Sidor som bilder
PDF
ePub

Ну

reis werpt..

LIT.

LITTEN, a church-litten, (a
LITANY, Gebeds-oefening, [zéke. word used in Wiltshire for a

re gebéden, by de Roomsge. church yard) Een kerkbof.
zinden en de Léden der Kerk | LITORAL, Tot den oever van de
van Engeland gebruikelyk ,] Li Zee beboorende.
tanie.

Litoral shells, Schulpen die langs
LITERAL, Letterlyk.

de Zee-kusten gevonden worden. A literal fault, Een letter-fout. LITTER , Een dragt , worp, 20 He takes it in a literal sense, veel jongen als een beest op ééne

neemt bet naar den zin des let-
ters ; hy verstaat bet in eenen A litter of pigs, Een worp big-
letterlyken zin,

gen.
Literally, op een letterlyke wyze , A cat's litter, Een worp jonge
naar den letter.

katten. He expounded that saying literal + t I have a litter at home by eve

ly, Hy verklaarde die Spreuk ry one of my wives, Ik beb 't naar den letter.

buis kinderen van alle myne VrouLITERATE, Geletterd, geleerd.

wen, A literate man, Een geletterd, een om To make a litter in a room, geleerd Man.

Alles in een vertrek bet onderste LITERATURE , Geletterdbeid , boven baalen.

letterlyke geleerdbeid, letterkun We are here in such a litter, that de.

I dare not bid you walk in, LITHARGY of filver, Zilver-Schuim. Wy leggen bier zo overboop, dat

Lithargy of gold, Goud-schuim. ik u niet binnen durf laaten tréLITHE, Slap, buigsaam, gedweeg.

den. Whale-bones are lithe, Balynen a LITTER, (to be carried in) Een zyn buigzaam.

draag-stoel, draag-zétel. Lithenes, Buigsaambeid, sapbeid. A horle-litter, Een rosbaar. LITHER, Luibeid, gemakkelykbeid, A litter for bcafts, Een stroo achteloosheid.

ger voor beesten. Lither, Luy, gemakkelyk, ach- to LITTER , Stroo op den grond teloos.

Spreiden tot een legplaats voor Litherly, Luyacbtig, enz.

beesten, ook dingen in een buis Litherness, Luybeid, enz.

op en neer gooijen. Lithy, zie Litherly.

To litter, Fongen werpen. LITHOGRAPHY, De konst van gra Litterings, little sticks that keep

veeren van steenen, ook de be the web strech'd on a weavers fchryving van steenen.

boom) Kleine stokjes die bet () LITHONTRIPTICK, Steenbree. webbe, op 't getouw van een kend.

ver, uitgestrekt bouden. 4 LITHOTOMIST, Een steenfny- LITTLE, Klein. der, ook een metselaar.

A little while, Een kleine wyl, to LITIGATE, (to dispute or con

een korte poos. tend for at law) Een procés A little way, Een klein of kort bebben , twisten, betwijten in wegje. recbten.

It is but a little way off, 't Is Litigated, Betwist.

anaar een klein end van bier. Litigating, Twisting.

A little book, Een boekje. LITIGATION, Twift, krakkeel.

Little house , little care, Een LITIGIOUS, Twistgierig , krak klein buis, kleine zorg. keelachtig.

* Little thip, little fail, Een klein A ligitious man, Een twistgierig schip, een klein zeil. Man, een barrewar.

For so little a matter, Om zulk Litigiousness, Twistgierig beid, krak eene kleinigbeid. keelzucht.

LITTLE, Weinig: LITISPENDENCE, (the depen A little inore,

Een weinig meer. ding of a suit till it be ended) A little less, Een weinig minder. Begonnen en on-uitgesprooken ge I

gave

but little money for it, Ik ding , Procès dat voor een ge. gaf 'er maar weinig geld voor ; recbt dient, bankvast is.

't koste my maar een klein geld.

Truly he has but little wit, ZŁ.

ker by heeft maar weinig ver. stands. Stay a little, Wacbt een wei

nigje. It is little worth, 't Is weinig

waard. A little before fun-fet, Een wei

nig voor zonnen ondergang. Very little, Zeer klein, zeer wei

nig. To make little, Klein maaken,

verkleinen. Thô it was never so little, Al

was 't nog 20 weinig ; al was 't

vry nog zo klein. By little and little, By een wei

nigje teffens, allengskens. The little finger, De pink. * Little strokes fell great oakes,

Kleine Nagen ' vellen groote ei.

ken. * Many a little makes a mickle,

Veel kleintjes maaken een groot a LITTLE ONE, Een klein kind,

kindje, kleintje. How many little one's has he?

Hoe veel kindertjes beeft by? He and his wife were well, but the

little one was sick , Hy en syne Vrouw waren wel,

maar 't kleintje was ziek. How doth the little one do ? Hoe

vaart bet kleintje al? Littleness, Kleinbeid, weinigte, LITURGY, De Kerkendienst, wyse

der Kerkendienst. The Liturgy of the Church of

England, De wyze des Godsdients der Kerke van Engeland.

LIV. to LIVE, Leeven,

wooners. We have but a thort time to li

ve here, Wy bebben bier mom

een korten tyd te leeven. In God we live, move,

and ha. ve our being, In God leeven woy,

beweegen wy, en zyn wy. To live in folitude, In eenzaam.

beid leeven. To live retired , Afgezonderd,

onbekend, in stilte leeven. He lives very retired, Hy leeft

zeer stil. They live (or agree) well together, Zy leeven wel saamen , Zy komen wel overeen. I can live no longer at this sa.

te , Ik kan op deeze wyze niet langer leeven

The

20 is.

The Latin tongue will live for He lives at Amsterdam, Hy woont | LIVER, als , A good liver , Een die ever , De Latynsche taal zal t'Amsterdam.

wel leeft. altoos stand bouden.

He said, that certainly we must A bad liver, Een die Recht leeft. That ihip is so old , he can't be a quarrelsome people, or live The longest liver, De langst lee

live long at sea, Dat schip is among very bad neighbours, vende. zo oud, dat bet de Zee niet lang Hy zeide, dat wy zekerlyk zeer the LIVER , De lever , [cen der zal kunnen bouwen.

krakcelsiek volk moesten zyn, Ingewanden.) He is as good a man as lives, of dat wy zeer jegte buuren White livered, Een die 'er altyd Het is zulk een goed Man als moesten bebben.

bleek uitziet, een bleek-neus, 'er leeft.

LIVE, alive, Levendig, leevend. kwaadaardig, nydig. You 'll live to repend it, Het Live cattle, Lévendig vee.

A liver colour, Een lever kleur. zal u nog eens berouwen.

A live pike, Een levendige snoek. Liver grown, Die een zeer groote If ever you live to come back Live hair , Lévendig baair , [haair lever beeft. again, Als gy zo lang leeft dat dat een leevend mensch is af- LIVER, (a French liver) Een Fran. gy wederom kornt. gesneden.]

sche gulden. As I live and breath, Zo waar LIVED, Geleefd,

gewoond. Livered', als , A white livered als ik leef.

I lived, Ik leefde,

ik W0012

fellow, Een ongevoelige vent, Would I might never live if it de.

een nydigaart. be fo, Ik wil sterven als bet He has lived out fourscore and Liverwort, Léverkruid, boelkens.

twelve years, Hy beeft wel twee kruid. I thall never live to see it, Ik en-negentig jaaren geleefd. LIVERY, een Livrey. zal niet leeven tot dat ik dat zie , Long-liv'd, Lang geleefd, boog To wear a livery, een Livrey dat zal ik nooit beleeven. bejaard.

draagen. As long as I live, Zo lang als ik Liveless, Lévenloos, verwelkt, ver A livery coat, een Livrey rok. leef.

Nenscht, zie Lifeless.

Livery-men , Vrye Gildebroers binnen To live by alms, Van aalmoellen LIVELÍNESS, (from Lively) Wak Londen, die op algemeene voorleeven. kerbeid, frisbeid.

vallen een langen zwarten tabHe lives by his trade , Hy leeft Live-long, Éen plant, sie Liblong. berd draagen , en alleen magt

van zyn ambacht; by geneert zicb The whole live-long day, Den bebben om een stem tot bet vermet zyne bandteering.

gantscben dag , van den ochtend kiezen van Magistraaten of ParHe lives upon herbs, Hy leeft tot den avond, eigentlyk; een lementsbeeren te geeven. van kruiden.

verdrietigen dag, een levens-lan +Livery of feisin , Overlevering van He lives upon his revenues, Hy

gen dag.

eenig bézit aan iemand die recht leeft van zyne renten, by leeft LIVELIHOOD,'t Géne waar mede of fcbyn van recbt daar toe van zyne inkomsten, by teert op men zich geneert, de broodwin beeft. syn goed.

ning, leeftogt.

A livery stable , Een buurstal , ftalTo live a country-life , een Land Wherewithall doth he get his ling voor vreemde paerden.

léven leiden; op 't land woonen, livelihood? Waar méde geneert To itand alivery, In een buurstal That little gain is not sufficient by zich ? waar mee wint by de

staan. for them to live on , Die kleine koft?

To keep horses at livery, Paer. winst is niet genoeg voor ben om He can hardly get his livelihood, den bouden, die men voor een op te leeven.

Hy kan syn kot kwaalyk win zékeren tyd buurt. To live poorly, Armelyk leeven. nen, by kan zyn leeftogt zwaar. A livery couch, Een buur koets, To live well together, Wel faa. lyk bekomen.

zie Hackney coach. men leeven.

He has lost his livelihood by it, To receive livery, In bézit geTo out-live, Overleeven.

Hy beeft 'er zyne broodwinning steld worden. (BOYER.] To live up to , Beleeven.

door verlooren.

LIVID, Loodverwig, pimpelpaars, He doth not live up to his pro LIVELY, Lévendig, wakker , bont en blaauw. fellion , Hy heleeft niet het géne frisch.

LIVING, 't Leeven,

leevende, dot by belydt.

A lively colour, Een lévendige wounende, levendig. To live up, to the height of re koleur, een frissche koleur. Weary of living, Moede van lee

ligion, Na de strikste régels der A lively force, Een wakkere Godsdienst leeven.

kracht.

By living sparingly he got a little No man can live up to the law, A lively faith , Een lévendig ge

Itock Door zuinig te leeven Niemand kan de Wet vervul. loof.

beeft by, cen sommetje over gelen.

A lively resentment, Een gewel. gaard. To live up to one's estate, Alle dige kwaadbeid.

No man living is able to do it, zyne inkomsten verteeren.

He is a lively image of his Fa Niemand die leeft is magtig 01 to LIVE, (to dwell) Woonen.

ther , Hy is een lévendig af

bet te doen. Where dos he live? Waar woont beeldzel van zynen Vader. The land of the living, Het land by?

der levendigen. Kk k 2

The

ven.

[ocr errors]

men.

The living (or quick ) and the Rubbed with a load-stone, Met A local motion , Een plaatselyke dead, De leevende en dooden. een zeilsteen bestreeken.

beweeging. A living creature, Een levendig The load star, De Noordstar.

A thing local, (that is, in the sebepsel. Loads-man, een Loots, Lootsman.

fense of the law, a thing an. He is yet living, Hy leeft nog. Loading, Een laading, bevragting,

nexed to a place) Iets dat aard LIVING, Een broodruinning,

laadende.

of nagelvast is. Geestelyk ampt, prove. LOAF, Een brood.

Local medicaments, Uitwendige She gets her living by spinning, A two penny loaf, Een dubbelde geneesmiddelen. Zy wint de koft met spinnen. tuivers brood.

A local problem, Een voorstel Thy fon which hath devoured A fugar-loaf, Een suiker-brood. dat op menigerly wyze vernizard thy living with harlots, Luk. LOAM, Key met baair vermengd,

kan worden. Xv: 30. Uw zoon die uw goed leen, cemënt.

Locality, Plaatfelykbeid. met boeren doorgebragt beeft. LOAN, 't Geleende , de leening , in- LOCATION, Plaatsing , He has a living worth three terest.

buuring. hundred pound, Hy heeft een To put out to loan, Te leen LOCH, zie Loach. prove die wel 3300 guldens op doen , ait zetten.

LOCK , Een fot, als méde, een brengt.

To take at loan, Op leen nee. plaats daar men de Rivieren A living together., Een saamen

stuit. wooning

to LOATH, -Walgen, tégenstaan, To open a lock, Een flot op. LIVOR, Een blaauwe plek, in 't verfoeijen.

doen. lichaam veroorzaakt door eenen My fever makes me loath my To pick a lock, Een foot opft ee. Nag. meat, Myn kooris doet my van

ken.
LIX.
in yne pyzen wolgen.

To be under lock and key, Be-
LIXIVIATED, Geloogd.
When you eat too much filh you

flooten zyn. Lixiviate salts, Loogzout.

'll loath it, Als gy te veel vijch A pad-lock, Een bang-ot. LIXIVE, Loog.

cet zult gy 'er een tegenzin , een A spring-lock, Een slot met een LIZ.

afkeer van krygen, ze zal u veer. LIZARD, een Haagedis.

fluiten.

The lock of a pistol or musket,
Loathed, Gewalgd, verfoeid.

Het flot von een pistool of frapa
LO.
Loathing, Walging , verfoeijing,

baan. LO! Zie!

walgende.

The lock or fire lock of an harLo here and lo there, Zie bier Loathingly, Walgacbtig.

kebuss, Vuurslot, draayflot dat en zie daar, Loathfoine, Walgelyk.

roer vast is, en in ' LOA,

The use of too much sugar ma Jpannen gedraaid word. LOACH, Een grundel, [zékere ri kes one loathsome, Het gebruik + I have him at a lock, 4 Ik heb vier visch.]

van te veel suiker, doet iemand bem beet , in myne macbt. LOAD, Laading , laft, uragt.

walgen.

1 Are you upon that lock ? Zyt A heavy load, Een zwaaren last, Loathsomly, Op een walgelyke wy gy daar van 't buis ? zwaare uragt.

+ He imagin'd that he was on the # He has his load, (he has ta- Loathsomness, Walgelykbeid.

same lock with hiin as he had ken his load) | Hy beeft zyn

LOB.

been elsew here, Hy meende vragt , by beefc 30 veel als by

dat by met bem op denzelfden toes

Een plompen boer, een draagen kan, by is finoor dron Lob cock,}

ongescbikten vlégel.

stord, als by met anderen geu ken.

daani bad. + She seemed to have a great load Lobor Lobbe, Een zékere groo- a LOCK, Een hospitaal tot bet gaon her spirits, Zy/cbeen zeer te viscb, die in de Noord-zee ge

neezen van menfcben die de pok. zwaarmoedig, zeer droefgeeftig Loblike, Als een boer, plompelyk.

ken bebben. te zyn. A cart load, Een karre-voer. Lob-lolly , (a hotch-potch, or

The lock of a pond , Het ver

laat of de solutdeuren van een LOADS, (trenches to drain fenmingle-mangle) Huts-pot , men

vyver. ny places) Gruppels, om veen

gelinoes, poespas.
LOBBY, Een portaal of galdery.

a LOCK of hair, Een baair-lok. achtige plaatzon te doen afwatea LOBE of the lungs, Een kwab

Curled locks, Gekrulde lokken. ren, droogen.

A lock of wool, Een vlok wois. to LOAD, Laaden, betragten.

van de long

to LOCK, Sluiten, toeluiten.

A lobe of the liver , Een kwab of Loaded Geloaden , . belaaden, be

Lock the door, Sluit de deur. lap van de lever. uragt.

Lock your trunk, Sluit uw kofLoader, Een laader, bevragter. LOBSTER, Een kreeft.

fer A bill of loading , Een vragt brief, LOB-WORM, Een worm om visch

To lock In, Insluiten. Cognosceinent. mee te vangen.

To lock a woman in one's ariis, LOAD-STONE, Een zeilsteen ,

LOC.

Een Vrouwspersoon in syne, arnoordsteen, magneet. LOCAL, Plaatjelyk.

men sluiten, ombelzeik.

aan een

[ocr errors]

vangen word.

Loaden;}

То

fiere gang.

To lock one out, Izinand bui- | Lodged, Gebui suest, gebērbergd.

A loftincfs of stile, Een verbeven ten de deur sluiten. He is well lodged, Hy beef c een

Styl. To lock UP, Opsluiten. goede buisvesting

Loftiness, (haughtiness) Trots. To lock up money, Geld opsui- The corn is lodged, Het koorn beid. ten, wegsluiten. is ingezameld.

His loftiness, (the title of the To lock up the form, (as prin. The power was lodged in him, Grand Scignior) Zyn Hoogbeid, ters do) De vorm sluiten.

De macbt was by beirt berus de tytel van den Grooten Heer. Locked, Geslooten.

tende.

The presents for his loftiness, a LOCKER, Een duive-nest. Lodger , Een gat, een asper.

De geschenken voor den Grooten LOCKET, Een boot, juweel.

He has his house full of lodgers, Heer, de Turksche Keizer. The locket, (where the hook Hy beeft zyn buis vol galten; LOFTY, Verbéven, boog, boogdraof the sword is fastened.) De by beeft zyn buis vol paapers. vend, moedig, verwaand, opgeplaats van een scbee daar de baak Lodging, Herberging, buis dejting, blazen, fier. van een degen vast gemaakt word. bërvergende.

A lofty expression, Een verbéven LOCKING, Sluiting, flui He would not give me a nights uitdrukking. tende.

lodging, Hy wilde my niet een A lofty tree, Een boogen boom. LOCKRAM, Zéker grof doek, nacut buisvejting geeven.

A lofty Itile, Een boogdraavende trielje.

a Lodging, een Hörlerg, aap Styl. LOCKSMIT, Een flotemaaker.

Lodging place,} flee, buisvesting. A lofty mind, Een verbiven of Lockt, Geloten.

He took his lodging in the midit opgeblazen gemoed. LOCO-MOTIVE, (a term used in of the town, Hy nan zyne A lofty gate, Een moedige trëd, philofophy) Beweegende.

Hörberg in 't midden van de The loco motive facuicy, De be Stad.

A lofty countenance, Een moedig weégende kragt; bet beweegend I went to his lodging but he was gelaat, een verwaand gezigt, vermogen.

not at home, Ik ging na zyne een fier weezen. LOCUST, Een sprinkhaan, stapël. bërberg of jaaplee, maar by was Lofty-minded, Hoogmoedig , opgeLocuft-tree, Acacia-boom , in 't La niet t'buis,

blazen. tyn, Acacia americana. A lodging for a camp, een Le

LOG. Locult, De vrucht van den Acacia

ger.plaats.

LOG, Een blok. boom.

LODGMENT, Logement, verscha To put a log into the fire, Een LOCUTION, Spreeking.

sing, Lorst weering.

blok aan 't vuur leggen. To make a lodgment upon the LOG-LINE, Een minuut-lyn, knoopLOD.

counterscarp, Een Logement, lyn (de Log.) LODES-MAN, Een Lootsman.

verschansing, borst weering op bet [Een Lyn waar aan een houtje Lode-Itone, sie Load-tone.

Contreicharp maaken.

is met een lood om het vlak Lode manage, Lootsgeld.

Lodgings, Vertrekken, buurkamers. in 't water te houden, 't welk Lodeltar, zie Loadstone.

Lodgings to be let , ready fur men op de zeilende Schépen LODE-WORKS, Zèrere werken in niihed or unfurnished, Geilof in Zee smyt, laatende de lyn, de tinmynen.

feerde of ongestoffeerde kamers te een minuut lang, uitschieten; LODGE, Een but, loots, kamertje. buur.

waar uit men dan (ziende hoe The lodge of a Nag, De béger. LODGING, Laading, zie Loa veel Vademen 't Schip in een plaats van een bert. ding.

minuut loopt) narékenen kan, Where do the free-masons keep

LOE.

hoe veel Mylen het in een uur their lodge ? Waar bebben de LOE, Ziet, zie LO.

aflegge.] Vrye Metzelaars bun logie of

LOF.

LOGARITHMES, Rékentallen. lozie? waar bouden de Vrye Met- LOFT, Een zolder.

[Dit zyn zékere getallen, door zelaars bwine bye'nkom i ? A corn loft, Een koorn-Zolder.

welkcr optelling men het zelfde a Lodge or house of a keeper in An apple loft, Appel-zolder, Fruit uitvoert, als door vermeniga forelt , Het buis van een Boscb këlder, Ooft-këlder.

vuldiging der enkele getallen, becuaarder, Onderbout-vester. A hay loft, Een booy-zolder.

daar zy op paflon.] to LODGE, Huisvesten , bërbergen, LOFTILY, Pracbtig, beerlyk , LOGGER HEAD, Een plomperd, t'buis leggen. grootfcb, fier, trotseb.

botterik, drulloor. No body would lodge hiin , Nie To carry it loftily, Zeer trofcb (1) To fall to logger-heads , Mal.

mand wilde bem buisvesten; daar zyn, zich verwiind aanstellen. kanderen by de kop vatten. was niet een menfcb die bem buis. LOF INESS, Groot beid, bougte. For otherwite I must have been vesting wilde geeven; niemand The loftiness of a tree, De boog at logger-heads with my rival', wilde bem bërbergen. beid van een boon.

# Alerzeichs bat ik myren mmé Where does he lodge? Waar legt The loftiness of a hill, De boog devryer by de ooren moeten kry. by t'buis? te eens bergs.

gen. To lodge himself in the ficld, Op Loftiness, (fublimity, majesty) LOGICAL, Rédenkonftiglyk, bezoy's't veld vernagten. Verbévenbeid.

kon/telyk. Kkk 3

LO.

ven.

lang:

Long lince;} over lang:

LOGICIAN, Een rekenkonstenaar, 10 LONE, als , A lone house, Een Not long before, Niet lang te bewyskundige.

eenzaam buis , een buis dat alleen vooren. LOGICK, De redenkonst, bewys legt, daar geen andere huizen Not long before day, Even voor konst. omtrent zyn.

den dageraad. LOGIST, Een rédenkonstenaar.

, Eenelyk , een

How long is it since, Hoc lang
Logistick art, De redenkonst.

LONESOŃ, }
zaam.

is 't geleden?
LOGODÆDALY, Bloemetjes , cie A lonesom life, Een eenzaam As long as, Zo lang als.
relyke woorden , met weinig zaa-

As long as I live, Zo lang als ik ken.

Lonesomness, Eenzaambeid, eene leeve.
Logodxdalist, Een woord[méder.

lykbeid.

I have offered him satisfaction, LOGOGRAPHER, Een sobryver LONG, Lang.

and so long my conscience is van rékenboeken. Long hair, Lang baair.

at ease, Ik beb bem genoegdoLOGOMACHY, Woordenstryd. A long reign, Een lange regee ning (of voldoening) aangeboden LOG-WOOD, Verfbout , Kampecle ring

en dus is myn gemoed geruft. bout.

Or A long syllabe, Een lange let- As long as he does his duty, I LOH. tergreep.

fhall be kind to him, 20 lang

A long boat, Een poep van een als by zynen plicht doet, zal ik bei LOHOC, Een siroopje , sikartseny,

Oorlog sobip.

vriendscbap bewyzen.
zle Loch.
LONG, Lang, verdrietig.

E're long, Eerlang, in 't kort.
LOI.

What a live-long day this is ! Wat 't Will not be long e're he coLOIAL, Getrouw, zia Loyal.

een verdrietigen dag is dit!

mes, Hy zal eeriang komen. LOICH, Kabeljaauw, zie Cod. Long, Langzaam.

To think it long, Lang vallen. LOINS, De lendenen.

How can ye be so long about it? It will be long to me before he Weak loin'd, Slap van lenden, Hoe kunt gy zo langzaam zyn ? comes, Den tyd zal my lang vallerrdeloos.

Hoe kunt gy daar zo méde suk len voor dat by komt. to LOITER, Leuteren, lanterfan . kelen?

All my life long, Myn leven ten, zie to Loyter.

A long day, Een langen dag.
Loiterer, Een leuteraar, fammelaar,

Lang geléden, al All this day long, Deezen gart
lanterfant.
Long ago,

Scben dag.
Loitering, Leutering, gesammel, - A long way, Een langen weg.

Long-cloaths, Guinees doek. leuterende.

I 'Tis as broad as 't is long, ('t Long-neck'd, Lang von bals. LOL.

is all one ) I 't Is zo breed als Long-thanks, (or spindle fhanks)
bet lang is, 't is evenveel.

Spille beenen.
To LOLL, Leunen, leenen.

I 't Is as broad as 't is long, we Long legged, Lang-gebeend , die laxi-
Beton To loll , Zicb een belacbelyke

ther he will come or no,

*Het

ge beenen beeft. boofdfcbe zwier aanmatigen.

is even of onéven of by komen Long-wasted, Lang van lyf. To loll in a coach, Gemaakt in

zal of niet?

Long winded, Lang van adem. een koets zitten, een belacbelyke

+ He knows the long and the + A long.winded discourse, bouding aanneemen..

short of that business, Hy verIemand op 't

langwylig gesprek. To loll upon one,

staat die zaak in de grond, by A long-wiuded itory, Een lenglyf bangen.

weet 'er alle de omstandigbéden To loll upon a bed, Zicb op 't

draadig verteiseb, een sprookje

om in Naap te vallen. bed neerleggen.

A long-winded business, orpieTo loll out the tongue, De om It is long of you, not of me,

Het is u zaak, maar de myne ce of work, Een werk van een tong uitsteeken. niet.

langen adem. Loll-ears, Hang-ooren.

It is was long of you that he + A long-winded (or delaying) LOLLARDS, Dus noemde men

was condemned, Het was uw man, Een talm-acbtig Man. eertyds in Engeland de geenen die van 't Pausdom uitgingen, as it was long of him that the schuld dnt by veroordeeld wierd. Long-liv’d, Lang van leven, lang.

lévend. naar eenen Walter Lollard, wiens

matter was not accomplished, + A long-tongue, Een lang-tong. leere aanvang nam omtrent

Hy was de oorzaak dat de zaak LONG-SUFFERING, Langmodis het jaar 1315.

geen voortgang bad. Lellardy, De leer der Lollards.

beid, verdraagsaambeid. Ft He is gone to his long home, to LONG, Verlangen. Lolling , Leuning , leunende.

Hy is na zyn eeuwig buis (of To long for, Naar verlan LOM. na de eeuwigbeid) gegaan. To long after, }

gen. LOMBARD, Een bank van leening,

It is a business of long continu I long to see her, Ir verlangor lomberd. ance , Het is een langduurig

baar te zien. LOME, Cement, zie Loam.

werk, of een werk van langen I long for the child, Ik verlang duur.

naar het kind. LON.

Not long after , Niet lang daar She longs for a hare, Zy is op een LONE, 't Geleende, zie Loan.

naa.

baas belust.

[ocr errors]
[ocr errors]

van.

LON

« FöregåendeFortsätt »