Sidor som bilder
PDF
ePub

aani.

pen.)

Light hair, Blond baair.

A wax-light, Een wafcb-kaars. I can 't light upon him, Ik kan Ny heart is light, (or merry) To carry the light at sea, Een bein niet aantreffen.

Blyn bart is ligt, of vrolyk. lantaarn brandeis op een schip. I lighted upon it by chance, Ik * A heavy purse makes a light Light, (knowledge ) Kennis; trof bet by geval aan. heart, * Een z waare beurs maakt fcbranderbeid.

It will light on his head, 't Zal een ligt bart.

The light of nature, Het licht bem op 't boofd druipen; 't zal Light of foot, Ligt van voet, der natuur.

op zyn kop aankomen. snel in 't loopers.

+ Light, (a person of great know. To light upon a bongh , Op To take a light taste of a thing, ledge and worth) Een wys en eenen tak neerzitten, (als een Een ding even proeven. eerwaardig Man.

vogel.) If you don't think light of it, Professor Boerbave was a light in to LIGHT, Aansteeken , opsteeken. Als gy bet de moeite waardig this age, Profeffor Boerhave To light a fire, Een vuur aanoordeelt. quas een licbt in deeze Eeuw.

steekenA light fellow, Een ligte kwant, | Light, (insight, hint) Licbt, in Go and light a candle, Gaasteek

ligtbart, ligtmis, een fluxe sigt, doorzigt, opbëldering. een kaars op, steek een kaars vent.

It is an intricate business I can A light woman, Een ligt vrouw get no light in it, Het is een Lighted , Aangesteeken , met licbt menfcb, ligtekooi. verwarde zaak, ik kan 'er geen

voorzien. Don't think it a light matter, Acbt doorzigt in krygen.

You lighted (or thewed) him :_bet geen ligte zaak.

The lights and darks of a pictu the way to it, Gy bebt 'ér bem They are a light sort of peo re, Het licht en de schaduw in den weg toe aangeweezen. ple, 't Is een ligtvaardig llach een schildery.

a LIGHT-HOUSE, een Licbt-buis, Om volk.

To carry a light before one, een Brandaris , [waar op inen To set light by, Gering achten. Iemand voorlichten.

's nachts vuur of licht brandt I fet ligbc by it, Ik tel 't beel The Divine light, Het Godlyk voor de voorbyvaarende sché.

ligt, ik til er niet zwaar aa!.. licbt. He made light of it, Hy soeg He stand in his own light, Hy to LIGHTEN, Lichten, verlichten,

bet in den wind. by achtte bet staat zich zelven in t licbt; by licht maaken. niet.

staat bein zelven in den weg; by To lighten one in the cellar, les As light as a feather, Zo ligt als doet zich zelven te kort.

mand in de kelder licbten, vooreen pluim.

+ To bring to light, Aan den dag lichten. Light of belief, Ligt van geloof, brengen, ontdekken.

You must lighten me home, Gy ligtgeloovig

To bring light to things that are moet my naar myn buis licbLight-tingered, Gaauwbandig, dief obscure, Duistere zaaken opbél. ten. acbtig deren, licht byzetten.

to LIGHTEN, Blixemen. Light-armed, Ligt gewapend. Time will bring it to light, De It lightens, Het weerlicbt, bet Light-footed, Sněl te voet.

tyd zal 't leeren.

blixemt. Light-headed, Tlboofdig, ligtboof To burn day-light, By dage een to LIGHTEN, (ease). Verlichten, dig. kaars branden.

licbter maaken, ontlasten. Light-hearted, Ligtbartig.

The lights are out, 't Licht is To lighten a thip, Een schip liga A light born horfe, Een paerd dat uit, daar brandt geen licbt meer. ten, [door een party goed daar zagt in de bek is.

The lights of a house, De uit. uit te neemen, of overboord The lights, (of a beaft) De ligte zigten van een buis.

te sinyten.] leever, de long, [van een beest. He bas stopt up all our lights from To lighten one's burden, le. LIGHT, Het licbt.

the backside, Hy beeft al ons mands last verligten. The light of the sun, Het licht licbt van agteren betimmerd. Lightened, Geliebt, verlicbt, geder zonne.

It begins to be light, Het be. blixemd. The light of a candle, Het licht gint licht te worden ; 't begint It lightened all night most terri. 03n een kaars. te daagen.

bly, Het buitende den gantfcben Moonlight , Maan-licht, lichte To give light, Licht geeven , ver nacbt zeer fcbrikkelyk. Mann.

lichten.

LIGHTENING, Blirem. Day-iiht, Dag-liclt.

Two-light, Scbemer-licit , fcbémer. A fah of lightening, Een blixemTo fit a thing in the worst light, avond.

liraal. Iets in bet lligtjie licht plaat to LIGHT, (as a bird) Neerstry. A lightening before death , + Ern zen, iets ten kwaadler uituui ken, [als een vogel] neerviie luchtje voor de dood. ders.

ger.

Lighter, Liciter. Light, (candle, lamp or torch) To light, (as from a horse) Af: a LIGHTER, Een ligter, [een schip Licbt, bet zy een kaars, lanzp Jiygen, afzitten , van 't paerd

't welk den last uit een groot of fakkel.) treden, zie to Alight.

schip overneemt.) Bria: a ligát hither, Breng eens to LIGHIT upon, (or on) Aantref Lighter-man, een Ligter-man. dicit bier,

fers.
li i 3

Light.

* Zo

nelyk genoeg

[ocr errors]

trap.

Lightless, (without light) Don He is exactly like his father, Hy LIKE, Weerga, bet zelfde. ker, zonder licht.

gelykt zynen Vader in allen dee. * To give like for like, Met gely. Lightly, Ligtelyk.

len; by gelykt zynen Vader op ke munt betaalen. Lightly come, lightly go,

end op; by gelykt zyn Vader op

They had suffer'd the like a year gewonnen, zo geronnen. een baair.

þefore, Zy badden een Jaar te To believe lightly, Ligtelyk ge Not like, Orgelyk.

vooren het zelfde uitgestaan. looven.

They are not at all like one ano Thou seest ideal freely with Lighting, (easing) Ligting, ont ther, Zy zyn malkanderen garfcb thee, but thou knowelt, thou lasting.

ongelyk; zy gelyken niet een sier may'st do the like with me, Ik Lighting, (giving light) Verlich naar elkanderen.

ga openbartig met je te werk, docb ting

Such like, Diergelyk, zulk slag. je weet dat je bet zelf de 'met my Lighting, (kindling) Ontsteeking , * Like will to like, Gelyk zoekt

doen moogt. aansteeking.

gelyk; gelyk zocht zich, gelyk The like was never known, A lighting down, Een afstyging, vondt zich.

De weerga is nooit bekend geneervlieging * Like master like man, Gelyk de

weeft. LIGHTNESS, Lichtheid, wispel meester is zo is de knecht.

The like they do when they are tuurigbeid. LIKE, Waarscbynelyk , vermoede

abroad, Zy doen bet zelfde als The lightness of a feather, De lyk.

zy buitens huis zyn. ligtbeid van een veer.

He is not like to live long, 't Is He has not his like, Hy beeft Lightness of belief, Ligtgeloo. niet waarschynelyk dat by lang

zyn gelyk niet. vigbeid.

zal leeven.

LIKE, Als LIGHTSOME, Licht , bilder , lucht. 't Is like enough, 't Is waarscby

To do like another, Doen als een burtig, blygeeftig

ander. A lightlome mind, Een blygees It is very like he did not know Like af if, Ais of: tig gemoed.

it, 't Is wel te gelooven dat by

Like a mad-man Als een dob A lightsome stair-case, Een licbte 't niet wilt.

menfcb. It is rot like that he should say

He carried himself like a man, Lightsomness , Lichtbeid, bëlder.

so, 't Is niet vermoedelyk dat by Hy gedroeg zich als een Man. beid, luchtbartig beid, blygées

Zo zou zeggen.

They look'd like dead men, Zy tigheid. It is like he did not see it, Mis

zagen als lyken. LIGNEOUS, Houtachtig.

fcbien beeft by 't niet gezien. He did like himself, Hy died LIGURITION, Snoepacbtigbeid, The thip was like to sink, als by gewoon is, by deed een gulzig beid.

Schip liep perykel van te zin dand die zyner waardig is.
ken.

To live like one's self , Naar zy"
LIK,
You are not like to see me any

nen staat leeven. LIKE, Gelyk, diergelyk, als;

more in this place, 't Is niet te to LIKE, Aanstaan, gevallent, b:He is like his mother, Hy is ge verwachten dat gy my meer in

baagen , bebaagen bebben , beberlyk zyne moeder. deeze plaats zult zien.

gen sebeppen, meugen. If any the like thing should fall I am not like to see your faces I like it very well, 't Staat my out , Indien 'er diergelyk een more in this country, 't Is

beel wel aan. zaak zoude gebeuren.

niet vermoedelyk dat ik uwe aan

I do not like it, Het gevalt my I never saw the like, Ik beb dier

gezigten in dit land meer zal niet, 't behaagt my niet. gelyk nooit gesien.

zien.

He did not like that project, Hy The like is not to be found, He was like to have been killed bad geen bebaagen in dien voor

Zyns gelyk is 'er niet te vinden; if he had stay'd a little longer, slag, dat voorstel geviel bom men vindt zyn weergaa niet. Hy zou ligtelyk gedood zyn ge

niet. In like inanner, Desgelyks.

weest, bad by een weinig langer

To like one's advice, Iemands They did in like manner, Zy gebleeven.

raad goedkeuren. deeden desgelyks.

He is like to do well, Het scbynt I like your excuse , Ik niems To be like, 'Gelyken , gelyk bem wel te zullen gaan.

verfcboorling aan. zyn.

He is like to do well, or to live As you like your felf, Zo als gy To make a man's picture like to recover) Het fcbynt dat hy in 't bet goedvindt.

him, Een portrët wel doen ge leeven blyven,dai by berstellen zal. He likes filh better than flesh, Hy lyken. We are like to have war, Het is

mag liever vifcb als vleefib, by Is it any thing like ? Is by rede waarsc byrrelyk dat wy Oorlog boudt meer van visch dan tieejch. lyk wel getroffen ?

zullen hebben.

Liked , Aangestaan, gevallen, beThis is soinething lyk, Dat He has play'd the fool, but I am baagd. bruit nog been, dat gelykt 'er like to pay him for it, Hy The thing was not well liked,

beeft een zotté rol gespeeld, doch Men badt geen bepaages in the No, nothing like it, Neen, ter ik zal bet bem waarscbynelyk be

zaak. waereld niets. taald kulinien zetten.

nog na.

ren,

ven.

[ocr errors]

Likely , Waarscbynelyk , vermoedelyk, LIMB, Een lid, -tak.

The liming with bird-lime, 'o oog enscbyniyk , sobynbaar. He has lost one of his limbs, Hy Bestryken met vogellym , belyIs your business likely to succeed? beeft één van zyne leden verloo ming. Is bet waarschynlyk dat uw zaak

Limie, Vogellymacbtig, belymd. gelukken, of doorgaan zal? to LIMB, van Lid tot lid sebeuren. LIMIT, een Landpaal, paal. A good likely man, Een Man Limb-meal, Aan (tukken.

Within the limits of the trade of die 'er wel uitziet. LIMBECK, Een afzypbelm, zie

the East Indian Company, BinVery likely it will be lo, Het Alcmbick.

nen de paalen des bandels van de zal naar alle gedagten zo zyn. LIMBER, Slap, lenig, zacht, ge

0. I. Maatschappy. Likely hood, Waarschynlykbeid, fmydig, bandelbaar, gedweeg,

to LIMIT. Bepaalen , af paalen , paas sobynbaarbeid , gog Aliinber skin, Een lenig en zacht

len fellen, een wet voorfcbryLikeliness, sobynlykbeid , schyn, vël.

vermoedelykbeid. To grow limber, Zacht worden, Limitation, Eene bepaaling, afpaaLikeness, Gelykbeid, gelykenis.

bandelbaar worden.

ling. to LIKEN, Vergelyken.

Limberness, Slapbeid , lenigbeid, Limited, Bepaald, paalen gesteld. Likened, Vergeleeken.

zachtbeid, gesmydig beid.

He hath a limited power , Hy Likening, Vergelyking, ver- LIMBO, (so the Roman Catholicks beeft een bepaalde macbt. gelykende.

call that place, where the de. Limiting, Bepaaling, -paaLIKEWISE, Desgelyks,

ceased Patriarchs, and other lende. LIKING, Bebaagen, welgevallen, good men, stood waiting for

The limits, De grenzen,

landbebaagen scheppende.

Christ coming, and where tho. paalen, landscheiding. Get me a servant to my liking, se lie who died without bap- to LIMN, Scbilderen met water-ver. Bezorg my een knegt die my aan ti(m) Den Hof, bet Paradys der wen, aftekenen, uittékenen, afStaat.

Oudvaderen en ongedoopte kin zetten van printen. To take a servant upon liking, deren, bet voorburg der belle. Limned, Af gemaald, afgetekend. Een dienstbode op de proef nee # To be in limbo, (to be in pri- Limner, Len schilder, tekenaar, afson or arrested) Gevangen zyn.

tékenaar. He applauds your liking, Hy ff To be in limbo, (or in pawn, Limning, Scbildering met waterverw, pryst uwe keus.

speaking of goods) Goederen aftekening. On To create a liking, Zicb bemind in de bank van leening hebben.

LIMON, Een limoen, lamoen; cimaaken. LIME, Kalk,

troon. Good liking, Goedkeuring, Quick line, Ongebluschte kalk. A limon-tree, Een limoen-boon. welvaarendbeid. Lime flacked, Geblujcbte kalk.

LIMOSITY, Modderigbeid. He had his parents good liking, Limestone, Steen-kalk.

LIMOUS, SI,kig, modderig. Hy bad de goedkeuring van zyne Lime-kiln, Een kalk-oven.

to LIMP, Hinken, munk gaar. Lime: burner Een kalkbrander,

* He that dwelled with cripples The good liking of the body, Lime-maker, kalkmaaker.

learns to limp, t Die by kreuDe welvaarendbeid des lịchaains. A tanner's lime-pit, een Looijers pelen woont leert binken. * Die He is in good liking, Hy vaart put.

met pek omgaat wordt 'er méde wel ; by is frifcb en wel ge- Lime-work, Kalkwerk , pleister. besmet. zond.

Liine-twig, Len lym tang, vogelaars Limped, Gebinkt, .
LIL,

roede die met vogellym befineerd Limper, Een binker, kreupel. LILIACH, Een jongen boom, een

is, lym-roede.

LIMP, Zigt, leenig, zie Limber, struik.

H1 His fingers are lime-twigs, (he LIMPNESS, Zagtbed, lenigbeid. LILLY, eene Lely.

is apt to filch) +t Hy heeft LIMPID, Helder, klar. Lilly-water , Lely water.

kromme vingers, by valt wat dief LIMPING, Hinking, binA lilly-bed, Een bely-bed, een bed

achtig.

kende. Bird-lime, Vogellym.

Limpingly, Al binkende. van leeliën.

T May-lilly or Conval, Lely van a LIME for a dog, Een snoer of

LIN, band daar men een jagt bond aan deiz dale. She look'd all lilly and roses,

vast beeft.

to LIN, (to cease) Opbouden, af. Lime-hound, Een groote jagt-dog. + Hair vel was als leeliën en

staan. roozen. + Zy zag er uit als

LIME-tree, een Lindeboom. Linned, Opgebouden. melk en bloed.

to LIME with bird-lime, Met vo He never linned doing so, The many flowered lilly, De gellym bestryken, belymen.

beeft dat nooit na gelaaten, by to LIME, as a dog doth a bitch, beeft zulks altyd gedaan. purper.lely, krombek.

Bespringen, [gelyk een reu een LINAGE, zie Lineage.
LIM.
teef doet.)

LINAMENT, (or thread) GaaLIMACEOUS, Slakachtig, tot sak- Limed, Besprongen. ken beboorende.

The liming, (of a dog) De be- a Linament, (or lind for a wound) LIMATURE, Vyfel. Springing van een bond.

Een zwachtel.

Hy

ren.

the

,

}

the LINCH-pin of a wheel, D: A lineal descent, Ein rectlyne | LININGS, (drawers) Een onder lens van een wagen-wiel. afdaaling:

broek. LINDER or LINE-tree, een Linde. LINEAMENT,q.Een trek , lyn, LINK, Een tourts, fekkel. boom.

LINEATURE,

}
Streep

A link-boy, Een toortsdrager. LINE , Een lyn , régel, streep, The lineaments of the face, De LINK, Een sausys, worst, sobreef.

trekken des aangezigts, bet zweem Schakel. To draw a line, Een lyn trekken , fel, kraoft.

A link of a chain, Een sebakel een streep baalen. Lined, Gevoerd, bezët, be

van een ketting. A carpenter's line, Een rechte Sprongen.

A link of faucidges, Een schakel froer.

A coat lined with furr, Een rok Taryfysen. A page that contains so many li. met bont gevoerd.

to LINK, Sciakelen , Saamenveenes, Een bladzyde die zo veel # A man well lined with money, gen. régels bebeljt.

+ Een man die 'er wel in zit,

To link with, Saamen (ob. To draw a strait and parallel li die geld beeft.

kelen, aardél ne, Een rechte en evenwydige LING, Een leng, stokuisib.

To link together, schakelen. (Paralelle) lyn trekken.

Ling, (or heath) Heg, beide. # To link reason with rhime, De A line of circumvallation, Eene Ling-wort, an herb) Angelica ,

reden met de rym paaren. omscbanfing. een zéker kruid.

To link together in the bond He drew up bis army into two LINGEL, or linget, Een tongetje. of amity, Zicb door den band der

lines, Hy sobikte zyn léger in co LINGER, Leuteren , draalen, vriendschap vereenigen. twee liitiën.

fammelen.

Linked, Gefchakeld. A plumb-line, Een paslood. To linger about a bufiness, Lang Linked in, "Ingebaakt, belemmerd. An angling-line, Een bengel [noer. Sammelen omtrent een szak.

To be linked in affinity with The lines of the hand, De trek. To linger after a thing, Na iets one, Met ieinand vernaagschape ken of streepen in de band.

bunkeren, nans iets verlangen, zyni. A fair line of life, Een scboo

zie to Hanker.

# God has linked our duty and ne leevens lyn.

Lingered, Geleuterd, gedraald, ge our interest together, God beeft The Equinoctial line, De duenaar, Jammeld, - gebunkerd.

onze plicht en belang aaneengeévennacht-lyn.

Lingerer, Een leuteraar, sammelaar. scbakeld. To pass under the line , De linie Lingering, Leutering , draaling, fana Linking, Sarnenschakeling. palleeren.

meling, leuterende", draa LINNEN), Opgebouden, zie to 'I wrote a few lines to him, Ik lende.

Lin. febreef eenige regels aan bem. A lingering business, Een leuter. LINNEN, Linnen, doek. Your lines have given me a great acbtig werk.

Hom--fpun linnen, Eigen gereed deal of satisfaction, Uwe lette A lingering pain, Een langdut linnen. ren bebben my veel genoegen ge.

Linnen-weaver, een Linnenweeter. A lingering death, Een langzaa- Linnen-draper, een Linnenbandeigar

, geeven, These are very good lines, (or me dood.

Linnenkooper. verses) Dat zyn fraaije vaer- Lingeringly , Leuteracbtig , lang. LINNET, Een koddenaar of cysje, za umlyk, traaglyk.

[zéker vogeltje.] He was descended from him in 3 LINGET, Een slaafje goud, zie

LIN-PIN, Lins, zie Linch-pin. sight line, Hy was in een recb.

Ingot.

LINSEED, Lynzaad. te lyn van bem afgedaald. LINGOTS, Yzeren vormen, voor Linsced-oil, Lyn-oly. a A line, or finall cord) Een lyn, geinolte metanlen.

LINSEY WOOLSLY, Tierenteit, of koord. LINGUACIOUS, Klikacbtig, praat.

stof van balj garen en balf wo, A cloches-line, Koord om linnen acbtig.

boezel stof , mifcellaan. te droogen.

LINGUACITY, Praatacltigbeid. LINT, Plukfel daar men wieker LINE-SEED, Lynzaad. LINGUIST, Een taalkundige,

voor een wond van maakt , karpy,

tondel. to LINE a garment, Een kleed voe- LINGUOSE, Snapachtig. Linguosity, Snapachtigheid.

Lint-stock, een Lort-stok, [gelyk de To line a hedge with soldiers, LINIMENT , Zalf of olie, om konitapels bézigen.) Een begge bezetten met krygs

eenig gedeelté des lichaams LINTEL, De bovendrempel, of bet volk. dat bezcerd is te bestryken ,

dwarsbout boven aan de styim To line a wall with free stone, ftryksel.

van een deur. Een wil met hardsteen opbialen, the LINING of a garment, De voe- LINX, een Locbs , ( zéker fal een inuur met bardsteen bezetten. ring van een kleed.

beest. To line, (or Lime) as a do:, The lining of a hat, De kap van

LIO.
Bespringeri, als een bond.
LINEAGE, Afkonst, stam, ge The lining of a ditch, Steene | LION, een Leeuw.
nacbt.

fcboeiing of metzel werk daar een A fierce lion, En felle Leetite. LINEAL, Rechtlynig, rége!recht. graft mode opgewaald is.

rende pyn.

zen.

ren,

een boed

ven.

** Even hares pull a lion by the Liquid , (liquor or drank) Drank. I on LIST or Lists, (to fight, wres.

beard when he is old, 1 De What liquids have you at home, tle, or to run races in) Een Haazen zelfs trekken een Leeuw Welke drank bebt gy in uw stryd.perk, beirbaan, loopbaan, by de baard als by oud is. huis?

worstel-perk. 1* A very gnat may hurt the fight The liquits, (five letters to cal t. They entered the list for the

of a lion, Een mug kan zelfs led, viz. 1,1,1,1,s) Hëlder common preservation of the bet gezigt eens Leeuws be luidende letters, in tegenstelling place, Zy verbonden zich ter schadigen. van de stommen.

verdediging van de plaats. Tie patches a fox's tail to a lion's to LIQUIDATE, Klaarmaaken , ver. The list of cloth, De zelfkant van skin, Hy bebangt de leeuweneffenen.

laken. buid met een volle vel : Hy be- Liquidity, Moeijenbeid.

To enter the list, Zich in een dekt zyne wreedbeid met loos- LIQUOR, Vocht, fap, drank, [al. twist mengen. beid. les dat vloeijend is.]

To enter the list, In 't strydperk A lion-keeper, Een leeuwen-boe A pleasant liquor, Een lieflyk tréden. der, opziener der leeuwen.

vocht.

He entered the list against them, Lioness, een Leeuwin. Strong liquor, Sterke drank.

Hy tradt tégen ben in 't perk; Lionish, Leeuwachtig, leeuwscb. It is full of liquor, 't Is vol sap. by begon de twift tégen ben. Lion-like, Leuwsgelyk, lecuwachtig. * To preach over one's liquor,

From the lists to the goal, Van LIP.

Lang preeken met de kelk, veel de baali tot aan 't gezette perk.LIP, Een lip.

prasis bebben onder de wyn. Of (SEWEL. A blubber lip, Een bang-lip. eigentlyk ; te spreeken als I have no list to it, Ik beb 'er Fresh or red lips, Frillcbe roode men een glas wyn of bier half geen lust toe. lippen.

uitgedronken heeft, dat by to LIST , Op de rol aanfchryven, They depend in all things on de Engelscben voor zeer on werven, offebryten. the lips of the clergy, Zyban welleevend gehouden word, To list himielf, Zicb laaten opo gen in alles van den mond der zo dat zy by die gelegenheid fcbryven. Kerkelyken af.

doorgaans zeggen, * Here is to lift soldiers, Soldaaten wer* To part with dry lips , Met dico tbe good bealth of person Pear.

ge lippen, zonder drinken sobes son, who preached over his li. to LIST, (or to be willing) Gené. den.

quor, Op de gezondheid van gen zyn, luft bebben. f While these words were between Do. Pearson, die over zyn I will do it when I list, Ik zal his lips, Terwyl deeze woordrank preekte.

't doen als 't my luft. ders op syn' tong waren.

To love a cup of good liquor, Let them do what they list, Last The lip of an oil bottle, De tuit Veel van een goed glas wyn bou bun doen wat sy willen. van een oly-kan.

den.

Lifted, Ongeschreven, geworven, The lips of a wound, De lippen to LIQUOR, Not maaken, bevocb

gelust. of kanten van een wonde.

tigen, besproeijen.

He is listed under such a CapTo hang the lip , De lip laaten To liquor boots, Laarzen smee. tain, Hy is onder zulk een Ka. bangen.

pitein opgeschreeven. A hare lip, Een baazemond. Liquored, Bevocbtigd, besproeid. to LISTEN, Toeluisteren, toeboeLipped, Gelipt. LIQUORISH, Zoetbout.

ren, luisteren. Great-lipped, Groot van lippen. Liquorith, Lekker in 't esten of drin- Listened, To geluisterd, geluisterd. Hare-lipped, Die een bac.semond ken, zie Lickerish.

You ought to have listened to beeft.

LIR.

what he said, Gy beboorde geLIPOTHYMY,

Flaauwte ,
,onmagt.

luisterd te bebben naar 't geno LIPPITUDE , Leepoogigbeid, loc. LIRICONFANCY , Lely der doa

by sprak.
len.
ping der oogen.

List! Luister, boar, stil!
LIQ.

LIS.

Listener , Een tocluisteraar, beluiste. LIQUABILITY, Smeltbaar to LISP, Lifpen. LIQUABLENESS,

}

beid, He lisps very much, Hy lifpt Listening , Toeluistering , LIQUATION, Smelting.

wakker.

luisterende. LIQUEFACTION, Vloeijendmaa To lisp one's thoughts, Zyne LISTING, Opschryving, wërvingking , smelting.

gedagten uit/lameren.

LISTLESS, Lusteloos, onlustig. to LIQUEFY, Smeiten, vloeijend Lifper, Een lijper.

I don't know what's the matter maaken, ontlaaten. Lirping, Lifping, - lifpende.

with me, but I am quite list. Liquescency, Smeltbaarheid. LIST, Een lyft , rol, ceel.

less to day, Ik weet niet wat Liquescentness ,}

He was not in that list, Hy was my scbeelt, maar ik ben van daag LIQUID, Vloeijend, vloeibaar, ge was niet op die lyft; by stondt beei lufieloos. molten, klaar.

op die rol niet.

Liftlesness, Luflelousbeid, onlustig. A liquid body, Een vloeibaar To make a list, Een rol maa Leid. licbaam.

ken. I. DEEL.

Kkk

LIT.

ren.

raar.

« FöregåendeFortsätt »