in a picture, De schikking to KERN, Inzouten, pékelen. overeenkomst der deelen, in eene

KERNEL, Een pit, kern, korrel. nals, De klavieren van een Oro schilderya The kernel of a pine-apple, De

gel. KEG.

pingel van eenen pyn-appel, daar A key, (or pin , to run into the a KEG of sturgeon, Een vaatje met

de pitten in zyn. Het klok eye of another pin) Szil, spis

buis. gepekelde jieur.

of Jcbaar, plat yzer om door een Kernels of feth, Klieren, knur bout te steeken.

to Key , Kaay, dan , fiteiger, boofd, KELDER, zie Hans in kelder.

Kernels in the throat, De keel burgwal. KELL, (or caul, a membrane that

klieren, amandelen.

The hip was unloaden, and most covers the bowels) Darm-net. The kernels of a pear or apple, of the goods laying on the KELTER, als, To be in kelter,

De pitten van eenen peer of appel. Gereed zyn, of gezond zyn.

key, Het schip was ontladen en The kernels of grapes, Druive de meeste goederen lagen op bet KEM. korrels.

boofd, of de kaay. JEMBO, als , To set his arms a KERSEY, Karzaai.

Key-chain, Een Neutelriem. .. kembo, Zyne banden in zyne

KES.

Key-hole, Een sleutelgat. gyde zetten. KESTREL, Pylstaart, [zékere roof Key keeper, 7 Een sleuteldraager,

Turn-key,} fuiter.
KEN.

vogel.) so KEN, Kennen, bespeuren.

KET.

KIB. Within ken, In 't gezigt , bin- KETCH, Een kits, ( zéker vaar KIBE, Een kakbiel, winterbiel, bt nera 't bereik. tuig.]

ter Chil-blains.

Trouk

een

[ocr errors]

KEL. !!

ven.

ren.

als,

men.

Troubled with kibes, Met kak- Kidnapper, Een kinderdief, een die A lime-kiln, Een kalk-oven. bielen gequeld. kinderen steelt om ze te vervoe

KIN. KIBSY, (a wicker basket) Een mand

KIN, Maagsebap, verwantschap. van rysen. KIDNEY, Een nier.

Next of kin, Na-vrienden.
KIC.

He knows my kidney, Hy kent Are you any kin to him? Bestaat KICK, Een scbop, een sloot met den

myn burneur,

by u eenigzins ? voet,

KIDNEY-BEANS, Turkfcbe boonen. They could hardly believe that to KICK, Schoppen, achter uit saan.

KIL.

so beautiful a body was a kin To kick at one, Naar iemand scbop. KILDERKIN, Een balf-vat.

to Mrs. C. Zy konden bezwaar. pen.

A kilderkin of beer, Een half lyk gelooven dat zulk een schoon Why do you kick him? Waarom vat biers.

lichaam aan Juffrouw C. toebe Jcbopt gy bem? to KILL , Dooden , doodslaan, om

boorde. A horse that kicks, Een paerd bals brengen, sagten, ombren He is no kin at all to me, Hy dat achter uit saat. gen.

bestaat my gansch niet. ** To kick one up stairs, Iemand To kill one in cold blood, lekin, (or like) Gelykheid, dat veel de deur uitjaagen met scboppen. mani in koelen bloede dooden.

naar iets anders gelykt. To kick up one's heels, Op To kill one's self, Zich zelf om A. Kin is ook een oude verklei. vliegen, kwaad worden. bals brengen.

nende uitgang der woorden, To kick up the hiels, De bee + To kill one's self, (to take too van de Saxen overgenomen ; nen in de lucht Smyten , als inen much pains) Zicb afslooven. zic of legt.

To kill one with kindness, le LAMBKIN, Lammetje. 11 To kick up one's heels, Ster . mand met zyne vriendelykbeid ver- | PORKIN, (or little peter) Pietje. ven.

Moorden, grouwelyk verveelen. a KIND, (Subst.) Een foort, Nucb. To kick again, Wéderom schop T is a mountebank that shall kill What kind of thing is it? Wat pert.

you, 't Is een kwakzalver die u voor een soort van een ding is + To kick out one's brains, Iemand van kant zal belpen.

bet? de barfens inslaan.

Chagrin is enough to kill one, He is a strange kind of a man, If ye don't go I'll kick ye out of De droefbeid is genoeg in staat Hy is een miselyk slacb van een

the house, Als gy niet gaat om iemand bet leeveri te benee Man. zal ik je bet buis uitschoppen.

What kind of a man is he? Wat To kick one down stairs, Iemand He works night and day, that will voor eenen sacb van een Man is de trappen afscboppen. kill hem, Hy werkt magt en dag,

bet ? To kick a football, Een voetbal dat zal bei den dood doen.

A thing admirable in its kind, voort scboppen.

To kill one's self with drinking, Een ding uitmuntend in syn foort. Kicked, Gefcbopt.

zich dood drinken.

To receive the Sacrament in both Kicker, Een scbopper.

To kill both soul and body in kinds, Het Nagtmaal in beide Kicking, Scbopping geschop,

order to ainass wealth, Zyne ziel

de tékenen ontvangen. jcboppende.

en lichaam laaten verlooren gaan om I received it in kind, Ik ontving A kicking horse, Een schoppend orn geld te vergaderen.

bet in Specie. paerd.

# To kill time, Den tyd verdryven, Kind, (or Sex) Geslacbt, kunne, KICKSHAW, Een: bartig beetje, tyd verdryf bebben.

Sexe. [Op zyn Fransch.) HA 'killcow, Een snorker ; pog.

The female kind, De Vrouwelyke Kick-ihaws, Beuzelingen , wisjewas brons, gasconjer.

Sexe. jes,leuren, [een bedorven woord Kill-cloth, Huaire kleed om tot boet-Kind, or manner) als; afkomstig van 't Fransch Quel doening over bet naakte lyf te I took him to be another kind que close.] draagen.

of a man, Ik bield ben voor een KID.

Killed, Cedood , doodgeslagen, ge ander soort van een Man. KID, Een bokje, geitje.

Lagt, omgebragt,

She has a kind of a covetous Kids leather, Jonge geitjes leer. To suffer one's self to be killed, fellow to her husband, Zy beeft to KID, Een jong bokje werpen, Zicb goedjcbik laaten om bals een gierig Nach van een vent tot voortbrengen. brengen.

baaren Man. To kid, (like pease do) Tot peu. He was killed at the battle of To grow out of kind, Verbastea len zetten.

Creveld, Hy is in den Nag van ren, ont-aarden. KIDDLE, or Kidel, Dragt , zie Creveld ongekomen, dood gescbo. Of all kinds, Van allerley foort. Wear.

ten, gesneuveld.

Man-kind, Het menfcbelyke geKidded, Geworpen, als een bokje. Killer, Een dooder, doodslager, om Nacbt, de menschen, 't menicbo () KIDDER, Een die met eetwaa

brenger.

dom. ren te koop omloopt.

Killing, Dooding, doodslaaning , om- KIND, Vriendelyk, minnelyk , goeKidding , Wêrping van bokjes.

brenging,
Goodende.

dertieren, goed. DO KIDNAP, Kinderen dieelen om ze KILN, Een oven, gelyk als; Pray be so kind, Eylieve wees zo te vervoeren,

A brick-kilo, Een ticbel-oven. goed

A kind master, Een vriendelyk , His anger was kindled, Zyne toorn KINTAL, Een quintaal, bondeid een zagt Meester of Heer. was ontstokers.

pond gewigt. A kind husband, Een goed Man, New-kindled, Eerst geworpen,

KIR. voor zyne Vrouw.

[gelyk een haas of konyn.] KIRK, (or church) Kerk. She is very kind to me, Zyis Kindler, Een ontsteeker.

the KIRK of Scotland, De Kerk van zeer vriendelyk tégen iny.

Kindling, Ontsteking, ontvonking , Schotland, He is as kind a man as lives, Het

ontsteekende.

KIRTLE, (a short kind of a jac. is zulk een vriendelyk Man als KINDRED, Maagschap, verwant ket) Een kazekientje. 'er leeft. scbap , bloedvriendschap, zie

KIS. A kind reception , Een vriendelyk Kinred.

KISS, Een kus, zoen. ontbaal. KINE, Koeijen.

E A treacherous kiss, Een vertaa. Be so kind as to acquaint me KING, een Koning.

derlyke kus. with it, Eilieve geeft bet my te The King of England, De Koning to KISS, Kuljen, zoenen. kennen.

van Engeland.

To kiss one another, Malkander Kindly, Op een vriendelyke wyse, The King of the Bean, De Boon

kullen. vriendelyk.

koning, die de boon getrokken

To kiss often, Geduurig zoenen. I take it kindly, Ik neem 't in vriend heeft op Driekoningen avond. To kiss a woman', or to lay with Schap aan.

A King at arms , King of Heralds, her, ! Een Vrouwspersoon zoenen I thank you kindly, Ik bedank u Een Wapenvoogd, Wapenschild

of baar beflaapen. vriendelyk.

beer.

* Many do kiss the hands they The small-pox comes out kind The King at chess, De Koning with to see cut of, * Veelen ly, De pokjes komen zeer wel op bet sebaakbord.

kussen de banden die zy wenschen uit.

The King at cards , De Koning afgekapt te zien.
The kindly fruits of the earth, of Heer, in de kaarten. Kiffed, Gekust, gezoend.
De vruchten der aarde, elk in The king of clubs, of diamonds, Killer, Een kusser, zcener,
syne foort.

Klaveren, Ruiten-beer.

Kifling, Gekus, gezoen , Kindness, Vriendscbap, vriendelyk- A king at draughts, Een dam, Jende. beid, goedertierenbeid. op het dambord.

Killing goes by favour, rder een He did me a great kindness, Hy The King's bench, 's Konings mag geen zoen gebeuren. deed my groote vriendscbap.

Rechtbank.

Killing cruft, Aangebakke zyde van He bestowed much kindness on King's craft, De regeerkonst, staat bet brood, bet bruine. her, Hy beeft baar veel vriend kunde.

KIT. fcbap beweezen.

The greatest piece of King's craft, KIT, Een klein veeltje, sak fiooltje. Pray do me that kindness, Ik bid is to teach their subjects obema Kit, (or pail) Een emmer, u doe my die vriendscbap.

dience, Het voornaamste stuk One that has neither kit nor kin, Brotherly kindness , Broederlyke der regeer-konst is de onderdaanen Hy beeft kind nocb kraai, by liefde. geboorzaamheid te leeren.

beeft geenen vriend nog maagd. Remember my kindness to him, The King's evil, 's Konings-zeer, Kit keys, (the fruit of the athen Doet bens myne gebiedenis, ver [een zeker krop-zweer.]

tree) Akors van eenen Elfenboom. zeker ben van myne vriendscbap. Kings-fisher, Een ysvogel.

KITCHIN, Een keuken.
The loving kindness of the
Lord, King like ,} Koninglyk.

Kitchin-boy, Koks jongen.
De goedertierenbeid des Heeren. Kingly,

Kitchin-garden, Moes-tuin. KINDEX, the comparative of kind, CO KING, als, To king a man at Kitchin-maid, Eene keuken-meid, Vriendelyker.

draughts, Eene scbyf dekken in ter Cook.
KINDER, (or company of cats) bet dammen, dam baalen. Kitchin-stuff, Vuil smeer.
Een troep katten.
Kingdom, een Koningryk.

Kitchin-tackling, Keuken gereedschap. KINDEST, (the superlative of kind) 7† He is in his kingdom , now he KITE, Een kuikendief , [ zékere Vriendelykst.

enjoys himself, Nu is by in zyn vogel.] to KINDLE, Ontsteeken , aanstee element, nu by doen kan wat hy Kite, Een vlieger, (daar de kinken, ontuonken. wil.

deren mee speelen.] To kindle a fire, Een vuur man KINRED, Cor Relations, from Kin) KITTEN, ken.

Maagschap, verwandschap. KITTLING,} Een jong katje. The fire begins to kindle, 't He has many good kinred, Hy to KITTEN,

}

Fonge katjes coer Vuur begint te glimmen of vlain beeft veel goede bloedverwanten, to KITTLE, pen. te vatten. by is van een goede familie.

KNA. To kindle, as a rabbit, Fongen * Great many kinred and scarce werpen, (gelyk een konyn of a friend, Zeer veele maagen eri

to KNAB, als; baas.)

naauwelyks één vriend:

To knap upon grass, Grazen, bet A kindle-coal, Een brandstoo- KINSFOLKS, zie Kinred.

gras af knabbelen.

KNACK, Een trek , bandgreep, kneep, ker.

Kins-man, Bloedvriend, neef. Kindled, Ontstoken, ontvonkt. Kins-woman, Bloedvriendin, nigte.

bebendig beid, bandeling

Knack,

mes.

a Knack, Speelgoed, poppe-goed. Knave, (at cards) Den boef of KNEELING or Melwell, (a kind of He has got the knack to do it, boer in 't kaartspël.

smal Cod, whereof stockfish is Hy beeft 'er de kneep van om The knave of spades, the knave made) Een klein soort van Kabelbet te doen.

of hearts, Schoppen boer , bar. jaauw, daar de gemeene Stokviscb to KNACK, Knakken, kraaken.

ten boer.

van gemaakt wordt. To knack with one's fingers, Zyne The knave out of doors, Een KNEES, Zystukken. vingers doen knakken.

zéker kaartspël.

The knees of a fhip, De knies, Knacker, Knapper. Knavery, Guitery, boertery.

of zy/tukken van een schip. KNAG, Een kwall, (in 't hout.) A piece of knavery, Een guitstuk, KNELL, De doodklok, bet gelui als Knags that grow out in the harts bocvestuk.

iemand op sterven legt. horns, near the fore-head , De A pack of knaves, Een hoop gui- I KNEW, (van to Know) Ik wist , scbyven, de knobbels onder aan ten.

ik kende. de boorns van 't Hart, digst aan Knavith, Guitacbtig.

KNI. den kop.

A knavish boy, Een guitachtige Knaggy, Kwastig.

jongen, een stouten bengel.

a KNICK with the fingers, 't Klape the KNAP of a hill, Den top eenes To have a knavith look, Een I en niet de vingers. bergs.

Scbelmacbtig gezigt bebben. A knick with the teeth, 't Klapto KNAP, Knappen, kraaken. A knavith trick, Een gaauwdiefs pen met de tanden. To knap at, Vatten, grypen. loopje.

KNICK-KNACKS, Poppegoed , prulThere is nothing to knap at, Daar Knavifly , Guitachtiglyk, op eene

len, wisjewasjes. valt niet te knappen , daar is niets sebelmachtige wyze.

a KNIFE, Een mes. te bikken.

It was knavilhly done, Het was A little knife, Een mesje. Knappilh, Stuursch, gémelyk.

Schelmachtig gedaan.

A butchers knife, Een jaagers to KNAPPLE, Beknabbelen. Knavilhness, Guitacbtigbeid. Knappy, Bultig, bobbelig.

KNE.

A copping-knife, Een bakines. KNAPSACK, Een knapzak. to KNEAD, Kneeden.

A pen-knife, Een pennemes. KNAVE, Een guit, boef.

To knead the dough, Het deeg A pruning-knife, Een froeimes. A. Dit woord is herkomstig van kneeden.

A wood knife, Een wey-mes, een 't Hoogduitsch woord Knabe, To knead together, Samenknee jaagers-mes. waar voor men in 't Neder. den.

The handle and blade of a kni. duitsch zegt Knaap, en plagt Kncaded, Gekneed.

fe, Het beft en lemmet van een wel eer zo veel te betékenen + If both arinies had been kneaals Dienaar of Knecbt, zulks ded into one, Als beide de lé- KNIGHT, een Ridder. dat 'er nog een oude Engelsebe gers vereenigd geweest waren. A knight of the garter , een Ridder Overzetting is , waar in men Kneader , Een kneeder.

van de orden des Kousebands, vindt Paul a Knave of Jesus Kneading, Kneeding , knee A knight of the Shire, Een geCbrift; doch door verloop van dende.

magtigde van eene Provincie om tyd is de betékenis deszelfs zo A kneading trough, Een bakkers als lid des Parlements te dienen. veranderd.

trog

Knight baronet, Ridder baronet. An arrant knave, Een doortrapte KNEE, Een knie.

Knight banneret, Een Baanders guit. On his knees, Op zyne kniejen.

beer. To play the knave, Den boef Spee To ask pardon upon one's knees, Knight batchelor, Ridder zonder len, boevery aanrecbten.

Op zyne kniën vergiffenis vrai orden, Titulair. . A crafty or cheating knave, Een gen.

Knight Marchal, Maarscbalk van liftige, een bedriegelyke schob He fell down at her knees, Hy 't Hof. lejak.

viel voor haare kniën neer.

Knights of the temple, knight An idie knave, Een luije sobelm. To bow the knee, De knie bui. templars, Ridders tempeliers. A base knave, Een lafbartige guit. gen.

A knight errant , Een doolend Een galge brok.

Knee-string, Kouseband, zie Gar. Ridder. A faucy knave, Een onbeschaamde ter.

Launce-knights, Lansridders , lansa Knee holm, Kleine bulst.

knechten. A paltry knave, Een geineene Knee grass, Knie-gras, een plant. () A knight of the post, Een die seboetje. Knee-pan, De kniejčbyf.

zich laat buuren om een valscb Å be garly knave, Een arme KNEED, Knobbelig, kwastig. getuigenis te geeven. Men zou fcburk, een luizige vent.

A kneed plant, Een knobbelige daar voor in 't Duitsch konnen A bold knave, Een af urante plant.

zeggen, Ridder van den Geefjelu sobelm. to KNEEL, Knielen.

paal. * When knaves fall out, honest To kueel down, Neerknielen. Knight, (a sea term for a piece: men come by their goods, * Als Kneeled, Geknield.

of timber commonly shaped to de kok en de bottetier kyven, weet Kneeter, Een knieler.

the form of a head) Ezels boofd, sen waar de boter blyft. Kneeling, Knieling,

kniclende. balf rond blok met een inkeeping ,

mes.

geen is.

boven op de mast, daar de sleng Knobbig, Knobbelig, vol krobbels. To make or to tie a knot, Eon ingezet word.

A knob of wood, Een kwast in knoop leggen. -t Knights-fee, Een genoegzaame er

't bout.

A running knot, Een schuif knoop, fenis om eenen Ridder te onder- Knobbed, Geknopt, knobbelig.

lolle knoop, lirik. bouden. Het jaargeld dat Knobby, Knobbelachtig, buliig.

A knot, (or diinculty) Eene zwaseen Ridder wel eer gaf aan den Knobbiness, Knobbelacbtig beid, bul.

rigbeid. Heer waar onder by stondt.

tigbeid.

Ko The knots of a tree, De kwasKnight service, (so was called a KNOCK, Een Nag, klop, klap.

ten in een boom. tenure, where - by a man was A knock on the pate, Een sag A knot, (or leaf but) Een platte bound to bear arms in war) op de kop.

knoop. Ridders dienst, waar door ie I know 't is he by his knock, A love knot, Een liefde-knoop. mand in tyd van Oorlog ver Ik weet dat by 't is aan zyn DC Knots of scions, Uitspruitfels der plicht was te dienen. klop.

boomen. Landheld by knights-service, Rid A sınall knock, Een tik.

A garden with knots, Een bloemderlyk leen land, 't édelfte leen + He had a knock in his cradle, perk met figuuren. naa de ecrleenen.

| Hy beeft een Nag van de moo *+ He seeks a knot in a bulruh, Knights-spurs, Ridderspooren.

len, by is balf gek.

Hy zoekt een kwast in een bies: to KNIGHT, Tot Ridder maaken, to KNOCK, Slaan, kloppen.

Hy maakt swaarigbeid daar 'en Ridder faan.

To knock at the door, Aan de The King has knighted them , De

deur kloppen.

A knot of ribbons, Een bos litKoning beeft bun Ridder gesla To knock In, Inkloppen.

ten. gen. To knock out, Uitkloppen.

A knot of rogues , Een rist of Knightly, Ridderlyk.

To knock down, Neerkloppen, trop sebelmen. Knighthood, Ridderschap, Ridder. ter neer Naan.

Knotgrass, Duizendknoop , kreupelo lyke orden.

To knock (or hit) one's head gras, weggras, varkensgras. KNIT, or bough) Een tak.

against a wall, Zyn boofd tegen to KNOT, Zich tot knoopen of knog. Om Knit, Neet, zie Nic.

een muur stooten.

pen zetten, botten, (gelyk to KNIT, Breijen.

To knock (or strike) one about

de boomen] knoopen. To knit together , Samen knoo. the pate , Iemand een fag op bet To knot, Met kwasten groeijen, pena boofd geeven.

[gelyk bout.] To knit stockings, Kousen brei. To knock one down, to kill Knotied, Met knoopen of knoppen jen. him, Iemand neerleggen, dood

voorzien,

in de knoop. ar To knit the brows, Het voor Naan, de rest geeven.

Knotted, (as hair) In de klits, (84boofd in rimpels trekken. + To knock a fine word out of lyk baair.) He is knit to his masters intrest, joynt, Een fraaije zegging be- Knotty, Knoopachtig, vol knoopen, Hy is bet belang van zynen Heer derven, met dezelve verkeerd kwastig. zeer toegedaan.

na te zeggen.

Knottiness, Knoopigbeid, kwastig. I To knit friendship with one, + Here we will knock (or break beid.

Vriendschap met iemand aangaan. off) Hier zullen wy't by laaten, to KNOW, Kennen, weeten. To knit fast a horse's vein, De bier zullen wy bet laaten stee- am To know, [is rendred in Dutch ader van een paerd toefcbroei. ken.

by Weeten and kennen , as in Lajen.

To knock under the table, Ge. tin by scire and cognofcere.) Knit together, Verknocht, Samen botinuild zyn, niets meer te zeg

I know not what to do, Ik weet geknoopt.

niet wat te beginnen. Knit, Gebreid. Knocked, Geslagen, geklopt.

Let ine know first, Last bet my The horse knits, Het pierd zet Knocker, Een klopper.

eerst weeten. zicb fcbrap.

The knocker of the door, De To know a man, Iemand kennen. To knit, (as bees) Zwermen, klopper van de deur.

I shall make him know who I am, [als de byë...]

Knocking, Klopping , flaaning, - Ik zal bem my leeren kennen, it Knitter, Een breijer, breister.

flaande, kloppende.

zab bem doen zien wie ik beti. A frame-work, knitter", Een kou. Knockt, Geklopt', geslagen.

To know one by sight, lemand Je weever. KNOLL, Een knöt, raap,

van aanzien kennen. Knitting, Breijingi breijende. bergje, bergtop.

To know one's self, Zicb zekes KNO.

to KNOLL bells, De klokken luiden, kennen. KNOB, Een knop, knobbel.

zie to Knowl.

Bar I know better things, Ik bes A knob on the top of a cap, Knop, Een knop.

zo gek niet , ik weet wel Een kwasje op een muts.

A knop of a flower, Een knop ter. The knobs of the candlestick, van een bloem.

To learn of those who know De knoppen eens kandelaars. KNOT, Een knoop.

better, Leeren van de geerien to KNOB, (or to grow into knobs ) A knot in the wood, Een kwast die beter weeten.

Knobbelen, knobbelig worden. in 't bout.

.

gen bebben.

een

[ocr errors]
[ocr errors]
« FöregåendeFortsätt »