Sidor som bilder
PDF
ePub

,

}

the LINCH-pin of a wheel, D: A lineal descent, Ein rectlyne | LININGS, (drawers) Een onder lens van een wagen-wiel. afdaaling:

broek. LINDER or LINE-tree, een Linde. LINEAMENT,q.Een trek , lyn, LINK, Een tourts, fekkel. boom.

LINEATURE,

}
Streep

A link-boy, Een toortsdrager. LINE , Een lyn , régel, streep, The lineaments of the face, De LINK, Een sausys, worst, sobreef.

trekken des aangezigts, bet zweem- Schakel. To draw a line, Een lyn trekken , fel, kraoft.

A link of a chain, Een sebakel een streep baalen. Lined, Gevoerd, bezët, be

van een ketting. A carpenter's line, Een rechte Sprongen.

A link of faucidges, Een schakel froer.

A coat lined with furr, Een rok Taryfysen. A page that contains so many li. met bont gevoerd.

to LINK, Sciakelen , Saamenveenes, Een bladzyde die zo veel # A man well lined with money, gen. régels bebeljt.

+ Een man die 'er wel in zit,

To link with, Saamen (ob. To draw a strait and parallel li- die geld beeft.

kelen, aardél ne, Een rechte en evenwydige LING, Een leng, stokuisib.

To link together, schakelen. (Paralelle) lyn trekken.

Ling, (or heath) Heg, beide. # To link reason with rhime, De A line of circumvallation, Eene Ling-wort, an herb) Angelica ,

reden met de rym paaren. omscbanfing. een zéker kruid.

To link together in the bond He drew up bis army into two LINGEL, or linget, Een tongetje. of amity, Zicb door den band der

lines, Hy sobikte zyn léger in co LINGER, Leuteren , draalen, vriendschap vereenigen. twee liitiën.

fammelen.

Linked, Gefchakeld. A plumb-line, Een paslood. To linger about a bufiness, Lang Linked in, "Ingebaakt, belemmerd. An angling-line, Een bengel [noer. Sammelen omtrent een szak.

To be linked in affinity with The lines of the hand, De trek. To linger after a thing, Na iets one, Met ieinand vernaagschape ken of streepen in de band.

bunkeren, nans iets verlangen, zyni. A fair line of life, Een scboo

zie to Hanker.

# God has linked our duty and ne leevens lyn.

Lingered, Geleuterd, gedraald, ge- our interest together, God beeft The Equinoctial line, De duenaar, Jammeld, - gebunkerd.

onze plicht en belang aaneengeévennacht-lyn.

Lingerer, Een leuteraar, sammelaar. scbakeld. To pass under the line , De linie Lingering, Leutering , draaling, fana Linking, Sarnenschakeling. palleeren.

meling, leuterende", draa LINNEN), Opgebouden, zie to 'I wrote a few lines to him, Ik lende.

Lin. febreef eenige regels aan bem. A lingering business, Een leuter. LINNEN, Linnen, doek. Your lines have given me a great acbtig werk.

Hom--fpun linnen, Eigen gereed deal of satisfaction, Uwe lette- A lingering pain, Een langdut- linnen. ren bebben my veel genoegen ge.

Linnen-weaver, een Linnenweeter. A lingering death, Een langzaa- Linnen-draper, een Linnenbandeigar

, geeven, These are very good lines, (or me dood.

Linnenkooper. verses) Dat zyn fraaije vaer- Lingeringly , Leuteracbtig , lang. LINNET, Een koddenaar of cysje, za umlyk, traaglyk.

[zéker vogeltje.] He was descended from him in 3 LINGET, Een slaafje goud, zie

LIN-PIN, Lins, zie Linch-pin. sight line, Hy was in een recb.

Ingot.

LINSEED, Lynzaad. te lyn van bem afgedaald. LINGOTS, Yzeren vormen, voor Linsced-oil, Lyn-oly. a A line, or finall cord) Een lyn, geinolte metanlen.

LINSEY WOOLSLY, Tierenteit, of koord. LINGUACIOUS, Klikacbtig, praat.

stof van balj garen en balf wo, A cloches-line, Koord om linnen acbtig.

boezel stof , mifcellaan. te droogen.

LINGUACITY, Praatacltigbeid. LINT, Plukfel daar men wieker LINE-SEED, Lynzaad. LINGUIST, Een taalkundige,

voor een wond van maakt , karpy,

tondel. to LINE a garment, Een kleed voe- LINGUOSE, Snapachtig. Linguosity, Snapachtigheid.

Lint-stock, een Lort-stok, [gelyk de To line a hedge with soldiers, LINIMENT , Zalf of olie, om konitapels bézigen.) Een begge bezetten met krygs

eenig gedeelté des lichaams LINTEL, De bovendrempel, of bet volk. dat bezcerd is te bestryken ,

dwarsbout boven aan de styim To line a wall with free stone, ftryksel.

van een deur. Een wil met hardsteen opbialen, the LINING of a garment, De voe- LINX, een Locbs , ( zéker fal een inuur met bardsteen bezetten. ring van een kleed.

beest. To line, (or Lime) as a do:, The lining of a hat, De kap van

LIO.
Bespringeri, als een bond.
LINEAGE, Afkonst, stam, ge- The lining of a ditch, Steene | LION, een Leeuw.
nacbt.

rende pyn.

zen.

ren,

fcboeiing of metzel werk daar een A fierce lion, En felle Leetite. LINEAL, Rechtlynig, rége!recht. graft mode opgewaald is.

een boed

[ocr errors]
[ocr errors]

ven.

** Even hares pull a lion by the Liquid , (liquor or drank) Drank. I LIST or Lists, (to fight, wres

beard when he is old, 1 De What liquids have you at home, tle, or to run races in) Een Haazen zelfs trekken een Leeuw Welke drank bebt gy in uw stryd.perk, beirbaan, loopbaan, by de baard als by oud is. huis?

worstel-perk. 1* A very gnat may hurt the fight The liquits, (five letters fo cal t. They entered the list for the

of a lion, Een mug kan zelfs led, viz. 1,1,1,1,s) Hëlder common preservation of the bet gezigt eens Leeuws be- luidende letters, in tegenstelling place, Zy verbonden zich ter schadigen. van de stommen.

verdediging van de plaats. Tie patches a fox's tail to a lion's to LIQUIDATE, Klaarmaaken , ver. The list of cloth, De zelfkant van skin, Hy bebangt de leeuweneffenen.

laken. buid met een volle vel : Hy be- Liquidity, Moeijenbeid.

To enter the list, Zich in een dekt zyne wreedbeid met loos- LIQUOR, Vocht, sap, drank, [al.

twist mengen. beid. les dat vloeijend is.)

To enter the list, In 't strydperk A lion-keeper, Een leeuwen-boe- A pleasant liquor, Een lieflyk tréden. der, opziener der leeuwen.

vocht.

He entered the list against them, Lioness, een Leeuwin. Strong liquor, Sterke drank.

Hy tradt tégen ben in 't perk; Lionish, Leeuwachtig, leeuwscb. It is full of liquor, 't Is vol sap. by begon de twist tegen ben. Lion-like, Leuwsgelyk, lecuwachtig. * To preach over one's liquor,

From the lists to the goal, Van LIP.

Lang preeken met de kelk, veel de baali tot aan 't gezette perk.LIP, Een lip.

prasis bebben onder de wyn. Of (SEWEL.] A blubber lip, Een bang-lip. eigentlyk ; te spreeken als I have no list to it, Ik beb 'er Freih or red lips, Frifcbe roodo men een glas wyn of bier half geen lust toe. lippen.

uitgedronken heeft, dat by to LIST , Op de rol aanfchryven, They depend in all things on de Engelscben voor zeer on- werven, offebryten. the lips of the clergy, Zyban- welleevend gehouden word, To list himielf, Zicb laaten opo gen in alles van den mond der zo dat zy by die gelegenheid

scbryuen. Kerkelyken af.

doorgaans zeggen, * Here is to lift soldiers, Soldaaten were

one * To part with dry lips , Met dico- tbe good bealth of person Pear.

ge lippen, zonder drinken sobes- son, who preached over his li. to LIST, (or to be willing) Gené. den.

quor, Op de gezondheid van gen zyn, luft bebben. f While these words were between Do. Pearson, die over zyn I will do it when I list, Ik zal his lips, Terwyl deeze woor- drank preekte.

't doen als 't my luft. ders op syn' tong waren.

To love a cup of good liquor, Let them do what they list, Laat The lip of an oil bottle, De tuit Veel van een goed glas wyn bou- bun doen wat sy willen. van een oly-kan.

den.

Listed, Ongescbreven, geworven, The lips of a wound, De lippen to LIQUOR, Not maaken, bevocb

gelust. of kanten van een wonde. tigen, besproeijen.

He is listed under such a CapTo hang the lip , De lip laaten To liquor boots, Laarzen free- tain, Hy is onder zulk een Ka. bangen.

pitein opgeschreeven. A hare lip, Een baazemond. Liquored, Bevocbtigd, besproeid. to LISTEN, Toeluisteren, toeboeLipped, Gelipt. LIQUORISH, Zortbout.

ren, luisteren. Great-lipped, Groot van lippen. Liquorish, Lekker in 't esten of drin. Listened, To'geluisterd , geluisterd. Hare-lipped, Die een bac.semond ken, zie Lickerish.

You ought to have listened to beeft.

LIR.

what he said, Gy beboorde geLIPOTHYMY,

Flaauwte ,
,onmagt.

luisterd te bebben naar 't geno LIPPITUDE , Leepoogigbeid, loc. LIRICONFANCY , Lely der doa

by sprak.
len.
ping der oogen.

List! Luister, boor, fil!
LIQ

LIS.

Listener , Een tocluisteraar, beluiste.
LIQUABILITY, Smeltbaar- to LISP, Lifpen.
LIQUABLENESS,

}
beid, He lisps very much, Hy lispt Listening , Toeluistering,

,

toeLIQUATION, Smelting.

wakker.

luisterende. LIQUEFACTION, Vloeijendmaa. To lifp one's thoughts, Zyne LISTING, Opschryving , wërving. king , smelting.

gedagten uit/lameren.

LISTLESS, Lusteloos, onlustig. to LIQUEFY, Smelten, vloeijend Lisper, Een lisper.

I don't know what's the matter maaken, ontlaaten. Lirping, Lijping, -- lifpende.

with me, but I am quite list. Liquefcency, Smeltbaarbeid. LIST, Een lyft , rol, ceel.

less to day, Ik weet niet wat Liquescentness ,}

He was not in that list, Hy was my scbeelt, maar ik ben van daag LIQUID, Vloeijend, vloeibaar, ge- was niet op die lyft; by stondt beei lufteloos. fmelten, klaar.

op die rol niet.

Littlesness, Lufieloosbeid, onlustig. A liquid body, Een vloeibaar To make a list, Een rol maa- Leid. licbaam.

ken. I. DEEL.

Kkk

LIT.

ren.

[ocr errors]

raar.

Ну

reis werpt..

LIT.

I LITTEN, a church-litten, (a
LITANY, Gebeds-oefening, [zéke. word used in Wiltshire for a

re gebéden, by de Roomsge. church yard) Een kerkbof.
zinden en de Léden der Kerk | LITORAL, Tot den oever van de
van Engeland gebruikelyk,] Li- Zee beboorende.
tanie.

Litoral shells, Schulpen die langs
LITERAL, Letterlyk.

de Zee-kusten gevonden worden. A literal fault, Een letter fout. LITTER , Een dragt , worp, 20 He takes it in a literal sense, veel jongen als een beest op ééne

neemt bet naar den zin des let-
ters ; hy verstaat bet in eenen A litter of pigs, Een worp big-
letterlyken zin,

gen.
Literally, Op een letterlyke wyse, A cat's litter, Een worp jonge
naar den letter.

katten. He expounded that saying literal- + t I have a litter at home by eve

ly , Hy verklaarde die spreuk ry one of my wives, Ik beb 't naar den letter.

buis kinderen van alle myne VrouLITERATE, Geletterd, geleerd.

wen, A literate man, Een geletterd, een om To make a litter in a room, geleerd Man.

Alles in een vertrek bet onderste LITERATURE , Geletterdbeid , boven baalen.

letterlyke geleerdbeid, Letterkun- We are here in such a litter, that de.

I dare not bid you walk in, LITHARGY of filver, Zilver-schuim. Wy leggen bier zo overboop, dat

Lithargy of gold, Goudschuim. ik u niet binnen durf laaten tréLITHE, Slap, buigzaam, gedweeg.

den. Whale-bones are lithe, Balynen a LITTER, (to be carried in) Een zyn buigzaam.

draag-stoel, draag-zétel. Lithenes, Buigsaambeid, Japbeid. A horle-litter, Een rosbaar. LITHER, Luibeid, gemakkelykbeid, A litter for beasts, Een stroo achteloosheid.

ger voor beesten. Lither, Luy, gemakkelyk, ach- to LITTER , Stroo op den grond teloos.

Spreiden tot een legplaats voor Litherly, Luyacbtig, enz.

beesten, ook dingen in een buis Litherness, Luybeid, enz.

op en neer gooijen. Lithy, sie Litherly.

To litter, Fongen werpen. LITHOGRAPHY, De konst van gra- Litterings, little sticks that keep

veeren van steenen, ook de be- the web strech'd on a weavers fchryving van steenen.

boom) Kleine stokjes die bet () LITHONTRIPTICK, Steenbree. webbe, op 't getouw van een kend.

ver, uitgestrekt bouden. LITHOTOMIST, Een steensny. LITTLE, Klein. der, ook een metselaar.

A little while, Een kleine wyl, to LITIGATE, (to dispute or con

een korte poos. tend for at law) Een procés A little way, Een klein of kort bebben , twisten, betwijten in wegje. recbten.

It is but a little way off, 't Is Litigated, Betwist.

anaar een klein end van bier. Litigating, Twisting.

A little book, Een boekje. LITIGATION, Twift, krakkeel. Little house , little care, Een LITIGIOUS, Twistgierig, krak

klein buis, kleine zorg. keelachtig.

* Little thip, little fail, Een klein A ligitious man, Een twistgierig schip, een klein zeil. Man, een barrewar.

For so little a matter, Om zulk Litigiousness, Twistgierig beid, krak- eene kleinigbeid. keelzucht.

LITTLE, Weinig: LITISPENDENCE, (the depen- A little inore,

Een weinig meer. ding of a suit till it be ended) A little less, Een weinig minder. Begonnen en on-uitgesprooken ge- I

gave

but little money for it, Ik ding , Procès dat voor een ge. gaf 'er maar weinig geld voor ; recbt dient, bankvast is.

't koste my maar een klein geld.

Truly he has but little wit, Ze.

ker by heeft maar weinig ver. stands. Stay a little, Wacbt een wei

nigje. It is little worth, 't Is weinig

waard. A little before fun-fet, Een wei

nig voor zonnen ondergang. Very little, Zeer klein, zeer wei

nig. To make little, Klein maaken,

verkleinen. Thô it was never so little, Al

was 't nog 20 weinig ; al was 't

vry nog zo klein. By little and little, By een wei

nigje teffens, allengskens. The little finger, De pink. * Little strokes fell great oakes,

Kleine Nagen ' vellen groote ei.

ken. * Many a little makes a mickle,

Veel kleintjes maaken een groot a LITTLE ONE, Een klein kind,

kindje, kleintje. How many little one's has he?

Hoe veel kindertjes beeft by? He and his wife were well, but the

little one was sick , Hy en syne Vrouw waren wel,

maar 't kleintje was ziek. How doth the little one do ? Hoe

vaart bet kleintje al? Littleness, Kleinbeid, weinigte. LITURGY, De Kerkendient, wyse

der Kerkendienst. The Liturgy of the Church of

England, De wyze des Godsdients der Kerke van Engeland.

LIV. to LIVE, Leeven,

wooners. We have but a thort time to li

ve here, Wy bebben bier mom

een korten tyd te leeven. In God we live, move,

and ha. ve our being, In God leeven woy,

beweegen wy, en zyn wy. To live in folitude, In eenzaam.

beid leeven. To live retired , Afgezonderd,

onbekend, in stilte leeven.
He lives very retired, Hy left

zeer stil.
They live (or agree) well to-
gether, Zy leeven wel faomen,

Zy komen wel overeen.
I can live no longer at this sa.

te , Ik kan op deeze wyze niet
langer leeven.

The 20 is.

The Latin tongue will live for He lives at Amsterdam, Hy woont | LIVER, als , A good liver , Een die ever , De Latynsche taal zal t'Amsterdam.

wel leeft. altoos stand bouden.

He said, that certainly we must A bad liver, Een die Recht leeft. That ihip is so old , he can't be a quarrelsome people, or live The longest liver, De langst lee

live long at sea, Dat schip is among very bad neighbours, vende. zo oud, dat bet de Zee niet lang Hy zeide , dat wy zekerlyk zeer the LIVER, De lever , [cen der zal kunnen bouwen.

krakcelsiek volk moesten zyn, Ingewanden.) He is as good a man as lives, of dat wy zeer jegte buuren White livered, Een die 'er altyd Het is zulk een goed Man als moesten bebben.

bleek uitziet, een bleek-neus, 'er leeft.

LIVE, alive, Levendig, leevend. kwaadaardig, nydig. You 'll live to repend it, Het Live cattle, Lévendig vee.

A liver colour, Een lever kleur. zal u nog eens berouwen.

A live pike, Een levendige snoek. Liver grown, Die een zeer groote If ever you live to come back Live hair , Lévendig baair , [haair

léver beeft. again, Als gy zo lang leeft dat dat een leevend mensch is af- LIVER, (a French liver) Een Fran. gy wederom kornt. gesneden.]

sche gulden. As I live and breath, Zo waar LIVED, Geleefd, gewoond. Livered', als , A white livered als ik leef.

I lived, Ik leefde,

ik W0012

fellow, Een ongevoelige vent, Would I might never live if it de.

een nydigaart. be fo, Ik wil sterven als bet He has lived out fourscore and Liverwort, Léverkruid, boelkens.

twelve years, Hy beeft wel twee- kruid. I thall never live to see it, Ik en-negentig jaaren geleefd. LIVERY, een Livrey. zal niet leeven tot dat ik dat zie , Long-liv'd, Lang geleefd, boog To wear a livery, een Livrey dat zal ik nooit beleeven. bejaard.

draagen. As long as I live, Zo lang als ik Liveless, Lévenloos, verwelkt, ver- A livery coat, een Livrey rok. leef.

Nenscht, zie Lifeless.

Livery-men , Vrye Gildebroers binnen To live by alms, Van aalmoeflen LIVELÍNESS, (from Lively) Wak- Londen, die op algemeene voorleeven. kerbeid, frisbeid.

vallen een langen zwarten tabHe lives by his trade , Hy leeft Live-long, Een plant, sie Liblong. berd draagen , en alleen magt van zyn ambacht; by geneert zich The whole live-long day, Den

bebben om een stem tot bet vermet zyne bandteering.

gantscben dag , van den ochtend kiezen van Magistraaten of ParHe lives upon herbs, Hy leeft tot den avond, eigentlyk; een lementsbeeren te geeven. van kruiden.

verdrietigen dag, een levens-lan- +Livery of feisin , Overlevering van He lives upon his revenues, Hy

eenig bézit aan iemand die recht leeft van zyne renten, by leeft LIVELIHOOD,'t Géne waar mede of fcbyn van recbt) daar toe van zyne inkomsten, by teert op men zich geneert, de broodwin- beeft. syn goed.

ning, leeftogt.

A livery stable , Een buurstal , ftalTo live a country-life , een Land- Wherewithall doth he get his ling voor vreemde paerden.

léven leiden; op 't land woonen, livelihood? Waar méde geneert To itand alivery, In een buurstal That little gain is not sufficient by zich ? waar mee wint by de staan. for them to live on , Die kleine koft?

To keep horses at livery, Paer. winst is niet genoeg voor ben om He can hardly get his livelihood, den bouden, die men voor een op te leeven.

Hy kan zyn kost kwaalyk win- zékeren tyd buurt. To live poorly , Armelyk leeven. nen, by kan zyn leeftogt zwaar. A livery couch, Een buur koets, To live well together, Wel faa. lyk bekomen.

zie Hackney coach. men leeven.

He has lost his livelihood by it, To receive livery, In bébit geTo out-live, Overleeven.

Hy beeft 'er zyne broodwinning

steld worden. (BOYER.) To live up to , Beleeven.

door verlooren.

LIVID, Loodverwig, pimpelpaars, He doth not live up to his pro LIVELY, Lévendig, wakker , bont en blaauw. feflion, Hy heleeft niet bet gene frisch.

LIVING, 't Leeven, leevende, dot by belydt. A lively colour , Een lévendige

wounende, levendig. To live up, to the height of re- koleur, een frissche koleur. Weary of living, Moede van lee

ligion, Na de strikste régels der A lively force, Een wakkere Godsdienst leeven.

kracht.

By living sparingly he got a little No man can live up to the law, A lively faith , Een lévendig ge

Itock Door zuinig te leeven Niemand kan de Wet vervul. loof.

beeft by, een sommetje over gelen. A lively resentinent, Een gewel.

gaard. To live up to one's estate, Alle dige kwaadbeid.

No man living is able to do it, zyne inkomsten verteeren.

He is a lively image of his Fa Niemand die leeft is magtig 0% to LIVE, (to dwell) Woonen.

ther , Hy is een lévendig af

bet te doen. Where dos he live? Waar woont beeldzel van zynen Vader. The land of the living, Het land by?

der levendigen. Kk k 2

The

gen dag.

ven.

[ocr errors]

men.

[ocr errors]

The living (or quick ) and the Rubbed with a load-stone, Met A local motion , Een plaatselyke dead, De leevende en dooden. een zeilsteen bestreeken.

beweeging. A living creature, Een levendig The load star, De Noordstar.

A thing local, (that is, in the sebepsel. Loads-man, een Loots, Lootsman.

fense of the law, a thing an. He is yet living, Hy leeft nog. Loading, Een laading, bevragting,

nexed to a place) Iets dat aard LIVING, Een broodruinning,

laadende.

of nagelvast is. Geestelyk ampt, prove. LOAF, Een brood.

Local medicaments, Uitwendige She gets her living by spinning, A two penny loaf, Een dubbelde geneesmiddelen. Zy wint de koft met spinnen. tuivers brood.

A local problem, Een voorstel Thy fon which hath devoured A fugar-loaf, Een suiker-brood. dat op menigerly wyze vernizard thy living with harlots, Luk. LOAM, Key met baair vermengd,

kan worden. Xv: 30. Uw zoon die uw goed leen, cemënt.

Locality, Plaatfelykbeid. met boeren doorgebragt beeft. LOAN, 't Geleende , de leening , in- LOCATION, Plaatsing , He has a living worth three terest.

buuring. hundred pound, Hy heeft een To put out to loan, Te leen LOCH, zie Loach. prove die wel 3300 guldens op- doen , ait zetten.

LOCK , Een fot, als méde, een brengt.

To take at loan, Op leen nee. plaats daar men de Rivieren A living together., Een saamen

stuit. wooning

to LOATH, -Walgen, tégenstaan, To open a lock, Een flot op. LIVOR, Een blaauwe plek, in 't verfoeijen.

doen. lichaam veroorzaakt door eenen My fever makes me loath my To pick a lock, Een foot opft ee. Nag. meat, Myn kooris doet my van

ken.
LIX.
in yne pyzen wolgen.

To be under lock and key, Be-
LIXIVIATED, Geloogd.
When you eat too much filh you

flooten zyn. Lixiviate salts, Loogzout.

'll loath it, Als gy te veel vijch A pad-lock, Een bang-ot. LIXIVE, Loog.

cet zult gy 'er een tegenzin , een A spring-lock, Een slot met een LIZ.

afkeer van krygen, ze zal u veer. LIZARD, een Haagedis.

fluiten.

The lock of a pistol or musket,
Loathed, Gewalgd, verfoeid.

Het flot von een pistool of frapa
LO.
Loathing, Walging , verfoeijing,

baan. LO! Zie!

walgende.

The lock or fire lock of an harLo here and lo there, Zie bier Loathingly, Walgacbtig.

kebuss, Vuurslot, draayflot dat en zie daar, Loathfoine, Walgelyk.

roer vast is, en in ' LOA,

The use of too much sugar ma- Jpannen gedraaid word. LOACH, Een grundel, [zékere ri- kes one loathsome, Het gebruik + I have him at a lock, 4 Ik heb vier visch.]

van te veel suiker, doet iemand bem beet , in myne macbt. LOAD, Laading , laft, uragt.

walgen.

1 Are you upon that lock ? Zyt A heavy load, Een zwaaren last, Loathsomly, Op een walgelyke wy- gy daar van 't buis ? zwaare uragt.

+ He imagin'd that he was on the # He has his load, (he has ta- Loathsomness, Walgelykbeid.

same lock with hiin as he had ken his load) | Hy beeft zyn

LOB.

been elsew here, Hy meende vragt , by beefc 30 veel als by

dat by met bem op denzelfden toes

Een plompen boer, een draagen kan, by is finoor dron- Lob cock,}

ongescbikten vlégel.

stord, als by met anderen geu ken.

daani bad. + She seemed to have a great load Lobor Lobbe, Een zékere groo- a LOCK, Een hospitaal tot bet gaon her spirits, Zy/cbeen zeer te viscb, die in de Noord-zee ge

neezen van menfcben die de pok. zwaarmoedig, zeer droefgeeftig Loblike, Als een boer, plompelyk.

ken bebben. te zyn. A cart load, Een karre-voer. Lob-lolly , (a hotch-potch, or

The lock of a pond , Het ver

laat of de solutdeuren van een LOADS, (trenches to drain fenmingle-mangle) Huts-pot , men

vyver. ny places) Gruppels, om veen

gelinoes, poespas.
LOBBY, Een portaal of galdery.

a LOCK of hair, Een baair-lok. achtige plaatzon te doen afwatea LOBE of the lungs, Een kwab

Curled locks, Gekrulde lokken. ren, droogen.

A lock of wool, Een vlok wois. to LOAD, Laaden, betragten.

van de long

to LOCK, Sluiten, toeluiten.

A lobe of the liver , Een kwab of Loaded Geloaden , . belaaden, be

Lock the door, Sluit de deur. lap van de lever. uragt.

Lock your trunk, Sluit uw kofLoader, Een laader, bevragter. LOBSTER, Een kreeft.

fer A bill of loading , Een vragt brief, LOB-WORM, Een worm om visch

To lock In, Insluiten. Cognosceinent. mee te vangen.

To lock a woman in one's ariis, LOAD-STONE, Een zeilsteen ,

LOC.

Een Vrouwspersoon in syne, arnoordsteen, magneet. LOCAL, Plaatjelyk.

men sluiten, ombelzeik.

aan een

[ocr errors]

vangen word.

Loaden;}

То

« FöregåendeFortsätt »