Sidor som bilder
PDF
ePub

ne les.

ver

-ver

[ocr errors]

to LENGTHEN, Verlangen, ver.

LEP.

LESSON, Een lelle, les. lengen, lang maaken. LEPER, een Melaatscbe.

He learns his leilon, Hy leert gye Lengthened, Verlangd, verlengd.

A spittle for lepers, een LazarusShe has lengthened her petti

buis, Schurft-buis.

He gave me a good letton, Hy coat, Zy beeft baaren rok verLEPID , Aardig, geestig, klucb

gaf my een goede lelle, of een langd of een stuk op badren rok tig.

goede onderrecbting. gezet. Lepidity, Aardigbeid.

Lellon, (or portion of scriptuHe lengthened his serinon excee. LEPRY, Melaatsbeid, la

re read in churches ) Een gedingly, Hy maakte zyne predi. LEPROSE,

deelte van de H. Scbriftuur dat

zery. katie zeer lang; by strekteze zeer Leprous, Melaatseb, lazarus.

in de Kerken geleezen word. ver uit. LEPTOLOGY, Een welspreekende

The first leffon, Een kapittel uit Lengthening, Verlenging ,

bet Oude Testament. en cierlyke beschryving van berblengende.

The second lesson, Een kapittel

zelingen. to LENIFY, Verzachten, verzoeten. LERRY, Een gestommel, geraas.

uit bet Nieuwe Testament, in Lenify'd, Verzacht.

de Engelfcbe Bilichoppelyke

LES. Lenifying , Verzachting,

Kerk. zacbtende.

LESS, Minder, kleiner, min. + To give one his leflon, lemand LENITY, Zacbtbeid, zoetelykbeid, I am less than he, Ik ben klein

uitfcbelden. gedweegzaambeid, Rapbeid.

der dan by.

LESSEE, zie Leafee. LENITIVE, Verzachtend.

I can't sell it for less, Ik kan 't | LEST, Dat niet, op dat niet. A lenitive, (Subst) Een verzacb

niet minder geeven.

Have a care left the child falls, tend of pyn-ftillend geneesmid He would not take one farthing Draag zorg dat bet kind niet del. less, Hy wilde bet niet een duit

valt. | LENOCINY, Hoerery, onkuis minder doen.

Run quickly left the gate be shut, beid.

I bought it for less, Ik beb't min Loop bard, op dat de poort nies LENS, Een gesleepen glas , voor ver

der gekogt:

toegeslooten zy. rekykers of vergrootglaazen. I went thither in less than an LESTAGE, Laftgeld , zie LalLENS, Het cbristallyne vogt van 't hour, Ik ging in min dan een tage, oog. uur daar na toe.

LET. LENS, Linsen.

To grow less and less, Hoe lanLENT, (van to Lend,) Geleend,

LET, Belët, verbindering: ger boe kleiner worden.

That will be yo let to him, Dat uitgeleend, te leen gedaan. Much less, Veel min, veel klei

zal bem tot geen belēt verstrekI lent, Ik leende.

ken. I lent him fome mony, Ik beb More or less; Min of meer.

A let in, or reference) Een bem eenig geld geleend. To make less of one friend than

derzending, terug zending. LENT, De vasten, (eene inzetting another , Minder werks van den der Roomsgezinden,genoeg be. eenen vriend maaken als van den to LET, Beletten, verbinderen.

What doth let me why I should kend.] ander.

no do it, wat verbindert my To keep lent, De vasten bou He spoke with no less eloquenden. ce than freedom, Hy sprak niet

(of wet weerboudt my) dat ik bet

niet zou doen? Lenten, 't Geene tot de vaster be minder cierlyk als vrymoedig. boort.

I will go if my master won't let LESSEE, Huurder, sie Leasee. To make a lenten feast, Een vas- to LESSEN, Verkleinen , klein maa

me, (an equivocal expression)

Ik zal gaan 20 myn meester my ten- of viscb-maaltyd doen. ken, verminderen.

niet belët : Ik zal gaan indien LENTIL, Linsen, [zékere Peul He thinks he will leflen himself vrucht.] too much by it, Hy denkt dat

myn meester 't niet wil toelaater..

Deeze Engelsche spreekwyze is a LENTISKS tree, Een mastikboom. by zich zelven daar door al te

dubbelzinnig. [Sewel.] Lentisk, Mastik.

veel verkleirien zal. LENVOY, (the conclusion of a

to LET, Laaten, to laaten, It won't leffen his reputation,

verbuuren. sonnet) De laatste regel van een Dat zal zyne acbting niet ver

Let me go, Laat my gaan. klinkdicht.

minderen.

Let me alone, Last my met uret. LEO.

Leslened, Verkleind, verininderd. LEO, De leeuw, [een der x Hé Leffening , Verkleining, verminde

de, of begaan. melstékenen.)

Let it alone, Leat bet staan. ring, verkleinende.

To let down, Neerlaater, afisaLEONINE, Leeuwfcb,tot eenen leeuw Leffer, Kleiner.

ten. behoorende, wreed, wild. He was the lefler of the two,

To let down the strings of a fidLEONINE Verses, Latynsche Vaer Hy was de kleinste van de fen, die in t midden rymen.

dle, De snaeren van een védel

twee. LEOPARD, Een luipaerd. LESSES, De drek of mest van eenig

ontspannen.

Don't let him LOOSE , Laut bem Leopards-bane, Het kruid Doroni. wild beest, [gelyk een wild var

niet los. cum,

ken, beer of wolf.]

ner.

Το

laaten gaan.

nen.

Hy

cens

To let pass, Lasten paljeeren, LETTER, Een letter.

The levant trade, De LevantfcbenA capital letter, Een kapitaale bandel. To let Nip, Laaten glippen, laa letter.

Levantine, Oostelyk , van 't Oos. ten glojën.

The letters commonly used in ten.
Why do you let him use me thus? printing in England are; 1 Ca A levantine wiad, Een Oostelyke

Wairom duldt gy dat by my 30 non, Double pica, 3 Great wind.
behandele?

primer, 4 English, 5 Small LEVE, Lief. To let know, Doen weeten.

English, o Pica, 7 Small pi- LEVEE, De tyd wanneer men 's To let see, Doen zien, vertoo ca, 8 Long primer, 9 Smail morgens opstaat.

faced long primer, 10 Bre He was at the King's levee , To let off a gun, Een Jour af vier, Il Nonpareil, 12 Pearl Hy was by 't opstaan des Ko. steeken, afscbieten.

and 13 Minion, De letters die nings. To let blood, Bloed-laaten, ader in Engeland gewoonlyk tot bet A lady's levee, Een juffers toi. laaten, laaten. drukken gebruikt worden, zyn;

let, To let a fart, Een veest laaten. I Canon, 2 Garamond, 3 Frac, He daily attends her levee, Hy To let a house, Een buis verburs titur, 4 Romein, 5 nieuw Ro. is dagelyks aan baar toilët. ren.

mein of Paus.text, o Cicero LEVEL , Galyk, vlak, effen, waLet him speak, Laat bem Spree antiqua , 7 Cicero cursiva de ter-pas, ken.

grand jou , 8 Roinein cursiva, To lie level , Gelyk leggen , waterLet chem speak, Laaten zy Spree 9 Paragon cursiva , 10 Text pas leggen. ken.

frafuur, 11 Nonpareil antiqua, LEVEL, (Subst.) Een paslood. Let him, or let him do it, Laat 12 Perle antiqua en 13 Perle + This knowledge lies level to huby bet doen, laat 'er bem méde cursiva.

man understanding, Deeze weebegaan. Letter, Brief.

tenschap is vatbaar voor bet menLet ine die if it be not true, Ik Letter-carrier , Een briefdraager, Sebelyk verstand. wil sterven , of pirat ny dood als boo:le.

It is the greatest skill in a man bet niet waar is. Letter-case, Een brievetas.

of superior understanding, to He let fall a word or two, a Letter of Attorney , een Vol know how to be on a level liet zich een woord of twee ont macbtbrief , of een Procuratie. with his companions, De groote vallen.

Letters of Marque or Mart, Brie ste bekwaamheid Mans We order'd the watermen, to ven van reprisaille.

van een overtreffend verstand is, let fall their oars more gently, Letters patent , Opene brieven, dat by sicb op een gelyken voet W, belalten de Scbuiteuoerders, een patent , brieven van octrooi. weet te stellen met de geerlen dat zy bunne riemen zagter in Letter-founder, een Lettergieter. daar by mede verkeert.

bet water zouden laaten vallen. To letter a book, (to write the This example lies level to all To let in, or INTO, In laaten, titel on the back) Een boek be mankind , Dit voorbeeld raakt binnen laaten. schryven, de tytel daar van, agter

ieder een, of kan door elk bevat To let one in , Iemand inlaaten, op den rug schryven.

worden.
de deur voor hen openen.
Lettered, Geletterd, geleerd.

Level, (or even ground) Eene To let out, Uitlaaten.

A well lettered inan, Een geléerd vlakte, gelyksgronds, waterpas. To let out a prisoner , Een gevan Man.

To be on a level, Op een vlakken gen los laaten.

A man nenderly lettered, Een grond zyn.
To let out to use, Op interest Man van weinig kennis.

| To be on a level, Egaal zyn.
uitzetten.
LETTICE, Latuw of lattouw.

The contest sets the master and LETANY, Kerk-gebéden, zie Li. Lettice-falad, Latuw falade.

the man on the same level, tany.

Cabbish or headed lattice, Krop Het krakkeel stelt den Heer en den LETCHER, Een onkuifcb menfcb, Salade.

Knegt op een gelyken voet. zie Lecher.

LETTING, Toelaating, beletting, Level coil , or hitch butLETHAL, Doolelyk.

verbindering, verbuuring. tock, (a terin of gaming) Blos LETHARGY, Een jaapende koorts, A letting of blood, Een aderlaa. zyn. suimer koorts, gestadise Naap ting, bloedlaating.

to LEVEL, ( or make level) Gezucbt, (waar door men zyn A letting down, Een neerlaa. lyk maaken, Secbten , vlak maageheugenis en verstand verting:

ken. lieft.]

A letting out, Een uitlaating, ver. To level the house with the ground, Lethargic, Sluimer-koortsig.

buuring

Het huis met den grond gelyk LETT or Letted , Verbinderd, be- LETTISE, Een boute traalie, zie maaken, tot den grond toe afbreelit, verbuurd. Lattice.

ken. ĻETTER, Een verbinderaar, DC Lettisc, Zéker bulsel, een netje. To level at, Mikken, doelen, toelaater.

LEV.

be tryken, beschikten. A letter of blood, Een bloedlaa.

to LEVEL, (or Compare). VerLEVANT, Het Oosten. ter.

gelyken, 1. DEEL. lii

He

[ocr errors]

men.

He levels all the discourses of hea. To levy soldiers, Soldaaten lig

The liberal sciences, De utrye ven with the poetical descrip ten, kryg stolk werven.

konsten. tions of the fairy land, Hy To levy war, Oorlog beginnen, Logick, Rhetorick, Poetry, stelt al het geenemen van den Lcvyed, Gebéven, geworven.

Muzick, Painting, Geometry Hemel zegt, op een gelyken voet, Levying, Hëffing, ligting, wer. and Astronomy are the seven met de vercierde befcbryving van ving.

liberal arts, De Spraakkunde, bet Lund der Schikgodinnen.

LEW.

Redeneerkunde , Dichtkunde, de | The atheist levels his blasphe- LEWD, Ontucbtig, ligtvaardig, on Zangkonst , de Scbilderkolt, mies inmediately against the gebonden.

Meet konst en Sterrekunde', zyn majesty of heaven, Den GodA lewd woman, Een ontucbtig

di zéven vrye konsten. loocbenaar beeft zyne lasteringen

Liberality, Mildbeid, gulbartigheid, onmiddelyk tegen de Hemel ina- Lewdly, Ontucbtiglyk, ligtvaardig. milidaadigbeid. jesteit gemunt.

lyk.

Liberally, Mildelyk. Levelled, Gelyk, waterpas gemaakt, Lewdness, Ontucht, ontuchtigbeid, | LIBERATION, Verloffing. gellëcht.

ligtvaardigbeid, ongebondenbeid. LIBERTIES, zie Liberty. Levelled at, Naar gemixt, naar ge.

LEX.

LIBERTINE, Een vrygeejt, een ondoeld. LEXICON, een Woordenboek.

gebondene. He fancies every bolt that is

LIA.

Libertinism, Vrygeestery, ongeborlevellid at his vices to be poin- LIABLE, Onderworpen , onderbé.

denbeid. ted at his person , Hy verbeeld vig.

He is one of those who glorify zich dat al bet geene men op zy

We are liable to many infirmi. them selves in libertinism, Hy nie ondeugden zegt, tégen syn ties, Wy zyn aan veele zwak is een van de geenen die op de perfoon gemunt is. héden onderworpen.

ongodsdienstigbeid zich beroeLEVELLER, Vlakmaaker, die ge-T is expression is liable to mislyk maakt.

construction, Die uitdrukking LIBERTY, Vrybeid, vrydom. Levellers , (a sort of factious loopt gevaar van verkeerd opge. He gives his son too much liber. people that rose up out of Crom Wat te worden.

ty, Hy geeft zyn zoon al te veel well's army) Slechters. Dus noem. To make one's self liable to an orybeid, by geeft bem al te veel de men eenige Republieks-ge inconveniency, Zich zelf aan

den loffen toom. zinden in bet Léger van Olivier een ongemak bloot stellen.

At liberty, In urybeid.
Cromwel.
LIAR, Een leugenaar.

To be at liberty, Vry zyn, wym Levelling, Gelykmaaking secbting, * Shew me a liar and I'll shew eigen voogd zyn. - slechtende.

you a thief, Wys my een leu To set at liberty, In vrybeidstelA levelling at, Een mikking , doe genaar, ik wys u eenen dief. len, verlollen. ling.

LIB.

The liberties of a city, De org LEVEN, Zuurdeeg, zie Leaven. to LIB, (or geld) Lubben.

béden eenzer Stad. LEVER, Een bandspaak, koevoet. LIBATION, Een drankoffer.

Within the liberties of the uni. LEVERET, Een baasje.

LIBBARD, or Libard, Luipaerd, versity, Binnen de vrybeid 094 LEVIABLE, (that may be level. zie Leopard.

de booge fcbool. led) Häfbaar.

Libbards-bane, Aconyt, Wolf s-wor To enjoy a full and entire liberAuy tax leviable by Parliament,

tel.

ty, Een volkomene vrybeid genie. Alle imposten die op bet gezach LIBBED, Gelubt, van to Lib. van bet Parlement gebéven kun. LIBEL , Een boekje , lasterschrift, Liberty is opposed against servi. nen worden.

fcbotschrift , pasquil, blaauw. tude, De vrybeid li aat tegen de LEVIATHAN, (an Hebrew word

boekje.

dienstbaarbeid over. that fignifies a great water fer- Libelled, Door een schotsebrift ge Liberty is natural to all man,

but pent, or kind of whale, taken laterd.

they do not all enjoy it, De figuratively for the devil) Den Libeliing, Lastering door scbotschrif vrybeid is alle menschen ang!. Leviathan. ten.

booren, maar word door allen niet LEVIGATION, Gladmaaking. Libellous, Faainroovend. LEVITES, de Leviten.

LIBERAL, Mild, milddaadig, goe- LIBIDINOUS, Wellustig, ontuchtig, Levitical, Levitiscb.

dertieren , gulbartig , openbar.

onkuiscb, dartel, geil. LEVITY,Ligtbeid, wispeltuurigbeid. tig.

LIBIDINIST, Een involger van zyne LEVY, Eene bëffing, wërving. A liberal or genteel ) educati luten, een geil menfcb. A levy of taxes, Eene bêtting of on, Een goede of ruime opvoe LIBLONG, (or livelong a sort of ligting van schattingen. ding.

herb) Patientie. Een zékere A levy of soldiers, Een werving Generous and liberal, Edelmoedig plant. van krygsvolk.

LIBRA, De weegschaal , (één van de to LEVY, Hëffen, ligten , wërven. He is of a liberal temper, Hy XII Héinelstekenen.] To levy mony, Geld bëffen , fcbat is beel mild van aart, by is goed LIBRARY., Een Boekery, boekkas, ting opleggen. geefs.

boekkamer, boekzach

ten.

genoten.

en mild.

men.

Library-keeper, Een opziener der You will never be easy before LIEF, Lief, als; boekery.

you are lick'd, Gy zult nooit je I had as lief die, Ik wilde al 20 LIBRATION, Eene weeging , la rust bouden voor dat gy sagen lief sterven. lanseering

gebad bebt.

LIEFTENANCY , sie LieutenanLIC.

# To lick up into some form , LICE, (uan Louse) Luizen.

lets een gestalte geeven, vor

LIEFYENANT, zie Lieutenant. He is full of lice, Hy is vol lui

LIEGE, als, A liege Lord, Een zen.

To lick up a piece of work, to Opper beer, die onder niemand His bead swarins with lice, Zyn lick it over again, Een werk be. staat. boofd krielt van luizen.

Scbaaven, over polysten. Liege people, Volk dat zynen Heere Lice-bane, Luiskruid. Licked, Gelikt

geboorzaambeid schuldig is. One LICENCE, Verlof, oorlof, vergun- Licker, Een likker, likspit.

derdaanen. ning, toelaating, vrygeeving , LICKERISH, Lekker van tong , A liege man, Een Onderdaan , 01goedkeuring, vrybeid. lekker.

derzaat. A poëtical licence, Een Podeti A lickerith fellow, Een lekkere LIENTERY, Buikloop, afgang van fcbe vrybeid. kwant, lekkerbek.

onverteerde soyze. A licence, (to print or publish a | Lickerish tongue, lickerish tail, LIER, Een leugenaar, leugenaarbook) Een previlegie.

Een lekkerbek is ook ontucbtig. ster. A licence to preach, Verlof on Lickerishness, Snoepacbtigbeid. LIEU, Plaats, als; te preeken.

LICKING, Likking , lik In lieu of, In plaats van, in flee Licence, Ongebondenbeid.

kende.

van. to LICENSE , Vergorloven, toelaa- Lickt, Gelikt.

LIEUTENANCY, Stédebouderfcbap, ten, vrygeeven.

LICORISH, or Liquorith, Zoet Onderbopmanscbap. To lícenfe a book, Verlof gee bout.

The Lieutenancy of London, de ven tot bet drukken van een boek. LICTORS, Gerechts-dienaars, (der Bevëlhebbers van bet BurgerLicensed, Veroorlofd, toegelaten ,

aloude Romeinen.]

krygsvolk van Londen. met verlof uitgegeven.

LID.

LIEUTENANT, een Stédebouder, LICENTIATE, Een toegelaatene, LID, Een lid , děksel.

Plaatsbouder, Onderbopman, Lui['t zy in de Godgeleerdheid of

tenant. in de Rechten,] Licentiaat. A pot lid, Een kannelid, of dek.

The Lieutenant of the Tower, Licentious, Ongebonden, los, too

sel van een pot.
An eye-lid, Een ooglid.

de Slotvoogd van de Tour. meloos. +LIDFORD-law, (is to hang one

a Lord Lieutenant of a county, In these licentious times, In dee

fint, and judge him afterwards)

een Stédebouder (of Governeur) ze ongebonden tyden. De wet van Lidford, (een Stad

dan eene Provintie. Licentious talking, Toomelooze

in de Provintie van Cornwal

The Lord Lieutenant of Ireland, praat. les) beginnende met iemand op

de Stédebouder (of Onderkoning) Licentious pamphlets, Al ury

te hangen en daar na zyn proces

van Ierland. postige geschriften.

te maaken. Den put dempen als

A lieutenant Colonel, Een LuiLicenciousness, Ongebondenbeid ,

tenant Kolonël. 't Kalf verdronken is. boligbeid.

A licutenant Admiral, Een Lui.

LIE. The licentiousness of the press,

tenant Admiraal. De al te groote vrybeid van de LIE, (of ashes) Loog.

Lieutenanthip, Stédebouderschap, drukpers. a LIE, Een leugen, logen.

Luitenantscbap.
LICH FOWL, een Roofvogel.

't Is a great lie , 't Is een groote
leugen.

LIF.
LICITE, Geoorlofd.
LICK, Een flagje, tik.

A study'd or forged lie, Een ver. LIFE, Het Léven.
He gave himn a lick on the shoul çierde leugen.

To have life, to be a live, Leeder , Hy tikte bem op de schouTake me in a lie and hang me,

ven, leevendig gyn. der.

Ik wil hangen zo ik liege. To spend one's life in pleasure, a Lick-dith Een panlikker , teljoor

He makes nothing of a lie, Hy ";}

Een vermaakelyk léven leiden. Lick-sauce, likker, tafelbézem.

scbroomt niet te liegen.

His life lyes at stake, Zyn léven to LICK, Likken, fikken. I took him in a lie, Ik betrap

loopt gevaar , zyn leven bangt To lick his fingers, Zyne vinge

te bem op eenen leugen.

'er aan. ren likken. To give one the lie, Loogen

I owe my life to him, Ik ben To lick up, Oplikken.

straffen.

myn léven aan bem schulilig. If ye won't be quiet there, I'll

To tell a lie, Een leugen Spree To be full of life, Vol van . come and lick you, t. Als gy ken.

ven zyn. daar niet Atil wilt weezen, zal to LIE, Liegen.

* While there is life there is ho. ik je de billen eens komen bezien. He lies continually, Hy liegt ge

pe, Zo lang 'es léven is, is Dit wordt alleen tégen kinde dilurig.

per nog bope. ren gezegd.

to LIE, Leggen, zie to Ly.
lii2

I ne

den zyn.]

ven.

ven.

I never saw the like in my life, To fly for his life , Vugten om To be lifting at one , Het op Ik beb van myn léven nooit dies syn léven te redden.

iemand gemunt beblen. gelyk gezien. To loose his life, Zyn leeven ver

LIG. + What a life is here! Wat een liezen, syn léven quyt raaken, LIGAMENT, Een band, (voortaa. léven (geraas of getier) is sneuvelen.

melyk waar door de leden in bier!

To lead a pious life , een God gewrichten te samen verbonHe kept a heavy life with me, vruchtig leven leiden. Hy bield een geweldig leven He lived a city-life, Hy bragt zyn # To be bound together with litéger my, by ging ydelyk tégen leven in de Stad door.

gaments of blood and affec. my aan.

He fetched a pension for life upon tion, + Verknocbt zyn door de I love noise, there's life in it, him, Hy verzorgde bem met banden des bloeds en der genéIk bouw veel van geraas, daar een vast jaargeld voor al zyn

gendbeid. is léven in.

LIGAN, Al dat in een schipbreuk To give life, Aanmoedigen, ver He wrote the King's life , Hy verlooren is, zie Flotion. lévendigen.

beeft des Konings léven bescbree- LIGATURE, Verbindjel, band. The of the Fathers, Het

The ligatures of the nerves, De léven , de geschiedenis der Oud. Life-giving, Léven-geevend.

bindzels der zenuwen. vaderen.

Life-tiine, Lévens-tyd, leeftyd. LIGEANCE, or Ligcancy, the To put life into a discours, In his life-time , By zynen tyd,

domination of a liege lord) Een gesprek verlevendigen. in zyn leven.

Cynsbaarbeid, onderdaanigbeid. That gave life to this great fo- Life-gard, Een Lyfwacht.

Born out of the ligeance of the lemnity, Dit verlévendigde die Life rent, Lyf-rente.

King, Gebooren buiten de domeigroote plecbtigbeid. Lifeless, Lévenloos, lyveloos.

nen van den Koning. If God give me life, Als God * He is lifeless that is faultless, Ligeanca, (or Allegiance ) Gemy bet leven vergunt. Die zonder fouten is zal nog ge

trouwbeid, sie Allegiance. To draw one's picture to the booren worden: Yder mensch beeft LIGHT, Ligt , luchtig , ligtvaarlife , Iemands portrët naar het zyne gebréken : Niemand is in dig. léven afmaalen.

allen deelen volmaakt.

A light burden, Een ligte laste. To imitate life, De natuur na LIFT, Een Heffing , til.

Have you no more wit than to bootzen. Give it a lift, Til bet wat op.

trudge it a foot, and let your To put one's life in any one's To give one a lift , Iemand op Als go light ? Zyt sy niet wyzer hands, Zyn léven in iemands beuren of te bulpe komen,

din te voet te gaan daar uw izel banden stellen. Iemand den voet ligten.

onbelaaden is? I would lay my life upon it, Ik At one lift, Met ééne zët. LIGHT, (that is not full of wright)

zou 'er myn leven onder durven + To help one at a dead lift, le Ligt, dat zyn volkomen gewicht verwedden. inand uit den nood belpen.

niet heeft. ! can 't find it for my life, Ik kan + We gave him inany lifts of wi. This guinea is light, Dit is een

bet niet vinden al't was om myn ne, Wy deeden bem bëlder drin ligte guinje. léven te doen.

ken.

Light bread, Lucbtig brood. As you tender your life, be go Lifts, als, The topfail lifts, De LIGHT, (or nimble) Vlug, fiur.

ne, Als gy uw leven lief bebt toppenant van de marszeils ree. LIGHT, (or small, trifling, Ligt, zo vertrekt. to LIFT, Heffen, tillen, ligten.

klein, beuzelacbtig. To be weary of one's life, Zyn To lift up, Opbeffen, optillen, op A light wound, Een ligte wond. léven moede zyn.

ligten, opbeuren.

A light penance, Een ligte boete To keep life and soul together, To lift up his hands to heaven, doening:

Lyf en ziel by malkander bouden, Zyne banden ten bémel opbef * Light gains make a heavy purvoedsel gebruiken. fen.

se, Kleine winsten naaken se! To call one into question for To lift up on high, Hoog op til. zweare beurs. his life, Iemand van een dood. len.

A light ineal, Een geringe maalstraffelyke misdaad bescbuldigen. To lift up himself, Zich oprech tyt. The way of life and death, De

opgeblaazen worden. LIGHT, (or light-armed) Lizt weg des lévens en des doods.

Lifted up, Ozgebeeven, opgerild, gewapend. A case of life and death,

Een

opgebeurd , opgeligt, opgeblaa Light horie, Ligte ruitery. zaak daar iemands léven aan

LIGHT, (or inconitant) Onbangt, een balszaak.

A fhop lifter , Een winkel-dief, standvastig: To fit upon life and death, Over één die een winkel besteelt. His fidelicy is very light, Zyn: iemands léven vonnissen.

A lifter up, Een opheffer, optiller, getrouwbeid is zeer wankelbaar. To lay down his life, Zyn léven opligter.

D Light, (or superficial) know. afleggen, sterven.

Lifting up, Een opbeffing, optil ledge, Oppervlakkige kennis. To depart this life, Uit dit leven ling, opligting, opbeuring, op-Light, or a flaxen colour) fcbeiden. geisazenbeid.

Blunt.

ten ,

[ocr errors]

zen.

« FöregåendeFortsätt »