Sidor som bilder
PDF
ePub

ronnen.

De loop

van een vuurroer.

een die de

A bare recital, Een bloot verhaal. Bargainmaker, Een verding maaker. Baronage, Een schatting op de Ba Bare in clothes, Bar in kleeding, to BARGAIN, Een verding maaken, kaal.

een koop sluiten, dingen.

Baroness, Een Baronesse. Pare of money, Geldeloos. Bargained, Bedongen, de koop ge- Baronet, Een klein Baron. + As bare as a bird's tail, Zo kaal Nooten.

A Knight Baron, Een Baronet als een luis.

Bargainer, Een verdinger, koopmaa Ridder, [zynde een graad hoo1 Ever space and ever bare, Al ker.

ger dan een gemeen Ridder.] tyd zuinig en nimmer ryk. Bargaining, Een koopsluiting , over-Barony, een Vrybeerfcbap, VrybeerI believe him upon his bare word, eenkoming; verdingende. lykheid, Barony. Ik geloof bem op zyn woord. BARGE, Een roeischuit, roep.

BARR, zie Bar. Thread-bare cloth Laken daar

a Bargeman, Een fcbuitevoerder. BARRACAN, Barrekaan , zékere de wol af is, kaal geleeten BARGE-COUPLES , Zwaare bal

wolle stof. laken.

ken daar een gebouw op rust.

BARRAQUE, Een Soldaaten loods; to BARE, to make bare, Ontbloo-Barg master , Een opziener der mynen.

barak. ten, ontdekken, openleggen. BARK, Een scbors, bast, als méde BARRED up, Met den draaiboons To bare one's arm, Zynen arm een bark, scheepje.

geslooten, bezet. ontblooten. to BARK, Blaffen, keffen.

BARREL of Baril, Een vat, ton , Bare-faced, Met ongedekten aange. To bark at one, Tégen iemand kuip. zigte , onbescbaamd, onvermomd, blaffen, iemand aanblaffen.

A little barrel, Een vaatje, t07. onbewimpeld. TO BARK a tree, De bast van

netje. Barefacedly, Opentlyk, onbeschaam een boom afbaalen.

The barrel of a gun , delyk.

a Bark-house, een Looijery. Bare-headed, Blootsboofds. a BARK-MAN, een Jagtman, Jagt

The barrel of a watch, De trom. Bare-legg'd, Blootsbeens.

Schipper,

mel van een borlogie. Bare-footed, Barrevoets. BARKED, Geblaft, de schors

to BARREL up, Vaaten, in een vat Bare-foot and bare-legg'd, Bloots afgehaald.

of ton doen, inkuipen. voets en blootsbeens, zonder kou- Barker, Een blaffer,

Barrel'd up, Gevaat, in een ton geSen en schoenen. seborse afbaalt.

daan, in gekuipt. Bare-boned, Dien de schonken over. Barking, Blaffing, geblaf, gekef,

Barking, Blaffing, geblaf, geke, BARREN, Dor, onvruchtbaar , bar, al uitsteeken, daar niet aan is als

afbaaling der scborse, fcbel

fcbraal. vel en been.

ding , scheldende.

To grow barren, Onuruchtbaar Barely, Blootelyk, enkelyk, alleenlyk. BARLEY, Gerst.

worden. Bareness, Naaktbeid, blootbeid. Barley-bread, Gersten-brood. Barrenly, Onuruchtbaarlyk , fcbraal, BARGAIN, Een verding , verdrag, Barley-water, Gersten-water.

barretjes. koop. . Barley-meal, Gersten meel.

Barrenness, Onuruchtbaarbeid, dor. To make a bargain, to strike or (t) BARM, Geft.

beid. clap up a bargain , Een verding BARN, Een sčbuur.

BARRESTER, Een Advokaat, een maaken, koop maaken. Barn-floor, De dorscb-vloer.

die na zeven jaaren studie gevel. To stand to one's bargain , Zich Acapon from my own barn

magtigd is om opentiyk voor 't aan de koop bouden, by zyn ver door, Een eigen gemest Kapoen. gerecht te pleiten. Eigentlyk ding blyven, zyn woord gestand **The barn is full, +* Zy beeft

BARRISTER. doen.

bet spek weg , sy beeft een dikke BARRETOR, Een warzoeker, twistYou shall lose nothing by the buik.

maaker. bargain, Gy zult by de koop A hay barn, Een hooischuur.

BARRICADO, Een borstweering geen fcbad lyden. BARN or bearn, Een kind.

van tonnen. To get something into the bar á Barn keeper, Een fcbuurbouder. BARRIER, Een Nuitboom, dwars. gain, Iets op de koop toekrygen. BARNACLE, een Paerden neus

boom. a Bargain! Top, 't is gedaan. pranger , dwinger, kaperson, ook BARRIERS, Een ouderwets kamp* A bargain is a bargain , Een een Scbot sobe Eend of Gans , gevecbt.

eerlyk man moet zyn woord bou als méde een Worm, die de plan- | BARROW, (Hand-barrow) Een den. ken der vaartuigen doorvreet.

Berri. (1) To fell one a bargain, Iemand BAROMETER, een Instrument om A wheel-barrow, Een kruiwagens.

uitstryken of een pots speelen. de zwaarte der lucht uit te vin. To drive a wheel-barrow, Krui To tell one a good bargain, le den.

jen. mand goed koop geeven. BARON, een Vrybeer , Baanderbeer, a BARROW hog, Een barg of berg, * Mariage is a bargain for life, Baron.

gelubd varken. Het buuwelyk is een koop voor The Lord chief Baron, De Opper- to BÅRTER , Waaren verhandelen altoos. rechter.

of verruilen, ruilebuiten, manMore words than one go to a Baron of the Exchequer , Een gelen. a bargain, Een koop is met bet Rechter van 't Hof der Finan. Bartered, Verruild. eerste woord niet kaar.

cien.
Barterer, een Ruilcbuiter.

Bar

Bartering, Verruiling , verrui- 1 to BASK, Bakeren in de zonne.

naamt de FLEET, die ten lende.

BASKET, Een mand, korf , beni. Hove met eenen rooden staf ver. BARTON, een Vogelbok.

A little basket, Een aandtje , scbyrt. BARTRAM, Bertran, Pyrethrum, korfje.

BAT. (een gewas.)

A Hand-basket, Een bengselmandt- BAT, een Vleermuis , als ook een BAS. je, marktmandtje.

knuppel. BASE, basis, (Subst.) De Grond , a Fruit-basket, Een fruitmantje. Bat-fowling, Vogelvangst by nacht. grondveft.

a Table basket, Een tafel mandtje. A brick-bat, Een balue klinker, the BASE, (in musick) De grond A bread-basket, Een broodmandtje: een stuk van een mop. tems, bass.

A wicker basket, Een teene korf. A whorl bat, een Vechtwant 0113 a Base-viol, een Bas-fiool.

a Basket-maker, een Mandemasker. mee om de ooren te slaan. BASE, Snood, afzigtig, schandelyk, a Basket-woman, een Straatloop- BATABLE-ground, Land op de oolyk.

fter die in een korf baare Waar grenzen leggende 't welk twee A bale wretch, Een eerlooze fielt.

te koop veilt.

Staaten zich toeëigenen. In a base way, Op eene oneerlyke BASON, Een bekken, schaal, band BATAVAIN, Nederlandscb, Hole worze. wascb-kom.

lanfcb, (dit is alleen in Poëzy ở Bale! Schande !

Bason, Een kom , een plaats aan, gebruikclyk.) A base trick, Een snoode pots. of inbam van de Zee, daar de a BATCH of bread, een Baksel A bare fellow, Een secbte vent , Scbépen veilig komen Ankeren. broods, 09lyke boef. BASSA, zie BASHAW.

But all being of the same batch Base born, Een anechteling , bast- BASS, Een bed van biezen.

or make , Doch alles van bet qard.

BASSOON, Ballon, een zéker zelfde mankzel zynde. A base action , Een lafbartige , Muziek Instrument.

BATCHELOUR, Vryer , zie Ba. froode dead,

BAST, Zékere touwen of matten van chelor. Bare (sneaking, or penurious ) boombaften.

to BATE, Verminderen, afkorten , Gierig, inbaalend, vrekkig. to BAST, Bedruipen (als vleesch afsaan, zie Abate. 0 Base coin, Stecbt of klein geld. aan 't spit) als ook afrollen. BATÉ, een Bad. C A base (or Inferior) court, Een To bast, (to tack together with The Knights of the Bath, De ondergejebikt Hof, een minder long ititches,) Rygen, met

Ridders van 't Bad, (zynde Recbebank. wyde seeken te saamen becbten.

zékere Ridderschap in Enge* | Justice is the base of Regal Au ** To bast fints with butter land.) thority, Gerechtigbeid is de Hooi vorschen , na de muan gry

A hot bath, een Badstoof, beet grondsteun van bet Koninglyk pen, een vergeefschen arbeid doen.

bad. gezach. BASTARD, Een onecbteling , aater

a Bath-keeper, een Badstoof-bouder, Bafe, een Zee-Wolf, een soort ling, Speelkind, bastaard.

meester van 't bad. van Viscb.

BASTARD, Valsch.

to BATH, Baaden, zich baaden. BASELARD, Een dagger of pook. Bastard fruits, Valsche vruchten. Betten, als men van een wond Bafely (poorly, pitifully) Ge A bastard generosity, Een valsche

spreekt. ring, arm, Necht.

édelmoedigbeid.

Bathed, Gebaad, gebet. the BAŠE of a bed, Het onderbe- Bastard-Dutch, Bafter-Duitscb, ge! Bathing, Baading ;

baadende, bangsel van een Ledikant. broken duitfcb.

bettende. Barely, Snoodelyk, fcbandelyk. to BASTARDIZE, Vervalschen.

a Bathing place, een Plaats 011 Baleness, Snood beid, schandelykbeid, Baltardized, Vervalscht.

zich te baaden. eerloosbeid. Bastardy, een Onechte geboorte , on.

a Bathing tub, een Bad-kuip. The baser sort , 't Slimste Nach echtbeid.

BATTALIA, Slach-order. van volk, 't schuim van de straat.+Bastardy, Een gerechtelyk onder To draw up an Army in battaBASES, Een boordsel onder aan een zoek , of iemand basterd is of

lia , een Léger in Nach-order Heed. niet.

schaaren. BASHAW, een Turkscbe Bala BASTED, Bedroopen; - afgeroft ; BATTALION, Een bende voetvoll BASHFUL, Scbaamacbtig, bloode.

gedreigd.

in Nachorde gesteld, bataillon. Bashfully, Scbaamachtiglyk, besclaam- Basting of meat, Bedruiping van BATTEL, een Veldslag ,stryd , lag. delyk.

vleesch.

To fight a battcl, een Velding Bashfulness, Scbaamachtigheid, be a Bafting ladle, een Druip.lepel.

bouden, Jaags zyn. Scbaamdbeid. BASTINADO, Stokslagen.

To give battel, Slag leveren. BASIL, Bafilikom (een kruid.) BASTING, Met een stok saan, af a Battel array, een Slagordening. the BASILICK vein, De Léver rolling.

A set battel, Een geregelde velst. ader in den Arm, Basilica.

The basting of meat, Het be Nag, of Pitched battle. BASILISK, een Basiliskus , als ook druipen van 't vleesch.

A Sea-battel , een Zee-slag , scheepse zeker zwaar gescbut , een Slang BASTION, een Bolwerk.

gevecbt. genaamd.

BASTION, Zéker Amptenaar van a Battel ax, een Heirbyl , Strydle BASIS, De grondslag, grondvest. 't Gevangenbuis te Londen ge IKCT

F 2

| BAT:

[ocr errors]

!

ten,

BATTEL, Vrucbtbaar, groeizaam,

BAW. zie Battle.

BAWD, Een hoerewaard , zie Paud. Battel, Mondbeboefte.

a She-bawd, Eene boerewaardin, A. De mondbehoeftens die de Stu- BAWDRICK, Een bengeltouw.

denten op de Hooge-school van BAW DRY, Koppelaary.
Oxford, nodig hebben , als BAWDY, Ontuchtig , eerloos.
brood, bier, enz. noemd men to BAWL, Luid baeren , tieren ,
Battel, en te Cambridge, word schreeilwen.
het Size genaamd.

Bawler, Een luide febreeuwer.
to BATTEN, Wentelen (gelyk een Bawling, Een geschreeuw, gebalk.
zwyn.)

He kept a huge bawling, Hy To batten, Det worden, groeijen. baerde yslyk. BATTER, Besag, meelbeslag. a Bawling fellow, Een luidbaerende to BATTER, Beuken, rameijen vent , schreeuwlélyk. bongen, stooten.

BAWSIN, Een das, zie Badger. To batter down, Om verre stoo

BAY. neerbonzen.

BAY, Een inbam , reede, baai. To batter with great guns,

Met a BAY-TREE, een Laurier boom. grof gefcbut befcbieten.

a Bay-berry, een Laurier-beezi. Battered, Gebeukt, befcbooten, ge- BAY, Een opening die men in de bonft.

muur laat om er een venster of Batterer, Een stooter , beuker ,

raam in te zetten. meyer.

a Bay of joists between two beams, Battering, Geramei , gebons ;

De ruimte of Spacie tuljcben beukende.

twee balken. Battery, Een schietschans , beukery, a Bay-window, Een rond of boogsstormkat, battery.

wys venster. BATTLE, Groeizaam, uruchtbaar. BAY, een Dam om 't water této BATTLE, Vet worden, groeijen.

gen te bouden. a BATTLE-DOOR, een Kuifelbord. To hold at a bay , Door 't blaf.

je, A, B - bordje, plaketten. fen verschrikken, in den loop a Battle-door, Een Palet , om stuiten, op een zekeren afstand

méde te kaatsen, of paletten. bouden, in twyfel bouden. a Battle-door boy, een A, B, BAY,(Adj.) [bay-couloured] Bruin. Fongen.

rood, ros, kastanje-bruin. Well-battled, Wel in 't vleesch, a Bay nag, een Ros paerdtje. vet en glad.

Bright-bay, Ligt-bruin. BATTLEMENTS, Kanteelingers, Dapple-bay, Geappeld bruin.

een Metzelaars konstwoord. Bay, salt, Bruin zout. Battler, Een Student die zyne kost to BAY, Blaeten , als ook blaffen.

op 't Collegie-boek baalt. BAYL, zie Bail. Battling, Een kostgang,

BAYLIFF, zie Bailiff. BATTOLOGIST, Een ydel snapper. BAYS, Baai. BATTOLOGY, Langdraadigbeid, Course bays, Grove baai.

onnutte berbaaling van woorden, BAYARD (a Bay-horse,) een Ros veelsprekenbeid.

paerd, Ros bayard. BATTOON, Een stok.

BAYONNET, een Bajonet.
BAU.

BE.
+ BAUBEE (or Farthing,) Een oortje, to BE, Onzydig werkwoord, be-
twee duiten.

staan, zyn,

weezen. BAUBLE, Een spulletje, grol. A. Het zelfstandige werkwoord to BAUD, Een boerewaardín, koppe BE is in de meeste taalen orilaarster.

régelmaatig , I am, Ik ben, Baudery, Hoerery, ontucbs.

Thou art, Gy zyt, He is, Hy Baudy, Hoeracbtig , eerloos.

is, We are, Wy zyn , Yeare, a Baudy-houfe,

Een boerbuis , bor. Gylieden zyt , They are, Zyzyn, deel.

I was, Ik was, I have been, A haunter of baudy-houses, Een Ik ben geweest, I had been, boerejaager.

Ik bad geweest, I shal be, Ik Baudily, Eerlooslyk.

zal zyn, That I be, Dat ik zy, to BAULK, Teleurstellen, zie Balk. I thould be, Ik 2016 zyn,

God calls himself HIM THAT

IS, Godt noemt zich zelf IK

BEN.
That is true or false, Dat is waar

of onwaar.
That man is wise, Die man is

wys. He is not learned, Hy is niet geleerd. We were in suinmer-time, Wy waren in de Zomer. I grand it to be so, Ik stein toe dat het zo is. If he is well, let him keep there, Als by 'er

wel is, 20 laat by 'er blyven. His physician says he is better,

Zyn Dokter zegt dat by béter is.
That is well, Dat is wel.
That will be (or will come to
pass,) Dat zal zo zyn ,

dat zal
gebeuren.
Were it not that, Als bet dat niet

was.
Who is it? Wie is bet?

So it is, Zo is bet.
Om What's the matter? Wat is 'er

te doen?
It is, (used impersonally) Het is,

onpersoonclyk.
It is day, Het is dag.
It is night, Het is nagt.
It is eleven a clock , Het is elf
It is not in me, (or in my po-

wer) to do it, Het is niet in myn vermogen om het te doen. There is or there be, Daar is, of

uur.

daar zyn.

Daar was

Dat

There are men so wicked, Daar

zyn zulke goddelooze menschen. There was a woman ,

een vrouw. It is with Painters as with Poëts,

Het is met de Scbilders als met

de Dicbters,
That is very much like him,

kan niemand als by gedaan beb-
ben.
To be (to make) one of the
number, Méde van de party

myri.
He will be one of iny Judges,

Hy zal één van myne Rechters

zyn. He is one of the Accomplises,

Hy is één van de Medeplichti

gen. Will you

be one? Wild gy van de party zyn ? Where are we nou ? Waar zyn

wy nu ?

Are you there? Zyt gy daar?
I Thall be tbere, Ik zal 'er gym,

You

[ocr errors]

gy al ?

You are out, you are inistaken, , BEACON, Een baaken, baak.

A bcar-ward, Een beerelcider. Dat bebt gy mis, gy vergist u. a Fire-beacon, Een vuur-baaken. Bear's breech, or bear's foot, I am to receive money, Ik soet Beaconage, Baaken-geld.

Zwarte belleboor , beoreklaauw, geld ontfangen. BEAD, Een kraal,

een plant. He is to be hang'd, Hy zal ge. To thread beads, Kraalen rygen. to BEAR , Draager , coeren , verbangen worden.

A pair of beads, een Gebéde-ket draagen; dulden. You are to play, Het is uw beurt ting, Paternoster.

To bear a burden, Een lift draagen. te speelen. To say over his beads, Zyn pa

To bear fruit, Vrucht draagen. How is it? Hoe gaat het?

ternoster leezen.

To bear fail, Zeil voeren. How is it with you? Hoe vaart Beadsman, een Bidder, Gety-leezer, They bear a good price, Zy Gebed-opzegger.

moogen goed geld gelden. I am very well, Ik ben zeer wel. BEADEL, een Gerechtsdienaar, What price doth corn bear now? On Who are you for? Voor wie zyt, BEADLE, Boode , Deurwaarder. Wat mag 't koorn nu gelden? gy?

a Beadle of beggars, Een verjaa Wat is de prys nu van 't koorn? I am for that, or that is the thing ger van bedelaars, luizevanger. To bear one good will, Iemand

I am for, Dat is 't geen ik zoek BEAD-ROLE, Een rolle der géner een goed bart toedraagen. dat ik begeer.

daar in de Kerk voor gebéden To bear one a grudge, Een' wrok I am absolutely for it, Ik ben wordt.

op iemand bebben. 'er volstrekt voor.

BEAGLE, Een brak (zékere jagt To bear one company, Iemand As soon as his back was turn’d, hond.)

vergezelschappen, iemand gezelZo dra als by zyn rug gekeerd BEAK, Een bek, sneb, snavel , neb. schap bouden. bad. the Beak of an alembick, De Pyp

To bear one's charges, Iemands This is nothing to you , Daar van een destilleerbelm.

onkosten betaalen. legt u niet aangelégen , dat raakt the Beak-bead of a fhip, Het gal To bear a thing in one's mind, u niet. joen van een schip.

Iets in gedachten bouden, iets What is that to me? Wat raakt Beaked, Gebekt.

onthouden. my dat? BEAKER, Een béker.

I bear it in my mind, Ik ben 't To be a witness for one, Ge- BEAL, Een buil , of puist , zie Boil. indachtig. tuige voor iemand zyn.

BEAM, Een balk , boom, als inéde What date did the Letter bear? I will be a father to him, Ik zal een straal.

Van wat dagtékening was de bem tot een Vader zyn. The beam of a carriage , Een

Brief? That must be to you instead of diffel-boom.

To bear proportion, Overeena recompence, Dat moet u in The beam of a buck , De stam

komst bebben. plaats van een belooning verstrek van een bertsboorn.

To bear resemblance, Gelyken. ken.

The beam of a pair of scales, een To bear children, Kinderen baan I was so frighted, that I shall Balans. not be my self these two days, A draw-beam,(wind-bcam,) een To bear down , Neerdrukken, It was zo verscbrikt, dat ik in Draai-boom, windas.

overbaalen, onderbouden, omverre geen twee dagen bedaard zal Beain-compass, een Stokpaljer.

stooten. zyn.

A bcain of the Sun, Een straal To bear up, Opbouden, onder. Here he is, Daar is by.

der Zonne.

steunen. That is the occasion of the quar To cast forth bright beams, Helde. To bear up to a fhip, Na een

rel, Dat is de oorzaak van 't restraalen uitschieten, uitstraalen. Scbip toe bouden.
krakeel.
BEAN, Een boon.

To bear up before the wind, Voor If fo be that he go away, Als French beans, kidney-beans, Turk

de wind af loepen. bet waar is dat hy been gaat. fcbe boonen.

To bear off a blow, Eenen fag I am to go thither, Ik moet der * Every buan hath its black, Elk afweerer, afkeeren. mensch beeft zyn gebrek.

To bear out, Goedmaaken, staanTo be in hand with a thing, a Bean-cod, Een boon-fcbil.

de bouden, bewyzen, voorstaan; lets onder banden bebben. BEAR, Een beer.

uitsteeken, overhangen. That will never be, Dat zal a She Bear, Eene beerin.

To bear one out, Iemand doors 1300it gebeuren. a Bears cub, Een jong beertje.

belpen. De Engelschen bedienen zich veel a Bear-dog, Een vecht-dog.

The construction of those words van dit werkwoord, met het a Bear-garden, Een beerebyt.

will not bear that sense; De deelwoord van een ander Ver * To sell the bear's skin before schikking van die woorden kan bum, op de Griekse be wyze. one has caught hiin, * De buid dien zin niet toelaaten. Es. I am reading, Ik leeze. I was deelen voor dat men de beer ge

To bear too hard upon one, reading, Ik las, enz. vangen beeft.

Iemand al te bard vallen.
BEA.

* He goes like a bear to the fta- To bear with, Toegeeven, geduld BEACH, Een Zeestrand, als méde ke, * Hy gaat of bem de beenen bebben, zicb verdrcagzaam aashcalwitboek in zee. gebonden zyn.

stellen. F 3

Pray

ren.

wards gaan.

nen.

Pray bear with me, Ey lieve sobik bearing of it, Ik kan bet niet To beat Pepper, Péper stooten: wat met my in.

dulden, bet is onverdraaglyk. of stampen. To bear sway, 't Gebied bebben, A bearing (or jutting) out, Een To beat back, Te rug Naan. den scepter zwaaijen.

uitval.

To beat down, Ter neerslaan, om To bear witness, Getuigenis gee. The bearing of a town (its fi verre footen. ven, getuigen.

tuation with respect to an other To beat to the ground, Ter aarPaper that bears ink, Papier dat place,) De legging van een de slaan. inkt verdragen kan, (of dat niet Stad met opzigt tot een andere , To beat the ennemy, Den Vyand vloeit.)

als méde de boogte van een flaan. To bear out, Uitbouden, uitstee Zeekust.

To beat time (in musick ,) De ken, uitschieten.

A bearing , (in heraldry that maat sloan, (in de muziek.) On To bear toward the land, Na which fills one's Escutcheon) To beat one's head (or brains ) 't land houden.

Het opvulzel van een Wapen about a thing, Zyn boofd met To bear off, Afbouden, (in zee.) Scbild.

iets breeken. To bear away, Doorgaan, (in zee) She is so old that she is past To beat out, Uitslaan , uitsmeewegloopen.

bearing, Zy is al zo oud datze den , uitkloppen. To bear in with the harbour, De niet meer zal kraamen , zy is To bcat a thing out of one's

haven met een ruime wind in al uit het kinderbaalen gejébei. head, Iemand iets uit bet boofd loopen. den.

praaten, beter to Bring. To bear an office , Een ampt BEARS FOOT, Beereklaauw, (zé. To beat one out of his opinion, bekleeden, waarneemen , bedie ker kruid.)

Iemand van gevoelen doen verBEAR-GARDÉN, Eene plaats ge anderen. Do This two words bear the same schikt tot Beer-gevegten.

To beat one out of countenance, sense , Deeze twee woorden beb- Beargarden Discourse, Onbeschofte, Iemand van zyn stuk belpen of ben dezelfde betekenis. kanalje taal, bordeeltaal.

verbluffen. This fable will bear divers mo a BEAR-WARD, een Beerenbou-To beat the price, De prys op. rals, In die Fabel leggen ver der.

jazgen, meer bieden. Scbeide Zédelelsen opgesloten. BEARN, een Schuur, zie Barn. To beat into the memory, Iemand Nothing is so ridiculous or cu BEASEL, De ringkas, 't bolletje in iets vast in gebeugenis brengen, stom may bear it out, De

een ring om 't gesteente in te door dikwils overzeggen inprenzwoonte maakt de allerbelacbelyk zetten, zie BEZIL.

ten. fte dingen verdraaglyk.

BEASOM, een Bézem , zie Besom. To beat the road , Den weg BEAR Een baar, om er een Lyk BEAST, een Beest, dier.

baanen. op te draagen.

A wild beast, Een wild beest. To beat the hoof, Te voet gaan. BEARD, Een baard.

A tame beast, Een tam of mak I have hereby beaten through The beards of corn, De baarde beest.

all the rough ways of this kens of vézelingen van 't koorn.

A bcast of burden, een Lastdier. journy, Dus beb ik de oneffe. to BEARD, Een baard krygen, de A little beast, een Beestje.

ne wegen van deeze reis afgelegd. baard uitloopen.

A drove of beasts, een Kudde BEATEN, Geslagen, geklopt, geto Beard, [outbrave) Uittarten, beesten.

stooten; - verslagen. eenen anderen by den baard trek A bcatt, (een vuil schepzel, een The French were beaten, De Fran. ker, braveeren.

onkuis man, cen geile vrouw) schen werden gesagen. To bcard a stuff, Een stof droog Een vuilik, een morzig beest. Å beaten path , Een betreeden fcbeeren.

Beaftliness, Beestelykbeid, beestacb pad, een gebaande weg. Bearded, Gebaard.

tigbeid, onbeschoftheid, morzig- As An old beaten Soldier, Een oud Red bearded, Een met een roode beid.

Soldaat. baard.

Beastly, Beestachtig , onbeschoft , Weather beaten, Vervallen, ver. A bearded arrow, Een gevoerde, morfig.

gaan door de lucht. of gebaarde pyl.

to BEAT, Slaan, beuken, kloppen, Beater, een Slaaner, stamper. The first bearding of man, Het stampen, verslaan.

Beating, Slaaning, stooting, stameerste uitloopen der baard.

To beat one foundly, Iemand ping; - slaande. Beardless, Baardeloos.

luftig llaan.

The beating of the pulse, Hes DEARER, Een draager, brenger. To beat one's coat, Iemand wat paan der pols. A bearer of a corps, een Lyl op zyn rokje geeven.

BEATIFICK, Gelukzaligmagdraager , dooddraager.

To beat the drum, Den trom- BEATIFICAL, kend. A bill payable to the bearer , Een mel slaan , den trommel roe- to BEATIFY, Gelukzaligmaaken, geldbriefje (of alignatie) bou

zaligen. dende te betaalen aan den toon To beat black and blew , Bont Beatify'd, Gelukzalig gemaakt, geder. en blaauw aan.

zaligd. Bearing, Draaging, verdraaging. To beat one's breast, Op zyne Beatifying, Gelukzaligmaaking, geo I cannot bear it, there is no borst aan.

lukzaligmaakende.

BEA

BIER:}

ren.

« FöregåendeFortsätt »