Sidor som bilder
PDF
ePub

men.

Library-keeper, Een opziener der You will never be easy before LIEF, Lief, als; boekery.

you are lick'd, Gy zult nooit je I had as lief die, Ik wilde al 20 LIBRATION, Eene weeging , la- rust bouden voor dat gy sagen lief sterven. lanseering

gebad bebt.

LIEFTENANCY , sie LieutenanLIC.

# To lick up into some form , LICE, (uan Louse) Luizen.

lets een gestalte geeven, vor

LIEFYENANT, zie Lieutenant. He is full of lice, Hy is vol lui

LIEGE, als, A liege Lord, Een zen.

To lick up a piece of work, to Opper beer, die onder niemand His bead swarins with lice, Zyn lick it over again, Een werk be. staat. boofd krielt van luizen.

Scbaaven, over polysten. Liege people, Volk dat zynen Heere Lice-bane, Luiskruid. Licked, Gelikt

geboorzaambeid schuldig is. One LICENCE, Verlof, oorlof, vergun- Licker, Een likker, likspit.

derdaanen. ning, toelaating, vrygeeving , LICKERISH, Lekker van tong , A liege man, Een Onderdaan , 01goedkeuring, vrybeid. lekker.

derzaat. A poëtical licence, Een Podeti- A lickerith fellow, Een lekkere LIENTERY, Buikloop, afgang van fcbe vrybeid. kwant, lekkerbek.

onverteerde soyze. A licence, (to print or publish a | Lickerish tongue, lickerish tail, LIER, Een leugenaar, leugenaarbook) Een previlegie.

Een lekkerbek is ook ontucbtig. ster. A licence to preach, Verlof on Lickerishness, Snoepacbtigbeid. LIEU, Plaats, als; te preeken.

LICKING, Likking , lik- In lieu of, In plaats van, in flee Licence, Ongebondenbeid.

kende.

van. to LICENSE , Vergorloven, toelaa- Lickt, Gelikt.

LIEUTENANCY, Stédebouderfcbap, ten, vrygeeven.

LICORISH, or Liquorith, Zoet- Onderbopmanscbap. To lícenfe a book, Verlof gee- bout.

The Lieutenancy of London, de ven tot bet drukken van een boek. LICTORS, Gerechts-dienaars, (der Bevëlhebbers van bet BurgerLicensed, Veroorlofd, toegelaten ,

aloude Romeinen.]

krygsvolk van Londen. met verlof uitgegeven.

LID.

LIEUTENANT, een Stédebouder, LICENTIATE, Een toegelaatene, LID, Een lid , děksel.

Plaatsbouder, Onderbopman, Lui['t zy in de Godgeleerdheid of

tenant. in de Rechten,] Licentiaat. A pot lid, Een kannelid, of dek.

The Lieutenant of the Tower, Licentious, Ongebonden, los, too

sel van een pot.
An eye-lid, Een ooglid.

de Slotvoogd van de Tour. meloos. +LIDFORD-law, (is to hang one

a Lord Lieutenant of a county, In these licentious times, In dee

fint, and judge him afterwards)

een Stédebouder (of Governeur) ze ongebonden tyden. De wet van Lidford, (een Stad

dan eene Provintie. Licentious talking, Toomelooze

in de Provintie van Cornwal

The Lord Lieutenant of Ireland, praat. les) beginnende met iemand op

de Stédebouder (of Onderkoning) Licentious pamphlets, Al ury

te hangen en daar na zyn proces

van Ierland. postige geschriften.

te maaken. Den put dempen als

A lieutenant Colonel, Een LuiLicenciousness, Ongebondenbeid ,

tenant Kolonël. 't Kalf verdronken is. boligbeid.

A licutenant Admiral, Een Lui. The licentiousness of the press,

LIE.

tenant Admiraal. De al te groote vrybeid van de LIE, (of ashes) Loog.

Lieutenanthip, Stédebouderschap, drukpers. a LIE, Een leugen, logen.

Luitenantscbap.
LICH FOWL, een Roofvogel.

't Is a great lie , 't Is een groote
leugen.

LIF.
LICITE, Geoorlofd.
LICK, Een flagje, tik.

A study'd or forged lie, Een ver. LIFE, Het Léven.
He gave himn a lick on the shoul- çierde leugen.

To have life, to be a live, Leeder , Hy tikte bem op de schouTake me in a lie and hang me,

ven, leevendig gyn. der.

Ik wil hangen zo ik liege. To spend one's life in pleasure, a Lick-dith Een panlikker , teljoor

He makes nothing of a lie, Hy ";}

Een vermaakelyk léven leiden. Lick-sauce, likker, tafelbézem.

scbroomt niet te liegen.

His life lyes at stake, Zyn léven to LICK, Likken, fikken. I took him in a lie, Ik betrap

loopt gevaar , zyn leven bangt To lick his fingers, Zyne vinge

te bem op eenen leugen.

'er aan. ren likken. To give one the lie, Loogen

I owe my life to him, Ik ben To lick up, Oplikken.

straffen.

myn léven aan bem schulilig. If ye won't be quiet there, I'll

To tell a lie, Een leugen Spree- To be full of life, Vol van . come and lick you, t. Als gy ken.

ven zyn. daar niet Atil wilt weezen, zal to LIE, Liegen.

* While there is life there is ho. ik je de billen eens komen bezien. He lies continually, Hy liegt ge

pe, Zo lang 'es léven is, is Dit wordt alleen tégen kinde dilurig.

per nog bope. ren gezegd.

to LIE, Leggen, zie to Ly.
lii2

I ne

den zyn.]

ven.

ven.

I never saw the like in my life, To fly for his life , Vugten om To be lifting at one , Het op Ik beb van myn léven nooit dies- syn léven te redden.

iemand gemunt beblen. gelyk gezien. To loose his life, Zyn leeven ver

LIG. + What a life is here! Wat een liezen, syn léven quyt raaken, LIGAMENT, Een band, (voortaa. léven (geraas of getier) is sneuvelen.

melyk waar door de leden in bier!

To lead a pious life , een God- gewrichten te samen verbonHe kept a heavy life with me, vruchtig leven leiden. Hy bield een geweldig leven He lived a city-life, Hy bragt zyn # To be bound together with litéger my, by ging ydelyk tégen leven in de Stad door.

gaments of blood and affec. my aan.

He fetched a pension for life upon tion, + Verknocbt zyn door de I love noise, there's life in it, him, Hy verzorgde bem met banden des bloeds en der genéIk bouw veel van geraas, daar een vast jaargeld voor al zyn

gendbeid. is léven in.

LIGAN, Al dat in een schipbreuk To give life, Aanmoedigen, ver- He wrote the King's life , Hy verlooren is, zie Flotion. lévendigen.

beeft des Konings léven bescbree- LIGATURE, Verbindjel, band. The of the Fathers, Het

The ligatures of the nerves, De léven , de geschiedenis der Oud. Life-giving, Léven-geevend.

bindzels der zenuwen. vaderen.

Life-tiine, Lévens-tyd, leeftyd. LIGEANCE, or Ligcancy, the To put life into a discours, In his life-time , By zynen tyd,

domination of a liege lord) Een gesprek verlevendigen. in zyn leven.

Cynsbaarbeid, onderdaanigbeid. That gave life to this great fo- Life-gard, Een Lyfwacht.

Born out of the ligeance of the lemnity, Dit verlévendigde die Life rent, Lyf-rente.

King, Gebooren buiten de domeigroote plecbtigbeid. Lifeless, Lévenloos, lyveloos.

nen van den Koning. If God give me life, Als God * He is lifeless that is faultless, Ligeanca, (or Allegiance ) Gemy bet leven vergunt. Die zonder fouten is zal nog ge

trouwbeid, sie Allegiance. To draw one's picture to the booren worden: Yder mensch beeft LIGHT, Ligt , luchtig , ligtvaarlife , Iemands portrët naar het zyne gebréken : Niemand is in dig. léven afmaalen.

allen deelen volmaakt.

A light burden, Een ligte laste. To imitate life, De natuur na LIFT, Een Heffing , til.

Have you no more wit than to bootzen. Give it a lift, Til bet wat op.

trudge it a foot, and let your To put one's life in any one's To give one a lift , Iemand op- Als go light ? Zyt sy niet wyzer hands, Zyn léven in iemands beuren of te bulpe komen,

din te voet te gaan daar uw izel banden stellen. Iemand den voet ligten.

onbelaaden is? I would lay my life upon it, Ik At one lift, Met ééne zët. LIGHT, (that is not full of wright)

zou 'er myn leven onder durven + To help one at a dead lift, le- Ligt, dat zyn volkomen gewicht verwedden. inand uit den nood belpen.

niet heeft. ! can 't find it for my life, Ik kan + We gave him inany lifts of wi. This guinea is light, Dit is een

bet niet vinden al't was om myn ne, Wy deeden bem bëlder drin- ligte guinje. léven te doen.

ken.

Light bread, Lucbtig brood. As you tender your life, be go- Lifts, als, The topfail lifts, De LIGHT, (or nimble) Vlug, fiur.

ne, Als gy uw leven lief bebt toppenant van de marszeils ree. LIGHT, (or small, trifling, Ligt, zo vertrekt. to LIFT, Heffen, tillen, ligten.

klein, beuzelacbtig. To be weary of one's life, Zyn To lift up, Opbeffen, optillen, op- A light wound, Een ligte wond. léven moede zyn.

ligten, opbeuren.

A light penance, Een ligte boete To keep life and soul together, To lift up his hands to heaven, doening:

Lyf en ziel by malkander bouden, Zyne banden ten bémel opbef- * Light gains make a heavy purvoedsel gebruiken. fen.

se, Kleine winsten naaken se! To call one into question for To lift up on high, Hoog op til. zweare beurs. his life, Iemand van een dood. len.

A light ineal, Een geringe maalstraffelyke misdaad bescbuldigen. To lift up himself, Zich oprech- tyt. The way of life and death, De

opgeblaazen worden. LIGHT, (or light-armed) Lizt weg des lévens en des doods.

Lifted up, Ozgebeeven, opgerild, gewapend. A case of life and death,

Een

opgebeurd , opgeligt, opgeblaa- Light horie, Ligte ruitery. zaak daar iemands léven aan

LIGHT, (or inconitant) Onbangt, een balszaak.

A fhop lifter , Een winkel-dief, standvastig: To fit upon life and death, Over één die een winkel besteelt. His fidelicy is very light, Zyn: iemands léven vonnissen.

A lifter up, Een opheffer, optiller, getrouwbeid is zeer wankelbaar. To lay down his life, Zyn léven opligter.

D Light, (or superficial) know. afleggen, sterven.

Lifting up, Een opbeffing, optil- ledge, Oppervlakkige kennis. To depart this life, Uit dit leven ling, opligting, opbeuring, op-Light, or a flaxen colour) fcbeiden. geisazenbeid.

Blunt.

ten ,

L

[ocr errors]

zen.

aani.

pen.)

Light hair, Blond baair.

A wax-light, Een wafcb-kaars. I can 't light upon him, Ik kan Ny heart is light, (or merry) To carry the light at sea, Een bein niet aantreffen.

Blyn bart is ligt, of vrolyk. lantaarn brandeis op een schip. I lighted upon it by chance, Ik * A heavy purse makes a light Light, (knowledge ) Kennis; trof bet by geval aan. heart, * Een z waare beurs maakt fcbranderbeid.

It will light on his head, 't Zal een ligt bart.

The light of nature, Het licht bem op 't boofd druipen; 't zal Light of foot, Ligt van voet, der natuur.

op zyn kop aankomen. snel in 't loopers.

+ Light, (a person of great know. To light upon a bongh , Op To take a light taste of a thing, ledge and worth) Een wys en eenen tak neerzitten, (als een Een ding even proeven. eerwaardig Man.

vogel.) If you don't think light of it, Professor Boerbave was a light in to LIGHT, Aansteeken , opsteeken. Als gy bet de moeite waardig this age, Profeffor Boerhave To light a fire, Een vuur aanoordeelt. quas een licbt in deeze Eeuw.

steekenA light fellow, Een ligte kwant, | Light, (insight, hint) Licbt, in- Go and light a candle, Gaasteek

ligtbart, ligtmis, een fluxe sigt, doorzigt, opbëldering. een kaars op, steek een kaars vent.

It is an intricate business I can A light woman, Een ligt vrouw- get no light in it, Het is een Lighted , Aangesteeken , met licbt menfcb, ligtekooi. verwarde zaak, ik kan 'er geen

voorzien. Don't think it a light matter, Acbt doorzigt in krygen.

You lighted (or thewed) him :_bet geen ligte zaak.

The lights and darks of a pictu- the way to it, Gy bebt 'ér bem They are a light sort of peo- re, Het licht en de schaduw in den weg toe aangeweezen. ple, 't Is een ligtvaardig llach een schildery.

a LIGHT-HOUSE, een Licbt-buis, Om volk.

To carry a light before one, een Brandaris , [waar op inen To set light by, Gering achten. Iemand voorlichten.

's nachts vuur of licht brandt I fet ligbc by it, Ik tel 't beel The Divine light, Het Godlyk voor de voorbyvaarende sché.

ligt, ik til er niet zwaar aa!.. licbt. He made light of it, Hy soeg He stand in his own light, Hy to LIGHTEN, Lichten, verlichten,

bet in den wind. by achtte bet staat zich zelven in t licbt; by licht maaken. niet.

staat bein zelven in den weg; by To lighten one in the cellar, les As light as a feather, Zo ligt als doet zich zelven te kort.

mand in de kelder licbten, vooreen pluim.

+ To bring to light, Aan den dag lichten. Light of belief, Ligt van geloof, brengen, ontdekken.

You must lighten me home, Gy ligtgeloovig

To bring light to things that are moet my naar myn buis licbLight-tingered, Gaauwbandig, dief- obscure, Duistere zaaken opbél. ten. acbtig deren, licht byzetten.

to LIGHTEN, Blixemen. Light-armed, Ligt gewapend. Time will bring it to light, De It lightens, Het weerlicbt, bet Light-footed, Sněl te voet.

tyd zal 't leeren.

blixemt. Light-headed, Tlboofdig, ligtboof- To burn day-light, By dage een to LIGHTEN, (ease). Verlichten, dig. kaars branden.

licbter maaken, ontlasten. Light-hearted, Ligtbartig.

The lights are out, 't Licht is To lighten a thip, Een schip liga A light born horfe, Een paerd dat uit, daar brandt geen licbt meer. ten, [door een party goed daar zagt in de bek is.

The lights of a house, De uit. uit te neemen, of overboord The lights, (of a beaft) De ligte zigten van een buis.

te sinyten.] leever, de long, [van een beest. He bas stopt up all our lights from To lighten one's burden, le. LIGHT, Het licbt.

the backside, Hy beeft al ons mands last verligten. The light of the sun, Het licht licbt van agteren betimmerd. Lightened, Geliebt, verlicbt, geder zonne.

It begins to be light, Het be. blixemd. The light of a candle, Het licht gint licht te worden ; 't begint It lightened all night most terri. 03n een kaars. te daagen.

bly, Het buitende den gantfcben Moonlight , Maan-licht, lichte To give light, Licht geeven , ver- nacbt zeer fcbrikkelyk. Mann.

lichten.

LIGHTENING, Blirem. Day-iiht, Dag-liclt.

Two-light, Scbemer-licit , fcbémer. A fah of lightening, Een blixemTo fit a thing in the worst light, avond.

liraal. Iets in bet lligtjie licht plaat to LIGHT, (as a bird) Neerstry. A lightening before death , + Ern zen, iets ten kwaadler uituui- ken, [als een vogel] neerviie- luchtje voor de dood. ders.

ger.

Lighter, Liciter. Light, (candle, lamp or torch) To light, (as from a horse) Af: a LIGHTER, Een ligter, [een schip Licbt, bet zy een kaars, lanzp Jiygen, afzitten , van 't paerd

't welk den last uit een groot of fakkel.) treden, zie to Alight.

schip overneemt.) Bria: a ligát hither, Breng eens to LIGHIT upon, (or on) Aantref Lighter-man, een Ligter-man. dicit bier,

fers.
li i 3

Light. * Zo

nelyk genoeg

[ocr errors]

trap.

Lightless, (without light) Don- He is exactly like his father, Hy LIKE, Weerga, bet zelfde. ker, zonder licht.

gelykt zynen Vader in allen dee. * To give like for like, Met gely. Lightly, Ligtelyk.

len; by gelykt zynen Vader op ke munt betaalen. Lightly come, lightly go,

end op; by gelykt zyn Vader op

They had suffer'd the like a year gewonnen, zo geronnen. een baair.

þefore, Zy badden een Jaar te To believe lightly, Ligtelyk ge- Not like, Orgelyk.

vooren het zelfde uitgestaan. looven.

They are not at all like one ano Thou seest ideal freely with Lighting, (easing) Ligting, ont- ther, Zy zyn malkanderen garfcb thee, but thou knowelt, thou lasting.

ongelyk; zy gelyken niet een sier may'st do the like with me, Ik Lighting, (giving light) Verlich- naar elkanderen.

ga openbartig met je te werk, docb ting

Such like, Diergelyk, zulk slag. je weet dat je bet zelf de 'met my Lighting, (kindling) Ontsteeking , * Like will to like, Gelyk zoekt

doen moogt. aansteeking.

gelyk; gelyk zocht zich, gelyk The like was never known, A lighting down, Een afstyging, vondt zich.

De weerga is nooit bekend geneervlieging * Like master like man, Gelyk de

weeft. LIGHTNESS, Lichtheid, wispel- meester is zo is de knecht.

The like they do when they are tuurigbeid. LIKE, Waarscbynelyk , vermoede

abroad, Zy doen bet zelfde als The lightness of a feather, De lyk.

zy buitens huis zyn. ligtbeid van een veer.

He is not like to live long, 't Is He has not his like, Hy beeft Lightness of belief, Ligtgeloo. niet waarschynelyk dat by lang

zyn gelyk niet. vigbeid.

zal leeven.

LIKE, Als LIGHTSOME, Licht , bilder , lucht. 't Is like enough, 't Is waarscby

To do like another, Doen als een burtig, blygeeftig

ander. A lightlome mind, Een blygees- It is very like he did not know Like af if, Ais of: tig gemoed.

it, 't Is wel te gelooven dat by

Like a mad-man Als een dob A lightsome stair-case, Een licbte 't niet wilt.

menfcb. It is rot like that he should say

He carried himself like a man, Lightsomness , Lichtbeid, bëlder.

so, 't Is niet vermoedelyk dat by Hy gedroeg zich als een Man. beid, luchtbartig beid, blygées

Zo zou zeggen.

They look'd like dead men, Zy tigheid. It is like he did not see it, Mis

zagen als lyken. LIGNEOUS, Houtachtig.

fcbien beeft by 't niet gezien. He did like himself, Hy died LIGURITION, Snoepacbtigbeid, The thip was like to sink, 't als by gewoon is, by deed een gulzig beid.

Schip liep perykel van te zin- dand die zyner waardig is.
ken.

To live like one's self , Naar zy"
LIK,
You are not like to see me any

nen staat leeven. LIKE, Gelyk, diergelyk, als;

more in this place, 't Is niet te to LIKE, Aanstaan, gevallent, b:He is like his mother, Hy is ge- verwachten dat gy my meer in

baagen , bebaagen bebben , beberlyk zyne moeder. deeze plaats zult zien.

gen sebeppen, meugen. If any the like thing should fall I am not like to see your faces I like it very well, 't Staat my out , Indien 'er diergelyk een more in this country, 't Is

beel wel aan. zaak zoude gebeuren.

niet vermoedelyk dat ik uwe aan

I do not like it, Het gevalt my I never saw the like, Ik beb dier

gezigten in dit land meer zal niet, 't behaagt my niet. gelyk nooit gesien.

zien.

He did not like that project, Hy The like is not to be found, He was like to have been killed bad geen bebaagen in dien voor

Zyns gelyk is 'er niet te vinden; if he had stay'd a little longer, slag, dat voorstel geviel bom men vindt zyn weergaa niet. Hy zou ligtelyk gedood zyn ge

niet. In like inanner, Desgelyks.

weest, bad by een weinig langer

To like one's advice, Iemands They did in like manner, Zy gebleeven.

raad goedkeuren. deeden desgelyks.

He is like to do well, Het scbynt I like your excuse , Ik niems To be like, 'Gelyken , gelyk bem wel te zullen gaan.

verfcboorling aan. zyn.

He is like to do well, or to live As you like your felf, Zo als gy To make a man's picture like to recover) Het fcbynt dat hy in 't bet goedvindt.

him, Een portrët wel doen ge- leeven blyven,dai by berstellen zal. He likes filh better than flesh, Hy lyken. We are like to have war, Het is

mag liever vifcb als vleefib, by Is it any thing like ? Is by rede- waarsc byrrelyk dat wy Oorlog boudt meer van visch dan tieejch. lyk wel getroffen ?

zullen hebben.

Liked , Aangestaan, gevallen, beThis is soinething lyk, Dat He has play'd the fool, but I am baagd. bruit nog been, dat gelykt 'er like to pay him for it, Hy The thing was not well liked,

beeft een zotté rol gespeeld, doch Men badt geen bepaages in the No, nothing like it, Neen, ter ik zal bet bem waarscbynelyk be

zaak. waereld niets. taald kulinien zetten.

nog na.

ren,

ven.

ver

3

Likely , Waarscbynelyk, vermoedelyk, | LIMB, Een lid, -tak.

The liming with bird-lime, 't oog enscbynlyk , scbynbaar.

He has lost one of his limbs, Hy Bestryken met vogellym , belyIs your business likely to succeed? beeft één van zyne leden verloo- ming. Is bet waarscbynlyk dat uw zaak

Limie, Vogellymachtig, belymd. gelukken, of doorgaan zal? to LIMB, van Lid tot lid sebeuren. LIMIT, een Landpaal, paal. Der A good likely man, Een Man Limb-ineal, Ann stukken.

Within the limits of the trade of die 'er wel uitziet. LIMBECK, Een afzypbelm, zie

the East Indian Company, BinVery likely it will be fo, Het Alembick,

nen de paalen des bandels van de zal naar alle gedagten zo zyn. LIMBER, Slap, lenig, zacht, ge

0. I. Maatscbappy. Likely hood, Waarschynlykbeid, Smydig, bandelbaar, gedweeg.

to LIMIT , Bepaalen , afpaalen , paa. fobynbaarbeid, oog Alinber skin, Een lenig en zacbt: len stellen, een wet voorfcbryLikeliness, sobynlykheid , scbyn, vël.

vermoedelykbeid, To grow limber, Zacht worden, Limitation, Eene bepaaling, afpaaLikeness, Gelykbeid, gelykenis.

handelbaar worden.

" ling. to LIKEN, Vergelyken.

Limberness, Slapbeid , lenigheid, Limited, Bepaald, paalen gesteld. Likened, Vergeleeken.

zachtbeid, gesmydigbeid.

He hath a limited power , Hy Likening, Vergelyking,

LIMBO, (so the Roman Catholicks : beeft een bepaalde macbt. gelykende.

call that place, where the de. Limiting, Bepaaling, -paaLIKEWISE, Desgelyks.

ceased Patriarchs, and other lende. LIKING, Bebaagen, welgevallen , good inen, stood waiting for The limits, De grenzen,

landbebaagen scheppende.

Chrilt coming, and where tho. paalen, landscheiding, Get me a servant to my liking, se lie who died without bap- to LIMN, Scbilderen met water-ver. Bezorg my een knegt die my aan- tisin) Den Hof, bet Paradys der wen, aftekenen, uittékenen, afstaat.

Oudevaderen en ongedoopte kin- zetten van printen.
To take a servant upon liking, deren, bet voorburg der belle. Limned, Af gemaald, afgetékend.

Een dienstbode op de proef ree- + To be in limbo, (to be in pri- Limner, Een schilder, tekenaar, af.
mens.
son or arrested) Gevangen zyn.

tékenaar.
He applauds your liking, Hy it to be in limbo, (or in pawn, Limning, Schildering met waterverw,
pryst uwe keus.

speaking of goods) Goederen aftekening. To create a liking, Zicb bemind in de bank van leening hebben.

LIMON, Een limoen, lamoen; cimaaken. LIME, Kalk.

troen. Good liking, Goedkeuring, Quick lime, Ongebluschte kalk. A limon-tree, Een limoen-boon. welvaarendbeid. Lime flacked, Geblujcbte kalk.

LIMOSITY, Modderigbeid. He had his parents good liking, Limestone, Steen-kalk.

LIMOUS, Slyxig , modderig. Hy bad de goedkeuring van zyne Lime-kiln, Een kalk-oven.

to LIMP, Hinken, maszk gaar. ouders.

Lime-burner, Een kalkbrander, * He that dwelled with cripples
The good liking of the body, Lime-maker,

1:}
kalkmaaker.

learns to limp; t Die by krele De welvaarendbeid des lichaains. A tanner's lime-pit, een Looijers- pelen woont leert binken. * Die He is in good liking, Hy vaart put.

met pek omgaat wordt 'er méte
wel ; by is friseb en wel ge- Lime-work, Kalkwerk , pleister. besmet.
zond.

Lime-cwig, Een lym tang, vogelaars | Limped, Gebinkt,
LIL,

roede die met vogellym befineerd Limper, Een binker, kreupel. LILIACH, Een jongen boom, een

is, lym-roede.

LIMP, Zagt, leenig, die Limber. struik.

His fingers are lime-twigs, (he LIMPNESS, Zagtbeid, lenigbeid. LILLY, eene Lely.

is apt to filch) + Hy heeft LIMPID, Helder, kliar. Lilly-water, Lely-water.

kromme vingers, by valt wat die LIMPING, Hinking, - binA lilly-bed, Een lelybed, een bed

achtig.

kende.
Bird-lime , Vogellym.
van leeliën.

Limpingly, Al binkende.
May-lilly or Conval, Lely van
a LIME for a dog, Een snoer of

LIN. band daar men een jagthond aan den dale. | She look'd all lilly and roses,

vast beeft.

to LIN, (to cease) Opbouden, afLimne-hound, Een groote jagt-dog. staan. Haar vel was als leeliën en

LIME-tree, een Lindeboom. Linned, Opgebouden. roozen. + Zy zag 'er uit als

to LIME with bird-lime, Met vomelk en bloed.

He never linned doing so, Hy The many flowered lilly, De

gellym bestryken, belymen.

beeft dat nooit na gelaaten, by to LĪME, as a dog doth a bitch,

beeft zulks altyd gedaan. purper.lely, krombek.

Bespringen , [gelyk een reu een LINAGE , zie Lineage.
LIM.
teef doet.)

LINAMENT, (or thread) GaaLIMA CEOUS, Slakachtig, tot sak- Limed, Besprongen. ken beboorende.

The liming, (of a dog) De be-Linament, or lind for a wound) LIMATURE, Vyfel.

Springing van een bond.

Een zwachtel.

the

ren.

« FöregåendeFortsätt »