Sidor som bilder
PDF
ePub

fiere gang.

To lock one out, Izinand bui- | Lodged, Gebui suest, gebērbergd.

A loftincfs of stile, Een verbeven ten de deur sluiten. He is well lodged, Hy beef c een

Styl. To lock UP, Opsluiten. goede buisvesting

Loftiness, (haughtiness) Trots. To lock up money, Geld opsui- The corn is lodged, Het koorn beid. ten, wegsluiten. is ingezameld.

His loftiness, (the title of the To lock up the form, (as prin. The power was lodged in him, Grand Scignior) Zyn Hoogbeid, ters do) De vorm sluiten.

De macbt was by beirt berus- de tytel van den Grooten Heer. Locked, Geslooten.

tende.

The presents for his loftiness, a LOCKER, Een duive-nest. Lodger , Een gat, een asper.

De geschenken voor den Grooten LOCKET, Een boot, juweel.

He has his house full of lodgers, Heer, de Turksche Keizer. The locket, (where the hook Hy beeft zyn buis vol galten; LOFTY, Verbéven, boog, boogdraof the sword is fastened.) De by beeft zyn buis vol paapers. vend, moedig, verwaand, opgeplaats van een scbee daar de baak Lodging, Herberging, buis dejting, blazen, fier. van een degen vast gemaakt word. bërvergende.

A lofty expression, Een verbéven LOCKING, Sluiting, flui- He would not give me a nights uitdrukking. tende.

lodging, Hy wilde my niet een A lofty tree, Een boogen boom. LOCKRAM, Zéker grof doek, nacut buisvejting geeven.

A lofty Itile, Een boogdraavende trielje.

a Lodging, een Hörlerg, aap Styl. LOCKSMIT, Een flotemaaker.

Lodging place,} flee, buisvesting. A lofty mind, Een verbiven of Lockt, Geloten.

He took his lodging in the midit opgeblazen gemoed. LOCO-MOTIVE, (a term used in of the town, Hy nan zyne A lofty gate, Een moedige trëd, philofophy) Beweegende.

Hörberg in 't midden van de The loco motive facuicy, De be- Stad.

A lofty countenance, Een moedig weégende kragt; bet beweegend I went to his lodging but he was gelaat, een verwaand gezigt, vermogen.

not at home, Ik ging na zyne een fier weezen. LOCUST, Een sprinkhaan, stapël. bërberg of jaaplee, maar by was Lofty-minded, Hoogmoedig , opgeLocuft-tree, Acacia-boom , in 't La- niet t'buis,

blazen. tyn, Acacia americana. A lodging for a camp, een Le

LOG. Locult, De vrucht van den Acacia

ger.plaats.

LOG, Een blok. boom.

LODGMENT, Logement, verscha- To put a log into the fire, Een LOCUTION, Spreeking.

sing, Lorst weering.

blok aan 't vuur leggen. To make a lodgment upon the LOG-LINE, Een minuut-lyn, knoopLOD.

counterscarp, Een Logement, lyn (de Log.) LODES-MAN, Een Lootsman.

verschansing, borst weering op bet [Een Lyn waar aan een houtje Lode-Itone, sie Load-tone.

Contreicharp maaken.

is met een lood om het vlak Lode manage, Lootsgeld.

Lodgings, Vertrekken, buurkamers. in 't water te houden, 't welk Lodeltar, zie Loadstone.

Lodgings to be let , ready fur men op de zeilende Schépen LODE-WORKS, Zèrere werken in niihed or unfurnished, Geilof in Zee smyt, laatende de lyn, de tinmynen.

feerde of ongestoffeerde kamers te een minuut lang, uitschieten; LODGE, Een but, loots, kamertje. buur.

waar uit men dan (ziende hoe The lodge of a Nag, De béger. LODGING, Laading, zie Loa- veel Vademen 't Schip in een plaats van een bert. ding.

minuut loopt) narékenen kan, Where do the free-masons keep

LOE.

hoe veel Mylen het in een uur their lodge ? Waar bebben de LOE, Ziet, zie LO.

aflegge.] Vrye Metzelaars bun logie of

LOF.

LOGARITHMES, Rékentallen. lozie? waar bouden de Vrye Met- LOFT, Een zolder.

[Dit zyn zékere getallen, door zelaars bwine bye'nkom i ? A corn loft, Een koorn-Zolder.

welkcr optelling men het zelfde a Lodge or house of a keeper in An apple loft, Appel-zolder, Fruit- uitvoert, als door vermeniga forelt , Het buis van een Boscb- këlder, Ooft-këlder.

vuldiging der enkele getallen, becuaarder, Onderbout-vester. A hay loft, Een booy-zolder.

daar zy op paflon.] to LODGE, Huisvesten , bërbergen, LOFTILY, Pracbtig, beerlyk , LOGGER HEAD, Een plomperd, t'buis leggen. grootfcb, fier, trotseb.

botterik, drulloor. No body would lodge hiin , Nie- To carry it loftily, Zeer trofcb (1) To fall to logger-heads , Mal.

mand wilde bem buisvesten; daar zyn, zich verwiind aanstellen. kanderen by de kop vatten. was niet een menfcb die bem buis. LOF INESS, Groot beid, bougte. For otherwite I must have been vesting wilde geeven; niemand The loftiness of a tree, De boog- at logger-heads with my rival', wilde bem bërbergen. beid van een boon.

# Alerzeichs bat ik myren mmé Where does he lodge? Waar legt The loftiness of a hill, De boog- devryer by de ooren moeten kry. by t'buis? te eens bergs.

gen. To lodge himself in the ficld, Op Loftiness, (fublimity, majesty) LOGICAL, Rédenkonftiglyk, bezoy's't veld vernagten. Verbévenbeid.

kon/telyk. Kkk 3

LO.

ven.

lang:

Long lince;} over lang:

LOGICIAN, Een rekenkonstenaar, 10 LONE, als , A lone house, Een Not long before, Niet lang te bewyskundige.

eenzaam buis , een buis dat alleen vooren. LOGICK, De redenkonst, bewys- legt, daar geen andere huizen Not long before day, Even voor konst. omtrent zyn.

den dageraad. LOGIST, Een rédenkonstenaar.

, Eenelyk , een

How long is it since, Hoc lang
Logistick art, De redenkonst.

LONESOŃ, }
zaam.

is 't geleden?
LOGODÆDALY, Bloemetjes , cie- A lonesom life, Een eenzaam lé- As long as, Zo lang als.
relyke woorden , met weinig zaa-

As long as I live, Zo lang als ik ken.

Lonesomness, Eenzaambeid, eene- leeve.
Logodxdalist, Een woord[méder.

lykbeid.

I have offered him satisfaction, LOGOGRAPHER, Een sobryver LONG, Lang.

and so long my conscience is van rékenboeken. Long hair, Lang baair.

at ease, Ik beb bem genoegdoLOGOMACHY, Woordenstryd. A long reign, Een lange regee- ning (of voldoening) aangeboden LOG-WOOD, Verfbout , Kampecle- ring

en dus is myn gemoed geruft. bout.

Or A long syllabe, Een lange let- As long as he does his duty, I LOH. tergreep.

fhall be kind to him, 20 lang

A long boat, Een poep van een als by zynen plicht doet, zal ik bei LOHOC, Een siroopje , sikartseny,

Oorlog sobip.

vriendscbap bewyzen.
zle Loch.
LONG, Lang, verdrietig.

E're long, Eerlang, in 't kort.
LOI.

What a live-long day this is ! Wat 't Will not be long e're he coLOIAL, Getrouw, zia Loyal.

een verdrietigen dag is dit!

mes, Hy zal eeriang komen. LOICH, Kabeljaauw, zie Cod. Long, Langzaam.

To think it long, Lang vallen. LOINS, De lendenen.

How can ye be so long about it? It will be long to me before he Weak loin'd, Slap van lenden, Hoe kunt gy zo langzaam zyn ? comes, Den tyd zal my lang vallerrdeloos.

Hoe kunt gy daar zo méde suk- len voor dat by komt. to LOITER, Leuteren, lanterfan- . kelen?

All my life long, Myn leven ten, zie to Loyter.

A long day, Een langen dag.
Loiterer, Een leuteraar, fammelaar,

Lang geléden, al All this day long, Deezen gart
lanterfant.
Long ago,

Scben dag.
Loitering, Leutering, gesammel, - A long way, Een langen weg.

Long-cloaths, Guinees doek. leuterende.

I 'Tis as broad as 't is long, ('t Long-neck'd, Lang von bals. LOL.

is all one ) I 't Is zo breed als Long-thanks, (or spindle fhanks)
bet lang is, 't is evenveel.

Spille beenen.
To LOLL, Leunen, leenen.

I 't Is as broad as 't is long, we Long legged, Lang-gebeend , die laxi-
Beton To loll , Zicb een belacbelyke

ther he will come or no,

*Het

ge beenen beeft. boofdfcbe zwier aanmatigen.

is even of onéven of by komen Long-wasted, Lang van lyf. To loll in a coach, Gemaakt in

zal of niet?

Long winded, Lang van adem. een koets zitten, een belacbelyke

+ He knows the long and the + A long.winded discourse, Een bouding aanneemen..

short of that business, Hy verIemand op 't

langwylig gesprek. To loll upon one,

staat die zaak in de grond, by A long-wiuded itory, Een lenglyf bangen.

weet 'er alle de omstandigbéden To loll upon a bed, Zicb op 't

draadig verteiseb, een sprookje

om in Naap te vallen. bed neerleggen.

A long-winded business, orpieTo loll out the tongue, De om It is long of you, not of me,

Het is u zaak, maar de myne ce of work, Een werk van een tong uitsteeken. niet.

langen adem. Loll-ears, Hang-ooren.

It is was long of you that he + A long-winded (or delaying) LOLLARDS, Dus noemde men

was condemned, Het was uw man, Een talm-acbtig Man. eertyds in Engeland de geenen die van 't Pausdom uitgingen, as it was long of him that the schuld dnt by veroordeeld wierd. Long-liv’d, Lang van leven, lang.

lévend. naar eenen Walter Lollard, wiens

matter was not accomplished, + A long-tongue, Een lang-tong. leere aanvang nam omtrent

Hy was de oorzaak dat de zaak LONG-SUFFERING, Langmodis het jaar 1315.

geen voortgang bad. Lellardy, De leer der Lollards.

beid, verdraagsaambeid. Ft He is gone to his long home, to LONG, Verlangen. Lolling , Leuning , leunende.

Hy is na zyn eeuwig buis (of To long for, Naar verlan LOM. na de eeuwigbeid) gegaan. To long after, }

gen. LOMBARD, Een bank van leening,

It is a business of long continu- I long to see her, Ir verlangor lomberd. ance , Het is een langduurig

baar te zien. LOME, Cement, zie Loam.

werk, of een werk van langen I long for the child, Ik verlang duur.

naar het kind. LON.

Not long after , Niet lang daar- She longs for a hare, Zy is op een LONE, 't Geleende, zie Loan.

naa.

baas belust.

[ocr errors]
[ocr errors]

van.

LON

LONGANIMITY, Langmoedig. | LOOK, Gezigt, gelaat , uitzigt, The front of the house looks in. beid. aankyking, lonk.

to the sea, De voorgevel van LONGED, Verlangd.

She has an honeft look, Zy beeft 't buis beeft zyn uitzigt na de Longer, Langer.

een eerbaar gelaat.

Zee. Longest, De langste.

A sweet, or modest look, Een

He looks like a thief, Hy ziet The longest liver, De langst lee- zedig gelaat.

'er uit als een dief. vende.

By his look you would take him This does not look at all like a LONGEVITY, Bejaardbeid, boogen to be a honest man, Aan zyn religious worship, Dit lykt ouderdom.

weezen zou men zeggen dat bet gantsch niet naar een godsdienLongevous, Langleevend.

een eerlyk Man was.

stige aanbidding. (Sewel.] LONGIMETRY, De konste van He has a hanging look, Hy beeft It looks like a sea, Het lykt wel afstanden te meeten. een gaauwdiefs gesigt.

een Zee, bet ziet 'er uit als een Longing, Verlanging, verlangst ,- One may see it by his looks, Mer Zee. verlangende.

kan bét bem wel aan de oogen

This cloth looks very fine, Dit You than't lose your longing,

zien.

laken lykt beel fyn. Gy zult in uw verlangen niet te + To make one look little, Iemand Hardby it does not look so handleur gesteld worden. zuinig doen zien.

fome, Dicbt by scbynt bet 20 To save one's longings, Iemand A crabbed look, Een nors gelaat,

mooi niet. geeven bet geene by begeert.

bars gezigt.

See how I look, Zie eens boe ik I have lost iny longing, Ik beb He has a proud look, Hy beeft

'er uit zie. myn luft niet kunnen voldoen. een verwaand gezigt.

She looks very ill, Zy ziet 'er The longing expectation we are An ainourous look, Een verlief- beel slecht uit. in, De ongeduldige verwagting

de lonk.

To look ABOUT, Rondom zien, daar wy in zyn.

A languishing look, Een quynen- omkyken. The longing of women, De be- de lonk.

To look about one, (to mind luftbeid der Vrouwen.

to LOOK, Kyken , sien, uitzien, one's business) Zyne zaakeri Longingly, Driftig, verlangend, Lyken, Scbynen.

waarneemen. smoorlyk. Look there, Zie daar.

To look AFTER a thing, Ergens To fall longingly in love, Smoor. Look merrily on't, Kyle vrolyk oppassen , bet opzicbt over iets lyk verliefd worden. uit uwe ooren.

bebben, LONGINQUITY, De langte, af- To look askew, or awry, Scheel Will you be so kind to look afgelégenbeid, duurzaambeid. zien.

ter the child , whilst I am aLongith, Langachtig. To look one full in his face, to

broad? Wilt gy 20 goed zyn LONGITUDE, Langte, afgelégen- stare upon one, Iemand sterk

om op bet kind te pallen, terwyl beid. in bet gezigt zien.

ik uit ben? Longitudinal, In de langte uitge- To look, or take heed) Op zyn

Be sure to look after him, Draag strekt. boede zyn, voor zig zien.

zorg dat gy op bem past. Look what you are doing, Ziet To look after a thing, lets zoeLOO, voor u wat gy begint.

ken. to LOO, Aanbitzen.

To look, or seek) Zoeken. To look asquint, Overdwars kyTo loo dogs, Honden tegen ie- Look for my snuff-box, Zie eens, ken. mand aanbitzen.

of zoek eens naar myn snuif.

To look at, Aarkyken. LOOBILY, als;

doos.

Look at the Gentleman, Ziet myn A loobily fellow, Een Zots-kap, + This looks as if he had no kind.

Heer aan. een dom-oor.

ness at all for me, Het scbynt

To look back, Oinzien, te rug LOOBY, Een lange plompe vent, daar uit als of by in bet gebeel

zien. groote scbolfert.

geen vriendelykbeid voor my over

To look down, Néerzien, naar beNever did two country loobies beeft.

néden zien. play as they did, Nooit speelde | These things look ill, Het ziet To look big, Trots zien. twee boeren kinkels Necbter als 'er met deeze zaaken niet breed uit. He looks as big as bull beef, zy deeden.

It will look very ill on your si- Hy ziet 20 bars of by ons opëeLood, (from to loo) Aange. de, Het sal 'er aom uw kant ten wou. bitst. Necbt uitzien.

To look FOR,

Te

gemoet zien, LOOF, De loef , [een Scheeps My thoughts do not look that zoeken, verwachten. woord, betekenende, die zyde way, Dat is myn voorneemen

We did not look for such an earvan 't Schip daar de wind van niet, ik beb dat niet in myn ly winter, Wy zagen zulk een komt,] De wind-zy. zin.

vroegen winter niet te gemoet. Spring your loof, Loef op, bou And chat passage of Fob per adven

Look for my hoes , Kryg myne digt by de wind.

ture looks that way, Mogelyk schoenen. to LOOF up, Oploeven, dicbt by de zinspeelt dat zeggen van Job

I did not look for it so soon, Ik wind zeilen. daarop.

verwachte Det 20 vroeg niet.

[ocr errors]

bes

oogen komen.

This is more than I looked for, Look well to it, Neem 'er wel A loop, (or little iron ring in

Dit is meer dan ik verwachtte. acht op, Naa bet wel gade , pas the barrel of a gun) Een kleine Not looked for, Onverwacit,

'er wel op.

ggere ring aan de loop van een onverboeds.

You are old enough to look to vuur-roer.
Those who have lived wickedly, your felves, Gylieden zyt oud Loop-maker, Litsemaaker.

must look to meet with punith. genoeg 01 voor u zelven toe te Loop lace, Kant met slok-grond.
ments in the other world, De zien.

A loop hole, Een lits gat. geenen die godloos geleefd beb- To look YOUNG, Fong zien. Loop holes, Kykgaten, leergaben , moeten verwagten, in de

He looks prodigious young for ten, Scbietgaten. toekomende waereld gestraft te his age, Hy ziet verbaast jong Loop hcles for guns, Gaten in zullen worden. voor zyne jaaren.

de muur voor 't gefcbut. They durft not so much as look Looked, Gezien, gekeken.

+ Loop hole, Vlucht, uitvlucht. the enemy in the face, Zy durf

Wel

Looped, Met litsen voorzien. den den vyand niet eens onder de

Well look'd alter,}

zorgd. LOOSE, Los, ruim, ongebonden. Ill look'd to,

A loose tooth, Een lolle tand. To look into a thing, Ergens III look'd after, } Slegt bezorgd.

His shoe is loose, Zyne scboen is inzien, iets doorgronden. Looked for, Verwagt.

los. To look LIKE, Gelyken.

Not looked for, Onverwagt, on- A loose gown, Een lolle, ruime This looks like him, Dat is gy- gedoopt.

of wyde tabberd. ner waardig.

A well looked man, Een fraay A loose bundle, Een lofje buna She made him look like himMan.

del. self again, Zy maakte dat by 'er An ill looked man, Een leelyk This cord is too loose, Dit sous weer als te vooren uitzag. Man.

bangt te lap. This I confess looks something He is lookt upon as a honest Loose, (neglectful, careless) Achlike it, Dit moet ik bekennen man, Men boudt bem voor een teloos, Inbedacbtzaam. dat 'er nog na gelykt. eerlyk Man.

You are very loose, Gy zyt zeer To look UPON,? Aanzien, acb

This will be ill lookt upon, Dit achteloos. \,} To look on, ten.

zal niet wel opgenomen worden. Loose, (lewd or debauched) On I do not look upon him to be

I looked, Ik zag, ik keek , ik zag tucbtig , onkuiscb. sufficient, Ik zie bem niet voor I lookt, er uit.

A loose fellow, Een lolje of one genoegzaam aan.

He lookt as if he had been fick, gebonden kwant. I look upon it as a great kind- Hy zag 'er uit als of by ziek ge- He leads a loose life, Hy leidt ness, Ik acht bet als een groote weest was.

een los (of mgebonden) lever. vriendscbap.

A looker on, Een aanziener, aan- This kind of meat will make a I look on him as an ignorant fel. kyker, toeziender.

loose belly, Deeze soort vanspslow, Ik zie bem aan voor een | Looking , Kyking , ziende, ze maakt een lofje buik, (of ueronweetende kwant. kykende.

oorzaakt loslyvig beid.) Do not look upon me as your Looking about , Rondomkyking, Loose, (or wanton) verses, Oequal , Gy moet my niet voor

rondomkykende.

kuische gedichten. uw's gelyken bouden.

LOOKING-GLASS, Een spiegel. # To be in a loose (or unsettled); To look out, Zoeken, uitzien. Looking glass-maker, Een spiegel.

condition, In een onzekeren last Look out of the window if he maaker.

wyn, geen vast bestaan bebben. is coming, Zie uit bet vënster LOOM, Een getounu , weef ge- I To be in a loote condition, of by komt. touw.

(or as a man pleases himself) You inust look out for a fine to LOOM, [een Zeemans woord, Naar zyne zinlykbeid léven , zyn girl, Gy moet naar een fraaije Zicb vertoonen, zich opdoen. eigen meester zyn, onverbonden, vryster uitzien.

She looms a great fail, Aan 't ury. A good look out being kept, zeil jcbynt bet een groot Schip te

H A loose liver, Een ligtmis. they prevented a surprise, Dooryn.

A loose discours, Een ouile

den. dien zy wel op bun boede wa- The looming of a ship, De geren, kwamen zy eene verralling daante van een Scbip in Zee , 0 Something he said, but in loose

als 't zicb voor 't oog voordoet. words, Hy zeide wel iets meer To look to, Toezien, toezigt beb. A loom.gale, Een bildere koelte, 't was in 't voorbygaan. ben, acbt op neemen, gade faan, een braave zeif-wind.

To get loose , Los raaken, los bezorgen.

komen. | LOON, Een luije vlegel. Let him look to it, Laat bem daar | LOOP, Een lits , trens.

+ To get loose from one,

Zick voor zorgen.

The loop of a cloak, De lits van van iemand ontslaan. He ought to look to his own een mantel.

To let loose, Los laates. children , Hy be boorde op zyne Loops, at the end of button-hoto LOOSE, or make loose , zie eigene kinderen toesigt te beb- les , Trenjen , aan 't end van Loosen. ben.

knoopgaten.

}

voor.

TO

To loose, (a sea terin to get ments zitten (waar onder de If your Lordship pleases, Als het away) Onder zeil gaan, afftee- BifTchoppen méde behooren) uw Lordschap bebaagt. ken, vertrekken.

Lords genoemd: ten anderen To have the Lordhip, De beer; Before we loose from our sel- noemt men alle de Zoonen van fcbappy voeren. ves, Voor dat wy sterven.

Hertogen, en de oudste Zoo- The Kings of the Gentiles exerto LOOSE, Verliezen, zie to Lose. nen van Graaven Lords : voorts cife Lordship, (Mark. x: 42. to LOOSEN, Los maaken, ontbin- is 't een tytel die van verschei- en Luk. XXII: 25.) De Overden, openen.

dene hooge Amptenaaren al- sten der volkeren voeren beerfcbas After he had loosened his ship, leen uit krachte van hun Ampt py, de Koningen der volkeren

Naa dat by zyn cbip bad los ge- gevoerd word , 20 lang zy beerschen over baar. maakt.

het bedienen, en langer niet, Lordship, (mannor) Een amThis will loosen the belly, Dit gelyk als

baches-beerlykbeid, landgoed dat zal den buik openen.

The Lord Chief Justice, De Op- onder een' Heer staat. To loosen one's girdle, Zynen perrechter , sie onder 't woord || LORE, Deun, geteem, getalm. gordel los maaken.

Justice.

She reinused her lore, Zy bervata To loosen, or untie) Ontknoo. The Lord keeper, De bewaarder te haar oude deun. pen, losknoopen.

van 't groot zegel.

LORIOT, (or wit-mall, a singing Loosened, Los gemaakt, ontbonden. The Lord Mayor of London,

de bird) Wielewaal, vogels die zich Loosely, Lofjelyk.

Lord Major of Burgermeester in de bosjcben en aan de oevers Looseness, Losbeid.

van Londen.

der beeken onthouden. a Looseness, Loslyvigheid, loop, The Lord Mayor of York, de LOREL, zie Laurel. buik-loop.

Lord Major van Fork.

LORICATION, Schermen of vegHe had a great looseness, Hy bad A. Staat aan te merken dat de Ma. ten met een yzer barnas aan.

een sterke loop; by was gewel- jors van die twee steden inaar | LORIMER, Een maaker van dierdig aan de loop vast. alleen den tytel van Lord voe.

debitten, flégelreeA looseness and vomiting toge- ren. Doch dit woord Lord is LORINER, pen, Spooren, en dier. ther, Het bor, de boorts. niet gebruikelyk voor Heeren

gelyke snuistery. Loosening, Losmaaking , ontbinding, van een laager rang gelyk Rid

LOS. losmaakende, openende. ders, enz. want die noemt to Lose, Verliezen, quyt raaken. Plums are loosening, Pruimen

men Sir.

That is the way to lose his mozyn openende.

The Lord God, de Heere God, ny, Dat is de weg 03 zyn geld LOOVER, Een opening boven in 't God de Heere.

te verliezen. dak van een buis om lucht te * New Lords new Laws, Nieuwe He is like to lose his wife, 't Is sebeppen, dakvenster. Heeren nieuwe Wetten.

waarscbyrlyk dat by zyne Vrouw A loover hole, Een lucht-gat, My Lord, Myn Heer, zie de aan- zal quyt raaker. kelder-gat, om doortocht onder merking op LADY.

To lose colour, Van verw vereen huis te brengen.

Made a Lord, Tot eenen Lord ge- scbieten.
maakt.

To lose his credit, Zyn geloof
LOP.
to LOP trees, Boomen snoeijen, klei-
In the year of our Lord, In het quyt raaken, zyn credit verlie-

zen. jaar onzes Heeren. ne takjes afkappen.

The Lord of the manor,

De Heer To lose one's head, Zyn boofd Lopped, Gesnoeid.

van een Heerlykheid.

verbeuren, ontboofd worden. Lopper, Boom-froeijer.

Mr. S.. is Lord of the manors To lose his labour, Verlooren arLopping, Boom-snoeijing.

De of Hillegom and Vromade,

beid doen. The loppings of a tree, Affroei- .

Heer S.. is Heer van Hillegom To lose his life, Zyn leeven versels van een boom.

en Vromade. to LOPE, Wegloopen, wegdruipen.

liezen , zyn leeven by infcbieto LORD it, Heerseben , beersebappy ten. LOQ.

voeren, den beer speelen. LOQUACIOUS, Praatacbtig , klap- | LORDANE, zie Lourdane.

To lose ground, Wyken (in een

gerecht], aan 't wyken gebragt acbtig.

worden. Lordly, Lord like, Staatelyk , pracbShe is a loquacious woman, Zy

tig.

To lose one's way, Verdwaalen, is een klapacbtig wyf.

She brought forth butter in a den weg niet kunnen vinden. LOR.

lordly dish, (Fr.d. v: 25.) In To lose one's longings , Niet LORD, Een Heer, Heere.

eenes Heeren Jcbaale bragt zy krygen 't geen men verlangt. A. Dit woord wordt niet alleen

boter.

of To lose leather, Zich bet vël Gode toegeëigend ,' maar is The lordly lion, Den fiere leeuw. opbaalen. ook een eertytel die in ver. Lordiness, Heerlykbeid, 'Staatlyk. To lose time, Tyd verliezen. scheidenerley opzigt gegee- beid.

LOSEL, Een luije fcboft, zie Lo. ven wordt. Vooreerst worden Lordihip, Heerscbap, beerlykbeid,

zcl. de Pairs of Ryksraaden die

beerschappy.

LOSENG or Losinger , Een vleijer, in 't Hooger-huis des Parle

His Lordihip, Zyn Lordschap. leugeraar. 1. DEIL, L11

Lo.

« FöregåendeFortsätt »