Sidor som bilder
PDF
ePub

als ook raauw Spek, om mee
te lardeeren.

to LARD, Doorfpekken, met Spek doorrygen, lardeeren.

Larded, Doorfpekt, met Spek doorreegen, gelardeerd,

A larded hare, Een gelardeerd

baas.

Lardery, Een Spyskamer, provifie-
kelder.

Larderer, Een lardeerder.
Larding, Doorfpekking, lardeering,
lardeerende.

[ocr errors]

A larding-pin, Een lardeerpriem.
LARE, een Wieldraaijers rad of
fcbyf.
LARGE, Ruim, breed, wyd, wyd-
loopig.

A large houfe. Een groot buis.
A large confcience, Een ruim
geweeten.

Large, (or bountifull) Milddaadig.

At large, Ten volle, volkomen wyd-
loopig.

I wrote to him at large about it,
Ik beb 'er bem wydloopig, of
breedvoerig over gefchreeven.
He defcribes the matter at large,
Hy befchryft de zaak in 't bree-

de.

He made large promises, Hy deed
groote beloften.

He was too large in that point,
Hy was al te wydloopig in die
zaak.
Largely, In 't breede.

He fpoke largely about it, Hy
Sprak in 't breede dies aangaan-

de.

Largenefs, Ruimte, breedte, wydte.
LARGESS, Een gift, gefchenk,

drinkgeld. [Wanneer in Engeland de Maaijers, op hun verzoek, eenig drinkgeld van de voorbygan gers ontvangen, zyn ze gewoon uit te roepen Largefs, Largefs.]

LARINCH-tree, Een lorkboom, lor.

kenboom.

LARK, een Leeuwerik.

1

A capped lark, Een kuif-leeu

werik. LARKER, Leeuwerik vanger. Like a skilful larker, he plays the dazzling glafs in your eyes, that the ket which lies beneath may be concealed, Hy verblindt, gelyk een bebendig Leeuwerikvanger, met eenen Spiegel bunne

oogen, die bedekt, dat 'er on-
der verborgen legt.
Lark fpurs, Ridderfpooren, [zé-
kere bloemen.]
LARUM, (or alarum watch) Een
wekker.
LARVATED, Gemaskerd, ook door
Spooken verfcbrikt.
LARYNX, (the top of the wind
pipe) 't Strotten boofd.

LAS.

LASCIVIOUS, Geil, dartel, kriel.
A lascivious man, Een geil, on-
tuchtig kaerel.
Lascivious looks, Onkuifche lon-
ken.

A lascivious queen, † Een ritfi-
ge boer.
Lasciviously, Op een geile wyze.
To look lasciviously, Met geile
oogen aangluuren, boerachtig be-
lonken, lodderig, loens aan-
zien.
Lasciviousness, Geilbeid.
There's too much lasciviousness
in that picture, Daar is te veel
geilbeid, daar zyn te onkuifche
poftuuren, ongeschikte beelden in
LASH, Een geeffelag, ftreem.
die fcbildery.

That King has his fubjects un-
der the lafh, Die Koning beeft
zyne onderdaanen onder de zweep.
News writers are under the lash

of the government, De Cou-
rantiers ftaan onder de plak der
regeering.

I fhall bring him under the lash,
Ik zal bem kaftyden.
To be under the lafh of an evil
tongue, Belafterd worden.
This fiction is a lafh upon the
folly of thofe, Deeze vin-
ding is eene bestrøffing voor de
geenen

LASH, GeefJelen.

to

To lafh one with one's pen or
tongue, Iemand met pen of tong
bavenen, doorbaalen, beftraf-
fen.

To lafh, (a fea term) Een fchip
aan de paalen vast maaken, vaft
forren.

To lah OUT into fenfuality, In
To lash out waftfully,
welluft uitspatten.
Quift-
achtig zyn in 't uitgeeven, ver-
quiften.

To lash out into words, Over-
tollig in woorden uitloopen, lus-
lig uitrammelen.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small]

the LAST, De laatfte, lefte, uiter-
fte, jongste, verleden.
The first and the laft, De eerfte
en de laatfte.

To the last moment, Tot bet leste
oogenblik toe.

She will not acquit him till he has paid the laft farthing, Zy wil bem niet ontflaan, voor dat by de laatste duit zal betaald bebben.

At the laft day, Ten jongsten
dage.

He was here laft fummer, Hy
was verleden zomer bier.
The last week, De verleden
week.
T

The laft of all, De allerlaafte, de
lefte van allen.

The last but one, De laatste op één na.

The laft but two, De laatste op

twee na.

They were brought upon their laft legs, Zy gingen op bun laatfte beenen, zy waren tot bet uiterfte gebragt, zy wisten geen

raad meer.

Laft night, Gifteren avond.
LAST, (adv.) Laatft, left.

It is a long while ago fince I faw
him laft, 't Is al lang geleden
dat ik bem left zag.
When I had laft the honour to
fee him, Toen ik left de eer bad
van bem te zien.

He has breathed his laft, Hy beeft zynen adem uitgeblaazen, by is gestorven.

To the laft, Tot den einde toe. They are refolved to hold out to the laft, Zy bebben befloten om bet tot bet uiterste uit te bou den.

At last, Ten laatften, ten leften, LAST, (of a Shoemaker,) De leeft eindelyk. [van een Schoenmaaker.]

Το

[ocr errors]

To fet on the laft, Op de leeft

zetten.

Laft-maker, een Leeftemaaker.
a LAST, Een laft, [zékere party
't zy van graanen, teer, haa-
ring, huiden of andere waa-
ren.]

ballaft.

Thefe fhoes laft very long, Dee-
ze fcboenen duuren beel lang.
Moft flowers do last but a day,
De meefte bloemen duuren maar
een dag.

Does their quarrel last yet? Duurt
bun krakeel nog?.
Lafted, Geduurd.
Lafting, Duuring,
duurende.
A lafting cloth, Een duurzaam
laken.

A lafting felicity, Een duurzaame
gelukzaligheid.

*

* Violent means are not lafting, Geweldige zaaken bouden geen ftand. Strenge Heeren regeeren niet lang.

Ever-lafting, Eeuwigdurend. Laftly, Laatftelyk, ten laatften, ten lefte.

Laftage, Laft geld, to LAST, Duuren.

[blocks in formation]

Better late than never,
laat als nooit.

*Béter

It grows late, Het wordt laat.
Late ripe, Laat ryp, agterlyk.
late,}
Onlangs korte-
Lately, lings.

Of

I only perceived it now of late,
Ik beb 't nu onlangs maar eerft
bemerkt.

[ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors]

I did write in latin, Ik fchreef in

't Latyn.

Lateness, Laatheid.
LATENT, Verbolen, beimelyk.
His malice was latent in his breaft,
Zyne kwaadaardigheid lag in zyn
borst verbolen.

Latinift, een Latynift.
to LATINIZE, Op zyn Latyns
Spreeken.

LATER, Laater, korter verleden,
onlangfer.

|

We came later than you, Wy
kwamen laater als gy.

It was faid, but a later tiding
contradicted it, Men zeide bet
maar met een nader tyding wierd
bet tegengesprooken.
The later math, Het naa-gras.
At later lammas, St. Futmis,
(nooit.)
LATERAL, Zydelings.
A lateral motion, Een zydelingsche
beweeging.

A judge lateral, Een byzittend
Rechter, Affeffor.
LATEST, Laatft, de laatfte.
He came the latest of all, Hy
kwam het laatft van allen.
You begin of the latest, Gy be-
denkt bet te laat.
LATEWARD, Ontydig, buitens tyds.
Lateward hay, Hooy dat te laat
gewonnen is.
Lateward, Agterlyk.
LATH, Een lat.

To make a piece of latin, Iets in 't Latyn ftellen.

To make latin, In 't Latyn bren-
gen.

Latined, In 't Latyn gebragt.
the Latines, De Latynen, 't La-
tynfche volk.

Latinism, een Latynsche Spreekwy

ze.

LATISH, Laatachtig.
LATITANT, Zich t'fcbuil bouden-

de.

LATITUDE, Breedte, wydte, boog

te,

ruimte.

The length, latitude, and depth
of a body, De lengte, breedte
en boogte van een lichaam.
The Northern latitude, De
Noorder breedte.

Coming at the latitude of the Canaries, Komende op de boogte van de Kanarische Eilanden. The latitude of a place, (or the diftance of it from the Equator) De boogte van een plaats, deszelfs afftand van den Eve

naar.

A thing of great latitude, Een zaak van groote uitgeflrektheid. To take a great latitude, Een groote ruimte, of vryheid nee

men.

LATITUDINARIANS, Al te rek-
kelyke luiden in 't ftuk van Re-
ligie, Vrygeeften.
LATRANT, Blaffende.

A latrant (or barking) writer, an Author who does nothing but bark, Een fcbryver die altoos blaft en jankt. LATROCINATION, Roovery, Atraatfchendery.

LATTEN or Latin, (iron tinned
over) Blik, vertind yzer.
Latten, (brafs plate) Blad ko-
per.

LATTER, Laatfte, laatft, left.
In the latter end of the book,

Omtrent aan 't einde van 't boek. At the latter end of the next week, Tegen 't left van de toekomende week.

Remember thy latter end, Gedenk
te fterven: denk op uw einde.
The latter math, mowing or crop,
Etgroen, laat booi.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors][ocr errors]

He made fome objections in point of law, Hy deed eenige tegenwerpingen tegen de manier van procedeeren. A great many grow rich by the law, De balie maakt veel menfchen ryk.

A thing good in law, Een gangbaare zaak, een goede zaak in rechten.

And there was he laying the law to him, about the lewdness of his life and conversation, En daar ftelde by bem de onbetaamelykbeid van zyn ontugtig leeven en ommegang voor.

A man learned in the law, Een ervaaren Rechtsgeleerde.

To make a law, Een wet maa-
ken.

Law of mark,
Law of mart

Reprifailles.

To go to law, Te recht gaan. He is ever at law, Hy is altyd doende met rechten en pleiten. Law-days, Pleit-dagen. Law-giver, Een wetgeever. Law-fuit, Een rechtsgeding, recht

zaak.

A father in law, Een fchoonvader, Stiefvader.

A mother in law, Eene fchoonmoeder, ftiefmoeder.

A fon in law, Een fchoonzoon.
A daughter in law, Eene fchoon-
dochter.

A brother in law, Een schoonbroeder.

A fifter in law, Eene Schoonzufter. LAWFULL, Wettelyk, wettig, echt, geoorlofd.

'Tis lawful, Het is wettig, geoorloft.

A lawful marriage, Een wettig buwelyk.

It is not lawful for you so to do, Het is u niet ge-oorlofd zulks te doen.

All things are lawful for me, but all things are not expedient; all things are lawful for me; but all things edify not, Alle dingen zyn my ge-oorlofd, maar alle dingen zyn niet oorbaar alle dingen zyn my geoorlofd, maar alle dingen ftig.

:

ten niet. Lawfully, Op een wettige wyze. A child lawfully begotten, Een wettig, een echt kind. I. DEEL.

[blocks in formation]

LAY, (van to Ly) Lag, lagen, als;

His life lay at stake, Zyn leeven bing 'er aan.

to

The fhips lay at anchor, De Scheepen lagen ten anker. LAY, Liegen, zie to Lye. to LAY, Leggen, zetten. To lay in order, In order leg gen.

To lay every thing in its place, Ieder ding op zyne plaats leggen.

To lay fiege to a place, Een plaats belegeren.

To lay taxes, Laften, impoften opleggen.

To lay the cloth, De tafel dek

ken.

[blocks in formation]

To lay the vapours of the spleen, De milddampen doen zakken. The rain will lay the corn, De régen zal bet koorn neerslaan. To lay (or allay) the heat, De bitte temperen, maatigen. To lay himself at any one's mercy, Zich aan de barmhertigheid van een iegelyk overgeeven, zyn leeven in bunne banden ftellen. To lay ABOUT, one's felf, (to ufe one's endeavours) Zyn beft doen. Hemel en aarde beweegen.

To lay about, in order to get an einployment, or office, Op de loer leggen om een ampt te krygen.

To

To lay about one, (to beat, him) Iemand by de ooren krygen, afkloppen.

+

To lay an henious charge AGAINST
one, Temand van eene grouwely-
ke misdaad befchuldigen.
He lays that against me, Hy be-
fchuldigt my daar van, by brengt
dat tégen my in.

To lay ALONG upon the ground,
Zo lang als men is op de grond
leggen.

To lay ASIDE, (or apart) Afzon-
derlyk, of weg leggen.
To lay afide, (to neglect, not
to mind) Verzuimen, verach-
teloozen, verwaarloozen.
To lay afide, (or depose) Ie-
mand afzetten, zyne bediening

ontneemen.

To lay afide, (or renounce)
Verlaaten, afzien.

He did make a fcheme wich he
approved at first, but now he
will lay it afide, Hy maakte een
ontwerp dat by in 't eerft goed
keurde, maar nu wil by 'er van
afzien.

To lay ASLEEP or to fleep, Slaa-
pen, te flampen leggen.
To lay the fault AT another man's
door, De fchuld op een ander
leggen.

To lay a thing BEFORE one, Iets
aan iemand voorstellen, iets voor
iemand open leggen.

To lay BY, Weg zetten, opfluiten, bewaren.

You may eat the mutton, but the veal you must lay by, Gy kunt bet Schaapen-vleefch eeten, maar het Kalfs-vleefch moet gy weg zetten. Béter zegt men, Set by.

I'll lay down ready money for your fword, Ik zal u aanstonds geld neer leggen voor uw dégen.

*

To lay down money, (to de
pofite it) Geld in een derde band
te bewaaren geeven.
I'll lay down my fare, Ik zal
myne vragt betaalen.

To lay one's felf down upon
the bed, Zich op het bedde neer
leggen, te bed gaan.
To lay HANDS on one,
De banden
aan iemand flaan, aangrypen.
To lay HOLD of one, Iemand vat-
ten, vast houden.

To lay hold of the King's par-To lay on a heap, Op boopen stel
don, Van het pardon des Ko- len, stapelen.
nings gebruik maaken.

To lay an obligation on one,
Iemand verplichten, eene verplich-
ting opleggen.

To lay one on the face, Iemand...
een klap geeven.

Lay on, (beat him foundly).
† Smeert bem belder af.
To lay a punishment upon one,
Iemand traffen, eene straf op.
leggen.

To lay OPEN, Open leggen.
To lay out, Uitgeeven, uitleg
gen, besteeden.

To lay out money, Geld beftee
den..

To lay out in expences, Verquisten.

He thinks no law can lay hold
of him, Hy meent dat by tégen
alle wetten veilig is, dat niemand.
macht over bem beeft.
To lay IN, Inleggen, opdoen.
To lay in provifions, Voorraad
van leevensmiddelen opdoen.
To lay wine in the cellar, Wyn
in de kelder leggen.

*

To lay a thing in one's difh,
tl Iemand iets in de neus wry-
ven, iemand verwyten. Een
fteek onder water geeven..
To lay LEVEL, Slechten, gelyk

maaken;

To lay level with the ground,
Afbreeken, met den grond gelyk

maaken.

To lay a NET, Een net fpannen,.
uitleggen.

To lay OFF, Aleggen.
To lay ON or UPON, Opleggen,
te lafte leggen.

To lay tax upon tax on the peo-
ple, Het volk fchatting op fchat-
ting opleggen..
To lay one's hand upon the fo-
re,Zyne band op de bezeerde plaats
leggen.

To lay a great load upon one,
Iemand een zwaaren laft opleg-
gen.

She fays fhe's with child, and
lays it on you, Zy zegt dat
zy zwanger is en legt bet u te last.
To lay much load upon a thing,
Ergens veel méde op bebben, iets
vergrooten.

God fhould lay sickness upon
us, Als God ons met krankheid
mogt bezoeken.

The principal confpirators laid
violent hands on them felves,
De voornaamste vloekverwanten
leiden geweldige banden aan bun

zelven.

To lay CLAIM to a thing, Iets vorderen, eichen.

To lay a plot DEEP, Een ontwerp, eene faamenzweering wel beleg. gen.

To lay DOWN, Neerleggen, af-
ftaan.

To lay down one's commiffion,
Zyne bediening neer leggen.
To lay down one's life, ZynIf
leeven afleggen, sterven.
Lay down your head upon my
breaft, Legt uw hoofd op myn
borft.

I had a good fortune, and laid
on to fome tune, as long as
it lafted, Ik had een goede ftui-
ver gelds, en maakte 'er my
vrolyk méde zo lang als bet
duurde.

To lay a command or a char-
ge upon one, Iemand iets be-
laften.

To lay one's excufe upon a thing,
Zich ergens over verontfcbuldi-
gen.

What can my life be better lay'd out in, than in repeated efforts for the liberty of my country, Waar kan myn leeven beter toe besteed worden, als tot berbadde poogingen voor de vrybeid van myn Vaderland.

To lay out a ftrect, Eene ftraat
uitzetten, wyder maaken.
He did not lay out his learning.
with the diligence with which
he laid it in, Hy wendt minder
vlyt aan, om zyne geleerdbeid te
doen gelden, als by deedt om die te
verkrygen.

To lay out one's cards, (at pic.
ket) Zyne kaarten uitfcbieten om
te verwiffelen.

To lay OVER or overlay, Bedekken.
It was laid over with gold, Hea
was met goud overtogen.
To lay TO, als;

Lord lay not this fin to their charge, Heere reken bien deeze zonden niet toe.

To lay a thing to heart, Iets ter

barten neemen.

To lay an injury to hart, Een belediging ter barten neemen 'erover geraakt, over aangedaan zyn.

ΤΟ

« FöregåendeFortsätt »