Sidor som bilder
PDF
ePub

en

To lay TOGETHER , Saamen leg. ! He is a leazy bones , Het is een | LEADED, Verlood, met lood voorgen, vergelyken. groote luijaard, straat/lyper.

zien. To lay heads (or wits) toge

LEA.

Leaden, Looden , van lood gemaakt. ther, Saamen raadpleegen. LEACH, Een bloedzuiger, een ge A leaden bullet, Een looden koeLay his words and deads toge. neesheer, zie Leech. ther , Vergelyk zyne woorden eens LEACHEROUS, Geil, onkuiscb, LEADER, Een leider, leidsman. met zyne daaden.

zie Lecherous.

Blind leaders, Blinde leidslieden, To lay UP, Opleggen , verzame- Leachery, sie Lechery.

A ring-leader, Een bëlbamel. len. LEAD, Lood.

The leader of a dance, Deri To lay up money, Geld opleggen. The leads of a house, Het lood aanvoerder , voorganger in eerz To lay (or lock) up, Sluiten, van een buis.

dans. weg suiten. Lead mine, Een lood-myn.

A leader, or Commander) Een Lay it up again, Sluit bet weer Lead, (or being elder hand at bevélbebber. weg.

cards) Voorzitten.

Leading, Leiding, leidende. To lay up the corn', Het koorn I have the lead, Ik beb de voor A leading word , Een eerste woord, inzamelen, inbouden. band, ik zit voor.

daar de volgende van af banger. Lay that up for another time, To lead (or playing first) at The leading card , De eerste kaart, Spaar dat tot een anderen tyd. billiard, Het eerst speelen.

de kaart van bem die het eerst To lay up provisions for them to LEAD, Verlooden, met lood Speelt. whole year, Mondbehoeften op. beleggen.

To have the leading hand at cards, doen voor bet gantsche Jaar. Black-lead, Pot-lood.

Voorzitten. He has laid up much , Hy beeft White lead, Loot-wit.

LEADING STRINGS, Leiband. veel gespaard, opgelëgd. Red lead, Menie.

+ To be in the leading-strings, He has but a revenue of fifty A sounding lead,

Zeer oiinozeb zyn. pounds, and yet he lays up Dead sea lead,

;} Peillood.

* It is ill leading old dogs in a every year, Hy beeft niet meer Lead-colour, Loodverwig.

string, * Met oude bonden is als vyftig ponden inkomen , A lead-plummet, Dieplood.

kwaad baaze vangen. ecbter legt by alle jaaren nog op. Lead-oar, Ruuw lood, mineraal van a The leading men, De voornaam * To lay one up, to lay him up lood.

sten of de aanleiders. by the heels, Iemand gevangen The leads of a church, Het loode LEADING, Verlooding. doen zetten.

dak van eene Kerk.

LEAF, Een blad. To lay up land, Het land braak to LEAD, Leiden.

Leaves, Bladeren , bladen. legger.

To lead one by the hand, Iemand To turn over the leaves of a book, To lay waste, Verwoesten.

by de hand leiden.

Een boek doorbladeren. Laying, Legging, setting,

To lead the dance, Den dans mont To turn over a new leaf , Ziclo leggende. aanvoeren, voorgaan.

beter aanstellen , zich verbeteren. Laying down, Neerlegging.

way leads to the town, The fall of the leafs, Het NaaLaying out, Uitlegging, uitgee. Deezen weg loopt naar de Stad. jaar, de Herfst. ving.

To lead one by the nose, + le Alcaf of gold, Een blaatje gouds. A laying hen, Een leg-ben.

mand by de neus oinleiden.

The leaves of a screen, De dezA hen past laying, Len bën die To lead parties, Het hoofd van ren of bladen van een scherm. niet meer legt.

eene party zyru.

Leaf-gold, Geslagen goud. A laying up of hands, De opleg. To lead the way, Den weg wy- LEAGER, Een schuldboek, grootging der banden.

zen, voorgaan.

boek, zie Ledger. LAY-LAND, Braak-land.

To lead to be chief, to com. LEAGUE, Verbord, verdrag, verLAY-STALL, Een misboop, drek mand) Het opper-bevël bebben , bindtenis. boog.

gebieden.

To enter into a league, In eerz
LAZ.
To lead about, Omleiden.

verbond treeden, een verbond LAZAR, Een lazarus, melaatscbe. To lead AWAY, Wegleiden.

aangaan. A lazar-house, een lazarus-buis, To lead ALONG, Voortleiden, League-breaker, een Verbond-breebét er Lazaretto. To lead off, Afleiden.

ker. LAZINESS, Luibeid, traagbeid. To lead BACK, Te

a LEAGUE, Drie Engelsche mylen, Lazily, Luiacbtig, traaglyk.

To lead INTO, Inleiden, tot iets een Hollandscbe nyl, omtrent eens Lazing, Luijerende.

leiden.

uur gaans. LAZULE, Lapis lazuli.

To lead out, Buiten leiden, uit- LEAGUER, Een belégering, belig. Lazy, Lui, traag, vadzig , looin. leiden.

Leaguer, Verbond-maaker, die A lazy fellow, Een luijaard , luije To lead one out of the way, le tot een verbond bebourt. vent.

mand van den weg afleiden, doen t A leaguer Ambassador , Een A lazy vagabond, Een luije land doolen.

gewoon Afgezant. looper, een luije schurk, luije To lead a virtuous life, Een LEAK, Een lëk. vlegel.

deugdzaam leeven leiden.

rug leiden.

[ocr errors]

rent ,

Een geleerd

meli.

to LEAK, Een lëk bebben, lék zyn, as I He leans to that opinion, Hy on The truth of it we are yet to doorlëkken. belt naar dat gevoelen.

learn, De waarbeid daar van is Our thip leaks, Ons schip is lëk. To lean over, Over bellen.

ons nog onbekend. To leak, Pillen. Leaned, Geleund, gesteund.

I am not to learn the difference This pot leaks every where, Leaning, Leuning , steuning,

between a private man, and Deeze pot lệkt overal. leunende.

a Prince, Ik beboef bet onder. To ipring a leak, Een lëk kry- Leaning.staff, Een leunstok , steunsel, Scbeid niet te leeren tufcben een gen. ftut.

byzonder persoon en eenen Vorst. The ship sprung a leak, Het scbip A leaning-staff, Een leunstok, een Apt to learn, Bekwaam ons te leekreeg een lek. kruk.

leerzaam. LEAKAGE, Lëkkazie.

A leaning stock, Een stut, een

He has learnt me to read EnLeaking, 'Lékking , doorlēkking, staf.

glish, Hy beeft my Engelfcb leelëkkende. LEANLY, Magerachtig.

ren leezen , veel beter Tee Leaky, Lëk, ondicht. LEANNESS, Magerbeid.

cbed me. A leaky tub, Een lekke tobbe. LEAP, Een sprong

Learned, Geleerd, vernomen. + Women are generally so leaky, To take a leap, Een sprong nee

A learned man, that they can hold their breath

Man. longer than they can keep a A leap, (or weal to keep fish in) A learned discourse, Een geleerd secret, De Vrouwen zyn door Een viscb-kaar.

vertoog gaans zo klap-acbtig , dat zy baar Leap frog, (a boyith play, whe. The learned, De geleerden. adem langer kunnen inbouden als re one boy leaps over an other)

Learned by heart, Van buiten een gebeim bewaaren. Bokje over, een jongens spël.

geleerd. a LEAM of fire, Een straal vuurs, Leap year, Schrikkel.jaar.

Learnedly, Geleerdelyk. een lichtende vlam.

to LEAP, Springen, opspringen, Learner , Een leerling , scboolies. A leam of lightning, Een bliksem. buppelen.

A learner of the cross-row, Eers straal.

To leap down, Neerspringen. A,B,C scboolier. A leam for dogs, Een band of To leap off, Afspringen. Learning, Geleerdbeid, -lesfuoer om honden aan te bouden. To leap over, Overspringen.

rende. LEAN, Mager, scbraal.

To leap for joy, Opspringen van

A man of great learning, Een Lean meat, Mager vleefcb.

vreugde.

Man van groote geleerdbeid. As lean as a rake, Zo mager als

If he could obtain that, he would The Commonwealch of learning, een bout. leap out of his skin at it, Kon

Het Staatendom der geleerdbeid, To grow lean, Mager worden. by dat verkrygen , by sprong schier de geleerde waereld. Lean jades, Magere jakbalzen van uit zyn vel van blydfcbap.

The treasure of learning, De paerden.

To leap on horse-back, Te paer sobat der geleerdbeid, der weePray cut me some lean, Eilieve

de springen.

tenscbappen. Sny my wat mager.

To leap, as the male upon the Learnt, Geleerd. Å lean (or barren) foil, Een female, Bespringen, beryden,

I learnt it of him, Ik beb 't van fcbraal, onvruchtbaar land, of [gelyk eene stier een koe.] bem geleerd. grond.

To lcap, ( as the heart doth ) | LEASE, Een buurceel, — de to LEAN, Leunen, leenen, steunen. Kloppen, (gelyk 't hart.)

buur. To lean forward, Voor-over belo Leaper , Een springer , buppelaar, To take a lease of a house, Ees len.

Springster.

huis voor eenige jaaren in bus. To lean upon , Op leunen , op Leaping, Springing , Sprinsteunen.

gende.

A. Het verhuuren der huizen in To lean upon a stick, Op een stok Leapt, Gesprongen.

Engeland, gaat doorgaans geleunen.

to LEARN, Leeren , verneemen , heel anders in zyn werk als in To lean upon a wall, Tégens een

leeraaren, onderwyzen. Holland : want in Engeland muur leunen. He will not learn off me, Hy

huurt iemand somtyds een oud A beam that leans upon a pil wil van my niet leeren.

huis voor twintig, dertig, vyflar, Een balk die op een pylaar I could learn nothing out of him, tig of honderd jaaren, welk rut. Ile kon niets van bem vernee.

huis den huurder dikwils tot A ching to lean upon, Een ding

den grond toe laat afbreeken, om op te leunen.

To learn without book, (or by en op zyn eigene kosten een To lean, (or incline) Overbel heart) Van buiten leeren.

nieuw opzetten , dat hy tot een len. To learn wit, Slim worden.

veel hooger prys aan een an. A wall that leans of one side, To learn, (or to hear) Hooren, der voor een zéker getal van Een muur die aan de eene zyde verneemen.

jaaren verhuurt. In dit geval overbëlt.

To learn news, Nieuws booren. heet de huur van den eersten To lean one's head backwards, To learn, or to teach) Leeren, huurder a ground leofe, een Zyn boofd agter over bouden. onderwyzen.

grond-rente, en die van den

twec

ren.

[ocr errors]

ven.

[ocr errors]

maanen.

ven,

tweeden blootelyk a Lease.Doch * Married in halt, repented at lea. I. shall beg leave, or I humbly het staat den eerstgemelde niet sure, * Haaft getrouwd, lang beg leave to consider a little, vry, het hạis voor meerder berouwd.

Ik bid ootmoedig verlof, my een jaaren te verhuuren, als hy de LEATHER, Léder, leer.

weinig te mogen bedenken. grond gehuurd heeft: want by * His hhoes are made of running to L.EAVE, Laaten, staan laaten, het eindigen van dezelven, ver leather, Hy loopt altyd te post. naalaaten, verlaaten, verblyvalt het gantsche huis aan den * 'T is good cutting large girths eersten Eigenaar of Grond of another man's leather , * Uit I left it as good as I found it, heer. Dit word ook Leafe-bold eens anders leer is bet goed riemen Ik beb 't zo goed gelaaten als ik genoemd. Snyden.

gevonden beb. Lease-parole, (of by word of The upper-leather, 't Over-leer,

I will leave it to him to do as mouth) Een mondelyke verbuu (van een schoen.]

he thinks best, Ik zal het aan ring. Dit geschiedt altoos als Leather-dresler , Een leerbereider, bem laaten om te doen zo als '6 de huur voor één jaar is. leertouwer.

bein best dunkt to LEASE vut, Verbuuren. Leather-gilder, Een goudleer-maa

Leave that to me,

Laat dat aan to LEASE, (or glean) No-leezen, ker.

iny.
na oogsten.
Leather-feller, een Leerkoper.

I left him at home, Ik liet bem
To lease, (or lie) Liegen. To lose leather, Zicb bet vel op. t'buis.
Lealee, Een buurder.

baalen, afstooten.

He never leaves exhorting thein Leaser, Een verbuurder.

A leather bottle, Een ledere wyn to piety, Hy laat nooit slaa to LEASE corn, Koorn opleezen of zak.

ben tot godvrucbtigbeid te vernaaleezen.

A leather tong, Een leere riem. Leasing, Naaleezing , als méde Leathern, Lederen, van leer.

To leave one to the wide world, liegen. He wears leathern breeches, Hy

Iemand aan de waereld overgeeLEASH, Een leids, een band daar draagt een lederen broek.

iemand verlaat en. men de jagtbonden mee leidt. LEAVE, Verlof, oorlof, vrybeid, I'll never leave her, Ik zal baar A leath of hounds, Een koppel

afjcbeid.

nooit verlaaten. van drie jagtbonden.

I never had leave to go thither, Don 't leave thy work, Laat uw A leath of hares, Drie baazen. Ik beb nooit verlof gebad om daar werk niet staan. LEASING, Na-oogsting , nu-leezing, te gaan.

It is time to leave work, 't Is na leezende.

I will not go without fleave, Ik tyd om uit te scheiden. LEASOUR, zie Leaser.

wil niet gaan zonder oorlof. He ought to leave the matter to Leashlaws, Wetten of régels raaken With his leave, I must tell him us, Hy beboorde de zaak aan ons de de jagt.

that he wronged me, Ik moet te verblyven , by moest bet aan LEAST, De kleinste , minste , minst. bem zeggen , met zyn verlof, dat ons stellen. * Out of many evils we must cho. by my verongelykt beeft.

To leave mourning, Den rouw se the least, Uit veele kwaaden If my business will give me lea afleggen. moet men 't kleinste kiezen.

ve, Zo myne dingen bet willen He left it to my discretion, Hy He had not the least cause to

toelaaten.

stelde bet aan myne bescheiden coinplain , Hy bad de minste He gave them leave to go, Hy

beid. oorzaak niet om te klaagen.

gaf bei urybeid om te vertrek I left word with his wife that I have not wronged him in the ken.

I would be there at that time, least, Ik beb bem in 't minste Give me leave to speak, Vergun Ik beb zyne Vrouw gezegd dat niet verongelykt.

my (Itaa my toe) te spreeken. ir tégen dien tyd daar zou zyn. That saying displeased me the least I do not intend to depart be I leave it to the judgment of your

of all, Dat zeggen misbaagde fore I have taken my leave of brother, Ik stel bet aan bet oormy t minst van allen.

her, Ik ben niet van voorneemen deel van uwen broeder. There's not the least difference, te vertrekken voor dat ik myn af To leave OFF, Laaten staan, op

Daar is geen bet minste onder scheid van baar genomen beb. bouden, staaken, naalaaten, uitfcbeid.

I have given him his leave, Ik fcbeiden, afwennen. That I may say the least, Om

beb bem zyn afscbeid gegeeven; When d’ye intend to leave off? niet te veel te zeggen.

ik ber bem laaten gaan.

Wanneer meent gy uit te scbejHe obliged me the least of any, By your leave, (the usual cry of den? wanneer zult gy ophouHy beeft my minst van allen ver. the chairmen in London) Met

den? plicbt.

verlof.

Leave off such running, Laat At least, Ten minsten.

To have free leave to do a thing, dat loopen staan, loop ze bard LEAST, Dat niet, op dat niet, zie Volkomen urybeid bebben om iets niet. Left.

te doen.

It was almost impossible for him LEASURE, Lédigen tyd, zie Leisure. Wich leave of the Moralists, Met

to leave off those ways, 't Was I am not at leasure at present, Ik verlof van de Zeedemerfiers. scbier onmoogelyk voor bem die beb tegenwoordig geen tyd,

manieren af te wennen. Hhhs

TO

Een

of prey.

ren.

To leave off a garment, Een kleed * In the forehead and the eye the on The leech of a fail, De begt tek afleggen. lecture of the mind doth lie,

een zeil. To leave off an ill habit,

Het voorboofd en de oogen zyou to LEE-FALL, Een fcbip op sy baakwiade gewoonte nalaaten. tolken des gemoeds.

len om te kalfateren. He has left of all his former pranks, Lecture, Een bestraffing, beky

LEEK, Look, prey. Hy beeft al zyne voorige kuuren ving.

A leek-bed, Een tuin-bed met look, afgelegt.

Let him come here I'll give him To leave out, Uitlaaten, over the lecture, Laat hem bier ko. Leek pottage, + Prey.Soup. jaan, uitzonderen.

nen, ik zal hem de metten voor House leek, Huislook, donder. LEAVED, Gebladerd.

Leezen.

baard. Broad-leaved, Breed van blade.. A curtain lecture, Eene bestraffing LEER, (or lair of a deer, where

tusschen vier oogen, of in 't bed,

he lies to dry himself) Leger, LEAVEN, Zuurdeeg, zuurdeesem, agter de gordynen.

schuilplaats van een bart, of bével. Lecturer, een Onderpreeker, een die

baas. to LEAVEN, Deellemen, bevelen, buiten de beurt preekt, een naa

LEER, Een lonk. doordeellemen.

middags Prédiker, Proponent, to LEER, Begluuren, belonken. Leavened, Gedeelsemd, doordeelsemd, - een Hoogleermeester, Hoog. He leered upon me out of a corgebeueld. leeraar, Professor.

ner, Hy begluurde my uit eeter + Their ancestors have leavened

LED.

boek. them with a hatred of us, Hun

Leering, Begluuring, belonking ,ne voorouderen hebben buin een LED, (van to Lead) Geleid.

begluurende. Led about, Omgeleid. baat tégen ons ingeboezemd.

A leering look, Een gluurend ge

Led away, Weggeleid. Leavening, Deelleming , dees.

zigt. Led back, Te rug geleid. semende.

LEERO, a leero-viol, Een musiek LEAVER, Een bandspaak. A led-horse, Een bandpaerd.

instrument, een lier. I LED, Ik leidde. LEAVES, Bladen, bladeren.

LEES, Drocrem, grondop.

She led a chastle life, He leaves or leaveth, (van to

Zy leidde

The lees of wine, Wyomoer. Leave) Hy laat, by verlaat.

een kuisch leeven.

LEET or Court leet, Een gerechts

When he was led to execution, Leaviness, Bebladerdbeid, loofryk

bof. Toen by uitgevoerd wierd om ge- Leet-days, Recbt dagen. beid.

recbt te worden; wanneer by uit-LEETCH, De bolte of bogt vanes LEAVING, Verlaating , verhlyving,

geleid wierd om te sterven. laatende, enz.

zeil. LEDGE, Boord, rand, zie Edge, A leaving off, Vicfcbeiding, op

LEEWARD, Aan ly, te lywaard. To ledge corn,

Koorn inslaan, bouding

To fall to leeward, Te lyward

zie to Lodge. A leaving out, Uitlaating, over

vervallen. LEDGER , Het grootboek van eenen A leeward fhip, Een schip dat jaaning:

Koopman.
Leavings, Het overblyfsel , oversclot, LEDGEŚ, Klampen , futsels.

niet dicht by den wind kan zeiklicken,

len. I won't eat of your leavings, Ik

LEE.

A leeward tide, (when the wind wil van uw klieken niet eetenz. LEE, De ly, luuwe zyde , de bel and the tide go both one way) LEAVY, Bebladerd, loofryk, bla lende zy van 't schip.

Wind en stroom. der-ryk.

Lec-board, Een zwaard, [van een + I had as LEEVE,Ik wilde al 39 A leavy branch, Een loofryke Schip.]

lief, ik zou liever willen. telg. Lee-ward, Te lywaard, aan ly.

LEF.
LEC.

LEE-SHORE, Een laagen wal, de LEFT, (van to Leave) Gelaateni , LECHER, Een geile boef.

oever daar de wind tégen aan

verlaaten, overgelaaten , overgeAn old lecher, † Een oude Zu waait.

bleeven, overgescbooten. zanna boef, een oud zordaar. To be under the lee fore, (to I left, Ik liet, verliet. LECHEROUS, Geil, onkuiscb, on be close under the weather tho There were but few left, Dan tucbtig.

re or under the wind) Digt aan waren 'er maar weinig tergA lecherous look, Een onkuifcb den oever leggen, tegen de wind

bleeven. gezigt.

gedekt zyn.

There is nothing left, Daar is Lecherously, Ontucütiglyk.

+ To go the lee (or to come off niets overgescbooten. Lechery, Geilbeid, onkuisbeid, on a loser) + De kly ryden, ver I left the matter to him, Ik beb tucbt, onttcbtigbeid. liezen.

de zaak aan bem gelasten, it LECTERN, Een voorleezers lelle LEECH, Een bloedzuiger, égbel. stelde de zaak aan bem, ik oernaar [in de Kerk.]

LEECH, (an old word for a bleef de zaak aan bem. LECTURE, Een ledle , voorleezing, Physician) een Geneesbeer, Dok. Left off, Naagelaten , gestaaks, achtermiddags-predikatie. ter.

uitgescbeiden. a Reader of Lectures, een Hoo. A horse leech, (or farnier) Een Left out, Uitgelaten, overgejlagescbool-Leeraar, Professor. boefsmit, paerde dokter.

gen, voorbygegaan.

LEFT,

leen geeven.

ven.

gaan, zie Lait.

LEFT , Slinks, links.
Legendary stories, Sprookjes.

LEN..
The left-hand, De linkerband. LEGER-book, eens Koopmans groot- to LEND, Leenen, uitleenen, ter-
On the left-hand, Aan de Ninker boek, zie Ledger.
band, ter sinkerzyde.

LEGERDEMAIN , Guicbelaary, To lend money, Geld uitleenen. Left-handed, Slinkscb..

gaauwigheid van banden.

To lend at interest, Op rente geeLEG.

LEGGED, Gebeend.

Strong legged, Die zwaare bee. He would not lend me a hand, LEG, Een been, Schënkel.

nen beeft.

Hy wou my geen brud leenen, To have good legs, (to be a stout LEGIBLE, Leesbaar.

by wou ony niet een band toesteewalker) Goede beenen bebben , She writes a legible land, Zy ken. wel kunnen wandelen.

schryft een leesbaare band. Lender, Een uitleener. The leg of a fowl, De bout van LEGION, Een keurbende , een schaar Lending, Leening, uitleening, eenen vogel.

krygsvolk, legioen, onder de leenende. A leg of beef, Een ole schinkel, Romeinen eertyds uit eenige LENGTH, Langte, langleid, voet van een Os. duizenden bestaande.]

lengte. A leg of mutton, Een schaapen Legions of devils, Legioenen van It is a street of a huge length, agterbout. duivelen.

't Is een straat van een bystere | To make a leg, Buigen.. LEGISLATIVE, Wetgeevende.

langte. To scrape a leg, Een styve bui- Legislator, Een wetgeever.

Through the length of the tiine, ging maaken.

Legislature, De wetgeevende macbt. Door de langte des tyds. 1. To be brought upon one's last LEGITIMATE, Wettig, ecbt. At length, Eindelyk, ten laatste. legs i toj zyn laatste beenen A legitimnate child, Een echt To draw out at length , In de kind.

langte uittrekken. a A leg of wood , Een houten been. to LEGITIMATE, Wettigen, echt A body is extended in length, Leg-harness, Een scheenstuk , fcbeen maaken.

breadth and depth, Een lichaam barnas.

To legitimate a bastard, Een on is uitgebreid in langte', breatteWry-leg'd, Scbeef van beenen. ecbt kind wettigen.

en boogte, of diepte. LEGACY, Een erfgift, erfinaaking , Legitimated, Gewettigd , echt ge-Length of time will not waste erfgaaf , legaat. maakt.

it away, Het zal door largheid. LEGAL, Wettelyk.

Legitimating, Wettiging , ecbtmaa van tyd niet uitgewischt worLEGATE, Een gezant, afgezant, Legitimation,

den. afgezondene, Pauzelyk gezant, Letters of legitimnation, Brieven To lay at one's.length, Plat, zie Nuncius. van wettiging,

20 lang als men is neerleggen: LEGATARY, Iemand wien iets

It To have the length of one's by testament ge

LET:

foot, (to know his ways and LEGATEE, maakt is, een LEIGER, zie Leger.

humour) Iemands bestaan kenerfbeurder. LEISURE, Lédigen tyd. Legateship, Gezantschap, den staat I am at leisure now,

Ik heb nu

It A man may come now within van gezant.

leeg tyd ; ik beb nu niet te ver a pole's length of him, (he is A legatine power, Een gezante zuimen.

not so proud as he used to be) lyke macbt. I have not leisure enough to read

Men kan bem nu genaaken, by A legatine court, Een gezanten such vast volumes, Ik beb zo is zo trots niet als by pleeg te

bof, [zynde een Hof 't welk veel tyd niet (of ik beb 'er geen zyn.
Kardinaal Wolsey, ten tyde van tyd toe) om zulke bystere groote + A good mien in a court will
Koning Hendrik den agtsten, boeken te doorleezen.

carry a inan greater lengtlis; met verlof van den Paus, in When they were at leisure from than good understanding in a. Engeland had opgerecht; in 't publick affairs, Toen zy bunne nother place,. Een goed gelaat welke hy gevolmagtigd was om banden van openbaare zaaken ruim aan 't bof brengt iemand vera uiterste willen goed te keuren, badden.

der , als goed verstand ergens en misdaaden tegen de Kerke. Leisurably By ledigen tyd, op zyn elders. lyke wetten begaan te verge. Leisurely, gemak, langzaamlyk.. + To run all the lengths of a cor. ven. Maar met zyn dood nam He did it leisurely, Hy deed bet rupt ministry, Alle de maatre. het een einde.]

op zyn gemak.

gelen vin een bedurve Minilie LEGATION, zie Legateship.

rie ter band neemen.

LEM. LEGATORY, zie Legatary.

lI cannot go that length with LEGEND, Een versierde vertelling, (D) LEMAN, Een byzit.

you, Ik kan my zo ver niet met Legënde.

Het scbrift dat LEMBICK, Een destilleer belm, zie ww gevoelen vereenigen. rondtom den rand van een stuk Alembick.

A picture in full length, Een gelds staat. LEMON, een Limoen, Citroen.

portrët leevens groote. The golden legend, De Gulde a Lemon-tree, een Citroen-boom. To draw halt length,. Een knicLegende (der Heiligen. Lemon-colour, Citroen-kleur.

stuk, een borstbeeld tekenen.

king.

of

nen.

}

« FöregåendeFortsätt »