Sidor som bilder
PDF
ePub

zaam ,

nen.

Hy

* He knows not a woman from myn weeten, zonder myne ken- 1 I to LABEFY , Verswakken. a weather cock, Hy kan geen

nis.

LABELS, Linten bangende aan krane Vrouw van de weerbaan onder It never came to my knowledge, sen; strooken parkement bangenscheiden.

't Is nooit tot myne kennis ge de onder aan een bezegelden brief; You cannot but know it, Gy komen; ik ben 't nooit te weeten af bangende strooken in een wapenmoet bet zékerlyk weeten, gekomen.

Schild, betekenende den ouditen A virgin knows herself at sixteen The knowledge of things to co

broeder. years, Een maagd kent baar zeb. me, De kennis van toekomstige # LABENT , Vallende, glydende, ve als zy zestien jaaren oud is. zaaken.

voorbyloopende of vlietende. I know him by sight, Ik ken bem He has some knowledge of the LABES, Een vlek, smet. van aanzien.

Latin, Hy beeft eenig begrip Labes, Dikke lippen. I know it full well, Ik weet bet van 't Latyn.

LABIAL, Tot de lippen behoorende. zeer wel.

Knowledge, (or learning ) Ge Labial letters, Lip letters. He knows no end of his means, leerdbeid.

LABORATORY, 't Stookhuis van Hy weet geen end van zyn goed. A man of deep knowledge, Een een Chimist. # I know him not tho I inet him zeer geleerd Man.

LABORIFEROUS, Arbeid aanwen. in my dish, Ik zoud bem niet He is a man without knowledge,

dende, kennen al stond by voor my.

Het is een ongeleerd Man.

LABORIOUS, Werkzaam, arbeid. I know nothing on it, Ik weet To have a carnal knowledge of

werkelyk, moeije'er niet met al van.

a woman; Een Vrouw beken. Lyk. I know him well enough, but

A laborious man, Een werkzaam knew nothing of the matter, Known, Geweeten, bekend, gekend,

Man. Ik ken bem wel genoeg, maar The like was never known , Dier. A laborious piece of work, Eers wist niets van de zaak.

gelyk is nooit geweeten, of is nooit moeijelyk stuk werks. To know beforehand Voor 's

bekend geweeft.

Laboriously, Arbeidzaamlyk. bands weeten.

If this comes to be known, Zo Laboriousness, Arbeidzaambeid, were To know a woman, Eene Vrouw dit geweeten wordt, 20. dit be kélykheid, mooijelykbeid. bekennen, befaapen.

kend wordt.

LABOUR, Arbeid, moeite, werk. Adam knew Éve bis wife, Adam He is known by that name,

It is worth the labour, 't Is de bekende Eva zyne buisvrouw, is by dien naam bekend.

moeite waard.

T Gen. IV: 1.

It is well known , 't Is wel ge He enjoys the fruits of his la. To let one know, Iemand laaten weeten, 't is wel bekend,

bour, Hy geniet de urucbten weeten.

He is known by every body, le van zynen arbeid. Knowing, Kennende, weetende, be der-een kent bem.

You will lose your labour, Gy wust, kundig.

* He is better known than trus zult moeite vergeefsch doen. A knowing man, Een kundig ted, Hy is 20 wel bekend dat He lives upon his labour, Hy Man. niemand bein vertrouwt.

leeft van zynen arbeid. Afthing worth knowing, Eene zaak A thing easy to be known, Ecne Hercules his twelve labours, De die waardig is gekend te wor zaak die ligt te weeten is.

twaalf werken, of daaden van den.

To make a thing known, Eene Herkules. | A knowing one, Een kenner, een zaak openbaaren , bekend maa. A woman's labour, Eener Vrous liefbebber. ken.

wen arbeid. Even the knowing one's were ta

KNU.

To be in labour, to cry out, In ken in, Zelfs de liefbebbers wier- to KNUBBLE, Vuistlook geeven.

baarens nood zyn. den bedrogen.

I fall knubble your chops, tIk She is in labour , Zy is in arKnowing, faithful, and frugal zal je op je kop komen, ik zal beid, sy beeft den arbeid op der ministers, Ervaaren, getrouwe je de ooren eens wryven.

bals. en spaarzaame staatdienaars. KNUCKLE, Een knokkel.

The labour, or difficulty of a Knowingly, Voorbedachtelyk met The knuckles of the fingers, De

cause, Den arbeid of moeijelykvoordacht, met goede kennis. kr.okkels van de vingers.

beid van eene zack. He is knowingly forsworn, Hy A knuckle of veal, Een kalfs Do it all with one labour, (or is een voorbedagte Myneediger. Schinkel.

at one bout) Doet bet alles ins to KNOWL the knell, De bid-klok KNŮR or Knurl, Een kwast, ( in ééns. luiden.

hout.]

to LABOUR , Arbeiden, werken, Knowled, Geluid. Knurled , Kwastig.

tracbten , poogen. knowler , Een klokkenluider.

KUE.

He labours hard for his livelyKNOWLEDGE, Kennis, weeten. KUE, Konstwoord, zie Cue.

hood, Hy werkt bard om zyn kost. sebap, kundscbap.

To labour in vain, Vergeefscb

LAB Not to my knowledge, Niet met

werk doen.

ABEFACTION, Verzwak. To labour for an office, Veel Without my knowledge, Buiten

king , zwakmaaking.

moeite doen om een ampt te krygen. I. DEEL.

He

[ocr errors]
[ocr errors]

myn weeten.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ren.

[ocr errors]

He labours with nighty pro- A lace, Een véter, rygsnoer. What d'ye lack, Wat ontbreekt u! jects, Hy heeft groote ontwerpen A twisted lace, Een koord.

wat moet je bebben? in zyn boofd.

A lace cravat, Een kante das. LACK-A-DAY! Wat! bey! is 't moTo labour a thing, Iets met moei Silver lace, Zilvere kant.

gelyk! Napperloot !
ten arbeiden.

A lace-man, Een kant verkooper, Lacking, Ontbreeking ,
To labour one, Iemand overbaa passement wërker.

breekende.
len, op zyn band krygen. OC A lace, (to lace a suit) Een Here is something lacking, Hier
The thip labours, Het fcbipjtin pallement.

ontbreekt iets aan.
gert en folt geweldig.

Lace-maker, Een kantmaaker, Spel. Lack-work, Lakwerk.
To labour under great difficul dewerkster.

LACKER, Zéker vernis , voornaame-
ties, Onder groote zwaarigbéden to LACE , Omboorden, beboorden, lyk uit lak bestaande , 't welk
worstelen.
bezetten, toerygen.

toont als goud. Tolabour with child, In baarens To lace with galloon, Met man A lacker hat, (without stiffening) nood zyn , den arbeid op 'den bals telkoord bezetten.

Een ongegomde boed. bebben.

To lace 'a petticoat, with gold LACKEY, or Footman) een LyfLaboured, Gearbeid, gewrocbt, ge lace, Eener Vrouwen rok met knecht, Lakery. poogd.

goude pasjementen beleggen. LACONICK , Kort, beknopt, (spree. He laboured very hard for it, To lace a cravat, Een kant om een kende van eenen 1tyl.] Hy beeft 'er zeer veel moeiten das zetten.

After a laconick way , Op cene om gedaan.

To lace a livery suit, Een levery beknopte wyze.
They laboured not to be ador kleed met koorden beleggen. LACONISM , Een korte en zaake

ned in their speech, Zy poogden 1 To lace one, to lace his coat, lyke manier van Spreeken.
niet, (wy deeden geen arbeid om) + Iemand den rok uitkloppen, LACTANT, Zuigende, melk gee-
bunne redenvoeringen op te cie-
bëlder afrollen.

vende.

To lace, (or tie) Knoopen. LACTATION, Zuiging. - They laboured in vain , Zy arbei-Tó lace a woman's stays, Eener LACTEAL, Melkagtig, tot melk den te vergeefsch: Vrouwe keurslyf rygen.

beboorende. A laboured periode, Een door- To lace coffee, Suiker in de kof The lacteal veins, De melk-adewrochie periode. fy doen.

ren. Labourer, Een arbeidet, daglooner, Laced, Met kant bezët, omgeboord, LACTIFICAL Melk verwek

'} opperman.

gerégen.

LACTIFICK, kende.
A labourer-is worthy of his hi- LACERABLE, Verscheurbaar.

LAD.
re, Eenen arbeider is zyn loon to LACERATE, Scheuren, van een LAD, Een jongeling:
waardig.

trekken.

A little lad, Een jongetje. Labouring, Arbeiding , pooging , Laceration, Verscheuring: LADDER, Een leder, leer, ladder. arbeidende , poogende. LACERTOSE, Grof van spieren ,

Scaling-ladders, Storm-ladders. A labouring beast, Een laft dier, sterk 'van zenuwen.

The round of a ladder, or a lad.. laft beeft.

+ LACHES, for slackness or ne der step, De sport van een keer. * Labourčom, Laftig, verdrie gligence ) Traagheid, verzuim. to LADE, Laaden, belaaden, tig, verveelend.

LACHRYMAL, Traanende, zype To lade a fhip, Een sebip leaders. I LABROSE, Dat een boord of rand lende.

To lade water, Hoozer, zie to beeft.

A lachrymal fistula, Oogpyp , traan Lave.
| LABRUM, Het boord, den oever. pyp in den boek van het oog. Laden, Gelaaden.
LABYRINTH, Een doolbof, LACINIATED, Getand.

Heavy laden , Zwaar gelaaden, beverwarde zaak.

LACING , Omboording , bezetting last en belaaden.
To be in a labyrinth of trou. met kant, omboordende.

Laden with honours and rewards, bles, | In eene Zee van zwaa LACK ; Gebrëk, beboeftig beid.

Overlaaden snet eer en gescbenrigbéden verzonken zyn. * In love is no lack'; In de liefde ken. LAC. is geen gebrëk.

Lading, Laading, laadende.
LACCA, (a kind of gum) Gom Lack of money, Gebrek aan A bill of lading, een Vracbtbrief,
lak.
geld.

Cognofcement.
LACE, Kant.

A lack wit, (a block head) Een LADLE, Een pol-lépel, q. d. P**
Gold lace, Goude kant.

don-oor.

lépel. Gallon-lace, Galon, mantelkoord. Lack, Gomlak , Zaadlak , zie A punch ladle, Een lepel om de A hair-lace, Een baairsnoer.

Lacca.

punch méde te scheppen, zje
A neck-lace, Een bals.snoer, ket- to LACK, Ontbreeken , noodig heb Punch.
ting.
ben.

A bafting ladle , Een druip lepel,
A neck-lace of pearls, Een paerl There lacks but little on 't, Daar zie Basting.
Snoer.
Scbeelt maar weinig aan.

The ladles of a water mill wheel,
Bone-lace,"Gespeldewerkte karit. To lack (or to long) to see one, De scheppers aan bet rad van een
Tape lace, Koord.

Verlangen om iemand te zien.

Waterinolen,

LADY,

[ocr errors]

ten.

en Sir.

2.

LADY, Mevrouw, een Adelyke , SIR, Ridder, de Vrouw van eenen Laid out , Uitgelegd , verscboxVrouw.

Ridder heeft ook den Tytel van A. Deezen tytel komt in Engeland LADY, en dan vertaalt men Laid up, Opgelegd, weggeleid ons eigentlyk een Vrouwspersoon het best door Mevrouw.

te bewaaren.
van meer dan geineenen staat ESQUIRE, Schildknaap.

I Laid, Ik leide.
toe , gelyk de Vrouwen en Zie van de mindere Tytels op He laid the town waste, Hy ver-
Dochters der Ryksraaden of MADAM, MASTER , Mistress woeste de Stad.
Vrouwen der Ridders; behal.

LAIMAN, een Leek,
ve dat men dien ook wel aan Ladyship, De staat eener Mevrou- LAIN, (van to Lye) Gelégen,
Koninginnen en KoningsDoch. we, Mevrouwelyken staat. Lain down, Neergelegen.
ters geeft.

If your ladyship pleases, I shall I have lain in this bed, Ik beb op · Lord and his Lady, een Heer do it, Als bet uwe ladyfcbap be dit bed geléger. en zyne Gemaalinne.

baagt, zal ik bet doen. LAIR, (the place where any deer I met the gentleman and his la I am very glad to see your lady harboureth by day) Léger, de dy, Ik ontmoette den Heer en zyne fhip so well, Het is my zeer plaats daar zich de Harten overVrouw.

lief uwe Lady-schap 20 wel te dag onthouden. A. Onze Nederduitsche Vertaal zien.

LAITY, Het leekendom, de lecken. ders, en byzonder onze Cou- Lady-day, Maria - Boodschap, (een The Clergy and the laity, De rantiers, (die dog doorgaans Roomsche heiligen dag komen geestelyken en de leeken. een armhartige baiterdtaal ge de op den 25sten van Lente

LAK. bruiken) zyn altoos geweldig maand.]

LAKE, Een meir, poel.
in de war, met de Tytels der Ladies mantle, Great Sanicle, On-

Lake, (or lacca) Gom-lak.
Engelfcbe Heeren en Vrouwen. zer Vrouwen mantel, Leeuwen-
Dus vind men altoos de aan voet , [ zéker kruid.]

LAM.
spraak des Konings aan het

LAG.

to LAM, als, To lam one's sides, Parlement, Mylords and Gent. LAG, als, The lag of a form, De

Iemand den rug smeeren, bël leman , door hun vertaald; Mylaatste van een bank , een school

der afkloppen. lords en Edellieden, dat geheel

woord.

LAMB, Een lam, lamsvleesch. verkeerd is : want de Lords zyn to LAG behind, Agter aan komen ,

Lams, Lammeren.
de Edellieden, zo dat het béter
draalen, zammelen.

A sucking-laub, Een zuig-lam. zou zyn Edelen en Heeren. En LAGAN or LAGON, Een uitworp,

A joint of lamb, Een lamsbout. om hun daar in te hulp te ko

A lambkin, Een lammetje, jong

waaren of goederen die men by
men, dient de volgende lyst storm in Zee werpt.

lam.
der Tytelen.
LAGGER, Een zammelaar.

Lamb's-wool, Lams-wol. HIS GRACE, Als.dit (van geeste- LAGMAN, Een zammelanr, een talm +1 Lainb's - wool, (Ale toasted lyke persoonen gesprooken worook de laatste van zyn gesagt,

with pippins in it) Ale (sterk dende) zonder verder byvoeg. jemand die van de deugden zyner

bier) daar gebraade appelen in zel gebruikt word, verstaat Voorouderen ontaard is,

gedaan zyn. men 'er door; Zyne genade den LAGWORT, Pestilentie wortel.

a LAMBENT medicine, Een flikAirts Bisschop van Canterbury,

artzeny. of York.

LAI.

Que A lainbent flame, Een ligte , verHER GRACE, (Zonder andere be- LAICK, Een leek, sie Lainan.

vliegende vlam , als die van aanpaaling) was in 't byzonder de Laical, Leekfcb, tot de leeken beboo

gestoken Brandewyn.
rende.
Tytel van baare genade de Gra-

LAME, Lam, kreupel.
vinne van Yarmouth.
LAID, (uan to Lay,) Gelegd, ge-

To go lame, Mank, gaan, bin-
His and Her grace, the Duke

leid,

ken. and Dutchess of..., Zyne en

A design ill laid, Een kwaalyk Lame of one leg, Kreupel aan baare genade den Hertog en Her. aangelëgd ontwerp.

één been. toginne van ...

Land laid up, or lain, or lay. Lame of one hand, Maar eene MYLORD and MYLADY, Om

land, Braakland.

band tot zyn gebruik bebben. allerbest verstaan te worden, Those things

are quite laid down, 4. Lame, (imperfect , faylcy) Gemoet men denzelven behou Men heeft gebeel van deeze zaa

brekkelyk, lam. den, als;

ken afgezien, men hoort 'er niet

A lame expression, Een lamme Mylord , Earl of Aylesford, My meer van spreeken.

uitdrukking

Ter zyde ge-
lord, de Graaf van Aylesford.

A lame account, Een gebrekkelyk
Mylady, the Countess of Aylds-
Laid by,

verslag
ford, Mylady de Gravinne van They had a great opinion of that

A laine comparison, Een lamme Aylesford. Want ofichoon de plan, but now it is laid aside,

vergelyking: Man den Tytel van Earl he ft,

Zy badden een groot denkbeeld

A lame speech, Een lamme réde, zo behoudt de Vrouw dien van dat, plan, maar 114 zyn zy

-eeft kreupel gesprek
van Countefs.

'en van afgejtapt.
G8 g 2

to

[ocr errors]
[ocr errors]

Laid aside, }

legd.

[ocr errors]

Lancer,

gen.

to LAME, Verlammen, lam maaken, TO 'couch the lance , De lans, A land steward, Eeri rentmeester
verminken.
vellen.

der landgoederen. Lamed , Verlamd, verlemd, verminkt. Lance , lanceman, or lancier , Lay-land, Braak-land. Lamely, Lamacbtig.

Een krygsknegt die met eene Lans | Lands, Landeryèn. He goes very lamely to work, gewapend is.

to LAND, Landen , te lande zetHy gaat 'er zeer' lam mee te to LÄNCE, Vlymen, doorulymen, ten, te lande komen. werk. opolymen.

To land, or make a descent) Lameness, Lambeid, kreupelbeid. To lance an inposthume, Eene Eene landing doen met krygsto LAMENT, Weeklaagen , kermen, zweer doorvlymen.

volk, bekërmen , bejammeren, beklaa- Lanced, Opgevlymd, doorvlymd. Landed, Geland. gen.

Een speer-draager,

He has landed his forces, Hy
He lamented her los, Hy beklaag- Lance-man,

, }
lansknecbt.

beeft zyne krygsmacbt geland. de baar verlies.

LANCEPESADO, een Adelborst, KA landed man, Iemand die veel Lamentable, Beklaagelyk, jammer Landspezaad.

lands beeft, die groote landeryen lyk, beweenelyk. LANCET, Een vlym, laat-vlym,

bezit. Lamentably, Op eene beklaagelyke

lancët.

Landing, Landing , landende. wyze.

to LANCH, Neerscbieten, neersprin Landing place, Een bekwaame She cried out lamentably , Zy

plaats om te landen. sobreeuwde jammerlyk. On To lanch a fhip, Een schip doen to LAND-FALL, (a sea term) LanLamentation, Weeklaage, jammer

afloopen.

den, aan de wal komen. klagt, gekerm, geklag.

* And so he lanched into eterni- LANDGRAVE,(an Earl, or Count The lamentations of Yeremiab, ty, En daar op schoot by neer in in Germany) een Landgraaf.

De Klaagliederen van Jeremia. de eeuwigbeid. Dit wordt wel LANDGRAVIATE, LandgraafLamented, Geweeklaagd, bejammerd, gezegd als iemand , dien inen fcbap. beklaagd, gekërmd.

ophangt, van de ladder gestoo. LAND LADY , eene Eigenaares tan Lamenter, Weeklaager , treurder, ten wordt.]

land of van een buis , buisvrouw, builder. To lanch out into many revi.

plaapurouw. Lamenting ; Een weeklaaging, ge ling expressions, Tot veele smaad- LAND-LORD, een Eigenaar os jammer, -jammerende, klaa rédenen uitspatten.

land of buizen, Huisbeer. gende.

I'll lanch into the water, Ik zal Land-lord, Hofpes, berbergier, waard. LAMIERS, (a fort of thip ropes) my in 't water laaten zakken. The head-land-lord, De grond.

Sortouwen, fcbeertouwen. Lanched, Neergefcbooten, afgeloo beer, leenvoogah LAMIN, (or thin plate) Een dunne pen.

LANDRESS, Eene waschter. plaat, van yzer, koper, enz. To be lanched into the world, Landry, Een wasscbery, wafcbbuis, LAMING, Lammaaking, verlam

In de waereld getreeden zyn.

wafcbplaats. ming

Lanching, Neerscbieting , aflooping, LANDSKIP, een Landscbap, [in to LAMM, Afroffen, slaan, sie to

neer(cbietende.

een tekening of schildery afge. Lam. LAND, Land.

beeld.]
Lammed, Afgeroft, geslagen. A fruitfull land, Een vruchtbaar LANE, Een baan, steeg.
LAMMAS day , Den eersten van land.

They went through a lane of fol-
Oogstmaand.
Arrable land, Bouwland.

diers, Zy gingen tul cben twee -ift Al later lammas, ( never ) Te To buy land, Land koopen.

ryen Soldaaten door. Sint Jutmis, nooit.

Land of inheritance, Erflanden. LANGATE, Een linnen windsel, LAMP, Een lamp.

By sea and land, Ter Zee en te voor wonden. LAMPASS, Een gezwël in den mond

Lande.

LANGUAGE, Taal, spraak. van een paerd.

Land-cape, Een kaap, uitboek. She gave fair language, Zygaf
LAMPERN, Een jong lamprytje. Land-captain, Een Kapitein te land. fcboone woorden.
LAMPERS, zie Lampass.

Land-cheap, (an ancient custo. He gave me ill language, Hy
LAMPOON, Een schimpdicbt , fchot inary fine, paid at every alie sprak my leelyk toe; by gaf my
fcbrift.
nation of land) Cyns.geld , ver-

vuil bescheid. to LAMPOON one ; Iemand met een ponding , schatting aan den grond. This is no language , cried he fcbimpschrift doorstryken.

beer te betaalen, wegens 't erf in a rage, for an honest man Lampooned Met een schotschrift goed in zyn Land of Gerecht ver to hear, Dit is geen taal, riep doorgestreeken.

kogt; de 4ofte Penning.

i by verwoed uit, die een eerlyk LAMPREY. Een lamprey , prik, Land-forces, Krygstroepen te land. Man aan kan booren. négenoog

Land-lady, land-lord, zie laa The Hebrew, the Greek lan. Lamprill or Lampern, Een lan ger.

guage, De Hebreeuwscbe, de preitje. Land-loper, een Land-looper, Vage

Griekfcbe taal.
LAN.
bond.

Poetry is the language of the LANAR, Axelhay, zie Larmer. Land-mark, Een' baaken ; grens God's, De poëzy is de taal des LANCE, Een speer, lans , ren-speer. paal.

Goden.

You

S

mouw.

You talk there a very strange, to LANT, (to mix with urine) Lapidescence, Steenwording; verlanguage, Gy spreekt daar een Met pis mengen.

steening. wonderbaarlyke taal.

Lanted, Met pis gemengd. Lappet, 't Pand (van een wambes The Greek is at present a dead LAN CERN OF LÅNTHORN, Een of rok ) of bet opslag van een

language, Het Grieksch istbans lantaarn.
een doode taal, dat is te zeggen,

A dark lantern, Een dieve-lan-Lappets, Slippen eener Vrouwen die niet algemeen gesproken taarntje, ponsje.

kapsel. wordt, of de hoofdtaal van Lantern-bearer, een Lantaarndraager. LAPPING, Likking, geslobber , een byzonder Volk is.

Lantern-maker, een Lantaarnmaa bewinding, toeslaaning. Professor in the Oriental langua ker, Blikslager.

LAPSE, Een val, verzuim. ges, Profesor in de Oostersche A magical lanthorn een Tover

+ LAPSE, (A term of the canon taalen. lantaarn.

law: the forfeiture of the preIn the order of Maltha, four A lantern in a fhip, Scheeps vuur sentation to a benefice, or li. different languages, or nations lantaarn.

ving, which not being colare distinguished. Vix. Knight The Admiral has three lanterns lated within six months after of Maltba , of the language of behind his ship , Den Admi the death of the Incumbent, Provence, of Auvergne , of raal , 't Admiraals-schip voert drie devolves to the diocesan , or Germany, of Arragon , In de lantaarnen agter op.

Bishop, then, upon the same order van Maltha, worden vier A lanthem, (or turret in a buil account, to the Metropolian, Landspraaken of Landaarden on ding) Een toorentje rondoin met or Arch-bishop, and at last to derscbeiden , als ; Maltheesch glazen , een uitkyk in een ge. the Crown) Verval van eene Ridder uit Provence, Auverg. bouw.

prove. ne, Duitschland en Arragon. LANUGINOUS, Donsagtig. Lapsed, Vervallen , gevallen, vera Languaged; well languaged, Die Lanuginousness, Donsagtig beid.

zuimd. cenen goeden styl beeft. Lanugo, Nasbaard.

A lapsed benefice, Een prove die LANGUENT, Quynende.

LAP.

zes maanden door verzuim des LANGUID, Flaauw, jap. LAP, Een fcboot.

Patroons blyft open staan. to LANGUISH, Quynen, uitteeren. She had the child upon her lap, The lapsed condition of man, To begin to languish, Aan't quy. Zy had bet kind op baaren schoot. De vervallen staat van den nen raaken.

Every thing fell into his lap, menscb.
To languish in misery, In elen Alles liep bem méde.

LAPT, from to Lap, sie Lapped. de quynen.

The lap of a garment , De plooi. * He was lapt (or wrapt) in his * To languish with imperfect jing van een kleed.

mothers Tinock, Hy is zeer behealth, Ongezond zyn , een quy A lap dog, Een scboot bondtje, mind van 't Vrouwvolk. nende ziekte bebben.

Fuffrouws-bondtje.

LAPWING, cen Kievit. To languith one's days in sor The lap of the ear , Het

LAQ. row, Zyne dagen in droef beid lapje.

LAQUEUS, Een strop, Arik, eindigen.

Lap-eared, Lang-oorig, bang-oor. val. Languished, Gequynd.

to LAP, Likken, (gelyk de honden LAQUEUS, De navelstreng. Languishing, als zy drinken ] Jobberen.

LAR. To lap, (or cover) Bedekken, LARBOARD, Bakboord, (de flirt A languishing life, Een quynend verbergen.

kerzyde van 't schip als men leeven.

To lap something about a com agter op staat met het aangeA languishing lover, Een quy modity, Koopmanschappen er. zigt na 't voorítéven gekeerd.) nend minnaar.

gens méde bedekken.

+LARCENY, Dievery, diefstal. Languishingly, Op een quynende To lap up, Bewinden, toesluan, + Great larceny, Diefstal die meer wyze. toevouwen.

dan een Engelfcbe schelling in Languor, Quyning. Lapped, Gelikt, geslobberd.

waardy bedraagt , welke voor tɔ LANIATE, Hakken, in stukken Lapt up, Toegeslagen, toegevou Felony gerekend wordt, zulks snyden , fubeuren.

well,
besondenz.

dat een Dievery van een RyksLANK , Scbraal , rank, mager, LAPIDABLE , Steenigbaar. [Dit oord Ilollandsch , op 't naauwit Nuik.

woord wordt op een boertige genomen, volgens de EngelLapk hair, Sluik baair.

wyze ook wel gebruikt voor sche Wet de galg zou zyn.) Lankness, Rankbeid , fcbraalbeid , Huuwbaar. ]

Petty larceny, Dievery van minmagerbeid, sluikbeid.

LAPIDARY, een Juwelier, Kcop der dan een Engelsebe sebelling. LANNER, or lanner hawk, Azel man van gesteente.

LARCH tree, Lork-boom, zie Labay, wyfjes jacbtvogel, die op Lapidary verses, een Grafdicbt. rinch-tree. de Haze- en Patryze-jacht ge- LAPIDATION, Steeniging. LARD, Varkens reuzel, (die men bruikt word.

LAPIDESCENT, Steen wordende, in Engeland sinelt en in een LANSQUENET, Lansknegten, een tot steen verbardende , tot eenen blaas giet, en zo bewaart oin zéker kaartspël. Steen groeijendera

pannekoeken mee te bakken); G88 3

als

oor

Languishment, } Quyning.

« FöregåendeFortsätt »