Sidor som bilder
PDF
ePub

Een

of prey.

ren.

To leave off a garment, Een kleed * In the forehead and the eye the on The leech of a fail, De begt tek afleggen. lecture of the mind doth lie,

een zeil. To leave off an ill habit,

Het voorboofd en de oogen zyn to LEE-FALL, Een scbip op ay baakwiade gewoonte nalaaten. tolken des gemoeds.

len om te kalfateren. He has left of all his former pranks, Lecture, Een bestraffing, beky

LEEK, Look, prey. Hy beeft al zyne voorige kuuren ving

A leek-bed, Een tuin-bed met look, afgelegt.

Let him come here I'll give him To leave out, Uitlaaten, over- the lecture, Laat hem bier ko. Leek pottage, + Prey.Soup. Nann, uitzonderen.

nen, ik zal hem de metten voor- House leek, Huislook, donder. LEAVED, Gebladerd.

Leezen.

baard. Broad-leaved, Breed van blade.. A curtain lecture, Eene bestraffing LEER, (or lair of a deer, where

tusschen vier oogen, of in 't bed,

he lies to dry himself) Leger, LEAVEN, Zuurdeeg, zuurdeesem, agter de gordynen.

schuilplaats van een bart, of hével. Lecturer, een Onderpreeker, een die

baas. to LEAVEN, Deellemen, bevelen, buiten de beurt preekt, een naa

OLEER, Een lonk. doordeellemen.

middags Prédiker, Proponent, to LEER, Begluuren, belonken. Leavened, Gedeelsemd, doordeelsemd, een Hoogleermeester, Hoog. He leered upon me out of a corgebéveld. leeraar, Professor.

ner, Hy begluurde my uit eeruer + Their ancestors have leavened

LED

boek. them with a hatred of us, Hun

Leering, Begluuring, belonking ,ne voorouderen hebben buin een LED, (van to Lead) Geleid.

begluurende. Led about, Omgeleid. baat tégen ons ingeboezemd. Lcd away, Weggeleid.

A leering look, Een gluurend geLeavening, Deellemning, - dees- . Led back, Te rug geleid.

zigt. semende.

LEERO, a leero-viol, Een muziek LEAVER, Een bandspaak. A led-horse, Een bandpaerd.

instrument, een lier. I LED, Ik leidde. LEAVES, Bladen, bladeren.

LEES, Droellem, grond op.

She led a chastle life, He leaves or leaveth, (van to

Zy leidde

The lees of wine, Wyomoer. Leave) Hy laat, by verlaat.

een kuisch leeven.

LEET or Court leet, Een gerechts

When he was led to execution, Leaviness , Bebladerdbeid, loofryk

bof. Toen by uitgevoerd wierd om ge- Leet-days, Recht dagen. beid.

recbt te worden; wanneer by uit-LEETCH, De bolte of bogt uares LEAVING, Verlaating , verhlyving,

geleid wierd om te sterven. laatende, enz.

zeil. A leaving off, Vicfcbeiding, opLEDGE, Boord, rand, zie Edge,

LEEWARD, Aan ly, te lywaard. To ledge corn, Koorn inflaan, bouding

To fall to leeward, Te lywaard

zie to Lodge A leaving out, Uitlaating, over

vervallen. LEDGER , Het grootboek van eenen jaaning:

On A leeward fhip, Een schip dat

Koopman.
Leavings, Het overblyfsel , oversclot, LEDGEŚ, Klampen , futsels.

niet dicht by den wind kan zeiklicken,

len. I won't eat of your leavings, Ik

LEE.

A leeward tide, (when the wind wil van uw klieken niet eetenz. LEE, De ly, luuwe zyde , de bel- and the tide go both one way) LEAVY, Bebladerd, loofryk, bla- lende zy van 't schip.

Wind en stroom. der-ryk.

Lec-board, Een zwaard, [van een + I had as LEEVE,Ik wilde al 39 A leavy branch, Een loofryke Schip.]

lief, ik zou liever willen. telg. Lee-ward, Te lywaard, aan ly.

LEF.
LEC.

LEE-SHORE, Een laagen wal, de LEFT, (van to Leave) Gelaateni , LECHER, Een geile boef.

oever daar de wind tégen aan

verlaaten, overgelaaten , overgeAn old lecher, † Een oude Zu- waait.

bleeven, overgescbooten. zanna boef, een oud zordaar. To be under the lee fore, (to I left, Ik liet, verliet. LECHEROUS, Geil, onkuiscb, on- be close under the weather tho- There were but few left, Dan tucbtig

re or under the wind) Digt aan waren 'er maar weinig tergA lecherous look, Een onkuiscb den oever leggen, tegen de wind

bleeven. gezigt.

gedekt zyn.

There is nothing left, Daar is Lecherously, Ontucötiglyk.

+ To go the lee (or to come off niets overgescbooten. Lechery, Geilbeid, onkuisbeid, on- a loser) + De kly ryden, ver- I left the matter to him, Ik beb tucbt, ontucbtigbeid. liezen.

de zaak aan bem gelasten, it LECTERN, Een voorleezers lelle LEECH, Een bloedzuiger, égbel. stelde de zaak aan bem, ik oernaar [in de Kerk.]

LEECH, an old word for a bleef de zaak aan bem. LECTURE, Een lelle, voorleezing, Physician) een Geneesbeer, Dok- Left off, Naagelaten , gestaaks, achtermiddags-predikatie. ter.

uitgescbeiden. a Reader of Lectures, een Hoo. A horse leech, or farnier) Een Left out, Uitgelaten, overgelsgescbool-Leeraar, Professor. boefjmit, paerde dokter.

gen, voorbygegaan.

LEFT, leen geeven.

ven.

gaan, zie Lait.

LEFT , Slinks, links.
Legendary stories, Sprookjes.

LEN..
The left-hand, De linkerband. LEGER-book, eens Koopmans groot- to LEND, Leenen, uitleenen, ter-
On the left-hand, Aan de Ninker- boek, zie Ledger.
band, ter sinkerzyde.

LEGERDEMAIN , Guicbelaary, To lend money, Geld uitleenen. Left-handed, Slinkscb..

gaauwigheid van banden.

To lend at interest, Op rente geeLEG.

LEGGED, Gebeend.

Strong legged, Die zwaare bee. He would not lend me a hand, LEG, Een been, Schënkel.

nen beeft.

Hy wou my geen brud leenen, To have good legs, (to be a stout LEGIBLE, Leesbaar.

by wou ony niet een band toesteewalker) Goede beenen bebben , She writes a legible land, Zy ken. wel kunnen wandelen.

schryft een leesbaare band. Lender, Een uitleener. The leg of a fowl, De bout van LEGION, Een keurbende , een schaar Lending, Leening, uitleening, eenen vogel.

krygsvolk, legioen, onder de leenende. A leg of beef, Een ole schinkel, Romeinen eertyds uit eenige LENGTH, Langte, langleid, voet van een Os. duizenden bestaande.]

lengte. A leg of mutton, Een schaapen Legions of devils, Legioenen van It is a street of a huge length, agterbout. duivelen.

't Is een straat van een bystere | To make a leg, Buigen.. LEGISLATIVE, Wetgeevende.

langte. To scrape a leg, Een styve bui- Legislator, Een wetgeever.

Through the length of the tiine, ging maaken.

Legislature, De wetgeevende macbt. Door de langte des tyds. 1. To be brought upon one's last LEGITIMATE, Wettig, ecbt. At length, Eindelyk, ten laatste. legs i toj zyn laatste beenen A legitimnate child, Een echt To draw out at length , In de kind.

langte uittrekken. a A leg of wood , Een houten been. to LEGITIMATE, Wettigen, echt A body is extended in length, Leg-harness, Een scheenstuk , fcbeen- maaken.

breadth and depth, Een lichaam barnas.

To legitimate a bastard, Een on- is uitgebreid in langte', breatteWry-leg'd, Scbeef van beenen. ecbt kind wettigen.

en boogte, of diepte. LEGACY, Een erfgift, erfinaaking , Legitimated, Gewettigd , echt ge-Length of time will not waste erfgaaf , legaat. maakt.

it away, Het zal door largheid. LEGAL, Wettelyk.

Legitimating, Wettiging , ecbtmaa- van tyd niet uitgewischt worLEGATE, Een gezant, afgezant, Legitimation,

den. afgezondene, Pauzelyk gezant, Letters of legitimnation, Brieven To lay at one's.length, Plat, zie Nuncius. van wettiging,

20 lang als men is neerleggen: LEGATARY, Iemand wien iets

It To have the length of one's by testament ge

LET:

foot, (to know his ways and LEGATEE, maakt is, een LEIGER, zie Leger.

humour) Iemands bestaan kenerfbeurder. LEISURE, Lédigen tyd. Legateship, Gezantschap, den staat I am at leisure now,

Ik heb nu

It A man may come now within van gezant.

leeg tyd ; ik beb nu niet te ver- a pole's length of him, (he is A legatine power, Een gezante- zuimen.

not so proud as he used to be) lyke macbt. I have not leisure enough to read

Men kan bem nu genaaken, by A legatine court, Een gezanten- such vast volumes, Ik beb zo is zo trots niet als by pleeg te

bof, [zynde een Hof 't welk veel tyd niet (of ik beb 'er geen zyn.
Kardinaal Wolsey, ten tyde van tyd toe) om zulke bystere groote + A good mien in a court will
Koning Hendrik den agtsten, boeken te doorleezen.

carry a inan greater lengtlis; met verlof van den Paus, in When they were at leisure from than good understanding in a. Engeland had opgerecht; in 't publick affairs, Toen zy bunne nother place,. Een goed gelaat welke hy gevolmagtigd was om banden van openbaare zaaken ruim aan 't bof brengt iemand vera uiterste willen goed te keuren, badden.

der , als goed verstand ergens en misdaaden tegen de Kerke. Leisurably By ledigen tyd, op zyn elders. lyke wetten begaan te verge. Leisurely, gemak, langzaamlyk.. + To run all the lengths of a cor. ven. Maar met zyn dood nam He did it leisurely, Hy deed bet rupt ministry, Alle de maatre. het een einde.]

op zyn gemak.

gelen vin een bedurve Minilie LEGATION, zie Legateship.

rie ter band neemen.

LEM. LEGATORY, zie Legatary.

lI cannot go that length with LEGEND, Een versierde vertelling, (D) LEMAN, Een byzit.

you, Ik kan my zo ver niet met Legënde.

Het scbrift dat LEMBICK, Een destilleer belm, zie ww gevoelen vereenigen. rondtom den rand van een stuk Alembick.

A picture in full length, Een gelds staat. LEMON, een Limoen, Citroen.

portrët leevens groote. The golden legend, De Gulde a Lemon-tree, een Citroen-boom. To draw halt length,. Een knicLegende (der Heiligen. Lemon-colour, Citroen-kleur.

stuk, een borstbeeld tekenen.

king.

of

nen.

}

ne les.

ver

-ver

[ocr errors]

to LENGTHEN, Verlangen, ver.

LEP.

LESSON, Een lelle, les. lengen, lang maaken. LEPER, een Melaatscbe.

He learns his leilon, Hy leert gye Lengthened, Verlangd, verlengd.

A spittle for lepers, een LazarusShe has lengthened her petti

buis, Schurft-buis.

He gave me a good letton, Hy coat, Zy beeft baaren rok verLEPID , Aardig, geestig, klucb

gaf my een goede lelle, of een langd of een stuk op badren rok tig.

goede onderrecbting. gezet. Lepidity, Aardigbeid.

Lellon, (or portion of scriptuHe lengthened his serinon excee. LEPRY, Melaatsbeid, la

re read in churches ) Een gedingly, Hy maakte zyne predi. LEPROSE,

deelte van de H. Scbriftuur dat

zery. katie zeer lang; by strekteze zeer Leprous, Melaatseb, lazarus.

in de Kerken geleezen word. ver uit. LEPTOLOGY, Een welspreekende

The first leffon, Een kapittel uit Lengthening, Verlenging ,

bet Oude Testament. en cierlyke beschryving van berblengende.

The second lesson, Een kapittel to LENIFY, Verzachten, verzoeten. LERRY, Een gestommel, geraas.

zelingen.

uit bet Nieuwe Testament, in Lenify'd, Verzacht.

de Engelfcbe Bilichoppelyke

LES. Lenifying , Verzachting,

Kerk. zacbtende.

LESS, Minder, kleiner, min. + To give one his leflon, lemand LENITY, Zacbtbeid, zoetelykbeid, I am less than he, Ik ben klein

uitfcbelden. gedweegzaambeid, Rapbeid.

der dan by.

LESSEE, zie Leafee. LENITIVE, Verzachtend.

I can't sell it for less, Ik kan 't | LEST, Dat niet, op dat niet. A lenitive, (Subst) Een verzacb

niet minder geeven.

Have a care left the child falls, tend of pyn-ftillend geneesmid- He would not take one farthing Draag zorg dat bet kind niet del. less, Hy wilde bet niet een duit

valt. | LENOCINY, Hoerery, onkuis- minder doen.

Run quickly left the gate be shut, beid.

I bought it for less, Ik beb't min- Loop bard, op dat de poort nies LENS, Een gesleepen glas , voor ver

der gekogt:

toegeslooten zy. rekykers of vergrootglaazen. I went thither in less than an LESTAGE, Laftgeld , zie LalLENS, Het cbristallyne vogt van 't hour, Ik ging in min dan een tage, oog. uur daar na toe.

LET. LENS, Linsen.

To grow less and less, Hoe lanLENT, (van to Lend,) Geleend,

LET, Belët, verbindering: ger boe kleiner worden.

That will be yo let to him, Dat uitgeleend, te leen gedaan. Much less, Veel min, veel klei

zal bem tot geen belēt verstrekI lent, Ik leende.

ken. I lent him fome mony, Ik beb More or less; Min of meer.

A let in, or reference) Een bem eenig geld geleend. To make less of one friend than

derzending, terug zending. LENT, De vasten, (eene inzetting another , Minder werks van den der Roomsgezinden,genoeg be. eenen vriend maaken als van den to LET, Beletten, verbinderen.

What doth let me why I should kend.] ander.

no do it, wat verbindert my To keep lent, De vasten bou- He spoke with no less eloquenden. ce than freedom, Hy sprak niet

(of wet weerboudt my) dat ik bet

niet zou doen? Lenten, 't Geene tot de vaster be- minder cierlyk als vrymoedig. boort.

I will go if my master won't let LESSEE, Huurder, sie Leasee. To make a lenten feast, Een vas- to LESSEN, Verkleinen , klein maa

me, (an equivocal expression)

Ik zal gaan 20 myn meester my ten- of viscb-maaltyd doen. ken, verminderen.

niet belët : Ik zal gaan indien LENTIL, Linsen, [zékere Peul- He thinks he will leflen himself vrucht.] too much by it, Hy denkt dat

myn meester 't niet wil toelaater..

Deeze Engelsche spreekwyze is a LENTISKS tree, Een mastikboom. by zich zelven daar door al te

dubbelzinnig. [Sewel.] Lentisk, Mastik.

veel verkleirien zal. LENVOY, (the conclusion of a

to LET, Laaten, to laaten, It won't leffen his reputation,

verbuuren. sonnet) De laatste regel van een Dat zal zyne acbting niet ver

Let me go, Laat my gaan. klinkdicht.

minderen.

Let me alone, Last my met uret. LEO.

Leslened, Verkleind, verininderd. LEO, De leeuw, [een der x Hé Leffening , Verkleining, verminde

de, of begaan. melstékenen.)

Let it alone, Leat bet staan. ring, verkleinende.

To let down, Neerlaater, afisaLEONINE, Leeuwfcb,tot eenen leeuw Leffer, Kleiner.

ten. behoorende, wreed, wild. He was the lefler of the two,

To let down the strings of a fidLEONINE Verses, Latynsche Vaer- Hy was de kleinste van de fen, die in t midden rymen.

dle, De snaeren van een védel

twee. LEOPARD, Een luipaerd. LESSES, De drek of mest van eenig

ontspannen.

Don't let him LOOSE , Laut bem Leopards-bane, Het kruid Doroni. wild beest, [gelyk een wild var

niet los. cum,

ken, beer of wolf.]

ner.

Το laaten gaan.

nen.

Hy

cens

To let pass, Lasten paljeeren, LETTER, Een letter.

The levant trade, De LevantfcbenA capital letter, Een kapitaale bandel. To let Nip, Laaten glippen, laa- letter.

Levantine, Oostelyk , van 't Oos. ten glojën.

The letters commonly used in ten.
Why do you let him use me thus? printing in England are; 1 Ca- A levantine wiad, Een Oostelyke

Wairom duldt gy dat by my 30 non, Double pica, 3 Great- wind.
behandele?

primer, 4 English, 5 Small LEVE, Lief. To let know, Doen weeten.

English, o Pica, 7 Small pi- LEVEE, De tyd wanneer men 's To let see, Doen zien, vertoo- ca, 8 Long primer, 9 Smail morgens opstaat.

faced long primer, 10 Bre- He was at the King's levee , To let off a gun, Een Jour af- vier, Il Nonpareil, 12 Pearl Hy was by 't opstaan des Ko. steeken, afscbieten.

and 13 Minion, De letters die nings. To let blood, Bloed-laaten, ader- in Engeland gewoonlyk tot bet A lady's levee, Een juffers toi. laaten, laaten. drukken gebruikt worden, zyn;

let, To let a fart, Een veest laaten. I Canon, 2 Garamond, 3 Frac, He daily attends her levee, Hy To let a house, Een buis verburs- titur, 4 Romein, 5 nieuw Ro. is dagelyks aan baar toilët. ren.

mein of Paus.text, o Cicero LEVEL , Galyk, vlak, effen, waLet him speak, Laat bem Spree- antiqua , 7 Cicero cursiva de ter-pas, ken.

grand jou , 8 Roinein cursiva, To lie level , Gelyk leggen , waterLet chem speak, Laaten zy Spree- 9 Paragon cursiva , 10 Text pas leggen. ken.

frafuur, 11 Nonpareil antiqua, LEVEL, (Subst.) Een paslood. Let him, or let him do it, Laat 12 Perle antiqua en 13 Perle + This knowledge lies level to huby bet doen, laat 'er bem méde cursiva.

man understanding, Deeze weebegaan. Letter, Brief.

tenschap is vatbaar voor bet menLet ine die if it be not true, Ik Letter-carrier , Een briefdraager, Sebelyk verstand. wil sterven , of pirat ny dood als boo:le.

It is the greatest skill in a man bet niet waar is. Letter-case, Een brievetas.

of superior understanding, to He let fall a word or two, a Letter of Attorney , een Vol- know how to be on a level liet zich een woord of twee ont- macbtbrief , of een Procuratie. with his companions, De groote vallen.

Letters of Marque or Mart, Brie- ste bekwaamheid Mans We order'd the watermen, to ven van reprisaille.

van een overtreffend verstand is, let fall their oars more gently, Letters patent , Opene brieven, dat by sicb op een gelyken voet W, belalten de Scbuiteuoerders, een patent , brieven van octrooi. weet te stellen met de geerlen dat zy bunne riemen zagter in Letter-founder, een Lettergieter. daar by mede verkeert.

bet water zouden laaten vallen. To letter a book, (to write the This example lies level to all To let in, or INTO, In laaten, titel on the back) Een boek be- mankind , Dit voorbeeld raakt binnen laaten. schryven, de tytel daar van, agter

ieder een, of kan door elk bevat To let one in , Iemand inlaaten, op den rug schryven.

worden.
de deur voor hen openen.
Lettered, Geletterd, geleerd.

Level, (or even ground) Eene To let out, Uitlaaten.

A well lettered inan, Een geléerd vlakte, gelyksgronds, waterpas. To let out a prisoner , Een gevan- Man.

To be on a level, Op een vlakken gen los laaten.

A man nenderly lettered, Een grond zyn.
To let out to use, Op interest Man van weinig kennis.

| To be on a level, Egaal zyn.
uitzetten.
LETTICE, Latuw of lattouw.

The contest sets the master and LETANY, Kerk-gebéden, zie Li. Lettice-falad, Latuw falade.

the man on the same level, tany.

Cabbish or headed lattice, Krop- Het krakkeel stelt den Heer en den LETCHER, Een onkuifcb menfcb, Salade.

Knegt op een gelyken voet. zie Lecher.

LETTING, Toelaating, beletting, Level coil , or hitch butLETHAL, Doolelyk.

verbindering, verbuuring.

.

tock, (a terin of gaming) Blos LETHARGY, Een jaapende koorts, A letting of blood, Een aderlaa. zyn. suimer koorts, gestadise Naap- ting, bloedlaating.

to LEVEL, ( or make level) Gezucbt, (waar door men zyn A letting down, Een neerlaa. lyk maaken, Secbten , vlak maageheugenis en verstand verting:

ken. lieft.]

A letting out, Een uitlaating, ver. To level the house with the ground, Lethargic, Sluimer-koortsig.

buuring

Het huis met den grond gelyk LETT or Letted , Verbinderd, be- LETTISE, Een boute traalie, zie maaken, tot den grond toe afbreelit, verbuurd. Lattice.

ken. ĻETTER, Een verbinderaar, DC Lettisc, Zéker bulsel, een netje. To level at, Mikken, doelen, toelaater.

LEV.

be tryken, beschikten. A letter of blood, Een bloedlaa.

to LEVEL, (or Compare). VerLEVANT, Het Oosten. ter.

gelyken, 1. DEEL. lii

He

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

men.

He levels all the discourses of hea. To levy soldiers, Soldaaten lig

The liberal sciences, De utrye

ту ven with the poetical descrip- ten, kryg stolk werven.

konsten. tions of the fairy land, Hy To levy war, Oorlog beginnen, Logick, Rhetorick, Poetry, stelt al het geenemen van den Lcvyed, Gebéven, geworven.

Muzick, Painting, Geometry Hemel zegt, op een gelyken voet, Levying, Hëffing, ligting, wer.

wër and Astronomy are the seven met de vercierde befcbryving van ving.

liberal arts, De Spraakkunde, bet Lund der Schikgodinnen.

LEW.

Redeneerkunde , Dichtkunde, de | The atheist levels his blasphe- LEWD, Ontucbtig, ligtvaardig, on- Zangkonst , de Scbilderkolt, mies inmediately against the gebonden.

Meet konst en Sterrekunde', zyn majesty of heaven, Den GodA lewd woman, Een ontucbtig

di zéven vrye konsten. loocbenaar beeft zyne lasteringen Vrouwmenfcb.

Liberality, Mildbeid, gulbartigheid, onmiddelyk tegen de Hemel ina- Lewdly, Ontucbtiglyk, ligtvaardig.

milidaadigbeid. jesteit gemunt.

lyk.

Liberally, Mildelyk. Levelled, Gelyk, waterpas gemaakt, Lewdness, Ontucht, ontuchtigbeid, | LIBERATION, Verloffing. gellëcht.

ligtvaardigbeid, ongebondenbeid. LIBERTIES, zie Liberty. Levelled at, Naar gemixt, naar ge.

LEX.

LIBERTINE, Een vrygeejt, een ondoeld. LEXICON, een Woordenboek.

gebondene. He fancies every bolt that is

LIA.

Libertinism, Vrygeestery, ongeborlevellid at his vices to be poin- LIABLE, Onderworpen , onderbé.

denbeid. ted at his person , Hy verbeeld vig.

He is one of those who glorify zich dat al bet geene men op zy

We are liable to many infirmi. them selves in libertinism, Hy nie ondeugden zegt, tégen syn ties, Wy zyn aan veele zwak- is een van de geenen die op de perfoon gemunt is. héden onderworpen.

ongodsdienstigbeid zich beroeLEVELLER, Vlakmaaker, die ge-T is expression is liable to mis

O'T lyk maakt.

construction, Die uitdrukking LIBERTY, Vrybeid, vrydom. Levellers , (a sort of factious loopt gevaar van verkeerd opge. He gives his son too much liber. people that rose up out of Crom- Wat te worden.

ty, Hy geeft zyn zoon al te veel well's army) Slechters. Dus noem. To make one's self liable to an orybeid, by geeft bem al te veel de men eenige Republieks-ge- inconveniency, Zich zelf aan

den loffen toom. zinden in bet Léger van Olivier een ongemak bloot stellen.

At liberty, In urybeid.
Cromwel.
LIAR, Een leugenaar.

To be at liberty, Vry zyn, wym Levelling, Gelykmaaking secbting, * Shew me a liar and I'll shew eigen voogd zyn. - slechtende.

you a thief, Wys my een leu- To set at liberty, In vrybeidstelA levelling at, Een mikking , doe- genaar, ik wys u eenen dief. len, verlollen. ling.

LIB.

The liberties of a city, De org LEVEN, Zuurdeeg, zie Leaven. to LIB, (or geld) Lubben.

béden eenzer Stad. LEVER, Een bandspaak, koevoet. LIBATION, Een drankoffer.

Within the liberties of the uni. LEVERET, Een baasje.

LIBBARD, or Libard, Luipaerd, versity, Binnen de vrybeid 094 LEVIABLE, (that may be level. zie Leopard.

de booge fcbool. led) Häfbaar.

Libbards-bane, Aconyt, Wolf s-wor- To enjoy a full and entire liberAuy tax leviable by Parliament,

tel.

ty, Een volkomene vrybeid genie. Alle imposten die op bet gezach LIBBED, Gelubt, van to Lib. van bet Parlement gebéven kun. LIBEL , Een boekje , lasterschrift, Liberty is opposed against servi. nen worden.

fcbotschrift , pasquil, blaauw. tude, De vrybeid li aat tegen de LEVIATHAN, (an Hebrew word

boekje.

dienstbaarbeid over. that fignifies a great water fer- Libelled, Door een schotsebrift ge- Liberty is natural to all man,

but pent, or kind of whale, taken laterd.

they do not all enjoy it, De figuratively for the devil) Den Libeliing, Lastering door scbotschrif- vrybeid is alle menschen ang!. Leviathan. ten.

booren, maar word door allen niet LEVIGATION, Gladmaaking. Libellous, Faainroovend. LEVITES, de Leviten.

LIBERAL, Mild, milddaadig, goe- LIBIDINOUS, Wellustig, ontuchtig, Levitical, Levitiscb.

dertieren , gulbartig , openbar.

onkuiscb, dartel, geil. LEVITY,Ligtbeid, wispeltuurigbeid. tig.

LIBIDINIST, Een involger van zyne LEVY, Eene bëffing, wërving. A liberal or genteel ) educati- luten, een geil menfcb. A levy of taxes, Eene bêtting of on, Een goede of ruime opvoe LIBLONG, (or livelong a sort of ligting van schattingen. ding.

herb) Patientie. Een zékere A levy of soldiers, Een werving Generous and liberal, Edelmoedig plant. van krygsvolk.

LIBRA, De weegschaal , (één van de to LEVY, Hëffen, ligten , wërven. He is of a liberal temper, Hy XII Héinelstekenen.] To levy mony, Geld bëffen , fcbat- is beel mild van aart, by is goed LIBRARY., Een Boekery, boekkas, ting opleggen. geefs.

boekkamer, boekzach

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ten.

genoten.

en mild.

« FöregåendeFortsätt »